Hotărârea nr. 98/2020

98/27.03.2020 privind aprobarea protocolului de cooperare între Municipiul Timişoara şi Universitatea Politehnica Timişoara
Hotararea Consiliului Local 98/27.03.2020
privind aprobarea protocolului de cooperare între Municipiul Timişoara şi Universitatea Politehnica Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-7229/20.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate SC2020- 7229/20.03.2020, al Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.03.2020 - Anexă la Raportul de spcialitate nr. SC2020- 7229/20.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.e) şi d); alin. (7) lit. a) şi d); alin.(9), lit.a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 ali.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Timisoara şi Universitatea Politehnica Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timisoara să semneze Protocolul prevazut la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Universităţii Politehnica Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

PROTOCOL DE COOPERARE

PREAMBUL

Prin dosarul de candidatură la titlul de Capitală Europeană a Culturii, s-a asumat, printre altele -și asumarea revine Municipiului Timișoara-, realizarea unui obiectiv complex, cu numele de Centru de Artă, Știință, Tehnologie și Experiment -în abreviere: „MULTIPLEXITY”. în cadrul acestuia, se are în vedere să se desfășoare următoarele activități:

 • a) activități creative de interferență artă-știință-tehnologie;

 • b) conferințe, seminarii și workshop-uri în artă, știință și tehnologie;

 • c) expoziții cu creații de interferență artă-știință-tehnologie;

 • d) spectacole;

 • e) experimente în artă, știință și tehnologie și la interferența acestora, ale profesioniștilor;

 • f) experimente în artă, știință și tehnologie și la interferența acestora, ale publicului vizitator;

 • g) activități recreative;

 • h) activități administrative;

 • i) activități logistice [suport pentru activitățile de la lit. a) la lit. h), de asigurare a acceselor din și spre zona publică, parcări, depozitări, servicii tehnice diverse etc.].

Municipiul Timișoara (MT) are deja realizate, respectiv în curs de realizare părți din acest obiectiv. Gata, deja dată în folosință este, în locația proprietate a MT situată pe Bd. Take lonescu, nr. , o sală multifuncțională cu anexe, adecvată pentru activități din categoriile a) - g) de mai sus. în curs de realizare sunt, într-o locație vecină cu precedenta -vis-a-vis de ea-, situată pe Bd. Take lonescu, nr. , consolidări, reabilitări, refuncționalizări ale unor clădiri foste ale Societății de Transport Public a Timișoarei (STPT), și, posibil, chiar construcții noi, după cum se va stabili prin concursul de soluții aflat în plină derulare; toate acestea vor servi drept extensii ale facilităților suport pentru activități din categoriile a) - g) de mai sus, dar și ca spații pentru activități de tipul h) și i) de mai sus.

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) deține, într-un spațiu propriu -o hală relativ recent reabilitată, aflată în stare foarte bună-, un obiectiv numit ”Experimentarium” -ansamblu de standuri pentru experiențe diverse de fizică-, realizat în cooperare cu Facultatea de Fizică a Universității de Vest (UVT), precum și un Muzeu Tehnic, cu exponate istorice și standuri multimedia, inclusiv de realitate virtuală și realitate augmentată.

în aceste premize:

Art. 1.

Municipiul Timișoara, CUI................................, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga.

Nr. 1, reprezentată legal prin Primar, la data semnării prezentului în persoana d-lui Nicolae Robu, în calitate de Partener 1, denumit în continuare “MT”,

si

Universitatea Politehnica Timișoara, cod fiscal 4269282, cu sediul în Timișoara, P-ta Victoriei, Nr. 2, reprezentată legal prin Rector, la data semnării prezentului în persoana d-lui Florin Drăgan, în calitate de Partener 2, denumit în continuare “UPT”,

denumite în continuare în mod individual „partea” și în mod colectiv „părțile”, au convenit să încheie prezentul Protocol de cooperare, cu respectarea următoarelor prevederi:

Art. 2. Obiectul protocolului

 • 2.1. Integrarea funcțională -nu însă și patrimonială-, a obiectivelor "Experimentărium", respectiv "Muzeu Tehnic" ale UPT în Centrul de Artă, Știință, Tehnologie și Experiment -în abreviere: „MULTIPLEXITY” al MT

 • 2.2. Dezvoltarea celor două obiective ale UPT -"Experimentarium", respectiv "Muzeu Tehnic"- cu suport financiar al ambelor părți, din partea MT exclusiv prin echipamente și alte obiecte de inventar achiziționate de MT, păstrate în patrimoniul MT și lăsate în custodie în Hala UPT, pentru exploatare în "Experimentarium", respectiv în "Muzeul Tehnic", ca părți ale MULTIPLEXITY

 • 2.3. Contribuția comună cu personal la asigurarea funcționării celor două obiective -"Experimentarium", respectiv "Muzeu Tehnic"-, ca părți ale MULTIPLEXITY

 • 2.4. Depunerea de diligențe separat și împreună pentru includerea Centrului de Artă, Știință, Tehnologie și Experiment -în abreviere: „MULTIPLEXITY”, în accepțiune extinsă, cu cele două obiective aparținând UPT -"Experimentarium", respectiv în "Muzeul Tehnic"-incluse, în circuitele turistice ale municipiului Timișoara.

Art. 3. Principiile colaborării dintre părți

 • 3.1. Colaborarea dintre părți este întemeiată pe conceptele de parteneriat, respect reciproc, bună credință și transparență

 • 3.2. Pe parcursul derulării Protocolului de cooperare, părțile vor folosi toate modalitățile legale ce le stau la dispoziție, ca instituții publice, ce se vor impune pentru asigurarea succesului parteneriatului

Art. 4. Obligații comune ale părților

 • 4.1. Părțile se obligă să colaboreze îndeaproape pentru reușita parteneriatului

 • 4.2. Părțile vor face tot ce le stă în putință pentru punerea în valoare cât mai bună a obiectivelor ce fac obiectul parteneriatului

 • 4.3. Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru asigurarea durabilității parteneriatului

 • 4.4. Părțile se obligă să acționeze cu respectarea celor mai înalte standarde de etică profesională

 • 4.5. Părțile se angajează să facă schimb de informații ori de câte ori este oportun, precum și să își acorde consiliere în probleme ce țin de bunul mers al parteneriatului

 • 4.6. Părțile convin să monitorizeze și să evalueze periodic rezultatele parteneriatului

Art. 5. Obligația de confidențialitate

5.1.In cazul în care oricare dintre părți, cu ocazia încheierii sau executării prezentului Protocol de cooperare, obține informații și date confidențiale care aparțin altei părți, aceasta se obligă să păstreze confidențialitatea lor față de terți, precum și să nu le folosească în scopuri proprii Iară a avea consimțământul prealabil, expres, scris, al părții căreia îi aparțin respectivele informații și date confidențiale. Exemplificativ, constituie informații confidențiale: orice informații de ordin intern; orice informații de ordin tehnic privind dezvoltarea, producția, capacitatea, costurile, know-how-ul, procedurile interne etc.

Art. 6. Durata protocolului

6.1 .Prezentul protocol intră în vigoare a doua zi după aprobarea lui în forurile deliberative ale ambelor părți, respectiv în Consiliul Local al Municipiului Timișoara, respectiv în Consiliul de Administrație al Universității Politehnica Timișoara

 • 6.2.Durata protocolului este nelimitată, el putând fi, însă, reziliat fie cu acordul ambelor părți, fie prin denunțare unilaterală, de către oricare dintre părți, prin notificarea celeilalte; în acest ultim caz, protocolul încetează începând cu a 31 zi de după notificare

Art. 7. Dispoziții finale

 • 7.1.  Nu există alte convenții verbale sau scrise cu privire la obiectul prezentului Protocol de cooperare. Orice alte convenții anterioare vor fi înlocuite de prevederile prezentului Protocol de cooperare. Modificările și completările prezentului Protocol de cooperare necesită formă scrisă.

 • 7.2.  Orice notificare adresată de către una dintre părți celeilalte este valabil efectuată dacă este transmisă în scris, la adresa / sediul prevăzut în art. 1 al acestui Protocol de cooperare

 • 7.3.  Orice diferend ivit între părți din sau în legătură cu prezentul Protocol de cooperare, care nu a putut fi soluționat pe cale amiabilă de către acestea, va fi soluționat de instanțele de judecată.

 • 7.4. Persoane de contact:

 • a) din partea Municipiului Timișoara:

D-șoara Sanda Greblă -Șef Serviciu Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură

 • b) din partea Universității Politehnica Timișoara:

APROBAT                     APROBAT

în ședința Consiliului Local al MT, în ședința Biroului Consiliului de Administrație din data de..........., prin HCL nr. x / y                        UPT,

din data de 20.03.2020,

Semnat astăzi,........2020, în 2 (două) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru

fiecare parte, de:

DIN PARTEA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA:

Nicolae Robu,

PRIMAR


Eduard Suli

Secretar


DIN PARTEA

UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA:

Florin Drăgan,

RECTOR

Alina Atanasescu

Consilier Juridic

SC2020- 7229/ 20.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea protocolului de cooperare intre Municipiul Timișoara si Universitatea Politehnica Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare si Proiectul dc hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare între Municipiul Timișoara și Universitatea Politehnica Timișoara, prin care se propune integrarea funcțională a obiectivelor "Experimentarium", respectiv "Muzeul Tehnic" ale UPT în Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment (Multiplexity) al Municipiului Timișoara precum și dezvoltarea acestora cu scopul includerii Centrului pentru Artă, Tehnologie și Experiment în accepțiune extinsă, cu cele doua obiective aparținând UPT, în circuitele turistice ale Municipiului Timișoara.

Facem următoarele precizări:

Municipiul Timișoara și-a asumat prin dosarul de candidatură la titlul de Capitală Europeană a Culturii realizarea unui obiectiv complex, cu numele de Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment-în abreviere: „MULTIPLEXITY”.

MultipleXity (MX) este centrul în care arta și știința se întâlnesc în experimente care să genereze inspirație pentru modul în care comunitatea și audiența vor naviga viitorul.

Datorităcomplexitățiiprogramului, a mizei ridicate ținând cont de contextul social și cultural, proiectul ce urmează a fi implementat trebuie să răspundă unui set mare de nevoi ale orașului cu un concept sustenabil, inovator și integrator.

Municipiul Timișoara (MT) a realizat părți din acest, fiind dată în folosință o sală multifuncțională cu anexe, în locația proprietate a MT situată pe Bd. Take lonescu, nr. . De asemenea, sunt în curs de realizare consolidări, reabilitări, refuncționalizări ale unor clădiri foste ale Societății de Transport Public a Timișoarei (STPT), și, posibil, chiar construcții noi, aflate într-o locație vecină cu precedenta -vis-a-vis de ea-.

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) deține, într-un spațiu propriu -o hală relativ recent reabilitată, aflată în stare foarte bună-, un obiectiv numit ”Experimentarium” -ansamblu de standuri pentru experiențe diverse de fizică, realizat în cooperare cu Facultatea de Fizică a Universității de Vest (UVT), precum și un Muzeu Tehnic, cu exponate istorice și standuri multimedia, inclusiv de realitate virtuală și realitate augmentată.

Oportunitatea integrării obiectivelor "Experimentarium", respectiv "Muzeu Tehnic" ale UPT în Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment (MX) este determinată de realizarea interesului public general privind accesul la cultură și al dezvoltării unor valori recunoscute în ADN-ul european: deschidere, participare, responsabilitate, inovație și conectare.

Dezvoltarea celor două obiective ale UPT -"Experimentarium", respectiv "Muzeu Tehnic" se face cu suport financiar al ambelor părți, din partea MT exclusiv prin echipamente și alte obiecte de inventar achiziționate de MT, păstrate în patrimoniul MT și lăsate în custodie în Hala UPT, pentru exploatare în "Experimentarium", respectiv în "Muzeul Tehnic", ca părți ale MULTIPLEXITY.

Cooperarea are ca scop includerea Centrului pentru Artă, Tehnologie și Experiment -în abreviere: „MULTIPLEXITY”, în accepțiune extinsă, cu cele două obiective aparținând UPT -"Experimentarium", respectiv în "Muzeul Tehnic"- în circuitele turistice ale municipiului Timișoara în cadrul acestui obiectiv complex se vor desfășură activități creative de interferență artă-știință-tehnologie, conferințe, seminarii, expoziții interactive, spectacole dar și experimente de artă, știință și tehnologiecu rolul de a facilita și încuraja prin experiment inițiative și proiecte aflate la granița dintre tehnologie și artă.

Având in vedere prevederile legale și cele expuse mai sus, apreciem ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea și semnarea Protocolului de cooperare între Municipiul Timișoara și Universitatea Politehnica Timișoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

ȘEF SERVICIU U.I.P.I.C., SANDA GREBLĂ

CONSILIER S.U.I.P.I.C., MĂLINA BUDA

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020- 7229/20.03.2020

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Secțiuneaa 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

în anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru 2021 iar unul din obiectivele de investiții propuse privind modernizarea infrastructurii și punerii în valoare a patrimoniului Municipiului Timișoara este revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului.

Prin dosarul de candidatură. Municipiului Timișoara și-a asumat realizarea unui obiectiv complex, cu numele de Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment -în abreviere: „MULTIPLEXITY”. MultipleXity (MX) este centrul în care arta și știința se întâlnesc în experimente, un proiect complex, care va răspunde unui set mare de nevoi ale orașului, sustenabil, inovator și integrator.

Programul TM2021 (bidbook-ul) și Strategia culturala a orașului Timișoara (HCL 535/21.10.2014) sunt documente carefac referire la Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment și la necesitatea lui pentru evoluția orașului.

MultipleXity va revitaliza unul dintre cele mai mari spații care face parte din istoria orașului Timișoara și patrimoniul său industrial: Muzeul de Transport Public Corneliu Miklosi și atelierele de lucru aferente.

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) deține, într-un spațiu propriu -o hală relativ recent reabilitată, aflată în stare foarte bună-, un obiectiv numit "Experimentări um” -ansamblu de standuri pentru experiențe diverse de fizică-, realizat în cooperare cu Facultatea de Fizică a Universității de Vest (UVT), precum și un Muzeu Tehnic, cu exponate istorice și standuri multimedia, inclusiv de realitate virtuală și realitate augmentată.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de Municipiul Timișoara ca urmare a câștigării titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021, este oportună colaborarea întemeiată pe conceptele de parteneriat, respect reciproc, bună credință și transparență între Municipiul Timișoara și Universitatea Politehnica Timișoara, colaborare ce va avea ca obiect integrarea funcțională a obiectivelor "Experimentărium", respectiv "Muzeu Tehnic" ale UPT în Centrul de Artă, Știință, Tehnologie și Experiment-în abreviere: „MULTIPLEXITY” al MT cât și Dezvoltarea acestor două obiective ale UPT.

Aprobarea protocolului de cooperare intre Municipiul Timișoara si Universitatea Politehnica Timișoara va contribui, de asemenea, la punerea în valoare a spațiilor cu destinații culturale pentru completarea infrastructurii pentru cultură în mod considerabil și la stimularea interesului cetățenilor pentru cultura.

în cadrul Centrului de Artă, Știință, Tehnologie și Experiment -în abreviere: „MULTIPLEXITY”, în accepțiune extinsă, cu cele două obiective aparținând UPT -"Experimentarium", respectiv în "Muzeul Tehnic" se are în vedere desfășurarea activităților creative de interferență artă-știință-tehnologie, conferințelor, seminalilor și workshop-urilor în artă, știință și tehnologie, expozițiilor, spectacolelor, experimentelor de artă, știință și tehnologie, activităților recreative, administrative și logistice.

 • 3.Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea și semnarea Protocolului de colaborare privind integrarea funcțională a obiectivelor "Experimentărium", respectiv "Muzeul Tehnic" ale UPT în Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment (Multiplexity) al Municipiului Timișoara precum și dezvoltarea acestora cu scopul includerii Centrului pentru Artă, Tehnologie și Experiment în accepțiune extinsă, cu cele doua obiective aparținând UPT, în circuitele turistice ale Municipiului Timișoara, și-l supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR,

VICEPRIMAR, DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

Sef Serviciu U.LP.LC.

Sanda Greblă