Hotărârea nr. 91/2020

91/25.03.2020 Privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate
Hotararea Consiliului Local 91/25.03.2020
Privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 7557/24.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7557/24.03.2020 al Direcţiei Secretariat General, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avînd în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7557/24.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând cont de prevederile art. 50-51 , alin. (1) din Anexa nr. 1 - "MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabilitate directă" din Decretul nr. 195/16.martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) şi respectiv art. 240 alin. 2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTARASTE

Art. 1: În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa Consilierilor Locali la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, şedinţele Comisiilor de specialitate precum şi şedinţele în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, se vor desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.

Art. 2: Se aprobă procedura de desfăşurare a şedinţelor Comisiilor de specialitate precum şi a şedinţelor în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara în situaţiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, conform Anexei din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ANEXA

Ia Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr


e//


privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

CAPITOLUL I

Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Art. 1: (1) Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara se face prin modalitățile prevăzute de Codul administrativ.

(2) Locul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara se consideră fiind acolo unde se află Președinții acestora.

Art. 2: Ședințele se vor desfășura prin mijloace electronice, printr- o platformă Online de videoconferință.

CAPITOLUL II

Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Art. 3: Procedura de lucru, la începerea ședinței, în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara este următoarea:

 • a)  Consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau dispozitivul pe care doresc să-1 utilizeze ( smartphone, PC, notebook etc.);

 • b)  Vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria Municipiului Timișoara, vor primi și deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma Online și vor selecta link-ul ”Join the meeting/Join";

 • c)     La prima utilizare vor completa în căsuța disponibilă numele, prenumele și e-mailul;

 • d)      Vor fi conectați automat în sistemul de video conferință.

Art. 4: Modalitatea de lucru în timpul ședinței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara este următoarea:

 • a)      Președintele Comisiei de specialitate va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. In acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare.

 • b)      Președintele Comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • c)       In situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: ”înscriere la cuvânt”.

 • d)      Președintele Comisiei de specialitate va porni microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • e)  Președintele Comisiei de specialitate are dreptul să oprească microfonul consilierului local dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art. 5: (1) Procedura de exercitare a votului se poate face în două modalități:

 • a)      Prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

 • b)      Prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii își vor putea selecta opțiunea de vot.

(2). Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) "DA”, 2) ”NU” și 3) ”Abținere”.

Art. 6: Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. ”b”, este limitat la maxim 3 minute.

Art. 7: După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare a acestuia, Președintele Comisiei de specialitate anunță rezultatul votului.

Art. 8: (1) Avizul va fi transmis anterior desfășurării ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin mijloace electronice, Secretarului General al Municipiului Timișoara și Serviciului Administrație Locală.

CAPITOLUL III Modalitatea de lucru în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Art. 9: Procedura de lucru la începerea ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara este următoarea:

 • a)      Consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze ( smartphone, PC, notebook etc.);

 • b)      Vor verifica căsuța de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria Municipiului Timișoara, vor primi și deschide e-mailul privind invitația pentru conectare la platforma Online și vor selecta link-ul ”Join the meeting/Join”;

 • c)      La prima utilizare vor completa în căsuța disponibilă numele, prenumele și e-mailul;

 • d)      Vor fî conectați automat în sistemul de video conferință.

Art. 10: Modalitatea de lucru în timpul ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara este următoarea:

 • a)      Președintele ședinței în plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, asistat de Secretarul General al Municipiului Timișoara, va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare.

 • b)      Secretarul General al Municipiului Timișoara verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • c)      Președintele de ședință va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare și aprobare a acesteia fiind cea prevăzută de Codul administrativ.

 • d)      în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: ”înscriere la cuvânt”.

 • e)      Președintele de ședință în plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara va porni microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • f)       Președintele de ședință în plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art. 11: (1) Procedura de exercitare a votului se poate face în două modalități:

 • a)  Prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

 • b)      Prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii își vor putea selecta opțiunea de vot.

(2). Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) "DA”, 2) ”NU" și 3) ”Abținere”.

Art. 12: Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. "b”. este limitat la maxim 3 minute.

Art. 13: (1) După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare al acestuia, Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Timișoara anunță rezultatul votului.

(2) Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Timișoara menționează dacă Proiectul de hotărâre sau subiectul supus votului a fost adoptat sau respins, precizând numărul de voturi.

CAPITOLUL IV Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Art. 14: Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele - verbale ale ședințelor consiliului local, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare și motivare a acestora, precum și prin vizualizarea acestora pe internet/ site www.primariatm.ro.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 15: Tabletele puse la dispoziția Consilierilor Locali dispun de SIM și conexiune la internet, în situația în care consilierul local va utiliza un alt dispozitiv acesta are obligația de a asigura conexiune la internet.

Art. 16: Ședințele Consiliului Local al Municipiului Timișoara se vor înregistra audio și video, rezultatele votului fiind în mod obligatoriu salvate.

Art. 17: (1) Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara se vor consemna într-un proces-verbal, prin grija Serviciului Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

(2) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor de la art. 17 alin. (1), va fi semnat pentru veridicitate de către Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Timișoara și de către Secretarul General al Municipiului Timișoara.

Art. 18: Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


SECI         ERAL,


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-7557/24.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate

În contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a stării de urgență pentru sănătatea publică cu impact internațional și ținând cont de evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României, de prognozele de creștere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul COVID-19, de măsurile instituite prin hotărâri ale grupului de suport tehnico- științific privind gestionarea bolilor înalt-contagioase pe teritoriul României, precum și de hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin care se impune analizarea desfășurării muncii la domiciliu, se impune luarea unor măsuri excepționale, alternative de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o platformă on-line de videoconferință.

Având în vedere că activitatea administrației publice locale se exercită fără întreruperi, cu respectarea prevederilor legale, cu obligația de a răspunde nevoilor societății;

Se propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate.

PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

NICOLAE ROBU

CAIUS ȘULI


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL 9

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 9

Nr. SC2020-7557/24.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate

Având în vedere Adresa nr. 3002/S3 din 24.03.2020 a Instituției Prefectului Timiș, înregistrată la noi cu nr. CS2020-000033/24.03.2020, referitoare la măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS - Cov2 pe teritoriul României;

Având în vedere că prin dispozițiile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 „Măsuri de primă urgență, cu aplicabilitate direct" din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României, s-a stabilit obligația autorității publice locale de a lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, precum și obligația de a asigura desfășurarea optimă a activității, cu asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire;

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență pe durata stării de urgență, autoritățile și instituțiile publice, operatorii economici și populația sunt obligate să respecte și să aplice prevederile legale speciale pe domeniu, precum și măsurile dispuse de autoritățile competente;

În contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a stării de urgență pentru sănătatea publică cu impact internațional și ținând cont de evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României, de prognozele de creștere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul COVID-19, de măsurile instituite prin hotărâri ale grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt-contagioase pe teritoriul României, precum și de hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin care se impune analizarea desfășurării muncii la domiciliu, se impune luarea unor măsuri excepționale, alternative de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o platformă on-line de videoconferință.

Având în vedere că activitatea administrației publice locale se exercită fără întreruperi, cu respectarea prevederilor legale, cu obligația de a răspunde nevoilor societății.

În baza prevederilor legale invocate se propune adoptarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate.

SECRETAR GENERAL,

CAIUS SULI

9