Hotărârea nr. 99/2020

99/31.03.2020 Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Luca Novac
Hotararea Consiliului Local 99/31.03.2020
Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Luca Novac


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020 - 7152/19.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7152/19.03.2020, al Direcţiei Comunicare - Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7152 din 19.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din data de 18.10.2016;
Având în vedere prevederile 129, alin. (13) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. unic: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, domnului LUCA NOVAC, pentru întreaga activitate artistică, recunoscută la nivel naţional şi internaţional.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.