Hotărârea nr. 95/2020

95/27.03.2020 privind modificarea proiectului ,,Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III" si a cheltuielilor legate de proiect, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 232/23.04.2019
Hotararea Consiliului Local 95/27.03.2020
privind modificarea proiectului ,,Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III" si a cheltuielilor legate de proiect, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 232/23.04.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

PROIECT: ,,Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III"
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
Apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 (Cod nr. POR/182/4);
Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-7145/19.03.2020, privind aprobarea proiectului ,,Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III" si a cheltuielilor legate de proiect - a domnului Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-7145/19.03.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-7145/19.03.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-7145/19.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 232/23.04.2019 privind aprobarea proiectului ,,Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III" si a cheltuielilor legate de proiect;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 488/20.12.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru achizitia de tramvaie noi si modernizarea depoului, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local nr.475/25.09.2018;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate dinfonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin.(4) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei ,,Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III" aprobati prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 232/23.04.2019, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 232/23.04.2019, astfel: ,,Art. 4: Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 28.315.109,32 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.389.046,82 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ,,Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III".

Art. 3: Se împuterniceşte domnul Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara.

Art. 4: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 232/23.04.2019 rămân nemodificate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică de către Secretarul General al municipiului:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 27.03.2020, cu un număr de 22 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 25 consilieri prezenţi.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa 1 la HCL nr.................................

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Denumire proiect: „Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III”

Amplasament: Timișoara,

Titularul investiției: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Indicatori fizici:

- achiziție tramvaie: 7 buc.

Indicatori valorici:

Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A: 96.378.403,45 lei

Valoare nerambursbilă, inclusiv T.V.A.:    68.063.294,13lei

Valoare serv. de informare, comunicare și publicitate

(conf. Ghidului Solicitantului):                 114.840,95 lei

Contribuție proprie 2%:                     1.389.046,82 lei

Cheltuieli neeligibile, inclusiv T.V.A.:      28.315.109,32 lei

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

Culiță CHIȘ

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-7145/19.03.2020

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: wwwprimariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III” si a cheltuielilor legate de proiect, aprobat prin HCLMT nr. 232/23.04.2019

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-7145/19.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III” si a cheltuielilor legate de proiect, facem următoarele precizări:

STPT este operatorul de transport public pentru municipiul Timișoara, operând curse cu tramvaie, troleibuze și autobuze pe raza orașului, dar și pe 6 rute care deservesc comunele din Asociația Metropolitană de Transport, precum și pe două rute, între oraș și Aeroportul Internațional Traian Vuia, care sunt tratate ca rute pur municipale.

Începând cu anul 1995, au fost dobândite cu titlu gratuit sau contra cost, un număr mare de tramvaie second-hand care în scurt timp după punerea în exploatare, 1-4 ani, au prezentat diverse defecțiuni care au determinat oprirea din circulație, respectiv cheltuieli semnificative de reparații. Tramvaiele sosite de la firmele de transport din Germania au fost totuși o alternativă funcțională, la care STPT a fost nevoită să recurgă odată cu încetarea producției de tramvaie TIMIȘ 2 și mai ales datorită încetării producției industriei pe orizontală, care putea alimenta entitatea cu piese de schimb pentru aceste tramvaie.

Tramvaiele asigură transportul pe 10 linii comerciale, ale căror trasee au o lungime totală de 38,469 km linie dublă, respectiv 76,938 km linie simplă, din care, în prezent, sunt efectiv în exploatare 33,172 km linie dublă, respectiv 66,344 km linie simplă. Viteza medie de exploatare a tramvaielor este de 14,61 km/h. Cu tramvaiul se asigură în jur de 45% din totalul călătoriilor efectuate prin STPT, așa cum demonstrează sistemul de ticketing electronic folosit în transportul public de persoane din Timișoara.

Vârsta medie a parcului de tramvaie utilizat în prezent de STPT este de 41,5 ani, tramvaiele fiind produse între anii 1962-1973, astfel că, începând cu anul 2010, acestea îndeplinesc condițiile legale de casare.

Municipiul Timisoara doreste sa-si imbunatateasca continuu performantele in domeniul transportului public de persoane. In acest scop are in vedere sa asigure satisfacerea continua a cerintelor si asteptarilor clientilor printr-o inalta calitate a transportului public de persoane si in acelasi timp sa protejeze mediul inconjurator prin prevenirea si controlul poluarii.

În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare Regională 2014 - 2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională), a fost necesară elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), urmare a abordării integrate susținută de către Comisia Europeană.

Proiectul „Înnoirea flotei de tramvaie” este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și este prevăzut a fi realizat până în anul 2020. În luna septembrie 2017 a fost elaborat de către Autoritatea Urbană a Municipiului Timișoara, Documentul justificativ pentru finanțarea din fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, acest proiect fiind cuprins în lista proiectelor prioritare ce se doresc a fi implementate.

Proiectul propune achiziționarea a 16 de tramvaie noi articulate cu podea coborîtă, acționate prin invertoare și motoare asincrone de curent alternativ, alimentate de la rețea de contact sau dintr-o unitate de stocare a energiei electrice (montată în tramvai), cu post de conducere la un singur capăt și Cod FO53-01,Ver.1 uși de acces pe partea dreaptă față de direcția de mers înainte, cu posibilitatea de suplimentare cu inca 24 bucati tramvaie în baza art. 221 alin (1) litera a) din Legea nr. 98/2016 cu toate completările și modificările ulterioare.

Achiziția va cuprinde și următoarele, care vor fi incluse în preț:

~ amenajări, dispozitive, echipamente, scule specifice tipului de tramvai oferit, necesare pentru reparația și mentenanța tramvaielor la S.T.P.T.;

~ strung de rectificat profil bandaj și accesoriile și dispozitivele necesare funcționării acestuia, precum și profilograf electronic în vederea măsurării, montorizării și controlului profilului bandajului;

~ școlarizarea și atestarea personalului S.T.P.T.;

~ asigurarea reprezentanței de service în regim permanent la sediul S.T.P.T. pe toată perioada de garanție;

~ materiale consumabile și piese de schimb necesare pentru procesul de mentenanță în perioada de garanție;

~ stoc de piese de schimb și subansamble, consumabile în regim de custodie la S.T.P.T.;

~ consultanță tehnică pentru amenajarea logistică, dotări cu echipamente și dispozitive (specifice tipului de tramvai achiziționat), școlarizarea și atestarea profesională a personalului, sprijin pentru avizarea și certificarea în vederea desfășurării activității de către autoritățile competente: AFER, BRM, ISCIR, etc. ce vor fi realizate până la furnizarea primului tramvai.

In data de 04.02.2019 s-a depus, proiectul cu titlul "Înnoirea flotei de tramvaie - etapa III", spre finantare in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare POR 2014-2020 - Axa prioritara 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, pentru finanțarea unui număr de 7 tramvaie noi.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta sporirea gradului de confort pentru calatori, a vitezei medii de deplasare si a accesibilitatii tramvaielor, astfel încât transportul public sa devina mai atractiv, încurajând renunțarea la autoturismele private, creându-se condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectul de investiții urmareste ca transportul în comun sa fie adus la standarde moderne, europene, fiind în interesul cetațenilor, crescând performanța serviciului de transport urban, dând orasului un aspect modern, propice pentru un transport în comun fiabil, nepoluant. Degradarea condițiilor de transport duc la abandonarea, de catre o parte a cetațenilor, la transportul public cu tramvaiul. Prin implementarea proiectului de investiții ”Înnoirea flotei de tramvaie”, se urmareste reducerea cheltuielilor de exploatare, întreținere si reparare, cresterea vitezei medii de circulație, reducându-se astfel consumul de energie, durata si costul transportului de calatori.

Implementarea acestui proiect va genera urmatoarele beneficii:

 • - fluidizarea traficului;

 • - îmbunatațirea siguranței în circulație prin reducerea riscului si a numarului de accidente;

 • - îmbunatațirea gradului de confort si civilizație;

 • - îmbunatațirea parametrilor de mediu afectați de transportul public prin zgomot, vibrații, emisii de noxe ( CO2, SOx, SOx );

 • - îmbunatațirea generala a traficului urban în Municipiul Timisoara.

În urma finalizarii etapei de evaluare si selectie a proiectului cu titlul „Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III” este necesară transmiterea hotararii de aprobare a proiectului si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie. Astfel a fost aprobat proiectul prin HCLMT nr. 232/23.04.2019.

Prin adresa cu nr. 6874/16.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2020-288/16.03.2020, ADR Vest solicită hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind aprobarea proiectului, actualizată.

Ținând cont de cele mai sus exprimate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificarea HCLMT nr. 232/23.04.2019, după cum urmează:

 • -   aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici ai investiției „Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III” aprobati prin art. 2 din HCLMT nr. 232/23.04.2019, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • -   aprobarea modificării art. 4 din HCLMT nr. 232/23.04.2019, astfel: ,,Art. 4: Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 28.315.109,32 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.389.046,82 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III”.

 • -  imputernicirea domnul Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Timișoara.

 • -  celelalte prevederi ale HCLMT nr. 232/23.04.2019 rămân nemodificate.

  DIRECTOR,

  CULIȚĂ CHIȘ


  ȘEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP


ȘEF SERVICIU P.E., LOREDANA SIBIAN

CONSILIER B.G.M.P.E., SIMONA MOLDOVAN

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III” si a cheltuielilor legate de

proiect, aprobat prin HCLMT nr. 232/23.04.2019

 • 1.  Descrierea situatiei actuale

STPT este operatorul de transport public pentru municipiul Timișoara, operând curse cu tramvaie, troleibuze și autobuze pe raza orașului, dar și pe 6 rute care deservesc comunele din Asociația Metropolitană de Transport, precum și pe două rute, între oraș și Aeroportul Internațional Traian Vuia, care sunt tratate ca rute pur municipale.

Parcul de tramvaie al Societatii de Transport Public Timișoara SA este alcătuit din tramvaie second-hand, achiziționate din Germania, a căror durata de serviciu este depășită, iar prin reparațiile curente efectuate se prelungește durata de serviciu a acestora. Totodată, Societatea de Transport Public Timișoara SA are mari dificultăți in asigurarea pieselor de schimb si/sau subansamblelor.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

In data de 04.02.2019 s-a depus proiectul cu titlul "Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III" spre finantare in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare POR 2014-2020 - Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, pentru finanțarea unui număr de 7 tramvaie noi.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta sporirea gradului de confort pentru calatori, a vitezei medii de deplasare si a accesibilitatii tramvaielor, astfel încât transportul public sa devina mai atractiv, încurajând renunțarea la autoturismele private, creându-se condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivul de investiții urmareste ca transportul în comun sa fie adus la standarde moderne, europene, fiind în interesul cetațenilor, crescând performanța serviciului de transport urban, dând orasului un aspect modern, propice pentru un transport în comun fiabil, nepoluant. Degradarea condițiilor de transport duc la abandonarea, de catre o parte a cetațenilor, la transportul public cu tramvaiul. Prin implementarea proiectului de investiții ”Înnoirea flotei de tramvaie-Etapa III”, se urmareste reducerea cheltuielilor de exploatare, întreținere si reparare, cresterea vitezei medii de circulație, reducându-se astfel consumul de energie, durata si costul transportului de calatori.

Prin adresa cu nr. 6874/16.03.2020, ADR Vest solicită hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind aprobarea proiectului, actualizată.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind „Înnoirea flotei de tramvaie -Etapa III” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

CULIȚĂ CHIȘ

 

                                                                                  Anexa 1 la HCL nr……………………………

 

 

 

 

                                         INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

       

                                                              

 

 

 

Denumire proiect: ,,Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa III”

Amplasament: Timișoara,

Titularul investiţiei: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

 Beneficiar: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

 

 

Indicatori fizici:

            - achiziţie tramvaie: 7 buc.  

 

 

Indicatori valorici:

Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A: 96.378.403,45 lei

Valoare nerambursbilă, inclusiv T.V.A.:       68.063.294,13lei

Valoare serv. de informare, comunicare şi publicitate

(conf. Ghidului Solicitantului):                          114.840,95 lei

Contribuţie proprie 2%:                                   1.389.046,82 lei

Cheltuieli neeligibile, inclusiv T.V.A.:          28.315.109,32 lei

 

 

    

 

 

 

                                    DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

 Culiță CHIȘ

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-7145/19.03.2020

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea proiectului  ,,Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa III” si a cheltuielilor legate de proiect, aprobat prin HCLMT nr. 232/23.04.2019

 

            Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-7145/19.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului  ,,Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa III” si a cheltuielilor legate de proiect, facem următoarele precizări:

STPT este operatorul de transport public pentru municipiul Timișoara, operând curse cu tramvaie, troleibuze și autobuze pe raza orașului, dar și pe 6 rute care deservesc comunele din Asociația Metropolitană de Transport, precum și pe două rute, între oraș și Aeroportul Internațional Traian Vuia, care sunt tratate ca rute pur municipale.

Începând cu anul 1995, au fost dobândite cu titlu gratuit sau contra cost, un număr mare de tramvaie second-hand care în scurt timp după punerea în exploatare, 1-4 ani, au prezentat diverse defecţiuni care au determinat oprirea din circulaţie, respectiv cheltuieli semnificative de reparaţii. Tramvaiele sosite de la firmele de transport din Germania au fost totuşi o alternativă funcţională, la care STPT a fost nevoită să recurgă odată cu încetarea producţiei de tramvaie TIMIŞ 2 şi mai ales datorită încetării producţiei industriei pe orizontală, care putea alimenta entitatea cu piese de schimb pentru aceste tramvaie.

Tramvaiele asigură transportul pe 10 linii comerciale, ale căror trasee au o lungime totală de 38,469 km linie dublă, respectiv 76,938 km linie simplă, din care, în prezent, sunt efectiv în exploatare 33,172 km linie dublă, respectiv 66,344 km linie simplă. Viteza medie de exploatare a tramvaielor este de 14,61 km/h. Cu tramvaiul se asigură în jur de 45% din totalul călătoriilor efectuate prin STPT, așa cum demonstrează sistemul de ticketing electronic folosit în transportul public de persoane din Timișoara.

Vârsta medie a parcului de tramvaie utilizat în prezent de STPT este de 41,5 ani, tramvaiele fiind produse între anii 1962-1973, astfel că, începând cu anul 2010, acestea îndeplinesc condiţiile legale de casare.

           Municipiul Timisoara doreste sa-si imbunatateasca continuu performantele in domeniul transportului public de persoane.  In acest scop are in vedere sa asigure satisfacerea continua a cerintelor si asteptarilor clientilor printr-o inalta calitate a transportului public de persoane si in acelasi timp sa protejeze mediul inconjurator prin prevenirea si controlul poluarii.

            În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională), a fost necesară elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), urmare a abordării integrate susținută de către Comisia Europeană.

Proiectul „Înnoirea flotei de tramvaie” este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă şi este prevăzut a fi realizat până în anul 2020. În luna septembrie 2017 a fost elaborat de către Autoritatea Urbană a Municipiului Timişoara, Documentul justificativ pentru finanţarea din fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, acest proiect fiind cuprins în lista proiectelor prioritare ce se doresc a fi implementate.

            Proiectul propune achiziţionarea a 16 de tramvaie noi articulate cu podea coborîtă, acționate prin invertoare și motoare asincrone de curent alternativ, alimentate de la rețea de contact sau dintr-o unitate de stocare a energiei electrice (montată în tramvai), cu post de conducere la un singur capăt și uși de acces pe partea dreaptă față de direcția de mers înainte, cu posibilitatea de suplimentare cu inca 24 bucati tramvaie în baza art. 221 alin (1) litera a) din Legea nr. 98/2016 cu toate completările şi modificările ulterioare.

Achiziția va cuprinde și următoarele, care vor fi incluse în preț:

~              amenajări, dispozitive, echipamente, scule specifice tipului de tramvai oferit, necesare pentru reparația și mentenanța tramvaielor la S.T.P.T.;

~              strung de rectificat profil bandaj și accesoriile și dispozitivele necesare funcționării acestuia, precum și profilograf electronic în vederea măsurării, montorizării și controlului profilului bandajului;

~              școlarizarea și atestarea personalului S.T.P.T.;

~              asigurarea reprezentanței de service în regim permanent la sediul S.T.P.T. pe toată perioada de garanție;

~              materiale consumabile și piese de schimb necesare pentru procesul de mentenanță în perioada de garanție;

~              stoc de piese de schimb și subansamble, consumabile în regim de custodie la S.T.P.T.;

~              consultanță tehnică pentru amenajarea logistică, dotări cu echipamente și dispozitive (specifice tipului de tramvai achiziționat), școlarizarea și atestarea profesională a personalului, sprijin pentru avizarea și certificarea în vederea desfășurării activității de către autoritățile competente: AFER, BRM, ISCIR, etc. ce vor fi realizate până la furnizarea primului tramvai.

            In data de 04.02.2019 s-a depus, proiectul cu titlul "Înnoirea flotei de tramvaie - etapa III", spre finantare in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare POR 2014-2020 - Axa prioritara  4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, pentru finanţarea unui număr de 7  tramvaie noi.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta sporirea gradului de confort pentru calatori, a vitezei medii de deplasare si a accesibilitatii tramvaielor, astfel încât transportul public sa devina mai atractiv, încurajând renunţarea la autoturismele private, creându-se condiţiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectul de investiţii urmareste ca transportul în comun sa fie adus la standarde moderne, europene, fiind în interesul cetaţenilor, crescând performanţa serviciului de transport urban, dând orasului un aspect modern, propice pentru un transport în comun fiabil, nepoluant. Degradarea condiţiilor de transport duc la abandonarea, de catre o parte a cetaţenilor, la transportul public cu tramvaiul. Prin implementarea proiectului de investiţii ”Înnoirea flotei de tramvaie”, se urmareste reducerea cheltuielilor de exploatare, întreţinere si reparare, cresterea vitezei medii de circulaţie, reducându-se astfel consumul de energie, durata si costul transportului de calatori.

Implementarea acestui proiect va genera urmatoarele beneficii:

- fluidizarea traficului;

- îmbunataţirea siguranţei în circulaţie prin reducerea riscului si a numarului de accidente;

- îmbunataţirea gradului de confort si civilizaţie;

- îmbunataţirea parametrilor de mediu afectaţi de transportul public prin zgomot, vibraţii, emisii de noxe ( CO2, SOx, SOx );

- îmbunataţirea generala a traficului urban în Municipiul Timisoara.

În urma finalizarii etapei de evaluare si selectie a proiectului cu titlul ,,Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa III” este necesară transmiterea hotararii de aprobare a proiectului si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie. Astfel a fost aprobat proiectul prin HCLMT nr. 232/23.04.2019.

Prin adresa cu nr. 6874/16.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2020-288/16.03.2020, ADR Vest solicită hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind aprobarea proiectului, actualizată.

Ţinând cont de cele mai sus exprimate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificarea HCLMT nr. 232/23.04.2019, după cum urmează:

-          aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici ai  investiţiei ,,Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa III” aprobati prin art. 2 din HCLMT nr. 232/23.04.2019, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-          aprobarea modificării art. 4 din HCLMT nr. 232/23.04.2019, astfel: ,,Art. 4:  Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 28.315.109,32 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.389.046,82 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa III”.

-          imputernicirea domnul Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara.

-          celelalte prevederi ale HCLMT nr. 232/23.04.2019 rămân nemodificate.

 

           

DIRECTOR,

 

ŞEF SERVICIU P.E.,

CULIŢĂ  CHIŞ

 

LOREDANA SIBIAN

 

 

 

ŞEF BIROU G.M.P.E.,

 

CONSILIER B.G.M.P.E.,

NASTASIA POP

 

SIMONA MOLDOVAN

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

SC2020-

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 privind modificarea proiectului  ,,Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa III” si a cheltuielilor legate de proiect, aprobat prin HCLMT nr. 232/23.04.2019

1.       Descrierea situatiei actuale

STPT este operatorul de transport public pentru municipiul Timișoara, operând curse cu tramvaie, troleibuze și autobuze pe raza orașului, dar și pe 6 rute care deservesc comunele din Asociația Metropolitană de Transport, precum și pe două rute, între oraș și Aeroportul Internațional Traian Vuia, care sunt tratate ca rute pur municipale.

            Parcul de tramvaie al Societatii de Transport Public Timişoara SA este alcătuit din tramvaie second-hand, achiziţionate din Germania, a căror durata de serviciu este depăşită, iar prin reparaţiile curente efectuate se prelungeşte durata de serviciu a acestora. Totodată, Societatea de Transport Public Timişoara SA are mari dificultăţi in asigurarea pieselor de schimb si/sau subansamblelor.

2.       Schimbari preconizate și rezultate așteptate

            In data de 04.02.2019 s-a depus proiectul cu titlul "Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III" spre finantare in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare POR 2014-2020 - Axa prioritara  4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, pentru finanţarea unui număr de 7  tramvaie noi.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta sporirea gradului de confort pentru calatori, a vitezei medii de deplasare si a accesibilitatii tramvaielor, astfel încât transportul public sa devina mai atractiv, încurajând renunţarea la autoturismele private, creându-se condiţiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivul de investiţii urmareste ca transportul în comun sa fie adus la standarde moderne, europene, fiind în interesul cetaţenilor, crescând performanţa serviciului de transport urban, dând orasului un aspect modern, propice pentru un transport în comun fiabil, nepoluant. Degradarea condiţiilor de transport duc la abandonarea, de catre o parte a cetaţenilor, la transportul public cu tramvaiul. Prin implementarea proiectului de investiţii ”Înnoirea flotei de tramvaie-Etapa III”, se urmareste reducerea cheltuielilor de exploatare, întreţinere si reparare, cresterea vitezei medii de circulaţie, reducându-se astfel consumul de energie, durata si costul transportului de calatori.  

Prin adresa cu nr. 6874/16.03.2020, ADR Vest solicită hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind aprobarea proiectului, actualizată.

3.      Alte informatii - Nu este cazul.

4.      Concluzii

Consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre privind ,,Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa III”  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 şi a cheltuielilor legate de proiect.

 

PRIMAR,

 

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

NICOLAE ROBU

 

CULIŢĂ CHIŞ