Hotărârea nr. 96/2020

96/27.03.2020 privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)"
Hotararea Consiliului Local 96/27.03.2020
privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-6451/11.03.2020, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-6451/11.03.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-6451/11.03.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice cu nr. SC2020-6451/11.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa Shopping City Timişoara SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2020-585/11.03.2020;
Avand in vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Avand în vedere art. 128 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), c) şi d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) şi art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se acceptă de către Municipiul Timişoara donaţia documentaţiei pentru ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)", întocmit de către S.C. SALIGNY CONSTRUCTIONS S.R.L., de la Shopping City Timişoara SRL.
(2) Cheltuielile impuse de perfectarea donaţiei vor fi suportate de către Municipiul Timişoara.

Art. 2: Se aprobă documentaţia tehnico -economică - faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)", întocmit de S.C. SALIGNY CONSTRUCTIONS S.R.L.

Art. 3: Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiţiei: ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)", conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Obiectivul de investiţie ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art. 5: Se împuterniceşte domnul Nicolae Robu - Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării documentelor de acceptare a donaţiei în forma autentică.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa 1 la Hotărârea nr......................

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare Calea Șagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)” - faza SF;

Amplasament: Municipiul Timișoara, Calea Șagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara);

Beneficiar: Municipiul Timișoara

Valoarea totală a investiției:

Valoarea totală, inclusiv TVA este de 74.117.812,50 lei din care construcții montaj (C+M) 66.685.368,75 lei (TVA inclusă).

Capacități (în unități fizice):

 • - Benzi de circulație

 • - Benzi de circulație

 • - Suprafața carosabilă modernizată

 • - Suprafața carosabilă moderenizată

 • - Reabilitare trotuare/sens

 • - Realizare sens giratoriu

 • - Realizare piste cicliști

 • - Întregire linie tramvai

 • - Refacere borduri, rigole, șanțuri


4 (2 benzi pe sens) pe primul tronson 6 (3 benzi pe sens) pe al doilea tronson 670 metri pe primul tronson 4870 metri pe al doilea tronson 4870 metri

1

5540 metri

50 metri


Durata de realizare a investiției:

Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 16 luni.

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

ȘEF BIROU D.P.P.,


VASILE OLAR


CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF BIROU G.M.P.E.,

NASTASIA POP

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea obiectivului de investiții „Modernizare Calea Șagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-      /   .03.2020

a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Modernizare Calea Șagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)”. Facem următoarele precizări:

Timișoara are o structură spațială bazată pe un model radial de dezvoltare, consolidată printr-o serie de inele concentrice și dispune de zone întinse de terenuri care au potențialul unor proiecte de regenerare și de dezvoltare semnificative.

Timișoara este un nod-cheie de transport rutier în vestul României, fiind poziționată atât pe o axă vest-est, care deservește centrul și sudul României (Nădlac-Lugoj-Sibiu/Craiova-București-Constanța), cât și pe o axă nord-sud, de la Satu Mare la Oradea, Arad, Timișoara și Belgrad.

Pentru majoritatea relațiilor tranzitul traficului rutier este problematic. Traficul de tranzit care folosește DN 6 spre vest, DN 59A sau DN 59 sau o combinație a acestora este obligat să intre în oraș. Existența unei legături adecvate cu sudul are și o dimensiune strategică, pentru că DN 59 Timișoara-Belgrad este ceamai importantă poartă a României spre Serbia

Calea Șagului este o arteră amplasată în partea de sud a Municipiului Timișoara, pe drumul național DN 59. Traficul desfășurat pe această stradă se înscrie în clasa de trafic excepțional, în perspectivă capacitatea de circulație va fi depășită, prin urmare se impune modernizarea acestei străzi.

În acest sens a fost realizată documentația tehnico-economică de către S.C. SALIGNY CONSTRUCTIONS S.R.L. În cadrul proiectului au fost identificate două tronsoane:

 • •  Primul tronson de la km 4+410, intersecția cu strada Ana Ipătescu, până la km 5+080, după pasajul de cale ferată;

 • •  Al doilea tronson este de la pasajul de cale ferată km 5+080 până la intersecția cu drumul județean DJ593, km 9+950, care este și sfârșitul proiectului.

Primul tronson intre km 4+410 - km 5+080 va pastra configuratia actuala a strazi. Se va realiza o ranfosare a structuri rutiere existente prin:

 • ■  freazarea stratului existent de asfalt, cu 3-4 cm

 • ■  asternerea unui strat de BAD 22,4 in grosime de 6 cm, conform AND 605 (leg. 50/70 conform SR EN 13108)

 • ■  Asternerea unui strat de MAS 16 conform AND 605 (rul. 50/70 conform SR EN 13108)

Se vor schimba bordurile existente si se va reface trotuarul pietonal acolo unde este cazul, se vor delimita prin marcaj pistele de biciclete avand urmatoarea alcatuire:

 • ■  3 cm strat de uzură BA8

 • ■  10cm beton de ciment C16/20

Cod FO53-01,Ver.1

10 cm balast.

Căminele de vizitare, rasuflatorile de gaze, gurile de scurgerea, etc... existente se vor ridica la noua cota proiectata. In profil transversal devarul este de 2.50%.

In acest fel se va asigura cresterea capacitati portante a strazi si se va realiza o circulatie fluenta, avand in vedere noua suprafata de rulare.

Pe al doilea sector intre km 5+080 - km 9+950 se vor realiza trei benzi pe sens. Prin realizarea celei de a treia benzi se vor reamenaja intersectiile existente.

La km 8+940 se va realiza un sens giratoriu avand 3 benzi de circulatie, pentru fluidizarea traficului din zona industriala de pe partea dreapta a drumului. Raza interioara a sensului giratoriu este de 29.70 m iar latimea parti carosabile a giratiei va fi de 16.50 m, fiecare banda de circulatie va avea latimea de 5.50 m. Sensul giratoriu va fi semnalizat in conformitate cu legislatia in vigoare.

Largirea la 3 benzi de circulatie a Calea Sagului va fluidiza si transportul in comun, pentru ca prima banda de circulatie va fi destinata transportului in comun. De asemenea prin mutarea statiei de masurare a noxelor se vor putea racorda liniile de tranvai existente de pe Calea Sagului la reteau de tranvai a orasului si in acest fel va creste mobilitatea locuitorilor din zona.

Banda de circulatie destinata transportului in comun va fi semnalizata in conformitate cu legislatia in vigoare prin delimitare cu linie continua si marcaje specifice transporului in comun. In zona intersectiilor pentru virarea la dreapta linia care separa banda pentru transportul in comun va fi discontinua pentru a putea incadra si efectua virajul la dreapta si a vehiculelor private.

Lucrările aferente mutării statiei de monitorizare a noxelor se vor face in baza AC 1739/24.12.2019.

După realizarea caii de circulație si a trotuarelor, pe lungimea tronsoanelor proiectate se va proceda la aducerea terenului natural la starea inițiala. De asemenea vor fi realizate plantari de arbori si inierbari pe teren vegetal.

Lucrările de modernizare constau în mutarea cablurilor aeriene in canalizarii subterane pentru descongestionarea stalpilor, reducerea accidentelor produse prin electrocutare si nu in ultimul rand refacerea imaginii stradale.

Prin proiectul de moderinzare a Caii Sagului (carosabil, trotuare, spatii verzi, etc.) nu vor fi afectate retele si / sau magistrale.

Zona cuprinsa dupa pasaj si limita administrativa nu este echipată cu retele centralizate de alimentare cu apă sau canalizare. Este în curs de proiectare un canal colector pentru zonă, cu legătură la sistemul de canalizarea al municipiului Timișoara, care va avea traseul paralel cu DN 59, pe partea dreaptă. Există astfel posibilitatea preluării apelor uzate menajere de la toate investițiile amplasate în zona DN59 în ultimii ani.

Documentația a fost pusă la dispoziția instituției noastre de către Shopping City Timișoara SRL, așa cum rezultă din adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2020-585/11.03.2020.

Realizarea lucrărilor de modernizare mai sus menționate ar conduce la:

 • • fluidizarea traficului și prevenirea apariției ambuteiajelor prin suplimentarea numărului de benzi și reamenajarea acceselor;

 • • reducerea emisiilor de dioxid de carbon în mediu urban prin asigurarea pistelor de biciclete pe toată lungimea traseului modernizat;

 • • îndeplinirea condițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii prin investiții ulterioare și încurajarea cetățenilor din zona periurbană să utilizeze liniile de transport în comun în scopul reducerii traficului;

 • • ar contribui îmbunătățirea calității mediului.

Articolul 4 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată, stipulează: “sistemele de utilități publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale.”

Cod FO53-01,Ver.1

În conformitate cu prevederile OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, autoritățile administrației publice locale au inițiativa și adoptă hotărâri referitoare la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane existente. De asemenea, în baza art. 128 alin. (1) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației rutiere și au atribuții în stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Modernizare Calea Șagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU D.P.P., VASILE OLAR

ȘEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP

Cod FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiții „Modernizare Calea Șagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)”

 • 1.   Descrierea situatiei actuale

Timișoara are o structură spațială bazată pe un model radial de dezvoltare, consolidată printr-o serie de inele concentrice și dispune de zone întinse de terenuri care au potențialul unor proiecte de regenerare și de dezvoltare semnificative.

Timișoara este un nod-cheie de transport rutier în vestul României, fiind poziționată atât pe o axă vest-est, care deservește centrul și sudul României (Nădlac-Lugoj-Sibiu/Craiova-București-Constanța), cât și pe o axă nord-sud, de la Satu Mare la Oradea, Arad, Timișoara și Belgrad.

Pentru majoritatea relațiilor tranzitul traficului rutier este problematic. Traficul de tranzit care folosește DN 6 spre vest, DN 59A sau DN 59 sau o combinație a acestora este obligat să intre în oraș. Existența unei legături adecvate cu sudul are și o dimensiune strategică, pentru că DN 59 Timișoara-Belgrad este ceamai importantă poartă a României spre Serbia

Calea Șagului este o arteră amplasată în partea de sud a Municipiului Timișoara, pe drumul național DN 59. Traficul desfășurat pe această stradă se înscrie în clasa de trafic excepțional, în perspectivă capacitatea de circulație va fi depășită, prin urmare se impune modernizarea acestei străzi.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Lucrările de modernizare presupun realizarea caii de circulație si a trotuarelor, realizarea pistelor pentru biciclete, vor fi realizate plantari de arbori si inierbari pe teren vegetal.

Realizarea lucrărilor de modernizare mai sus menționate ar conduce la:

 • • fluidizarea traficului și prevenirea apariției ambuteiajelor prin suplimentarea numărului de benzi și reamenajarea acceselor;

 • • reducerea emisiilor de dioxid de carbon în mediu urban prin asigurarea pistelor de biciclete pe toată lungimea traseului modernizat;

 • • îndeplinirea condițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii prin investiții ulterioare și încurajarea cetățenilor din zona periurbană să utilizeze liniile de transport în comun în scopul reducerii traficului;

 • • ar contribui îmbunătățirea calității mediului.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Modernizare Calea Șagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

CULIȚĂ CHIȘ

Anexa 1 la Hotărârea nr. ............………

 

 

 

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

 

 

 

Denumirea obiectivului de investiţii: ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)” – faza SF;

 

Amplasament: Municipiul Timişoara, Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara);

 

Beneficiar: Municipiul Timişoara

 

Valoarea totală a investiţiei:

Valoarea totală, inclusiv TVA este de 74.117.812,50 lei din care construcţii montaj (C+M) 66.685.368,75 lei (TVA inclusă).

 

Capacităţi (în unităţi fizice):

            - Benzi de circulație                                   4 (2 benzi pe sens) pe primul tronson

            - Benzi de circulație                                   6 (3 benzi pe sens) pe al doilea tronson

            - Suprafața carosabilă modernizată           670  metri pe primul tronson

            - Suprafața carosabilă moderenizată         4870  metri pe al doilea tronson

            - Reabilitare trotuare/sens                          4870 metri

            - Realizare sens giratoriu                            1                         

            - Realizare piste cicliști                              5540 metri

            - Întregire linie tramvai                               50 metri                    

            - Refacere borduri, rigole, şanţuri

 

 

 

Durata de realizare a investiţiei:

Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 16 luni.

 

 

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

 

ŞEF BIROU  D.P.P.,

CULIŢĂ  CHIŞ

 

VASILE OLAR

 

 

 

 

 

ŞEF BIROU G.M.P.E.,

 

 

NASTASIA POP

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIULUI   TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)”

 

 

            Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-           /     .03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)”. Facem următoarele precizări:

Timișoara are o structură spațială bazată pe un model radial de dezvoltare, consolidată printr-o serie de inele concentrice și dispune de zone întinse de terenuri care au potențialul unor proiecte de regenerare și de dezvoltare semnificative.

Timișoara este un nod-cheie de transport rutier în vestul României, fiind poziționată atât pe o axă vest-est, care deservește centrul și sudul României (Nădlac-Lugoj-Sibiu/Craiova-București-Constanța), cât și pe o axă nord-sud, de la Satu Mare la Oradea, Arad, Timișoara și Belgrad.

Pentru majoritatea relațiilor tranzitul traficului rutier este problematic. Traficul de tranzit care folosește DN 6 spre vest, DN 59A sau DN 59 sau o combinație a acestora este obligat să intre în oraș. Existența unei legături adecvate cu sudul are și o dimensiune strategică, pentru că DN 59 Timișoara-Belgrad este ceamai importantă poartă a României spre Serbia

            Calea Şagului este o arteră amplasată în partea de sud a Municipiului Timişoara, pe drumul naţional DN 59. Traficul desfăşurat pe această stradă se înscrie în clasa de trafic excepţional, în perspectivă capacitatea de circulaţie va fi depăşită, prin urmare se impune modernizarea acestei străzi.

            În acest sens a fost realizată documentaţia tehnico-economică de către S.C. SALIGNY CONSTRUCTIONS S.R.L. În cadrul proiectului au fost identificate două tronsoane:

·         Primul tronson de la km  4+410, intersecţia cu strada Ana Ipătescu, până la km 5+080, după pasajul de cale ferată;

·         Al doilea tronson este de la pasajul de cale ferată km 5+080 până la intersecţia cu drumul judeţean DJ593, km 9+950, care este şi sfârşitul proiectului.

Primul tronson intre km 4+410 – km 5+080 va pastra configuratia actuala a strazi. Se va realiza o ranfosare a structuri rutiere existente prin:

§  freazarea stratului existent de asfalt, cu 3-4 cm

§  asternerea unui strat de BAD 22,4  in grosime de 6 cm, conform AND 605 (leg. 50/70 conform SR EN 13108)

§  Asternerea unui strat de MAS 16 conform AND 605 (rul. 50/70 conform SR EN 13108)

Se vor schimba bordurile existente si se va reface trotuarul pietonal acolo unde este cazul, se vor delimita prin marcaj pistele de biciclete avand urmatoarea alcatuire:

§  3 cm strat de uzură BA8

§  10cm beton de ciment C16/20

§  10 cm balast.

Caminele de vizitare, rasuflatorile de gaze, gurile de scurgerea, etc... existente se vor ridica la noua cota proiectata. In profil transversal devarul este de 2.50%.

In acest fel se va asigura cresterea capacitati portante a strazi si se va realiza o circulatie fluenta, avand in vedere noua suprafata de rulare.

Pe al doilea sector intre km 5+080 – km 9+950 se vor realiza trei benzi pe sens. Prin realizarea celei de a treia benzi se vor reamenaja intersectiile existente.

La km 8+940 se va realiza un sens giratoriu avand 3 benzi de circulatie, pentru fluidizarea traficului din zona industriala de pe partea dreapta a drumului. Raza interioara a sensului giratoriu este de 29.70 m iar latimea parti carosabile a giratiei va fi de 16.50 m, fiecare banda de circulatie va avea latimea de 5.50 m. Sensul giratoriu va fi semnalizat in conformitate cu legislatia in vigoare.

 Largirea la 3 benzi de circulatie a Calea Sagului va fluidiza si transportul in comun, pentru ca prima banda de circulatie va fi destinata transportului in comun. De asemenea prin mutarea statiei de masurare a noxelor se vor putea racorda liniile de tranvai existente de pe Calea Sagului la reteau de tranvai a orasului si in acest fel va creste mobilitatea locuitorilor din zona.

Banda de circulatie destinata transportului in comun va fi semnalizata in conformitate cu legislatia in vigoare prin delimitare cu linie continua si marcaje specifice transporului in comun. In zona intersectiilor pentru virarea la dreapta linia care separa banda pentru transportul in comun va fi discontinua pentru a putea incadra si efectua virajul la dreapta si a vehiculelor private.

Lucrările aferente mutării statiei de monitorizare a noxelor se vor face in baza AC 1739/24.12.2019.

După realizarea caii de circulaţie si a trotuarelor, pe lungimea tronsoanelor proiectate se va proceda la aducerea terenului natural la starea iniţiala. De asemenea vor fi realizate plantari de arbori si inierbari pe teren vegetal.

Lucrările de modernizare constau în mutarea cablurilor aeriene in canalizarii subterane pentru descongestionarea stalpilor, reducerea accidentelor produse prin electrocutare si nu in ultimul rand refacerea imaginii stradale.

Prin proiectul de moderinzare a Caii Sagului (carosabil, trotuare, spatii verzi, etc.) nu vor fi afectate retele si / sau magistrale.

Zona cuprinsa dupa pasaj si limita administrativa nu este echipată cu retele centralizate de alimentare cu apă sau canalizare. Este în curs de proiectare un canal colector pentru zonă, cu legătură la sistemul de canalizarea al municipiului Timişoara, care va avea traseul paralel cu DN 59, pe partea dreaptă. Există astfel posibilitatea preluării apelor uzate menajere de la toate investiţiile amplasate în zona DN59 în ultimii ani.

Documentaţia a fost pusă la dispoziţia instituţiei noastre de către Shopping City Timişoara SRL, aşa cum rezultă din adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2020-585/11.03.2020.

Realizarea lucrărilor de modernizare mai sus menţionate ar conduce la:

• fluidizarea traficului şi prevenirea apariţiei ambuteiajelor prin suplimentarea numărului de benzi şi reamenajarea acceselor;

• reducerea emisiilor de dioxid de carbon în mediu urban prin  asigurarea pistelor de biciclete pe toată lungimea traseului modernizat;

• îndeplinirea condiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii prin investiţii ulterioare şi încurajarea cetăţenilor din zona periurbană să utilizeze liniile de transport în comun în scopul reducerii traficului;

• ar contribui îmbunătăţirea calităţii mediului.

Articolul 4 alin. (1) din Legea nr.  51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, stipulează: “sistemele de utilităţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale.”

În conformitate cu prevederile OG nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativa şi adoptă hotărâri referitoare la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane existente. De asemenea, în baza art. 128 alin. (1) din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei rutiere şi au atribuţii în stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule.

            Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

 

DIRECTOR,

 

ŞEF BIROU  D.P.P.,

CULIŢĂ  CHIŞ

 

VASILE OLAR

 

 

 

 

 

ŞEF BIROU G.M.P.E.,

 

 

NASTASIA POP

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIULUI   TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)”

 

 

1.          Descrierea situatiei actuale

Timișoara are o structură spațială bazată pe un model radial de dezvoltare, consolidată printr-o serie de inele concentrice și dispune de zone întinse de terenuri care au potențialul unor proiecte de regenerare și de dezvoltare semnificative.

Timișoara este un nod-cheie de transport rutier în vestul României, fiind poziționată atât pe o axă vest-est, care deservește centrul și sudul României (Nădlac-Lugoj-Sibiu/Craiova-București-Constanța), cât și pe o axă nord-sud, de la Satu Mare la Oradea, Arad, Timișoara și Belgrad.

Pentru majoritatea relațiilor tranzitul traficului rutier este problematic. Traficul de tranzit care folosește DN 6 spre vest, DN 59A sau DN 59 sau o combinație a acestora este obligat să intre în oraș. Existența unei legături adecvate cu sudul are și o dimensiune strategică, pentru că DN 59 Timișoara-Belgrad este ceamai importantă poartă a României spre Serbia

            Calea Şagului este o arteră amplasată în partea de sud a Municipiului Timişoara, pe drumul naţional DN 59. Traficul desfăşurat pe această stradă se înscrie în clasa de trafic excepţional, în perspectivă capacitatea de circulaţie va fi depăşită, prin urmare se impune modernizarea acestei străzi.

2.   Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Lucrările de modernizare presupun realizarea caii de circulaţie si a trotuarelor, realizarea pistelor pentru biciclete, vor fi realizate plantari de arbori si inierbari pe teren vegetal.

Realizarea lucrărilor de modernizare mai sus menţionate ar conduce la:

• fluidizarea traficului şi prevenirea apariţiei ambuteiajelor prin suplimentarea numărului de benzi şi reamenajarea acceselor;

• reducerea emisiilor de dioxid de carbon în mediu urban prin  asigurarea pistelor de biciclete pe toată lungimea traseului modernizat;

• îndeplinirea condiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii prin investiţii ulterioare şi încurajarea cetăţenilor din zona periurbană să utilizeze liniile de transport în comun în scopul reducerii traficului;

• ar contribui îmbunătăţirea calităţii mediului.

3. Alte informatii - Nu este cazul.

4. Concluzii

            Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

                          PRIMAR,

 

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

                    NICOLAE ROBU

 

              CULIŢĂ CHIŞ