Proces verbal din 18.02.2020

Proces-verbal al ședinței extraordinare din 18.02.2020

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL Incheiat azi 18.02.2020 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Cons. Sorin Ionescu

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 22

Au absentat: Raluca Popescu, Lucian Taropa, Ioan Mateescu, Laura Chindris, Octavian Mazilu ;

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

Anexă

La Dispoziția nr.244

Din data 14.02.2020

 • 1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 07.02.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 716 mp. situat în Timișoara, înscris în C.F. nr. 443692 Timișoara, nr. top.765/2;311/b/42/9/2, către Lupeș Rodica Maria și Lupeș Mircea.

 • 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 1932 mp. situat în Timișoara, înscris în C.F. nr. 420110 Timișoara C.F. vechi nr. 513 Freidorf nr. top. 392/11/b și 400/a/1/1/1 către Macovei Florița.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara SA , a imobilului teren înscris în CF nr. 447772 Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea modelului de contract de vânzare-cumpărare,

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 543 din 12.11.2019 - privind vânzarea terenului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara str. I. Negulici nr.34/A.

 • 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a ap. Spațiu comercial 7, situat în Timișoara, str. I. Ghica, nr. 5, et. Subsol,jud. Timiș, înscris în C.F. nr. 415559-C1-U7, nr. top. 415559-C1-U7, la prețul de vânzare de 33.000 euro.

 • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. Cabinet Medical Dermato - Venerologie, situat în Timișoara, Bdul Regele Carol I, nr. 5,et. I, jud. Timiș, înscris în C.F. nr. 400237-C1-U2, nr. top 17190, jud. Timiș, la prețul de vânzare de 53.000 euro.

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru elaborarea PUZ -Extindere Zonă Industrială și reglementare drumuri din Timișoara, Calea Stan Vidrighin , Nr. 9A, conform Certificatului de Urbanism nr. 1004’ din 25.03.2019.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din OUG

114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. și a anexei privinddescrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“.

 • 11. Adresa nr. SC2020 - 1550/23.01.2020 a Morar Trading SRL privind plângerea prealabilă formulată impotriva Hotărârii Consiliului Local nr.777/20.12.2018 -privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, str. 3 August 1919, nr.21, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 12. Adresa nr. SC2020 - 1918/28 domnului Ioan Cristian Silviu privind plângerea prealabilă formulată impotriva Hotărârii Consiliului Local nr.755/23.12.2019 -privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str.Dacilor nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 13. Raportul de activitate nr.SC2020 - 2167/13.02.2020 al Viceprimarului Municipiului Timișoara - domnul Dan Diaconu, privind deplasarea la Novi Sad, în Serbia, în perioada 31 ianuarie - 1 februarie.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, și au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ANEXĂ LA PROIECTUL ORDINII DE ZI DIN DATA DE 18.02.2020

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea condițiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice de polițist local, la Direcția Poliției Locale Timișoara.

5                      5                                                    5

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui Gelu Mircea Stan.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, traseu 4 - B-dul Cetății”.

DL. IONESCU: Bună ziua! Supun la vot anexa la ordinea de zi de astăzi:

Deschid procedura de vot:

 • -  16 voturi pentru.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu:

Deschid procedura de vot:

 • -  17 voturi pentru.

DL.PRIMAR: Nu demult am conferit diplome unor oameni care fac excelență în orașul nostru și în domeniul culturii și atunci au fost câteva scăpări. Am decis atunci să continuăm cu aprecierea și recunoașterea excelenței într-o ședință de Consiliu Local și aceasta este cea pe care am ales-o. Așadar, diriguitorii unor instituții culturale din orașul nostru care ne fac cinste prin spectacolele deosebite pe care le oferă și care au fost invitați la această ședință de astăzi pentru primirea diplomelor, sunt:

 • 1. Ada Lupu Hausvater - Manager al Teatrului Național din Timișoara;

 • 2. Cristian Rudic - Manager al Operei Naționale Române din Timișoara;

 • 3. Pavel Dehelean - Director al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara;

 • 4. loan Coriolan Gârboni - Director General al Filarmonicii Banatul Timișoara.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • l.Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 07.02.2020 DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

- 21 de voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 716 mp. situat în Timișoara, înscris în C.F. nr. 443692 Timișoara, nr. top.765/2;311/b/42/9/2, către Lupeș Rodica Maria și Lupeș Mircea

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

- 22 de voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 1932 mp. situat în Timișoara, înscris în C.F. nr. 420110 Timișoara C.F. vechi nr. 513 Freidorf nr. top. 392/11/b și 400/a/1/1/1 către Macovei Florița

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

- 22 de voturi pentru.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara SA , a imobilului teren înscris în CF nr. 447772 Timișoara

DL.LULCIUC: Propun modificarea art.2 din Proiectul de hotărâre în sensul reducerii sumei reprezentând redevența anuală de la 656.203 lei la cel mult 180.000 lei/an reprezentând dublul taxei pe terenul în suprafață de 122.426 mp, înscris în CF nr.447772, taxa pe teren datorată în prezent. Gândiți-vă că orice cost majorat la S.T.P.T. se va regăsi în costul biletului.

DL. IONESCU: Supun la vot amendamentul.

Deschid procedura de vot:

 • -  19 voturi pentru

 • -  1 abținere

 • -  1 vot împotrivă.

Supun la vot proiectul în ansamblu:

Deschid procedura de vot:

 • -  20 voturi pentru

 • -  1 abținere.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea modelului de contract de vânzare-cumpărare, Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 543 din 12.11.2019 -privind vânzarea terenului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara str. I. Negulici nr.34/A

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

21 de voturi pentru.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a ap. Spațiu comercial 7, situat în Timișoara, str. I. Ghica, nr. 5, et. Subsol, jud. Timiș, înscris în C.F. nr. 415559-C1-U7, nr. top. 415559-C1-U7, la prețul de vânzare de 33.000 euro

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

 • -  21 de voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. Cabinet Medical Dermato - Venerologie, situat în Timișoara, Bdul Regele Carol I, nr. 5,et. I, jud. Timiș, înscris în C.F. nr. 400237-C1-U2, nr. top 17190, jud. Timiș, la prețul de vânzare de 53.000 euro

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

 • -  19 voturi pentru.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru elaborarea PUZ -Extindere Zonă Industrială și reglementare drumuri din Timișoara, Calea Stan Vidrighin , Nr. 9A, conform Certificatului de Urbanism nr. 1004 din 25.03.2019

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

22 de voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

 • -  22 de voturi pentru.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara

DL. IONESCU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza

S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara“

DL. IONESCU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020 - 1550/23.01.2020 a Morar Trading SRL privind plângerea prealabilă formulată impotriva Hotărârii Consiliului Local nr.777/20.12.2018 - privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, str. 3 August 1919, nr.21, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

DL. IONESCU: Supun la vot dacă ne menținem punctul de vedere inițial. Deschid procedura de vot:

 • -  18 voturi pentru

 • -   1 abtinere

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020 - 1918/28 domnului Ioan Cristian Silviu privind plângerea prealabilă formulată impotriva Hotărârii Consiliului Local nr.755/23.12.2019 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str.Dacilor nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

DL. IONESCU: Supun la vot dacă ne menținem punctual de vedere inițial. Deschid procedura de vot:

 • -  14 voturi pentru

 • -  3 abțineri

 • -   1 vot împotrivă

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Raportul de activitate nr.SC2020 - 2167/13.02.2020 al Viceprimarului Municipiului Timișoara - domnul Dan Diaconu, privind deplasarea la Novi Sad, în Serbia, în perioada 31 ianuarie - 1 februarie.

DL. IONESCU: Îl luăm la cunoștință

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea condițiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice de polițist local, la Direcția Poliției Locale Timișoara

DL. MOȘIU: Aș avea un amendament. Noi am avut o hotărâre de consiliu local nr. 508/22.10.2013, unde au fost fixate condițiile specific eliminatorii și condițiile specifice, respectiv în cazul probelor sportive. Aș adăuga pe lângă cele patru criterii sportive și detenta pe verticală, adică prin deplasare candidatul sare și atinge un obiect suspendat de la sol, obiect suspendat reprezentând o minge de tenis de câmp suspendată la o înălțime de 2,55 m măsurați de la sol până la baza inferioară a obiectului. Această condiție este dată de Ministerul Apărării Naționale și etrecută în probele naționale. Consider că este bine să avem niște tipi sănătoși și sportivi, adică chiar dacă au fost eliminate anumite chestiuni cred că cei de la minister știu de ce au pus-o și ar fi bine să o punem și noi.

DL. IONESCU: Cu precizarea că poliția, din câte știu eu, se subordonează Ministerului de Interne, dar e un amendament pe care am să îl supun la vot.

DL. ORZA: Eu am citit răspunsul de la Agenția Funcționarilor Publici și referirea la articolele prin care contestă hotărârea noastră de consiliu local și anume OUG 57/2019 și încă o hotărâre de guvern din 2018 care se referă la egalitatea accesului la funcții publice și cealaltă tot la ceva de genul acesta. O lege trebuie citită și în spiritul ei și cred că cei care au prins în Codul administrativ lucururile acestea au vrut să prezume și să elimine situațiile în care pe bază de rasă sau sex, o persoană... Eu cred că este important cum filtrăm angajații Poliției Locale. Defapt ce vreau să spun este că cei de la Aqgenția națională a Funcționarilor Publicei citesc greșit articolul respectiv, în sensul că așa cum am spus, spiritul acestei legi este să nu blocăm accesul pe bază de rasă sau sex la funcțiile publice, dar condiții de performanță...pai care e diferența între faptul că îl punem să alerge un anumit număr de minute o distanță și faptul că îi punem un criteriu de înălțime? Dl. consilier propunea o probă care defapt e subliminal legată de înălțimea individului. Eu zic că în mod normal avem tot dreptul, din punctul meu de vedere, să punem criterii de înălțime, de capacități fizice.

DL. PRIMAR: D-le consilier, suntem în criză de timp. Dvs. nu aveți informațiile necesare. Nu se poate, de aceea schimbăm. Dl. director este aici, ne-a explicat. Nea venit în scris că nu mai putem pune astfel de criterii și atunci s-a recurs la niște criterii de performanță care trebuie să fioe trecute.

DL. ORZA: Eu le susțin. Asta am vrut să spun, că eu le susțin. Să nu avem surpiza cu amendamentul acesta să spună că nu e ok.

DL. PRIMAR: Eu cred că trebuie să mergem pe ceea ce propune poliția aici. Să nu mai adăugăm sau să scădem.

DL. ORZA: Mi se pare aberant ca Agenția Națională a Funcționarilor Publici să interzică niște criterii fizice pentru polițiști. E absurd. Toată lumea se plânge că vede oameni grași pe stradă care nu pot să fugă după infractori.

DL. PRIMAR: Noi teoretic suntem o instituție care exercită autonomia locală. Nu trebuie să ne spună cineva dintr-un birou de la București pe cine să angajăm.

DL. ORZA: Poliția e o chestie specifică, nu e funcționar care stă la birou.

DL. PRIMAR: Să ne spună dl. director. E în regulă cu propunerile făcute de dl. Moșiu?

DL.’ COJAN: Neinteligibil.

DL. PRIMAR: Fără detalii. E în regulă sau nu?

DL. COJAN: Neinteligibil.

DL. IONESCU: Sper că nu se aplică retroactiv, pentru cei care sunt angajați deja, că s-ar putea să rămânem fără poliție locală. Vă propun să trecem la vot. Supun la vot amendamentul d-lui moșiu. Inițiez procedura de vot:

 • -  17 voturi pentru

 • -  2 abțineri

Supun la vot tot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • -  17 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”

DL. IONESCU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • -  19 voturi pentru

 • -   3 abțineri

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui Gelu Mircea Stan.

DL. IONESCU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • -  18 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, traseu 4 - B-dul Cetății”

DL. IONESCU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

18 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza DALI, pentru obiectivul „DALI+PT reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz, nr. 40, Timișoara”

DL. IONESCU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

- 21 voturi pentru

Ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc pentru prezență. Ne vedem la ora 14.00 la Universitatea Politehnică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cons. SORIN IONESCU

SECRETAR GENERAL, Jr. CAIUS ȘULI