Proces verbal din 07.02.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare din 07.02.2020

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL Incheiat azi 07.02.2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Cons. Octavian Mazilu

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți ;

Au absentat:

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

Anexă

La Dispoziția nr.181

Din data 03.02.2020

 • 1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 31.01.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timișoara, situat în Timișoara str. Liliacului nr.16, în doua loturi, Lotul 1 cu suprafața de 603 mp. nr.cadastral nou 446878 și Lotul 2 cu suprafața 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cota 1/2 și Rotariu Petru cota ^ pentru ieșire din indiviziune.

 • 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 38 din str. Miloia nr.52 sc.A(fost Miloia bl. B1 sc.A) către Sitariu Alexandru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea si aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol - Banul Severinului -Adam Mickiewics”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF,pentru obiectivul ”SF+PT Centru Multifuncțional Kuncz”

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Construire Supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de șantier”, Str. Nicolae Andreescu,CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Locuință P+1E cu garaj”. Str. Crișan nr.35, Timișoara.

ANEXĂ LA PROIECTUL ORDINII DE ZI DIN DATA DE 07.02.2020

 • 1. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului loanHațegan.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al MunicipiuluiTimișoara domnului Cristian Măcelaru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT și Devizului General pentru obiectivul ”Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E - etapa I Școala Gimnazială (Generală) nr.25” Timișoara, str. Cosminului nr.42.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Societatea

Drumuri Municipale Timișoara SA și Direcția Poliția Locală Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități

administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent,încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timișoara, situate în Timișoara str. Amforei nr.6, în doua loturi, Lotul 1 cu suprafața de 32345 mp. nr.cadastral nou 449534 și Lotul 2 cu suprafața 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 și alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafața de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisa în CF nr.447687 Timișoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Privat, rezultând o parcela cu suprafața de 11244 mp. cu nr. cadastral nou.

 • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. nr. 18/A/II , situat in Timisoara, B-dul Tineretii , nr. 10, et. subsol si parter , jud. Timis, inscris in CF nr.410682-C1-U6, nr. cadastral 410682-C1-U6 , jud Timis , la prețul de vanzare de 200.000 euro.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 145 mc. masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara și a încheierii Contractului de prestări servicii de valorificare prin licitație a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea Municipiului Timișoara, între Municipiul Timișoara și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva,Direcția Silvică Timiș.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A.

 • 10. Proiect de hotărâre privind declararea zilei de 19 aprilie ca ”Ziua Phoenix”.

 • 11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea analizării/negocierii ofertei de închiriere a spațiului din imobilul situat în Bv. Revoluției nr. 2-Str. Cicio Pop nr.2, aflat în proprietatea Companiei Naționale Poșta Română S.A., în scopul asigurării procesului de învățământ în condiții optime al unor unități de învățământ.

 • 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței si geometriei imobilului cu nr. cad.401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterioralipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută)din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea cumpărării construcțiilor situate în Spl. Tudor Vladimirescu 16A afectate de construirea podului din str. Jiul.

 • 15. Proiect de hotărâre privind declararea imobilului -Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 16. Proiect privind obligativitatea prezentării meniului bilingv în unitățile de alimentație publică din Municipiul Timișoara.

DL.MAZILU: Supun aprobării d-voastră Anexa la ordinea de zi de astăzi. Deschid procedura de vot:

18 voturi pentru

1 abținere.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu:

Deschid procedura de vot:

20 de voturi pentru.

PUNCTUL 1 ANEXA l.Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ioan Hațegan.

DL.PRIMAR: Profesorul, cercetătorul și istoricul Ioan Hațegan s-a născut la 17 decembrie 1949 în comuna Cenad, județul Timiș. A absolvit Facultatea de Istorie -Filosofie, specialitatea Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în 1973 iar în 1994 devine doctor în istorie, teza având titlul Pavel Chinezu.

Viața bogată a domnului profesor este trăită în aerul tare al Istoriei, aceasta însumând activitatea științifică, didactică, chiar și managerială, toate puse în slujba urbei de pe Bega și a frumoasei regiuni, dragă nouă, Banatul.

Domnul Ioan Hațegan este doctor în Istorie Medievală a României, Cercetător Științific I, la Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” din cadrul Academiei Române, Filiala Timișoara, specializat în Istoria Banatului.

Profesorul Ioan Hațegan are o activitate didactică și de cercetare de mai bine de 50 de ani, dedicându-și cea mai mare parte a carierei sale cercetării istoriei zonei sale cele mai dragi, Banatul.

Recunoașterea sa pe plan național a venit în anul 1994 când teza de doctorat PAVEL CHINEZU, publicată la editura Helicon a primit premiul pentru istorie medievală DIMITRIE ONCIUL din partea Academiei Române, București.

Un alt moment important l-a reprezentat publicarea manualului de ISTORIA TIMIȘOAREI, în colaborare cu profesorul dr. Cornel Petroman în 2 volume. Acestea două au fost grupate într-un singur volum, ediția a II-a, în anul 2011, iar acum, la finele anului 2019, în noiembrie, a fost publicată ediția a III-a, cu modificări și adăugiri din partea celor doi autori.

Colaborarea istoricului bănățean cu alți specialiști medieviști din țară precum Acad. Ioan-Aurel Pop (președintele Academiei Române și rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca), Costin Feneșan (director la Arhivele Naționale din București), Ioan Drăgan (director la Arhivele Naționale din București), răposatul Dumitru Țeicu (director Muzeul Banatului Montan, Reșița), Adrian Magina (Muzeul Banatului Montan, Reșița) și mulți alții, dovedesc valoarea Domniei Sale atât pe plan regional, cât și național.

Prin intermediul volumului FILIPPO SCOLARI. UN CONDOTIER ITALIAN PE MELEAGURI DUNĂRENE, Ioan Hațegan a exportat informațiile despre Timișoara și Banat în Italia, făcând cunoscută această zonă a României, italienilor.

Promotor al culturii, valorilor și idealurilor bănățene, în anul 2009, cercetătorul timișorean a organizat un eveniment cultural important pentru Timișoara și Banat, și anume Ruga Bănățeană de la Paris, Franța. Astfel, timp de câteva zile, atât parizienii în special cât și francezii și alți turiști în general, au intrat în contact cu tradițiile și valorile bănățene prezentate publicului larg prin efortul și aportul domnului Ioan Hațegan.

În concluzie, având în vedere activitatea deosebită a domnului Ioan Hațegan, prestată atât prin funcțiile deținute cât și prin lucrările sale, ca o recunoaștere a meritelor avute în promovarea și îmbogățirea istoriei, culturii, tradițiilor, valorilor și idealurilor timișorene și bănățene, conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara răsplătește întreaga sa activitate și contribuie la promovarea Municipiului Timișoara.

DL.MAZILU: Îl invităm pe d-nul Primar să înmâneze diplomele de recunoștință.

DL.PRIMAR: Cu toții am putut remarca în mediul on-line o mulțime de fotografii minunate din orașul nostru. Niște concitadini de-ai noștri m-au impresionat. Am văzut poziția celor care aveau ocazia să intre în contact cu ele. Erau, de multe ori, foști timișoreni plecați departe de orașul lor care scriau cuvinte foarte frumoase, aprecieri făcute de timișoreni ce trăiesc aici precum și din partea unor cetățeni de pe diverse meleaguri.

P3

DL. MAZILU: Deschid procedura de vot. Votam.

 • -  21 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 4 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA si Direcția Politia Locală

9                             9                      9                     9

Timișoara.

DL. MAZILU: Deschid procedura de vot. Votam.

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale și a contractului de finanțare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

DL. MAZILU: Deschid procedura de vot. Votam.

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timișoara, situat în Timișoara str. Amforei nr.6, în douâ loturi, Lotul 1 cu suprafața de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 și Lotul 2 cu suprafața 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 și alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafața de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisâ în CF nr. 447687 Timișoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelâ cu suprafața de 11244 mp. cu nr. cadastral nou.

DL. MAZILU: Deschid procedura de vot. Votam.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. nr. 18/A/II , situat in Timisoara, B-dul Tineretii , nr. 10, et. subsol si parter , jud. Timis, inscris in CF nr. 410682-C1-U6, nr. cadastral 410682-C1-U6 , jud Timis , la prețul de vanzare de 200.000 euro.

DL. MAZILU: Deschid procedura de vot. Votam.

 • -  19 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 145 mc. masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara și a încheierii Contractului de prestări servicii de valorificare prin licitație a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea Municipiului Timișoara, între Municipiul Timișoara și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Timiș.

DL. MAZILU: Deschid procedura de vot. Votam.

 • -  18 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 9 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A.

DL. MAZILU: Deschid procedura de vot. Votam.

 • -  17 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 10 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind declararea zilei de 19 aprilie ca ”Ziua Phoenix”.

DL. MAZILU: Deschid procedura de vot. Votam.

 • -  18 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea analizării/negocierii ofertei de închiriere a spațiului din imobilul situat în Bv. Revoluției nr. 2-Str. Cicio Pop nr.2, aflat în proprietatea Companiei Naționale Poșta Română S.A., în scopul asigurării procesului de învățământ în condiții optime al unor unități de învățământ.

DL. MAZILU: Deschid procedura de vot. Votam.

 • -  17 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței si geometriei imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

DL. MAZILU: Deschid procedura de vot. Votam.

19 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului.

DL. MAZILU: Deschid procedura de vot. Votam.

- 20 voturi pentru

DL. ORZA: Vreau sa multumesc executivului, sunt membru in consiliul de administratie, pentru faptul ca si pentru pasii facuti anterior, cand a fost la limita cu depunerea la POR proiectul asta a stat pe linia de asteptare, ca nu avea initial finantare, acuma exista finantare si mai trebuie facute vreo cateva lucruri, dar pana la urma e vorba de 2 milioane de euro care se vor atrage si cred ca asta e excelent pentru mediul de invatamant din Timisoara.

DL. PRIMAR: Daca imi aduc bine aminte am facut cel putin o sedinta de indata atunci, ca eram stransi de termene, am facut tot ce ne-a stat in putinta pentru a nu rata nici o oportunitate de a aduce bani Timisoarei. Iata ca efortul a meritat. Acum suntem inclusi la finantare si cu acest proiect. Am anuntat saptamana trecuta, 5 noi proiecte ne-au fost acceptate la finantare, toate care erau pe lista de rezerve, acesta e unul din cele cinci si ne zbatem sa ne fie acceptate inca doua foarte importante, proiecte mari ambele, Bulevardul Cetatii si Calea Stan Vidrighin, ambele de aceeasi factura practic, se schimba liniile de tramvai cu fundatie cu tot si toata trama stradala se modernizeaza si mergem pe aceeasi idee pe care am detaliat-o pentru Calea Bogdanestilor, care deja e aprobat la finantare dupa cum stiti si vom avea benzi asa cum scrie la carte, piste de bicicleta, trotuare, aliniamente de copaci si practic tot ce trebuie pentru a face orasul mai functional si in acelasi timp mai frumos. Si eu va multumesc tuturor ca ati venit atunci asa intempensiv la sedinta de indata.

PUNCTUL 14 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea cumpărării construcțiilor situate în Spl. Tudor Vladimirescu 16A afectate de construirea podului din str. Jiul.

DL. MAZILU: Daca ar putea cineva sa ne dea cateva detalii. Mulțumesc.

DL. PRIMAR: Va dau eu cateva detalii. Stiti bine ca de multa vreme vrem sa construim noi poduri peste Bega. Noi, ca am construit poduri noi langa cele vechi si la Dragalina, cate doua poduri noi, dar unul dintre cele noi totalmente este Podul Jiul, celalalt este Podul Isho. La Podul Jiul avem tot ce ne trebuie pentru a da drumul la licitatia de executie. Am primit proiectul ieri si ce mai lipeste este aceasta reglementare a terenului, pe malul stang al Begai, pe strada Tudor Vladimirescu este acea baza sportiva cu cateva constructii. Ei bine, podul trebuie sa treaca si calea de acces la pod exact peste o parte afectata de constructii. Terenul este al nostru, dar constructiile sunt ale unui proprietar privat care are tot dreptul si asupra terenului, cata vreme exista constructiile. Noi am avut litigii si am avut o discutie cu acel proprietar si am convenit sa incercam sa rezolvam amiabil problemele, pentru ca orasul are nevoie de noi poduri si solutia este sa cumparam acea constructie. Ce inseamna constructie? Constructie este acel bazin care e nefolosit, constructie este si stratul de bitum ramas in paragina, care candva a fost suprafata de joc, deci tot ce este facut prin interventia omului peste terenul propriu zis se cheama constructie.

DL. PRIMAR: E o suprafață mică acolo, dar ne afectează o parte din traseu și dacă nu rezolvăm problema nu putem să trecem la execuție. Am tot încercat alte soluții, dar este ceasul al 12-lea și trebuie să mergem pe varianta asta. Comisia de negociere cu terții își va face datoria, oricum e vorba de o suprafață foarte mică.

DL. MAZILU: Mulțumesc dl. primar. Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind declararea imobilului -Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

DL. MAZILU: Având în vedere că și acest proiect are nevoie de o maj oritate xcalificată, îmi permit să cer niște explicații suplimentare.

DL. PRIMAR: Da, pot să vă spun despre ce este vorba. La școala general nr. 19 ne confruntăm cu un deficit mare de spații de învățământ. Noi acum suntem pe procedură să achiziționăm containere pentru mai multe școli, pentru că nu avem loc să construim. Sunt multe lucruri care s-au făcut pentru extinderea spațiilor de învățământ veți vedea că în curând vor fi finalizate două corpuri uriașe la Școala Generală nr. 16. Ei bine, în unele locuri nu avem cum să creăm noi spații de învățământ. Ați văzut că în zona central vrem să recurgem la închirierea de spații de învățământ de la Poșta Română. Am încercat în ultimii ani de mai multe ori să facem asta, dar nu am avut partener de dialog. Nu am avut interlocutor. Acum avem și în zona aceasta a orașului trebuie să asigurăm mult spațiu de învățământ și prin urmare vrem să transferăm de la Statul Român și nu se poate face decât cu Hotărâre de Guvern, dar ca să putem face demersurile mai departure către Guvern trebuie să avem hotărârea de consiliu local referitoare la această proprietatea de pe calea aradului, unde a funcționat Liceul agricol. Nu s-a făcut nimic acolo, noi ne-am dat acceptul să se amenajeze un nou sediu pentru Inspectoratul școlar județean. Nu s-a început nimic, de vreo 3 ani și este păcat, se degradează totul. Noi avem de investit puțin acolo, de îndată ce vom reuși transferul în proprietatea municipiului Timișoara, dar merită să investim. Din păcate, de ani mulți și nu dau vina pe Inspectoratul școlar, acolo este în degradare totul pentru că e spațiu nefolosit și ce nu e folosit se degradează natural pentru că nu e populat și nu îi poartă nimeni de grijă. Încercăm să aducem în patrimonial municipiului Timișoara tot ce este acolo.

DL. MAZILU: Mulțumim. Supun la vot proiectul de hotărâre. Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI

Proiect privind obligativitatea prezentării meniului bilingv în unitățile de alimentație publică din Municipiul Timișoara

DL. MOȘIU: Am de făcut o observație. nu știu dacă trebuie făcut un amendament sau nu, dar să fie "obligativitatea prezentării prezentării meniului minim bilingv” pentru că altfel se înțelege că e strict bilingv.

DL. PRIMAR: Nu e chiar reușită topica. Preiau amendamentul domnului Moșiu, dar ar trebui ”minimal bilingv”. Trebuie formulat că nu sună bine așa ”prezentarea meniului minim bilingv,, -prezentării minimal bilingve a meniului.

DL. MOȘIU: Doar să fie clar pentru că un meniu poate fi prezentat în mai multe limbi, nu doar neapărat bilingv. Dacă așa vi se pare corect?

DL. MIHOK: Bilingv din punctul meu de vedere înseamnă mandarină și cantoneză.

DL. PRIMAR: În text scrie că este obligatoriu în limba română și limba engleză. De aceea este corectă propunerea domnului consilier Moșiu de pus ”minimal” pentru că, evident, e și interesul comercianților să prezinte în mai multe limbi, dar noi obligăm la cele două: limba locului și limba engleză, chiar dacă englezii au ieșit din Uniunea Europeană, totuși limba engleză este limba engleză și își are locul ei în lumea de astăzi. De aceea am mers pe această idee, dar din text rezultă.

?: Putem avea o limbă din Uniunea Europeană și una din afara Uniunii Europene ca să fie bine.

DL. ORZA: Nu mai țin minte exact anul când am făcut regulamentul pentru terase și atunci considerând că terasele, în principal cele din centrul istoric erau pe domeniul public, aveam acolo o prevedere exact legat de chestiunea asta. Era tot așa, să fie meniul și într-o limbă de circulație internațională, mai era să pună la dispoziție și presă, era o chestie așa mai boemă, erau cerințe legate și de uniforma celor care serveau, adică să nu vină unul cu bermude și să te serveascăp cu prăjitură. Întrebarea mea este, având în vedere că lucrul acesta nu se referă la terasele de pe domeniul public, aveam o legătură directă să zicem cu felul în care se derulează un serviciu public, sigur, ajungând în faza asta de a fi prezentat consiliului local, întrebarea mea este putem să intervenim la restaurante, să-i obligăm pe cei care funcționează în spații private să le cerem chestia asta? Să nu ne râdă în nas.

DL. MOȘIU: Nu ne râde nimeni în nas. Vom fi capitală culturală europeană, d-le consilier. Le punem meniul numai în oltenește atunci.

DL. PRIMAR: Nu e nicio oproblemă, vă explic. Noi trebuie să dăm acordul comercial de funcționare și stabilim că asta e regula. Ca să primești acordul comercial de funcționare trebuie să prezinți meniul cel puțin în cele două limbi. Așa se așează lucrurile.

DL. ORZA: Eu de aceea am și făcut introducerea ca să înțelegem că am făcut asta cu terasele.

DL. PRIMAR: Așa este, la terase funcționează.

DL. ORZA: Dacă putem asta și juriștii spun că putem, asta atunci eu zic că putem mai multe să pretindem, nu doar asta. Să venim și cu alte condiții, că știm bine, dacă tot zicea dl. coleg de capitală culturală, atunci haideți să mandatăm pe cineva să analizeze de la comercial și să vedem lipsurile care suntși să le punem în cerințele astea. Adică să intrăm în niște detalii.

DL. PRIMAR: De acord, să analizăm și să vedem ce alte lucruri ar fi potrivit să mai impunem. DL. MOȘIU: Reformulez atunci: minim în două limbi, din care una să fie româna bineînțeles. DL. PRIMAR: În text scrie. Eu vă rog, desigur dvs. votați, dar să nu schimbăm asta: româna și engleza. Pe lângă ele mai pot fi și altele.

DL. MOȘIU: Minim română și engleză.

DL. PRIMAR: Româna și engleza sunt enumerate, dar noi să adăugăm minim. Eu am cerut să se scrie minim, dar n-am mai văzut textul final.

DL. MAZILU: Deci dacă se dorește un amendament pentru a clarifica.

DL. MOȘIU: Repet: minim română și engleză.

DL. MAZILU: Ok. Supun la vot amendamentul. Deschid procedura de vot:

20 voturi pentru

Supun la vot proiectul în întregime. Deschid procedura de vot:

20 voturi pentru.

În aceste condiții ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumesc pentru această ședință.

DL. PRIMAR: Mulțumesc și eu, d-le președinte de ședință, domnilor consilieri locali, vă mulțumesc tuturor pentru contribuția la aprobarea acestor proiecte.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cons. MAZILU OCTAVIAN

SECRETAR GENERAL, Jr. CAIUS ȘULI