Proces verbal din 31.03.2020

Proces-verbal al ședinței extraordinare din 31.03.2020

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL Incheiat azi 31.03.2020 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar Dan Diaconu

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 23

Au absentat:

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

Anexă

La Dispoziția nr. 431

Din data 26.03.2020

 • 1. Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 28.02.2020 și 11.03.2020 și 25.03.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Luca Novac.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.6, situat în imobilul din Timișoara, str. Dacilor nr.8, conform Sentinței Civile nr.4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în șnur cu Decizia Civilă nr.1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiș.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.1, situat în imobilul din Timișoara, B-dul Gen. Ion Dragalina nr.16, corp A, conform dispozitivului Sentinței Civile nr.10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în șnur cu Decizia Civilă nr.328/20.03.2018 a Tribunalului Timiș.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.2, situat în imobilul din Timișoara, str.I. Preyer nr.24, etaj parter, conform dispozitivului Sentinței Civile nr.9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiș.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara B-dul Regele Carol I nr.36.

 • 7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului-teren înscris în C.F. nr. 412177 -Giroc, conform PUZ.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987 cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp.

 • 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de împrumut de folosință - comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului -Filiala Timiș.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 4 parcele în baza Tabelului nr.SC2019-30599 din 16.12.2019, conform cu Hotărârea Consiliului Local nr. 609/10.12.2019 și anularea repartizării a 4 din cele 128 de parcele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.301 din 14.06.2019.

 • 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia bl.B7 către Tâlvan Andreea Zenuța.

 • 12. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr.417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara.

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni.

 • 14. Proiect de hotărâre privind înființarea Portului Timișoara și Administrației Portului Timișoara - ”Canal Bega”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei de închiriere a spațiilor din clădirea CERC și a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciul Public de Administrare a ”Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”- Cerc, aprobate prin HCL nr.247/23.04.2019.

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1598/2017 și nr.1600/2017 a spațiilor SAD.2 și SAD.3, situate în imobilul din Timișoara, str. Dacilor, nr.8, încheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL.

 • 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, Piata Traian, nr 4, jud Timis , înscris în C.F. nr 429408 , nr top 5747 la pretul de vanzare de 200.000 euro.

 • 18. Proiect de hotărâre privind completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018, modificată și completată, precum și stabilirea cotei-părți ce revine municipiului Timișoara din închirierea unor bunuri.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii valabilității tarifelor actualizate aferente serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza Municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș, Timișoara.

 • 23. Proiect de hotărâre privind desemnarea și aprobarea mandatului reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care deține calitatea de acționar unic, majoritar ori la care deține controlul.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA.

 • 25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE -SEMEREDI, Director al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ca și desemnat legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Amenajare străzi zona Blașcovici”.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.274/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Construire sală sport la Școala Generală nr. 25 din Timișoara".

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 316/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectul de investitii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziașului nr.162, Timișoara.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construcții Industriale Nepoluante, Depozitare, Servicii și Birouri”, intravilan Municipiul Timișoara, Zona Torontal, județul Timiș, CF nr.407514 Timișoara.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare” zona Calea Șagului, Timișoara.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare Zonă Mixtă: Construcții Industriale Nepoluante, Depozitare, Servicii, Comerț, Birouri, Cazare și Locuințe de Serviciu”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160).

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207).

 • 35. Adresa nr. SC2020-7085/18.03.2020 privind Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara pentru anul 2019.

 • 36. Raportul de activitate pe anul 2019 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

 • 37. Raportul de activitate pe anul 2019 al Viceprimarului Municipiului Timișoara - domnul Dan Diaconu.

 • 38. Raportul de activitate pe anul 2019 al Viceprimarului Municipiului Timișoara - domnul Imre Farkas.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, și au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Dl. DIACONU: Bună ziua. Vă dau întâlnire la cel de-al doilea plen al Consiliului Local al Municipiului Timișoara în mediul online, ședința transmisă pe pagina de Facebook: tv-primariatm. Suntem prezenți 22 de consilieri prezenți. Vom lansa procedura de vot o singură dată pentru 3 puncte.

Supun la vot: Anexa la Ordinea de zi, Ordinea de zi în întregime si Punctul 1 al Ordinei de zi: Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 28.02.2020 și 11.03.2020 și 25.03.2020.

Se numără voturile: 19 voturi pentru, la cele trei puncte supuse la vot.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.6, situat în imobilul din Timișoara, str. Dacilor nr.8, conform Sentinței Civile nr.4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în șnur cu Decizia Civilă nr.1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiș.

 • -   19 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Timișoara, B-dul Gen. Ion Dragalina nr.16, corp A, conform dispozitivului Sentinței Civile nr.10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în șnur cu Decizia Civilă nr.328/20.03.2018 a Tribunalului Timiș.

 • -   19 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Luca Novac.

Dl. DIACONU: Am sărit nr. 2, mă scuzați. Supun la vot cele 3 proiecte.

Se numără voturile:

 • 19 voturi pentru la punctul 2.

 • 19 voturi pentru la punctul 3.

19 voturi pentru la punctul 4.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2, situat în imobilul din Timișoara, str.I. Preyer nr.24, etaj parter, conform dispozitivului Sentinței Civile nr.9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiș.

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara B-dul Regele Carol I nr.36.

 • -   19 voturi pentru

 • -   2 abtineri

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului-teren înscris în C.F. nr. 412177 -Giroc, conform PUZ.

Supun la vot cele 3 proiecte.

Se numără voturile:

 • 21 voturi pentru la punctul 5.

 • 19 voturi pentru și 2 abțineri la punctul 6.

 • 20 voturi pentru și 1 abținere la punctul 7.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987 cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp.

 • -  21 voturi pentru

 • -    1 abtinere

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de împrumut de folosință - comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului - Filiala Timiș.

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 4 parcele în baza Tabelului nr.SC2019-30599 din 16.12.2019, conform cu Hotărârea Consiliului Local nr. 609/10.12.2019 și anularea repartizării a 4 din cele 128 de parcele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.301 din 14.06.2019.

Supun la vot cele 3 proiecte.

Se numără voturile:

 • 21 voturi pentru și 1 abținere la punctul 8.

 • 22 voturi pentru la punctul 9.

 • 21 voturi pentru și 1 abținere la punctul 10.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia bl.B7 către Tâlvan Andreea Zenuța.

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr.417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara.

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni.

Dl. PRIMAR: Este vorba de acea corecție în privința contribuției la capitalul social? El prevede contribuția în natură? Daca da, el rămâne. Pe parcursul existenței RATT s-au realizat niște construcții, ele sunt intabulate ca atare la data transformării RATT în STPT, ca proprietate a RATT, prin urmare ajung în patrimoniul STPT ca și moștenire de la precursoarea STPT- RATT. Pe cale de consecință Municipiul Timișoara nu și-a onorat contribuția la capitalul social pe care ar fi trebuit să și-o onoreze și care era bifată drept constând în exact acele clădiri. Acum trebuie făcută corecția de rigoare și contribuția la capitalul social în natură poate fi echivalată cu o contribuție în bani. Evaluările de rigoare au condus la suma pe care o vedeți și având în vedere Informarea de la Dl. Șuli pe legalitatea acestui demers, vă rog să votați.

Dl. ȘULI: Proiectul rămâne așa.

Dl. DIACONU: Proiectul prevede aportul în natură, nu evaluat, al clădirilor.

Dl. PRIMAR: Atunci nu e bine. Trebuie făcut amendament. Să fie în acord cu Avizul Juridic. Este o greșeală. S-a considerat că trebuie făcut un proiect de hotărâre în care să se spună că Municipiul Timișoara a contribuit la capitalul social prin acele clădiri. Nu are cum să contribuie prin acele clădiri, din moment ce sunt ale STPT din momentul constituirii sale ca moștenire de la RATT. Contribuția aceea în natură trebuie substituită cu o contribuție în bani, este și poziția Curții de Conturi în acest sens. Dar am cerut d-lui Șuli să-mi facă o informare analizând CF-urile ce mi-au fost prezentate ieri. Le-am transmis d-lui Șuli i-am cerut să facă o informare scrisă. Acolo scrie ceea ce v-am relatat acum. Aportul Municipiului Timișoara este: în numerar: 150.000 lei, aceasta s-a materializat deja. În natură bunuri imobile în valoare de 2.850.000 lei, bunuri provenind din patrimoniul propriu al RATT. Păi mai sus spuneți că bunurile din CF 444783 , CF 404092, rezultă că cele trei bunuri imobile incluse în capitalul social al societății rezultate prin reorganizarea RATT, sunt bunuri provenite din patrimoniul propriu al RATT și nu sunt aportul Municipiului Timișoara. Atunci înseamnă că noi trebuie să ne onorăm aportul în lei, echivalent.

Dl. ORZA: Sunt niște imobile, conform unor autorizații din 1987 edificate în anii 70. S-a făcut o adresă a STPT către primărie unde se informa asupra situației legate de hotărârea substituire a capitalului subscris de către acționarul unic Municipiul Timișoara. Trebuia rezolvat prin numerar, de către noi, nu putem pune imobilele STPT în acest subiect, nu are legătură. Trebuie să vărsăm noi suma asta către STPT.

Dna. ȚUNDREA: Nu e vorba de o eroare materială așa cum e scris în conținut, ci de reluare a ideii de aport în natură. Imobilele nu sunt proprietatea Municipiului Timișoara ci din punct de vedere juridic aparțin STPT. Municipiul Timișoara, noi, nu putem deveni acționar printr-un aport în anatură, aducând bunuri care nu sunt ale noastre. Ca să aducem aport în natură trebuie să fim proprietarii bunurilor respective. Este depusă o adresă a STPT unde se arată că prin AGA din 19.08.2018 s-a dispus modificarea aportului, din aport în natură în aport în numerar. Tot noi consilierii locali din AGA am dispus acest lucru, nu putem veni să ne contrazicem în ședința în plen și să luăm o altă decizie, care nu e legală. Nu poți să aduci aport în natură ceva ce nu ai în proprietate. Ori se identifică alte bunuri imobile, ori potrivit hotărârii AGA trebuie transferat numerarul. Proiectul nu este corect și legal.

Dl. LULCIUC: Diferența capitalului social se constituie în numerar în valoare de 2.850.000 lei, în acord cu Hotărârea AGA nr.14/ 22.05.2019. Identificarea sumei

Dl. DIACONU: Aportul în bani va intra în altă rectificare. Hotărârea poate fi luată acum. Putem pregăti un amendament la rectificarea de buget astfel încât capitalul social să fie introdus în numerar în buget, pe secțiuni. O să găsesc sursa de finanțare până la momentul votului.

Dl. PRIMAR: Nu se pot face plăți până la rectificare.

Dl. LULCIUC: Repet amendamentul. Diferența capitalului social se constituie în numerar în valoare de 2.850.000 lei, în acord cu Hotărârea AGA nr. 14/ 22.05.2019. Identificarea sumei se va face la următoarea rectificare bugetară și va fi achitată de către Primăria Municipiului Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot amendamentul.

Se numără voturile: 21 voturi pentru

1 vot împotrivă

Supun la vot cele 3 proiecte cu amendamentul votat la punctul 13.

Se numără voturile:

 • 22 voturi pentru la punctul 11.

 • 22 voturi pentru la punctul 12.

 • 20 voturi pentru și 2 abțineri la punctul 13.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind înființarea Portului Timișoara si Administrației Portului r                            9                                            9             9                             9

Timișoara - ”Canal Bega”.

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei de închiriere a spațiilor din clădirea CERC și a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciul Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”- Cerc, aprobate prin HCL nr.247/23.04.2019.

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1598/2017 și nr.1600/2017 a spațiilor SAD.2 și SAD.3, situate în imobilul din Timișoara, str. Dacilor, nr.8, încheiate cu SC fLd PROFESSIONAL SRL.

Dl. DIACONU: Supun la vot cele 3 proiecte.

Se numără voturile:

22 voturi pentru la punctul 14.

22 voturi pentru la punctul 15.

22 voturi pentru la punctul 16.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timisoara, Piata Traian, nr 4, jud Timis , înscris în C.F. nr 429408 , nr top 5747 la pretul de vanzare de 200.000 euro.

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018, modificată și completată, precum și stabilirea cotei-părți ce revine municipiului Timișoara din închirierea unor bunuri.

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii valabilității tarifelor actualizate aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza Municipiului Timișoara", activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016.

Dl. DIACONU: Supun la vot cele 3 proiecte.

Se numără voturile:

 • 21 voturi pentru la punctul 17.

 • 21 voturi pentru la punctul 18.

20 voturi pentru și 1 abținere la punctul 19.

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

 • 22 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

 • 22 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș, Timișoara.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

 • 22 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind desemnarea și aprobarea mandatului reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care deține calitatea de acționar unic, majoritar ori la care deține controlul.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

 • 23 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA.

DL. ORZA: Cumva tangențial cu punctul acesta pentru că nu am altă ocazie să spun, s-au aprobat, înțeleg, în Consiliul de Administrație la STPT niște măsuri economice legate de personal, având în vedere situația actuală și s-a decis ca o treime sau în jurul unei treimi să fie trimisă în șomaj tehnic. Vrem să vedem și ca AGA și ca și Consiliu Local, criteriile și felul în care s-a gândit și se gândește această trimitere în șomaj, adică detaliile legate de mișcarea aceasta, justificată până la urmă, dar să vedem exact în ce constă, ce oameni sunt ș.a.m.d.

DL. DIACONU: D-le Primar doriți să interveniți, sau solicităm o informare?

DL. PRIMAR: Se poate face o informare de către STPT, dar pot să vă spun că aceasta este situația, o treime aproximativ, 32% din personal este în șomaj tehnic și s-a discutat și cu Sindicatele, s-au convenit niște criterii, după câte sunt eu informat s-a petrecut amiabil totul. Sperăm să treacă cât mai repede această perioadă de funcționare restricționată a societății și să revenim la normal. Deocamdata, cu toate restricțiile pe care le cunoaștem, societatea funcționează sigur, departe de capacitatea ei nominală și nu putem să asumăm costuri într-o disproporție peste o anumită limită în raport cu veniturile. Și așa veniturile nu sunt la nivelul costurilor, chiar trimițând o treime de personal în șomaj tehnic.

DL. DIACONU: Vom cere o informare din partea Consiliului Local cu privire la criterii.

Lansez procedura de vot:

22 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE -SEMEREDI, Director al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ca și desemnat legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

 • 23 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Amenajare străzi zona Blașcovici”.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

 • 23 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.274/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Construire sală sport la Școala Generală nr. 25 din Timișoara".

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

 • 23 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 316/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectul de investitii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”.

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții am să vă amintesc doar că proiectul 27 și 28 se referă la cele două școli care intră, sperăm noi foarte curând în finanțare europeană pe Programul Operațional Regional și sperăm să le avem cât mai curând în execuție. Sunt proiecte de mare importanță pentru oraș.

Lansez procedura de vot:

23 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinație casa de locuit P rezultând bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timișoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

23 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziașului nr.162, Timișoara.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

23 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construcții Industriale Nepoluante, Depozitare, Servicii și Birouri”, intravilan Municipiul Timișoara, Zona Torontal, județul Timiș, CF nr.407514 Timișoara.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

 • 23 voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare” zona Calea Șagului, Timișoara.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

22 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare Zonă Mixtă: Construcții Industriale Nepoluante, Depozitare, Servicii, Comerț, Birouri, Cazare și Locuințe de Serviciu”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160).

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

22 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timișoara, CF 447158 (CF anterior 400207).

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

23 voturi pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020-7085/18.03.2020 privind Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara pentru anul 2019.

DL. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

DL. MAZILU: Aș dori să fac un anunț. Grupul consilierilor PSD a decis să doneze indemnizația de consilier pe 3 luni pentru Fundația Victor Babeș.

DL. DIACONU: Mulțumim. Probabil că la sfârșit vom lua cu totții aceeași decizie.

DL. ORZA: Am luat la cunoștință, dar nu avem decât o pagină unde ni se spune că ni se înaintează raportul anual privind starea economică, dar nu mai e nimic după asta.

DL. DIACONU: Am să rog pe cei de la secretariat să rezolve problema pe drive, cu raportul, dacă nu e citibil.

DL. ORZA: E doar adresa de înaintare a lui, dar el lipsește.

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Raportul de activitate pe anul 2019 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

DL. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Raportul de activitate pe anul 2019 al Viceprimarului Municipiului Timișoara - domnul Dan Diaconu.

DL. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Raportul de activitate pe anul 2019 al Viceprimarului Municipiului Timișoara - domnul Imre Farkas.

DL. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2020 a sumei de 200.000 lei către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

DL. ORZA: N-aș vrea să trecem așa rapid peste subiectul acesta și vreau să fiu bine înțeles de ce spun lucrurile acestea. Ați văzut că se întâmplă în diverse zone din țară lucruri extrem de complicate în sistemul de sănătate. Avem două situații în oraș: la spitalul CFR și la Spitalul Municipal și fiindcă vorbim de Spitalul Municipal, au fost două scrisori succesive ale personalului medical de acolo, prin care își manifestau niște îngrijorări. Nu vreau să intru în detalii, dar înțeleg că suma aceasta este pentru teste. Eu aș vrea să ne asigurăm și să îi asigurăm în special pe medici, că este și o chestiune de importanță psihologică și pentru siguranța lor, să știm dacă mai este nevoie să alocăm bani pentru protecția lor, pentru că ați văzut că defapt frica în sistemul medical, a personalului e legată de propria lor protecție și dacă suma asta este pentru teste, e ok, e foarte importantă, dar trebuie să știm dacă au nevoie și le sunt deja acoperite cerințele acestea care le-au prezentat în scrisoarea publică ce a apărut în două ediții în presă. Cred că e important să facem în așa fel încât să nu mai apară situații de genul acesta în Timișoara, în sistemul medical, adică să existe niște nemulțumiri ale personalului medical, să ne asigurăm că au banii necesari pentru protecție.

DL. DIACONU: Vreau să vă reamintesc că la ședința în plen de vineri am alocat un milion și jumătate pentru echipamente de specialitate la Spitalul Municipal. Deci sumele au fost alocate deja vineri, acum venim cu o sumă suplimentară față de acest milion jumătate, pentru teste, în ideea de a crește capacitatea de testare a celor trei aparate pe care Universitatea de Medicină le-a montat la Spitalul Municipal și care operează în Spitalul Municipal. Cei 200.000 de lei sunt suficienți pentru 3000 de teste care au și fost rezervate deja pentru Spitalul Municipal, deci vor veni foarte foarte repede, probabil în cursul zilei de mâine dacă aprobăm această alocare din fondurile de urgență. Altfel, suntem într-o situație în care vă asigur că există o spaimă continuă din partea multora din participanții fie la actul medical, fie la alte acte publice, însă răspunsul la acea temere postată de Spitalul Municipal în cursul weekend-ului, între timp au mai și ajuns alte materiale de protecție la spital dintre cele comandate anterior și din sumele pe care le-am pus și noi la dispoziție, astfel că, cu siguranță în acest moment sunt combinezoane, măști care au venit deja și alte materiale de protecție care să ajute. În plus, dincolo de asta, deja a fost făcut public în ultima perioadă, medicii de la municipal vor avea la dispoziție momentan spațiul de cazare de la Casa Politehnicii 2, de asemenea un alt spațiu de cazare pentru cei care vor intra în zona de luptă împotriva COVID 19 este corpul de dermatologie de la Spitalul Municipal, un alt hotel din apropiere, astfel că, toate acestea sunt pe cheltuiala Consiliului Local și facem tot ceea ce ne stă în putință, inclusiv financiar, dar nu doar financiar ca actul medical să se desfășoare în condiții foarte bune, sigure și să reușim să facem așa cum am făcut și până acum față, cu bine acestei pandemii, în Timișoara, în ultima perioadă.

D-NA ȚUNDREA: Și eu voiam să repet ce spunea dl. Orza. Să nu uităm că defapt cadrele medicale, prietenii, poate rudele noastre sau familia noastră sunt în linia 1. Cred că pe lângă faptul că alocăm sume importante de bani de care este nevoie, este necesar și un mesaj public de susținere. Oamenii se uită în această perioadă cu multă speranță la cei care ei îi consideră lideri, așteptând să simtă încurajare și susținere, în ideea că va fi bine. Revenind asupra acestui aspect, cred că nu s-a reținut foarte bine pentru că era în discuție un alt proiect, noi am decis grupul consilierilor PSD să donăm indemnizația de consilier local pe o perioadă de 3 luni, Spitalului Municipal. Este pe aceeași linie a susținerii și a încurajării oamenilor de a simți că nu sunt singuri, că suntem toți împreună în această situație și că rămânem o comunitate și ne sprijinim unii pe ceilalți.

DL. PRIMAR: Desigur că este nevoie de mesaje de sprijin din partea noastră, de gesturi de sprijin și eu vreau să repet în acest context ceea ce am spus de mai multe ori deja și în conferințele mele de presă și în intervențiile pe care le-am avut la televiziunile naționale, vreau să nu se panicheze nimeni pentru că nimeni nu trimite corpul medical în acest război fără pregătirile de rigoare. Au existat neliniști într-adevăr, la Spitalul Municipal, la secția ATI, dar nu s-a ajuns ca ATI-știi de la Spitalul Municipal să intre în contact cu cei cu coronavirus. UPU a avut expunerea până la ora actuală. Sigur că Spitalul Municipal este vizat și el să intre la nevoie în linia a doua. Dl. viceprimar Diaconu a făcut mențiunea în acest sens, dar la momentul intrării trebuie protecție pentru corpul medical pentru că dacă acesta ajunge să se îmbolnăvească atunci e clar pentru oricine că rămânem fără asistență de specialitate. Deci nimeni nu tratează lucrul acesta cu superficialitate, dimpotrivă toată lumea este atentă să nu ni se îmbolnăvească în primul rând medicii și desigur că trebuie să purtăm de grijă tuturor semenilor care ajung pe mâna medicilor, ajung în spitalele noastre. Până la ora actuală nu am fost în gol de nimic, acolo unde a trebuit sunt comenzi făcute, aprovizionarea este foarte grea în această perioadă. Am intervenit personal pe mai multe canale pentru a facilita diverse accese, accese la niște lucruri greu de obținut, cum sunt și aceste ventilatoare și alte lucruri importante. Sperăm să trecem cu bine peste toate, dar numai împreună, acționând solidar. Și apropo de ce se întâmplă la alții, la spitalele noastre nu s-a întâmplat, la Spitalul CFR a apărut astăzi o situație care nu e de dorit. Sigur că omenește putem să îi înțelegem pe oameni că se îngrijorează pentru sănătatea lor, pentru cea a membrilor familiilor lor, dar suntem într-un război. Într-un război nu sunt permise dezertările. Acolo 10 infirmiere și 3 asistente și-au anunțat demisiile. Nu este deloc în regulă. Și când apar probleme, problemele trebyiesc discutate în interior, să găsim soluții, nu create imediat tensiuni pentru că tensiunile lasă urmări și nu cred că are nimeni nevoie de așa ceva și orice îngrijorări, orice necesități trebuiesc făcute cunoscute în interior. Le discutăm calm, le discutăm la rece, cu înțelegere omenească încă o dată, că sentimentul de frică este unul foarte puternic, este cunoscut și trebuie să nu ne ambalăm, să îi tratăm pe oameni cu delicatețea de rigoare și încurajându-i să își facă meseria, că ne au alături.

DL. IONESCU: Aș dori să încep și eu prin a arăta toată recunoștința pentru cadrele medicale care în perioada aceasta sunt în linia 1 și în linia 2. Aș vrea să nu le dăm totuși impresia, așa cum s-a spus mai devreme, că îi trimitem la război fără gloanțe și întrebarea mea este, aceste teste pe care le-am aprobat astăzi, pentru cât timp ajung? Nu cumva ne vom pomeni peste o săptămână că iarăși rămânem fără teste în oraș?

DL. DIACONU: Testele sunt un supliment din partea Consiliului Local. Adică noi adăugăm un număr de 3000 de teste prin contribuția Consiliului Local la momentele de testare pe care le au în cadrul Spitalului Municipal. De altfel ieri a fost aprobată intrarea Spitalului Municipal în programul național de testare și vor veni și de acolo fonduri, dar aceste sume pe care le alocăm astăzi sunt date și ne-am grăbit să le alocăm pentru că există un set de teste pe care Spitalul Municipal le poate achiziționa într-un timp foarte rapid, în condițiile în care există o adevărată criză de teste pe piață. Din ce știu, în perioada următoare vor exista și alte sume pe care le vor primi chiar din partea unor primării din zona de vest și a consiliilor județene din zona de vest pentru că se testează și alte persoane decât cele din Timișoara sau din județul Timiș.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

21 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind amânarea la plată a chiriei pentru imobile destinație de sediu social/sedii secundare atribuite prin contracte de închiriere și/sau concesiune încheiate între Municipiul Timișoara și operatorii economici a căror activități economice au fost suspendate conform prevederilor art.1 din Ordonanța Militară nr.1/17.03.2020, art.1, art.2 din Ordonanța Militară nr.2/21 martie 2020.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

21 voturi pentru

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

21 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Județean Timisoara a unor suprafețe de terenuri: din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței măsurate de 5993 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței măsurate de 26663 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara , B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot: 22 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în bv. L.Rebreanu aferent statiei de distribuție carburanți în favoarea S.C.

9                                           9                                    9

MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

 • 19 voturi pentru

4 abțineri

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă spații servicii și comerț”, Calea Buziașului nr. 9E, Timișoara.

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

 • 20 voturi pentru

3 abțineri

PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020

DL. DIACONU: Proiectul se referă la introducerea sumelor aferente carantinării persoanelor din Timișoara până la sfârșitul perioadei de urgență. Discutăm de aproximativ 2 milioane de lei, sursa fiind însă bugetul de stat pentru că sumele vor fi decontate de Ministerul Sănătății, însă contractele vor fi încheiate de autoritatea publică locală. Prcatic avem o creștere atât pe venituri cât și pe cheltuieli, fără influențe asupra bugetului local.

DL. ORZA: Nu vreau să comentez Ordonanța 4, văd că există în spațiul public tot felul de comentarii și de la cetățeni și de la diverși oameni din administrație, dar știm cu toții că dacă se dă o stfle de decizie, cândva cineva o să întrebe dacă ai respectat-o sau nu. Eu cred că ați primit și dvs întrebări și le primim și noi și cred că și colegii sunt interesați să audă. Eu știu că există un buget pentru dezinsecție și dezinfectare, avem și un contract în sensul acestaq, nu știu în ce măsură bugetul respectiv, și clar nu avea cum să cunatifice o situație de genul acesta, el a fost gîndit și calculat în funcție de domeniul public, de intervențiile pe care le facem în mod constant în direcția asta, clasic să zic. Aș vrea să știu dacă începem respectarea acestei Ordonanțe 4, știu că e o chestiune complicată, dificilă, dar oamenii întreabă. Știu că au și mers pe la primărie, unii au întrebat când începe, își doresc în blocurile lor să se pună în practică măsurile respective și nu știu în ce măsură e acoperit bugetul din cel clasic de care vă ziceam. Aș dori să știu ce se întâmplă, ca să răspundem și noi celor care ne întreabă și chiar dacă nu ne întreabă, cred că e bine să știm totuși ce se întâmplă cu activitatea asta și în ce măsură ea poate fi cât mai repede începută, ca să nu existe comentarii legate de nerespectarea ei. Dacă o vor retrage, habar nu am, nu știu, ea în momentul de față e în vigoare și se așteaptă să producă efecte.

DL. DIACONU: Eu pot să vă spun din punct de vedere bugetar că ne bazăm pe sumele înscrise deja în capitolele bugetare, mai ales că de data aceasta vorbim despre sume pe care nu le mai recuperăm din altă parte, ci sunt sume în sarcina administrației publice locale. În momentul în care vom avea mai clar cheltuielile ce le presupune aplicarea Ordonanței, vom veni probabil în săptămânile următoare cu o rectificare care să repună sumele în făgașul lor normal, adică să completeze capitolul respectiv, pentru ca următoarele lucrări, în afara stării de urgență să fie executate la același nivel. Din punct de vedere tehnic, dacă dl. viceprimar Farkas dorește să facă ceva completări.

DL. ORZA: Da, cred că și tehnic ne-ar interesa, că financiar, dacă ați spus, e clar că trebuie completate sumele. Defapt oamenii întreabă momentan tehnic ce se întâmplă.

DL. FARKAS: din punct de vedere tehnic am luat legătura cu firma cu care are Primăria contract. Ei ne-au informat că au necesarul de oameni, dar e posibil să aibe nevoie de mai mulți oameni, adică să facă contract cu amai multe firme de DTT din oraș, singura problemă sunt materialele care se dau. Noi trebuie să acoperim tot orașul, vorbim de aproximativ 8000 de scări de bloc, din discuțiile pe care le-am avut promisiunile sunt că în două săptămâni ei ar tremina un oraș ca și Timișoara, doar că trebuie să își facă și ei necesarul de material pentru desfășurarea acestei activități.

DL. ORZA: Știți că s-a întâmplat nenorocirea cu câtva timp în urmă, acolo în Complexul Studențesc, cu o firmă care a făcut nenorocirile respective și înțeleg acum că firma cu care avem noi contract o să subcontracteze și ea la rândul ei, neavând suficientă forță.

DL. FARKAS: Toate materialele folosite trebuie să aibe toate avizele necesare, sunt avizate.

DL. ORZA: Mă gândeam că și firmele acestea ar trebui să le dăm un ok și noi, adică să nu lăsăm io știu ce amator, chiar dacă avem substanța corectă, dacă nu e dată bine... Să fie verificate și firmele care sunt subcontractate.

DL. FARKAS: Dacă se subcontractează, firma mamă trebuie să aibe toate avizele firmelor subcontractante, de la DSP, de la Ministerul Sănătății etc. Încercăm să facem lucrurile cum trebuie făcute și să nu ne hazardăm.

DL. MOȘIU: S-a gândit cineva cam cine plătește acele recipiente și cam cât considerați dvs că rezistă pe o scară de bloc? Să presupunem că rezistă, când se golesc, cine păzește acele recipiente? Să zicem că noi le avem mâine.

DL. ORZA: Asociația de proprietari să le aibe în supraveghere.

DL. FARKAS: Vă dați seama că abia îi păzim pe cei care sunt în carantină și care sunt în izolare la domiciliu, acum să păzim și dezinfectantele din blocuri...nu știu dacă la așa ceva v-ați gândit. Da, va fi în responsabilitatea asociațiilor de proprietari.

DL. DIACONU: Dacă ne-am lămurit, rămâne amendamentul pe care trebuie să îl formulez în conformitate cu hotărârea pe care ați dat-o anterior, referitor la STPT, caz în care discutăm despre introducerea în capitolul 84.02 Transporturi, capital social S.C STPT S.A, conform hotărârii consiliului local, suma în valoare de 2.850.000 lei și sursa fiind reduceri în cadrul captolului 84.02.03.03 cu o sumă echivalentă din alte proiecte pe care le voi nominaliza. Amensdamentul am să vă prpun să îl votăm audio Unanimitate pentru

Lansez procedura de vot pentru tot proiectul:

23 voturi pentru

Acesta fiind ultimul proiect de pe ordinea de zi suplimentară, vă mulțumesc pentru particpare și vă doresc tuturor multă sănătate și spor la treabă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL, Jr. CAIUS ȘULI


Viceprimar DAN DIACONU