Hotărârea nr. 94/2020

94/27.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEŢE S.A.
Hotararea Consiliului Local 94/27.03.2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEŢE S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr SC2020-7400/24.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-7400/24.03.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate SC2020-7400/24.03.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere solicitarea nr. 656/18.03.2020 a Consiliului de Administratie al S.C. PIEŢE S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1132/18.03.2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, însoţită de anexele nr. 1-5 de fundamentare;
Având în vedere Decizia nr. 1/29.01.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. PIEŢE S.A., privind avizarea bugetului pe anul 2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) şi lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin. (1), lit. a) şi art. 139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEŢE S.A, prevăzut în Anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. PIEŢE S.A.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. PIEŢE S.A.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE MEDIU

NR. SC2020- 7400/ 24.03.2020

RAPORT DE ȘPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC PIEȚE SA

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. SC2020- 7400/24.03.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEȚE S.A.,

Facem următoarele precizări:

S.C. PIEȚE S.A. solicită, prin adresa nr. 656/18.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RM2020-1132/18.03.2020, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

La stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere realizările preliminate ale anului 2019. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al S.C. PIEȚE S.A. nr. 1/29.01.2020 .

Având în vedere solicitarea S.C. PIEȚE S.A. nr. 656/18.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RM2020-1132/18.03.2020, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, însoțită de anexele de la nr. 1- la 5 de fundamentare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean,

2    04 Timișoara2021 respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art.

1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b)

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) și lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.139, alin.(1) și (3) și art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere cele menționate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEȚE S.A. îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,

ȘEF SERVICIU R.M.P.A.M.

Alexandru GHIULAI


Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

CONSILIER,

Victor Cătălin BIRDA

Red. Dac. VCB 23.03.2020

2    04 Timișoara2021


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEȚE S.A.

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b)

În concluzie, considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEȚE S.A.

PRIMAR

VICEPRIMAR

Dan DIACONU


Nicolae ROBU

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDICod FO53-03,Ver.3


Societatea PIEȚES.A. Timișoara

Str. Lt. Ovidiu Bolea, Nr. 2

CUI: RO 2487361

Nr. Reg. Com.: J35/751/1991

Tel.: 0256-494482, Fax: 0256 -471425

Nr.

^^t>- //?>&/ /8-032»2â


Către

Prlmarla Municipiului Timișoara,

Direcția de Mediu,

In urma adresei dvs. nr. SC2O2O-541O/O2.O3.2O2O, Consiliul de Administrație al Societății PIEȚE SA Timișoara va inainteaza propunerea bugetului de venituri sl cheltuieli pentru anul 2020, impreuna cu anexele de fundamentare pentru aprobarea acestuia in ședința Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Președinte Consiliu de Administrație,

SARMES DAN-ION

Societatea PIEȚE S.A.

Timișoara, str. Lt. Ovidiu Balea nr.2 CUI RO 2487361


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

Anexa 1


mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

Estimări an 2021

Estimări an

2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

8.312

8.500

202

8.700

8.900

102,4

102,3

1

Venituri din exploatare

2

8.308

8.496

102,3

8.695

8.895

102,3

102,3

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri

financiare

5

4

4

100,0

5

5

125,0

100,0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

6

9.446

8.400

189

8.400

8.500

100,0

101,2

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

9.445

8.399

88,9

8.399

8.499

100,0

101,2

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

4.307

3.363

78,1

3.237

3.256

96,3

100,6

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

2.150

2.150

100,0

2.150

2.150

100,0

100,0

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

2.543

2.516

98,9

2.612

2.643

103,8

101,2

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

11

1.794

1.631

90,9

1.705

1.725

104,5

101,2

C1

-ch. cu salariile

12

1.662

1.520

91,5

1.580

1.600

103,9

101,3

C2

-bonusuri

13

132

111

84,1

125

125

112,6

100,0

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

0

0

Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

658

832

126,4

850

860

102,2

101,2

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

17

91

53

58,2

57

58

107,5

101,8

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

445

370

83,1

400

450

108,1

112,5

2

Cheltuieli financiare

19

1

1

100,0

1

1

100,0

100,0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

Estimări an 2021

Estimări an

2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

20

-1.134

100

300

400

300,0

133,3

IV

IMPOZIT PE PROFIT

21

0

16

48

64

300,0

133,3

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

22

84

252

336

300,0

133,3

1

Rezerve legale

23

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

24

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

25

84

252

300

300,0

119,0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

26

5

Alte repartizări prevăzute de lege

27

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

28

7

Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

29

8

Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

30

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

31

b)

- dividende cuvenite bugetului local

32

£L

- dividende cuvenite altor acționari

33

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

Estimări an 2021

Estimări an

2022

%

9=7/5

10=8/7

0

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

34

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

35

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

36

a)

cheltuieli materiale

37

b)

cheltuieli cu salariile

38

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

39

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

40

e)

alte cheltuieli

41

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

42

370

370

370

100,0

100,0

1

Alocații de la buget(local+stat)

43

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

44

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

45

370

370

370

100,0

100,0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

46

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

47

35

33

32

94,3

97,0

2

Nr.mediu de salariați total

48

34

33

32

97,1

97,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

49

3.998

4.306

4.492

107,7

104,3

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

50

3.725

3.990

4.167

107,1

104,4

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

51

250

263

278

105,4

105,5

6

52

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

Estimări an 2021

Estimări an

2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000

54

1.136

988

87

966

955

97,7

98,9

9

Plăti restante, în preturi curente

55

10

Creanțe restante, în prețuri curente(clienti)

56

Director General,


Director economic,
S.C. PIEȚE SA

Timișoara, str. Ovidiu Balea nr.2 CUI RO 2487361

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

ANEXA de fundamentareNn2

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an (N-2)-2018

Prevederi an precedent (N-1 ) 2019

Propuneri an curent ( N ) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat

Total la - :

7 = 6d/5

8 = 5/3a

Conform

Hotărârii

AGA

Trim I

Trim

II

Trim III

AN

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

8.496

8.300

8.312

1.700

3.800

6.200

8.500

102,26%

97,83%

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

8.485

8.290

8.308

1.699

3.798

6.197

8.496

102,26%

97,91%

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:

3

8.154

8.100

8.153

1.679

3.758

6.127

8.396

102,98%

99,99%

a1)

din servicii prestate apa-canal

4

a2)

din alte servicii prestate

5

2.620

2.900

2.629

329

1.058

2.027

2.796

106,35%

100,34%

a3)

din redevențe și chirii

6

4.993

4.700

4.933

1.250

2.500

3.750

5.000

101,36%

98,80%

a4)

alte venituri

7

541

500

591

100

200

350

600

101,52%

109,24%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),

14

331

190

155

20

40

70

100

64,52%

46,83%

f1)

din amenzi și penalități

15

148

100

111

20

40

70

80

72,07%

75,00%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

-active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

f5)

alte venituri

21

183

90

44

0

0

0

20

45,45%

24,04%

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

22

11

10

4

1

2

3

4

100,00%

36,36%

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

1

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an (N-2)-2018

Prevederi an precedent ( N-1 )2019

Propuneri an curent ( N ) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat

Total la - :

7 = 6d/5

8 = 5/3a

Conform Hotărârii AGA

Trim I

Trim

II

Trim III

AN

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

ci)

din dobânzi

26

11

10

4

1

2

3

4

100,00%

36,36%

Ș)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)

28

8.333

8.100

9.446

1.690

3.751

6.150

8.400

88,93%

113,36%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:

29

8.332

8.099

9.445

1.690

3.751

6.150

8.399

88,93%

113,36%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

30

3.618

3.310

4.307

471

1.186

2.360

3.363

78,08%

119,04%

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)f din care:

31

1.371

1.370

1.577

220

500

830

1.330

84,34%

115,03%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

202

200

261

20

40

130

200

76,63%

129,21%

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

28

30

63

50

79,37%

225,00%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

50

50

50

10

20

35

50

100,00%

100,00%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

36

23

20

67

0

10

20

30

44,78%

291,30%

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

1.146

1.150

1.249

200

450

680

1.100

88,07%

108,99%

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

39

307

315

508

13

96

159

215

42,32%

165,47%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

296

300

493

10

90

150

200

40,57%

166,55%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

41

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

b2)

- către operatori cu capital privat

43

c)

prime de asigurare

44

11

15

15

3

6

9

15

100,00%

136,36%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

45

1.940

1.625

2.222

238

590

1.371

1.818

81,82%

114,54%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

69

50

73

12

24

38

50

68,49%

105,80%

bl)

cheltuieli privind consultanța juridica

48

46

46

46

11

22

35

46

100,00%

100,00%

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din

49

75

65

144

3

6

36

65

45,14%

192,00%

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

17

15

39

3

6

11

15

38,46%

229,41%

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

58

50

105

0

0

25

50

47,62%

181,03%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an

( N-2)-2018

Prevederi an precedent ( N-1 )2019

Propuneri an curent ( N ) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat

Total la - :

7 = 6d/5

8 = 5/3a

Conform

Hotărârii

AGA

Trim

I

Trim

II

Trim

III

AN

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

56

0

5

0

0

0

0

5

d1)

ch.de sponsori are a cluburilor sportive

57

d2)

ch, de sponsorizare a unităților de cult

58

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si soc/a/e

59

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea(fundatii)

60

0

5

0

0

0

0

5

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

61

0

0

0

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

3

5

6

0

4

5

5

83,33%

200,00%

cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

63

1

2

2

-interna

64

1

2

1

-externa

65

1

q)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

84

50

95

15

35

55

80

84,21%

113,10%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

6

5

6

1

2

3

5

83,33%

100,00%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

226

222

247

62

124

189

257

104,05%

109,29%

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

205

200

224

57

114

172

230

102,68%

109,27%

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

20

20

21

5

10

15

25

119,05%

105,00%

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

1

2

2

0

0

2

2

100,00%

200,00%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate intern

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

j)

alte cheltuieli

77

1.477

1.223

1.651

145

395

1.045

1.351

81,83%

111,78%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

78

1.808

1.800

2.150

534

1.073

1.612

2.150

100,00%

118,92%

a) |ch. ou taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an ( N-2)-2018

Prevederi an precedent ( N-1 ) 2019

Propuneri an curent ( N ) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat

Total la - :

7 = 6d/5

8 = 5/3a

Conform

Hotărârii

AGA

Trim

I

Trim

II

Trim III

AN

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

80

1.436

1.436

1.456

364

728

1.092

1.456

100,00%

101,39%

c)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

372

364

694

170

345

520

694

100,00%

186,56%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

85

2.496

2.645

2.543

593

1.308

1.902

2.516

98,94%

101,88%

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

86

1.680

1.833

1.794

402

804

1.207

1.631

90,91%

106,79%

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

87

1.570

1.688

1.662

375

750

1.125

1.520

91,46%

105,86%

a) salarii de bază

88

1.549

1.658

1.629

375

750

1.125

1.500

92,08%

105,16%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

89

21

30

33

0

0

0

20

60,61%

157,14%

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care;

91

110

145

132

27

54

82

111

84,09%

120,00%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările

93

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

b) tichete de masă;

95

110

145

132

27

54

82

111

84,09%

120,00%

c) tichete de vacanță;

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

99

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

100

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd.108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:

103

723

715

658

178

475

653

832

126,44%

91,01%

a) pentru directori/directorat

104

529

528

472

115

307

422

538

113,98%

89,22%

-componenta fixă

105

324

374

401

115

230

345

461

114,96%

123,77%

-componenta variabilă

106

205

154

71

0

77

77

77

108,45%

34,63%

b) pentru consiliul de administrațle/consiliul de supraveghere

107

194

187

186

63

168

231

294

158,06%

95,88%

-componenta fixă

108

139

139

159

63

126

189

252

158,49%

114,39%

-componenta variabilă

109

55

48

27

0

42

42

42

155,56%

49,09%

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an

( N-2)-2018

Prevederi an precedent (N-1 ) 2019

Propuneri an curent ( N ) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat

Total la - :

7 = 6d/5

8 = 5/3a

Conform

Hotărârii

AGA

Trim

I

Trim

II

Trim

III

AN

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

c) pentru AGA și cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

112

93

97

91

13

29

42

53

58,24%

97,85%

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

410

344

445

92

184

276

370

83,15%

108,54%

a)

cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

347

344

373

92

184

276

370

99,20%

107,49%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd. 126), din care:

122

63

0

72

0,00%

114,29%

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

75

0

83

0,00%

110,67%

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

12

0

11

0,00%

91,67%

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd.13O), din care:

127

12

0

11

0,00%

91,67%

din participarea salariaților la profit;contr.mandat si CO

128

-din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

12

0

11

0,00%

91,67%

-venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

1

1

1

-

-

-

1

100,00%

100,00%

a)

din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134), din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an (N-2J-2018

Prevederi an precedent (N-1 ) 2019

Propuneri an curent ( N ) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat

Total la - :

7 = 6d/5

8 = 5/3a

Conform

Hotărârii

AGA

Trim

I

Trim

II

Trim

III

AN

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

1

1

1

-

-

-

1

100,00%

100,00%

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

139

163

200

-1.134

10

49

50

100

-8,82%

-695,71%

venituri neimpozabile

140

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

26

32

16

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

Venituri totale din exploatare (rd.2) din care

144

.- venituri din subventi si transferuri

145

Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat

146

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

147

1.680

1.833

1.794

402

804

1.206

1.631

90,91%

106,79%

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care:

148

1.570

1.688

1.662

375

750

1.125

1.520

91,46%

105,86%

creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

149

sume aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului fata de cel aprobat in anul precedent.

150

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

151

51

49

49

34

34

35

35

71,43%

96,08%

4

Nr.mediu de salariați din care:

152

51

49

49

34

34

34

34

69,39%

96,08%

număr de personal cu creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

153

număr de personal prognozat in plus la finele anului 2018 fata de cel aprobat in anul precedent.

154

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile         (Rd. 148/Rd. 152)/12*1000

155

2565

2871

2827

3676

3676

3676

3725

131,77%

110,21%

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat an ( N-2)-2018

Prevederi an precedent ( N-1 )2019

Propuneri an curent ( N ) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ realizat

Total la - :

7 = 6d/5

8 = 5/3a

Conform Hotărârii AGA

Trim

I

Trim II

Trim III

AN

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.152)712*1000

156

2745

3117

3051

3941

3941

3941

3998

131,04%

111,15%

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.152)

157

166

169

170

50

62

71

250

147,38%

102,14%

a.1)

Productivitatea muncii în unități valoricețcifra de afaceri) pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.3/Rd.152)

158

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.152

159

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

160

- cantitatea de produse finite (QPF)

161

- preț mediu (p)

162

- valoare=QPF x p

163

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

164

7

Plăți restante

165

8

Creanțe restante, din care:

166

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

167

- de la operatori cu capital privat

168

- de la bugetul de stat

169

- de la bugetul local

170

Credite pentru finanțarea activ.curente(soldul ramas de rambursat)

171

Director.General,

loan NasreuDirector economic,


Petre Ulucian


S.C. PIEȚE SA

Timișoara, str. Ovidiu Balea nr.2 CUI RO 2487361


ANEXA de fundamentare Nr.3


Gradul de realizare a veniturilor in anii precedenti 2018 si 2019

Nr.

INDICATORI

anulN-2 (2018)

%

anul N-'

(2019)

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3)*, din care:

8.300

8.496

102%

8.300

8.312

100%

1

Venituri din exploatare

8.295

8.472

102%

8.290

8.308

100%

2

Venituri financiare

5

11

220%

10

4

40%

3

Venituri extraordinare

0

13

0

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Director General, loan Nasleu
Director economic, Petre UlucianPIEȚE SA

Timișoara, str. Ovidiu Balea nr.2

CUI RO 2487361


ANEXA Nr.4


PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSE DE FINANȚARE pe anul 2020


mii lei


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


INDICATORI

Data finalizării investiției

An 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care:

428

689

370

370

370

1

Surse proprii, din care:

428

373

370

370

370

a) amortizare

344

373

370

370

370

b) - profit

84

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a)-interne

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

0

316

0

0

0

-din SOLD REZERVA

316

-alte fonduri nerambursabile

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

428

689

370

370

370

1

Investiții în curs, din care:

428

0

370

370

370

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

denumire obiectiv

denumire obiectiv

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:

428

0

370

370

370

Piața Badea Cartan

428

0

370

370

0

Piața Giroc

370


21

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale

0

0

0

0

0

22

denumire obiectiv

23

denumire obiectiv

24

d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, excusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unități administrativ teritoriale:

0

0

25

denumire obiectiv

26

denumire obiectiv

27

2

Investiții noi, din care:

0

338

0

0

0

28

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

338

0

0

0

29

TÂRG TRADIȚIONAL P.TRAIAN

338

30

denumire obiectiv

31

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

32

denumire obiectiv

0

0

0

0

33

denumire obiectiv

0

34

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale

0

0

0

0

0

35

denumire obiectiv

36

denumire obiectiv

37

d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

38

denumire obiectiv

39

denumire obiectiv

40

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente(modernizari), din care:

0

107

0

0

0

41

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

107

0

0

0

42

Piața 700

59

Piața Z.Soarelui

30

43

Piața Mehala II

18

44

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

45

denumire obiectiv

46

denumire obiectiv

47

48

49

50


51

52

53

54

55

56

57


c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale

0

0

0

0

0

denumire obiectiv

denumire obiectiv

denumire obiectiv

d) pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

denumire obiectiv

denumire obiectiv

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]

0

244

5

Rambursări de rate, dobânzi aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a)-interne

0

0

0

0

0

b)- externe

0

0

0

0

0


Director General,

NASLEU IOAN

S.C. PIEȚE SA

Timișoara, str. Lt. Ovidiu Balea nr.2 CUI RO 2487361


ANEXA de fundamentare Nr.5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante - an 2020

Nr. crt.

Măsuri

Termen de reâlizar e

an precedent 2019

an curent 2020

2021

2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restant e

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

Pct. i

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Măsura 1.........................

X

2

Măsura 2.........................

X

X

3

Alte măsuri

X

X

4

TOTAL Pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. II!

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

0

0

0

0

0

0

0

Mențiune: S.C. PIEȚE S.A. nu este in situația de a inregistra plăti restanteDirector economic

Petre Ulucian- // '^2/ /f. ^3.

Societatea PIEȚE S.A. TIMIȘOARA Str. Lt. O. Balea, nr.2, tel. 0256.494.482

DECIZIA NR...7.

din data dc 29.01.2020

Consiliul de Administrație al societății PIEȚE S.A. TIMIȘOARA, la ședința din data de 29.01.2020

DECIDE :

Se avizează bugetul pentru anul 2020.

Societatea PIEȚE S.A. TIMIȘOARA Slr. Lt. O, Balea, nr.2, tel. 0256.494.482

DECIZIA NR...7.

din data dc 29.01.2020

Consiliul de Administrație al societății PIEȚE S.A. TIMIȘOARA, la ședința din data de 29.01.2020

DECIDE :

Se avizează bugetul pentru anul 2020.

Președinte Consiliul de Administrație SARMEȘ DAN-ION

_ // ^2/ /f. ^3.

Societatea PIEȚE S.A. TIMIȘOARA Str. Lt. O. Balea, nr.2, tel. 0256.494.482

DECIZIA NR...7.

din data dc 29.01.2020

Consiliul de Administrație al societății PIEȚE S.A. TIMIȘOARA, la ședința din data de 29.01.2020

DECIDE :

Se avizează bugetul pentru anul 2020.

Societatea PIEȚE S.A. TIMIȘOARA Str. Lt. O, Balea, nr.2, tel. 0256.494.482

DECIZIA NR...7. din data dc 29.01.2020

Consiliul de Administrație al societății PIEȚE S.A. TIMIȘOARA, la ședința din data de 29.01.2020

DECIDE :

Se avizează bugetul pentru anul 2020.

Președinte Consiliul de Administrație SARMEȘ DAN-ION