Hotărârea nr. 92/2020

92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020
Hotararea Consiliului Local 92/27.03.2020
Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 7737/26.03.2020 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 7737/26.03.2020 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7737/26.03.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art.1, art. 4, alin.(1), art.(5), art.19, alin.( 1) şi (2) si art. 20, alin.(1), art.22 alin.(1) şi art.23 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art.129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 conform Anexei nr.1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget; Anexei nr.2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii; Anexei nr.3 - Program Dezvoltare 2020 - Investitii şi se validează Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 405 din data 18.03.2020 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.






Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Municipiul Timișoara

Anexa nr.1


BUGET 2020 Sursa de finanțare 2A - Integral de la buget Sursa de finanțare: 02A

Rectificare nr.2

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

1.458.597.695,00

1.458.597.695,00

0,00

00.02

VENITURI PROPRII

830.645.434,00

830.645.434,00

0,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

898.394.434,00

898.394.434,00

0,00

00.04

A. VENITURI FISCALE

849.594.134,00

849.594.134,00

0,00

00.05

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

506.853.000,00

506.853.000,00

0,00

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

505.853.000,00

505.853.000,00

0,00

03.02A

Impozit pe venit

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

502.353.000,00

0,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

502.353.000,00

0,00

05.00.01

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

05.02A

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

05.02A.50

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

201.800.000,00

201.800.000,00

0,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

201.800.000,00

201.800.000,00

0,00

07.02A.01

Impozit pe cladiri

168.700.000,00

168.700.000,00

0,00

07.02A.01.01

Impozit pe cladiri - PF

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

07.02A.01.02

Impozit pe cladiri - PJ

138.700.000,00

138.700.000,00

0,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

22.600.000,00

22.600.000,00

0,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

600.000,00

600.000,00

0,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

07.02A.50

Alte impozite si taxe de proprietate

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

138.441.134,00

138.441.134,00

0,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

67.749.000,00

67.749.000,00

0,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

57.814.000,00

57.814.000,00

0,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00

9.935.000,00

0,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

90.000,00

90.000,00

0,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

30.000,00

30.000,00

0,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

60.000,00

60.000,00

0,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

67.602.134,00

67.602.134,00

0,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

48.602.134,00

48.602.134,00

0,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33.587.134,00

33.587.134,00

0,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - pJ

15.015.000,00

15.015.000,00

0,00

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

19.000.000,00

19.000.000,00

0,00

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

48.800.300,00

48.800.300,00

0,00

30.00.02

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

30.02A

Venituri din proprietate

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

30.02A.08

Venituri din dividente

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

30.02A.08.03

Dividende de la societatile °i companiile nationale °i societățile cu capital majoritar de stat

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

30.800.300,00

30.800.300,00

0,00

33.02A

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

33.02A.10

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

500.000,00

500.000,00

0,00

33.02A.12

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

100.000,00

100.000,00

0,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscari

20.100.300,00

20.100.300,00

0,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

35.02A.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

300,00

300,00

0,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

100.000,00

100.000,00

0,00

36.02A

Diverse venituri

7.600.000,00

7.600.000,00

0,00

36.02A.06

Taxe speciale

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

100.000,00

100.000,00

0,00

36.02A.50

Alte venituri

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

37.02A.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-99.975.000,00

-99.975.000,00

0,00

37.02A.04

Varsaminte din sectiunea de functionare

99.975.000,00

99.975.000,00

0,00

42.00.01

IV. SUBVENTII

37.121.983,00

37.121.983,00

0,00

42.00.02

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

37.121.983,00

37.121.983,00

0,00

42.02A

Subventii de la bugetul de stat

37.121.983,00

37.121.983,00

0,00

42.02A.41

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

16.077.370,00

16.077.370,00

0,00

42.02A.65

Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala

21.044.613,00

21.044.613,00

0,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

523.081.278,00

523.081.278,00

0,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

441.890.584,00

441.890.584,00

0,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

441.890.584,00

441.890.584,00

0,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

17.528.594,00

17.528.594,00

0,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

17.528.594,00

17.528.594,00

0,00

48.02A.03

Fondul de Coeziune (FC)

62.350.430,00

62.350.430,00

0,00

48.02A.03.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

62.350.430,00

62.350.430,00

0,00

48.02A.11

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)

739.970,00

739.970,00

0,00

48.02A.11.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

739.970,00

739.970,00

0,00

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00

571.700,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571.700,00

571.700,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

1.458.955.604,00

1.458.955.604,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.119.302.894,00

1.132.144.894,00

12.842.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.257.370,00

200.257.370,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

355.347.010,00

349.347.010,00

-6.000.000,00

30

TITLUL III DOBANZI

17.640.870,00

17.640.870,00

0,00

40

TITLUL IV SUBVENTII

135.000.000,00

135.000.000,00

0,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

500.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

23.740.830,00

39.882.830,00

16.142.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

10.994.594,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35.201.000,00

35.201.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302.669.530,00

302.669.530,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

37.951.690,00

38.651.690,00

700.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

322.733.440,00

309.891.440,00

-12.842.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

298.862.440,00

286.020.440,00

-12.842.000,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

23.871.000,00

0,00

79

OPERATIUNI

FINANCIARE

16.919.270,00

16.919.270,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE

CREDITE

16.919.270,00

16.919.270,00

0,00

50.02A

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

141.944.210,00

146.444.210,00

4.500.000,00

51.02A

Autoritati publice si actiuni externe

120.805.340,00

120.805.340,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

106.763.030,00

106.763.030,00

0,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62.967.000,00

62.967.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.806.720,00

24.806.720,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00

236.210,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.753.100,00

18.753.100,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.042.310,00

14.042.310,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.042.310,00

14.042.310,00

0,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

120.805.340,00

120.805.340,00

0,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

120.805.340,00

120.805.340,00

0,00

54.02A

Alte servicii publice generale

3.498.000,00

7.998.000,00

4.500.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.498.000,00

7.998.000,00

4.500.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

998.000,00

498.000,00

-500.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

500.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

2.000.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

2.500.000,00

7.500.000,00

5.000.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

998.000,00

498.000,00

-500.000,00

55.02A

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

17.640.870,00

17.640.870,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

17.640.870,00

17.640.870,00

0,00

30

TITLUL III DOBANZI

17.640.870,00

17.640.870,00

0,00

55.02A.00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

17.640.870,00

17.640.870,00

0,00

59.02A

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

36.272.360,00

36.972.360,00

700.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranta nationala

36.272.360,00

36.972.360,00

700.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

32.593.390,00

33.293.390,00

700.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.037.000,00

30.037.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.391.390,00

2.391.390,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

15.000,00

15.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

150.000,00

850.000,00

700.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.678.970,00

3.678.970,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.678.970,00

3.678.970,00

0,00

61.02A.03

Ordine publica

35.183.230,00

35.183.230,00

0,00

61.02A.03.04

Politie locala

35.183.230,00

35.183.230,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1.089.130,00

1.789.130,00

700.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

545.272.304,00

552.914.304,00

7.642.000,00

65.02A

Invatamant

135.896.214,00

135.796.214,00

-100.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

73.346.074,00

73.246.074,00

-100.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

300.000,00

300.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42.995.350,00

42.895.350,00

-100.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

10.994.594,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

3.018.000,00

3.018.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.488.130,00

7.488.130,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.550.000,00

8.550.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

62.550.140,00

62.550.140,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62.550.140,00

62.550.140,00

0,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

15.606.187,00

15.606.187,00

0,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

14.349.252,00

14.349.252,00

0,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.256.935,00

1.256.935,00

0,00

65.02A.04

Invatamant secundar

120.290.027,00

120.190.027,00

-100.000,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

26.645.906,00

26.645.906,00

0,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

93.644.121,00

93.544.121,00

-100.000,00

66.02A

Sanatate

70.323.820,00

83.465.820,00

13.142.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

47.278.080,00

60.420.080,00

13.142.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.077.370,00

16.077.370,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.467.890,00

3.467.890,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

17.455.830,00

30.597.830,00

13.142.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,00

10.276.990,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.045.740,00

23.045.740,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23.045.740,00

23.045.740,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

53.678.560,00

66.820.560,00

13.142.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

53.678.560,00

66.820.560,00

13.142.000,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

16.645.260,00

16.645.260,00

0,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

212.428.690,00

206.528.690,00

-5.900.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

159.934.520,00

154.034.520,00

-5.900.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.563.000,00

31.563.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

124.339.200,00

118.439.200,00

-5.900.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634.360,00

634.360,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

397.960,00

397.960,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.494.170,00

52.494.170,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52.494.170,00

52.494.170,00

0,00

67.02A.03

Servicii culturale

116.756.500,00

113.086.500,00

-3.670.000,00

67.02A.03.04

Institutii publice de spectacole si concerte

69.159.140,00

69.159.140,00

0,00

67.02A.03.06

Case de cultura

47.547.360,00

43.877.360,00

-3.670.000,00

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

50.000,00

50.000,00

0,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

92.837.190,00

92.037.190,00

-800.000,00

67.02A.05.01

Sport

34.174.350,00

33.374.350,00

-800.000,00

67.02A.05.03

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

58.662.840,00

58.662.840,00

0,00

67.02A.06

Servicii religioase

1.800.000,00

370.000,00

-1.430.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00

1.035.000,00

0,00

68.02A

Asigurari si asistenta sociala

126.623.580,00

127.123.580,00

500.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

123.841.790,00

124.341.790,00

500.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

58.885.000,00

58.885.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.371.290,00

11.871.290,00

500.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.270.000,00

1.270.000,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

32.183.000,00

32.183.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.031.870,00

10.031.870,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.100.630,00

10.100.630,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.781.790,00

2.781.790,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.781.790,00

2.781.790,00

0,00

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

7.517.849,00

7.517.849,00

0,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

70.028.489,00

70.028.489,00

0,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

70.028.489,00

70.028.489,00

0,00

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

2.712.894,00

2.712.894,00

0,00

68.02A.11

Crese

16.949.800,00

16.949.800,00

0,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

29.414.548,00

29.914.548,00

500.000,00

68.02A.15.01

Ajutor social

20.156.978,00

20.606.978,00

450.000,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

9.257.570,00

9.307.570,00

50.000,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

196.431.610,00

191.911.610,00

-4.520.000,00

70.02A

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

150.416.360,00

145.896.360,00

-4.520.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

109.646.740,00

109.646.740,00

0,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

428.000,00

428.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.121.310,00

41.121.310,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.097.430,00

68.097.430,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.850.350,00

19.330.350,00

-4.520.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23.850.350,00

19.330.350,00

-4.520.000,00

79

OPERATIUNI

FINANCIARE

16.919.270,00

16.919.270,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE

CREDITE

16.919.270,00

16.919.270,00

0,00

70.02A.03

Locuinte

74.951.590,00

74.951.590,00

0,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuinte

74.951.590,00

74.951.590,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

12.335.000,00

7.815.000,00

-4.520.000,00

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

12.335.000,00

7.815.000,00

-4.520.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificari rurale

17.051.890,00

17.051.890,00

0,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

46.077.880,00

46.077.880,00

0,00

74.02A

Protectia mediului

46.015.250,00

46.015.250,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

44.904.110,00

44.904.110,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43.770.110,00

43.770.110,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.134.000,00

1.134.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.111.140,00

1.111.140,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.111.140,00

1.111.140,00

0,00

74.02A.03

Reducerea si controlul poluarii

955.130,00

955.130,00

0,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deseurilor

44.751.120,00

44.751.120,00

0,00

74.02A.05.01

Salubritate

35.730.470,00

35.730.470,00

0,00

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

9.020.650,00

9.020.650,00

0,00

74.02A.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309.000,00

309.000,00

0,00

79.02A

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

539.035.120,00

530.713.120,00

-8.322.000,00

81.02A

Combustibili si energie

148.267.860,00

148.267.860,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

123.346.880,00

123.346.880,00

0,00

40

TITLUL IV SUBVENTII

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

73.346.880,00

73.346.880,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.920.980,00

24.920.980,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.049.980,00

1.049.980,00

0,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

23.871.000,00

0,00

81.02A.06

Energie termica

148.267.860,00

148.267.860,00

0,00

84.02A

Transporturi

390.767.260,00

382.445.260,00

-8.322.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

276.509.410,00

276.509.410,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.085.750,00

60.085.750,00

0,00

40

TITLUL IV SUBVENTII

85.000.000,00

85.000.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

131.423.660,00

131.423.660,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

114.257.850,00

105.935.850,00

-8.322.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

114.257.850,00

105.935.850,00

-8.322.000,00

84.02A.03

Transport rutier

390.767.260,00

382.445.260,00

-8.322.000,00

84.02A.03.01

Drumuri si poduri

25.127.810,00

23.802.810,00

-1.325.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

235.288.270,00

229.788.270,00

-5.500.000,00

84.02A.03.03

Strazi

130.351.180,00

128.854.180,00

-1.497.000,00

96.02A

Partea a VlI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

357.909,00

357.909,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI

814.496.804,00

814.496.804,00

0,00

00.02

VENITURI PROPRII

830.645.434,00

830.645.434,00

0,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

798.419.434,00

798.419.434,00

0,00

00.04

A. VENITURI FISCALE

849.594.134,00

849.594.134,00

0,00

00.05

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

506.853.000,00

506.853.000,00

0,00

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

505.853.000,00

505.853.000,00

0,00

03.02A

Impozit pe venit

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

502.353.000,00

0,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

502.353.000,00

0,00

05.00.01

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

05.02A

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

05.02A.50

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

201.800.000,00

201.800.000,00

0,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

201.800.000,00

201.800.000,00

0,00

07.02A.01

Impozit pe cladiri

168.700.000,00

168.700.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

07.02A.01.01

Impozit pe cladiri - PF

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

07.02A.01.02

Impozit pe cladiri - PJ

138.700.000,00

138.700.000,00

0,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

22.600.000,00

22.600.000,00

0,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

600.000,00

600.000,00

0,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

07.02A.50

Alte impozite si taxe de proprietate

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

138.441.134,00

138.441.134,00

0,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

67.749.000,00

67.749.000,00

0,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

57.814.000,00

57.814.000,00

0,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00

9.935.000,00

0,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

90.000,00

90.000,00

0,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

30.000,00

30.000,00

0,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

60.000,00

60.000,00

0,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

67.602.134,00

67.602.134,00

0,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

48.602.134,00

48.602.134,00

0,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33.587.134,00

33.587.134,00

0,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - pJ

15.015.000,00

15.015.000,00

0,00

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

19.000.000,00

19.000.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

-51.174.700,00

-51.174.700,00

0,00

30.00.02

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

30.02A

Venituri din proprietate

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

30.02A.08

Venituri din dividente

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

30.02A.08.03

Dividende de la societatile °i companiile nationale °i societățile cu capital majoritar de stat

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-69.174.700,00

-69.174.700,00

0,00

33.02A

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

33.02A.10

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

500.000,00

500.000,00

0,00

33.02A.12

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

100.000,00

100.000,00

0,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscari

20.100.300,00

20.100.300,00

0,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

35.02A.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

300,00

300,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

100.000,00

100.000,00

0,00

36.02A

Diverse venituri

7.600.000,00

7.600.000,00

0,00

36.02A.06

Taxe speciale

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

100.000,00

100.000,00

0,00

36.02A.50

Alte venituri

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

-99.975.000,00

-99.975.000,00

0,00

37.02A.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-99.975.000,00

-99.975.000,00

0,00

42.00.01

IV. SUBVENTII

16.077.370,00

16.077.370,00

0,00

42.00.02

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

16.077.370,00

16.077.370,00

0,00

42.02A

Subventii de la bugetul de stat

16.077.370,00

16.077.370,00

0,00

42.02A.41

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

16.077.370,00

16.077.370,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

814.496.804,00

814.496.804,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

797.577.534,00

797.577.534,00

0,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.257.370,00

200.257.370,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

355.347.010,00

349.347.010,00

-6.000.000,00

30

TITLUL III DOBANZI

17.640.870,00

17.640.870,00

0,00

40

TITLUL IV SUBVENTII

135.000.000,00

135.000.000,00

0,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

500.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

4.685.000,00

7.985.000,00

3.300.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

10.994.594,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35.201.000,00

35.201.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

37.951.690,00

38.651.690,00

700.000,00

79

OPERATIUNI

FINANCIARE

16.919.270,00

16.919.270,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE

CREDITE

16.919.270,00

16.919.270,00

0,00

50.02A

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

127.665.690,00

132.165.690,00

4.500.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

106.526.820,00

106.526.820,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

106.526.820,00

106.526.820,00

0,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62.967.000,00

62.967.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.806.720,00

24.806.720,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.753.100,00

18.753.100,00

0,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

106.526.820,00

106.526.820,00

0,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

106.526.820,00

106.526.820,00

0,00

54.02A

Alte servicii publice generale

3.498.000,00

7.998.000,00

4.500.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.498.000,00

7.998.000,00

4.500.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

998.000,00

498.000,00

-500.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

500.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

2.000.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

2.500.000,00

7.500.000,00

5.000.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

998.000,00

498.000,00

-500.000,00

55.02A

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

17.640.870,00

17.640.870,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

17.640.870,00

17.640.870,00

0,00

30

TITLUL III DOBANZI

17.640.870,00

17.640.870,00

0,00

55.02A.00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

17.640.870,00

17.640.870,00

0,00

59.02A

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

32.593.390,00

33.293.390,00

700.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranta nationala

32.593.390,00

33.293.390,00

700.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

32.593.390,00

33.293.390,00

700.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.037.000,00

30.037.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.391.390,00

2.391.390,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

15.000,00

15.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

150.000,00

850.000,00

700.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

61.02A.03

Ordine publica

31.941.760,00

31.941.760,00

0,00

61.02A.03.04

Politie locala

31.941.760,00

31.941.760,00

0,00

61.02A.05

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

651.630,00

1.351.630,00

700.000,00

64.02A

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

356.913.284,00

351.713.284,00

-5.200.000,00

65.02A

Invatamant

65.857.944,00

65.757.944,00

-100.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

65.857.944,00

65.757.944,00

-100.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

300.000,00

300.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42.995.350,00

42.895.350,00

-100.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

10.994.594,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

3.018.000,00

3.018.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.550.000,00

8.550.000,00

0,00

65.02A.03

Invatamant prescolar si primar

11.904.207,00

11.904.207,00

0,00

65.02A.03.01

Invatamant prescolar

10.647.272,00

10.647.272,00

0,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.256.935,00

1.256.935,00

0,00

65.02A.04

Invatamant secundar

53.953.737,00

53.853.737,00

-100.000,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

14.521.336,00

14.521.336,00

0,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

39.432.401,00

39.332.401,00

-100.000,00

66.02A

Sanatate

20.945.260,00

21.245.260,00

300.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.945.260,00

21.245.260,00

300.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.077.370,00

16.077.370,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.467.890,00

3.467.890,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.400.000,00

1.700.000,00

300.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

4.300.000,00

4.600.000,00

300.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

4.300.000,00

4.600.000,00

300.000,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

16.645.260,00

16.645.260,00

0,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

156.300.160,00

150.400.160,00

-5.900.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

156.300.160,00

150.400.160,00

-5.900.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.563.000,00

31.563.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

124.339.200,00

118.439.200,00

-5.900.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

397.960,00

397.960,00

0,00

67.02A.03

Servicii culturale

80.489.020,00

76.819.020,00

-3.670.000,00

67.02A.03.04

Institutii publice de spectacole si concerte

33.219.070,00

33.219.070,00

0,00

67.02A.03.06

Case de cultura

47.269.950,00

43.599.950,00

-3.670.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

72.976.140,00

72.176.140,00

-800.000,00

67.02A.05.01

Sport

26.276.140,00

25.476.140,00

-800.000,00

67.02A.05.03

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

46.700.000,00

46.700.000,00

0,00

67.02A.06

Servicii religioase

1.800.000,00

370.000,00

-1.430.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00

1.035.000,00

0,00

68.02A

Asigurari si asistenta sociala

113.809.920,00

114.309.920,00

500.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

113.809.920,00

114.309.920,00

500.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

58.885.000,00

58.885.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.371.290,00

11.871.290,00

500.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.270.000,00

1.270.000,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

32.183.000,00

32.183.000,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.100.630,00

10.100.630,00

0,00

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

5.806.749,00

5.806.749,00

0,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

69.682.659,00

69.682.659,00

0,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

69.682.659,00

69.682.659,00

0,00

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

1.771.094,00

1.771.094,00

0,00

68.02A.11

Crese

10.358.290,00

10.358.290,00

0,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

26.191.128,00

26.691.128,00

500.000,00

68.02A.15.01

Ajutor social

17.397.358,00

17.847.358,00

450.000,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

8.793.770,00

8.843.770,00

50.000,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

102.238.690,00

102.238.690,00

0,00

70.02A

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

58.468.580,00

58.468.580,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

41.549.310,00

41.549.310,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

428.000,00

428.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.121.310,00

41.121.310,00

0,00

79

OPERATIUNI

FINANCIARE

16.919.270,00

16.919.270,00

0,00

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE

CREDITE

16.919.270,00

16.919.270,00

0,00

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

4.300.000,00

4.300.000,00

0,00

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

4.300.000,00

4.300.000,00

0,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificari rurale

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

39.168.580,00

39.168.580,00

0,00

74.02A

Protectia mediului

43.770.110,00

43.770.110,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

43.770.110,00

43.770.110,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43.770.110,00

43.770.110,00

0,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

43.770.110,00

43.770.110,00

0,00

74.02A.05.01

Salubritate

35.199.460,00

35.199.460,00

0,00

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

8.570.650,00

8.570.650,00

0,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

195.085.750,00

195.085.750,00

0,00

81.02A

Combustibili si energie

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

40

TITLUL IV SUBVENTII

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

81.02A.06

Energie termica

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

84.02A

Transporturi

145.085.750,00

145.085.750,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

145.085.750,00

145.085.750,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.085.750,00

60.085.750,00

0,00

40

TITLUL IV SUBVENTII

85.000.000,00

85.000.000,00

0,00

84.02A.03

Transport rutier

145.085.750,00

145.085.750,00

0,00

84.02A.03.02

Transport in comun

85.085.750,00

85.085.750,00

0,00

84.02A.03.03

Strazi

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

96.02A

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

00.01

TOTAL VENITURI

644.100.891,00

644.100.891,00

0,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

99.975.000,00

99.975.000,00

0,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

99.975.000,00

99.975.000,00

0,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

99.975.000,00

99.975.000,00

0,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

99.975.000,00

99.975.000,00

0,00

37.02A.04

Varsaminte din sectiunea de functionare

99.975.000,00

99.975.000,00

0,00

42.00.01

IV. SUBVENTII

21.044.613,00

21.044.613,00

0,00

42.00.02

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

21.044.613,00

21.044.613,00

0,00

42.02A

Subventii de la bugetul de stat

21.044.613,00

21.044.613,00

0,00

42.02A.65

Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala

21.044.613,00

21.044.613,00

0,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

523.081.278,00

523.081.278,00

0,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

441.890.584,00

441.890.584,00

0,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

441.890.584,00

441.890.584,00

0,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

17.528.594,00

17.528.594,00

0,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

17.528.594,00

17.528.594,00

0,00

48.02A.03

Fondul de Coeziune (FC)

62.350.430,00

62.350.430,00

0,00

48.02A.03.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

62.350.430,00

62.350.430,00

0,00

48.02A.11

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)

739.970,00

739.970,00

0,00

48.02A.11.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

739.970,00

739.970,00

0,00

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00

571.700,00

0,00

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571.700,00

571.700,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

644.458.800,00

644.458.800,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

321.725.360,00

334.567.360,00

12.842.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

19.055.830,00

31.897.830,00

12.842.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302.669.530,00

302.669.530,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

322.733.440,00

309.891.440,00

-12.842.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

298.862.440,00

286.020.440,00

-12.842.000,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

23.871.000,00

0,00

50.02A

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

14.278.520,00

14.278.520,00

0,00

51.02A

Autoritati publice si actiuni externe

14.278.520,00

14.278.520,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

236.210,00

236.210,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00

236.210,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.042.310,00

14.042.310,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.042.310,00

14.042.310,00

0,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

14.278.520,00

14.278.520,00

0,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

14.278.520,00

14.278.520,00

0,00

59.02A

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

3.678.970,00

3.678.970,00

0,00

61.02A

Ordine publica si siguranta nationala

3.678.970,00

3.678.970,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.678.970,00

3.678.970,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.678.970,00

3.678.970,00

0,00

61.02A.03

Ordine publica

3.241.470,00

3.241.470,00

0,00

61.02A.03.04

Politie locala

3.241.470,00

3.241.470,00

0,00

61.02A.05

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

437.500,00

437.500,00

0,00

64.02A

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

188.359.020,00

201.201.020,00

12.842.000,00

65.02A

Invatamant

70.038.270,00

70.038.270,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.488.130,00

7.488.130,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.488.130,00

7.488.130,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

62.550.140,00

62.550.140,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62.550.140,00

62.550.140,00

0,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

3.701.980,00

3.701.980,00

0,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

3.701.980,00

3.701.980,00

0,00

65.02A.04

Invatamant secundar

66.336.290,00

66.336.290,00

0,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

12.124.570,00

12.124.570,00

0,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

54.211.720,00

54.211.720,00

0,00

66.02A

Sanatate

49.378.560,00

62.220.560,00

12.842.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

26.332.820,00

39.174.820,00

12.842.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

16.055.830,00

28.897.830,00

12.842.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,00

10.276.990,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.045.740,00

23.045.740,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23.045.740,00

23.045.740,00

0,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

49.378.560,00

62.220.560,00

12.842.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

49.378.560,00

62.220.560,00

12.842.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

56.128.530,00

56.128.530,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.634.360,00

3.634.360,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634.360,00

634.360,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.494.170,00

52.494.170,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52.494.170,00

52.494.170,00

0,00

67.02A.03

Servicii culturale

36.267.480,00

36.267.480,00

0,00

67.02A.03.04

Institutii publice de spectacole si concerte

35.940.070,00

35.940.070,00

0,00

67.02A.03.06

Case de cultura

277.410,00

277.410,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

50.000,00

50.000,00

0,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

19.861.050,00

19.861.050,00

0,00

67.02A.05.01

Sport

7.898.210,00

7.898.210,00

0,00

67.02A.05.03

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

11.962.840,00

11.962.840,00

0,00

68.02A

Asigurari si asistenta sociala

12.813.660,00

12.813.660,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.031.870,00

10.031.870,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.031.870,00

10.031.870,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.781.790,00

2.781.790,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.781.790,00

2.781.790,00

0,00

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.711.100,00

1.711.100,00

0,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

345.830,00

345.830,00

0,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

345.830,00

345.830,00

0,00

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

941.800,00

941.800,00

0,00

68.02A.11

Crese

6.591.510,00

6.591.510,00

0,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

3.223.420,00

3.223.420,00

0,00

68.02A.15.01

Ajutor social

2.759.620,00

2.759.620,00

0,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

463.800,00

463.800,00

0,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

94.192.920,00

89.672.920,00

-4.520.000,00

70.02A

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

91.947.780,00

87.427.780,00

-4.520.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

68.097.430,00

68.097.430,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.097.430,00

68.097.430,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.850.350,00

19.330.350,00

-4.520.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23.850.350,00

19.330.350,00

-4.520.000,00

70.02A.03

Locuinte

74.951.590,00

74.951.590,00

0,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuinte

74.951.590,00

74.951.590,00

0,00

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

8.035.000,00

3.515.000,00

-4.520.000,00

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

8.035.000,00

3.515.000,00

-4.520.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

2.051.890,00

2.051.890,00

0,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

6.909.300,00

6.909.300,00

0,00

74.02A

Protecția mediului

2.245.140,00

2.245.140,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.134.000,00

1.134.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.134.000,00

1.134.000,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.111.140,00

1.111.140,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.111.140,00

1.111.140,00

0,00

74.02A.03

Reducerea si controlul poluarii

955.130,00

955.130,00

0,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deseurilor

981.010,00

981.010,00

0,00

74.02A.05.01

Salubritate

531.010,00

531.010,00

0,00

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

450.000,00

450.000,00

0,00

74.02A.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309.000,00

309.000,00

0,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

343.949.370,00

335.627.370,00

-8.322.000,00

81.02A

Combustibili si energie

98.267.860,00

98.267.860,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

73.346.880,00

73.346.880,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

73.346.880,00

73.346.880,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.920.980,00

24.920.980,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.049.980,00

1.049.980,00

0,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

23.871.000,00

0,00

81.02A.06

Energie termica

98.267.860,00

98.267.860,00

0,00

84.02A

Transporturi

245.681.510,00

237.359.510,00

-8.322.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

131.423.660,00

131.423.660,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

131.423.660,00

131.423.660,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

114.257.850,00

105.935.850,00

-8.322.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

114.257.850,00

105.935.850,00

-8.322.000,00

84.02A.03

Transport rutier

245.681.510,00

237.359.510,00

-8.322.000,00

84.02A.03.01

Drumuri si poduri

25.127.810,00

23.802.810,00

-1.325.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

84.02A.03.02

Transport in comun

150.202.520,00

144.702.520,00

-5.500.000,00

84.02A.03.03

Strazi

70.351.180,00

68.854.180,00

-1.497.000,00

96.02A

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

357.909,00

357.909,00

0,00

PRIMAR                       DIRECTOR ECONOMIC           Pt. SEF SERVICIU BUGET

Nicolae Robu                    Steliana Stanciu

Municipiul Timișoara

Anexa nr.2


BUGET 2020 Sursa de finanțare 2F - Integral venituri proprii Sursa de finanțare: 02F

Rectificare nr.2

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

661.824.564,00

677.966.564,00

16.142.000,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

443.041.484,00

443.041.484,00

0,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

443.041.484,00

443.041.484,00

0,00

16.00.04

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

213.000,00

213.000,00

0,00

30.02F

Venituri din proprietate

213.000,00

213.000,00

0,00

30.02F.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

154.000,00

154.000,00

0,00

30.02F.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

154.000,00

154.000,00

0,00

30.02F.50

Alte venituri din proprietate

59.000,00

59.000,00

0,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

442.828.484,00

442.828.484,00

0,00

33.02F

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

440.668.484,00

440.668.484,00

0,00

33.02F.08

Venituri din prestari de servicii

2.610.960,00

2.610.960,00

0,00

33.02F.20

Venituri din cercetare

80.000,00

80.000,00

0,00

33.02F.21

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

298.557.524,00

298.557.524,00

0,00

33.02F.30

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

139.420.000,00

139.420.000,00

0,00

36.02F

Diverse venituri

600.000,00

600.000,00

0,00

36.02F.50

Alte venituri

600.000,00

600.000,00

0,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

1.560.000,00

1.560.000,00

0,00

37.02F.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-2.263.750,00

-2.263.750,00

0,00

37.02F.04

Varsaminte din sectiunea de functionare

2.263.750,00

2.263.750,00

0,00

37.02F.50

Alte transferuri voluntare

1.560.000,00

1.560.000,00

0,00

42.00.02

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

205.188.080,00

221.330.080,00

16.142.000,00

42.02F

Subventii de la bugetul de stat

2.172.250,00

2.172.250,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

42.02F.70

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.172.250,00

2.172.250,00

0,00

43.02F

Subventii de la alte administratii

203.015.830,00

219.157.830,00

16.142.000,00

43.02F.10

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

3.400.000,00

6.700.000,00

3.300.000,00

43.02F.14

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

16.055.830,00

28.897.830,00

12.842.000,00

43.02F.33

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

183.560.000,00

183.560.000,00

0,00

46.02F

Alte sume primite de la UE

733.000,00

733.000,00

0,00

46.02F.04

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00

733.000,00

0,00

48.02F

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

12.862.000,00

12.862.000,00

0,00

48.02F.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8.380.290,00

8.380.290,00

0,00

48.02F.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

8.180.290,00

8.180.290,00

0,00

48.02F.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

200.000,00

200.000,00

0,00

48.02F.02

Fondul Social European (FSE)

960.160,00

960.160,00

0,00

48.02F.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

407.610,00

407.610,00

0,00

48.02F.02.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

552.550,00

552.550,00

0,00

48.02F.11

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)

3.521.550,00

3.521.550,00

0,00

48.02F.11.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

3.472.370,00

3.472.370,00

0,00

48.02F.11.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

49.180,00

49.180,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

TOTAL CHELTUIELI

661.824.564,00

677.966.564,00

16.142.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

643.504.984,00

646.804.984,00

3.300.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.339.000,00

430.339.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197.398.734,00

200.698.734,00

3.300.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

15.767.250,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.319.580,00

31.161.580,00

12.842.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18.319.580,00

31.161.580,00

12.842.000,00

64.02F

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

661.824.564,00

677.966.564,00

16.142.000,00

66.02F

Sanatate

661.824.564,00

677.966.564,00

16.142.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

643.504.984,00

646.804.984,00

3.300.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.339.000,00

430.339.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197.398.734,00

200.698.734,00

3.300.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

15.767.250,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.319.580,00

31.161.580,00

12.842.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18.319.580,00

31.161.580,00

12.842.000,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661.824.564,00

677.966.564,00

16.142.000,00

66.02F.06.01

Spitale generale

661.824.564,00

677.966.564,00

16.142.000,00

96.02F

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02F

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02F

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI

627.737.734,00

631.037.734,00

3.300.000,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

440.777.734,00

440.777.734,00

0,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

440.777.734,00

440.777.734,00

0,00

16.00.04

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

213.000,00

213.000,00

0,00

30.02F

Venituri din proprietate

213.000,00

213.000,00

0,00

30.02F.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

154.000,00

154.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

30.02F.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

154.000,00

154.000,00

0,00

30.02F.50

Alte venituri din proprietate

59.000,00

59.000,00

0,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

440.564.734,00

440.564.734,00

0,00

33.02F

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

440.668.484,00

440.668.484,00

0,00

33.02F.08

Venituri din prestari de servicii

2.610.960,00

2.610.960,00

0,00

33.02F.20

Venituri din cercetare

80.000,00

80.000,00

0,00

33.02F.21

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

298.557.524,00

298.557.524,00

0,00

33.02F.30

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

139.420.000,00

139.420.000,00

0,00

36.02F

Diverse venituri

600.000,00

600.000,00

0,00

36.02F.50

Alte venituri

600.000,00

600.000,00

0,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

-703.750,00

-703.750,00

0,00

37.02F.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-2.263.750,00

-2.263.750,00

0,00

37.02F.50

Alte transferuri voluntare

1.560.000,00

1.560.000,00

0,00

42.00.02

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

186.960.000,00

190.260.000,00

3.300.000,00

43.02F

Subventii de la alte administratii

186.960.000,00

190.260.000,00

3.300.000,00

43.02F.10

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

3.400.000,00

6.700.000,00

3.300.000,00

43.02F.33

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

183.560.000,00

183.560.000,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

627.737.734,00

631.037.734,00

3.300.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

627.737.734,00

631.037.734,00

3.300.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.339.000,00

430.339.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197.398.734,00

200.698.734,00

3.300.000,00

64.02F

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

627.737.734,00

631.037.734,00

3.300.000,00

66.02F

Sanatate

627.737.734,00

631.037.734,00

3.300.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

627.737.734,00

631.037.734,00

3.300.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.339.000,00

430.339.000,00

0,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197.398.734,00

200.698.734,00

3.300.000,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

627.737.734,00

631.037.734,00

3.300.000,00

66.02F.06.01

Spitale generale

627.737.734,00

631.037.734,00

3.300.000,00

96.02F

Partea a VlI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02F

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02F

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

TOTAL VENITURI

34.086.830,00

46.928.830,00

12.842.000,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

2.263.750,00

2.263.750,00

0,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

2.263.750,00

2.263.750,00

0,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

2.263.750,00

2.263.750,00

0,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

2.263.750,00

2.263.750,00

0,00

37.02F.04

Varsaminte din sectiunea de functionare

2.263.750,00

2.263.750,00

0,00

42.00.02

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

18.228.080,00

31.070.080,00

12.842.000,00

42.02F

Subventii de la bugetul de stat

2.172.250,00

2.172.250,00

0,00

42.02F.70

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.172.250,00

2.172.250,00

0,00

43.02F

Subventii de la alte administratii

16.055.830,00

28.897.830,00

12.842.000,00

43.02F.14

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

16.055.830,00

28.897.830,00

12.842.000,00

46.02F

Alte sume primite de la UE

733.000,00

733.000,00

0,00

46.02F.04

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00

733.000,00

0,00

48.02F

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

12.862.000,00

12.862.000,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

48.02F.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8.380.290,00

8.380.290,00

0,00

48.02F.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

8.180.290,00

8.180.290,00

0,00

48.02F.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

200.000,00

200.000,00

0,00

48.02F.02

Fondul Social European (FSE)

960.160,00

960.160,00

0,00

48.02F.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

407.610,00

407.610,00

0,00

48.02F.02.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

552.550,00

552.550,00

0,00

48.02F.11

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)

3.521.550,00

3.521.550,00

0,00

48.02F.11.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

3.472.370,00

3.472.370,00

0,00

48.02F.11.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

49.180,00

49.180,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

34.086.830,00

46.928.830,00

12.842.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.767.250,00

15.767.250,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

15.767.250,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.319.580,00

31.161.580,00

12.842.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18.319.580,00

31.161.580,00

12.842.000,00

64.02F

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

34.086.830,00

46.928.830,00

12.842.000,00

66.02F

Sanatate

34.086.830,00

46.928.830,00

12.842.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.767.250,00

15.767.250,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

15.767.250,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.319.580,00

31.161.580,00

12.842.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18.319.580,00

31.161.580,00

12.842.000,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

34.086.830,00

46.928.830,00

12.842.000,00

66.02F.06.01

Spitale generale

34.086.830,00

46.928.830,00

12.842.000,00

96.02F

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02F

REZERVE

0,00

0,00

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total -Total anterior)

98.02F

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02F

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC

Pt. SEF SERVICIU BUGET

Nicolae Robu

Steliana Stanciu

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT, PRIMAR

Nicolae ROBU


SC 2020 -

Program Dezvoltare 2020 - investitii rectificare 2                                                                                                             mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

344.259,52

10.086,05

2.470,25

331.703,22

2.412.268,22

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

115.847,95

8.740,46

0,00

107.107,49

123.435,65

LUCRĂRI NOI - B

104.278,47

1.345,59

0,00

102.932,88

1.779.534,79

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

124.133,10

0,00

2.470,25

121.662,85

509.297,78

TOTAL GENERAL

344.259,52

10.086,05

2.470,25

331.703,22

2.412.268,22

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

14.042,31

0,00

0,00

14.042,31

10.420,13

51.02.01.03 Autorități executive

14.042,31

0,00

0,00

14.042,31

10.420,13

A.Lucrări în continuare

5.884,76

0,00

0,00

5.884,76

0,00

Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016

5.884,76

0,00

0,00

5.884,76

0,00

B. Lucrări noi

3.300,00

0,00

0,00

3.300,00

8.000,26

"Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga , nr.1" HCL 113/2019

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

7.044,26

Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016

500,00

0,00

0,00

500,00

956,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.857,55

0,00

0,00

4.857,55

2.419,87

b. Dotări independente

2.747,79

0,00

0,00

2.747,79

0,00

Dotari Directia Fiscala

84,49

0,00

0,00

84,49

0,00

Dotări Primărie

2.663,30

0,00

0,00

2.663,30

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.109,76

0,00

0,00

2.109,76

2.419,87

Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu noi aplicatii a Sistemului Informatic Geografic de administrare al Municipiului Timisoara

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2.419,87

DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga , nr.1"

181,48

0,00

0,00

181,48

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

ET+DALI ,, Reparații capitale la ansamblul „Primaria Veche” format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr. 419709-C1”

261,80

0,00

0,00

261,80

0,00

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1

16,48

0,00

0,00

16,48

0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -PMT

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

3.678,97

0,00

0,00

3.678,97

0,00

61.02.03.Ordine publică

3.678,97

0,00

0,00

3.678,97

0,00

61.02.03.04 Poliție locala

3.241,47

0,00

0,00

3.241,47

0,00

A. Lucrări în continuare

1.750,96

0,00

0,00

1.750,96

0,00

Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018

1.750,96

0,00

0,00

1.750,96

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.490,51

0,00

0,00

1.490,51

0,00

b.Dotări independente

1.207,98

0,00

0,00

1.207,98

0,00

Dotari

1.207,98

0,00

0,00

1.207,98

0,00

Studii și proiecte

282,53

0,00

0,00

282,53

0,00

SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe"

47,43

0,00

0,00

47,43

0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri"

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video sediu DPLT"

15,10

0,00

0,00

15,10

0,00

Studiu pentru construire ponton pe Canalul Bega

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

61.02.05. Protecție Civilă

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

b. Dotări independente

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

Dotări

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

Capitolul 65.02 Învățământ

62.576,14

4.626,05

26,00

57.924,09

125.289,28

65.02.03 Învățământ preșcolar și primar

1.423,99

0,00

0,00

1.423,99

2.516,67

65.02.03.01. Învățământ preșcolar

1.423,99

0,00

0,00

1.423,99

2.516,67

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

A. Lucrări în continuare

332,63

0,00

0,00

332,63

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr.

15 HCL 114/2015

137,23

0,00

0,00

137,23

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr.

2 HCL 113/2015

195,40

0,00

0,00

195,40

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

1.091,36

0,00

0,00

1.091,36

2.516,67

a. Achiziții imobile

100,00

0,00

0,00

100,00

1.801,20

Achiziție imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 14 HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

1.801,20

b. Dotări independente

56,88

0,00

0,00

56,88

0,00

Dotari invatamant prescolar

56,88

0,00

0,00

56,88

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

934,48

0,00

0,00

934,48

715,47

Expertiza +DALI Reabilitare corp cladire Gradinita PP nr.1, Timisoara, str. Alunis nr.

41 A

15,56

0,00

0,00

15,56

0,00

Expertiza +DALI Reabilitare corp cladire GRĂDINIȚA PP NR.10 TIMIȘOARA Str. luliu Maniu nr 42

10,41

0,00

0,00

10,41

17,30

Expertiza+DALI+PT Reabilitare gradinita PP nr. 23, str. Musicescu nr.9

80,65

0,00

0,00

80,65

83,87

Expertiza+DALI+PT Reabilitare gradinita PP nr. 30, str. Vasile Lupu nr.29A

74,29

0,00

0,00

74,29

0,00

AE+ET+DALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare constructii instalatii Gradinita PP 22, str.semenic nr.8, Timisoara, jud. Timis

5,00

0,00

0,00

5,00

382,25

SF+PT+AC Construire gradinita, cu utilitati,Timisoara, jud.Timis

154,70

0,00

0,00

154,70

232,05

"Studii si proiecte - învățământ preșcolar"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

“Expertiza+DALI reabilitare la Gradiniță PP 26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiș

65,20

0,00

0,00

65,20

0,00

“DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiș

42,84

0,00

0,00

42,84

0,00

"Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail nr.17

46,83

0,00

0,00

46,83

0,00

„Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr.1, din Timisoara, Jud. Timis”

30,36

0,00

0,00

30,36

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

"Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +AE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare cladire gradinita program saptamanal, Timisoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timis

81,00

0,00

0,00

81,00

0,00

ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz)

52,69

0,00

0,00

52,69

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara

174,95

0,00

0,00

174,95

0,00

65.02.04 Învățământ secundar

61.152,15

4.626,05

26,00

56.500,10

122.772,61

65.02.04.01 Învățământ secundar inferior

12.124,57

4.538,15

0,00

7.586,42

30.800,36

A. Lucrari in continuare

5.047,62

3.192,56

0,00

1.855,06

0,00

Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015

416,61

0,00

0,00

416,61

0,00

Extindere scoala in regim P+2E Scoala Gimnaziala nr.16, str. Bucuresti nr.11, HCL13/2015,HCL499/2017; PNDL

3.280,52

3.192,56

0,00

87,96

0,00

Reabilitare acoperiș tip șarpantă (corp C2) la Școala Gimnazială nr.19, Bv. Cetății nr.24 Timișoara HCL 215/2015

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015

488,86

0,00

0,00

488,86

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015

510,91

0,00

0,00

510,91

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 2, str. Mures, nr.

8 HCL 112/2015

349,72

0,00

0,00

349,72

0,00

B. Lucrari noi

2.955,90

1.345,59

0,00

1.610,31

30.372,36

Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - Etapa I Sc. Gimnaziala (Generala) nr. 25, Timisoara, str. Cosminului nr. 42, HCL 498/2017, HCL 42/2020 PNDL

2.455,90

1.345,59

0,00

1.110,31

0,00

Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14 -HCL 40/05.02.2019

200,00

0,00

0,00

200,00

3.775,64

Construire sală sport la Școala Generală nr. 25 din Timișoara - HCL 274/22.05.2018

200,00

0,00

0,00

200,00

6.941,04

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

"Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara"-HCL 316/15.09.2018

100,00

0,00

0,00

100,00

19.655,68

C. Dotări independente și alte investiții

4.121,05

0,00

0,00

4.121,05

428,00

b. Dotări independente

3.064,33

0,00

0,00

3.064,33

0,00

Dotari invatamant secundar inferior

880,53

0,00

0,00

880,53

0,00

Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unități de învățământ din municipiul Timișoara

2.183,80

0,00

0,00

2.183,80

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

1.056,72

0,00

0,00

1.056,72

428,00

SF+PT+DTAC+AC Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoar str. Muzicescu nr.14

48,91

0,00

0,00

48,91

0,00

DALI+PT realizare instalatii curenti tari si slabi, tablouri electrice la Scoala Gimnaziala nr.6. str. Vulturilor nr.89A, Tmisoara, Jud Timis

78,30

0,00

0,00

78,30

0,00

D.A.L.I.+P.T. Extindere corp cladire C1 Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, Timisoara

95,00

0,00

0,00

95,00

0,00

„Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele I-IV, nr 11, Timisoara str. Razboieni nr.2"

11,93

0,00

0,00

11,93

0,00

“Expertiza+DALI reabilitare la Scoala Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram Iancu nr. 5" Timisoara,

54,00

0,00

0,00

54,00

0,00

Expertiza +DALI Reabilitare Corp Scoala Generala nr. 2, str. Izlaz, nr. 44-46

17,60

0,00

0,00

17,60

28,00

"Studii si proiecte - învățământ secundar inferior"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Expertiza+AE+D.A .L.I.+P.T. Reabilitare constructii si instalatii la Scoala Generala nr.12 b-dul Regele Carol I (Tineretii) nr17, Timisoara

126,00

0,00

0,00

126,00

0,00

„Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud. Timiș"

192,78

0,00

0,00

192,78

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 ,Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara

323,00

0,00

0,00

323,00

400,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

SF+DALI construire clădire pentru relocare Centrala termica si modificare instalații aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23

9,20

0,00

0,00

9,20

0,00

65.02.04.02 Învățământ secundar superior

49.027,58

87,90

26,00

48.913,68

91.972,25

A. Lucrări în continuare

31.699,58

87,90

0,00

31.611,68

56.778,95

Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017, HCL 156/2018 ,HCL 167/11.04.2019 - PNDL

149,60

87,90

0,00

61,70

0,00

Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str.

Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

3.110,85

PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul I.C.Bratianu , P-ța Huniade nr.2 HCL717/2018

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

9.596,32

Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str.Popa Șapcă, nr.5 HCL 398/2015

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

40.167,54

Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si instalatii corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015

49,98

0,00

0,00

49,98

0,00

Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiș nou)- cf.

HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timișoara" HG 673/2018; HCL 560/2018

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

3.904,24

B. Lucrări noi

700,00

0,00

0,00

700,00

33.267,07

PT + Executie Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara HCL 327/14.06.2019

200,00

0,00

0,00

200,00

11.850,35

PT + Executie „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ", str. Brediceanu nr.37 HCL 326/2019

200,00

0,00

0,00

200,00

18.709,02

Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str.

Renasterii nr.24/A HCL237/2014

300,00

0,00

0,00

300,00

2.707,70

C. Dotări independente și alte investiții

16.628,00

0,00

26,00

16.602,00

1.926,23

a. Achiziții imobile

11.840,07

0,00

0,00

11.840,07

1.926,23

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

“Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timișoara” jud. Timis

634,00

0,00

0,00

634,00

0,00

Achiziționarea imobilului situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest

100,00

0,00

0,00

100,00

1.926,23

Achiziție de dotări „Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 6 săli de clasă pentru Liceul Teologic Ortodox Antim Ivireanul, Timișoara”

707,00

0,00

0,00

707,00

0,00

Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016

10.399,07

0,00

0,00

10.399,07

0,00

b. Dotări independente

1.121,26

0,00

26,00

1.095,26

0,00

Dotari invatamant secundar superior

1.121,26

0,00

26,00

1.095,26

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

3.666,67

0,00

0,00

3.666,67

0,00

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timis"

63,30

0,00

0,00

63,30

0,00

ET+AE+DALI+PT Reabilitare cladire camin internat I al Liceului Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I" (fost Liceu Tănăsescu) str. Lorena nr.35, Timișoara

141,38

0,00

0,00

141,38

0,00

"Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 20” jud. Timis

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

“Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis

228,60

0,00

0,00

228,60

0,00

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul C.D.

Loga, Timisoara"

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

“Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”, Timisoara, B-dul.Revoluției,nr.15/ A, jud.

Timiș

177,60

0,00

0,00

177,60

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

“Expertiza+DALI reabilitare corp clădire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timișoara, jud. Timis

120,00

0,00

0,00

120,00

0,00

„Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperiș si tamplarie la Liceul Pedagogic"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timișoara, jud. Timiș”

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara

177,53

0,00

0,00

177,53

0,00

Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga

53,32

0,00

0,00

53,32

0,00

SF+PT realizare corp cladire P+1E, si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean-fosta PP14, Timisoara

111,50

0,00

0,00

111,50

0,00

SF (avize) pentru realizarea investitiei: “Creșterea eficientei energetice prin reabilitare termică construcții și instalații; amenajare mansarda in pod existent la Liceul Teoretic “Grigore Moisil”-pentru corp de clădire situat in Piața N.Balcescu, Nr.2-3, Timisoara

17,07

0,00

0,00

17,07

0,00

SF (avize) pentru realizarea investitiei: “ Reabilitare fatade existente Corp A si B, mansardare si extindere corp cladire B existent cu doua corpuri de cladire in regim de inaltime maxim D+P+2E si amenajare incinta, la Liceul Teoretic Grigore Moisil, corp Ghe, Doja, Timisoara

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Liceul de Arte Plastice, TIMIȘOARA, str. Lorena nr.35, jud. Timiș

44,04

0,00

0,00

44,04

0,00

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș tip șarpantă la Căminul internat al Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau, situat în Timișoara str. Dr. Iosif Nemoianu nr. 5

15,90

0,00

0,00

15,90

0,00

Expertiză+ DALI+PT - Refuncționalizarea atelierelor școală ale Colegiului Tehnic I.C. Brătianu, situate în str. Cuvin nr. 2, în spații.

pentru. învățământul preșcolar

242,05

0,00

0,00

242,05

0,00

"studii si proiecte - învățământ secundar superior"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

“ SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara” jud. Timis

137,00

0,00

0,00

137,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

“DALI+PT - realizare instalație climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timișoara” jud. Timis

31,32

0,00

0,00

31,32

0,00

„AE+expertiza+DALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire C1 (școala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timișoara, Str.Corbului nr.7/C, Timișoara, jud. Timiș”

172,30

0,00

0,00

172,30

0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp școala Colegiul Național de Arta "ION VIDU", Municipiul Timișoara, str. Cluj nr.12

178,40

0,00

0,00

178,40

0,00

D.A.L.I.+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok

54,84

0,00

0,00

54,84

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str.

Brediceanu nr.37

57,47

0,00

0,00

57,47

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara

43,47

0,00

0,00

43,47

0,00

Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara

100,29

0,00

0,00

100,29

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior:

( Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timișoara

814,34

0,00

0,00

814,34

0,00

DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta , realizare prize de pamant si spor de putere la Liceul Teoretic „W.Shakespeare, str.I.L.Caragiale, nr.6, Timisoara, jud.Timis

60,34

0,00

0,00

60,34

0,00

ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiș nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8

24,43

0,00

0,00

24,43

0,00

„Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str.

Brediceanu nr. 35-39

31,86

0,00

0,00

31,86

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, cladiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" - Timișoara, Str. Moise Nicoară”

22,90

0,00

0,00

22,90

0,00

„Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladire internat - Colegiul de Silvicultură și Agricultură ”CASA VERDE” - Timișoara, Str. Aleea Padurea Verde nr. 5”

35,42

0,00

0,00

35,42

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

54.207,32

0,00

2.263,75

51.943,57

559.429,54

66.02.06 Spitale

54.207,32

0,00

2.263,75

51.943,57

559.429,54

A. Lucrări în continuare

18.718,47

0,00

0,00

18.718,47

45.884,20

Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta și lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015

2.581,13

0,00

0,00

2.581,13

967,59

Modernizare stație de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeș, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015

335,97

0,00

0,00

335,97

0,00

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara

HCL 452/30.10.2015

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

PT +Executie„ Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, HCL 328/14.06.2019

1.710,62

0,00

0,00

1.710,62

0,00

Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis

Turcanu"din Timisoara ,str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

14.070,75

0,00

0,00

14.070,75

44.916,61

B. Lucrări noi

3.121,54

0,00

0,00

3.121,54

513.545,34

PT + Executie Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital TBC, Spital Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică, HCL 413/2018

200,00

0,00

0,00

200,00

12.056,14

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017, HCL 560/2019

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

36.555,17

Reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timișoara HCL 528/2019

331,50

0,00

0,00

331,50

5.700,75

Constructie in regim maxim de inaltime cu functiuni mixte (administrativ , birouri , spital) inprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru, ,Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" , str.Balta Verde, nr.17, Timisoara , Timis HCL 316/2019

300,00

0,00

0,00

300,00

356.574,12

Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017, HCL468/2019

200,00

0,00

0,00

200,00

10.523,24

PT+ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str.Gheoeghe Adam nr.13

1.090,04

0,00

0,00

1.090,04

92.135,92

C. Dotări independente și alte investiții

32.367,31

0,00

2.263,75

30.103,56

0,00

b. Dotari independente

29.723,82

0,00

900,99

28.822,83

0,00

DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

5.373,13

0,00

373,13

5.000,00

0,00

DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

5.527,86

0,00

527,86

5.000,00

0,00

Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

18.822,83

0,00

0,00

18.822,83

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.643,49

0,00

1.362,76

1.280,73

0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes)

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT)

56,23

0,00

56,23

0,00

0,00

SF+DTAC+DDE+PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT)

103,89

0,00

103,89

0,00

0,00

Foraj Sectia Balneo(SCMUT)

316,64

0,00

316,64

0,00

0,00

SF+DTAC+DDE Sectie Ingrijiri Paleative (SCMUT)

186,00

0,00

186,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Spor de putere Clinicile Noi (SCMUT)

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

“Expertiza+DALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timis

86,00

0,00

0,00

86,00

0,00

“Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud. Timis

79,00

0,00

0,00

79,00

0,00

SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara

134,75

0,00

0,00

134,75

0,00

DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str.

I.Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str.Brăila”

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Sectie Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care apartin de Spitalul Clinic de Urgenta Louis Turcanu, Timisoara -str. I. Nemoianu nr.2

23,40

0,00

0,00

23,40

0,00

DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timișoara

35,62

0,00

0,00

35,62

0,00

Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie

14,80

0,00

0,00

14,80

0,00

DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timisoara, jud. Timis

21,18

0,00

0,00

21,18

0,00

D.A.L.I.«Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timișoara, str. Ghe. Adam, nr.

13

54,74

0,00

0,00

54,74

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara

160,00

0,00

0,00

160,00

0,00

ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila

138,00

0,00

0,00

138,00

0,00

Studii si proiecte - spitale

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ

258,24

0,00

0,00

258,24

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

55.674,67

0,00

180,50

55.494,17

391.581,71

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

35.486,21

0,00

180,50

35.305,71

196.105,70

A. Lucrări în continuare

5.312,04

0,00

0,00

5.312,04

0,00

Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008

5.312,04

0,00

0,00

5.312,04

0,00

B. Lucrări noi

23.602,19

0,00

0,00

23.602,19

195.783,46

Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara, HCL 488/02.10.2019

500,00

0,00

0,00

500,00

113.155,13

Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str.

Gh.Baritiu, HCL 572/12.11.2019

500,00

0,00

0,00

500,00

8.208,73

Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

23.743,00

Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8,Timisoara HCL 278/2019

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

6.268,50

Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 Timisoara HCL

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

5.882,40

Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str.Izlaz nr.40,Timisoara HCL

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

5.741,70

Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timisoara HCL 615/2019

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

13.784,00

Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str.

Burebista ,nr.7, Timisoara HCL 351/2019

2.143,54

0,00

0,00

2.143,54

14.000,00

Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 585/2018

1.958,65

0,00

0,00

1.958,65

5.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

C. Dotări independente și alte investiții

6.571,98

0,00

180,50

6.391,48

322,24

b. Dotări independente

1.687,10

0,00

180,50

1.506,60

0,00

Dotări Teatrul German

197,00

0,00

0,00

197,00

0,00

Dotari Teatrul Maghiar

137,50

0,00

0,00

137,50

0,00

Dotari Filarmonica

1.352,60

0,00

180,50

1.172,10

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

4.884,88

0,00

0,00

4.884,88

322,24

DALI pentru obiectivul "Imobil situat in Timișoara str. Iancu Vacarescu nr.18, Refunctionalizare cladire Cinematograf Arta" cf contract nr.2840/2018 (Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara)

118,00

0,00

0,00

118,00

0,00

DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2 si B ale Palatului Culturii

138,66

0,00

0,00

138,66

0,00

DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara

133,88

0,00

0,00

133,88

0,00

DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbarii destinatiei din functiune de spital in cladire cu functiune de spatiu multicultural

108,00

0,00

0,00

108,00

0,00

DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara

222,77

0,00

0,00

222,77

99,01

Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii

44,50

0,00

0,00

44,50

0,00

DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu HCL 572/2019

103,93

0,00

0,00

103,93

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7

( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara

314,87

0,00

0,00

314,87

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara

69,51

0,00

0,00

69,51

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8,Timisoara

70,62

0,00

0,00

70,62

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara in centru cultural multifunctional

68,16

0,00

0,00

68,16

0,00

Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie și Experiment, MultipleXity", în Timișoara HCL 1/2020

3.080,20

0,00

0,00

3.080,20

0,00

DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timisoara

378,20

0,00

0,00

378,20

223,23

DALI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba Iulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar

33,58

0,00

0,00

33,58

0,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

b. Dotari

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Restaurare bust din bronz a lui Emanoil Ungureanu si amplasarea lui pe soclul ramas liber din fata liceului situat in Piata Huniade nr.3 Timisoara

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

67.02.03.06 Casa de cultură

277,41

0,00

0,00

277,41

500,00

B. Lucrări noi

211,58

0,00

0,00

211,58

500,00

Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara HCL 538/2019

147,26

0,00

0,00

147,26

0,00

PT+Executie Reabilitare scena de spectacole in Parcul Rozelor HCL 530/2019

64,32

0,00

0,00

64,32

500,00

C. Dotări independente și alte investiții

65,83

0,00

0,00

65,83

0,00

Studii și proiecte

65,83

0,00

0,00

65,83

0,00

SF+PT Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor "

15,83

0,00

0,00

15,83

0,00

67.02.05.01 Sport

7.898,21

0,00

0,00

7.898,21

191.976,01

A. Lucrări în continuare

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

10.921,00

Sala Polivalenta Universitatea Politehnica

2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

10.921,00

B. Lucrări noi

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

180.922,45

Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra -Zona Lipovei, Timisoara”, HCL 366/2019

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

25.238,09

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman, HCL 12/2020

500,00

0,00

0,00

500,00

58.855,40

Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, HCL 13/2020

500,00

0,00

0,00

500,00

96.828,96

C. Dotări independente și alte investiții

2.898,21

0,00

0,00

2.898,21

132,56

c.Studii și proiecte

1.798,36

0,00

0,00

1.798,36

132,56

SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

286,79

0,00

0,00

286,79

70,21

SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman

187,67

0,00

0,00

187,67

44,91

SF+PT „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra - Zona Lipovei, Timisoara”

17,43

0,00

0,00

17,43

17,44

Studii de fezabilitate - amenajare terenuri de sport multifuncționale de minifotbal, baschet, handbal în Timișoara

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș Complex Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2, Timișoara

87,98

0,00

0,00

87,98

0,00

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș și fațade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude, str. F.C. Ripensia nr. 11, Timișoara

320,32

0,00

0,00

320,32

0,00

SF - „Reabilitare si refunctionalizare, inclusiv utilitati, baza sportiva in Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr.17

214,61

0,00

0,00

214,61

0,00

SF - „Amenajare teren de fotbal in Timișoara, str. Mircea Cel Batrân nr.114

66,10

0,00

0,00

66,10

0,00

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: „Amenajare terenuri de sport multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal Calea Bogdanestilor/Ion Ratiu”

43,70

0,00

0,00

43,70

0,00

SF - „Realizare anexe sportive la teren rugby, inclusiv utilitati, in Timișoara str. Pictor Aman nr.11

45,30

0,00

0,00

45,30

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

"ET+DALI+PT- Reabilitarea terenului de sport din Parcul Regina Maria(fost Parcul Poporului), Timisoara

28,70

0,00

0,00

28,70

0,00

DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude”

13,09

0,00

0,00

13,09

0,00

SF - Amenajare terenuri de sport -„Construire stadion pe structură metalică”

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

Studiul Geotehnic cu referat Af pentru realizarea investitiei "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Costică Rădulescu, nr. 6, Timișoara, județul Timiș

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

Studiu geotehnic -Construire Sală Polivalentă 16.000 de locuri, str. Aleea F.C. Ripensia nr. 35-37, Municipiul Timișoara (inclusiv amenajări conexe: parcare, drumuri de incintă, alei, etc.)",

65,17

0,00

0,00

65,17

0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Jude''(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr.11

91,50

0,00

0,00

91,50

0,00

"studii si proiecte - sport "

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

b. Dotări independente

1.099,85

0,00

0,00

1.099,85

0,00

Dotari Sala Polivalenta ”Constantin Jude”:

846,32

0,00

0,00

846,32

0,00

Echipamente pentru terenuri multifuncționale

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

Dotari echipamente Complex Sportiv Bega

218,53

0,00

0,00

218,53

0,00

67.02.05.03 Întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

11.962,84

0,00

0,00

11.962,84

3.000,00

A. Lucrări în continuare

6.088,27

0,00

0,00

6.088,27

0,00

Modernizarea Parcului Cetății (Civic) HCL 78/2016

6.033,81

0,00

0,00

6.033,81

0,00

Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015

47,91

0,00

0,00

47,91

0,00

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010

6,55

0,00

0,00

6,55

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

5.874,57

0,00

0,00

5.874,57

3.000,00

b. Dotări independente

362,83

0,00

0,00

362,83

0,00

Dotari Gradina Zoologica

178,38

0,00

0,00

178,38

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Achiziție Tomograf pentru evaluarea sanatatii arborilor

184,45

0,00

0,00

184,45

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

5.511,74

0,00

0,00

5.511,74

3.000,00

SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu

59,50

0,00

0,00

59,50

0,00

SF+PT+DE+CS+DTAC Amenajare parc pe Bulevardul Dâmbovița

142,80

0,00

0,00

142,80

0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac

56,43

0,00

0,00

56,43

0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Verde

80,24

0,00

0,00

80,24

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata Crucii

42,04

0,00

0,00

42,04

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015

5,80

0,00

0,00

5,80

0,00

DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic)

3,81

0,00

0,00

3,81

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga

127,84

0,00

0,00

127,84

0,00

Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei și tigrii) la Grădina Zoologică Timișoara”

48,20

0,00

0,00

48,20

0,00

Studiu - "Amenajament Silvic"

25,03

0,00

0,00

25,03

0,00

întocmirea Registrului Spaților Verzi în Municipiul Timișoara

4.920,05

0,00

0,00

4.920,05

3.000,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2.781,79

0,00

0,00

2.781,79

7.075,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

654,60

0,00

0,00

654,60

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

654,60

0,00

0,00

654,60

0,00

b. Dotări independente

638,03

0,00

0,00

638,03

0,00

Dotari pentru persoane vârstnice

638,03

0,00

0,00

638,03

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

16,57

0,00

0,00

16,57

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Documentație de proiectare si avizare centrala termica - Camin persoane varstnice M.Klein

DASMTM

16,57

0,00

0,00

16,57

0,00

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

Dotări independente

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

60,11

0,00

0,00

60,11

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

60,11

0,00

0,00

60,11

0,00

Dotări independente

54,16

0,00

0,00

54,16

0,00

Dotari Servicii pentru copii si familie

54,16

0,00

0,00

54,16

0,00

Studii și proiecte

5,95

0,00

0,00

5,95

0,00

PT Bransare la reteaua de gaz Complexul de servicii pentru victimele violentei domestice si agresori, str. Simion Barnutiu nr.11 a DASMTM

5,95

0,00

0,00

5,95

0,00

68.02. 11 Creșe

636,00

0,00

0,00

636,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

636,00

0,00

0,00

636,00

0,00

b. Dotări independente

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

Dotari creșe

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

600,00

0,00

0,00

600,00

0,00

DALI+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+1E a imobilului situat in str. Brediceanu nr.37A si refunctionalizare in creșă

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creșe

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

Sistem de supraveghere video pentru creșe

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

68.02.15 Prevenire excluderii sociale

1.085,25

0,00

0,00

1.085,25

7.075,00

68.02.15.01 Ajutor social

650,74

0,00

0,00

650,74

7.075,00

B. Lucrări noi

200,00

0,00

0,00

200,00

7.075,00

Centru Multifunctional Kuncz HCL

200,00

0,00

0,00

200,00

7.075,00

C. Dotări independente și alte investiții

450,74

0,00

0,00

450,74

0,00

b. Dotări independente

302,58

0,00

0,00

302,58

0,00

Dotări Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timisoara

302,58

0,00

0,00

302,58

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

148,16

0,00

0,00

148,16

0,00

SF+PT " Centru Multifuncțional Kuncz"

148,16

0,00

0,00

148,16

0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

C Dotări independente și alte investiții

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

Dotări independente

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

Dotari prevenirea excluderii sociale

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica

19.330,35

0,00

0,00

19.330,35

91.722,57

70.02.03 Locuințe

6.854,16

0,00

0,00

6.854,16

46.290,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

6.854,16

0,00

0,00

6.854,16

46.290,00

A.Lucrări în continuare

2.824,65

0,00

0,00

2.824,65

0,00

Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timișoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii și a spațiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timișoara" HCL414/2009 HCL 74/2016

2.187,70

0,00

0,00

2.187,70

0,00

Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 /31.10.2016

636,95

0,00

0,00

636,95

0,00

B. Lucrări noi

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

46.000,00

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 158/.2016

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

46.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.029,51

0,00

0,00

2.029,51

290,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

2.029,51

0,00

0,00

2.029,51

290,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.30

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.32

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.34

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3

165,00

0,00

0,00

165,00

0,00

DALI+PT+ET Reabilitare SAD - Bv. Republicii nr.6

50,00

0,00

0,00

50,00

290,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E CF 444151

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str.ion lonescu de la Brad nr.1/E CF 444153

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str.Ion lonescu de la Brad nr.1/E CF 444150

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF în vederea construirii de locuințe de către ANL teren înscris în CF 446813

188,40

0,00

0,00

188,40

0,00

SF în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020

931,11

0,00

0,00

931,11

0,00

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

3.515,00

0,00

0,00

3.515,00

22.720,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă

3.515,00

0,00

0,00

3.515,00

22.720,00

A. Lucrări în continuare

1.326,00

0,00

0,00

1.326,00

700,00

Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016

576,00

0,00

0,00

576,00

0,00

PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018

50,00

0,00

0,00

50,00

700,00

PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

B. Lucrări noi

2.105,00

0,00

0,00

2.105,00

22.020,00

Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Executie podet canal desecare CCP263 str.

Neajlov HCL 438/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Executie podet canal desecare CCP263 str. N.

Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Executie Fantani publice forate in municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018

970,00

0,00

0,00

970,00

0,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Balcescu HCL 404/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

930,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1 HCL

50,00

0,00

0,00

50,00

470,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

240,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

940,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu HCL373/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

450,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker HCL371/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

700,00

PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timisoara HCL

10,00

0,00

0,00

10,00

18.290,00

C. Dotări independente și alte investiții

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Galeria 1

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări

2.051,89

0,00

0,00

2.051,89

3.712,57

B. Lucrări noi

1.729,82

0,00

0,00

1.729,82

3.712,57

PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 470/2018

100,00

0,00

0,00

100,00

3.712,57

PT + Executie lucrari - Extindere iluminat publci în parcare Calea Buziașului -str.Siemens HCL

801,05

0,00

0,00

801,05

0,00

PT+Executie lucrari - Extindere iluminat public Calea Aradului Est HCL

536,70

0,00

0,00

536,70

0,00

PT+Executie lucrari - Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), str. losif Sârbu HCL

292,07

0,00

0,00

292,07

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

322,07

0,00

0,00

322,07

0,00

Studii și proiecte

322,07

0,00

0,00

322,07

0,00

SF - Extindere iluminat public Extindere iluminat public în parcare Calea Buziașului -str.Siemens

34,99

0,00

0,00

34,99

0,00

SF - Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est

26,18

0,00

0,00

26,18

0,00

SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr.

97 (parcare în spatele blocului) și str. losif Sarbu

14,28

0,00

0,00

14,28

0,00

SF - Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (parțial) și Calea Dorobanților (porțiunea de la Hotel 2000 pâna la ieșirea din oraș)

7,50

0,00

0,00

7,50

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului și Calea Aradului

20,74

0,00

0,00

20,74

0,00

SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu

17,98

0,00

0,00

17,98

0,00

SF - Extindere iluminat public cu 1000 puncte luminoase in municipiul Timisoara

119,10

0,00

0,00

119,10

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizarea iluminat public Calea Șagului, Calea Martirilor

22,38

0,00

0,00

22,38

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public blv. Take Ionescu și blv.

Simion Barnuțiu

11,31

0,00

0,00

11,31

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu

31,78

0,00

0,00

31,78

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat publicpe străzile: M. Eminescu, C.D.Loga, Acad. Alex.Borza, Michelangelor, I.C. Brătianu, 20 Decembrie 1989

15,83

0,00

0,00

15,83

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

6.909,30

0,00

0,00

6.909,30

19.000,00

C.Dotări independente și alte investiții

6.909,30

0,00

0,00

6.909,30

19.000,00

a. Achiziții imobile

4.559,00

0,00

0,00

4.559,00

18.200,00

Achizitie imobile

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

18.200,00

Exproprierea terenului in suprafata de 3769 mp situat in Timisoara, str. Bistrei nr. 5

2.618,00

0,00

0,00

2.618,00

0,00

Achiziții imobile/expopriere pentru cauza de utilitate publică Str.Mureș nr.52

941,00

0,00

0,00

941,00

0,00

b. Dotări independente

299,30

0,00

0,00

299,30

800,00

Mecanism pentru Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei

97,30

0,00

0,00

97,30

0,00

Camera tehnică si dotari pentru Serviciul Public de Administrare a C.E.R.C.

42,00

0,00

0,00

42,00

0,00

Reabilitarea panourilor informative din cadrul sistemului de informare si comunicare facil pentru cetateni

160,00

0,00

0,00

160,00

800,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.051,00

0,00

0,00

2.051,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Elaborare studii de urbanism (PUZ , PUD, )

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

Alte studii si proiecte

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

PUZ Regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Studii si proiecte de regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Crestere Timisoara

206,00

0,00

0,00

206,00

0,00

Realizare PUZ în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu

282,00

0,00

0,00

282,00

0,00

Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant

48,80

0,00

0,00

48,80

0,00

Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare

614,20

0,00

0,00

614,20

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.111,14

0,00

0,00

1.111,14

570,00

74.02.03 Reducerea si controlul poluarii

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timișoara

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

981,01

0,00

0,00

981,01

570,00

C. Dotări independente și alte investiții

981,01

0,00

0,00

981,01

570,00

Dotări independente

531,01

0,00

0,00

531,01

0,00

Dotari salubritate

531,01

0,00

0,00

531,01

0,00

Studii și proiecte

450,00

0,00

0,00

450,00

570,00

DALI+PT Retehnologizare si modernizarea Statiei de sortare deseuri din Municipiul Timisoara, str. Mile Cărpenișan nr.3

450,00

0,00

0,00

450,00

570,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

24.920,98

0,00

0,00

24.920,98

29.140,00

81.02.06 Energie termică

24.920,98

0,00

0,00

24.920,98

29.140,00

A. Lucrări în continuare

428,97

0,00

0,00

428,97

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

PT+ Execuție lucrări privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport , prin funcționarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016

423,46

0,00

0,00

423,46

0,00

PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017

5,51

0,00

0,00

5,51

0,00

B. Lucrări noi

200,00

0,00

0,00

200,00

29.140,00

PT + Execuție lucrări de Retehnologizare rețea primară de termoficare în municipiul Timișoara - Zona centrală și Zona Constantin cel Mare. HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

26.972,00

PT + Execuție lucrări de retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

2.168,00

C. Dotări independente și alte investiții

24.292,01

0,00

0,00

24.292,01

0,00

Studii și proiecte

421,01

0,00

0,00

421,01

0,00

Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara

46,83

0,00

0,00

46,83

0,00

Consultanță privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentațiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timișoara - etapa Il-a.

52,88

0,00

0,00

52,88

0,00

Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW"

160,65

0,00

0,00

160,65

0,00

Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" etapa III

160,65

0,00

0,00

160,65

0,00

e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor

23.871,00

0,00

0,00

23.871,00

0,00

Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016

23.871,00

0,00

0,00

23.871,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

105.935,85

5.460,00

0,00

100.475,85

1.197.039,99

84.02.03 Transport rutier

105.935,85

5.460,00

0,00

100.475,85

1.197.039,99

84.02.03.02 Transportul în comun

13.278,86

0,00

0,00

13.278,86

783.992,42

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

B. Lucrări noi

8.507,84

0,00

0,00

8.507,84

306.022,86

Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuzele electrice HCL

500,00

0,00

0,00

500,00

22.967,00

M16a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

26.603,60

PT+execuție "Tunelul Luminii" HCL

500,00

0,00

0,00

500,00

4.300,00

PT+ Executie "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii" HCL 186/2016 -PMUD

1.808,37

0,00

0,00

1.808,37

85.077,81

PT+execuție "Linie nouă de tramvai: Solventul - Gara de Nord" HCL

2.229,74

0,00

0,00

2.229,74

54.828,74

PT+execuție "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin" HCL

2.369,73

0,00

0,00

2.369,73

88.940,36

Amenajare parcare P+4E+etaj Retras HCL 629/2019

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

23.305,35

C. Dotări independente și alte investiții

4.771,02

0,00

0,00

4.771,02

477.969,56

b.Dotări independente

1.262,50

0,00

0,00

1.262,50

477.569,56

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.262,50

0,00

0,00

1.262,50

477.569,56

Reabilitare tramvaie HCL 328/2015

97,50

0,00

0,00

97,50

0,00

Achiziție autobuze de capacitate mică (21 buc.) + autocar

500,00

0,00

0,00

500,00

24.004,48

M7a.Innoirea flotei de tramvaie

115,00

0,00

0,00

115,00

301.259,00

Achiziție statii de transport public

100,00

0,00

0,00

100,00

13.539,78

Achiziție ambarcațiune

50,00

0,00

0,00

50,00

445,10

Achiziție autobuze hibride (30 buc.)

100,00

0,00

0,00

100,00

54.735,20

Achiziție troleibuze (15 buc. troleibuze articulate și 15 buc. troleibuze scurte)

50,00

0,00

0,00

50,00

81.346,00

Achiziție navă turistică

200,00

0,00

0,00

200,00

1.450,00

Sistem proiecție holografică Poarta Cetății

50,00

0,00

0,00

50,00

790,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

3.508,52

0,00

0,00

3.508,52

400,00

Studii si proiecte

3.508,52

0,00

0,00

3.508,52

400,00

Actualizare SF +elaborare PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS)

293,52

0,00

0,00

293,52

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Actualizarea Modelului de Transport pentru Polul de Creștere Timișoara

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timișoara", situat în str.

Gării, nr. 17

50,00

0,00

0,00

50,00

400,00

SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou

145,00

0,00

0,00

145,00

0,00

Studiu de oportunitate privind înființarea Portului Timișoara; Elaborare regulament de navigație portuară

410,00

0,00

0,00

410,00

0,00

SF+PT - Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuzele electrice

1.666,00

0,00

0,00

1.666,00

0,00

SF+PT M16a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a Il-a

714,00

0,00

0,00

714,00

0,00

SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V, respectiv pe relatia N-S

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

23.802,81

5.460,00

0,00

18.342,81

222.428,47

A. Lucrări în continuare

8.099,02

5.460,00

0,00

2.639,02

0,00

Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015

PNDL

4.459,02

2.150,00

0,00

2.309,02

0,00

Reabilitare Podul Ștefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL

3.640,00

3.310,00

0,00

330,00

0,00

B. Lucrări noi

15.125,61

0,00

0,00

15.125,61

222.428,47

Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018

2.627,32

0,00

0,00

2.627,32

20.000,00

Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții)

HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

11.900,00

Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) HCL 455/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

48.115,00

Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019

12.148,29

0,00

0,00

12.148,29

120.000,00

PT+Executie Pasarela Indragostitilor HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

9.900,00

Pasarela Gelu Crizantemelor HCL 2019

100,00

0,00

0,00

100,00

12.513,47

C. Dotări independente și alte investiții

578,18

0,00

0,00

578,18

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

578,18

0,00

0,00

578,18

0,00

SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul

54,88

0,00

0,00

54,88

0,00

SF+PT Pasarelă Indrăgostiților ( Parcul Copiilor)

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții)

56,74

0,00

0,00

56,74

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)

71,41

0,00

0,00

71,41

0,00

DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor

20,15

0,00

0,00

20,15

0,00

Alte studii si proiecte

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

84.02.03.03 Străzi

68.854,18

0,00

0,00

68.854,18

190.619,10

A. Lucrări în continuare

25.334,98

0,00

0,00

25.334,98

9.151,50

PT+ Execuție Modernizare si extindere Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

7.654,50

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

5.220,18

0,00

0,00

5.220,18

700,00

Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016

23,53

0,00

0,00

23,53

0,00

Amenajare drum de legatura între Calea. Moșniței și DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017

15.797,69

0,00

0,00

15.797,69

797,00

PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad 1/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017

293,58

0,00

0,00

293,58

0,00

B. Lucrări noi

38.518,99

0,00

0,00

38.518,99

180.744,95

Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.886,26

Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.932,96

Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

44.609,53

Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

1.712,34

Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor HCL 454/2019

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

3.918,96

Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu HCL 527/2019

528,99

0,00

0,00

528,99

0,00

Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu -Demetriade HCL 92/2019

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

45.693,20

Extindere Calea Buziașului HCL 505/2019

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00

31.456,00

PT+Executie Inel IV tronson Calea Buziașului

- Malul stâng al Canalului Bega

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

PT+Executie Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Inelul II: inchidere estica cu intersecții la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului-Str.J.H.Pestalozzi) HCL 564/2018

4.490,00

0,00

0,00

4.490,00

44.535,70

C. Dotări independente și alte investiții

5.000,21

0,00

0,00

5.000,21

722,65

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

5.000,21

0,00

0,00

5.000,21

722,65

DALI+PT Reabilitare Piața Victoriei

100,00

0,00

0,00

100,00

350,65

SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149

79,10

0,00

0,00

79,10

0,00

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

35,81

0,00

0,00

35,81

0,00

SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara

25,53

0,00

0,00

25,53

0,00

SF+PT Amenajare legatura intre str.

Constructorilor - I.I. de la Brad

84,10

0,00

0,00

84,10

0,00

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

107,48

0,00

0,00

107,48

0,00

SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz

54,42

0,00

0,00

54,42

0,00

SF+PT Modernizare strazi zona Orastie -Alpinistilor

108,60

0,00

0,00

108,60

0,00

SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu

18,26

0,00

0,00

18,26

0,00

SF+PT Viabilizare zona cu destinatie sportiva, cuprinsa intre Bv. Liviu Rebreanu - str.

Costica Radulescu - Aleea F.C. Ripensia, in vederea realizarii obiectivelor CNI

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea

110,00

0,00

0,00

110,00

0,00

SF+PT Amenajare străzi Zona Blașcovici

150,25

0,00

0,00

150,25

0,00

SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu -Demetriade

119,96

0,00

0,00

119,96

0,00

DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor-Apicultorilor - Cehov

81,02

0,00

0,00

81,02

0,00

SF+PT Extindere Calea Buziasului

158,58

0,00

0,00

158,58

0,00

SF+PT Amenajare zona Procopiu (str.

S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei)

218,10

0,00

0,00

218,10

0,00

SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Buziașului - Malul stâng al Canalului Bega

353,00

0,00

0,00

353,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului

443,00

0,00

0,00

443,00

0,00

SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter -Canal Bega

405,00

0,00

0,00

405,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin

159,00

0,00

0,00

159,00

372,00

SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei

115,00

0,00

0,00

115,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloșca

246,00

0,00

0,00

246,00

0,00

SF Inel IV tronson str. Cloșca - Calea Bogdăneștilor

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

SF+PT Amenajare zona Paul Constantinescu

71,00

0,00

0,00

71,00

0,00

SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop și Calea Torontalului

34,00

0,00

0,00

34,00

0,00

SF Amenajare strada Stefan Szonyi

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

SF Amenajarezona Azaleelor- Anemonelor

85,00

0,00

0,00

85,00

0,00

SF Modernizare strada Ovidiu Cotruș

225,00

0,00

0,00

225,00

0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chișodei

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF+PT Zona Calea Urseni

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

SF+PT Amenajare zona Kuntz

175,00

0,00

0,00

175,00

0,00

DALI Reabilitare pasaj Slavici Polona

145,00

0,00

0,00

145,00

0,00

DALI Amenajare strazi Crizantemelor, Capitan Damsescu, Barac

163,00

0,00

0,00

163,00

0,00

Alte studii și proiecte parcări

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Alte studii și proiecte drumuri

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Steliana STANCIU

SEF SERVICIUL M.I.P.

Gabriela BICA


DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

Magdalena NICOARĂ

Întocmit, CONSILIER SERVICIUL M.I.P.

Luminița TOMA


Cod FO-03-07, ver.1