Proces verbal din 30.04.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare din 30.04.2020

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Incheiat azi 30.04.2020 cu ocazia sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar Dan Diaconu

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 19

Au absentat:

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

Anexa

la Dispoziția nr. Din data de

 • 1 . Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 27.03.2020 și 31.03.2020.

 • 2 . Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor înscrise în CF nr.442229 Timișoara, nr.cad.442229 și CF nr.446074 Timișoara, nr.cad.446074 ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Bega Invest Societate pe Acțiuni.

 • 3 . Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter , evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei.

 • 4 . Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. nr. 5 ,situat in Timisoara, Bdul Tineretii , nr 7 , jud Timis, evidentiat in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , a ap. spatiu comercial 1, situat in Timisoara, Bdul Tineretii , nr 7 ,parter, jud Timis, inscris in CF nr. 408159-C1-U2, nr top 17148/V, si a cotei de 86/1206 mp teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul situat in Timisoara, Bdul Tineretii , inscris in CF nr 408159, nr top 17149, la un pret de vanzare de 139.000 euro.

 • 5 . Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timișoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 ,parter , înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la prețul de vânzare de 155.000 euro.

 • 6 . Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat în favoarea Societății de Caritate Blythswood România, Filiala Banat înscris în CF nr.432098, top.4544/1/b, în suprafață de 900 mp, atribuit în baza HCLMT 192/29.07.2003.

 • 7 . Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1599/02.05.2017 încheiat cu S.C NEUROPSHY MED SRL.

 • 8 . Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului despăgubirii pentru cauză de utilitate publică și exproprierea terenului situat în str. Mureș nr.52.

 • 9 . Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019 “.

 • 10 .Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație.

 • 11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor de performanță pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.

 • 12 .Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Construire sală de sport la Școala Generală nr. 25 din Timișoara”, cod SMIS 122504 și a cheltuielilor aferente.

 • 13 .Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2019.

 • 14 .Proiect de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021.

 • 15 .Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.14/14.01.2020 privind modificarea și aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • 16 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er”, strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara.

 • 17 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare Zonă de Instituții de Învățământ, Servicii, Locuire și Zona de Recreere, str. Păstorilor nr. 20, Timișoara.

 • 18 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara.

 • 19 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective parcelele CF nr.400214 și 405377(nr.cad.vechi Cc 576/23/2; 576/23/3 și Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan Municipiul Timișoara.

 • 20 .NOTA cu nr. SC2020 - 1028/01.04.2020, a Direcției Economice, cu privire la imposibilitatea de a pune în aplicare a unui amendament formulat la rectificarea bugetară din 31.03.2020.

 • 21 .Adresa nr. SC2020-7736/26.03.2020, a Compartimentului Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, referitoare la Informarea privind monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari penntru anul 2018.

 • 22 .Adresa nr.CS2020 - 34/25.03.2020, a Filarmonicii Banatul, privind masurile aprobate la nivel de instituție pentru prevenirea raspândirii COVID-19.

ANEXA LA ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ÎN PLEN DIN DATA DE 30.04.2020

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timișoara SA.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire direct către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

DL.DIACONU: Avem 22 de puncte pe ordinea de zi a ședinței de astăzi și 12 puncte la anexa pe ordinea de zi. Am spus care este procedura de vot, în calupuri de câte trei, vom discuta fiecare proiect în parte, votul fiind individual.

Suntem 20 de consilieri prezenți.

O să vă rog să votați la toate cele trei puncte.

Supun la vot anexa la ordinea de zi:

Deschid procedura de vot:

 • 16 voturi pentru

2 abțineri

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu: 18 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • 1 .Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 27.03.2020 și 31.03.2020

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 18 voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor înscrise în CF nr.442229 Timișoara, nr.cad.442229 și CF nr.446074 Timișoara, nr.cad.446074 ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Bega Invest Societate pe Acțiuni

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 19 voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3 .Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter , evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 19 voturi pentru.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4 . Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. nr. 5 ,situat in Timisoara, Bdul Tineretii , nr 7 , jud Timis, evidentiat in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , a ap. spatiu comercial 1, situat in Timisoara, Bdul Tineretii , nr 7 ,parter, jud Timis, inscris in CF nr. 408159-C1-U2, nr top 17148/V, si a cotei de 86/1206 mp teren aferent SAD 1 (de sub

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

5.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timișoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 ,parter , înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la prețul de vânzare de 155.000 euro

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

6.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat în favoarea Societății de Caritate Blythswood România, Filiala Banat înscris în CF nr.432098, top.4544/1/b, în suprafață de 900 mp, atribuit în baza HCLMT 192/29.07.2003.

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

7.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1599/02.05.2017 încheiat cu S.C NEUROPSHY MED SRL

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 19 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului despăgubirii pentru cauză de utilitate publică și exproprierea terenului situat în str. Mureș nr.52

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

17 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019 “

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

16 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

14 voturi pentru

1 vot împotrivă

3 abțineri.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor de performanță pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Construire sală de sport la Școala Generală nr. 25 din Timișoara”, cod SMIS 122504 și a cheltuielilor aferente

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

13.Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2019

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

14.Proiect de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

15 voturi pentru

3 abțineri.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

15.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.14/14.01.2020 privind modificarea și aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

17 voturi pentru

1 abținere.

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er”, strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 18 voturi pentru.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zonă de Instituții de Învățământ, Servicii, Locuire și Zona de Recreere, str. Păstorilor nr. 20, Timișoara

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 19 voturi pentru.

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 19 voturi pentru.

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 19 voturi pentru.

DL. DIACONU: Dl. Sârbu este de acord cu proiectele 17, 18, 19. Astfel că:

Proiectul nr. 17 a obținut 19 voturi pentru

Proiectul nr. 18 a obținut 19 voturi pentru

Proiectul nr. 19 a obținut 19 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

NOTA cu nr. SC2020 - 1028/01.04.2020, a Direcției Economice, cu privire la imposibilitatea de a pune în aplicare a unui amendament formulat la rectificarea bugetară din 31.03.2020

DL. ORZA: Aș dori să amintiți despre care amendament este vorba pentru că eu cel puțin nu am văzut nota.

DL. DIACONU: Dacă nu mă înșel este vorba despre amendamentul la lista de dezvoltare pentru sumele aferente capitalului social de la STPT. Atunci, prin amendament s-a votat trecerea în numerar a sumelor pentru capitalul social și ați aprobat modificările pe lista de dezvoltare cu excepția celor care țin de perioada de urgență, erau imposibile așa că până în luna iulie, un astfel de amendament pe lista de dezvoltare este imposibil de realizat.

DL. ORZA: Dar începând cu luna iulie va fi pus în practică?

DL. DIACONU: La rectificarea din iulie probabil.

DL. PRIMAR: Noi l-am supus la vot atunci pentru că este măsura Curții de Conturi și era în derulare monitorizarea aplicării măsurilor și trebuia să arătăm că vrem să ne conformăm.

DL. ORZA: Și era și variant posibilă pentru că nu puteam noi să contribuim cu patrimonial nostrum la o majorare de capital a unei societăți.

DL. PRIMAR: Exact. Nu puteam să contribuim decât în felul acesta care este soluția practică, corectă, legală și toată problema este cea pe care dl. Viceprimar a expus-o și anume că nu se consider că se poate face derogare de la lege în privința rectificării, în prima jumătate a anului.

DL. DIACONU: Cu excepția situațiilor de urgență, a ceea ce am alocat către spitale ș.a.m.d.

DL. PRIMAR: Exact. Pentru spitale avem ordonanțe militare, starea de urgență definită cum știm și acolo nu-i problemă, sunt corecte toate rectificările. Noi am arătat înțelegerea faptului că trebuie rezolvată problema așa cum ni s-a solicitat să o facem și o vom rezolva atunci când se va putea.

DL. DIACONU: între timp am supus luării la cunoștință a punctelor 20, 21 și 22.

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020-7736/26.03.2020, a Compartimentului Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, referitoare la Informarea privind monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari penntru anul 2018

DL DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.CS2020 - 34/25.03.2020, a Filarmonicii Banatul, privind masurile aprobate la nivel de instituție pentru prevenirea raspândirii COVID-19

DL DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila”

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot: 18 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

17 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC Societatea de Transport Public Timișoara SA

DL. DIACONU: Lansez procedura de vot:

Dl. Sîrbu este de accord cu toate cele 3 proiecte de pe anexă.

17 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

DL. ORZA: Am să plec de la nota justificativă a proiectului, care, cu tot respectul am să o citesc pentru că e foarte scurtă:

”Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun, elaborarea proiectului a necesitat timp datorită faptului că s-au solicitat două rapoarte de evaluare. În consecință este necesară introducerea proiectului pe ordinea de zi.”

Eu prion notă justificativă înțeleg că se referă la jutificarea conținutului proiectului. DL. DIACONU: E nota justificativă pentru includerea pe anexă. La un moment dat ați cerut justificarea includerii proiectelor pe anexă și de ce a trebuit să fie pe lista proiectelor suplimentare. Nu e nota justificativă cu privire la proiect.

DL. ORZA: Bun, atunci mă duc mai jos la referat și se zice că trebuie să le dăm la STPT pentru că sunt refugii de călători ș.a.md. Dacă luăm cifrele vedem că Primăria va pierde foarte mulți bani ca și încasări pentru aceste refugii, în sensul că STPT va plăti, am făcut așa un calcul sumar, în jur de 14-15 lei pe lună pentru o stație, sumă care e foarte mică, zic eu, comparative cu ce se încasa până acum. Deci Primăria pierde pe de o parte, pe de altă parte STPT va face niște cheltuieli pentru că va trebui să le întrețină, lucru pe care ar fi trebuit să-l facă, conform contractului, firmele care au avut publicitate acolo. Deci firmele ar fi trebuit să fie tot timpul trase de urechi ca să facă ordine, să curețe stațiile, să le repare ș.a.m.d. Toată cheltuiala asta cu reparațiile și curățenia se mută pe STPT, deci e o presiune în plus pe STPT care nu câștigă, sau să vedem cât va câștiga din închirierea lor. Eu am tot căutat, n-am știut că justificarea se referă la introducerea pe anexă, nu la mutarea acestor stații de la Primărie la STPT și nu am găsit un motiv scris în avantajul Primăriei pentru această mutare. Aceasta era întrebarea mea, dacă el există să mi se comunice.

DL. PRIMAR: Știm bine că în modul precedent de gestiune a acestor stații s-au făcut anumite încasări, dar lucrurile nu au mers bine pentru că stațiile au ajuns într-o stare jalnică. S-a investit la început în ele și apoi nu s-a mai investit pentru a fi menținute. În plus, curățenia trebuie să o facă tot STPT -ul și cu atât mai mult se impune și se face de când cu pandemia de COVID 19, o curățenie mult mai atentă și nu ar fi firesc ca STPT-ul să facă curat pe o proprietate sau bun administrat de altcineva. Sunt convins și asta scrie în fundamentare, că STPT-ul va avea grijă să încaseze la maximum venitul pentru publicitate, publicitate făcută sub control așa cum noi agreem ca administrator ai orașului și sigur să își acopere toate cheltuielile și să rămână cu un profit cât mai bun din administrarea acestor stații. Noi nu cred că se gândește cineva să administrăm direct ca Primărie. Erau în discuție două variante, una concesiune către diverși agenți economici, cum s-a întâmplat până acum și alta concesiune către societatea primăriei, către STPT. Noi optăm pentru variant a doua, din motivele pe care le-am spus mai devreme. Timpul ne va demonstra, nu ne gândim în niciun caz ca STPT-ul să fie încărcat cu costuri.

Plusurile, după ce se scad minusurile, din închirieri trebuie să reprezinte un venit suplimentar pentru STPT, evident.

DL. ORZA: Eu aș propune ca STPT-ul să le închirieze prin licitație societăților private.

DL. PRIMAR: Mai departe STPT-ul poate să le închireze, noi nu îl obligăm. Le dăm către STPT și de la caz la caz STPT-ul va face ceea ce consider că e mai potrivit. Vreau să vă spun că la STPT s-a și creat o linie de fabricație, de producție de stații și am văzut foarte multe în oraș, în locul celor care au fost distruse fie în mod natural, fie prin agresiuni asupra lor, acte de vandalism și se și valorifică această capacitate în continuare, dacă STPT - ul este cel care are în administrare direct aceste stații. În timp se va face ceea ce se va considera mai potrivit.

DL. DIACONU: Eu aș mai adăuga doar faptul că un număr limitat de stații sunt cele cu sisteme publicitare, totuși marea majoritate a stațiilor sunt cele fără un astfel de sistem, unde în mod normal efectuează lucrări de întreținere STPT și e nevoie să existe concesionare. Pe de altă parte nu aș insista în acest proiect de hotărâre asupra obligațiilor STPT pentru că pe de altă parte sistemele publicitare pot fi, dacă va fi la un moment dat nevoie, folosite și de Primărie pentru promovarea unora dintre evenimentele mari și pe de altă parte pentru promovarea evenimentelor din cadrul programului de Capitală Europeană a Culturii, indiferent când va fi ea.

DL. ORZA: Ideea e că ei trebuie să scoată cât mai mult din închirierea lor ca să se poată pună condiție ca de câte ori Primăria dorește să promoveze evenimente sau informații să aibă prioritate. Asta e altceva.

DL. DIACONU: Corect. Putem să o transmitem ca recomandare.

DL. ORZA: Eu aș face un amendament.

DL. DIACONU: Nu prea văd unde.

DL. PRIMAR: Eu cred că este total deplasat să impunem propriei societăți să nu poată proceda așa cum este mai profitabil pentru ea. Noi trebuie să fim preocupați ca această societate să meargă cât mai bine și evident dacă va face profit, municipalitatea va avea dividente de acolo sau va lăsa banii pentru dezvoltarea societății. Lăsați lucrurile să curgă natural. Nu este nicio interdicție pentru a licita.

Dl. PRIMAR: Lăsați lucrurile să curgă natural. Nu este nicio interdicție de a licita dar nici să obligăm propria societate să dea bunuri altora. Eu știu că e un lobby puternic în acest sens. Dl. ORZA: Nu, dvs nu știți nimic doar presupuneți. Să se închirieze pe bază de licitație.

Dl. PRIMAR: Nu-mi spuneți dvs. ce știu eu. Și de Parcul Alpinet. Vă băgați în seamă cu mine de fiecare dată. E nefiresc să obligăm STPT să dea un bun altuia. De ce să obligăm?

Dl. ORZA: Am spus: închirierea de către STPT, altora, la firme private, să se facă prin licitație. Nu să se dea altcuiva.

Dl. PRIMAR: Dar dacă vrea să gestioneze fără parteneriate? Că este în stare. Aduce venituri mai mari. Asta se poate face fără amendament.

Dl. LULCIUC: Oricum conform legii orice serviciu care se scoate trebuie licitat.

Dl. ORZA: S-au dat spații ale STPT în autobuze, fără licitație. Nu am mai pomenit să fie nervoasă o autoritate fiindcă un consilier propune să se facă licitație. Momentan se încasează niște bani la primărie din aceste stații. Dacă le dăm la STPT și ele se dau mai departe să se dea prin licitație. Noi dăm acum fără licitație.

Dl. PRIMAR: Nici nu se pot da fără licitație. Avem dreptul să dăm către o societate unde Consiliul Local este acționar unic. STPT nu are dreptul acesta să dea mai departe fără licitație. Dacă va ajunge la concluzia că e bine să dea mai departe ...

Dl. ORZA: De unde să scoată venituri?

Dl. PRIMAR: Poate avea contract direct cu operatorii economici pentru care face publicitate.

Poate să-și contracteze prin licitație un operator și el să caute clienți. Scrieți-l !

Dl. ORZA: O lăsăm ca recomandare.

Dl. PRIMAR: Sigur! Și dacă cineva îndrăznește să dea fără licitație, legea intervine și îl înlătură pe cel ce face așa ceva.

Dl. DIACONU: Supun la vot. Dl. Sîrbu este de scord cu punctele 4, 5 și 6.

Se numără voturile:

14 voturi pentru

4 abțineri

PUNCTUL 5 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului din str. Iancu Văcărescu nr.18. (Cinematograf Arta).

Dl. DIACONU: Supun la vot.

Se numără voturile: 17 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 6 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sarbători din Timișoara” aprobat prin art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.377/17.07.2018.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

Se numără voturile: 17 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 7 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Podul Eroilor”.

Dl. DIACONU: Supun la vot. Dl cons. Sîrbu este de scord cu punctele 7, 8 și 9.

Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 8 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr. 55 Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 9 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului ”Clădire în regim de înăltime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020”.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 10 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului în suprafață de 208 mp, înscris în CF nr. 439621 Timișoara , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC AS RESIDENCE SRL prin împuternicit Jabri Tabrizi Sohail și SC A&V CONSTRUCT SRL prin împuternicit Ciuta Viorel și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot. Dl cons. Sîrbu este de acord cu punctele 10, 11 și 12.

Se numără voturile: 19 voturi pentru.

PUNCTUL 11 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafață de 19233 mp, teren situat în Timișoara, strada Orion -Luminii.

Supun la vot.

Se numără voturile: 19 voturi pentru

PUNCTUL 12 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafață de 2726 mp.

Supun la vot.

Se numără voturile: 19 voturi pentru

Vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă!

PRESEDINTE DE SEDINTA


SECRETAR GENERAL


Viceprimar DAN DIACONU


CAIUS SULI