Proces verbal din 25.06.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare din 25.06.2020

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

EXTRAS DIN PROCES - VERBAL

Incheiat azi 25.06.2020 cu ocazia sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar DAN DIACONU

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 22

Au absentat: Laura Chindris, Sorin Ionescu, Ioan Mateescu, Cipriam Mihok si ioan Szatmari

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

Anexă

La Dispoziția nr. 707

Din data 18.06.2020

 • 1 . Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 04.06.2020.

 • 2 . Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către TOTH GHEORGHE, înscris în CF nr.449591 în suprafață de 6275 mp, teren intravilan destinat drumului public.

 • 3 . Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara, str. Herculane 139.

 • 4 . Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor.

 • 5 . Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/28.02.2020 privind radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 109/27.03.2012.

 • 6 . Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.339/2011- privind aprobarea caietului de sarcini, a Instrucțiunilor privind elaborarea și prezentarea ofertei și a Contractului de închiriere pentru scoatere la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri, tonete.

 • 7 . Proiect de hotărâre privind prelungirea, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timișoara și SC DYNA PMD INVEST SRL.

 • 8 . Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 73/28.02.2020 privind prelungirea Contractului de  concesiune

nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Astra dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timișoara, str. Canal Bega nr.1.

 • 9 . Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.14.

 • 10 .Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timioara, la intenția de înstrăinare a spatiului cu altă destinatie decât aceea de locuit din Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr,3 ap.SAD 1/B , jud Timis, , înscris in C.F nr. 401417-C1-U4, nr.topo 401417-C1-U4, la pretul de vânzare de 49.210 euro.

 • 11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr.2303/08.12.2017.

 • 12 .Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA, în Stația de Sortare Deșeuri a Municipiului Timișoara.

 • 13 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Timișoara, județul Timiș”.

 • 14 .Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect și a Devizului general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiție „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”.

 • 15 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și Asociația ”Călător prin România”.

 • 16 .Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara.

 • 17 .Adresa cu nr. CS2020 - 156 - 28.05.2020 a EDITURII DE VEST referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 714/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 18 .Adresa cu nr. CS2020-37/27.03.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Timiș, referitoare la plângerea prealabilă prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 54/07.02.2020 privind declararea imobilului -Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 19 .Adresa cu nr. SC - 11962/02.06.2020 a SC GETICA OOH SRL referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 166/30.04.2020 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 535 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun;

 • 20 .Adresa cu nr. WW - 1404/02.06.2020 a domnului Serdean Mugur Lucian la referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 182/18.05.2020 privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara;

 • 21 .Adresa cu nr. SC2020-012258/04.05.2020 a d-lui Socol Dinu-Constantin, referitoare la plângerea prealabilă prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 765/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Str. Nicolae Titulescu Nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 22 .Adresa cu nr. SC2020 - 11522 - 27.05.2020 a d-lui STURDZA VLAD VASILE referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 696/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. PAUL CHINEZUL NR. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, și au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DL.DIACONU: Avem pe ordinea de zi 22 de puncte și avem și o anexă la ordinea de zi a ședinței cu 7 puncte.

Supun la vot anexa la ordinea de zi:

 • -19 voturi pentru.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu:

 • -19 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

1.Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 04.06.2020.

19 voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de câtre Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțârii la dreptul de proprietate de câtre TOTH GHEORGHE, înscris în CF nr.449591 în suprafațâ de 6275 mp, teren intravilan destinat drumului public

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul:

22 de voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

3.Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent   construcțiilor

dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara, str. Herculane 139

Supun la vot proiectul:

21 de voturi pentru

1 abținere.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

4.Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

DL.BARABAȘ: Eu vreau să fac un amendament:

1. Se modifică art.66 din Regulamentul de serviciu - Anexa 5, prin modificarea orarului de executare a construcțiilor funerare în cimitire, care va fi doar de Luni-Vineri între orele 0800-1600.

2. Se modifică art.102 din Regulamentul de serviciu - Anexa 5, care va avea următorul conținut: “Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre de la art.96 până la art.100 inclusiv, se va face de către Primar, de către polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală Timișoara, salariații primăriei anume împuterniciți prin dispoziții ale Primarului și alte persoane împuternicite de către Primar”.

DL.PRIMAR: Poate fi și până la ora 18, fără probleme.

DL.BARABAȘ: Atunci între orele 0800-1800.

DL.PRIMAR: La celălalt amendament să dea amenzi cei împuterniciți, eu să fiu scos din acea enumerare.

DL.MOȘIU: Există o H.C.L., groparii să aibă costume numerotate, nu există așa ceva, nu se respectă H.C.L privitor la ordinea din cimitirele respective.

DL.PRIMAR: Să sperăm că noile contracte vor fi mai funcționale și operatorii care se ocupă de cimitire vor avea mai multă conștiință și conștiinciozitate. Și aparatul își va face datoria.

DL.DIACONU: Supun la vot verbal cele două amendamente.

Cele două amendamente au fost aprobate în unanimitate.

Supun la vot proiectul:

22 de voturi pentru.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

5.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/28.02.2020 privind radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 109/27.03.2012

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul:

20 de voturi pentru.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

6.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.339/2011- privind aprobarea caietului de sarcini, a Instrucțiunilor privind elaborarea și prezentarea ofertei și a Contractului de închiriere pentru scoatere la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri, tonete

D-NA POPOVICI: Am un amendament: la art.1, unde se prevede prelungirea valabilității contractelor de închiriere pentru o perioadă de 5 ani: ținând cont că contractele de închiriere pentru spațiile comerciale se prelungesc pe trei ani, mi se pare normal să se aplice și aici aceeași regulă, pentru că altfel ar fi un pic de discriminare.

DL.PRIMAR: Eu sunt de acord, poate chiar pe mai puțin ar trebui.

D-NA POPOVICI: Lăsați pe trei ani, să existe o regulă unitară pentru toate spațiile comerciale.

DL.PRIMAR: Trebuie să fie perioade mai scurte pentru că orașul se transformă încontinuu și în anumite momente ar putea să ajungă inoportune tonetele, respectiv chioșcurile în anumite zone.

DL.DIACONU: Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Supun la vot proiectul în ansamblu:

20 de voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

7.Proiect de hotărâre privind prelungirea, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timișoara și SC DYNA PMD INVEST SRL.

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul:

20 de voturi pentru.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

8.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 73/28.02.2020 privind prelungirea Contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Astra dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timișoara, str. Canal Bega nr.1.

DL.DIACONU: Aici avem o propunere din partea compartimentului de specialitate ce constă în modificarea art.1 din HCL nr.73/28.02.2020 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Astra dr.Schauppe Ludwig Stefan, pe o perioadă de 7 ani și 6 luni, până la data de 17.05.2027, astfel proiectul având următorul conținut, cu modificarea art.3 cu această dată. Înțeleg din comisia de atribuire de la cabinete medicale că este la fel și pentru cabinetul medical situat la aceeași locație, cabinet medical dr. Serediuc Iuliana.

DL.PRIMAR: La cabinetele medicale este altceva, se fac amenajări pe termen mai lung și amendamentul este corect.

DL.DIACONU: Dacă este cineva împotrivă sau se abține la amendamentul formulat?

DL.DIACONU: Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Supun la vot proiectul:

22 de voturi pentru.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

9.Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.14

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul:

22 de voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

10.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timioara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinatie decât aceea de locuit din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr,3 ap.SAD 1/B , jud Timis, , înscris in C.F nr. 401417-C1-U4, nr.topo 401417-C1-U4, la pretul de vânzare de 49.210 euro

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul:

23 de voturi pentru 1 abținere.

Din partea d-lui Secretar General proiectul nr.12 devine proiectul nr.11, iar proiectul nr.11 devine proiectul nr.12.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA, în Stația de Sortare Deșeuri a Municipiului Timișoara.

DL.DIACONU: Este un amendament din partea Biroului Salubrizare: La art.1 textul este „Se aprobă modificarea tarifelor”, inițial fiind sintagma „Se ia act”.

Amendamentul a fost votat în unanimitate.

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul:

18 voturi pentru

2 abțineri.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr.2303/08.12.2017

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul:

19 voturi pentru

abținere.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Timișoara, județul Timiș”.

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul:

 • 20 de voturi pentru.

DL. DIACONU: Dl. Sîrbu este de acord cu toate cele trei proiecte, astfel ca:

Proiectul numarul 11 numerotat nou

 • - 18 voturi pentru

 • - 2 abtineri

Proiectul numarul 12

 • - 19 voturi pentru

 • - 1 abtinere

Proiectul numarul 13

 • - 20 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect și a Devizului general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiție „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”.

DL. DIACONU: Daca sunt discutii.

16 voturi pentru

1 abtinere

PUNCTUL 15 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și Asociația ”Călător prin România”.

DL. DIACONU:

 • - 17 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara.

DL. DIACONU:

 • - 17 voturi pentru Trecem la adrese.

PUNCTUL 17 AL ORDINII DE ZI

Adresa cu nr. CS2020 - 156 - 28.05.2020 a EDITURII DE VEST referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 714/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

PUNCTUL 18 AL ORDINII DE ZI

Adresa cu nr. CS2020-37/27.03.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Timiș, referitoare la plângerea prealabilă prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 54/07.02.2020 privind declararea imobilului -Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea câtre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotârâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației

Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DL. DIACONU: Daca nu sunt discutii va supun la vot toate aceste adrese.

Cine este pentru mentinerea punctului de vedere?

 • - 17 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 19 AL ORDINII DE ZI

Adresa cu nr. SC - 11962/02.06.2020 a SC GETICA OOH SRL referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 166/30.04.2020 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 535 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun;

DL. DIACONU:

 • - 16 voturi pentru

 • - 2 abtineri

PUNCTUL 20 AL ORDINII DE ZI

Adresa cu nr. WW - 1404/02.06.2020 a domnului Serdean Mugur Lucian la referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 182/18.05.2020 privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara;

DL. DIACONU:

 • - 16 voturi pentru

 • - 2 abtineri

PUNCTUL 21 AL ORDINII DE ZI

Adresa cu nr. SC2020-012258/04.05.2020 a d-lui Socol Dinu-Constantin, referitoare la plângerea prealabilă prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 765/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Str. Nicolae Titulescu Nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

DL. DIACONU:

 • - 15 voturi pentru

 • - 3 abtineri

PUNCTUL 22 AL ORDINII DE ZI

Adresa cu nr. SC2020 - 11522 - 27.05.2020 a d-lui STURDZA VLAD VASILE referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 696/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. PAUL CHINEZUL NR. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

DL. DIACONU: Daca nu sunt discutii va supun la vot toate aceste adrese.

DL. DIMECA: Pentru mentinerea punctului de vedere, corect?

DL. DIACONU: Da, pentru inseamna mentinerea punctului de vedere.

 • - 15 voturi pentru

 • - 3 abtineri

Trecem la anexa de la ordinea de zi.

PUNCTUL 1 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

DL. DIACONU:

 • - 19 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 2 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr.407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafață de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top.29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafață de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafață de 19.233 mp Timișoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia.

DL. DIACONU:

 • - 19 voturi pentru

 • - 1 abtinere

La proiectul 3 pe care il citesc va fi nevoie de 19 voturi pentru si in ultimul timp n-am prea votat 19.

PUNCTUL 3 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate.

DL. MOSIU: Imi permiteti o intrebare? Este cabana Primariei de la Poiana Marului de la Scorilo?

DL. DIACONU: Cabana singura a Primariei de la Poiana Marului, nu stiu daca de la Scorilo.

DL. PRIMAR: Este cabana pe care o avem si care nu inseamna decat cheltuieli si bataie de cap. A si decedat un om de paza acum vreo 2 ani acolo si trebuie pusa in valuare asa cum este firesc printr-o administrare privata. Noi nu suntem detinatori de case de vacanta. Ce sa facem? Sa mergem noi sa ne relaxam intr-un bun care pana la urma e public, chiar daca e proprietate privata a Municipiului. Cred ca trebuie vandut, adusi bani la bugetul local, cu care avem ce sa facem, nu sa tinem acolo o sursa de incarcare a bugetului nostru, cheltuieli.

DL. DIACONU: Bun, va supun la vot cele trei proiecte.

DL. ORZA: Doua vorbe despre chestia asta. Stiu ca la un moment dat, nu mai tin minte exact anii, atunci cand toata lumea isi cerea dreptul de proprietate pe Legea 10, daca nu ma insel si cladirea asta a fost recuperata, pentru ca Primaria in perioada interbelica din cate am aflat a achizitionat-o la un moment dat. Ea s-a folosit la un moment dat pentru tot felul de cursuri, mergeau acolo, se inchiria pentru tineri, nu mai stiu pentru cine. Eu personal as crede ca daca ne raportam la eforturile pe care le-au facut inaintasii, ma refer la cei din perioada interbelica, cred ca n-ar fi oportun sa renuntam la proprietate. Intr-adevar ea necesita investitii, sunt lucruri care trebuie facute acolo, dar cred ca cel mai oportun ar fi sa o concesioneze Primaria si sa nu renunte la proprietatea ei. Cred ca ar fi pacat. S-ar putea intampla acelasi lucru ce il zice dl. Primar, concesionandu-se unui privat pe o perioada lunga de timp, dar sa ramana totusi in proprietatea Primariei. E parerea mea, nu e alta intentie la mijloc.

DL. PRIMAR: Putem avea pareri diferite. Eu consider ca incasarea unei redevente nesemnificative, ca nu are cum sa fie altfel, nu este de interes si gandind asa pe termen lung eu nu vad niciodata utilitatea de a avea in patrimoniu asa ceva. Mereu sunt lucruri de facut in oras, lucruri care tin prin excelenta de ceea ce ar trebui sa faca o administratie publica locala si cred ca trebuie sa ne descarcam de alte sarcini tocmai pentru a putea sa ne concentram pe aceste lucruri. Ceea ce se poate face in regim privat sa se faca in regim privat. Daca ar veni venituri semnificative, atunci ar fi altceva, dar prin concesiune stim foarte bine ce se intampla.

DL. DIMECA: E foarte importanta focalizarea si disponibilizarea resurselor financiare, care si asa sunt limitate in momentul de fata.

DL. SANDU: Si eu cred ca domeniul acesta turistic trebuie sa ramana pur privat, asa este normal intr-o tara asa cum dorim noi sa fim si cred ca in momentul in care orice investitor privat are in proprietate o unitate o va administra mult mai bine si va investi sume mult mai importante, decat daca are pe o concesiune care nu o pofi face pe un termen foarte lung, ori acolo trebuie investite si sume serioase si cred ca pentru turismul din zona noastra e mai benefic sa avem o unitate pur privata si ca partid liberal e normal sa sustinem initiativa privata. Administratia are cu totul alte prioritati.

DL. ORZA: Eu nu am spus sa facem turism noi. Am spus sa o concesionam sa nu renuntam la dreptul de proprietate. De ce sa nu dam pe o perioada cat ne permite legea? Privatul respectiv sa poata sa investeasca cu incredere acolo, pentru ca stie ca face turism.

DL. CALDARARU: In Timisoara avem un exemplu fidel a ceea ce inseamna concesionare, vila raposatului. Terenul a fost concesionat pe 49 de ani, pe care se ia o redeventa de 3000 de lei.

DL. ORZA: Nu inseamna ca o dam noi tot cu 3000 de lei cum au dat-o cei de la judet.

DL. DIACONU: Sesiunea de vot este deschisa. Suntem 20 de oameni. Daca nu va aparut va rog sa spuneti. Sterg aceasta sesiune si o repun la vot. Am repus, anexele 1, 2, 3. Voiam sa va spun ca suntem 20, iar proiectul 3 are nevoie de 19 voturi pentru.

DL. PRIMAR: Evident, vanzarea prin licitatie.

DL. DIACONU:

 • - 15 voturi pentru

 • - 1 impotriva

 • - 4 abtineri

Din pacate a cazut.

DL. PRIMAR: Asta este. Asteptam o alta configuratie a Consiliului Local.

DL. DIMECA: Cat costa ca sa o mentinem si cat platim taxe locale, impozite?

PUNCTUL 4 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si încheierea contractului de finanțare cu Asociația „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii”.

DL. DIACONU:

PUNCTUL 5 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara aprobată prin HCLMT nr. 212/04.06.2020.

DL. DIACONU:

PUNCTUL 6 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii din Unitate Primire Urgențe în Secția Clinică Universitară de Primiri Urgențe - UPU, din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

DNA. POPOVICI: La proiectul numarul 4 de pe anexa am si eu doua intrebari: in conditiile in care exista un plan deja aprobat al acestor actiuni pe anul 2020 si tinand cont ca timp de 6 luni nu s-a desfasurat nici o actiune, de ce se considera necesar suplimentarea actiunilor, respectiv suplimentarea financiara?

DL. DIACONU: La care dintre proiecte va referiti?

DNA. POPOVICI: La proiectul in care se cere suplimentarea actiunilor. E o intrebare. Nu se intelege din documentele aratate.

DL. DIACONU: Noi am aprobat o agenda preliminara la sedinta Consiliului Local trecut, foarte redusa si am spus si atunci ca probabil vom reveni cu modificari pe agenda in masura in care unele dintre actiuni o sa inceapa sa se poata desfasura sau sa se poata desfasura mai putin. In cazul nostru este vorba de doua sau trei actiuni. Una dintre actiuni este schimbarea de garda care primeste o suma relativ mica, dar care se poate desfasura in momentul de fata in centrul orasului. Schimbarea o stiti cu totii din pietele orasului si pe care organizatorii au decis ca pot sa o reia si din punct de vedere al unui eventual pericol.

PUNCTUL 5 ANEXA LA ORDINEA DE ZI - continuare

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara

aprobată prin HCLMT nr. 212/04.06.2020

DL. DIACONU: Ea se poate desfășura în situația în care suntem acum de stare de alertă. De asemenea, unul dintre programele din toamnă care se referă la câteva expoziții Art encounters a Bienalei de artă contemporană apăreau și în cererea Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană și pe agenda culturală a municipiului Timișoara. Am discutat cu partenerii noștrii care și-au manifestat dorința de a rămâne exclusiv pe agenda casei de Cultură, respectiv pe agenda de parteneriat a Primăriei Municipiului Timișoara și ca atare am și redus acest buget din bugetul Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii TM 2021. Acestea sunt practic modificările pe care le avem acum iar suplimentarea nu este mare.

D-NA POPOVICI: Perfect. Mulțumesc.

DL. DIACONU: Vă supun la vot cele 3 proiecte.

19 voturi pentru - proiectul 4

18 voturi pentru 1 abținere

PUNCTUL 6 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii din Unitate Primire Urgențe în Secția Clinică Universitară de Primiri Urgențe - UPU, din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara

DL. DIACONU: 19 voturi pentru

DL. SÎRBU: Sunt de acord cu toate cele trei proiecte. Am scris în chat întrucât nu mi-a apărut votul.

DL. DIACONU: În regulă.

PUNCTUL 7 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de administrare către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1

DL. PRIMAR: Este vorba despre o clădire pe care am adus-o în patrimoniul municipiului recent, ca donație din partea Iulius Town. Atunci când am aprobat toată acea dezvoltare, am avut evident niște condiții puse pentru că dincolo de beneficitatea ei, încarcă zona și asta presupunea din partea municipalității anumite intervenții care nu erau prioritare, cel puțin la vremea respectivă. Una dintre obligațiile pe care le-am cerut a fost să se construiască acel subpasaj pe Inelul 2 și să ni se doneze. Evident este o lucrare de milioane de euro, ea este acum a municipiului Timișoara și putem să ne mândrim că este o realizare a administrației făcută cu bani privați ca să fie clar. Că facem lucrurile pe bani proprii, pe bani europeni, pe bani norvegieni, pe toate sursele și iată unele lucruri le rezolvăm și cu bani ai unor investitori români. Recent am inaugurat la NEPI acea linie de tramvai la Shopping City făcută pe banii investitorului NEPI, investotor străin de data asta. Ei bine, o altă obligație pe care a avut-o dezvoltatorul Ioan Dascălu a fost ca în cadrul proiectului Iulius Town să construiască și un corp de clădire pe care să ni-l doneze pentru că știți bine că stăm în chirie cu Direcția Fiscală aici în clădirea Bancpost. Acum recent clădirea a fost adusă în stadiul convenit, ne-a fost donată, am preluat-o după cum se poate remarca, este înscrisă în CF și o dăm spre administrare Direcției Fiscale, pentru ca Direcția fiscală să poată cât mai repede, ca ordonator terțiar de credite să demareze amenajarea interioară, compartimentarea așa cum considerăm de cuviință. Dl. director Bodo are deja conceptul și va putea trece la treabă, desigur cu respectarea procedurilor legale. Iată vom avea pentru Direcția Fiscală un sediu frumos, modern, funcțional și obținut pe gratis.

DL. DIACONU: Vă supun la vot ultimul proiect de pe ordinea de zi:

DL. SÎRBU: Sunt pentru.

DL. DIACONU: Împreună cu votul verbal exprimat de dl. Sîrbu, 20 de voturi pentru.

Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi și vă mulțumesc mult pentru prezență și vot.

DL. DIMECA: Am o întrebare legată de Timișoara Capitală Cultural Europeană. Suntem mai mulți întrebați frecvent care este situația la zi cu anul 2021.

DL. PRIMAR: Nu știe nimeni încă, nu s-a luat nicio hotărâre la nivelul Comisiei Europene. Au fost mai multe întruniri ale echipei care se ocupă de această problematică din partea comisiei europene, dar nu s-a luat nicio decizie. Așteptăm și noi. Este probabil, cum eu am mai spus public, dar atât pot spune că este probabil că se va produce o amânare pentru 2022 sau 2023, vom vedea. Certitudine este doar faptul că orașele care în 2020 ar fi trebuit să își exercite de la începutul anului acest statut de capital cultural europeană până acum nu au putut să facă mai nimic. Mai departe vom vedea ce decizie se va lua și ne vom conforma ei. Noi ne pregătim în continuare, noi în ceea ce privește municipalitatea avem obligații foarte mari privind infrastructura pe cultură. Suntem bine bifați cu ocazia uditurilor la care am fost supuși pentru că proiectele sunt lansate. Ele nu sunt finalizate și multe nu vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an, dar nu este o problemă, n-am avut nicio problemă la audit, am predat amplasamentul pentru amenajarea complexului de centre culturale pe str. Mărășești, în clădirea în care a funcționat Clinica de Dermatologie și vom obține cât de curând, am vorbit cu dl. Prim Ministru și mi-a promis că se va întâmpla ceea ce îmi promisese când s-a făcut legea bugetului, vom primi banii din partea Guvernului pentru a susține această lucrare complexă de transformare a acelei clădiri. Vă reamintesc vom avea un centru cultural multitalent, vom avea centru cultural german, centru cultural francez și un muzeu al cetății acolo în acea clădire. Vor fi amenajări foarte frumoase și curtea interioară și mansarda și tot ce este acolo. Sunt incluse cinematografele, Turnul de apă, pentru că am obținut finanțare norvegiană și toate angajamentele practic, unele sunt onorate 100%, altele sunt în derulare, dar în momentul în care am ajuns cu ele în stadiile în care noi suntem la ora actuală, deja evaluarea este pozitivă pentru noi. Ne pregătim, când o fi să fie nu mai depinde de noi.

DL. DIMECA: Mulțumesc de informare.

DL. ORZA: Am mai întrebat o dată care e strategia Consiliului Local cu Aerodromul Cioca. Recunosc că mă sună diverși consilieri județeni, unii chiar din PNL, mă întreabă și nu știu ce să le răspund. Am mai întrebat o dată, am înțeles că nu s-a stabilit, văd că ei tot dau hotărâri prin care fac oferte sau ceva de genul acesta.

DL. PRIMAR: Pot să vă răspund. Cred că mult mai potrivit ar fi să cedeze Consiliul Județean dreptul de proprietate asupra terenului, teren în sine, către Consiliul Local pentru că până una alta și nu o luați ca joc politic, noi ne gestionăm proprietățile, avem forța să o facem, avem oameni resurse să o facem. Consiliul Județean nu și-a valorificat nimic din patrimoniu. Dacă noi am vrea să facem o demonstrație de forță am propune un proiect de hotărâre începând din data de Consiliul județean se retrage din toate clădirile pe care noi le-am pus la dispoziție Consiliului Județean, nu pentru că am avea noi nevoie de ele ci ca să îl ajutăm pentru că nu a fost în stare să construiască nimic. Pe terenuri date de pe vremea când erați viceprimar, sau poate și mai demult,trebuia să se construiască o clădire pentru Centrul Speranța și nu s-a construit. Am prelungit punerea la dispoziție a acelui teren, ținem noi în spațiul nostru Centrul Speranța pentru că evident ne pare rău de familiile care și așa sunt necăjite având copii cu probleme. Noi le purtăm de grijă și nu vreau să continui. Există vis a vis de fosta parcare a Hotelului Timișoara acel teren nefolosit de mai bine de 20 de ani, ca să nu se creadă că e un atac la actualul președinte al Consiliului județean, stă nefolosit de atâta amar de vreme. Dacă ar fi fost al nostru acum acolo era o parcare cu minim 10 etaje înălțime, cât ar permite zona, cu PUZ dacă nu se poate fără PUZ și pot să dau nenumărate exemple: Muzeul de Istorie al banatului acum se ocupă Ministerul Culturii, al Patrimoniului de el de atâta amar de vreme. S-a luat de către Consiliul Județean, iarăși nu personalizez, că nu era actualul președinte atunci, s-a luat clădirea în care noi ceream să se amenajeze Muzeul revoluției. În loc să meartă la Ministerul Culturii, că eu am dat două variante atunci prin demersurile mele, fie să vină la Consiliul Local, fie să meargă la Ministerul Culturii, nu inistam deloc să vină la Consiliul Local, pentru a se amenaja un Muzeu al revoluției care să poată fi dat în folosință pentru aniversarea a 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Ei bine, a luat clădirea Consiliul județean, aținut-o fără să facă absolut nimic, nerespectând condițiile din Hotărârea de Guvern prin care s-a transferat acea clădire către Consiliul local, ea a revenit la Ministerul Apărării. Atunci de ce se mai vrea, numai în context electoral să se preia clădiri de la Primărie câtă vreme sa făcut dovada incapacității de a se valorifica și cele care există? Noi cerem terenul și astăzi am și făcut răspunsul, dl. director Răvășilă l-a făcut, eu am făcut niște observații și urmează să-l semnez. În răspunsul către Consiliul județean care va fi un răspuns negativ va fi și solicitarea de transfer a terenului către Primărie.

DL. ORZA: Da mulțumesc. Cred că până la urmă cea mai bună variantă ar fi să se evalueze proprietățile și să intre fiecare cu acțiunile proporțional, că altfel că altfel cred că rămâne blocat acolo.

DL. PRIMAR: Nu e în regulă. Dincolo de cine e președintele Consiliului Județean, dincolo de cine are majoritate în consiliul județean trebuie să înțelegem care sunt prerogativele fiecărei instituții. În legislația românească o astfel de instituție are prerogative foarte clare. Nu are vocația nici de dezvoltator imobiliar, nici de mare organizator de evenimente culturale ci sprijină agendele culturale ale unităților administrativ teritoriale aparținătoare. Evident că reședința de județ ca și alte localități, ele sunt UAT-uri, ele sunt organizatoarele de evenimente prin excelență. Că are Consiliul județean anumite structuri și că ele funcționează și vin alături de ceea ce fac UAT-urile aparțănătoare e foarte bine, dar nu asta e direcția pe care trebuie să se dezvolte. La fel de detașat de orice urmă politică spun asta, cum am spus mai devreme vis a vis de acea vilă. Eu cred că nu este de niciun interes pentru noi să ținem. Aici este de interes să ținem, tocmai pentru a sprijini dezvoltarea acolo a unor activități cultural artistice de anvergură. S-a făcut o primă încercare reușită anul trecut cu Festivalul Flight și desigur că trebuie să continuăm și cu acesta și cu altele. Noi mai avem teren în zonă, numai că cel mai bine ar fi ca acolo să întregim proprietatea pe care o avem. Noi avem foarte mult teren în zonă, după cum bine știți și va veni la rând în curând și un proiect de punere în valoare a terenului, împreună cu aceste clădiri, inclusiv în scopuri culturale.

DL. ORZA: Eu cred că ar trebui, din punctul meu de vedere, că se tot aud tot frelul de zvonuri legate de domeniul aviatic, sunt diverse zone tangente cu zona noastră care încearcă să devină un pol de influență mai puternic decât noi și poate ar trebui să dezvoltăm noi Hub-ul acesta aviatic.

A doua întrebare este ce se întâmplă cu terenurile pentru tineri, unde s-a blocat, că tot primesc mail-uri, oamenii întreabă și chiar nu știu să le răspund.

DL. PRIMAR: nu știu care e situația la zi. Cred că e deblocată.

DL. ORZA: Am înțeles că e ceva, dl. Hărăbor le tot spune că încă nu s-a decis cu Curtea de Conturi, ceva de genul acesta.

DL. PRIMAR: Au fost și ceva probleme cu Curtea de Conturi, s-a mers în instanță, dar eu știu că toate problemele au fost depășite. Dl. viceprimar Farkas ne poate spune.

Dl. FARKAS: Avem un raport de follow - up pe care l-am respectat. Am preanalizat, cum a cerut Curtea de Conturi, am avut hotărârea de consiliu acum 2 săptămâni cu modelul de contract, acum ne organizăm să începem să-i chemăm pe toți care au dosarele impecabile și îi așteptăm să le dăm terenurile. Trebuie doar să vă anunț că au ajuns la noi anumite informații cum că unii dintre ei au proprietate și au declarat altfel.

DL. ORZA: Aceia ar trebui eliminați, clar.

DL. FARKAS: Exact, dar ajungem noi să fim detectivii orașului. Trebuie să conștientizeze oamenii că declarațiile în fals reprezintă o infracțiune.

DL. CĂLDĂRARU: Sesizați instituțiile!

DL. FARKAS: Vă dați seama că nu vrem răul nimănui, dar trebuie să fie și ei conștienți.

DL. ORZA: Nu se pune problema de vrut răul, e vorba că dacă are proprietate nu mai poate să dispună de chestia asta.

DL. FARKAS: Exact!

DL. MOȘIU: Dosare impecabile...

DL. PRIMAR: Poate unii vor să își facă singuri rău. Dacă nu înțeleg ce înseamnă un fals de genul acesta...

DL. CĂLDĂRARU: Noi știm cu toții că avem în timișoara vreo 4 sau 5 puncte de colectare a deșeurilor rezultate din construcții. S-a mutat vreunul pe undeva pentru că eu astăzi am fost și cel din Calea șagului de sub pod nu mai există.

DL. ORZA: S-a anunțat că se mută acela.

DL. CĂLDĂRARU: S-a anunțat unde, că eu am fost astăzi în recunoaștere și am aflat că este într-adevăr la CET undeva în stânga, unde are RETIM, dar n-am văzut anunțul pe site-urile de socializare, să știe omul.

DL. ORZA: Pe site-urile de socializare nu, dar a apărut în presă și s-a anunțat în conferința de presă.

DL. CĂLDĂRARU: Păi trebuie pus! Așa cum le-au pus data trecută să le pună și acum. Vă mulțumesc!

DL. DIACONU: Dacă nu mai sunt intervenții vă mulțumesc și pentru această ședință și vă urez o dupăamiază plăcută!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL, jr. CAIUS ȘULI


Viceprimar DAN DIACONU

P.CONFORMITATE,

SECRETAR GENERAL, Jr. CAIUS ȘULI