Hotărârea nr. 97/2020

97/27.03.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general şi Anexa 1 Indicatori de proiect pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"
Hotararea Consiliului Local 97/27.03.2020
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general şi Anexa 1 Indicatori de proiect pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020 - 6786/16.03.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2020-6786 din data de 16.03.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 17.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 6786/16.03.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC 2020-6786/16.03.2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 255/14.12.2010 modificată şi completată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (4), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate, Devizul general şi Anexa 1 Indicatori de proiect, pentru investiţia: "Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde".

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, conform Procedurii Operaţionale 140 Exproprierea pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării unor obiective de interes local, Direcţia Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est şi Direcţia Generală Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa 1 la HCL nr. /


.2020


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA SF

DENUMIRE PROIECT - „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”

AMPLASAMENT - strada Verde - proprietăți private supuse exproprierii în suprafață de 11.424,65 mp

TITULARUL INVESTIȚIEI - Primăria Municipiului Timișoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Municipiul Timișoara

NUMĂR PROIECT            21/2020

DATE TEHNICE

Teren degradat

Suprafața totală destinată intervenției: Sd = 11.424,65 mp

Suprafață gazonată = 10.095,65 mp

Număr de bănci = 17 buc

Coșuri de gunoi = 17 buc

Pergole = 12 buc

Suprafață alei = 685 mp

Suprafață platformă pentru WC = 2 mp

Suprafață fântână = 26 mp

Număr de arbori = 90 buc

Număr de arbuști = 108 buc

Suprafață plante perene = 440 mp

Suprafață stâncărie = 26 mp

Canisită = 150 mp

Dimensiuni zonă destinată amenajării: 252,05m x 53,580 m.

Suprafață zonă gazonată: S = 10.095,65 mp

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, fără T.V.A.:       12.789.668,04 lei

Din care C+M:       1.715.658,00 lei

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,                     ȘEF SERVICIU S.V.L.J.,

ADRIAN BERE SEMEREDI                         DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER, DANIELA-ELENA BURTIC

SC SMART CONSULTING SRL

,/U Proiectare, dirigentie de șantier, R.T.E. sîaudit energetic Cod fiscal: RO 16053001, Nr. reg. comerț: J20/75/2004        U...

'                     tel: 0722782277 si 0723996461

Autorizat proiectare a sistemelor si instalațiilor de limitare si stingere a incendiilor Autorizat proiectare a sistemelor si instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe Strada Verde"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără IV V

IV V

V aloare cu 1 V \

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

10.251.682,00

0,00

|, 2--. ,s2

1.2

Amenajarea terenului

28.500,00

178.500,00

1.3

(Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

114.632,70

7|7 9n2.~'t

1.4

(Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

Total capitol 1

11.005.012,00

143.132,70

11.148.144.70

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Branșament electricitate (inclusiv ATR si documentații tehnice)

5.700,00

35 7 )0.'"

2.2

Branșament apa

2 850.00

1 7 850,C<

2.3

Racord canalizare

1 > 000 00

2.850,00

l7 850,00

Total capitol 2

60.000.00

11.400,00

71.400,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.1.1. Studii de teren (geotehnic.topografic)

'■ * 1*7 ftfiH fiii

2 280.00

14.280,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

3.1.3. Alte studii specifice (Rapoarte de evaluare ANEVAR)

l .520.00

o 520.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

5 000' 00

950,00

5

3.3

Expertizare tehnică

0 00

0,00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

3.5

Proiectare

149.900.00

28.481.00

1’8.381.00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0 00

0,00

3.5.J. Studiu de tezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

44 -nJO Oq

8 531,00

53.43 l.Oti

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

20.000.00

3.800,00

23 801 Uit

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și adetaliilor de execuție

5.000 00

950,00

5 950,0'J

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

80 0O<» 0<)

15 200,00

9.5 200.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0.00

3.8

Asistență tehnică

65.000.00

12.350,00

■”.350.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

15.000.00

2.850,00

1'.850,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

10 000 00

1.900,00

11 900,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

< t 1/ •< i fiu

950,00

5 950,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

9.500,00

59 500,00

Total capitol 3

239.900,00

45.581,00

285.481,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

844 828 00

160 517,32

1 005 345.32

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

6.175,00

38 675,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

4.3

necesită montaj

■255.OoO.O0

48 450,00

303 450,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

------«----—

0,00

4.5

Dotări

14 250,00

89 250,00

4.6

Active necorporale

0.00

0,00

Total capitol 4

1.207328,00

229.39232

1.436.72032

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

35.tt00.00

6.650,00

41.650.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

y n nan oo

4 750,00

?■' '

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1 900,00

11 900,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

18.872.24

0,00

18.872.24

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0,00

1 715,66

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

X S7X 'U

0,00

8.578,29

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8.578 29

0.00

X 57X 2v

5.2.5. 1 axe pentru acorduri, avize conforme și autorizați” de construire/desființare

0 00

0.00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

- J? ?

42.475,60

266.031,40

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

Total capitol 5

277.428,04

49.125,60

326.553.64

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0.00

TOTAL GENERAL

12.789.668,04

478.631,62

13.268.299,66

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)___________________

1.715.658,00

325.975,02

2.041.633,02

Data:20.01.2020

întocmit,

SC SMART CONSULTING SRLBeneficiar/Investitor

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 1) Devizul general este parte a studiului de fezabilitate nr.52/2020

 • 2) In preturi la data de 20.01.2020, 1 Euro =4,78 Lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC 2020-

REFERAT APROBARE PROIECT

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Devizului general pentru obiectivul de investiție „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”

Proiectul tehnic a fost întocmit cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investțiilor publice.

Suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor în Municipiul Timișoara este de 16 mp, aceasta trebuie mărită la 20 mp/cap de locuitor conform prevederilor Legii nr. 24/2007. De asemenea, în zona în care se găsește acest teren nu sunt parcuri sau scuaruri, amenajarea acestuia fiind de utilitate publică.

Prin amenajarea spațiului de pe strada Verde se va îmbunătăți calitatea spațiilor publice destinate agrementului și recreerii din această zonă și va produce efecte pozitive asupra calității mediului înconjurător și, implicit, asupra calității vieții locuitorilor.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică nr. 21/2020, faza SF, elaborată în baza contractului nr. 155/02.10.2019, conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - S.C. SMART CONSULTING S.R.L.

Studiul de fezabilitate prevede lucrări de amenajare absolut necesare, având în vedere prevederile legislative privind locurile de joacă, ținând cont și de faptul că în 2021 Municipiul Timișoara va fi Capitală Cultural Europeană iar în această zonă a orașului nu există nici un parc.

Prin plantarea de material dendrologic cu valoare peisagistică și ecologică ridicată; instalarea unui sistem de irigare computerizat pentru asigurarea necesarului de apă plantelor și gazonului în lunile toride de vară; instalarea unui sistem de iluminat, amenajarea de alei care fac legătură toate punctele de interes, în funcție de necesități, montarea mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi și pergole) și a echipamentelor de joacă pe grupe de vârstă diferite și proiectarea în vederea instalării unui sistem de supraveghere cu camere de supraveghere, echipamente, conectări inclusiv pentru dispeceratul central de monitorizare de la sediul Direcției Poliției Locale Timișoara din spațiul verde de pe strada Verde va contribui la îmbunătățirea calității spațiilor publice destinate agrementului și recreerii din această zonă și va produce efecte pozitive asupra calității mediului înconjurător și, implicit, asupra calității vieții locuitorilor.

Amenajarea realizată în urma exproprierii va mări suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor în Municipiul Timișoara.

În concluzie, prin Proiectul nr. 21/2020 s-au stabilit următoarele:

Studiul de fezabilitate și Devizul general au fost întocmite conform prevederilor HG nr. 907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Introducerea valorii de expropriere în Devizul general, Capitolul I - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, punctul 1.1. Obținerea terenului;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010, modificată și completată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, articolul 2 (1), litera k) lucrări de interes public local de conservare a spațiilor verzi existente, definite conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau de amenajare de noi spații verzi, în orașe și municipii, studiul de fezabilitate mai conține:

 • - Raport de evaluare al terenului

 • - suprafața care urmează a fi expropriată și valoarea despăgubirii stabilită conform raportului de evaluare întocmit pe categorii de folosință pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.

 • - lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, identificați pe baza evidențelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităților administrativ-teritoriale;

 • -  Cuantumul despăgubirilor (sumele individuale aferente despăgubirilor) estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici - cuprinse în Devizul general al Studiului de fezabilitate;

Etapele procedurii de expropriere sunt:

 • a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean sau local;

 • b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor;

 • c) transferul dreptului de proprietate;

 • d) finalizarea formalităților aferente procedurii de expropriere.

Suprafața supusă exproprierii este de 11.424,65 mp.

 • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, este de 12.789.668,04 lei (la care se adaugă TVA), din care C+M are valoarea de 1.715.658,00 lei (la care se adaugă TVA);

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Studiului de fezabilitate, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/2016 și Legii nr. 255/14.12.2010, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a Devizului general - faza SF, a anexei indicatorilor tehnico - economici și privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operațiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru:

 • - creșterea numărului de ore petrecute în natură,

 • - creșterea numărului de practicanți de sporturi în aer liber,

 • - creșterea atractivității cartierului.

Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, consider necesară și oportună aprobarea devizului general reactualizat, pentru obiectivul „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”.

PRIMAR                                VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                           DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE SEMEREDI