Proces verbal din 31.07.2020

Proces-verbal al sedintei extraordinare din 31.07.2020

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Incheiat azi 31.07.2020 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar Dan Diaconu

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 21

Au absentat: Popovici Gabriela, Dan Idolu, Mazilu Octavian, Luminita Tundrea, Lucian Tundrea, Andra Blotiu.

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

Anexă

La Dispozi          ția nr.878

Din data de:27.07.2020

 • 1. Aprobarea Proceselor verbale ale                                         țedințelor

din data de 07.07.2020               ți 10.07.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ioan Mătăsaru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul

din Timi                                                             nțtionara, str.Izlaz nr.ț6e2i,Cciovnilfeorn

332/15.01.2019 a Judecătoriei Timi                                     țoara, defi

Civilă nr. 1326/A/2019 a Tribunalului Timiș.

 • 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2/B, situat în imobilul din Timi                                             ițreosacrua,nrs. tr2.7S, pelta. iuPlarTteurdor Vladim

conform dispozitivului Sentin                                              ței Civile

Timi                                                                    țoara, defi

Tribunalului Timiș.

 • 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 13, situat în imobilul din Timi              -țdoual ra1,6 stDr.ecBembrie 1989 nr. 20, subsol, conform

dispozitivului Sentin                                                        ței Civile

Timi                                                                    țoara, defi

Tribunalului Timiș.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 50% din apartamentul nr. 2                                                                   țina cotei de ^

Brâncoveanu nr. 38, conform Sentin

Judecătoriei Timi

Timi

Timi ț.

ței Civile

1ț.0o4ar.2a,01D8ecaizTireiibCunivailluelunir. 424/A/1

ț, definitiv

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafe                    ței terenulu

în str. Al. Odobescu nr.68.

 • 8. Proiect de hotărâre privind opera          ațlipuinreaimdeobile înscrise în CF nr.

406583 Timi                                                      țoara, CF n

CF nr. 406577 Timi țoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timi                                                      țao taerraenînuludiomdienniul privat a

Bv. 16 Decembrie 1989 nr.9.

 • 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timi                                                               țoara în do

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 32.

 • 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timi                                                               țoara în do

Nicu Filipescu nr.4.

 • 12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preem           țiune din

partea Consiliului Local al Municipiului Timi                         țoara, la

înstrăinare a spa                                                               țiului cu ;

imobilului din Timi                                                       țoara, str.

identificat cu C.F nr. 404452-C1-U5, top 404452-C1-U5, la pre țul de 210.000 euro +tva.

 • 13. Proiect de hotărâre privind   privind neexercitarea dreptului de preemțiune

din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD , situat in Timisoara, Bdul Bv 16 Decembrie 1989, nr 14, etaj parter , jud Timis, evidentiat in CF nr 400958-C1-U20, nr top 400958-C1-U20, la pretul de 130.000 euro.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solu                                                        ționarea c

locuin      țpelnotru tineri destinate închirierii speciali                        țtilor din s

municipiul Timi țoara.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei de închiriere a spa                                                                     țiilor din

prestate de către Serviciul Public de administrare a „Centrului Regional de Competen                                                    -țCe EțRiCD, ezvoltare a F

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/31.03.2020.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea func                             ățiaonalității de

imobilului situat în Timi                                                   țoara, Cl. A

434255-C1 Timi       țoara.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea contribu                           ției persoa

care beneficiază de servicii de îngrijire personală la domiciliu (ajutor pentru activită                                                                       țile de ba

instrumentale ale vie                                                         ții zilnice)

de tip Teleasisten                                                        ță în cad

Municipiului Timi țoara.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asocia                               ției EUROCITIES pentru anul 2020.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș .

 • 20. Privind aprobarea cuantumului cotizației de membru pe anul 2020         ți plata

acesteia către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara”.

 • 21. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Acord Unic ți aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Timi          țoara ți

emiten   dței iavize                                                         ți acorduri

 • 22. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferen                                             -țCiroizbainetcetmiveulouri”d. e investiții ”Pasarela

 • 23. Proiect de hotărâre privind ”Documenta    pțeinetru avizare               ți autoriza

ISU, clădiri                    -țIVco, anlra.1c1u, cTlaimseile I                          țoara, str. Răz

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Liceul Teoretic WILLIAM SHAKESPEARE ,str.Moise Nicoara”.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “PUZ ILSA II - ZONA MIXTA - LOCUINȚE COLECTIVE, SPATIU EXPOZITIONAL, SERVICII, BIROURI SI PARCAJE”, Bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timișoara.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -”Dezvoltare zonă locuin                                               țe cu func

Timi                                                     țoara, Zona MET

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte unifamiliale insiruite/cuplate si functiuni complementare”, str. Chisodei, nr. 45-47, Timișoara.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuin țe colective, servicii                                                    ți comerț", str. Ard

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, str. Eneas nr. 57/7, Timișoara.

 • 30. Adresa cu nr. SC 2020 - 13931/24.06.2020 a d-nei CRI               țAN FLOR

referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 651/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Florimund

Mercy nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 31. Adresa cu nr. SC 2020 - 16550/22.07.2020 a d-lui Cătălin Negrea, Ro țca Marius Florin, Avramescu Lucian prin cabinet avocat Alin Trăilescu referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 263/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcție locuințe colective", Str. N.D. Cocea - Th. Pallady, cartier Ciarda Roșie, Timișoara

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost ini          țiate de

Primarul Municipiului Timi      -ț dooarma nul Nicolae Robu,                       ți au fost t

avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Timi țoara.

DL.DIACONU: Avem un număr de 31 de puncte pe ordinea de zi                 ți 20 de pu

anexa la ordinea de zi.

Supun la vot anexa la ordinea de zi, introducerea ei pe ordinea de zi în ansamblu ți aprobarea proceselor-verbale ale                                                     țedințelor

iulie.

Introducerea anexei la ordinea de zi:

 • -15 voturi pentru.

Aprobarea ordinei de zi în ansamblu:

 • -15 voturi pentru.

  țelor în pl


Apobarea Proceselor verbale ale țedin data de 07.07.2020             ți 10.07.2020

DL.DIACONU: -15 voturi pentru.

Voi lăsa proiectele de 19 voturi la sfâr                                                țitul țedin

persoane prezente.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetă                   țean de O

municipiului Timi                            țoara domnului Ioan Mătăsaru

DL.DIACONU: Începem cu punctul nr.10, fiind în calupuri pentru vot           ți ne vom

întoarce la proiectele de 19 voturi care cuprind în sec                                   țiunea de v

ulterior

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timi                                                                    țoara în d

Spl.Tudor Vladimirescu nr.32.

DL.DIACONU: - 16 voturi pentru.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului

Timi                                                                    țoara în d

str.Nicu Filipescu nr.4.

DL.DIACONU: -16 voturi pentru.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preem          țiune din

partea C.L.M.T. la inten                                                  ția de înst

decât aceea de locuin                                                     ță aferent

Grigorescu nr.6, ap.SAD1, identificat cu C.F.nr.404452-C1-U5, top 404452-C1-U5, la pre                        țul de 210.000 euro +TVA.

DL.DIACONU: -16 voturi pentru.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preem partea C.L.M.T. la inten

țiune din

-ția de înstră ț, evidenț țul de 130.000 euro.


dul 16 Decembrie 1989 nr.14, etaj parter, jud.Timi

nr.400958-C1-U20, nr.top 400958-C1-U20, la pre

DL.DIACONU: -16 voturi pentru.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solu                                                  ționarea cererilor de l

locuin                                                                   țelor pentru t

municipiul Timi țoara

DL.DIACONU: -16 voturi pentru.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei de închiriere a spa                                                                              țiilor din

prestate de către Serviciul Public de administrare a “Centrului Regional de Competențe                                              ț- DCEROCtare a Furniz

aprobate prin H.C.L.nr.112/31.03.2020

DL.DIACONU: -16 voturi pentru.

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea func

ațritoăna lității de galer țoara, Cl. A


imobilului situat în Timi

434255-C1 Timi     țoara

DL.DIACONU: -16 voturi pentru.

Proiect de hotărâre privind modificarea contribu                          ției persoa

care beneficiază de servicii de îngrijire personală la domiciliu (ajutor pentru activită                                                                          țile de b

instrumentale ale vie                                                            ții zilnice)

tip Teleasisten                              sțisăteînn cadrul Direcției de A ță Socială

Timi țoara

DL.DIACONU: -15 voturi pentru

-1 ab        ținere.

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al

Asocia                               ției EUROCITIES pentru anul 2020

DL.DIACONU: - 16 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația de

Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș

DL.DIACONU: -16 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Privind aprobarea cuantumului cotizației de membru pe anul 2020         ți plata

acesteia către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere

Timișoara

DL.DIACONU: -16 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Acord Unic             ți aprobarea

Protocolului de colaborare între Municipiul Timi                             țoara ți em

acorduri necesare executării lucrărilor de construc ții

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici

aferen                                             -țCiroizbaienctteimvuelluoir”de investiții ”Pasarela G

DL.DIACONU: - 16 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind ”Documenta           ațviiezapreentru          ți autorizare

ISU, clădiri                   -țIVco, anlar.1cu1, cTlaimseile I                          țoara, str. Răzb

DL.DIACONU: -16 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Liceul Teoretic WILLIAM SHAKESPEARE, str.Moise Nicoara”

DL.DIACONU: - 16 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “PUZ ILSA

II - ZONA MIXTA - LOCUINȚE COLECTIVE, SPATIU EXPOZITIONAL, SERVICII, BIROURI SI PARCAJE”, Bd. Take lonescu, nr. 46B, Timișoara

DL.DIACONU: - 16 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -”Dezvoltare zonă locuin                                            țe cu funcțiuni c

Timi                                                  țoara, Zona METR

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte unifamiliale insiruite/cuplate si functiuni complementare”, str. Chisodei, nr.

45-47, Timișoara

DL.DIACONU: -16 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuin țe colective, servicii                                                    ți comerț" , str. Ardea

DL.DIACONU: -16 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, str. Eneas nr. 57/7, Timișoara

DL.DIACONU: -16 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Adresa cu nr. SC 2020 - 13931/24.06.2020 a d-nei CRI               țAN FLO

referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.

651/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând

cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Florimund Mercy nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- 1 ab ținere.

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Adresa cu nr. SC 2020 - 16550/22.07.2020 a d-lui Cătălin Negrea, Ro țca

Marius Florin, Avramescu Lucian prin cabinet avocat Alin Trăilescu referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 263/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcție locuințe colective", Str. N.D. Cocea - Th. Pallady, cartier Ciarda Roșie, Timișoara

DL.PRIMAR: Aici eu sunt de acord cu cetă                              -țuel ndii,n după părere

2008 nu a fost aprobat în condi                                                    ții normale

cetă                                   uțneonriidaoucuinmtreantteîn, dpeosuensdiae rezultă,                                   ți în scripte

la un anumit moment teren de sport. Eu am cerut Direc                              ției de Urb

proprietarilor                                                                                ți să le cear

legii, s-ar fi schimbat cândva statutul terenului, de la bază sportivă la teren construibil. Nu s-a prezentat a                                                                -țaam caedvrae,saetu nici nu am

Institu                                                                                    ției Prefec

hotărâri de consiliu local din 2008 care a aprobat P.U.Z. Anulându-se P.U.Z., implicit autoriza                        -țaiadadteîncodnescterumirbericea2re01s9, devine nulă de drept, pentru

că ea se sprijină pe un P.U.Z. care la ora actuală este în vigoare. Deci, acea autoriza    ție

de construire s-a dat perfect legal. Am cerut să se facă toate verificările          ți, fără

îndoială, acea autoriza                                                                   ție a fost

căruia ea a fost dată, adică P.U.Z. din 2008, nu a fost aprobat cu respectarea legii ți de aceea noi trebuie să sus                                                            ținem anul

consecin                                                                        ță spre anu

un teren de sport, în mijlocul unei zone de case a unor blocuri. Deci, noi trebuie să

sus                                                                         ținem plângerea

DL.DIACONU: Din punct de vedere tehnic, pentru că, în cazul acestor adrese, votul

„pentru” însemna men                                                         ținerea poz

să nu fie men                                                                      ținută, resp

punctul 31 „împotrivă”.

DL.PRIMAR: Votul „împotrivă” înseamnă a nu sus                               ține hotărâ

sus                                                                                oțtiunle esatderesa respecti

împotriva hotărârii.

DL.DIACONU:


-16 voturi împotrivă


-1 ab ținere.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al

Municipiului Timișoara domnului Ioan Mătăsaru

DL.DIACONU:  -19 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Timi                                                                     țoara, str.

332/15.01.2019 a Judecătoriei Timi                         ffloaD'cdâaiiCitviăă în șnur

nr. 1326/A/2019 a Tribunalului Timiș

DL.DIACONU:      -18 voturi pentru

 • - 1 ab ținere.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2/B, situat în imobilul din

Timi            .țoSaprlaa,iul sTtrudor Vladimirescu nr. 27, et. Parter conform

dispozitivului Sentin                                                              ței Civile

definitivă în șnur cu Decizia Civilă nr. 1535/26.11.2019 a Tribunalului Timiș

DL.DIACONU:      -18 voturi pentru

 • - 1 ab ținere.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 13, situat în imobilul din

Timi             -țdoual r1a6, sDtre.ceBmbrie 1989 nr. 20, subsol, conform dispozitivului

Sentin                                                              țieivC ivilenur 2072/14.02.

cu Decizia Civilă nr. 1241/10.10.2019 a Tribunalului Timiș

țe sunt dis


DL.PRIMAR: Aceste proiecte de vânzare a unor locuin prin decizii definitive, executorii.

DL.DIACONU:      -18 voturi pentru

 • - 1 ab ținere.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 50% din apartamentul nr.

2                                                                                     -țtiin a cotei de

Brâncoveanu nr. 38, conform Sentin                                          ței Civile

Timi          cțizoiaeri aC, iDviele nr. 424/A/11.04.2018 a Tribunalului Timi             ț, definitiv

prin Decizia Civilă nr. 211/25.04.2019 a Cur                 ții de Apel Timiț

DL.DIACONU: - 19 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafe    tțeerie nului situat

în str. Al. Odobescu nr.68

DL.DIACONU: - 18 voturi pentru

- 1 vot împotriva

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind opera

țiunea de

Tțiomaira, CF nr.4ț0o6a5r8a0 țTim


406583 Timi

CF nr. 406577 Timi țoara

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului

Timi                                                                  țoara în d

16 Decembrie 1989 nr.9

DL.DIACONU: - 19 voturi pentru

DL. PRIMAR: Domnul Mihoc si domnul Szatmari sunt fiecare in parte de acord cu toate cele 4 proiecte.

DL. IONESCU: Si eu sunt de acord cu toate cele 4 proiecte.

DL. PRIMAR: Mai avem de pe ordinea suplimentara inca doua proiecte.

DL. DIACONU: Sase a trecut cu

 • - 19 voturi pentru

 • - Nici un vot impotriva

 • - Nici o abtinere.

Proiectul 7

 • - 18 voturi pentru

 • - un vot impotriva

Proiectul 8

 • - 19 voturi pentru

 • - Nici un vot impotriva

 • - Nici o abtinere

Proiectul 9

 • - 19 voturi pentru

 • - Nici un vot impotriva

 • - Nici o abtinere

Trecem la anexa.

DL. PRIMAR: Si faceti atunci un grup de 4 cuprinzandu-le pe cele doua de 19 voturi de la pozitiile 16 si 17.

DL. DIACONU: Pot sa fac doar cum a fost predefinit. De pe anexa, pentru a nu tine colegii la telefon, pornim cu proiectele 13, 14.

PUNCTUL 13 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refunc                                      ționalizare

Cultural - Turn de Apă, losefin, str. Gh. Barițiu’’.

DL. DIACONU:

 • - 18 voturi pentru

 • - Nici un vot impotriva

 • - Nici o abtinere

PUNCTUL 14 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Refunc                                             -țiTonuarnlizdaereAipmăo, bIiol speefinnt,ru Centru C

str. Gh. Bari                             țiu’’ si a valorilor aferente.

DL. DIACONU:

 • - 18 voturi pentru

 • - Nici un vot impotriva

 • - Nici o abtinere

PUNCTUL 15 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr.447178 , CF nr.447179 , CF nr.447180 , CF nr.447185 , CF nr.448998 , CF nr.442483 , CF nr447181 , CF nr.447184 , CF nr.448996 , CF nr.449005 , CF 448999 , CF nr.448995 , CF nr.449035 , CF nr.448997 , CF nr.449006 Timisoara , str.Suceava 13A.

DL. DIACONU:

 • - 18 voturi pentru

 • - Nici un vot impotriva

 • - Nici o abtinere

PUNCTUL 16 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L.

DL. PRIMAR: Proiectul 16 este de 19 voturi si el prevede preluarea in patrimoniul Municipiului a unui teren. Nu scoatem din patrimoniu, ci aducem in patrimoniu.

Domnul Mihoc de acord cu toate pozitiile (telefonic).

Domnul Szatmari de acord cu toate pozitiile (telefonic).

DL. IONESCU: Si eu sunt de acord cu toate cele 4 puncte.

DL. DIACONU: Mai este cineva care nu poate vota? Sunt doar 17.

DL. PRIMAR: Sa vedem cine nu a votat, ca nu sunt date decat 18 voturi, deci cei trei care sunt prin telefon si 15 voturi. Cineva nu a votat. Dintre cei care sunteti pe zoon, este cineva care nu a vrut sa voteze? E vorba de aducerea in patrimoniu. Nu putem vedea? Hai sa facem apel atunci, ca sa depasim momentul.

DL. DIACONU: Ok. Pentru proiectele 13, 14, 15 s-au obtinut 18 voturi pentru, nici unul impotriva , nici o abtinere. La proiectul 16 o sa facem apel. Cele 3 voturi au fost exprimate deja verbal.

Dl. Barabas?

DL. BARABAS: Pentru.

DL. DIACONU: Dna. Chindris?

DNA. CHINDRIS: Pentru.

DL. DIACONU: Dl. Caldararu?

DL. CALDARARU: Pentru.

DL. DIACONU: Dna. Sipos?

DNA. SIPOS: Pentru.

DL. DIACONU: Eu sunt pentru. Dl. Dimeca?

DL. DIMECA: Pentru.

DL. DIACONU: Dl. Dugulescu?

DL. DUGULESCU: Pentru.

DL. DIACONU: Dl. Farkas?

DL. FARKAS: Pentru.

DL. DIACONU: Dl. Grigoroiu?

DL. GRIGOROIU: Pentru.

DL. DIACONU: Dna. Blotiu? A iesit. Domnul Ionescu e pentru. Domnul Sirbu are probleme cu sunetul, ne-a scris pe chat ca e pentru. Domnul Lulciuc pentru. Dna Maris pentru, dl. Mihoc pentru, dl. Mosiu pentru, dna. Popescu pentru, dl. Sandu pentru, dl. Szatmari pentru, dna. Tarziu pentru.

Cu 19 voturi pentru a fost aprobat si proiectul nr. 16.

PUNCTUL 17 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timi                                                                  țoara a te

de către Societatea Comerciala “ Extra-Prompt” SRL, reprezentata de administrator Bostan Emilian, înscris în CF nr.449756 în suprafa           țâ de 1496

mp, teren intravilan destinat drumului public.

DL. DIACONU: Dl. Dimeca a votat pentru telefonic si dl. Ionescu.

DL. PRIMAR: Sunt de acord dl. Szatmari cu cele 4 si dl. Mihoc telefonic.

DL. DIACONU: -19 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru implementarea sistemului de transport public integrat metropolitan utilizând re                                                                  țeaua de

urbane Timi                                -țDoeatraa-B, uzpiae -țLtruagsoeje-lJeimbVooliate-ni

Sânnicolau Mare-Reca                                         țl,ipDaspective pe t

Radna-Re     țița.

DL. DIACONU: -19 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de prefezabilitate ”Port

agrement Timi


țoara”.


DL. DIACONU: -19 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timi                  țoara pe anul 2020.

DL. DIANCONU: -19 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire cladire locuin                                                                 țe colectiv

racord la drumul public", strada Carei nr. 1B/1, 1B/2, Timișoara.

DL. DIACONU:  -20 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind alipire imobile inscrise in CF nr. 409172 Timisoara,

CF nr. 409181 Timisoara, CF nr. 409180 Timisoara, CF nr. 401359 Timisoara si CF nr. 432098 Timisoara, str. Gheorghe Adam, nr. 13, in vederea reglementarii incintei Spitalului Clinic nr. 4 „VICTOR BABES”-Timisoara.

DL. DIACONU:  -20 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1108/2000 încheiat cu Federa                                       ția Asociațiilor

DL. LULCIUC: La punctul 3 as avea un amendament. Am avut o discutie. Avand in vedere ca Biroul de consiliere pentru cetatenii Timisoarei este un serviciu acordat gratuit cetatenilor cat si faptul ca Primaria Timisoara este partener de la infiintarea Biroului, propun sa aprobam o chirie de 0,05 euro pe metru patrat pentru spatiul in care functioneaza Biroul de consiliere pentru cetatenii Timisoarei, in suprafata de 67,32 metri patrati.

DL. DIACONU: Ma scuzati, 0,05?

DL. LULCIUC: Euro pe metru patrat. Am avut discutia cu dansii si mi-au spus ca asa si-ar dori.

DL. MOSIU: Deci sa intelegem ca este 3 euro pe luna?

DL. DIACONU: Asa se doreste.

DL. MOSIU: Se doreste, cine se doreste?

DL. DIACONU: Nu stiu, intrebati-l pe dl. Lulciuc cine i-a sugerat.

DL. LULCIUC: Am vorbit cu reprezentantii de la FALD. Nu stiu daca ma auziti foarte bine, am o conexiune foarte slaba la internet. Am vorbit cu cei de la FALD impreuna cu dl. Olar si ei mi-au spus ca ei ofera aceste servicii gratuit pentru cetatenii municipiului si daca am putea si noi sa le propunem o chirie modica avand in vedere ca ei ofera acest serviciu gratuit si e vorba de 67,32 m patrati. Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara, mai exact Biroul de consiliere pentru cetatenii Mun. Timisoara.

DL. CALDARARU: In Piata Plevnei, daca nu ma insel?

DL. MOSIU: In Piata, vis-a-vis de Flora.

DL. SANDU: Ar iesi o chirie undeva la 3 euro pe luna, o chirie simbolica, dar nu putem acorda total gratuitate.

DL. ORZA: Am vorbit si eu cu liderul de la FALD si pana acum au avut gratis spatiu si sa gasim o solutie apropiata de gratis. Si eu as fi de acord cu o suma modica.

DL. DIACONU: Bun. A fost un amendament de 0,05 euro pe metru patrat. Nu am alta formula decat a va intreba verbal daca este cineva impotriva. Nu e nimeni impotriva.

Se abtine cineva la amendament?

S-a aprobat in unanimitate.

DL. DIACONU:  -20 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul

Timi                                                                 țînoara a teren

suprafa                                                               ță de 435

468 mp, ce fac obiectul renun                                               țării la dre

Felicia                                                                     ți Urițesc

Municipiului Timi               nțioual rapuîbnlicdoaml eMunicipiului Timi țoara

având destina          ția stradă.

DL. DIACONU: Va lansez aceste 4 proiecte spre vot.

DL. IONESCU: Eu sunt pentru toate cele 4.

DNA. BLOTIU: Si eu.

DL. PRIMAR: Dl. Mihoc de acord. Dl. Szatmari e deconectat.

DL. DIACONU:  -20 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea lucrărilor de Reabilitare a Ceasului Floral amplasat în Timi                 țoara, însc

CF 448135, top. 448135.

DL. DIACONU:  -20 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Timi                                                     țoara în d

terenurilor înscrise în CF nr.441484 Timițoara                      ți C.F.

Timi țoara.

DL. DIACONU:  -20 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea imobilelor - teren situate în Timișoara, P-ța Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905

Timi                                                             țoara(CF

URBIS în domeniul privat si ulterior in domeniul public al Municipiului Timișoara.

DL. DIACONU:    -19 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 8 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului în suprafață de 1919 mp, înscris în CF nr. 446197 Timișoara , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara cu destinația drum și spații verzi de aliniament.

DL. PRIMAR: Acesta este proiectul de 19 voturi pentru. L-ati auzit pe dl. Mihoc (telefonic), de acord cu toate.

DL. DIACONU: Dl. Ionescu e pentru.

 • - 20 voturi pentru

DL. MOSIU: As vrea sa subliniez importanta ceasului floral, care este o premiera pentru Timisoara, o premiera nationala. Mai este un ceas floral in Geneva, unde traseele turistice pornesc chiar de la ceasul floral si speram sa i se acorde din nou importanta pe care o merita. Felicitari administratiei.

DL. PRIMAR: Da, vrem sa repunem in valuare. A fost foarte frumos de la bun inceput, nu stiu cine a fost proiectantul, dar pot sa fac o comparatie cu celebrul pe plan international din Dubai. Mie mi-a placut mai mult al nostru, atunci cand era functional si in buna stare.

Problema este si cu structura de rezistenta, nu e vorba numai de aranjamentul floral, ca acela e simplu de intretinut si a fost intretinut, dar problema este cu structura de rezistenta si mecanismul.

DL. MOSIU: Dl. Primar, dar se reabiliteaza si spatele si respectiv va fi un centru de deservire a bauturilor racoritoare sau strict ceasul?

DL. PRIMAR: Am vrea sa punem in valuare tot ce se poate pune, dar evident de o maniera civilizata.

DL. CALDARARU: Daca imi permiteti, ce mai stim de parcarea din spate de la Bega de acolo ca stiu ca eram in proces.

DL. PRIMAR: Da, deci de la Inalta Curte, noi castigaseram la inceput si apoi de la Inalta Curte sentinta a fost sa se retrimita totul la judecata si acum suntem din nou cu procesul, nu am avut termen din cate stiu. Dureaza iar ani, cum a durat si la prima trecere de jos si pana la Inalta Curte. Din pacate asta e.

DL. DIACONU: Mai avem cateva proiecte.

PUNCTUL 9 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Răscoala din 1907 nr.17.

DL. DIACONU:

 • - 17 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara aprobată prin HCLMT nr. 212/04.06.2020.

DL. DIACONU:

 • - 16 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din

18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în

conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare

tehnică                          fțoirmfinaaancctiuaarlăi,zarteăspaecdtoivcumenta            -ției tehnico

economice pentru obiectivul „Construcție                             ți dotare

Timi țoara“.

DL. DIACONU:

 • - 17 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

cțhaerlteu țieilialor

ți dotare L


Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finan aferente pentru obiectivul „Construcție

cod SMIS 124711.

DL. ORZA: Am o intrebare legat de Liceul Waldorf.

DL. DIACONU: Da, e vorba de cererea de finantare.

DL. ORZA: Stiu, o alta intrebare voiam. Am vorbit azi cu dna. Director si stia ca va fi proiectul asta pe ordinea de zi, dar m-a rugat sa va intreb ce se intampla cu containerele, ca nu stiu ce hartie mai trebuie sa vina de la Primarie, ca sa poata sa fie operational acolo.

DL. DIACONU: Eu din ce stiu discutiile intre Serviciul Scoli si Liceul Waldorf au ajuns la o concluzie, deci cu alte cuvinte in zilele urmatoare.

DL. ORZA: Ok, deci e rezolvabila.

DL. DIACONU:

 • - 17 voturi pentru

Am sa va rog, domnul Secretar, sa imi spuneti daca cumva am uitat vreun punct de pe ordinea de zi. A fost destul de complicat sa trecem pentru voturile de 19.

DL. SECRETAR: Am parcurs tot.

DL. DIACONU: Perfect. Atunci va multumesc pentru prezenta.

DL. PRIMAR: Si eu va multumesc tuturor pentru efortul de a fi prezenti, pentru ca ati vazut e nevoie sa dam fluenta lucrurilor, sa nu ii tinem nici pe cetatenii, ca ati vazut, au fost si persoane interesate de anumite proiecte si la fel de mult sa nu tinem nici institutia Primariei pe loc sau alte institutii. Trebuie sa fim in slujba si in interesul cetatenilor.

Va multumesc frumos! Luni e ziua Timisoarei, vom avea de la 12 Sedinta festiva.

Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va multumesc pentru participare.

PRESDINTE DE SEDINTA

P. SECRETAR GENERAL

Viceprimar DAN DIACONU


Jr. CAIUS SULI