Hotărârea nr. 90/2020

90/28.02.2020 Privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiţii „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13
Hotararea Consiliului Local 90/28.02.2020
Privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiţii „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-4889/25.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-4889/25.02.2020 al Biroului de Construcţii Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-4889/25.02.2020;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-4889/25.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 6/25.02.2020 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Programul de Dezvoltare 2020-Investitii, cap. 66.02.06 Sanatate;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) şi d), alin. (4), lit. d) şi e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) şi art.196 alin. (1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza S.F. pentru investitia "SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici faza S.F. pentru investitia "SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13 - conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Constructii-Instalatii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli, Spitale, Baze sportive;
- Biroului Constructii-Instalatii;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

STUDDU DE FEZÂBDUTATE

” Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babes

la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș ”

Obiectiv:

Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babes

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiectant general:

S.C. CONSILIERE FINANCIARA MB S.R.L.

CUI: RO 16212344

Sibiu, strTg Vinului nr4

Tel: +40 (752) 170 710

mbconsilierefinanciara@yahoo.com

Nr. proiect:

530/11.2019

Nr. Contract:

74/06.06.2019

Faza de proiectare:

S.F.

Data elaborării:

2019

Mânzat Mihai


LISTĂ DE SEMNĂTURI


Arhitect cu drept de semnătură - șef proiect


Chiorean Maria


Arhitect
Lapoși - Oana Leonard


Inginer - Instalații sanitare, HVAC și electrice


Morosan Adelia Ramona


Economist


Keszeg Julia


Economist
R016212344   ■

';2NS,LfERBX-I

Amh /

$>,, SRL


soc^


CUPRINS

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și

financiare

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția

cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii /opțiuni tehnico-economice pentru

realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico- economic propus

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea

scenariului de referință

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări

climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat,

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7. Analiza economică

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilității și riscurilor

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care

pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

 • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni

calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări

B. PIESE DESENATE

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

“Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș”, str. Gheorghe Adam nr. 13

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga nr.1

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga nr. 1

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. Consiliere Financiara MB S.R.L., cu sediul în Sibiu, strTârgu Vinului nr. 4

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

în elaborarea prezentului studiu s-a pornit de la ideea realizării unei analize care să ofere informații necesare finanțatorului proiectului în vederea conturării unei imagini privind sustenabilitatea și necesitatea proiectului propus, precum și informații cu privire la alternativele existente și care pot fi luate în calcul în procesul decizional.

Pentru conturarea contextului în care se va analiza necesitatea realizării proiectului, respectiv construirea unui Centru Oncologic de terapie personalizată în cadrul Spitalului de boli infecțioase Victor Babeș din Timișoara, au fost studiate și folosite informații din următoarele surse:

 • -  Strategia Europa 2020;

 • -  Strategia Sănătate 2020;

 • -  Strategia Națională de Sănătate 2014-2020;

Planul de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea strategiei naționale de sănătate;

Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest;

Strategia de Dezvoltare economico-socială a județului Timiș 2015-2020/2023

 • -   din cadrul studiilor și cercetărilor elaborate pentru proiectarea efectivă a lucrărilor: studiu geotehnic, studiu topo, ș.a.m.d.;

 • -   alte studii, analize, rapoarte și materiale realizate de diverse autorități și organizații relevante pentru studiul de față.

Secțiunile prezentului Studiu de fezabilitate au fost dezvoltate ca și conținut similar modelului cadru oferit de H.G. 907/2016 astfel încât să poată furniza informații complete legate de contextul social și economic în care se propune realizarea investiției. Această detaliere ajută atât elaboratorul cât și beneficiarul să constate necesitatea și să înțeleagă oportunitatea realizării sau nu a proiectului.

în continuare vom analiza și prezenta contextul european, național și județean în care se propune implementarea prezentul proiect.

Contextul european

Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a îmbunătăți semnificativ sănătatea și bunăstarea populației, de a reduce inegalitățile din sănătate și de a consolida sănătatea publică, în acest sens, cele 53 de țări din Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) s-au reunit la sesiunea anuală a Comitetului Regionale OMS pentru Europa din septembrie 2012 pentru a aproba și pentru a se angaja în implementarea unui nou cadru de politici de sănătate europene, Sănătatea 2020.

Cadrul strategic se bazează pe valorile sacre ale Constituției OMS: dreptul fundamental al fiecărei ființe umane la cel mai înalt posibil standard de sănătate, indiferent de etnie, gen, statut social și posibilitate de plată. La fel de importante sunt și principiile corectitudinii, sustenabilității,

calității, transparenței, responsabilității, dreptul de participare la luarea deciziilor și dreptul la demnitate.

în ultimii ani, sănătatea a cunoscut o îmbunătățire, dar inegalitățile în acest domeniu sunt în continuare severe. Din figura de mai jos, se poate observa speranța de viață în funcție de etalonul în cvintile în țările din Regiunea Europeană OMS din 2010. Țările diferă foarte mult, în special pe axa est-vest. Datele suplimentare arată că un copil născut în Comunitatea Statelor Independente prezintă un risc de trei ori mai mare de a muri înainte de a împlini 5 ani, în comparație cu un copil născut într-o țară din UE, iar ratele mortalității materne sunt de până la 43 de ori mai mari în unele țări ale Regiunii față de altele.

Strategia europeană de sănătate "Sănătate 2020” are ca și principale obiective:

 • •  îmbunătățirea sănătății pentru toți și reducerea inegalităților din sănătate;

 • •  îmbunătățirea leadershipului și guvernării participative pentru sănătate;

Pe lângă aceste obiective, strategia este bazată pe patru arii prioritare pentru acțiuni politice, interconectate, interdependente și care se sprijină reciproc:

 • •   investiție în sănătate printr-o abordare care vizează durata întregii vieți și auto-afirmarea oamenilor;

 • •  abordarea principalelor provocări cu privire la sănătate din Regiune, din domeniul bolilor netransmisibile și transmisibile;

 • •  consolidarea sistemelor de sănătate centrate pe persoană, capacitatea sănătății publice și a pregătirii în situații de urgență, supravegherii și răspunsului;

 • •  crearea de comunități reziliente și de medii de sprijin.

Contextul național

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 reprezintă documentul prin care Guvernul României își asumă eliminarea punctelor slabe identificate în sectorul de sănătate prin: reducerea inegalităților importante existente în sănătate, optimizarea utilizării resurselor în serviciile de sănătate în condiții de cost-eficacitate crescută folosind medicina bazată pe dovezi și, nu în ultimul rând, la îmbunătățirea capacității administrative și a calității managementului la toate nivelurile. Politicile de sănătate propuse prin strategie pentru perioada 2014-2020 au ținut cont și 7

de măsurile propuse de experții Băncii Mondiale în raportul "Analiza funcțională a sectorului de sănătate în România”.

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 are ca și obiectiv principal îmbunătățirea stării de sănătate a populației României, iar impreună cu Planul de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea strategiei naționale prezintă modul de rezolvare a principalelor probleme de sanatate publica, modul în care va fi asigurat accesul la serviciile de sanatate, precum si politica de resurse umane, investiții si infrastructura pentru următorii 5 ani.

Strategia prezintă 3 arii strategice de intervenție, și anume:

 • 1. Sănătate publică

 • 2. Servicii de sănătate

 • 3. Măsuri transversale pentru un sistem de sănătate sustenabil și predictibil.

Evoluția morbidității și mortalității din ultimele două decade, marcată de povara în creștere a bolilor cronice, în paralel cu evoluțiile survenite în sistemul de îngrijiri de sănătate și în societate în general, impun cu necesitate o schimbare de paradigmă în favoarea creșterii rolului prevenirii, depistării și intervenției cât mai precoce în bolile cronice. De aici rolul și responsabilitatea mare ce stă în fața intervențiilor și programelor de promovare a sănătății și educație pentru sănătate la nivel de individ și în comunitate, asistenței medicale comunitare și medicinei de familie. Aceste servicii au și rolul de a sprijini și împuternici individul să își asume mai mult responsabilitatea pentru menținerea propriei sănătăți prin adoptarea unui stil de viață adecvat și a unui comportament anticipativ al bolii încă de la vârste tinere, ci nu a unuia cu intenție corectivă în faze avansate de boalăa, și au responsabilitatea de a nu-i lăsa pe cei vulnerabili în situație de marginalizare sau excludere de la serviciile la care au dreptul.

în ceea ce privește serviciile de sănătate, se dorește dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel național, regional și local în vederea reducerii inechității în accesul la serviciile de sănătate. în acest sens, un obiectiv strategic este îmbunătățirea infrastructurii spitalicești în condițiile necesarei remodelări a rețelei spitalicești prin restructurare și raționalizare.

Sectorul sanitar se bazează pe o infrastructură concepută acum 50-60 ani, când nevoia de servicii de sănătate era diferită față de realitățile de astăzi. Rețeaua de spitale este adesea fragmentată (multe spitale fiind pavilionare, aflate uneori la distanțe mari, necesitând transferul între secțiile aceluiași spital cu ajutorul ambulanței), utilizează clădiri vechi (unele chiar peste 100 ani vechime) ce nu permit integrarea optimală a circuitelor intraspitalicești și ridică frecvent dificultăți majore în adoptarea de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci ale clădirilor, nu dispun de facilități pentru un acces fizic.

Ca și direcții strategice de acțiune sunt menționate următoarele:

 • •  Raționalizarea și transformarea spitalelor locale

 • •  Dezvoltarea și raționalizarea spitalelor județene

 • •   Dezvoltarea și raționalizarea spitalelor de nivel regional și național

 • •  Aducerea la standarde moderne de funcționare a infrastructuri serviciilor de radioterapie și oncologie, cu creșterea accesului la serviciile de specialitate

Contextul județean/local

Regiunea de Dezvoltare Vest ocupă locul doi la nivel național în mai multe domenii, dar totuși situația generală privind educația, rezultatele formării profesionale și participarea la piața muncii, serviciile de sănătate și cele sociale nu se prezintă în cei mai buni termeni. Regiunea Vest este caracterizată, similar cu celelalte regiuni de dezvoltare, de o stare de sănătate precară, excluziune socială, sincope ale pieței muncii și ale sistemului educațional. Toate acestea inhibă dezvoltarea societății și a economiei, fiind în același timp contrare obiectivelor și valorilor unei regiuni coezive și incluzive.

Sănătatea reprezintă o problemă reală în Regiunea Vest, fiind considerată ca ”pata neagră” a regiunii. în conformitate cu Indicatorul de Competitivitate Regională, sănătatea este domeniul în care Regiunea Vest este mai puțin competitivă și este rămasă în urmă față de alte regiuni din România. Cu un scor de 23 puncte Regiunea Vest se află pe ultima poziție în România (media pa țară fiind de 29).

Starea sănătății precare din Regiunea Vest, comparativ cu regiunile mai dezvoltate ale UE are la bază cauze multiple, doar o parte dintre acestea fiind legate direct de calitatea slabă și de accesul deficitar la o infrastructură adecvată. O influență mai puternică este exercitată de modul de organizare și de nivelul general de performanță al serviciului medical public, sistem care se regăsește într-o stare de reformă continuă, fără a reuși totuși să răspundă nevoilor pacienților.

Starea de sănătate a populației dintr-un anumit areal este caracterizată cu ajutorul unor indicator parțiali, referitori la mortalitate și morbiditate. De asemenea, măsura demografică a speranței de viață a fost deseori folosită ca o măsură a stării de sănătate a unei țări. Regiunea Vest are speranța de viață la naștere de 73 de ani, fiind cu aproximativ 7 ani mai mică decât media europeană.

în vederea rezolvării acestor probleme, una dintre prioritățile identificate în cadrul Planului de Dezvoltare al Regiunii Vest, este îmbunătățirea calității serviciilor medicale din Regiunea Vest și a accesului populației la acestea. în acest sens, unele dintre acțiunile stabilite sunt:

 • ■ Construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea spitalelor și ambulatoriilor / centrelor preventorii, altor tipuri de unități medico-sanitare: sanatorii, centre de sănătate, incusiv dotarea cu echipamente și tehnologii moderne

 • ■ înființarea de noi spitale în regiune, pe specializările considerate importante la nivel regional (spital regional de urgență, spital oncologic, cardio-vascular, etc.)

 • ■ Crearea unui sistem integrat care să cuprindă unități de servicii "prespital”, unități de primire și centre regionale de gestionare a urgențelor, centre specializate pe servicii paleative, recuperare neuromotorie, boli cronice, care vor putea descărca presiunea actuală pe unitățile de servicii de spitalizare

La nivelul județului Timiș, viziunea 2050 de dezvoltare a județului este definită astfel: "Dezvoltarea durabilă a județului Timiș prin crearea unui mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, capabil să asigure dezvoltare economică continuă prin avantaj comparativ, specializare și reindustrializare inteligentă, economisirea relativă de resurse minerale și energetice clasice, protecția mediului, creșterea calității vieții cetățenilor și reducerea semnificativă a decalajelor de evoluție față de regiunile similare NUTS 3 ale Uniunii Europene (UE), nivelul de dezvoltare al județului ajungând în anul 2050 la nivelul mediu al regiunilor dezvoltate din UE”.

Unul dintre principalele obiective prezentate în cadrul Strategiei de Dezvoltare economico-socială a județului Timiș 2015-2020/2023 în domeniul sănătății se referă la îmbunătățirea dotării cu echipamente și îmbunătățirea infrastructurii specifice care să asigure calitatea corespunzătoare a serviciilor și informațiilor medicale și creșterea accesului populației la acestea, inclusiv din zonele dezavantajate geografic.

Conform Strategiei, îmbunătățirea gradului de sănătate, de integrare socială și de confort al locuirii pentru populația județului Timiș, în conformitate cu cerințele europene si la nivelul mediu superior al UE, este un obiectiv important de dezoltare care urmează a fi îndeplinit până în anul 2025. Măsurile propuse pentru atingerea acestui obiectiv sunt următoarele:

 • -   Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente și, după caz, mărirea capacității spitalelor

 • -   Construcția de noi spitale, în funcție de necesitățile zonale

Reabilitarea / modernizarea infrastructurii și echiparea ambulatoriilor

 • -   Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unități de primiri urgențe

 • -   Reabilitarea/ modernizarea/ dotare cu echipamente a spitalelor județene de urgență

 • -   Construcția de spitale regionale

 • -   Crearea de noi unități sanitare în centrele de influență intercomunală ale județului Timiș, care să poată răspunde situațiilor obișnuite și a celor de urgență, accesibile și din zone dezavantajate geografic

 • -   înființarea și/ sau reabilitarea unor unități de promovare a sănătății (planificare familiala, educație sanitara)

Dezvoltarea sistemului de e-sănătate

Educarea tineretului in scoli și a populației cu privire la principiile vieții sănătoase Elaborarea de studii și strategii în domeniul sănătății populației

Sintetizând informațiile mai sus prezentate, putem concluziona, că proiectul de față se încadrează perfect atât în contextul județean, cât și în cel național și european, obiectivele acestuia pliându-se cu obiectivele strategiilor, planurilor și politicilor de dezvoltare pentru această perioadă.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Regiunea Vest este printre regiunile din România cu populația cea mai scăzută, având în anul 2011, conform datelor furnizate de Recensământul Populației și al Locuințelor din anul 2011, un număr de 1.913.831 de locuitori, adică 8,9% din populația României.

Județul Timiș concentrează 35% din populația totală a Regiunii Vest, județul Hunedoara 24,5%, urmând de județul Arad cu 23,5% și județul Caraș-Severin cu 17%.

Județul

Populația în anul 2011

Arad

455.126

Caraș-Severin

320.391

Hunedoara

459.967

Timiș

678.347

Regiunea Vest

1.913.831

Sursa: INS

Regiunea Vest este pe locul 5 în România în termeni de modificare a populației în valori absolutepentru perioada 2000-2011, cu scădere totală de -130.739 persoane. Procentual, populația totală a Regiunii Vest a scăzut în acest interval cu 6,4%, în timp ce populația țării a scăzut în același interval cu 4,6%.

Evoluția ratei de creștere a populației 2001-2011 raportat la anul precedent (%)


Sursa: INS


Există diferențe mari în modificarea populației între județele regiunii. Timiș este singurul județ cu modificare pozitivă în perioada 2007-2010, după care în 2011 populația scade cu 0,07%. Toate celelalte județe din regiune înregistrează o scădere a populației, dar Hunedoara se situează cel mai prost, atât în termeni de valori absolute cât și ca procente, populația scăzând în acest județ în perioada 2000-2011 cu 12,3%. în județele Arad și Caraș-Severin populația a scăzut cu 4,5%, respectiv 9,4% în intervalul 2001-2011.

La 1 ianuarie 2011 populația Regiunii Vest eră alcătuită din 51,7% femei și 48,3% bărbați. La nivelul țării ponderea populației feminine este puțin mai scăzută, fiind de 51,3% din totalul populației, în timp ce populația masculină reprezenta 48,7% din populația țării.

Structura populației pe sexe este similară la nivelul tuturor județelor, cu populația de sex feminin majoritară.

Structura populației pe sexe - anul 2011

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

o


235.499

164 211

237 166

219.627

1

156.180

222.801

1325.273

Arad

Caras-Scvcrin Hunedoara

Sursa: INS


353.074!


Feminin

Masculin


limisSursa.


în ceea ce privește organizarea administrativă a județului Timiș, acesta cuprinde 2 muniepii - Timișoara și Lugoj, 8 orașe - Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Făget, Deta, Ciacova, Recaș, Gătaia și un număr de 89 comune cu 313 sate.

Elocventă pentru situația economică a județului este rata șomajului din Timiș, prezentată în următorul grafic:


Din graficul de mai sus se observă că județul Timiș are o rată de șomaj scăzută în perioada 2017-2019, comparativ cu media pe țară. în anul 2019 rata șomajului din județul Timiș s-a stabilizat la un nivel extrem de scăzut, 0,8%. Ilfov este singurul județ care are șomaj mai mic decât Timișul, la aproape jumătate din valoarea celui mai vestic județ al țării, adică 0,55%.

Sistemul de sănătate al județului Timiș, are în componență peste 2800 de unități sanitare, publice și private, prin care asigură toată gama de servicii medicale specializate, necesare pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea bolilor. La sfârșitul anului 2018 situația se prezintă astfel:

Tabel - Unități sanitare pe categorii de unități, forme de proprietate, în județul Timiș, 2018

Categorii de unitati sanitare

Proprietate publică

Proprietate privată

Spitale

15

7

Ambulatorii de specialitate

4

3

Ambulatorii integrate spitalului

14

1

Dispensare medicale

5

-

Centre de sanatate

3

-

Centre medicale de specialitate

1

2

Centre medicale de specialitate cu paturi de spital

-

7

Cabinete medicale școlare si studențești

42

-

Cabinete medicale de familie

-

480

Cabinete stomatologice

-

815

Cabinete medicale de specialitate

1

792

Farmacii

16

279

Puncte farmaceutice

5

2

Depozite farmaceutice

-

34

Laboratoare medicale

69

47

Laboratoare de tehnica dentara

1

84

Centre de transfuzie

1

-

Alte tipuri de cabinete medicale

7

4

Sursa de date: INSSE

După cum se observă din tabelul de mai sus, în județul Timiș, funcționează 15 spitale publice și 7 spitale private.

în ceea ce privește numărul de paturi la nivelul anului 2018, în județul Timiș, conform datelor oferite de INSSE, în spitale funcționau 5.577 de paturi, din care 5.257 de paturi aflându-se în proprietate publică, iar 320 de paturi în proprietate privată. Din punct de vedere al repartiției paturilor în spitale (inclusiv centre de sănătate), la sfârșitul anului 2018, 3526 de paturi erau în Municipiul Timișoara, 445 de paturi în Gataia, 430 în Jebel, 368 în Municipiul Lugoj și restul în celelalte orașe din județ.

consuefe financiara


Activitati de consultanta pentru afaceri s management


Repartiția numărului de paturi în spitale (inclusiv în centre de sănătate) la nivelul județului Timiș în anul


 • ■ MUNICIPIULTIMISOARA

 • ■ MUNICIPIUL LUGOJ

 • ■ ORASBUZIAS

 • ■ ORAȘ DETA

 • ■ ORAȘ FĂGET

 • ■ ORASGATAIA

 • ■ ORASJIMBOLIA

 • ■ ORAȘ SANNICOLAU MARE

Sursa de date: INSSE

Rata de natalitate a județului Timiș a fost de 9,6 născuții vii la 1.000 locuitori în anul 2018 poziționând județul Timiș pe locul 7 din 42, cu o rată a natalității, peste media națională de 8,6 născuții vii la 1.000 locuitori.


Speranța de viață la naștere rămâne unul dintre indicatorii cei mai utilizați pentru măsurarea stării de sănătate a unei populații și a nivelului de dezvoltare (Eurostat, 2008). Utilizarea largă a indicatorului speranței de viață la naștere pentru a descrie starea de sănătate a unei populații se datorează avantajului de a trece mai departe de dificultățile de definire a stării de sănătate între indivizi, populații, culturi diferite sau chiar între diferite perioade de timp (Eurostat, 2009).

Activități de consultanta pentru afaceri si management

Durata medie de viață în județul Timișîn perioada 2011-2018

Sursa datelor: INSSE

La nivel național, în ultimii 8 de ani durata medie de viață a crescut de la 74,20 de ani în 2011 la 75,88 de ani în 2018. După cum se constată în graficul de mai sus, durata medie de viață în județul Timiș depășește atât media regiunii Vest, cât și media națională. în ceea ce privește evoluția duratei medie a vieții in județul Timiș, se observă o creștere de la 74,61 ani în 2011 la 76,71 ani în anul 2018, adică o creștere a speranței de viată cu aprox. 2 ani.

Rata mortalității infantile reprezintă un indicator complex al stării de sănătate al unei populații, „reflectând în ce măsură îngrijirea medicală la care majoritatea populației are acces asigură o stare de sănătate bună” (Voicu, 2005: 80).

La nivelul județului Timiș rata mortalității a manifestat un trend general descrescător in perioada 2011 - 2018, cu fluctuații peste și sub trendul general. în anul 2018, rata mortalității infantile, avea o valoare de 4,4 decedați sub 1 an la 1000 născuți vii, fiind mai mică decât media națională de 6,4.

în graficul de mai jos, comparând situațiile evoluțiilor din județul Timiș, regiunea Vest și România se observă ca in perioada 2011-2017 rata mortalitatii infantile a fost mai scăzută in județul Timiș față de situația la nivelul țării și a regiunii. In anul 2017, in județul Timiș numărul copiilor cu vârste cuprinse între zero luni și un an care au murit a fost mai mare decât cel din România și din Regiunea Vest.

Evoluția ratei mortalității infantile în județul Timiș, în regiunea Vest și la nivel național în perioada 2011-2018

Cea mai mare parte a indicatorilor prezentați în județul Timiș au o tendință defavorabilă, iar decalajul pe care țara noastră trebuie să-l parcurgă până la a ajunge să aibă o populație la fel de sănătoasă precum cele din Statele Membre UE este mare. Având în vedere caracterul plurifactorial al sănătății și a faptului că sănătatea nu este numai responsabilitatea sectorului de sănătate ci și a altor sectoare care o influențează, se recomandă acțiunea integrată asupra factorilor de risc și a determinanților comuni mai multor boli prioritare, precum și colaborarea cu alte sectoare pentru acțiunea comună asupra determinanților sănătății.

Deși starea de sănătate a populației diferă de la o regiune la alta a țării, evoluția la nivel general a indicatorilor manifestă aceleași caracteristici. Studiile / rapoartele de țară realizate în domeniul socio-economic refelctă faptul că valorile la o serie de indicatori statistici sunt sub media europeană, printre care amintim: speranța la viață (Romania se situează printre țările cu cele mai scăzute valori ale speranței de viață la naștere din Uniunea Europeană), mortalitatea infantilă (în 2011, în Romania mortalitatea infantilă avea valori aproape duble față de cele la nivelul Uniunii Europene), ponderea bolilor cronice în structura mortalității (România înregistrează o pondere dublă față de cea la nivelul Uniunii Europene), numărul de medici practicieni la 100.000 de locuitori (România se situează printre ultimele locuri din Europa), etc.

Spitalul de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie "Victor Babeș” Timișoara

Spitalul de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș” Timișoara este un spital clinic universitar cu următoarele specialități de bază: specialitatea de boli infecto-contagioase adulți și copii, specialitatea pneumologie și pneumoftiziologie.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara asigură prin secțiile și serviciile sale asistență medicală complexă, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților fiind spital clinic în același timp și bază de învățământ medical universitar și postuniversitar de cercetare.

Spitalul are un număr de 295 paturi cu următoarea structură:

Secția

Nr.paturi

Pneumoftiziologie 1

75

- Compartiment pneumologie TBC

52

Pneumoftiziologie II

75

- Compartiment pneumologie TBC

42

Boli infectioase 1 adulti > >

60

Compartiment HIV/SIDA

8

Boli infecțioase II adulți și copii

60

Compartiment HIV/SIDA

10

Compartiment terapie intensivă boli infecțioase

5

Compartiment clinic chirurgie toraco-pulmonară

10

Compartiment clinic ATI

4

Compartiment de recuperare respiratorie

6

Compartiment de spitalizare de zi

30

Compartiment spitalizare de zi HIV/SID

12

Compartiment de spitalizare de zi boli infecțioase

12

Compartiment de zi pneumologie

6

Pe lângă acestea se mai cuprind în structura spitalului compartiment de prevenire si control a infecțiilor nozocomiale, farmacie, laborator clinic de analize medicale, laborator clinic de anatomie patologică, laborator explorări funcționale, laborator radiologie și imagistică medicală, compartiment endoscopie bronșică, dispensar TBC, compartiment MRF, cabinet boli infecțioase HIV/SIDA, cabinet boli infecțioase-dispensarizare a hepatitei, cabinete boli infecțioase, cabinet antirabic, sală de gimnastică.

Ambulatoriul de specialitate al spitalului cuprinde: cabinete de pneumologie, cabinet alergologie. Laboratoarele sunt unice, deservind atât secțiile cu paturi, cât și ambulatoriul de specialitate al spitalului.

în prezent, în cadrul spitalului nu sunt spații disponibile pentru amenajare ca spații de diagnostic și tratament a afecțiunilor oncologice, cazurile constatate fiind transferate la alte unități de specific, întârziind astfel posibilitatea luării măsurilor medicale de urgență.

Având în vedere dificultățile întâmpinate în desfășurarea activităților medicale se impune realizarea centrului oncologic de terapie personalizată pentru a crește calitatea actului medical în diagnosticare și tratare a cazurilor oncologice.

Considerăm astfel justificată și viabilă realizarea proiectului de construire a unei clădiri noi pentru înființarea unui centru oncologic de terapie personalizată pentru a crește calitatea actului medical în diagnosticare și tratare a cazurilor oncologice.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Conform celor mai recente estimări publicate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), incidența cancerului a crescut la 18,1 milioane de cazuri noi anual și 9,6 milioane de decese. Unul din cinci bărbați și una din șase femei dezvoltă o formă de cancer de-a lungul vieții, iar din cauza bolii decedează unul din opt bărbați și una din unsprezece femei.

în Europa, unde trăiește 9% din populația Globului, incidența anuală a cancerului ajunge la 23,4%, cu o 20,3% din decesele globale. Ratele de incidență și deces sunt aici mai mari decât în America, cu o populație de 13,3% din total, o incidență a cancerului de 21% și o rată a mortalității de 14,4%.

Pe primele trei locuri în ceea ce privește incidența se află cancerul pulmonar, de sân la femeie și colorectal, tipuri care se găsesc și printre primele cinci locuri în privința mortalității. Acestea sunt responsabile pentru o treime din cazurile nou apărute și decese la nivel global. în 2018, se estimează o incidență de 2,1 milioane de cazuri noi de cancer pulmonar și aproximativ același număr este estimat și pentru cancerul de sân, în timp ce pentru cancerul colorectal se estimează 1,8 milioane de cazuri noi.

Both sexes


Incidence

18.1 milîion new cases

9.6 milîion deaths


Tipurile de cancer aflate pe primele locuri (ambele sexe). Sursa: Glcbocar

Cancerul de prostată, situat pe locul patru în topul incidenței, afecta 1,3 milioane de persoane în 2018, iar cancerul de stomac, pe locul al cincilea, un milion de persoane. Creșterea ratei de diagnostic precoce prin screening ecografic și analize specifice de sânge a crescut rata incidenței cancerului de prostată, precum și a cancerului tiroidian.

în ceea ce privește decesele, pe primul loc se află cancerul pulmonar, urmat de cancerul colorectal, de stomac și hepatic, cancerul de sân având un prognostic mai bun decât cele enumerate mai sus și rate mai mari de supraviețuire în țările dezvoltate.

Conform datelor cu privire la decesele prin cancer, se evidențiază următoarele:

România - Decese prin cancer, pe grupe de vârstă. în anul 2017

Grupa de vârstă

Număr

Procent

Rata

0-1 an

9,12

0,70

4,99

1-4 ani

30,77

11,64

4,07

5-9 ani

40,63

22.55

3.81

10-14 ani

45,23

19.16

4.23

15-19 ani

59,55

13,62

5,67

20-24 ani

70,21

12,36

7,15

25-29 ani

130,01

14.89

11.03

30-34 ani

218.56

19.57

17.49

35-39 ani

479,08

23.31

33,54

40-44 ani

1025,69

26.96

66,49

45-49 ani

2255.53

31.42

133.56

50-54 ani

277341

34.58

256.26

55-59 ani

5095,05

36,51

417,23

60-64 ani

7589,54

35,04

547,20

65-69 ani

8156.43

31,67

689.65

70-74 ani

6713,67

25,64

858,54

75-79 am

7060,42

18,79

992.69

80-84 ani

5705,93

12.18

1097,65

85-89 ani

2829.02

7.27

1083.73

90-94 ani

834.14

4.21

1027.59

>95 am

107,35

2.47

1007.67

Toate grupele de vârstă

51228,94

19,62

263,61

Sursa: Global Burden of Disease a Institute for Health Metrics and Evaluation

Mai mult de o treime din toate cancerele pot fi prevenite prin reducerea expunerii la factorii de risc cum sunt consumul de tutun, obezitatea, lipsa activității fizice, infecțiile, alcoolul, poluarea mediului, carcinogenii ocupaționali și radiațiile.

Prevenirea unor cancere poate fi eficientă prin vaccinarea împotriva virusului hepatitic B (HBV), virusului Human Papilloma (HPV), ceea ce protejează de cancerul hepatic și cancerul de col uterin.

Reducerea expunerii la alți carcinogeni cum sunt poluarea mediului, agenții carcinogeni ocupaționali și radiațiile poate ajuta la prevenirea multor cancere.

Există un număr de cancere care pot fi identificate din timp, ceea ce ajută la îmbunătățirea șanselor unui tratament de succes, deseori la costuri mai mici și cu mai puține (sau mai puțin semnificative) efecte secundare pentru pacienți. Există teste rentabile (cost-eficiente) care ajută la depistarea precoce a cancerelor colorectale, mamare, cervicale și orale, iar mai multe teste au fost realizate pentru alte tipuri de cancere. Recomandările naționale privind vaccinările, testările și posibilitatea de screening variază de la o țară la alta.

Tratamentul depinde de tipul de cancer, de localizarea cancerului, de dimensiunea tumorii, de extinderea acesteia și de starea generală de sănătate. Tipurile generale de tratamente includ: chirurgical, chimioterapie, radioterapie, terapie hormonală, imunoterapie și terapie genică.

Tratament chirurgical

Dacă un cancer nu a metastazat (nu s-a răspândit), tratamentul chirurgical poate îndepărta cancerul în întregime, ceea ce poate vindeca boala. Frecvent, acest tip de tratament este eficient în îndepărtarea tumorii de la nivelul prostatei, sânului sau testiculului.

Radioterapie

Radioterapia utilizează raze de energie-înaltă pentru a reduce o tumoră sau pentru a distruge celule tumorale ca un tratament de sine-stătător, iar în anumite cazuri în combinație cu alte tratamente pentru cancer.

Chimioterapie

Chimioterapia utilizează substanțe chimice care interferează cu diviziunea celulară - prin distrucția ADN - astfel încât celulele canceroase se vor autodistruge. Aceste tratamente țintesc toate celulele cu diviziune rapidă (nu doar celulele canceroase), dar celulele normale pot reveni din afectarea indusă chimic, spre deosebire de cele canceroase. Chimioterapia este în general utilizată pentru tratamentul cancerului care s-a extins sau a metastazat, deoarece medicamentele acționează în tot organismul. Este un tratament necesar pentru unele forme de leucemie și limfom.

Imunoterapia

Imunoterapia utilizează propriul sistem imun al organismului pentru a combate tumora. Imunoterapia poate trata tot organismul, prin agenți care micșorează tumorile.

Terapia hormonală

Câteva cancere au fost legate de unele tipuri de hormoni, de exemplu cancerele de sân și de prostată. Terapia hormonală modifică producerea hormonilor din organism, astfel încât celulele tumorale nu mai pot crește sau sunt distruse complet.

Terapia genică

Scopul terapiei genice este de a înlocui genele alterate cu unele care sunt direcționate spre baza cauzei cancerului: deteriorarea ADN. Alte terapii genice se îndreaptă spre distrugerea ADN-ului celulelor canceroase până în punctul în care celulele se autodistrug. Totuși, terapia genică este nouă și nu a prezentat încă rezultate de tratament de succes.

După toate normele acceptate internațional, cel puțin 50% din numărul total de pacienți ar trebui să beneficieze de radioterapie la un anumit moment al evoluției bolii. în România se estimează că doar 12-15% dintre pacienții oncologici cu indicație de radioterapie beneficiază de acest tip de tratament.

Un număr important de cazuri sunt cancere pulmonare (45.80%), neurologice (7.1%), de prostată (37.9%), de tiroidă (3.3%), pentru a căror tratare este necesară folosirea unei tehnici avansate de radiochirurgie.

în Romania, conform unui studiu relevant din 2013, “Radiotherapy capacity across Europe: what it should be, and what it is” [Lancet Oncol. 2013 Feb; 14(2)], necesarul de echipament de radioterapie este de 80-85%. Din cele 21 de aparate de radioterapie de care dispune sistemul sanitar românesc, o bună parte conțin tehnologii învechite, fiind echipamente uzate moral și fizic (echipamente de cobalt) a căror utilizare poate produce efecte secundare severe. Multe din acestea se strică frecvent, pacienții întrerup tratamentele, iar boala lor evoluează extrem de nefavorabil.

Un raport al Royal College of Radiologists [Equipment, Workload and Staffing for Radiotherapy in the UK 1997-2002, The Royal College of Radiologists, Sept 2003] arată că în cazul tratamentelor cu scop curativ diferitele metode de tratament utilizate contribuie astfel:

radioterapia în 40% din cazuri (ca metodă unică sau în combinație cu chirurgia);

chirurgia în 49% din cazuri (ca metodă unică sau în combinație cu radioterapia);

- chimioterapia în 11 % din cazuri (ca metodă unică sau în combinație cu radioterapia).

La ora actuală, în Timiș figurează peste 18.000 de persoane afectate de cancer, din care 2.500 sunt cazuri noi pe an. Dintre aceștia, un număr mare de pacienți cu afecțiuni oncologice prezintă tumori nerezecabile chirurgical sau care nu pot fi iradiați prin radioterapie fracționată și ar necesita tratamente cu CyberKnife (SRT/SBRT).

Conform datelor Registrului Regional de Cancer cea mai frecventă formă de cancer din zona de vest este cel bronhopulmonar.

în România trăiesc astăzi peste 600.000 bolnavi de cancer, majoritatea având acces limitat la radioterapie, deoarece sunt puține centre care au aparatură necesară și din această cauza listele de așteptare sunt foarte lungi. Aproximativ 70% din acești bolnavi ar avea nevoie de radioterapie în cursul schemei de tratament. Iar peste 80% dintre pacienți prezintă cancere în stadii avasate, ceea ce înseamnă cazuri complexe, metastaze multiple sau zone extinse de iradiat, fiind cazuri complicat de abordat prin metodele clasice și care impun folosirea unor tehnici avansate.

O situație aparte o reprezintă pacienții care suferă de cancerul pulmonar, deoarece adesea pacientul nu are condiția fizică necesară pentru intervenția chirurgicală, in multe cazuri radiochirurgia cu CyberKnife fiind soluția optimă de tratament datorită capacității aparatului de a urmări mișcarea de respirație a pacientului/organului țintă și de a iradia cu precizie submilimetrică.

Există pacienți cu tumori beninge și maligne care nu pot fi abordate chirurgical, sau care nu pot fi iradiați prin metode terapeutice convenționale datorită susceptibilității scăzute a acestor tipuri de tumori la radioterapie fractionată. In aceste cazuri este nevoie de o un tratament direcționat, cu acuratețe milimetrică, o tehnică de iradiere capabilă să administreze toată doza terapeutică într-o singură ședință în tumoră. Soluția o reprezintă radiochirurgia stereotactică CyberKnife, singurul sistem robotic cu ghidaj imagistic dedicat tratamentelor de radiochirurgie, care permite să se administreze doze mari de radiații în volumul tumoral cu o foarte mare precizie.

Datorită preciziei sale unice, CyberKnife poate să ajungă la leziuni ce sunt imposibil de atins cu alte metode terapeutice.

Considerăm astfel justificată și viabilă realizarea proiectului de construire a unui centru oncologic de terapie personalizată CyberKnife, având în vedere evoluția bolilor de cancer la nivel global, național și local. Adresabilitatea clinică a acestuia precum și beneficiile tratamentelor cu echipamentul CyberKnife întărește necesitatea și oportunitatea realizării investiției.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului propus îl constituie creșterea calității actului medical în diagnosticare și tratare a cazurilor oncologice prin realizarea unui centru oncologic de terapie personalizată.

Sănătatea este un sector economic vital, de aceea este fundamental să putem asigura sănătatea și starea de bine a populației. Conform profilului de țară în domeniul sănătății pentru România publicat de Comisia Europeană, sistemul sanitar din România este caracterizat prin finanțare scăzută și utilizare ineficientă a resurselor publice, având cele mai scăzute cheltuieli pe cap de locuitor ca pondere din PIB în UE. Ca urmare, calitatea infrastructurii spitalicești se află la un nivel inferior față de nivelul celorlalte state membre UE, ceea ce a condus la o lipsă a echipamentelor medicale performante, precum și la o spațializare deficitară.

De aceea investițiile în sănătate, în îmbunătățirea infrastructurii spitalicești trebuie susținute și încurajate. Pe lângă numeroasele considerente importante ce contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, condițiile unităților spitalicești în care sunt tratați pacienții au o importanță majoră.

Prin prezentul proiect, în realizarea construirii noii infrastructuri se vor lua în considerare aspecte privind soluțiile eficiente energetic și responsabile față de mediu, cu impact redus asupra mediului, crearea unor condiții de igienă corespunzătoare.

Obiectivul specific al proiectului constă în realizarea unei clădiri noi ce va adăposti un centru oncologic de terapie personalizată. Centrul va oferi tratamente de radiochirurgie stereotactică prin intermediul echipamentului CyberKnife, singurul sistem robotic cu ghidaj imagistic dedicat tratamentelor de radiochirurgie, care permite să se administreze doze mari de radiații în volumul tumoral cu o foarte mare precizie.

De asemenea, implementarea proiectului va conduce implicit la:

 • - Creșterea capacitatii de diagnosticare timpurie a afecțiunilor oncologice;

 • - Creșterea numărului de persoane vindecate;

 • - Creșterea numărului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a afecțiunilor oncologice;

 • - Creșterea numărul locurilor de munca;

 • - Dezvoltarea infrastructurii de interes public la nivel local.

în prezent autoritățile sanitare încep să înțeleagă importanța realizării de investiții în tehnologiile medicale și să conștientizeze că este vorba despre investiții pe termen lung.

Este nevoie de o schimbare a mentalității: tehnologiile medicale trebuie să fie folosite pentru a înlocui terapiile mai puțin eficiente, eliminându-le din sistem. Noile tehnologii medicale nu trebuie să fie adăugate la structurile existente și depășite.

Sănătatea este un sector economic vital, în cadrul căruia inovarea joacă un rol central. Este fundamental să putem asigura sănătatea și starea de bine a cetățenilor Uniunii Europene, precum și productivitatea muncii în statele membre. Sănătatea reprezintă în sine o valoare, precum și un sector investițional cu un puternic potențial de creștere.

Clădirea va dispune de toate instalațiile, dotările și utilitățile necesare desfășurării normale a activităților specifice unui centru oncologic. Totodată, dotările care se vor achiziționa prin proiectul propus vor permite dezvoltarea unei infrastructuri moderne de sănătate cu posibilitatea de dezvoltare a unor proiecte de cercetare in domeniu. Prin proiectul propus se vor satisface exigențele impuse de legislația și standardele specifice în vigoare.

Sintetizând informațiile mai sus prezentate, dar ținând cont și de aspectele prezentate în documentație în cadrul capitolului 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare, aspecte privind obiectivele Strategiei Sănătate 2020, privind Planul de dezvoltare al Regiunii Vest, Strategia de Dezvoltare economico-socială a județului Timiș 2015-2020/2023, putem concluziona că proiectul de față se încadrează atât în contextul județean, regional cât și în cel național și european, obiectivele acestuia pliîndu-se pe obiectivele strategiilor, planurilor și politicilor de dezvoltare pentru această perioadă. în condițiile acestea realizarea proiectului este mai mult decât oportună întrucât investiția de față va concura alături de alte proiecte la îmbunătățirea calității și a eficienței domeniului sanitar.

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii /opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului

Terenul propus este situat în intravilanul municipiului Timișoara, str. Gheorghe Adam, nr. 13, județul Timiș și este în proprietatea Municipiului Timișoara, cu drept de administrare pentru Spitalul Clinic nr.4 Victor Babeș.

Conform PUG Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017, terenul se află în zona de instituții publice și servicii.

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Accesul în ansamblul spitalului, spre clădirea nou propusă se va face de pe strada Lorena, pe o alee interioara asfaltată. Căile de acces existente pot deservi funcțional accesul în/din pavilioane și în viitoarea configurație.

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Noul corp de clădire, cu o formă în plan poligonală, va avea axa dominantă pe direcția N-S, cu latura scurtă paralelă cu limita de proprietate sudică. Astfel, va beneficia de lumină naturală și soare de-a lungul întregii zile.

 • d) surse de poluare existente în zonă; Nu este cazul.

 • e) date climatice și particularități de relief;

Conform hărții de zonare a teritoriului României pe baza indicelui de umiditate Thornthwaite Im ( STAS 1709/1-90 ) amplasamentul se situează în tipul climatic I (Im = - 20....0 ).

Din punct de vedere climatic, în lipsa unor date mai recente, se pot lua în considerare cu caracter informativ următoarele date mai importante pentru municipiul Timișoara, extrase din Atlasul climatologic al României, ediția 1966 (ultima aparută )

Temperatura aerului:

- media lunară maximă media lunară minimă maxima absolută minima absolută


+ (21 - 22)°C

-(1-2)°C

+ 40 °C

- 29,2 0 C


(iulie - august)

(ianuarie )

( 16.08.1952 )

( 13.02.1935 )


Precipitații atmosferice:

 • -  media lunară maximă

 • -  media anuală

 • -  cantitatea maximă în 24 h :


: 70-80 mm (iunie ) : 600 - 700 mm

100 mm (01.05. 1915)


Vântul : Frecvența și direcții predominante : nord - sud 16 % est - vest 13 %

 • f) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

 • i) date privind zonarea seismică;

Seismic, în conformitate cu Normativ P 100 - 1 / 2013 (cod de proiectare seismică -prevederi de proiectare pentru clădiri), amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s și o accelerație seismică orizontală a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurență IMR = 225 ani și 20 % probabilitate de depășire în 50 ani, ag = 0,20g.

 • ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Calculul terenului de fundare se poate efectua pe baza presiunilor convenționale, cu adoptarea în gruparea fundamentală de încărcări centrice de calcul, conform NP 112-2014, a presiunii convenționale de bază ( pt. B = 1,00 m; Df = 2,00 m ):

 • - pentru adâncimi de fundare Df = 1,30- 2,00 m față de CTN actual

Pi conv 250 kPa

 • - pentru adâncimi de fundare Df =2,00- 2,60 m față de CTN actual

P2 conv ~ 225 kPa

 • - pentru adâncimi de fundare Df =2,60- 3,40 m față de CTN actual

P3conv = 200 kPa

la care se vor aplica corecțiile menționate în NP 112-2014, anexa D, pct. D2, pentru lățimea fundațiilor și adâncimea de fundare efectiv proiectate ( la clădiri cu demisol-subsol corecția de adâncime se va efectua pentru D'f = adâncimea de fundare față de nivelul finit al pardoselii demisolului-subsolului proiectat).

Concret, din condiția limitării tasărilor diferențiate, ca urmare a compresibilității mari și activității la variații de umiditate a terenului, a neuniformității încărcărilor și consolidării terenului, la calculul terenului de fundare în gruparea fundamentală de încărcări centrice de calcul pentru lățimea fundației B > 0,50 m, fundații clădiri fără subsol cu adâncimi de fundare Df = 1,30 - 2,00 m față de CTN actual recomandăm adoptarea următoarelor presiuni convenționale de calcul corectate :

( Df = 1,30 m ) 200 kPa < p t conv corectat 240 kPa ( Df = 2,00 m )

 • - pentru clădiri cu subsol:

P2 conv corectat = 190 kPa pentru fundații pereți exteriori de subsol

p3 convcorectat = 160 kPa pentru fundații pereți interiori de subsol

Din punct de vedere geotehnic, în cazul adoptării soluției de fundare pe fundații continue, pentru contracararea efectului tasărilor diferențiate mai însemnate ca urmare a compresibilității mari și diferite a terenului de fundare, a activității pământurilor argilo-prăfoase-nisipoase la variații de umiditate și a neuniformității încărcărilor pe talpa fundațiilor, se impune prevederea unei duble centurări, armată cu minim 2x3012 cu etrieri 08/15 cm, ( cea din baza fundațiilor recomandabil de lățimea fundațiilor și cu o acoperire de beton de min 10 cm ) în care se vor încastra sâmburii de beton armat.

 • iii) date geologice generale;

Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depuneri aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular-încrucișată de pământuri argilo-prăfoase si nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristică și de diferite consolidări, specifică câmpiei joase.

Amplasamentul în cauză se caracterizează prin interceptarea în partea superioară a stratificației, a unei cruste subțiri argilo-prăfoase, urmată de pământuri nisipoase.

Geomorfologic, amplasamentul este situat în Câmpia Joasă Timiș-Bega caracterizată printr-un relief calm, defavorabil scurgerii naturale a apelor din precipitații, parte integrantă din marea unitate geomorfologică Câmpia de Vest.

Terenul din amplasament, având stabilitatea generală asigurată, este actualmente relativ plan și cu mici diferențe de nivel variind între 10 + 40 cm.

 • iv) date geotehnice

Amplasamentul cercetat se caracterizează din punct de vedere geotehnic prin câteva particularități ce intervin atât la stabilirea condițiilor de fundare cât și asupra modalităților de execuție a lucrărilor de fundații:

Stabilitatea generală a terenului este asigurată iar lucrările de prospectare geotehnică din zonă nu au semnalat anomalii geologice în stratificație.

 • -  Amplasamentul cercetat având stabilitatea generală asigurată, prezintă în general un relief relativ plan cu ușoare denivelări de 10 - 40 cm.

 • -   Interceptarea următoarei stratificați! generale :

 • •  în partea superioară a stratificației, până la adâncimi variind între cca. 0,30 + 0,50 m față de CTN din amplasament a unor umpluturi de sistematizare a terenului, respectiv până la adâncimi de cca. 0,80 m față de CTN din amplasament a unor pământuri argilo-prăfoase, cu caracter vegetal variabil și structura afectată intens de canale vermiculare și goluri ca urmare a activității florei și faunei pedologice, cu potențial ridicat de contracție-umflare la variații de umiditate

 • •  interceptarea de la adâncimi de cca. 0,80 m până la adâncimi variind între cca. 1,60 + 2,00 m față de CTN din amplasament a unor pământuri argilo-prăfoase și argilo-prăfoase-nisipoase care prezintă o structură afectată sporadic de canale vermiculare și rădăcini filiforme ca urmare a activității florei și faunei pedologice; o consolidare în general normală aferent tipului de pământ, genezei, vârstei și adâncimii de situare; o stare de plasticitate foarte mare la mijlocie funcție de compoziția granulometrică; o stare de consistență plastic-vârtoasă la plastic-consistentă; un grad de umiditate umed la foarte umed-saturat și o compresibilitate mare și variabilă între limitele largi ale domeniului; cu potențial ridicat de contracție-umflare la variații de umiditate, similar unor pământuri de tip PUCM „cu activitate medie spre activă” cazul II ( nivel mediu apă subterană 2 ... 10 m )

 • •  interceptarea de la adâncimi variind între cca. 1,60 + 2,00 m până la adâncimi variind între cca. 2,30 * 3,30 m față de CTN din amplasament a unor pământuri prăfoase-nisipoase, de consolidare în general normală aferent tipului de pământ, genezei, vârstei și adâncimii de situare; cu o stare de plasticitate redusă; o stare de consistență plastic-consistentă; un grad de umiditate foarte umed-saturat la submersat și o compresibilitate mare și variabilă între limitele largi ale domeniului

 • •  interceptarea de la adâncimi variind între cca. 2,30 + 3,30 m până la adâncimi variind între cca. 6,20 * 6,60 m față de CTN din amplasament a unui complex nisipos și anume :

 • - nisipuri fine-mijlocii prăfoase, pe intervalul de adâncime cuprins de la adâncimi variind între cca. 2,30 * 3,30 m până la adâncimi variind între cca. 2,70 * 4,00 m față de CTN actual din amplasament, cu un grad de umiditate submersat și o stare de îndesare situată la începutul domeniului de îndesare mijlocie

 • - nisipuri mijlocii puțin prăfoase, pe intervalul de adâncime cuprins de la adâncimi variind între cca. 2,70 + 4,00 m până la adâncimi variind între cca. 3,60 *

 • 4.60 m față de CTN actual din amplasament, cu un prezintă un grad de umiditate submersat și o stare de îndesare situată spre mijlocul domeniului de îndesare mijlocie

 • - nisipuri mijlocii, pe intervalul de adâncime cuprins de la adâncimi variind între cca.

 • 3.60 * 4,60 m până la peste 6,00 m față de CTN actual din amplasament, cu un grad de umiditate submersat și o stare de îndesare mijlocie la îndesat

 • -  Amplasamentul în cauză este ocupat parțial pe cca. 50 % din suprafață de o infrastructură din beton ( rețea de fundații continue ) relativ recentă, cu fundarea la peste 1,20 m față de nivel superior infrastructură existentă respectiv la peste 3,10 m adâncime față de cota ± 0,00 ( cota pardosea parter) corp D+P+2E Boli Infecțioase existent.

 • -  Apa subterană are fluctuații sezoniere de cca. 1,00 - 2,00 m, cauzate de morfologia terenului - fără condiții favorabile scurgerii superficiale către emisari și existenței crustei argilo-prăfoase din suprafața stratificației, având până la cca. 0,80 m adâncime structura afectată intens de activitatea florei-faunei pedologice ( rădăcini, canale vermiculare, goluri pedo-vegetative și fisuri-crăpături care apar doar în perioadele secetoase datorită potențialului de contracție ). Astfel în perioadele foarte bogate în precipitații nivelele hidrostatice se găsesc frecvent la adâncimi de 1,50 - 1,60 m ( funcție de morfometria locală a terenului ) iar în timpul perioadelor foarte calde-secetoase fără precipitații la 3,00 - 3,50 m, funcție de morfometria locală a terenului.

 • -   La stabilirea rețetelor pentru betoanele infrastructurii situate sub nivelul apei subterane, se va ține seama și de chimismul agresiv al apei subterane ce prezintă agresivitate față de beton de tip sulfatică slabă aferent clasei de expunere XA1 respectiv de tip CO2agresiv slabă aferent clasei de expunere XA1.

Față de stratificația și caracteristicile geotehnice ale terenului din zona cercetată, rezultă ca posibilă fundarea directă, cu respectarea parametrilor de fundare:

în raport cu Normativul NP 074-2014, lucrarea se poate încadra pentru adâncimi de fundare Df = 1,00 + 2,00 m față de CTN actual, în categoria geotehnică 1 cu risc geotehnic redus (8-9 puncte = teren de fundare mediu la bun 3 - 2 pete, săpătură posibil cu epuismente normale 1 - 2 pete, importanța construcției normală 3 pete, vecinătăți fără riscuri 1 pet, zonă seismică 2 pet)

Adâncimea de fundare se va adopta astfel încât să satisfacă simultan:

 • -  pentru construcții P + P+2E pe fundații continue

Dfi min = 1,30 m de la CTN actual, aferent unei cote de fundare mai coborâte de Cf = 3,30 m față de cota ± 0,00 corp P+2E Boli Infecțioase existent

Dfi min = 1,10 m de la nivel teren sistematizat sau amenajat ( CTS sau CTA )

 • -  pentru clădiri P * P+2E pe fundații izolate

Df3 min = 1,50 m de la CTN actual, aferent unei cote de fundare mai coborâte de Cf = 3,50 m față de cota ± 0,00 corp P+2E Boli Infecțioase existent

Df3 min = 1,30 m de la nivel teren sistematizat sau amenajat ( CTS sau CTA ) urmând a fi definitivate în urma studiului geotehnic din faza PT-DDE, ocazie cu care se vor determina și condițiile de fundare ale infrastructurii de beton (rețea fundații continue ) care ocupă cca. 50 % din amplasamentul clădiriui proiectate

 • -   în cazul realizării unui demisol-subsol se va respecta suplimentar și condiția

D'f > 0,60 m de la nivel pardosea demisol-subsol

 • între cote de fundare diferite, se va face racordarea săpăturii în trepte, jealizate conform normativelor în vigoare, cu înălțimea maximă a treptei de 50 cm

 • • la interceptarea eventualelor umpluturi locale să se realizeze fundarea în terenul natural cu o încastrare de min. 20 cm și racordarea săpăturii în trepte între cote de fundare diferite, aspecte ce vor fi rezolvate la execuției lucrărilor de săpătură și fundații sub incidența verificării de către geotehnician și dirigintele de șantier

Terenul de fundare funcție de adâncimea de fundare este constituit:

 • -  pentru adâncimi de fundare Df = 1,30 * 2,00 m față de CTN actual, aferent unor cote de fundare cuprinse Cf = 2,30 ■? 4,00 m față de cota ± 0,00 corp D+P+2E Boli Infecțioase existent, din argile prăfoase, argile prăfoase nisipoase și prafuri argiloase nisipoase de culoare cafenie-cenușie și cenușie-cafenie cu sau fără zone feruginoase, cu sau fără concreții calcaroase, având structura afectată sporadic de canale vermiculare și rădăcini filiforme ca urmare a activității florei-faunei pedologice, de consistență plastic-vârtoasă, grad de umiditate umed la saturat și compresibilitate variabilă și în general mare către limita inferioară a domeniului, cu potențial ridicat de contracție-umflare similar unor pământuri de tip PUCM „cu activitate medie spre activă” cazul II ( nivel mediu apă subterană 2 ... 10 m )

 • -  pentru adâncimi de fundare Df = 2,00 ■? 2,90 m față de CTN actual, aferent unor cote de fundare cuprinse Cf = 4,00 ? 4,90 m față de cota ± 0,00 corp D+P+2E Boli Infecțioase existent, din prafuri nisipoase și prafuri cu nisip, de culoare cenușie-cafenie, cu o stare de consolidare normală în raport cu tipul de pământ, geneza, adâncimea de situare și vârsta; de porozitate mijlocie; stare de plasticitate redusă spre neplastică funcție de compoziția granulometrică; stare de consistență plastic-consistentă; compresibilitate medie spre mare; grad de umiditate submersat

 • v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

  MB C0N9UERE F1NANCIARA


  Acth/ftati de consultanta pentru afaceri si management


în raport cu Normativul NP 074 - 2014, lucrarea se poate încadra pentru adâncimi de fundare Df = 1,00 + 2,00 m față de CTN actual, în categoria geotehnică 1 cu risc geotehnic redus (8-9 puncte = teren de fundare mediu la bun 3-2 pete, săpătură posibil cu epuismente normale 1 - 2 pete, importanța construcției normală 3 pete, vecinătăți fără riscuri 1 pet, zonă seismică 2 pet).

 • vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Apa subterană are fluctuații sezoniere de cca. 1,00 - 2,00 m, cauzate de morfologia terenului - fără condiții favorabile scurgerii superficiale către emisari și existenței crustei argilo-prăfoase din suprafața stratificatei, având până la cca. 0,80 m adâncime structura afectată intens de activitatea florei-faunei pedologice ( rădăcini, canale vermiculare, goluri pedo-vegetative și fisuri-crăpături care apar doar în perioadele secetoase datorită potențialului de contracție ).

Astfel în perioadele foarte bogate în precipitații nivelele hidrostatice se găsesc frecvent la adâncimi de 1,50 - 1,60 m (funcție de morfometria locală a terenului ) iar în timpul perioadelor foarte calde-secetoase fără precipitații la 3,00 - 3,50 m, funcție de morfometria locală a terenului.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

> caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Timișoara este un spital clinic universitar cu următoarele specialități de bază: specialitatea de boli infecto-contagioase adulți și copii, specialitatea pneumologie și pneumoftiziologie.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara asigură prin secțiile și serviciile sale asistență medicală complexă, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților fiind spital clinic în același timp și bază de învățământ medical universitar și postuniversitar de cercetare.

Construirea unui nou pavilion medical care să adăpostească aparatul Cyberknife ar determina îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite datorită tehnicii alternative non-invaziv pentru chirurgie.

în vederea atingerii obiectivului general al proiectului a fost realizată o analiză minuțioasă a alternativelor optime legate de realizarea infrastructurii, astfel încât evaluarea acestora sa conducă la alegerea unei alternative durabile. în acest sens, analiza și selecția alternativelor s-a realizat ținându-se cont de aspecte precum cost-eficiență, flexibilitate, oportunitate și probabilitate de atingere a obiectivului.

Prin urmare, pornind de la aspectele prezentate anterior au fost luate în considerare următoarele variante de acțiune pentru realizarea obiectivului:

Scenariul 1 - Realizarea clădirii cu structuri de tip mixt, respectiv fundații izolate din beton armat, stâlpi și grinzi din profite metalice preuzinate, planșee din beton armat

în cadrul scenariului 1 se propune realizarea clădirii de radiochirurgie folosind o structură mixtă: cele două buncăre ce adăpostesc aparatele de radioterapie se vor realiza din diafragme de beton armat, iar restul clădirii se va realiza pe o structură metalică realizată uzinat și montată rapid "in situ". Planșeele, scările și puțul lifturilor se propun a se realiza din beton armat.

Suprastructura se va sprijini pe fundații izolate din beton armat, rigidizate cu grinzi de fundare din beton armat și consolidate conform specificațiilor din studiul geo.

Obiectivele urmărite:

 • ■  obținerea, prin proiect și printr-un management de proiect corespunzător, a unui timp cât mai scurt de intervenție în șantier, astfel încât de la începerea lucrărilor si până la finalizarea acestora să se scurgă un inteval de timp cât mai mic.

 • ■   realizarea unor spații interioare cu deschideri mai mari.

Modalitățile de atingere a scopului propus:

 • ■   proiectul tehnic al structurii metalice trebuie realizată detaliat astfel încât să fie

realizată integral uzinat și să fie montată pe șantier prin buloane de înaltă

rezistență.

 • ■  se va optimiza consumul de materiale și se va asigura un flux tehnologic complet

în care structura uzinată să fie transportată pe șantier și montată într-un interval

minim de timp.

Avantajele soluției:

 • ■   realizarea unor deschideri mari (distanțe mari între pereții portanți/stâlpi) extrem de simplu

 • ■   realizarea unei structuri suple

 • ■  perioada de execuție a lucrărilor mai redusă

 • ■   greutatea totală a structurii de rezistență a construcției scade, astfel încât volumul de intervenție asupra lucrărilor de fundații este mai mic, fiind necesare fundații mai suple

 • ■  posibilitatea de a proiecta lucrările pentru un regim de înălțime mai mare, astfel încât ulterior lucrările de supraetajare să poată fi realizate foarte simplu.

Dezavantajele soluției:

• costul de realizare al structurii metalice pentru aceste tipuri de lucrări este mai mare decât în cazul construirii prin metodele clasice ale structurilor din beton armat. Consumul de metal este mai mare decât cel pentru armăturile clasice, iar metalul utilizat trece printr-un proces complex și sofisticat de uzinare

 • ■  sunt necesare protecții speciale pentru realizarea rezistenței la foc

 • ■  structura necesită o întreținere periodică împotriva coroziunii

 • ■  trebuie realizată o interfață corectă de cuplare a structurii din beton/zidărie existente cu structură metalică având un comportament fizic diferit

 • ■  având în vedere caracterul special al lucrărilor de construcții - montaj, este necesară o forță de muncă specializată și calificată, asistată de specialiști topografi care să stabilească și să traseze cu precizie poziția elementelor metalice structurale.

Scenariul 2 - Realizarea construcției stâlpi din beton armat, planșee tip dală și fundații izolate și continue din beton armat

în cadrul scenariului 2 se propune realizarea noului corp de clădire folosind o structură pe stâlpi din beton armat și planșee dală: suprastructura se va realiza dintr-o combinație de diafragme de beton (spațiile destinate aparatelor de radiologie) și stâlpi de beton armat (restul spațiilor). Planșeele vor fi de tip dală din beton armat. Tot din beton armat se vor realiza și scările și puțul lifturilor.

Suprastructura se va sprijini pe fundații izolate din beton armat, rigidizate cu grinzi de fundare din beton armat și consolidate conform specificațiilor din studiul geo.

Obiectivele urmărite:

 • ■  obținerea, prin proiect și printr-un management de proiect corespunzător, a unui spațiu corespunzător pentru funcțiunea noului pavilion, care să nu necesite lucrări suplimentare și speciale, cu costuri mai ridicate.

 • ■  realizarea unor spații interioare uniforme și generoase.

Modalitățile de atingere a scopului propus:

 • ■   proiectul tehnic al structurii va conține toate detaliile necesare pentru realizarea corespunzătoare a armăturilor, în special al diafragmelor de la buncăre și al planșeelor dală.

 • ■   betonul se va turna monolit, împărțit pe etape, rezultând o structură rigidizată.

Avantajele soluției:

 • ■  având în vedere caracterul omogen și practic nedeformabil al materialelor folosite la realizarea structurii de rezistență a clădirii propuse, nu sunt necesare lucrări speciale de protecție a acesteia la diferențele de temperatură (vară - iarnă, zi -noapte).

 • ■  soluția structurală și tehnologică propusă este eficientă din punct de vedere financiar, costurile fiind reduse față de o structură metalică specială

 • ■  nu necesită o forță de muncă cu înaltă calificare și nici costuri speciale de execuție

 • ■  structura din beton armat va asigura o protecție corespunzătoare la vibrații și la radiațiile ionizante, evitându-se astfel disconfortul utilizatorilor

 • ■   utilizând planșeele dală se elimină grinzile, oferind astfel pozibilitatea instalațiilor să creeze trasee corespunzătoare

Dezavantajele soluției:

 • ■  având în vedere tehnologiile ce vor fi folosite, perioada de execuție a lucrărilor de construcție va fi mai mare, în timpul acestora existând cateva perioade de pauză tehnologică (ploaie, zăpadă, ger etc.)

 • ■   posibilitățile de consolidare și modificare în timp a clădirii sunt anevoioase.

 • ■  structură este mai masivă, fiind necesare fundații greoaie cu dimensiuni mari datorită încărcărilor proprii structuri

 • ■   nu se pot realiza deschideri la fel de mari ca și la structura metalică.

în urma studierii celor două scenarii, precum și a avantajelor și dezavantajelor acestora s-a propus ca soluție Scenariul 2 - Realizarea construcției stâlpi din beton armat, planșee tip dală și fundații izolate și continue din beton armat, deoarece răspunde mult mai eficient tuturor criteriilor impuse prin funcțiunea noului pavilion.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

Scenariul 1 - Realizarea clădirii cu structuri de tip mixt, respectiv fundații izolate din beton armat, stâlpi și grinzi din profile metalice preuzinate, planșee din beton armat

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

“Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș”

Data întocmirii: 06.12.2019

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA (19%)

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

38.228,00

7.263,32

45.491,32

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

23.892,50

4.539,58

28.432,08

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

62.120,50

11.802,90

73.923,40

CAPITO

LUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitati

or necesare funcționarii obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

298.925,00

56.795,75

355.720,75

TOTAL CAPITOLUL 2

298.925,00

56.795,75

355.720,75

CAPITO

LUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3 1 1

Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic)

0,00

0,00

0,00

31 2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3 1 3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport și cheltueli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare Tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

916.000,00

174.040,00

1.090.040,00

351

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

352

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

81 000,00

15 390,00

96.390,00

3 54

Documentații tehnice necesare în vederea obținem avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

35.000,00

6.650,00

41 650,00

3 5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

80 000,00

15.200,00

95 200,00

356

Proiect tehnic si detalii de execuție

720 000,00

136.800,00

856.800,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7 1

Management proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

372

Audit financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

260.000,00

49.400,00

309.400,00

3.8 1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

95.000,00

18.050,00

113.050,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

47.500,00

9.025,00

56.525,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC

47.500,00

9.025,00

56.525,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

165.000,00

31 350,00

196.350,00

TOTAL CAPITOLUL 3

1.176.000,00

223.440,00

1.399.440,00

CAPITO

LUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

11.757.499,25

2.233.924,86

13.991.424,11

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.760.066,06

524.412,55

3.284.478,61

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită montaj

55.201.321,10

10.488.251,01

65.689.572,11

4.3.1.

Echipamente instalații

1.259.941,10

239.388,81

1.499.329,91

4.3.2.

CyberKnife

28.390.200,00

5.394.138,00

33.784.338,00

4.3.3.

Computer tomograf

1.892.680,00

359.609,20

2.252.289,20

4.3.4.

Echipament radioterapie tintita

23.658.500,00

4.495.115,00

28.153.615,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

326.400,00

62.016,00

388.416,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

70.045.286,41

13.308.604,42

83.353.890,82

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier (2%)

235.149,99

44.678,50

279.828,48

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizam de șantier

117 574,99

22 339,25

139 914,24

5.1.2

Cheltuieli conexe organizam de șantier

117 574,99

22.339,25

139 914,24

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

176.958,04

2.280,00

179.238,04

52 1

Comisioane și dobânzile aferente creditele băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)

74 980,93

0,00

74 980 93

523

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenjarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1 %)

14.996,19

0,00

14.996,19

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)

74.980,93

0,00

74 980.93

5.2 5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

12 000,00

2 280,00

14.280.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

7.158.233,19

1.360.064,31

8.518.297,50

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

7.570.341,22

1.407.022,81

8.977.364,03

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1     !

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL                     Zx

79.152.673,12

15.007.665,87

94.160.338,99

Din care C + M                               ✓

\4.996.185,80

2.849.275,30

17.845.461,10

Scenariul 2 - recomandat - Realizarea construcției stâlpi din beton armat, planșee tip dală și fundații izolate și continue din beton armat

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

“Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș”

Data întocmirii: 06.12.2019

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA (19%)

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITO

LUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

38.228,00

7.263,32

45.491,32

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

23.892,50

4.539,58

28.432,08

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

62.120,50

11.802,90

73.923,40

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitati

or necesare funcționarii obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

298.925,00

56.795,75

355.720,75

TOTAL CAPITOLUL 2

298.925,00

56.795,75

355.720,75

CAPITO

LUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1 1

Studii de teren (studiu geotehnic studiu topografic)

0,00

0,00

0,00

3 1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3 13

Alte studii specifice

0.00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport și cheltueli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare Tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

916.000,00

174.040,00

1.090.040,00

351

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

352

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5 3

Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

81 000,00

15 390 00

96.390,00

354

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

35 000,00

6 650,00

41 650,00

3 5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

80.000,00

15 200,00

95 200,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

720.000,00

136 800,00

856.800,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Management proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7 2

Audit financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

260.000,00

49.400,00

309.400,00

3 8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

95 000,00

18.050,00

113.050,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

47.500,00

9.025,00

56.525,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC

47.500,00

9.025,00

56.525,00

3.8 2

Dirigenție de șantier

165 000,00

31.350,00

196 350,00

TOTAL CAPITOLUL 3

1.176.000,00

223.440,00

1.399.440,00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

11.062.227,50

2.101.823,23

13.164.050,73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.760.066,06

524.412,55

3.284.478,61

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită montaj

55.201.321,10

10.488.251,01

65.689.572,11

4.3.1.

Echipamente instalații

1.259.941,10

239.388,81

1.499.329,91

4.3.2.

CyberKnife

28.390.200,00

5.394.138,00

33.784.338,00

4.3.3.

Computer tomograf

1.892.680,00

359.609,20

2.252.289,20

4.3.4.

Echipament radioterapie tintita

23.658.500,00

4.495.115,00

28.153.615,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

326.400,00

62.016,00

388.416,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

69.350.014,66

13.176.502,79

82.526.517,44

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier (2%)

221.244,55

42.036,46

263.281,01

5 1 1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizam de șantier

110 622,28

21 018,23

131 640,51

51 2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

110.622,28

21 018,23

131.640,51

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

169.233,57

2.280,00

171.513,57

52 1

Comisioane și dobânzile aferente creditele băncii finanțatoare

0,00

0,00

000

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)

71 469.81

0,00

71 469,81

5 2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenjarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1 %)

14 293 96

0,00

14 293,96

524

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)

71 469,81

0,00

71 469,81

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

12.000,00

2 280,00

14 280.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

7.088.706,02

1.346.854,14

8.435.560,16

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

7.479.184,14

1.391.170,60

8.870.354,74

CAPITO

LUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

78.366.244,30

14.859.712.03

93.225.956,33

Din care C + M

14.293.961,33

2.715.852,65

17.009.813,98

DEVIZUL OBIECTULUI “Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș” Data întocmirii: 06.12.2019

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA (19%)

Valoare cu

TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

119.462,50

22.697,88

142.160,38

4.1.2.

Rezistență

2.317.572,50

440.338,78

2.757.911,28

4.1.3.

Arhitectură

6.020.910,00

1.143.972,90

7.164.882,90

4.1.4.

Instalații

2.604.282,50

494.813,68

3.099.096,18

Instalații sanitare

611.648,00

116.213,12

727.861,12

Instalații termice și climatizare

702.439,50

133.463,51

835.903,01

Instalații ventilații

181.583,00

34.500,77

216.083,77

Instalații electrice

1.108.612,00

210.636,28

1.319.248,28

TOTAL I - subcap. 4.1.

11.062.227,50

2.101.823,23

13.164.050,73

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.760.066,06

524.412,55

3.284.478,61

TOTAL II - subcap. 4.2.

2.760.066,06

524.412,55

3.284.478,61

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

55.201.321,10

10.488.251,01

65.689.572,11

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

326.400,00

62.016,00

388.416,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6

55.527.721,10

10.550.267,01

66.077.988,11

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

69.350.014,66

13.176.502,78

82.526.517,44

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

Studiul geotehnic

Pentru prezenta investiție s-a realizat studiul geotehnic, documentație anexată studiului de fezabilitate. în urma investigațiilor făcute pe amplasamentul construcției, s-a constatat că terenul de fundare se încadrează în categoria geotehnica 1 cu risc geotehnic redus.

Proiectant,


raK*«!!JȘiw*
VzrzM—

Arh. Mihai Mânzat

SC Consiliere Financiara mB. SRL 1.


pa W


7 2/04 A?.


zKSILIERE

TANCIARA j

r mb Z

?/ SRLk^y


 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

  Anul 1

  Anul 2

  Anul 3

  Nr crt

  Activitate / subactivitate

  L u n a 1

  L u n a 2

  L u n a 3

  L u n a 4

  L u n a

  5

  L u n a 6

  L u n a 7

  L u n a 8

  L u n a 9

  L u n a 1 0

  L u n a 1 1

  L u n a 1 2

  L u n a

  1

  L u n a 2

  L u n a 3

  L u n a 4

  L u n a 5

  L u n a 6

  L u n a 7

  L u n a 8

  L u n a 9

  L u n a 1 0

  L u n a 1 1

  L u n a 1 2

  L u n a 1

  L u n a 2

  L u n a 3

  L u n a 4

  L u n a 5

  L u n a

  6

  L u n a 7

  L u n a 8

  L u n a 9

  L u n a 1 0

  L u n a

  1 1

  L u n a 1 2

  1

  DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PENTRU DESEMNAREA PROIECTANTULUI (DTAC, PROIECT TEHNIC Șl ASISTENȚĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI) Șl A EXECUTANTULUI LUCRĂRILOR

  1.1.

  Pregătirea și derularea procedurii de achiziție a documentației tehnice / asistenței din partea proiectantului și a executantului lucrărilor de construcții, contractarea executantului și a proiectantului

  1.2.

  Elaborarea documentației faza D.T.A.C. în vedere obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism

  1.3.

  Elaborare P.T.

  2

  Dirigenția de șantier și asistență din partea proiectantului

  2.1.

  Contractarea dirigintelui de șantier

  2.2.

  Supravegherea lucrărilor de execuție de către dirigintele de șantier și proiectant

  3

  EXECUȚIA LUCRĂRILOR

  3.1.

  Predare amplasament

  3.2.

  Execuția lucrărilor

  3.3.

  Refacerea mediului ambiant

  3.4.

  Livrarea si montarea echipamentelor

  3.5.

  Recepția lucrărilor

Graficul de realizare a investiției este similar in cele două scenarii analizate.

 • 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico- economic propus

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Investiția propusă, conform temei de proiectare constă în construirea unei clădiri pentru înființarea unui Centru Oncologic de terapie personalizată.

Obiectivul general al proiectului propus îl constituie creșterea calității actului medical în diagnosticare și tratare a cazurilor oncologice prin realizarea unui centru oncologic de terapie personalizată.

Terapia cu radiații este vitala pentru vindecarea cancerului sau ameliorarea unor simptome (cum ar fi durerea, dispneea) in tratamentul metastazelor osoase, cerebrale. De aceea este foarte importanta achiziționarea de aparaturi noi, moderne, care sa reprezinte o soluție pentru bolnavii de cancer. Dotarea cu aparatura de înalta performanta, existenta unui personal calificat si supraspecializat au condus in ultimul timp la creșterea adresabilității, eficientizarea actului medical si recunoașterea Spitalului Județean de Urgenta Pitești ca unul dintre cele mai apreciate spitale.

Perioada de referință a proiectului este 20 de ani. Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

în formularea scenariilor tehnice ale investiției au fost analizate o serie de riscuri naturale relevante care ar fi putut afecta realizarea sau mentenanța în timp a construcțiilor, după cum urmează:

Riscuri geologice (risc geotehnic redus, categoria geotehnică 1): Stabilitatea generală a terenului este asigurată iar lucrările de prospectare geotehnică din zonă nu au semnalat anomalii geologice în stratificație. Amplasamentul cercetat având stabilitatea generală asigurată, prezintă în general un relief relativ plan cu ușoare denivelări de 10 - 40 cm.

Pentru reducerea riscurilor provenite din vânt, zăpadă sunt prevăzute următoarele măsuri:

 • - vânt: gv datorită tipului de construcție, aportul vântului este neglijabil, la determinarea eforturilor maxime; în concluzie nu s-a luat în considerare aportul vântului;

 • - zăpadă: gzc s-a calculat în conformitate cu normele din România; zona de zăpadă: conform CR1-1-3/2012;

Pentru reducerea riscurilor provenite din inundații sunt prevăzute următoarele măsuri:

 • - hidroizolarea construcțiilor cu materiale impermeabile rezistente la acțiunea apei

 • - drenaje perimetrale pe toate laturile construcțiilor propuse

 • - rețea de rigole, cămine etc exterioare pentru îndepărtarea apelor pluviale din perimetrul clădirilor.

Reducerea suprafețelor de teren degradate prin activitatea desfășurată în șantier.

Se are în vedere, în primul rând, reducerea la minim a posibilității afectării de noi terenuri. Acestea implică:

 • - economisirea rezervelor, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul asigurării planului de execuție a proiectului;

 • - dirijiarea și concentrarea activității numai în zona destinată acestui scop;

 • - construcții minime de noi drumuri, deci realizarea numai a căilor de acces propuse prin proiect.

Se va face:

 • - monitorizarea continuă a stării terenurilor și a fenomenelor fizico-geologice de tipul alunecărilor de teren, torenți. ș.a.m.d.

 • - evitarea extinderii terenurilor degradate din aceste cauze, fapt care s-ar putea datora modalităților de executare a construcțiilor;

 • - realizarea și întreținerea în stare de funcționare a sistemului de colectare a apelor din perimetru, iar în cazul apariției acestor fenomene (alunecări de teren, torenți, ș.a.m.d.), acționarea prin metode specifice pentru eliminarea sau controlul lor.

Recuperarea solului de pe terenurile pe care se execută construcțiile propuse, conservarea acestuia și utilizarea lui în lucrările de revegetalizare din perimetru.

Refacerea ecologică a sectoarelor în care execuția a fost deja încheiată.

La finalizarea lucrărilor pe amplasament se vor realiza activități de refacere a mediului afectat.

Nu este necesară dezafectarea unor instalații anume, terenul urmând a fi eliberat de utilaje și construcții temporare.

Vor fi luate măsuri pentru prevenirea oricăror scurgeri accidentale de produse petroliere sau de ulei. în cazul în care s-au produs scurgeri accidentale de produse petroliere sau de ulei, acestea se vor strânge cu ajutorul unor materiale absorbante.

Alimentarea cu combustibili și lubrifianți a utilajelor, precum și reparațiile curente ale acestora nu se vor efectua pe amplasament.

Protecția ecosistemelor

Pe amplasamentul propus a se realiza investiția nu există specii de plante sau animale protejate.

Peisajul din această zonă va fi temporar afectat până la finalizarea lucrărilor. După finalizarea lucrărilor aspectul va fi vizibil îmbunătățit și pus în valoare prin obiectivul propus.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Prin realizarea investiției propuse nu se va produce impact negativ asupra așezărilor umane din zonă.

Gospodărirea deșeurilor generate prin amplasament

Depozitarea materialului, din decopertarea suprafețelor unde se vor construi lucrările propuse, se va face, temporar, în exteriorul perimetrului de lucru și ulterior, se va împrăștia pe suprafața de teren care va fi păstrată ca spațiu verde.

Deșeurile se vor colecta în europubele, fiecare spațiu va fi prevăzut cu coșuri care se vor goli conform programării.

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

Necesarul de utilități rezultate, după construirea clădirii

Apa rece

 • - debit de apa necesar - 2190 mc/an

 • - debit de apa uzata menajera - 2190 mc/an

Necesarul de apa pentru incendii

Vhi = (2x2.1) l/s x (10 min x 60 sec) = 2520 I = 2.52 mc, unde:

Vhi = volumul de apă necesar pentru hidranții interiori din clădire;

VTotal mc = 2.52 mc utili pentru hidranții interior (P118/2-2013 anexa 3 si timpul 10 min cf. art.

4.35 litd).

Energie electrică

Necesarul de putere calculat este:

Pi = 597,52 kW

Cs = 0,8644

Pa = 516,52 kW

Un = 400/230 V

coscp = 0,92

f=50Hz

Sarcina termica de încălzire (pierderile de căldură) a fost determinata conform normelor romanești (STAS 1907-1/97) pentru zona climatica II si zona eoliana IV, clădire amplasata in localitate.

Necesarul de căldură pentru clădire este de 189,397 kW.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Pentru țările incluse în Uniunea Europeană, cât și pentru cele pe cale de a adera la Uniune, accesul la serviciile de sănătate este statuat la nivel legislativ și garantat în Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, articolul 33: „oricine are dreptul la accesul la serviciile medicale preventive și dreptul de a beneficia de tratament medical”.

Conform Comisiei Europene, România a înregistrat progrese în aplicarea reformelor în sectorul sănătății având drept scop creșterea eficienței și accesibilității, precum și îmbunătățirea calității, în linie cu recomandările de țară ale Consiliului European din 2013. Cu toate acestea, reforma în sectorul sănătății rămâne una dintre recomandările specifice de țară ale Comisiei Europene.

Fiind o clădire amplasată într-o zonă centrală a localității, vizibilă comunității locale, se observă un impact asupra mentalității și comportamentului oamenilor, motiv pentru care este foarte importantă oferirea unui bun exemplu pentru populație în contextul obiectivelor proiectului. Realizarea investiției va avea un impact asupra conștientizării implicării autorității publice în dezvoltarea infrastructurii spitalicești, precum și în implicarea dezvoltării corecte și sustenabile urbană. în concluzie realizarea investiției propuse prin proiect urmărește rezultate pe termen lung, sustenabile, cu impact social și cultural considerabil.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare',

Estimarea privind forța de muncă este similară în cazul ambelor scenarii analizate, alegerea unui scenariu nu implică diferențe în ceea ce privește numărul de locuri de muncă create.

Număr de locuri create în faza de realizare:

Pentru realizarea investiției se va contracta o firmă specializată în domeniu pe baza procedurii de achiziție așa cum s-a descris la punctele anterioare. Prin urmare putem spune că proiectul de față nu crează locuri de muncă în faza de execuție, întrucât activitățile de executare a lucrărilor de construcții nu se vor realiza în regie proprie.

Totuși, în mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de muncă pentru agenții economici care vor participa la realizarea acestei investiții. Acest lucru este însă greu de determinat întrucât depinde de capacitatea actuală a fiecărui agent economic.

Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Conform informațiilor primite de la Spitalul de boli infecțioase "Victor Babeș” Timișoara, urmare a realizării investiției, numărul de personal estimat este de minim 10 persoane: 2 medici radioterapie, 1 medic oncolog, 1 medic hematologie, 1 medic radiologie, 1 fizician și 4 asistente. Așadar, investiția va genera cel puțin 10 de noi locuri de muncă în faza de operare.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a sitarilor protejate, după caz;

în cazul ambelor scenarii analizate, proiectul va propune construirea și amenajarea clădirii astfel încât să se pună accentul pe armonizarea acesteia cu mediul natural în care se plasează. Construcția clădirii se va efectua plecând de la principiile de corelare a funcționalității, rezistenței și esteticului și având în vedere legătura între rezultatul final al investiției și percepția locuitorilor. De asemenea, menționăm faptul că lucrările proiectate nu au impact negativ asupra mediului și asupra biodiversității. Nu sunt identificate surse de poluare care ar putea influența mediului înconjurător la punerea în funcțiune a investiției. Activitățile desfășurate pe amplasament la terminarea construcțiilor nu vor produce poluare fonică sau vibrații iar la finalizarea lucrărilor pe amplasament se vor realiza activități de refacere a mediului afectat.

Ca și aspecte pozitive care influențează mediul înconjurător amintim faptul că prin proiect se propune plantare de copaci și amenajare de spații verzi.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Nu este cazul.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Dimensionarea obiectivului de investiții s-a realizat pe baza analizei evoluției numărului de pacienți bolnavi de carcer înregistrați la nivel național, județean și local. Toate aceste informații au fost descrise pe larg în subcapitolul 2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor și subcapitolul 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții.

în cadrul analizei s-a constatat creșterea constantă a numărului de pacienți bolnavi de cancer la nivel mondial, național, regional și județean fapt ce necesită o preocupare intensă a autorităților din domeniul sanitar de a îmbunătăți modalitățile de tratament si vederea creșterii speranței de viață a persoanelor.

în concluzie, dimensionarea obiectului de investiție se justifică atât pe termen mediu cât și pe termen lung întrucât cererea pentru serviciile oferite de centrul oncologic propus este ridicată si în creștere.

f                      J

Lj consuere financiara

Activitati de consultanta pentru afaceri s management

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Scenariul 1

Analiza financiară are drept obiectiv calculul performanței financiare a proiectului propus pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cele mai potrivite surse de finanțare pentru acesta. Această analiză se referă la susținerea financiară și sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanță financiară precum și justificarea pentru volumul asistenței financiare necesare.

S-a utilizat tehnica incrementală, adică determinarea fluxului de numerar al investiției ca diferență dintre fluxurile de numerar ale scenariului cu proiect și cele ale scenariului fără proiect.

Scenariului fără proiect este varianta zero investiție și presupune a nu se interveni și de a nu investi în construirea și dotarea unei clădiri cu funcțiunea de centru medical de radioterapie.

în cadrul scenariului cu proiect s-au stabilit tipurile de cheltuieli pe care le va genera investiția propusă și sursele de finanțare ale acestora.

Evoluția prezumată a costurilor de operare

Având în vedere domeniul studiat, pentru estimarea cheltuielilor de operare s-a luat în considerare un orizont de timp de 20 ani.

Varianta “fără proiect”

 • >  în cadrul variantei fără proiect, costurile de operare sunt zero, având în vedere că investiția nu se va realiza.

Varianta “cu proiect”

 • >  Au fost supuse analizei cheltuielile care s-au considerat că vor fi generate de investiție.

 • >  în estimarea cheltuielilor salariale s-a plecat de la premisa că în urma implementării proiectului se vor crea 10 de locuri noi de muncă:

  Denumire post

  Nr.

  Salariul de bază/lună

  Cheltuieli salariale pe an

  Medic radioterapie

  2

  12.500,00

  300.000,00

  Medic oncolog

  1

  12.500,00

  150.000,00

  Medic hematologie

  1

  12.500,00

  150.000,00

  Medic radiologie

  1

  12.500,00

  150.000,00

  Fizician

  1

  4.905,00

  58.860,00

  Asistenta

  4

  4.345,00

  208.560,00

  Total

  1.017.420,00

> Cheltuielile cu încălzitul și iluminatul au fost prognozate conform consumurilor de utilități date de către specialiști pentru investiția propusă.

Conform calculelor specialiștilor, investiția va genera următoarele consumuri de energie:

Consum anual

Cost unitar

Cost total anual

Energie electrică

494000 kWh /an

0.5869 lei / kWh

289.928,60

Apă și canalizare

2190 mc / an

7,35 lei / mc

16.096,50

 • >  Cheltuielile cu materialele de curățenie s-a stabilit pe baza unui cost pe mp, rezultând un total de 37.340 lei/an.

 • >  S-au estimat si costuri cu bunuri și servicii pentru funcționare, unde s-au inclus servicii de mentenanță precum și materiale sanitare și consumabile, la valoarea de 1.040.000 lei/ an.

 • >  Toate sumele sunt exprimate în lei și previziunile sunt realizate în prețuri constante.

Valoric, costurile de operare ale investiției în varianta „ cu proiect” pe o perioadă de 20 ani se prezintă astfel:

COSTURI DE OPERARE                                                           ..... ............................

Costuri

Am

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Costuri salariale

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

materiale pentru curățenie

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

încălzit, iluminat si forța motrica

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

apa, canal si salubritate

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

alte bunuri si sericii pentru funcționare

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

TOTAL COSTURI DE OPERARE

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

Proiecțiile financiare marginale se prezintă astfel:

COSTURI DE OPERARE

Costuri

Am

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Costuri salariale

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

materiale pentru curățenie

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

încălzit, iluminat si forța motrica

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

apa, canal si salubritate

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

materiale si prestări de servcii cu caracter funcțional

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

alte bunuri si servicii pentru funcționare

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

TOTAL COSTURI DE OPERARE

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

Evoluția prezumată a veniturilor

în analiza fluxurilor de intrări ale noii infrastructuri s-a pornit de la premisa ca veniturile centrului vor proveni din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate în baza contractului de furnizare de servicii încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate. De asemenea, centrul va putea realiza venituri suplimentare din:

 • a) donații și sponsorizări;

 • b)  legate;

 • c) asocieri investiționale în domenii medicale ori de cercetare medicală și farmaceutică;

 • d) închirierea unor spații medicale, echipamente sau aparatură medicală către alți furnizori de servicii medicale, în condițiile legii;

 • e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatori economici;

 • f)  editarea și difuzarea unor publicații cu caracter medical;

 • g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terți;

 • h) contracte de cercetare;

 • i)  copiata pentru unele servicii medicale.

Conform Normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, plafonul pentru tratamentul prin iradiere 3D este de 320 lei pe o ședința, si, avand in vedere ca numărul mediu de ședințe per pacient este de 30, rezulta un total per pacient de 9.600 lei. Calculând la un număr maxim de pacienți de 28 de pacienți pe zi rezultă un venit anual de 3.225.600 lei.

Valoric, fluxurile de intrare ale investiției se prezintă astfel: Toate sumele sunt exprimate în lei.

Varianta „cu proiect”

FLUXURI DE INTRARE

Intrări

Ani

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

încasări

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL FLUXURI DE INTRARE

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

Proiecțiile financiare marginale arată astfel:

FLUXURI DE INTRARE

Intrări

Ani

1

2

3

____4|

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

'15

16

Î7

18

19

20

încasări

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL FLUXURI DE INTRARE

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

în ceea ce privește analiza fezabilității proiectului și analiza fluxurilor de numerar, s-au luat în considerare toate sursele de ieșiri (costurile investiției și costurile de operare), precum și toate sursele de intrări (resursele financiare și fluxurile de intrare). Analiza trebuie să arate că în fiecare an fluxul de numerar este cel puțin echilibrat, ceea ce înseamnă că balanța intrărilor și ieșirilor trebuie să fie cel puțin zero, dacă nu pozitivă. în analiza financiară se vor utiliza rezultatele cumulative ale anilor precedenți, ceea ce înseamnă că bilanțurile anilor precedenți vor fi adăugate celor ale anilor următori, generând fluxurile de numerar cumulate care trebuie să fie în mod necesar echilibrate.

FEZABILITATE SI SUSTENABILITATE FINANCIARA

Ani implementare

Ani operare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Incasari aferente veniturilor operaționale

0

0

0

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

Plăti aferente cheltuielilor operaționale

0

0

0

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

Flux de numerar din activitatea operaționala

0

0

0

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

Costuri investiție

4.464.264

13.955.698

75.740.377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flux de numerar din activitatea de investiții

^t.464.264

-13.955.698

-75.740.377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Surse de finanțare investiție

4.464.264

13.955.698

75.740.377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flux de numerar din activitatea de finanțare

4.464.264

13.955.698

75.740.377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flux de numerar total

0

0

0

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

FLUX DE NUMERAR CUMULAT

0

0

0

804.815

1.609.630

2.414.445

3.219.260

4.024.075

4.828.889

5.633.704

6.438.519

7.243.334

8.048.149

8.852.964

9.657.779

10.462.594

11.267.409

12.072.224

12.877.038

13.681.853

Din tabelul prezentat mai sus reiese faptul că fluxurile de numerar cumulate sunt pozitive, ceea ce demonstrează că realizarea investiției este fezabilă.

Potrivit documentului ’Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects’ elaborat pentru perioada 2014-2020, pentru ca un proiect să poată fi considerat eligibil pentru acordarea cofinanțării din Fonduri, VFNA/C trebuie să fie negativ și RRF/C trebuie să fie mai mică decât rata de actualizare pentru analiză. în caz contrar, proiectul nu poate obține finanțare europeană, întrucât înseamnă că Beneficiarul dispune de fonduri proprii suficiente pentru a realiza proiectul respectiv.

în calculul VNAF/C și RIRF/C se va ține cont de valoarea fluxului de numerar net actualizat folosind o rată a dobânzii convențională. în cazul proiectului propus, rata de actualizare a fost considerată 4%, conform recomandărilor din cadrul documentul ’Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects’ elaborat pentru perioada 2014-2020.

De asemenea, în ceea ce privește sursele de intrări, vor fi luate în considerare doar fluxurile de intrări generate pe perioada de operare (fără a se lua în calcul resursele financiare obținute din fonduri europene, contribuția națională și cea a beneficiarului final).

în aceste condiții, tabelul indicatorilor financiari ai profitabilității investiției (VNAF/C și RIRF/C) este următorul:

INDICATORI FINANCIARI Al INVESTIȚIEI

Ani implementare si operare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total încasări din exploatare

0

0

0

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

Valoare reziduală

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.504.907

INCASARI TOTALE

0

0

0

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

11.730.507

Total plăti de exploatare

0

0

0

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

Investiție

4.464.264

13.955.698

75.740.377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PLĂTI TOTALE

4.464.264

13.955.698

75.740.377

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

FLUX DE NUMERAR NET

-4.464.264

-13.955.698

-75.740.377

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

9.309.722

Rata de actualizare

4%

VENIT NET ACTUALIZAT FINANCIAR (VNAF/C)

-71.942.517

RATA INTERNA DE RENTABILITATE FINANCIARA (RIRF/C)

-10,05%

Obținerea unei valori financiare nete actualizate a investiției negative, a unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare (4%), și a unor fluxuri de numerar cumulate pozitive indică faptul că proiectul necesită finanțare pentru a fi fezabil din punct de vedere financiar (VNAF/C<0).

Scenariul 2

în cazul acestui scenariu, s-a luat în calcul o evoluție a costurilor de operare și a veniturilor similar cu primul scenariu. Diferența constă doar în valoarea investiției.

în acest caz analiza fezabilității proiectului și analiza fluxurilor de numerar, tabelul arată astfel:

FEZABILITATE SI SUSTENABILITATE FINANCIARA

Am implementare

Ani operare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Incasari aferente veniturilor operaționale

0

0

0

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

Plăti aferente cheltuielilor operaționale

0

0

0

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

Flux de numerar din activitatea operaționala

0

0

0

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

Costuri investiție

4.464.264

13.107.914

75.653.778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flux de numerar din activitatea de investiții

-4.464.264

-13.107.914

-75.653.778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Surse de finanțare investiție

4.464.264

13.107.914

75.653.778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flux de numerar din activitatea de finanțare

4.464.264

13.107.914

75.653.778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flux de numerar total

0

0

0

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

FLUX DE NUMERAR CUMULAT

0

0

0

804.815

1.609.630

2.414.445

3.219.260

4.024.075

4.828.889

5.633.704

6.438.519

7.243.334

8.048.149

8.852.964

9.657.779

10.462.594

11.267.409

12.072.224

12.877.038

13.681.853

Din tabelul prezentat mai sus reiese că fluxurile de numerar cumulate sunt pozitive, ceea ce demonstrează că realizarea investiției este fezabilă.

Tabelul indicatorilor financiari ai profitabilității investiției (VNAF/C și RIRF/C) este următorul:

INDICATORI FINANCIARI Al INVESTIȚIEI

Ani implementare si operare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total incasari din exploatare

0

0

0

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

Valoare reziduală

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

8.504.907

INCASARI TOTALE

0

0

0

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

11.730.507

Total plăti de exploatare

0

0

0

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

Investiție

4.464.264

13.107.914

75.653.778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PLĂTI TOTALE

4.464.264

13.107.914

75.653.778

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

FLUX DE NUMERAR NET

-4.464.264

-13.107.914

-75.653.778

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

804.815

9.309.722

Rata de actualizare

4%

VENIT NET ACTUALIZAT FINANCIAR (VNAF/C)

-71.081.707

RATA INTERNA DE RENTABILITATE FINANCIARA (RIRF/C)

-9,99%

Obținerea unei valori financiare nete actualizate a investiției negative, a unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare (4%), și a unor fluxuri de numerar cumulate pozitive indică faptul că proiectul necesită finanțare pentru a fi fezabil din punct de vedere financiar (VNAF/C<0).

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Realizarea analizei economice constă în transformarea prețurilor de piață utilizate în analiza financiară în prețuri contabile (care corectează distorsiunile prețurilor, cauzate de existența imperfecțiunilor pe piață).

Rata socială de actualizare folosită în analiza economică este de 5 %, conform documentului ’Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects’, document elaborat pentru perioada 2014-2020.

Scenariul 1

a. Corecții fiscale:

în tabelul următor s-a aplicat o corecția fiscală la valoarea totală de investiție și anume eliminarea valorii de TVA din valoarea de piață.

TOTAL COSTUR

INVESTITIEf Fără TVA)

Costuri

Ani

TOTAL

1

2

3

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

0

38.228

23.893

62.121

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0

Amenajarea terenului

0,00

38.228,00

0,00

38.228

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

23.892,50

23.893

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0

Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

298.925

0

298.925

Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicații, radio-tv, etc

0

298.925

0

298.925

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

916.000

173.333

86.667

1.176.000

Studii

0

0

0

0

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0

0

0

0

Expertizare tehnică

0

0

0

0

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

0

Proiectare

916.000

0

0

916.000

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

Consultanță

0

0

0

0

Asistenta tehnica

0

173.333

86.667

260.000

Cheltuieli pentru investiții

0

8.070.090

61.975.196

70.045.286

Construcții și instalații

0

8.070.090

3.687.409

11.757.499

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

2.760.066

2.760.066

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

55.201.321

55.201.321

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

Dotări

0

0

326.400

326.400

Active necorporale

0

0

0

0

Alte cheltuieli

2.835.482

3.159.111

1.575.747

7.570.341

Organizare de șantier

0

235.150

0

235.150

Lucrări de construcții

0

117.575

0

117.575

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0

117.575

0

117.575

Comisioane, taxe, cote legale

0

88.479

88.479

176.958

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.835.482

2.835.482

1.487.268

7.158.233

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

0

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

0

0

0

0

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

0

Probe tehnologice și teste

0

0

0

0

TOTAL COSTURI INVESTIȚIE

3.751.482

11.739.688

63.661.503

79.152.673

C+M

0

8.524.818

6.471.368

14.996.186

De asemenea vom aplica aceeași corecție fiscală și la costurile de operare, respectiv eliminarea taxei pe valoare adăugată la costurile plătitoare de TVA. Costurile de operare se prezintă după aplicarea corecțiilor fiscale după cum urmează.

COSTURI DE OPERARE cu corecții fiscale

Costuri

Ani

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I8

19

20

Costuri salariale

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

827.171

materiale pentru curățenie

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

31.378

încălzit, iluminat si forța motrica

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

243.637

apa, canal si salubritate

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

13.526

materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

16.807

alte bunuri si servicii pentru funcționare

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

873.950

TOTAL COSTURI DE OPERARE

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

2.006.469

b) Corecții pentru transformarea preturilor de piață în preturi contabile

Prețurile intrărilor și ieșirilor nu reflectă valoarea lor socială din cauza distorsiunilor pieței, cum ar fi barierele comerciale și regimurile de monopol. Prețurile contabile se calculează prin aplicarea factorilor de conversie la prețurile financiare. Aplicând factorii de conversie se obține conversia prețurilor de piață utilizate în analiza financiară în prețuri contabile ce vor fi utilizate în cadrul analizei economice.

După introducerea corecțiilor pentru eliminarea distorsionării prețurilor, se pot calcula rata internă a rentabilității economice (RIRE) și venitul net actualizat economic (VNAE). Calculul acestor indicatori economici se realizează cu luarea în considerare a factorilor de actualizare și cu utilizarea aceleași metodologii folosite pentru calcularea indicatorilor de performanță pentru analiza financiară.

TOTAL COSTURI INVESTIȚIE

Costuri

Ani

TOTAL

1

2

3

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

0

33.982

28.432

62.414

Obținerea terenului

0

0

0

0

Amenajarea terenului

0

33.982

0

33.982

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

28.432

28.432

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

0

Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

265.723

0

265.723

Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicații, radio-tv, etc

0

265.723

0

265.723

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

1.090.040

206.267

103.133

1.399.440

Studii

0

0

0

0

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0

0

0

0

Expertizare tehnică

0

0

0

0

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

0

Proiectare

1.090.040

0

0

1.090.040

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

Consultanță

0

0

0

0

Asistenta tehnica

0

206.267

103.133

309.400

Cheltuieli pentru investiții

0

7.173.745

71.809.342

78.983.087

Construcții și instalații

0

7.173.745

3.277.849

10.451.594

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

2.453.506

2.453.506

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

65.689.572

65.689.572

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

Dotări

0

0

388.416

388.416

Active necorporale

0

0

0

0

Alte cheltuieli

3.374.224

3.705.551

1.854.466

8.934.242

Organizare de șantier

0

244.430

0

244.430

Lucrări de construcții

0

104.516

0

104.516

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0

139.914

0

139.914

Comisioane, taxe, cote legale

0

86.897

84.617

171.514

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3.374.224

3.374.224

1.769.849

8.518.297

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

0

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

0

Probe tehnologice și teste

0

0

0

0

TOTAL COSTURI INVESTIȚIE

4.464.264

11.385.269

73.795.374

89.644.907

C+M

0

7.577.967

5.759.786

13.337.753

COSTURI DE OPERARE cu factori de conversie

Costuri

Am

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Costuri salariale

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

1.017.420

materiale pentru curățenie

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

37.340

incalzit, iluminat si forța motrica

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

289.929

apa, canal si salubritate

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

16.097

materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

alte bunuri si servicii pentru funcționare

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

TOTAL COSTURI DE OPERARE

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

Calculul beneficiilor economice

în cadrul analizei proiectului au fost identificate o serie de beneficii economice și sociale. Ținând cont de faptul că acest proiect nu este generator de venit, nu pot fi cuantificate monetar toate beneficiile, dar toate au un rol extrem de important în luarea deciziei de finanțare a proiectului propus. Beneficiile identificate sunt următoarele:

 • - creșterea numărului de pacienti tratati

 • - reducerea costurilor pentru realizarea tratamentului, evitarea pierderilor de producție ale familiei si pacientului prin reducerea costurilor de transport si cazare

 • - crearea de locuri de munca

 • - creșterea speranței de viata a pacientului si calitatea imbunatatita a vieții pentru pacient si pentru familia sa

în ceea ce privește cuantificarea monetară a beneficiilor, s-a determinat beneficiile rezultate din crearea a 10 locuri noi de muncă. Efectul social al acestor angajari este dat de creșterea veniturilor salariale si a standardului de viata pentru persoanele angajate in faza de execuție si de operare a proiectului, iar efectul economic este dat de transferurile fiscale (contribuțiile aferente salariilor plătite, virate către bugetul de stat) si care vor putea fi redistribuite in economie. Valoarea acestor beneficii este de 445.121 lei.

De asemenea, prin construirea si dotarea centrului de radioterapie va creste numărului de pacienti tratati si care apeleaza cu încredere la serviciile oferite de Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș.

Avem in vedere următoarele ipoteze:

După implementarea prezentului proiect numărul de persoane care vor putea apela la serviciile oferite va putea ajunge la 10.000/an.

Având in vedere ca o parte din bolnavi, aprox. 10%, sunt dispusi sa achite costul tratamentului si taxa de prioritate (10%), se estimează beneficiu anual de aproximativ 2.598.000 lei/an.

De asemenea, s-a estimat beneficiul rezultat din creșterea speranței de viață a pacientului prin îmbunătățirea stării de sănătate. Astfel s-a estimat la un salariul mediu brut 5.400 lei, contravaloarea taxelor și impozitelor virate către stat sunt de 2.375 lei/lună. Estimând un număr de 340 de persoane tratate pe an, rezultă un beneficiu economic de 9.690.000 lei.

Calculul indicatorilor economici ai investiției

INDICATORI ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ani implementare si operare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Corecții fiscale

712.782

2.216.010

12.078.875

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

Corecții fiscale operare

0

0

0

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

Corecții fiscale investiție

712.782

2.216.010

12.078.875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri operaționale

0

0

0

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.504.907

Beneficii economice

0

0

0

'14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

TOTAL INTRĂRI

712.782

2.216.010

12.078.875

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

26.277.944

Costuri de operare -factori de conversie

0

0

0

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

Costuri de investiție -factori de conversie

4.464.264

11.385.269

73.795.374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL IEȘIRI

4.464.264

11.385.269

73.795.374

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

FLUX DE NUMERAR

-3.751.482

-9.169.259

-61.716.499

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

23.857.159

Rata de actualizare

5,00%

VENIT NET ACTUALIZAT

87.517.751

RATA INTERNA DE RENTABILITATE ECONOMICA (RIRE)

18,76%

întrucât venitul net actualizat pozitiv este pozitiv (VNAE>0), iar rata internă de rentabilitate economică este superioară ratei sociale de actualizare (5%), înseamnă că proiectul propus este oportun din punct de vedere economic, contribuind la sporirea calității vieții în zonă.

Raport B/C = Valoare actualizată a intrărilor / Valoare actualizată a ieșirilor = 1,85.

Scenariul 2

Pentru calculul indicatorilor economici s-a procedat similar scenariului 1, rezultând următoarele valori:

INDICATORI ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ani implementare si operare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Corecții fiscale

712.782

2.081.266

12.065.665

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

Corecții fiscale operare

0

0

0

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

414.316

Corecții fiscale investiție

712.782

2.081.266

12.065.665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

O

0

0

0

Venituri operaționale

0

0

0

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

3.225.600

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.356.762

Beneficii economice

0

0

0

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

14.133.121

TOTAL INTRĂRI

712.782

2.081.266

12.065.665

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

17.773.037

24.129.799

Costuri de operare - factori de conversie aplicați

0

0

0

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

Costuri de investiție - feciori de conversie aplicați

4.464.264

10.752.766

73.712.637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL IEȘIRI

4.464.264

10.752.766

73.712.637

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

2.420.785

FLUX DE NUMERAR

-3.751.482

-8.671.501

-61.646.972

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

15.352.252

21.709.014

Rata de actualizare

5,00%

VENIT NET ACTUALIZAT ECONOMIC (VNAE)

87.219.679

RATA INTERNA DE RENTABILITATE ECONOMICA (RIRE)

18,91%

întrucât venitul net actualizat pozitiv este pozitiv (VNAE>0), iar rata internă de rentabilitate economică este superioară ratei sociale de actualizare (5%), înseamnă că proiectul propus este oportun din punct de vedere economic, contribuind la sporirea calității vieții în zonă.

Raport B/C = Valoare actualizată a intrărilor/Valoare actualizată a ieșirilor = 1,86.

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

într-o accepțiune foarte largă, analiza de senzitivitate reprezintă investigația care se realizează cu privire la nivelul unor factori, la potențialele modificări sau erori ce se pot produce, precum și cu privire la impactul pe care acestea le vor avea asupra fenomenului (ca rezultat al factorilor). Cu alte cuvinte, reprezintă studiul modificărilor pe care aceste schimbări sau erori le generează asupra rezultatelor unui fenomen. Analiza de senzitivitate reprezintă un instrument al cuantificării riscului ce influențează activitățile economice și de management, este o metodă de analiză și diagnostic financiar utilizată în studiul echilibrului financiar și o tehnică de evaluare financiară și fundament al deciziei.

Realizarea unei analize de senzitivitate constă în parcurgerea următoarelor etape:

 • -  previziunea factorilor determinanți ai performanțelor proiectului într-un scenariu normal (situație considerată de bază);

 • -  identificarea factorilor care s-ar putea modifica;

 • -  construirea a două scenarii posibile pentru fiecare dintre factori: scenariul favorabil (optimist) și nefavorabil (pesimist);

 • -  analiza impactului fiecărui factor prin recalcularea indicatorilor de performanță, în condițiile în care fiecare factor se află în scenariul favorabil/nefavorabil, toți ceilalți factori menținându-se la nivelul din scenariul de bază;

 • -  construirea unui tabel pentru fiecare dintre indicatorii de performanță folosiți drept criteriu de apreciere a investiției, în care se vor trece valorile obținute prin modificare fiecărui factor;

 • -  calculul unor coeficienți de elasticitate a indicatorilor de performanță în funcție de factorii analizați.

Alternativele privind realizarea investiției au fost analizate în cadrul capitolelor anterioare. Pentru ambele scenarii s-a întocmit o analiză de senzitivitate.

Cash flow-urile estimate în cadrul scenariului de bază pot fi afectate de modificările condițiilor pieței, ceea ce presupune identificarea principalilor factori care pot influența implementarea proiectului și rezultatele pe care acesta le generează.

Următoarele variabile au fost considerate a avea un impact major asupra performanțelor proiectului de investiții:

 • >  Dinamica veniturilor operaționale

 • >  Dinamica costurilor de operare

 • >  Dinamica costurilor cu investiția

5

Pornind de la variabilele mai sus menționate au fost elaborate următoarele scenarii:

Scenariu Variabile

Scenariul optimist

Scenariul de baza

Scenariul pesimist

Dinamica veniturilor proprii

+1%

-

-1%

Dinamica costurilor de operare

-1%

-

+1%

Dinamica costurilor cu investiția

-1%

-

+1%

Pentru fiecare dintre cele trei variabile, pentru fiecare scenariu, s-au calculat indicatorii financiari ai investiției (VFNA/C și RRF/C) și indicatorii economici (VNAE, RIRE), considerând respectiva variabilă în conformitate cu scenariul analizat, iar celelalte variabile rămânând la nivelul valorilor din scenariul de bază. în acest fel, se poate determina magnitudinea fiecărui factor asupra rentabilității investiției (așa cum a fost descrisă în cadrul scenariului de bază).

Scenariul 1

Scenariu

Scenariul optimist

Scenariul de baza

Scenariul pesimist

Variabile

VFNA/C

Dinamica veniturilor bugetare (1)

-71.942.517,11

-71.942.517,11

-71.942.517,11

Dinamica cheltuielilor (2)

-71.942.517,11

-71.942.517,11

-71.942.517,11

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

-71.097.234,03

-71.942.517,11

-72.787.800,20

RRF/C

Dinamica veniturilor bugetare (1)

-10,05%

-10,05%

-10,05%

Dinamica cheltuielilor (2)

-10,05%

-10,05%

-10,05%

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

-9,99%

-10,05%

-10,11%

Scenariu

Scenariul optimist

Scenariul de baza

Scenariul pesimist

Variabile

VENA

Dinamica veniturilor bugetare (1)

87.831.891,15

87.517.751,18

87.203.611,22

Dinamica cheltuielilor (2)

87.948.919,81

87.517.751,18

87.086.582,56

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

88.169.777,80

87.517.751,18

86.865.724,57

RRE

Dinamica veniturilor bugetare (1)

18,80%

18,76%

18,72%

Dinamica cheltuielilor (2)

18,82%

18,76%

18,70%

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

18,97%

18,76%

18,55%

Se poate determina magnitudinea fiecărui factor asupra rentabilității investiției (așa cum a fost descrisă în cadrul scenariului de bază).

Scenariu

Scenariul optimist

Scenariul de baza

Scenariul pesimist

Variabile

VFNA/C

Dinamica veniturilor bugetare (1)

0,00

1,00

0,00

Dinamica cheltuielilor (2)

0,00

1,00

0,00

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

-1,17

1,00

1,17

RRF/C

Dinamica veniturilor bugetare (1)

0,00

1,00

0,00

Dinamica cheltuielilor (2)

0,00

1,00

0,00

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

-0,61

1,00

0,60

Scenariu

Scenariul optimist

Scenariul de baza

Scenariul pesimist

Variabile

VENA

Dinamica veniturilor bugetare (1)

0,36

1,00

-0,36

Dinamica cheltuielilor (2)

0,49

1,00

-0,49

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

0,75

1,00

-0,75

RRE

Dinamica veniturilor bugetare (1)

0,23

1,00

-0,23

Dinamica cheltuielilor (2)

0,32

1,00

-0,32

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

1,12

1,00

-1,10

Scenariul 2

Scenariu

Scenariul optimist

Scenariul de baza

Scenariul pesimist

Variabile

VFNA/C

Dinamica veniturilor bugetare (1)

-71.081.706,97

-71.081.706,97

-71.081.706,97

Dinamica cheltuielilor (2)

-71.081.706,97

-71.081.706,97

-71.081.706,97

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

-70.245.031,99

-71.081.706,97

-71.918.381,95

RRF/C

Dinamica veniturilor bugetare (1)

-9,99%

-9,99%

-9,99%

Dinamica cheltuielilor (2)

-9,99%

-9,99%

-9,99%

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

-9,93%

-9,99%

-10,05%

Scenariu

Scenariul optimist

Scenariul de baza

Scenariul pesimist

Variabile

VENA

Dinamica veniturilor bugetare (1)

87.533.819,43

87.219.679,46

86.905.539,49

Dinamica cheltuielilor (2)

87.650.848,08

87.219.679,46

86.788.510,84

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

87.866.590,66

87.219.679,46

86.572.768,27

RRE

Dinamica veniturilor bugetare (1)

18,95%

18,91%

18,86%

Dinamica cheltuielilor (2)

18,97%

18,91%

18,85%

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

19,12%

18,91%

18,70%

Se poate determina magnitudinea fiecărui factor asupra rentabilității investiției (așa cum a fost descrisă în cadrul scenariului de bază).

Scenariu

Scenariul optimist

Scenariul de baza

Scenariul pesimist

Variabile

VFNA/C

Dinamica veniturilor bugetare (1)

0,00

1,00

0,00

Dinamica cheltuielilor (2)

0,00

1,00

0,00

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

-1,18

1,00

1,18

RRF/C

Dinamica veniturilor bugetare (1)

0,00

1,00

0,00

Dinamica cheltuielilor (2)

0,00

1,00

0,00

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

-0,61

1,00

0,61

Scenariu

Scenariul optimist

Scenariul de baza

Scenariul pesimist

Variablie

VENA

Dinamica veniturilor bugetare (1)

0,36

1,00

-0,36

Dinamica cheltuielilor (2)

0,49

1,00

-0,49

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

0,74

1,00

-0,74

RRE

Dinamica veniturilor bugetare (1)

0,23

1,00

-0,23

Dinamica cheltuielilor (2)

0,32

1,00

-0,32

Dinamica cheltuielilor cu investiția (3)

1,12

1,00

-1,10

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

încă din faza de concepere a unui proiect se impune a fi realizată o analiză de risc. Riscul în cadrul proiectelor reprezintă efectul asupra obiectivelor proiectului, care poate apărea datorită necunoașterii ansamblului potențial de evenimente existente pe toată durata de implementare a proiectului.

Managementul riscului reprezintă procesul sistematic care identifică, analizează și răspunde riscurilor care pot apărea în proiect. Riscul se definește ca fiind posibilitatea de abatere (pozitivă sau negativă) de la obiectivele proiectului. Abaterile se pot înregistra în ceea ce privește conținutul, durata, costurile, calitatea. Orice tip de proiect este caracterizat de un anumit grad de incertitudine care generează un anume risc, dar aplicarea metodelor de management al proiectului, va face ca nivelul de incertitudine să fie mai mic sau pentru riscuri identificate să poată conduce la planificarea măsurilor de răspuns.

Identificarea riscurilor este un proces continuu care începe încă din faza de preproiect, se concretizează in planul de management al riscului în procesul de start al proiectului și va continua până la finalizarea proiectului.

Riscurile principale care pot afecta proiectul sunt următoarele:

 • •  Riscuri interne:

Riscurile interne sunt direct legate de proiect și se referă în principal la:

 • -  Executarea defectuasă a lucrărilor

 • -  întreținere și lucrări de intervenție defectuoase

 • -  Incapacitatea financiară a Beneficiarului de a susține costurile de întreținere

 • -  Nerespectarea graficului de implementare a investiției

 • -  Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor

 • • Riscuri externe:

Riscurile externe nu sunt direct legate de proiect și vizează următoarele aspecte:

 • -  Creșterea costurilor de realizare a obiectivului de investiție

 • -  Nerespectarea graficului de transfer de Fonduri

 • -  Executarea defectuasă a lucrărilor

 • -  întreținere și lucrări de intervenție defectuase

 • -  Supradimensionarea personalului ce va fi implicat în exploatarea investiției

 • -  Incapacitatea financiară a Beneficiarului de a susține costurile de întreținere

 • -  Nerespectarea graficului de implementare a investiției

 • -  Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor

Măsuri de administrare a riscurilor:

Pentru a preveni / diminua riscurile, se impune luarea în considerare a unui set suplimentar de măsuri atât pe perioada execuției proiectului, cât și pe perioada exploatării investiției.

Astfel, va fi implementat un sistem strict de verificare a derulării execuției lucrărilor, care va stabili ca fiecare lucrare executată să fie finalizată printr-un proces verbal de acceptare a diferitelor etape de execuție, așa cum se va stabili în caietele de sarcini. Un astfel de sistem de verificare va urmări:

 • -  elementele de calitate și de respectare a termenelor de execuție

 • -  respectarea reglementărilor în domeniul construcțiilor

 • -  testarea investițiilor înainte de predarea lor finală

Sintetizând vom prezenta în tabelul de mai jos posibilele riscuri ce pot apărea în implementarea și operarea proiectului, dar și măsurile preventive și strategia de acoperire a riscului identificat. Riscurile identificate sunt similare pentru toate scenariile analizate în cadrul proiectului.

Tip risc

Factori posibili de risc

Probabilitate apariție

Impact

Măsuri de prevenire a riscului

Stategie acoperire risc

Financiar

Creșterea prețurilor

mare

mare

Pentru a contracara creșterea prețurilor estimarea de preț pentru realizarea investiției s-a făcut ținând cont de prețurile practicate în prezent pe piață, corectate cu o marjă, în funcție de dinamica așteptată a prețurilor

Monitorizarea permanentă a evoluției prețurilor și a activităților contractorilor

Apariția unor cheltuieli adiționale, care nu vor putea fi rambursate

medie

mediu

Studierea alternativelor de finanțare pentru evitarea creării unui impas financiar;

implicare consultanță și asistență tehnică de specialitate

Monitorizarea permanentă a activităților proiectului și a activităților contractorilor

Procedural

Lipsă oferte la achiziții

mică

mediu

Prevederea unui timp suficient în activitatea de organizare a achizițiilor

Cereri de oferte preliminare

Legislativ

Schimbări ale actelor normative relevante pentru proiect

mare

mare

Implicare la consultanță juridică

Monitorizarea permanentă a legislației în domeniile aferente proiectului

Climatic

întârzieri în derularea lucrărilor de construcții i

mediu

mediu

In vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiției, se recomanda o planificare riguroasa a activitatilor proiectului si luarea in calcul a unor marje de timp.

Monitorizarea pemanentă a lucrărilor în concordantă cu schimbările climatice care apar

 • 5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Au fost determinate si analizate 2 scenarii posibile în realizarea obiectivului proiectului, respectiv construirea unei clădiri în vederea realizării unui centru oncologic de terapie personalizată.

în continuare vom compara succint cele două scenarii. Vom aborda o evaluare tabelară pentru a putea scoate în evidență mai ușor avantajele și dezavantajele fiecărui scenariu.

Criteriu de comparație

Scenariul 1

Scenariul 2

Durată de realizare

30 luni, din care execuție

15 luni

30 luni, din care execuție

18 luni

Costuri

94.160.338,99 lei (inclusiv TVA)

93.225.956,33 lei (inclusiv TVA)

Riscuri

Conform analizei de riscuri prezentată în prezenta documentație

Conform analizei de riscuri prezentată în prezenta documentație J

Sustenabilitate

RIRF/C =-10,05% VNAF/C =-71.942.517 RIRE = 18,76% VNAE= 87.517.751,18 fluxuri cumulate pozitive pe întreaga perioada de operare a investiției J

RIRF/C = -9,99% VNAF/C = -71.081.707 RIRE = 18,91% VNAE= 87.219.679 fluxuri cumulate pozitive pe întreaga perioada de operare a investiției

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Analizând scenariile propuse atât din punct de vedere tehnic, economic, financiar și al riscurilor proiectantul a selectat ca și scenariu optim scenariul cu numărul 2. S-a ales acest scenariu întrucât per ansamblu oferă cele mai bune soluții din punct de vedere tehnic și operațional pentru implementarea proiectului.

Criteriile care au stat la baza alegerii acestui scenariu au fost:

 • ■  având în vedere caracterul omogen și practic nedeformabil al materialelor folosite la realizarea structurii de rezistență a clădirii propuse, nu sunt necesare lucrări speciale de protecție a acesteia la diferențele de temperatură (vară - iarnă, zi -noapte).

 • ■  soluția structurală și tehnologică propusă este eficientă din punct de vedere financiar, costurile fiind reduse față de o structură metalică specială

 • ■  nu necesită o forță de muncă cu înaltă calificare și nici costuri speciale de execuție

 • ■  structura din beton armat va asigura o protecție corespunzătoare la vibrații și la radiațiile ionizante, evitându-se astfel disconfortul utilizatorilor

D consuere financiara

Activitati de consultanta pentru afaceri si management

■ utilizând planșeele dală se elimină grinzile, oferind astfel pozibilitatea instalațiilor să creeze trasee corespunzătoare

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

în cazul scenariului recomandat de către proiectant, obținerea și amenajarea terenului nu presupune costuri întrucât este proprietatea domeniului public al municipiului Timișoara.

în cadrul proiectului s-au prevăzut amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, ce presupun lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor (plantare de copaci și reamenajare spații verzi, ș.a.). Aceste costuri sunt incluse în devizul general în cadrul capitolului I.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Pe parcela există toate tipurile de rețele edilitare publice. Clădirile proiectate vor fi racordate la rețelele publice existente, conform lucrărilor propuse referitoare la instalații, lucrări descrise în cele ce urmează.

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

 • I. ARHITECTURA

Proiectul propus vizează construirea unui pavilion nou în vederea asigurării spațiilor necesare amplasării aparatului Cyberknife și a desfășurării activităților specifice medicale, asigurarea utilităților și drumului de acces.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

 • •  acordarea celor mai bune servicii medicale, prin adoptarea unui tratament unic non-invaziv și puternic, prin emiterea de fascicule foarte precise de raze X din mai mult de 1600 unghiuri din afara corpului uman. Acuratețea aparatului CyberKnife e deosebit de precisă, acționând la scară micrometrică

 • •  realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, bazat pe servicii medicale de înaltă clasă

 • •  îmbunătățirea politică de calitate focusat pe nevoile pacienților

 • •  creare de locuri de muncă

 • •  minimalizarea boliilor nosocomiale și intraspitalicești

Clădirea spitalului se va desfășura pe aproximativ 2 niveluri (P+E), din care etajul va fi parțial. Clădirea va avea o amprentă la sol de aproximativ 1.332 mp și o suprafață construită desfășurată de aproximativ 1.867 mp.

Construcția va avea forma, în plan, poligonală și este amplasată cu latura sudică paralelă cu limita terenului de pe strada Lorena și cu latura lungă (de est) paralelă cu o alee de incintă existentă.

Funcțional, clădirea este împărțită în două compartimente, conform specificațiilor din tema de proiectare.

în zona sudică a clădirii, cu forma în plan dreptunghiulară și cu regimul de înălțime P, se va amplasa buncărul pentru aparatul Cyberknife, cu spațiile anexe aferente și spațiul pentru aparatul CT cu toate spațiile anexe aferente. Tot în același compartiment s-a proiectat și biroul pentru planificarea tratamentului, cabinete medicale, zone de așteptare și grupuri sanitare pacienți, respectiv personal.

La cererea beneficiarului, s-a prevăzut și un spațiu pentru arhivă.

Compartimentul nordic, cu o formă în plan jucată cu decroșuri și cu regimul de înălțime P+E, adăpostește următoarele spații:

 • ■  la parter, registratura, vestiarele personalului medical și o zonă administrativă cu 2 săli de conferințe ce vor oferi posibilitatea vizionării actului medical din buncăr în timp real.

 • ■  la etaj: s-au propus 3 cabinete medicale, 6 saloane pentru internarea de o zi, cabinetul asistentelor și un oficiu.

Fiecare compartiment va are câte o boxă de curățenie, spații de depozitare, iar compartimentul nordic va avea și spații pentru depozitarea lenjerieie curate, respectiv a lenjeriei murdare.

Accesul în pavilion se face prin 4 căi de acces, câte 2 căi de acces pe fiecare compartiment. Accesul principal amplasat în compartimentul nordic, pe latura estică, respectiv o ușă de evacuare amplasată pe latura nordică a compartimentului. Un al treilea acces se face direct în compartimentul sudic, în zona Cyberknife, și un al patrulea acces amplasat pe latura sudică, direct în zona de arhivă.

Circulația pe verticală se va face prin 2 nuclee amplasate astfel:

 • ■  Nucleul central, nucleu principal, amplasat la intersecția celor două compartimente și conține: scara principală, în 2 rampe, un lift pentru targă și un lift de persoane (6 persoane).

 • ■  Nucleul nordic, secundar, ce conține un lift de persoane (6 persoane).

Fluxul pacienților se face din curtea spitalului, direct în clădirea pavilionului.

Capacitatea pavilionului:

 • •  secția spitalizare de zi - 12 paturi

• 6 saloane - 2 paturi

 • •  sălile de conferință - 137 locuri

  PARTER

  P.01

  WINDFANG

  6.25

  P.02

  HOL

  102.67

  P.03

  ZONA DE AȘTEPTARE

  14.96

  P.04

  VESTIAR

  11.40

  P.05

  CAMERA COMANDA

  24.27

  P.06

  SALA TRATAMENT (CK)

  76.20

  P.07

  DEPOZITARE

  21.38

  P.08

  SPAȚIU TEHNIC

  16.25

  P.09

  VESTIAR

  12.76

  P.10

  RADIOTERAPIE TINTITA

  65.94

  P.11

  CAMERA COMANDA

  24.99

  P.12

  DEPOZIT

  18.38

  P.13

  SPAȚIU TEHNIC

  13.97

  P.14

  ARHIVA

  8.50

  P.15

  SALA PLANIFICARE TRATAMENT

  34.92

  P.16

  CABINET

  18.60

  P.17

  DEPOZIT

  4.54

  P.18

  BOXA CURĂȚENIE

  4.38

  P.19

  VESTIAR

  5.98

  P.20

  WC

  2.07

  P.21

  CT

  30.60

  P.22

  CAMERA COMANDA

  11.80

  P.23

  SPAȚIU TEHNIC

  8.00

  P.24

  G.S.

  9.22

  P.25

  G.S.

  9.57

  P.26

  G.S.

  2.83

  P.27

  G.S.

  2.73

  P.28

  HOL

  74.59

  P.29

  FIȘIER REGISTRATURA

  22.46

  P.30

  G.S.

  6.18

  P.31

  SCARA

  35.18

  P.32

  HOL

  73.06

  P.33

  VEST. BARBATI

  22.46

  P.34

  SAS

  5.25

  P.35

  G.S.

  6.30

  P.36

  DUS

  2.63

  P.37

  DUS

  2.72

  P.38

  DEPOZIT

  5.96

  P.39

  VEST. FEMEI

  22.46

  P.40

  SAS

  5.02

  P.41

  G.S.

  6.03

  P.42

  DUS

  2.46

  P.43

  DUS

  2.72

  P.44

  SALA CONFERINȚE

  80.16

  P.45

  SALA CONFERINȚE

  66.83

  P.46

  LENJERIE MURDARA

  4.84

  P.47

  BOXA CURĂȚENIE

  4.40

  P.48

  ARHIVA

  19.80

  P.49

  ARHIVA

  7.77

  P.50

  ARHIVA

  17.98

  P.51

  G.S.

  8.02

  P.52

  G.S.

  10.99

  Sutilă parter

  1,079.43 m2

  ETAJ 1

  E.01

  HOL

  86.50

  E.02

  CABINET

  20.53

  E.03

  CABINET

  20.70

  E.04

  HOL

  65.01

  E.05

  CABINET

  24.39

  E.06

  CABINET ASISTENTE

  22.82

  E.07

  SALON

  19.40

  E.08

  DUS

  3.30

  E.09

  SALON

  19.40

  E.10

  DUS

  3.30

  E.11

  LENJERIE CURATA

  4.73

  E.12

  BOXA CURĂȚENIE

  4.56

  E.13

  OFICIU

  19.74

  E.14

  SALON

  19.82

  E.15

  DUS

  3.30

  E.16

  SALON

  18.71

  E.17

  DUS

  3.30

  E.18

  SALON

  19.03

  E.19

  DUS

  3.30

  E.20

  SALON

  19.24

  E.21

  DUS

  3.30

  E.22

  SAS

  4.72

  E.23

  MAGAZIE

  29.20

  E.24

  G.S.

  5.64

  E.25

  G.S.

  5.69

  Sutilă etaj

  449.63 m2

  Sutilă totală

  1,529.06 m2

Clădirea va fi dotată cu 3 ascensoare, poziționate astfel: 2 ascensoare (un ascensor de targă și unul de persoane) amplasate pe latura vestică, la punctul de articulație a celor două compartimente și un ascensor de persoane poziționat în colțul nord-estic al clădirii.

Cabina ascensorului de persoane este dimensionată astfel încât să permită accesul a 6 persoane simultan, cu o sarcină maximă 450 kg. Dimensiunea ușii va fi de 800x2000 mm.

Cabina ascensorului pentru targă este dimensionată astfel încât să permită accesul a 21 persoane simultan sau a unui pat de spital cu însoțitori, cu o sarcină maximă 1.600 kg. Dimensiunea ușii va fi de 1.100x2.000 mm. >

Diferența dintre cabină și palier nu va depăși 2,50 cm. Se va urmări instalarea corespunzătoare a cabinei față de casa liftului (toleranțe minime admise) și se va prevedea un sistem de siguranță eficient. Liftul va fi dotat cu un buton de alarmă și oprire, montat aparent, ușor vizibil și accesibil.

Specificații tehnice ascensor:

S Acționare:

electric, fără camera mașinii

^Viteză:

1m/s

s Cursă:

4 m

S Opriri:

2(P+1)

Intrări:

O intrare

S Uși palier/uși cabină Automat. Telescopic 2 foi

S Dimensiunea puțului

Ascensor persoane: min.1500x1600 mm

Ascensor targă: min. 2000x2750 mm

S Dimensiunea cabinei

Ascensor persoane: min. 1000x1250x2100 mm

Ascensor targă: min. 1400x2400x2100 mm

Descrierea echipamentului CyberKnife

Prezenta investiție propune înființarea unui Centru de Radiochirurgi, care să includă un sistem de Radiochirurgie Stereotactică de tip CYBERKNIFE.,

CyberKnife este cea mai avansata forma de radiochirurgie, sistem ce combina un accelerator linear, un braț robotic si sistemul de ghidare imagistic. Sistemul identifica permanent poziția volumului tinta si face corecțiile necesare de poziție chiar in timpul administrării tratamentului. Nu necesita mijloace invazive si neconfortabile de fixare a pacientului, pentru a-i preveni mișcările involuntare. Este o alternative neinvaziva la tratamentul chirurgical atat pentru tumorilor maligne cat si cele benigne, prin care se administrează cu precizie submilimetrica doze mari de iradiere unor tinte intra- si extracraniene (inclusiv pentru prostata, plamani, creier, coloana vertebrala, ficat, pancreas etc).

Exista pacienti cu tumori beninge si maligne care nu pot fi abordate chirurgical, sau care nu pot fi iradiati prin metode terapeutice convenționale datorita susceptibilității scăzute a acestor tipuri de tumori la radioterapie fractionata. In aceste cazuri este nevoie de o un tratament directionat, cu acuratețe milimetrica, o tehnica de iradiere capabila sa administreze toata doza 64

terapeutica intr-o singura ședința in tumora. Soluția o reprezintă radiochirurgia stereotactica CyberKnife, singurul sistem robotic cu ghidaj imagistic dedicat tratamentelor de radiochirurgie, care permite sa se administreze doze mari de radiații in volumul tumoral cu o foarte mare precizie.

Datorita preciziei sale unice, doar CyberKnife poate sa ajunga la leziuni ce sunt imposibil de atins cu alte metode terapeutice.

Adresabilitate clinica

 • • Tumori cerebrale - maligne si benigne, primare si secundare

 • • Cancere pulmonare - cancere primare in stadii incipiente sau avansate, metastaze

 • • Coloana vertebrala - metastaze, tumori beninge, malformații vasculare (AVM)

 • • Cancere hepatice - metastaze hepatice, cancere primare inoperabile

 • • Cancere prostatice - cancere cu risk mic si intermediar, monoterapie

 • • Cancere pancreatice - cazuri inoperabile, boost pre- sau post-chirurgical

 • • Cancere mamare si altele.

Beneficiile tratamentelor cu CyberKnife:

 • - asigura precizia maxima a iradierii;

 • - posibilitatea măririi dozelor si deci a tratării mai eficiente a volumului tumoral;

 • - o protecție superioara a zonelor sanatoase din apropierea tumorii;

 • - tratament lipsit de durere, non-invaziv, ce nu necesita anestezie;

 • - tratament nerestrictiv, ca urmare a faptului ca CyberKnife urmărește automat mișcările pacientului/volumului tumoral in timpul tratamentului, nefiind necesar un cadru rigid care sa fixeze corpul asa cum folosesc tehnicile tradiționale;

 • - tratament ce poate fi utilizat la nivelul întregului corp, indiferent de localizarea tumorii, eliminând totodată riscul hemoragiilor sau al infecțiilor post-operatorii;

 • - tratament ce se realizează in regim ambulatoriu, fiind redus substanțial riscul apariției unor complicații sau al convalescentei de durata ce apar in cazurile tratate prin chirurgie convenționala.

Soluții constructive și de finisaj

Sistemul constructiv

Infrastructura construcției va rezema pe fundații izolate și cuzineți din beton armat. Fundațiile vor fi legate între ele cu grinzi de fundare din beton armat. Din punct de vedere geotehnic, pentru contracararea efectului tasărilor diferențiate mai însemnate ca urmare a compresibilității mari și diferite a terenului de fundare, a activității pământurilor argilo-prăfoase-nisipoase la variații de umiditate și a neuniformității încărcărilor pe talpa fundațiilor, se impune prevederea unei duble centurări, armată cu minim 2x3012 cu etrieri 08/15 cm, (cea din baza fundațiilor recomandabil de lățimea fundațiilor și cu o acoperire de beton de min 10 cm ) în care se vor încastra sâmburii de beton armat

Suprastructura construcției se va realiza din cadre din beton armat și planșee tip dală. Toate scările se vor realiza din beton armat, la fel și puțul ascensoarelor.

Acoperișul va fi de tip terasă.

închideri exterioare și compartimentări interioare

închiderile perimetrele se vor realiza din BCA de 30 cm grosime.

Compartimentările interioare propuse vor fi făcute din pereți din zidărie BCA sau cărămidă de 30 cm sau gips carton pe structură metalică, fono și termoizolati, grosime 15 cm. în

MB consuere financ iara

Activitati de consultanta pentru afaceri si management

zonele cu umiditate ridicată se va folosi gips carton rezistent la umiditate (grupuri sanitare, boxă curățenie, dușuri etc.). în spațiile în care este cerută rezistență la foc se vor utiliza plăci de gips carton RF (cf proiect tehnic și scenariu de securitate la incendiu). Pereții casei scării și coridoarele vor fi rezistenti la foc, conform normelor ISU.

Pereții buncărului se vor realiza din diafragme de beton armat de 120 cm grosime.

învelitoarea se va realiza din membrane bituminoase montate în minum 2 straturi perpendiculare, protejate cu piatră mărgăritar. Apele pluviale se vor colecta printr-un sistem de burlane ce coboară prin clădire la rețeaua de canalizare pluvială. Pe acoperișul terasă se montează și deflectoare conform normativelor în vigoare.

Pereții cortină vor avea tâmplărie metalică, vopsită în câmp electrostatic în culoarea gri antracit (conform planșelor fațadelor de arhitectură). Geamurile vor fi termopan cu sticlă securizată antiefracție. Sticla de la shadow box va avea refexii gri.

Tâmplăria exterioară va fi metalică, vopsită în câmp electrostatic în culoarea verde, și geam termopan.

Tâmplăria interioară va fi din HPL. Foile de ușă vor fi placate cu material permanent bactericid de min. 1.5 mm grosime, culoare pastel deschis.

Ușile aflate pe traseele de evacuare vor fi rezistente la foc, conform cerințelor ISU în vigoare, se vor deschide către exterior și vor fi dotate cu cu mânere antipanică.

Finisaje exterioare si interioare

Finisaje interioare

Spațiile ce necesită un grad ridicat de igienă (pentru eliminarea infecțiilor nosocomiale) vor avea pereții placați cu plăci bactericide. Placa de protecție pentru perete va fi din material texturat sau lis, neporos, cu o grosime de 2mm, permanent bactericid conform ISO 22196. Placa se va monta prin lipire pe o suprafață fermă și se vor etanșa îmbinările prin sudură la cald. Materialul trebuie să reziste la impactul unei sarcini de rulare de 250 kg, la 5 km/h fără să sufere prejudicii.

Spațiul destinat amplasării aparatului CyberKnife se va dimensiona și finisa conform specificațiilor tehnice de la producător și în directă colaborare cu acesta.

Camera destinată amplasării aparatului CT se va proiecta cu diafragme și plăci din beton armat, dimensionate conform cu standardele și calculele specifice. Pentru mărirea valorii de ecranare contra razelor ionizante, pereții și tavanul vor fi finisați cu tencuială baritată. Golurile se vor închide cu ferestre și uși plumbate.

Se vor monta tavane suspendate, necesare traversării instalațiilor, realizate fără rosturi, în zonele cu umiditate ridicată (grupuri sanitare, boxă de curățenie etc) se vor folosi panouri rezistente la umiditate.

Pardoselile holurilor de acces, zonelor de așteptare și caselor de scară vor fi finisate cu plăci de granit, pus în operă fără rosturi.

Restul pardoselilor vor fi finisate cu acoperitori PVC. Acoperitori PVC elastice 100% naturale, de grosime 2,5mm, permanent antistatic, anti-alergen și antibacterian, cu tratament de suprafață pentru protecție, rezistent la acizi diluați, uleiuri, grăsimi, dizolvanți lichizi și alcalini, detergent, agenți de curățare și dezinfectanți specifici spațiilor spitalicești. Clasa de combustibilitate clasa Bfl-s1, dO.

Finisaje exterioare

Compatimentul sudic se va finia cu tencuială decorativă culoarea alb și se va placa cu riflaj metalic de culoarea gri. Golurile ferestrelor vor fi încadrate de un ancadrament simplu cu aspect de beton armat. Șpaleții din cadrul ancadramentelor se vor finisa cu cărămidă aparentă de culoarea roșu cărămiziu.

Accesul principal în compartiment se va realiza printr-un perete cortina colorat.

Copertinele de la fiecare zonă de acces se vor realiza din placă de beton armat și vor fi îmbrăcate într-un ancadrament metalic de culoarea roșu. Copertinele vor fi sprijinite de stâlpi metalici înclinați vopsiți în culoarea roșie. Șorțul de tablă de la atic va avea culoarea roșie.

Compartimentul nordic se va finisa cu tencuială decorativă culoarea alb. Sălile de conferință depășesc planul fațadei compartimentului nordic și se vor finisa cu cărămidă aparentă culoarea roșu cărămiziu. Intersecția volumului principal cu volumul sălilor de conferință se va evidenția cu un perete cortină. Golurile ferestrelor vor fi încadrate de un ancadrament simplu cu aspect de beton armat. Șpaleții din cadrul ancadramentelor se vor finisa cu cărămidă aparentă de culoarea roșu cărămiziu.

Copertina de la zona de acces principal se vor realiza din placă de beton armat și vor fi îmbrăcate într-un ancadrament metalic de culoarea verde. Copertina va fi sprijinită de stâlpi metalici înclinați vopsiți în culoarea verde. Șorțul de tablă de la atic va avea culoarea gri.

Asigurarea caracteristicilor energetice necesare

Pereții exteriori se vor placa la exterior, cu polistiren celular de 10 cm grosime cu specificație de fabricație "pentru utilizare la placarea fațadelor", realizat în sisteme termoizolante agrementate în România.

Se va avea în vedere că termoizolația suplimentară din câmpul curent al pereților să se întoarcă pe șpaleții exteriori ai golurilor de tâmplărie cu o grosime de minimum 3cm, iar la îmbinarea termoizolației cu tocul de tâmplărie se va prevedea un profil special din plastic tip APU sau se va prevedea chit siliconic.

Izolarea planșeului de peste ultimul nivel se va realiza cu polistiren extrudat cu grosime min. 20 cm.

Planșeul peste sol se va izola cu polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Amenajare curte

Se vor realiza parcări conform planșei de arhitectură - plan de situație. La sistematizarea, proiectarea și realizarea aleilor pietonale se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației pietonilor respectând normativele de proiectare in vigoare.

Se vor amenaja spații verzi. Se va planta gazon în spațiile ce nu vor fi ocupate de alei pietonale sau carosabile, conform planșei de arhitectură - plan de situație.

Specificații tehnice dotări

Nr. Crt.

Denumire

Cant

Specificații tehnice

1

Bancuta așteptare cu 2 locuri

28

Bancuta așteptare cu 2 locuri: cadru metalic, picioare si brațe cromate, șezut si sptar metalice tapitate cu piele ecologica.

2

Masa

5

Masa structura din lemn. Dimensiune minima : 600*600 mm

3

Scaun vizitator

33

Scaun pentru vizitator cu șezut si spatar tapitat cu piele ecologica umplute cu burete, mânerele sunt parte integrata a cadrului de susținere.

4

Dulap cuier

4

Cuier realizat din PAL melaminat, cu o parte prevăzută cu agatarori si o bara de umerare iar pe cealalta parte 5 rafturi închise. Dimensiuni

aproximative: 115*195*36 cm

5

Masa comanda

3

Realizata integral din otel inoxidabil cu grosime de 1 mm. Blat de lucru cu grosime de 40 mm, cu material de izolație suplimentara, care reduce vibrațiile, si este rezistent la umezeala. Polița inferioara cu intarituri. Picioare ajustabile pe inaltime. Dimensiune (L*l): 160*65 cm.

6

Scaun ergonomie

19

Scaun birou rotativ, cu inaltime reglabila. Scaunul este tapitat cu piele ecologica.

7

Dulap arhiva

36

Dulap metalic prevăzut cu 4 polițe reglabile.

Dimensiune minima (LTH): 900*400*1800 mm

8

Birou

15

Din PAL melaminat, picioare metalice, cu 4 sertare pe o parte. Dimensiune minima: 115 x 65 x 78 cm.

9

Calculator

13

Procesor cu frecvență de minim 3,3 GHz, minim 4 GB RAM, frecventa memorie minim 1600 MHz, diagonala display minim 15 inch, DVD -RW. Tastatura. Mouse.Monitor LED, diagonala minim 21.5", rezoluție optima minim 1920 x 1080 pixeli.

10

Imprimanta

3

Multifuncționala laser. Functiii principale: printare, scanare, copiere, fax . Mod printare: monocrom. Printare fata/verso: Automat. Ciclu de lucru maxim (pagini/luna):30000.

11

Pat consultații

4

Structura tubulara realizata din otel emailat.

Spatar canapelei ajustabil. Saltea cu acoperire din material plastic. Salteaua sa fie ușor de spalat si sa fie ignifuga. Dimensiuni minime: 1800 x 600 x 770 mm (LxlxH)

12

Dulap medicamente

5

Dulap de perete din pal melaminat prevăzut cu incuietoare. Deschidere usa stanga sau dreapta. O polița in interior. Dimensiuni 50 X 30 X 70 cm. Ușa și doua laturi din sticla.

13

Cuier

11

Cuier metalic cu picior, dimensiune minima 178 cm.

14

Masa instrumente

4

Structura metalica realizata din otel inoxidabil. Prevăzută cu 2 blaturi din otel inoxidabil cu margini. Realizata cu mânere de prindere si manevre. Prevăzută cu sertar din inox. Prevăzută cu colector pentru pansamente. Dimensiuni (LTH): 600*400*800 mm

15

Raft depozitare

5

Raft metalic cu 6 polițe. Dimensiune maxima 800*300*2500 mm

16

Dulap vestiar

31

Fabricat din tabla sudata cu o grosime de 0,7 mm. Polița la partea superioara, 1 bara umerașe, 1 cârlig. Dimensiuni maxime (LTH): 312*450*1920

17

Banca vestiar

4

Banca simpla vestiar cu structura metalica din țeava patrata 25x25. Șezutul este realizat din sipci de lemn finisate si lăcuite.Picioarele au protecții pentru podea din plastic, dimensiune LxlxH (mm) minima: 900x300x400 mm

18

Scaun conferința

145

Structura rezistenta din metal. Șezutul si spătarul umplute cu burete si tapitate cu stofa.

19

Dulap biblioteca

1

Dulap prevăzut cu 4 polițe reglabile. Dimensiune minima (LTH): 900*400*1800 mm

20

Dulap materiale sanitare

1

 • • dulap metalic pentru medicamente cu structura din otel

 • • 2 polițe metalice reglabile pe înălțime in partea superioara; 1 polița metalica in partea inferioara;

 • • 2 usi din sticla si 2 usi metalice cu încuietoare ambele cu încuietoare

 • • dulap vopsit (vopsea Ignifuga) in câmp electrostatic

Dimensiune maxima (LTH): 760*380*1760 mm

21

Pat pacient

12

Pat de spital electric cu 2 motoare fabricat din otel vopsit electrostatic cu tăblii ABS. Platforma saltea din tabla perforata cu 3 secțiuni (salteaua este inclusa). Dimensiuni (LTH): 2100*1000*500 mm

22

Noptiera cu masa de servit

12

Cadru fabricat din lemn.Masuta pliabila, realizata din lemn, reglabila manuala. Prevăzută cu o usa si un sertar. Dimensiuni minime: 380*520*770 mm (adancime*latime*inaltime)

23

Dulap cu 2 compartimente

6

Dulap din lemn. Dimensiune maxima (inaltime*latime*adancime): 193*80*50 CM

II. INSTALAȚII 11.1 Instalații HVAC

Clădirea este proiectata pentru a asigura un grad corespunzător normelor interne si internaționale, fiind echipata cu următoarele instalații:

Instalații ventilație pentru introducere aer proaspăt / evacuare aer viciat cu echipamente tip CTA;

Instalații de condiționare a aerului (încălzire / răcire) cu ventiloconvectoare;

 • -   Statie de producere apa răcită (6°C/11 °C)

Sarcinile termice:

 • a) Sarcina de incalzire

Sarcina termica de incalzire (pierderile de căldură) a fost determinata conform normelor romanești (STAS 1907-1/97) pentru zona climatica II si zona eoliana IV, clădire amplasata in localitate.

Necesarul de căldură pentru clădire este de 189,397 kW.

 • b) Sarcina de răcire:

Sarcina de răcire a fost determinata in conformitate cu standardele romanești (STAS 6648/82-1,2), in funcție de condițiile climatice si de:

 • -   proprietățile fizice ale materialelor de construcție indicate in planurile de arhitectura;

 • -   numărul de ocupanti si natura activitatii desfășurate;

 • -   natura si puterea iluminatului;

 • -  dotarea incintelor cu surse generatoare de căldură;

 • -   orientarea elementelor de construcție exterioare in raport cu punctele cardinale;

Cu ajutorul coeficienților precizați mai sus, s-a calculat aportul de căldură prin transmisie. La aceste aporturi de căldură s-au adaugat aporturile termice datorate surselor interne, după cum urmeaza: datorate persoanelor, datorate iluminatului, datorate echipamentelor.

Degajarea de căldură de la oameni

Degajarea de căldură de la oameni este dependenta de mai muți factori din care cei mai importanți se refera la felul activitatii care evidențiază efortul depus si temperatura aerului interior.

Degajarea de căldură a oamenilor Qom se determina cu relația :

Qom = N x qom

In care : N - numărul de personae

qom - degajarea specifica de căldură a unei personae in funcție de starea de effort fizic si temperatura aerului interior si care poate fi redata in nomograme sau tabele [W/persoana]

Degajarea de căldură de la iluminatul electric

Fluxul de căldură degajat de la sursele de iluminat electric considerat este de 10W/mp

Degajarea de căldură de la echipamentul electronic de birou

Fluxul de căldură degajat de către echipamentul electronic de birou (computere, imprimante, fotocopiatoare, videoproiectoare, statii de lucru, etc) considerat in calcul este de 40 W/mp

Necesarul de răcire pentru clădire este de 118,373 kW.

Soluții tehnice incalzire si climatizare încălzirea

S-a optat pentru incalzirea-climatizarea volumelor considerate prin montarea de echipamente in tavanul fals si racordarea acestora la tubulaturi flexibile izolate si anemostate.

Rolul instalației de încălzire este acela de a asigura agentul termic, automatizat pe regimuri de lucru (temperatură de gardă, regim nominal) în funcție de programul de funcționare săptămânal stabilit. Apa caldă menajera va fi asigurata de la sistemul COLTERM al orașului.

Sarcina termică de încălzire a clădirii s-a stabilit după cum urmează:

Pentru a asigura încălzirea spatiilor, necesarul de căldură este de 189,397 kW. In aces caz puterea necesara pentru încălzirea spatiilor considerate este asigurata de la sistemul COLTERM al orașului.

Structura rețelei hidraulice este asigurata in sistem tur - retur si deservește atat circuitele de incalzire cu radiatoare si ventiloconvectoare, centrale de ventilație recuperatoarele de căldură.

Din spațiul tehnic se realizează 2 coloane, o coloana de încălzire baterii centrale tratarea aerului si o coloana incalzire ventiloconvectoare. Circulația agentului termic se realizează cu pompe cu turatie variabila.

In spatiile comune ale parterului si etajului se vor monta ventiloconvectoare de tavan complet echipate si acționate de comenzi termostatate, montate la interiorul fiecărei începeri deservite iar in spatiile anexe se vor monta radiatoare tip panou, complet echipate cu robinet de aerisre, dop si sistem de fixare pe perete.

Rețeaua hidraulica se dimensionează astfel incat sa se asigura transportul de energie cu pierderi minime. Rețeaua se va monta pentru a asigura aerisirea sistemului in zona cea mai indepartata de centrala termica avand o înclinație de 0.2% pentru fiecare ramificație.

Necesarul de ACM este asigurat de la sistemul COLTERM al orașului.

Agentul termic pentru incalzire zona de birouri este apa iar pentru CTA agentul termic este un amestec omogen realizat din apa ce provine de la statia de dedurizare automata si 35% glicol. Umplerea instalației se va face automat sau manual. S-a ales aceasta soluție pentru a preveni înghețul bateriilor de inclazire a utilajelor montate la exterior (CTA-uri), in perioada de repaus saptamanal sau concedii generale. Pentru încălzirea agentului termic pentru CTA se va folosi un schimbător de căldură.

Climatizarea

Climatizarea spatiilor se realizează cu aceleași echipamente, ventiloconvectoare necarcasate montate in tavanul fals.

Puterea necesara pentru climatizare este asigurata de doua agregate de producere apa răcită cu sarcina de răcire de 67 kw fiecare, montate la exterior pe platforma tehnica special construita. Agregatul de producere apa răcită se livrează cu grup de recirculare propriu, vas de stocare apa răcită, vas de expansiune cu membrana si elemente de siguranța.

Distribuția agentului de răcire se realizează prin țevi din fibra compozita tip PPR. Țevile ce transporta agentul de răcire se izolează cu cauciuc sintetic de 19mm tip KAIFLEX sau similar cu coeficient de transfer termic redus pentru prevenirea piederilor de căldură si evitarea apariției condensului la suprafața țevilor si a izolației.

Fiecare unitate de climatizare se va racorda la o rețea de colectare si evacuare a condensului printr-o sifonare. Rețeaua de colectare si evacuare a condensului se realizează separat de reteua de canalizare a etajelor si se racordează in sistemul principal intr-un loc centralizat.

La unitățile interioare se montează elemente de izolare si reglare.

Agentul termic pentru răcire este un amestec omogen realizat din apa ce provine de la statia de dedurizare automata si 35% glicol. Umplerea instalației se va face automat sau manual.

AUTOMATIZAREA CENTRALEI DE RĂCIRE

Centrala de răcire proiectată trebuie să funcționeze cu supraveghere nepermanentă, panoul de automatizare fiind complet echipat cu sistem de automatizare, comanda, control, protecție si semnalizare avand toate accesoriile incluse.

Sistemul de automatizare a funcționării echipamentelor din centrala de răcire, cu regulator electronic de temperatură, liber programabil, pentru următoarele funcțiuni principale:

 • - Funcționare centrala de răcire in regim nepermanent

 • - Pornirea si oprirea chillerului si a pompei de circulație, in funcție de sarcina termica necesara;

 • - Semnalizare abatere de la presiunea normală de lucru, prin intermediul presostatelor;

 • - Protecție antiinghet instalație de răcire;

 • - Comanda sistem de semnalizare optica si acustica in cazul abaterilor si avariilor sistemului de răcire

Rețeaua de distribuție a agentului termic

După stabilirea sarcinilor termice etapa a doua a proiectării a constituit-o dimensionarea rețelei de distribuție. Preliminar calculului s-au studiat posibilitățile de amplasare a conductelor tur-retur în așa fel încât execuția să fie ușoară, să nu se introducă rezistențe locale suplimentare și pe cât posibil să se poată realiza golirea instalației.

Pentru rețeaua corespunzătoare spitalului s-a optat pentru o soluție cu amplasarea rețelei în zona tavanului fals. Rețeaua de distribuție se va realiza din țeavă de PP-R pentru coloanele de răcire si pentru țevile de incalzire. Țevile se vor izola împotriva pierderilor termice.

Rețelele de distribuție s-au proiectat în sistem centralizat cu o coloana principala si ramificații la fiecare etaj in parte.

In spatiile comune se montează radiatoare din otel vopsite in câmp electrostatic si ventiloconvectoare de tavan ce se livrează complet echipate cu console suport, robineti de reglaj pe tur si retur, dop si aerisitor.

IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR

Conductele de distribuție agent termic de încălzire montate in interiorul centralei termice vor fi izolate termic cu izolații termice elastometrice cu grosimea de 19mm, conductivitate termica 0,037W/mk + protecție la exterior cu o manta din PVC.

Conductele de distribuție agent termic de încălzire montate la interior din camera centralei termice la consumatori vor fi izolate termic cu izolații termice elastometrice cu grosimea de 19mm, conductivitate termica 0,037W/mk.

Conductele de distribuție agent termic de încălzire montate in exterior vor fi izolate termic cu izolații termice elastometrice cu grosimea de 50mm și conductivitatea termică de 0,037W/mk, protejate cu tablă zincată.

Conductele de distribuție agent termic de răcire montate la interior din camera centralei termice la consumatori vor fi izolate termic cu izolații termice elastometrice cu grosimea de 19mm, conductivitate termica 0,037W/mk.

Conductele de distribuție agent termic de răcire montate in exterior vor fi izolate termic cu izolații termice elastometrice cu grosimea de 50mm și conductivitatea termică de 0,037W/mk, protejate cu tablă zincată.

Buteliile de egalizare a presiunilor și distribuitorul colectorul vor izolate termic cu izolații termice elastometrice cu grosimea de 19mm, conductivitate termica 0,037W/mk.

SUPORȚI SI ACCESORII 9      9

Toți suportii de susținere, platformele si colierele metalice vor fi zincate. Colierele metalice se vor prinde de conducta peste întreaga izolație a acesteia.

Sistem de prindere conducta, zincat, alcătuit din: cleme fixare, tije filetate, profil metalic sprijinire conducta, colier metalic cu cauciuc.

MASURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COROZIUNII

Pentru protecția împotriva coroziunii, țevile din oțel negru vor fi grunduite în două straturi.

APARATE DE CONTROL

în conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală indicativ I 13-2015, instalația va fi prevăzută cu următoarele aparate de măsură și control:

 • - termometre pe conductele de ieșire din chiller, pe intrările și ieșirile din butelia de egalizare a presiunii, pe conductele de distribuție ale agentului termic de încălzire și de răcire, la intrarea și ieșirea în robinetele de amestec cu 3 căi, pe distribuitoarele colectoarele din centrala termică.

 • - manometre pe aspirația și refularea pompelor de circulație, pe intrările și ieșirile din filtrele tip Y și filtrele de curățare, pe buteliile de egalizare a presiunilor, pe conductele de ieșire din chiller, pe distribuitoarele colectoarele din centrala termică .

 • - presostate diferențiale pentru semnalizare abatere funcționare de la presiunea de lucru a instalațiilor: circuit încălzire, circuit primar răcire, circuit preparare apa calda pentru consum menajer.

 • - semnalizare optică și acustică a avariilor circuit încălzire, circuit primar de răcire, circuit preparare apa calda pentru consum menajer.

 • - ventile automate de aerisire: montate în toate punctele cele mai înalte ale instalației de încălzire și de răcire, atât pe tur, cât și pe retur, pe butelia de egalizare a presiunilor.

 • - robineți de golire în toate punctele cele mai joase ale instalației de încălzire și de răcire, pe butelia de egalizare a presiunilor, pe cazan, pe chiller, pe distribuitor-colectorul din centrala termică.

 • - clapete de sens pe refularea fiecărei pompe, pe conducta de alimentare cu apă dedurizată

 • - supape de siguranță pe cazan, pe chiller, pe toate conductele de legătură aferente vaselor de expansiune închise

Protecția la incendii

Toate străpungerile tubulaturilor si conductelor prin pereți/ planșee rezistente la foc se vor proteja cu clapete antifoc, iar golul se va etanșeiza cu mortar rezistent la foc. Clapetele rezistente la foc sunt echipate cu motor electric la 24V comandate de centrala de semnalizare incendiu. Rezistenta la foc a clapetelor si a etansarilor trebuie sa fie cel puțin egala cu cea a elementului străpuns.

Probe si verificări

După executarea montajului se va trece la realizarea operațiunilor de spalare a instalației cu apa potabila sub jet continuu in ambele sensuri, pana la obținerea unei probe incolore, lipsita de impurități vizibile, după care se trece la probele de presiune la rece, la cald si la eficacitate, cu respectarea prescripțiilor in vigoare.

Proba la rece:

 • 1. Proba la rece se face in scopul verificării rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor instalației de încălzire si consta in umplerea cu apa a instalației si incercarea la presiune. Proba la rece - obligatorie pentru întreaga instalație - se face avand racordate toate echipamentele din centrala termica, rețelele de conducte si aparate consumatoare de căldură.

 • 2. Proba la rece se executa înainte de finisarea elementelor instalației (vopsiri, izolări termice etc.), de închiderea acestora in canale nevizitabile sau șanțuri in pereți si plansee, de mascarea si înglobarea lor in elementele de costructii, precum si de executarea finisajelor de construcții.

 • 3. Proba se executa in perioada de timp in care temperatura exterioara este mai mare de +5°C.

 • 4. In vederea executării probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de închidere si reglaj, reglarea armaturilor de siguranța de la cazane si de la vasul de expansiune inchis in concordanta cu presiunea de proba, verificarea punctelor de racordare a instalației la conducta de apa potabila si pompa de presiune.

 • 5. înainte de proba de presiune la rece, instalația se spala cu apa potabila.

 • 6. Presiunea de proba se determina in funcție de presiunea maxima de regim si modul de execuție al instalației astfel:

 • ■  O data si jumătate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalații montate aparent si cele mascate sub finisaje uzuale:

 • ■  Dublu presiunii de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalațiile ce au pârtii care se mascheaza sub finisaje deosebite;

 • ■  Presiunea prevăzută in caietul de sarcini, pentru părțile din instalații care se inglobeaza in elementele de construcție

 • ■  La presiuni prescrise de instrucțiunile tehnice ISCIR, pentru părțile din instalații care sunt supuse prevederilor acestor prescripții;

 • 7. Verificarea comportării instalației la proba la rece poate fi inceputa imediat după punerea ei sub presiune, prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor îmbinărilor. La îmbinările sudate controlul se face prin ciocanire, iar la restul îmbinărilor prin examinarea cu ochiul liber.

 • 8. Măsurarea presiunii de proba se începe după cel puțin 3 ore de la punerea sub presiune si se face cu manometru înregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie 1,6 prin citiri la intervale de 10 minute.

 • 9. Rezultatele probei la rece se considera corespunzătoare daca, pe toata durata probei, manometrul nu a indicat variații de presiune si daca la instalație nu se constata fisuri, crăpături sau scurgeri de apa la îmbinări si presgarnituri.

Proba la cald:

 • 1. Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalației la dilatarea si contractarea, a circulației agentului termic.

 • 2. Proba la cald se executa la toate instalațiile de încălzire indiferent de agentul termic utilizat, pe intreaga instalație sau pe parti de instalație care pot funcționa separat.

 • 3. Proba la cald se efecueaza înaintea finisării (vopsirii si izolării), măscării sau închiderii elementelor instalațiilor in canale nevizitabile sau in șanțuri, in pereții sau plansee, cu excepția elementelor înglobate in elementele de construcții, dar numai după închiderea completa a clădirii si după efectuarea probei la rece.

 • 4. Pentru efecuarea probei la cald, instalațiile interioare se alimentează, de preferința cu agent termic de la sursa definitiva.

 • 5. Odata cu proba la cald se efectuează si reglajul instalației. Se controlează debitul agentului termic pe conducta de racordare a instalației la rețeaua exterioara, cu ajutorul dispozitivelor prevăzute in acest scop in proiect, efectuandu-se reglajul corespunzător.

 • 6. Proba la cald se comporta in doua faze.

In faza I, după ce apa a atins nivelul corect, se ridica temperatura ei la 50°C si se menține aceasta temperatura la limitele unei variații de ± 5°C. După 2 ore de funcționare se face un control atent la toate corpurile de încălzire, constatând cu mana sau cu termometrul de contact gradul de încălzire (termometru) la partea superioara si la partea inferioara a corpului de încălzire. Nu se admit diferente mai mari de 5 grade C intre corpurile de încălzire.

In faza a ll-a, se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominala in limitele a ±5°C si după 2 ore de funcționare, se verifica daca nu apar pierderi de apa la îmbinări, la corpuri de încălzire si armaturi. Se controlează daca dilatările se produc in sensul prevăzut in proiect, daca ele sunt preluate in bune condiții, astfel incat sa nu apara neetanseitati, iar la punctele fixe sa nu sufere deplasări. Se verifica daca se face o buna dezaerisire a instalației.

 • 7. La centrele termice, anterior probei la cald pentru intreaga instalație se face o proba parțiala, in care se pornește instalația si se tine sub observație cel puțin o ora, verificând in principal:

 • •  Montarea echipamentului si conductelor astfel incat sa se asigure spatiile necesare prevăzute pentru exploatere;

 • •  Modul de manevrare al armaturilor;

 • •  Daca aparatele si agregatele care au piese in mișcare (pompe, injectoare, exhaustoare etc.) nu produc zgomote sau vibrații supărătoare si daca s-au respectat prevederile pentru atenuarea si împiedicarea transmiterii lor la elementele construcției;

 • •  Executarea corecta si etanșeitatea canalelor de fum, a coșului, a ușilor de vizitare etc.;

 • •  Asigurarea aerului necesar arderii;

Proba de eficacitate:

1. Se efectuează proba de eficacitate a instalației pentru a verifica daca instalația realizează in încăperi gradul de încălzire prevăzut in proiect.

 • 2. Pentru ca verificarea sa fie concludenta, se va alege o perioada rece, in care temperaturile exterioare sa fie sub 0° C si valoarea lor medie zilnica sa nu varieze cu mai mult de 3°C fata de temperatura exterioara medie a celor doua zile precedente.

 • 3. Pentru proba de eficacitate a instalației de încălzire centrala cu corpuri de încălzire se încălzește clădirea cu cel puțin 3 zile înaintea probei, iar in ultimele 48 de ore înaintea probei, agentul termic se reglează conform graficului de reglaj, in limita unor abeteri de ± 2°C.

 • 4. Proba de eficacitate dureaza 12 ore. Se masoara temperaturile aerului exterior si ale agentului termic pe conductele de ducere si întoarcere, verificandu-se colectarea acestor parametri.

 • 5. Se citesc temperaturile interioare din încăperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul încăperii la o inaltime de 0,75m de la pardoseala. In încăperi de locuit masurarea temperaturii se face in cel puțin 3 puncte din încăpere, la o distanta de mai puțin 2 m de la peretele incaperii si la o inaltime de 0,75 m de la pardoreala.

 • 6. Pentru a asigura precizia măsurătorilor se recomanda alegerea de termometre cu gradații corespunzătoare, si anume:

 • •  Pentru temperaturi exterioare 1/5 ° C

 • •  Pentru temperaturi interioare 1/5 0 C

 • •  Pentru temperaturile agentului termic 1/2 0 C

 • 7. încăperile in care se masoara temperatura interioara vor fi:

La parter: încăperile de colt si cele alaturate intrărilor neincalzite, in mod obligatoriu; de asemenea alte camere după apreciere;

La ultimul nivel: încăperile de colt in mod obligatoriu; de asemenea alte camere după apreciere;

La nivelurile intermediare: camere dorite de beneficiar, insa cel puțin 10% din numărul lor;

 • 8. Rezultatele probei de eficacitate se considera satisfacatoare, daca temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de -0,5°C pana la +1°C in clădirile civile si de la -1°C la +2°C in încăperile de producție.

 • 9. Probele instalațiilor de încălzire centrala se fac in prezenta executantului, beneficiarului si a proiectantului.

INSTALAȚII DE VENTILAȚIE

DESCRIEREA SISTEMULUI DE VENTILAȚIE

Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanță cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, indicativ 1.5-2010. Acest normativ va fi de asemenea respectat la punerea în operă a prezentului proiect.

ZONA CT, CYBERKNIFE

Aerul va fi introdus in zonele CT si CYBERKNIFE, cu ajutorul a 3 recuperatoare de căldură, montate in tavanul fals.

Recuperatoarele de căldură vor fi special concepute, pentru montaj in tavanul fals, in conformtate cu cerințele normei NF S 90-351 (avand pereți interiori cu suprafața lisa tratata antibacterian, bateriile de incalzire si răcire tratate special) pentru spatii aseptice si septice.

Recuperatoarele vor avea ventilatoarele controlate prin variatoare de turatie.

Recuperatoarele de căldură vor fi prevăzute cu atenuatoare de zgomot pe tubulatura de introducere si evacuare aer, senzor de temperatura montat pe tubulatura de introducere aer, senzori de umiditate etc.

Fiecare sistem de introducere/evacuare va avea cate un micromanometru martor pentru sesizare colmatare filtre.

Recuperatoarele de căldură vor fi stricte pentru activitatea medicala.

Recuperatoarele de căldură vor fi dotate cu:

Ventilatoare de introducere si evacuare;

- Sistem de recuperare a căldurii hidraulic, compus din doua serpentine , una pentru aerul proaspăt si una pentru aerul evacuat in atmosfera, pentru a evita orice posibilitate de "contaminare încrucișată'.

Clapeta motorizata ON/OFF montata pe intrarea de aer proaspăt pentru izolarea centralei atunci când intervin lucrări de mentenanta sau sterilizare.

Clapeta de închidere gravitaționala. Se închide automat atunci când centrala este oprita din cauza lucrărilor de mentenanta sau sterilizare, pentru a preveni iintroducerea prafului in interior din cauza acțiunii vântului.

Recuperatoarele de căldură vor fi executate pentru montaj interior.

Panou electric complet.Toate motoarele sunt protejate la scurtcircuit si la suprasarcina.

Panou de control pentru utilizator montat pe centrala si un al doilea panou pentru controlul centralei de la distanta

Pompa montata pe bateria de încălzire, pentru temperaturi exterioare de - 5 °C(sistem anti-inghet);

Panouri duble pentru izolarea termica si acustica. Tabla galvanizata. Panouri exterioare ușor demontabile.

Pentru recuperatoarele de căldură, parametrii tehnici si funcționali ce trebuiesc îndepliniți sunt următorii: Debit aer 1500mc/h respectiv 600mc/h,

Recuperatoarele de căldură vor fi certificate TUV in concordanta cu DIN 1946-4.

Introducerea aerului in interiorul încăperilor se realizează cu ajutorul difuzoarelor de aer cu montaj încastrat in tavanul fals.

In încăperile din clădire ce vor trebui ventilate, distribuția aerului se face cu ajutorul unor anemostatelor de introducere si anemostate de evacuare.

Anemostatele de introducere si evacuare a aerului for fi prevăzute cu clapete de reglaj a debitului.

Echipamentele de introducere a aerului montate in interior vor fi special concepute pentru introducearea unui aer curat si filtrat in concordanta cu standardul ISO 14644.

Echipamentele de introducere si evacuare a aerului montate in interior vor fi prevăzute cu filtre in concordanta cu standardele EN 1822 si EN 779.

Pentru echilibrarea si reglarea instalației se vor prevedea clapete de reglare pe fiecare tronson de introducere/evacuare principal si pe ramurile favorizate aeraulic.

Tubulatura de distribuție aer tratat va fi confecționată din tabla Ol Zn izolata, de 6 mm, acoperita cu un strat protector de aluminiu, suprafața interioara lisa tratata antibacterian din aluminiu.

Tubulatura va fi realizata in asa fel (forme aerodinamice etc.) incat sa nu permită la interior formarea de depozite de particule la vitezele de aer avute in vedere; la executarea si montarea tubulaturii se va acorda o atentie deosebita nemurdaririi pereților interiori intr-un mod care sa compromită aprioric operațiile (ulterioare) de curățire, necesare la punerea in funcțiune.

Luând in considerare prescripțiile “Normativului privind proiectarea si executarea instalațiilor de ventilare si climatizare”, se impune proiectarea unei instalații care sa asigure un microclimat conform cerințelor reglementate in condiții maxime de igiena, sanatate si securitate al actului medical.

ZONA COMUNE, SALOANE SI CABINETE MEDICALE

Ventilarea zonelor comune, a saloanelor si a cabinetelor medicale de la parter si etaj se face prin intermediul a doua centrale de tratare aer montată in exterior.

Centralele de tratare aer funcționează cu aer proaspăt 100%, debitul de aer pentru introducere de 8900mc/h respectiv 2050mc/h. Debitul de aer a fost calculat în funcție de numărul de persoane și de suprafață, astfel s-a luat în calcul un debit de 25mc/h pentru o persoană și un debit de 2,52mc/h/mp.

Centralele de tratare aer vor fi echipate cu pompa de căldură integrata si filtre F5 si F9, destinate special pentru activitati medicale

Refularea aerului se realizează prin anemostate rectangulare cu jet turbionar. Aspirația aerului se face prin grile rectangulare pentru tavan casetat.

Grupurile sanitare din zona sunt conectate la un centralele de tratare a aerului, iar aportul de aer proaspăt se va face prin grile montate in ușile de intrare in grupurile sanitare.

Se prevăd atenuatoare de zgomot incorporate in configurația CTA-ului atât pe racordurile de introducere aer, cât și pe cele de aspirație aer.

Centralele de tratare aer vor fi special concepute, pentru montaj in exterior, in conformtate cu cerințele normei NF S 90-351 (avand pereți interiori cu suprafața lisa tratata antibacterian, bateriile de încălzire si răcire tratate special ) pentru spatii aseptice si septice.

Centralele de tratare aer vor avea ventilatoarele controlate prin variatoare de turatie.

Centralele de tratare aer vor fi prevăzute cu atenuatoare de zgomot pe tubulatura de introducere si evacuare aer, senzor de temperatura montat pe tubulatura de introducere aer, senzori de umiditate etc.

Fiecare sistem de introducere/evacuare va avea cate un micromanometru martor pentru sesizare colmatare filtre.

Centralele de tratare aer vor fi stricte pentru activitatea medicala.

Centralele de tratare aer vor fi certificate TUV in concordanta cu DIN 1946-4.

Introducerea aerului in interiorul incaperilor se realizează cu ajutorul difuzoarelor de aer cu montaj încastrat in tavanul fals.

In încăperile din clădire ce vor trebui ventilate, distribuția aerului se face cu ajutorul unor anemostatelor de introducere si anemostate de evacuare.

Anemostatele de introducere si evacuare a aerului for fi prevăzute cu clapete de reglaj a debitului.

Echipamentele de introducere a aerului montate in interior vor fi special concepute pentru introducearea unui aer curat si filtrat in concordanta cu standardul ISO 14644.

Echipamentele de introducere si evacuare a aerului montate in interior vor fi prevăzute cu filtre in concordanta cu standardele EN 1822 si EN 779.

Pentru echilibrarea si reglarea instalației se vor prevedea clapete de reglare pe fiecare tronson de introducere/evacuare principal si pe ramurile favorizate aeraulic.

Tubulatura de distribuție aer tratat va fi confecționată din tabla Ol Zn izolata, de 6 mm, acoperita cu un strat protector de aluminiu, suprafața interioara lisa tratata antibacterian din aluminiu.

Tubulatura va fi realizata in asa fel (forme aerodinamice etc.) incat sa nu permită la interior formarea de depozite de particule la vitezele de aer avute in vedere; la executarea si montarea tubulaturii se va acorda o atentie deosebita nemurdaririi pereților interiori intr-un mod care sa compromită aprioric operațiile (ulterioare) de curățire, necesare la punerea in funcțiune.

Luând in considerare prescripțiile “Normativului privind proiectarea si executarea instalațiilor de ventilare si climatizare”, se impune proiectarea unei instalații care sa asigure un microclimat conform cerințelor reglementate in condiții maxime de igiena, sanatate si securitate al actului medical.

DISTRIBUȚIA

Distribuția aerului se face ramificat de la echipamente (centrale de tratare a aerului, ventilatoare) la grile, anemostate prin tubulaturi rectangulare si circulare. Tubulatura folosită este rectangulară, circulară rigidă și circulară flexibilă. Tubulatura rectangulară și circulară regigidă este realizată din tablă de oțel galvanizat.

Se va realiza o prindere și susținere a tuburilor, pentru o corectă asigurare a stabilității și pentru limitarea vibrațiilor, cu rol deosebit în izolarea acustică.

ECHILIBRAREA INSTALAȚIEI

Pentru a se putea realiza o cât mai bună echilibrare hidraulică s-au prevăzut clapete de reglaj al debitului pe principalele ramuri ale instalației si pe fiecare grila/anemostat de introducere si refulare.

SUPORȚI Șl ACCESORII

Montajul tubulaturii de ventilare se face cu console de susținere de structura ( grinzi, pane). Se va realiza o prindere și susținere a tuburilor, pentru o corectă asigurare a stabilității și pentru limitarea vibrațiilor, cu rol deosebit în izolarea acustică.

IZOLAREA TERMICA

Rețeaua de distribuție din interior a aerului si toate racordurile de la aceasta la anemostate si grile se vor izola cu izolații termice elastometrice cu grosimea de 19mm și conductivitatea termică de 0,037W/mk. Distribuția de la exterior se realizează cu izolații termice elastometrice cu grosimea de 50mm și conductivitatea termică de 0,037W/mk, protejate cu tablă zincată.

PROTECȚIA LA INCENDII

Toate străpungerile tubulaturilor prin pereți/ planșee rezistente la foc se vor proteja cu clapete antifoc, iar golul se va etanșeiza cu mortar rezistent la foc. Capetele rezistente la foc sunt echipate cu motor electric la 24V, contact capăt de cursă și au rearmare automată, fiind comandate de centrala de semnalizare incendiu. Rezistenta la foc a clapetelor si a etansarilor trebuie sa fie cel puțin egala cu cea a elementului străpuns.

II.2 Instalații sanitare

 • 1. Instalații de alimentare cu apă rece

Alimentarea cu apa a clădirii proiectare se face din rețeaua de apa de incinta, realizata prin montarea îngropat a unei conducte de apa PE100 090. In clădirea propusa, conducta PE100 090 va intra in clădire la parter in zona Vestiar barbati. Se va monta un robinet de sectorizare pe conducta care intra in clădire. înainte de intrarea in clădire a conductei PE100 090, se va monta o piesa de tranziție PE-OL 90-3”, iar apoi se va intra in clădire cu o conducta OlZn 3”. In clădire, aceasta conducta se va ramifica intro conducta OlZn 21/2”, respectiv o conducta PPR-FC63.

Toate traseele exterioare de alimentare cu apa, vor fi pozate sub adâncimea de îngheț (0.8-0.9m) la adancimea de 1,00m, într-un pat de nisip si vor fi realizate din țeava de polietilena de înalta densitate PN10.

Lungimile rețelelor exterioare de alimentare cu apa rece se regăsesc in tabelul următor:

Apa rece (PEHD)

Diametru ( mm)

Lungime (m)

Total (m)

0 75

82

306

0 110

224

La intersecția acestora se vor folosi piese din polietilena Dn 110 si 75 mm ce se vor îmbina prin sudura : teuri egale, teuri reduse, reducții etc.

Conductele se vor poza pe un pat de nisip de 15 cm grosime, umplerea șanțului făcându-se deasupra generatoarei superioare a conductei, după care șanțul se va umple cu pământ in straturi de maxim 30 cm, bine compactate.

Pe porțiunea de carosabil afectata de săpătura partea superioara a șanțului se va umple cu balast 50 cm, macadam, după care se vor reface straturile componente ale suprastructurii caii de rulare.

Nu se va sapa fără sprijiniri.

Adâncimea de pozare trebuie să asigure pentru orice rețea amplasată în subteran, sub zona carosabilă, rezistența la solicitările și dinamice datorate circulației sau compactării. Viteza recomandata pentru dimensionarea rețelelor de distribuție este conform STAS 1478.

Materialul conductelor din rețea se alege pe considerente economice ținând seama de costul materialului , conductelor si a patului de pozare, cat si a pieselor speciale : coturi, teuri, etc.

Presiunea in rețeaua de distribuție este de maxim 6 bari.

Profilul de pozare al conductelor, in special patul de rezemare si modul de compactare al umpluturilor, este cel prescris de furnizori, ținând seama de standardul de produs al tuburilor si in conformitate cu prevederile normativului I 22 - ” Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a rețelelor de alimentare cu apa si canalizare a localităților ”.

Adâncimea minima de pozare a rețelelor nu poate fi mai mica decât adancimea de inghet, conform STAS 6054 . Nu este necara montarea unor cămine de vane pe traseu , lungimea acestora nedepasind 250 m.

La toate conductele din PE indiferent de presiunea lor, pe radierul șanțului se va așterne un strat de nisip grosier de 20 cm grosime. După montarea conductei la poziție și după efectuarea probei de etanșeitate, conducta se acoperă cu un strat de nisip grosier care va depăși generatoarea superioară a tuburilor cu minim 15 cm grosime. Adâncimea de săpare va fi de maxim 1,70 cu pozarea conductei la 1,50 m.

Umpluturile și completările peste conductele din PE se execută în straturi succesive de pamant in grosime de 20 cm , bine bătut cu maiul , pana la 40 cm peste creasta tubului. Peste aceasta înălțime umplerea se poate face si mecanizat.

Conducta de alimentare cu apa se acopera cu pamant lasand libere pana la executarea probelor de presiune, îmbinările executate in tranșee. Se va realiza o compactare corespunzătoare pe toata suprafața care reprezintă rezemarea conductei, respectiv pe o inaltime de la fundul sântului de cel puțin 0,4 Dn.

Verificarea la presiune se va face hidraulic . Proba se va face pe tronsoane in lungime de minimum 100 m la care sunt montate toate armaturile . Umplerea tronsoanelor de proba cu apa se va face astfel incat sa asigure completa evacuare a aerului, in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare. Presiunea de proba pentru conductele din polietilena este de 1,5 x pn.

încercarea se considera reușita daca după trecerea intrevalului de 1 h de la realizarea presiunii de încercare, scăderea in tronsonul încercat nu depășește 10% din presiunea de încercare si nu apar scurgeri vizibile de apa. După terminarea completa a lucrărilor de execuție la conducta de aductiune înainte de dezinfectare, se efectuează o încercare hidraulica generala pe intreaga ei lungime, in condițiile de funcționare la parametrii proiectați.

Spalarea rețelei de apa se va face cu apa avand el puțin calitatea aceleia prevăzută a fi transportata . Viteze de spalare trebuie sa fie de minim 1,5 m/s si nu mai mica decât viteza de curgere prin aductiune la regim permanent. Volumul de apa folosit pentru spalare va fi cel puțin dublul volumului tronsonului.

Asigurarea calitatii se face conform SR EN ISO 9001. Verificarea debitelor transportate pe rețea ce se recepționează se face prin masurarea debitului.

Desfacerea si refacerea sistemului rutier se va executa in paralel cu executarea rețelei de alimentare cu apa astfel incat la încheierea unui tronson, drumul sa fie refăcut

 • 2. Instalații de alimentare cu apa rece interioara

Dotarea cu obiecte sanitare, armaturi și accesorii necesare la punctele de consum s-a făcut in conformitate cu prevederile Normativului 19/2015 și STAS 1478/1990, in funcție de destinația clădirii, numărul de persoane, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura condițiile de igiena și gradul de confort cerut de standardele in vigoare. Tipul acestora si cotele de montaj sunt conforme cu destinația clădirii si STAS 1504/1985.

Se vor monta baterii amestecatoare cromate montate stativ pe obiectele sanitare, înălțimile de montare si distantele minime pe orizontala intre acestea si pereții finiți ai obiectelor sanitare, a armaturilor si accesorilor acestora se vor realiza conform STAS 1504/1985. La inaltimea de montare se va admite o abatere de +5%.

Obiectele sanitare, armaturile și accesoriile aferente se vor monta pe elementele de construcție, in conformitate cu detaliile de fixare prevăzute in tehnologiile de execuție.

Obiectele sanitare se vor branșa prin intermediul unor racorduri flexibile de la robinetele coltar la bateriile fiecărui corp. S-au prevăzut closete cu montaj pe pardoseala si ieșire orizontala din porțelan sanitar, rezervoarele closet vor fi montate aparent pe perete iar rezervoarele vor fi prevăzute cu sitem de acționare prin apasare pentru evacuarea apei. Lavoarele cu montaj pe picior din porțelan sanitar. Se vor monta spalatoare duble încastrate in mobilierul cu care vor fi dotate încăperile.

Alimentarea cu apa rece a punctelor de consum se va realiza cu o instalație interioara de distribuție proiectata din conducte din țeava de PPR cu fibra composite tip AQUATERM sau similare, cu fitinguri aferente acestui tip de material.

Alimentarea cu apa rece a imobilului se va realiza prin montarea condutelor orizontale din țeava de PPR-FC in tavanul fals al parterului, de unde se vor alimenta consumatorii de la parter si de la etaj prin coloane verticale.

Condutele orizontale vor fi susținute cu bratari cu tija de planseul peste parter, sau montate pe corniere ancorate. Sursa de apa rece este constituita din branșamentul existent la rețeaua existenta in zona.

In clădire se vor monta accesorile necesare astfel incat rețeaua de distribuție interioara va fi executata din conducte de PPR-FC. Rețeaua interioara de distribuție a apei reci se va izola cu tuburi de izolație pentru instalații sanitare in conformitate cu diametrul conductei de pe tronsonul respectiv.

Instalația interioara de distribuție a apei reci se va monta aparent in ceea ce privește distribuția principala orizontala, mascata de către tavanul fals in zona parterului, iar coloanele de distribuție verticale se vor monta in ghene prevăzute cu usa de vizitare. Conductele de racord la fiecare obiect sanitar se vor poza îngropat in pereți.

Lavoarele, rezervoarele WC si cazile de dus se vor racorda la conducta de apa rece cu țeava PPR-FC 020. Spălătoarele se vor racorda la conducta de apa rece cu țeava PPR-FC 020.

Obiectele sanitare care vor fi deservite de rețeaua de apa rece proiectata, pentru clădirea existenta si extindere, sunt:

Denumire obiect

Număr bucăți

Lavoar

39

Spălător

3

Vas closet

21

Cada de dus

10

Pisoar

4

La stabilirea traseului s-au avut in vedere criterii tehnico - economice, tinandu-se seama de următorii factori:

folosirea optima a configurației terenului pentru asigurarea presiunii minime necesare unei funcționari normale pentru consumatorul cel mai indepartat si cel mai defavorabil plasat realizarea unei rețele de lungime minima;

evitarea pe cat posibil, a zonelor cu trafic intens sau a accidentelor de parcurs (traversări de cale ferata, drumuri internaționale, autostrăzi). Conductele se vor amplasa sub adamcimea de inghet, conform STAS 6054.

Amplasarea rețelelor de incinta respecta condițiile impuse de SR 8591/97, cu privire distantele minime intre rețelele de apa, canal, gaz si electrice si intre acestea si diferite construcții. Rețeaua a fost dimensionata conform STAS 1343/1 actualizata, in ipoteza in care obiectivele deservite necesita debite de apa rece la parametrii standard. Armaturile prevăzute (clapeta de sens) se vor racorda la rețeaua de incinta prin înșurubare. Armaturile prevăzute se vor monta in spațiul tehnic.

Folosirea țevilor din polipropilena cu inserție de fibra compozita (PPR-FC) si a celor din polietilena de înalta densitate (PEID) prezintă următoarele avantaje:

rezistenta mărită la coroziune;

nu necesita lucrări de izolație;

greutatea pe metru liniar de aproximativ 10 ori mai mica decit a conductelor metalice;

manevrabilitate mai ușoara in toate etapele de producție si instalare;

posibilitatea realizării si livrării țevilor in colaci cu lungimi mari, ceea ce permite eliminarea unui mare număr de suduri de îmbinare;

creșterea vitezei de realizare a rețelelor;

polietilena satisface bine nevoile de etanșeitate ale rețelelor care se montează in zone poluante, fiind incomparabil mai rezistenta la montarea acesteia in soluri umede decit conductele metalice.

După terminarea lucrărilor de montaj la conducte, șanțurile vor fi acoperite si terenul va fi adus la forma inițiala de către executant, potrivit prevederilor din proiect si din documentația economica.

 • 3. Instalații de alimentare cu apa calda

Pentru alimentarea cu apa calda a punctelor de consum din corpul de clădire proiectat s-a proiectat o instalație de distribuție realizata din conducte din țeava de PPR cu fibra composita tip AQUATERM sau similara pentru conducta principala, alimentata de la Rețeaua COLTERM. Având traseul comun cu instalația de distribuție a apei reci, instalația de alimentare cu apa calda de consum se va monta îngropat in tavanul fals, cu respectarea prevederilor din Normativul 19/2015. Coloana principala orizontala de distribuție apa calda se va monta in cadrul parterului la nivelul planseului peste parter, supendata de planseul peste parter. Rețeaua de distribuție a apei calde menajere va avea diametre cuprinse intre 020 si 050 mm.

Conductele de apa calda de consum se vor monta in paralel cu conductele de apa rece la o distanta de 2-3 cm una de alta, in cadrul pereților de rigips si se vor izola pe tot traseul cu tuburi tip elastomer sau tubolit. Porțiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apa rece si calda de consum se vor monta cu panta de 0,002 in sens contrar sensului de curgere.

Pentru reducerea consumului de preparare a apei calde menajere si deservirea consumatorilor intr-un timp relativ scurt cu apa calda, distribuția principala de apa calda se va executa si cu conducta de recirculare a apei calde. Alimentarea cu apa calda a consumatorilor se va face din țeava de apa calda nu din cea de recirculare.

Obiectele sanitare care vor fi deservite de rețeaua de apa calda proiectata, pentru corpul de clădire existent si propus, sunt:

Denumire obiect

Număr bucăți

Lavoar

39

Spălător

3

Cada de dus

10

 • 4. Instalații de canalizare menajera

In prezent, ansamblul de clădiri din incinta sunt racordate la rețeaua de canalizare a orașului.

Apele uzate menajere vor fi colectate de o instalație interioara de canalizare prevăzută din tuburi și piese de legătură din polpipropilena (PP), care se va racorda la rețeaua exterioara de canalizare prin racorduri Dn110mm. Obiectele sanitare se vor racorda la coloanele verticale care se vor racorda la o conducta principala pozata sub placa de beton a parterului. In zonele de ramnificatie a colectoarelor se vor monta in plan orizontal piese de curățire Dn110. Coloanele de canalizare vor avea piesa de curățire și se va asigura ventilarea naturala prin prelungirea coloanelor deasupra acoperișului imobilului cu țeava PP de 75mm si montarea unui set capat coloana de ventilație cu căciulă de protecție. In cazul coloanelor al căror diametru este de 110 mm se va monta o reducție 110-75 mm. Inaltimea minima fata de acoperiș va fi de 0,6 m pentru asigurarea ventilării naturale a coloanei.

Colectoarele orizontale se vor monta cu panta necesara specifica fiecărui diametru. In exteriorul clădirii pana in cadrul căminelor de vizitare existente se va executa o rețea de canalizare din PVC KG, îngropata la adancimea minima de 0,9 m acoperire fata de generatoarea superioara a conductei pentru evitarea înghețului. Aceasta rețea de canalizare se va executa cu panta specifica fiecărui diametru spre căminul de racord existent.

Racordurile la canalizarea exterioară se vor executa din tuburi și piese de legătură din PVC-KG etanșate cu garnituri din elastomeri, rezistente la substanțe chimice din apa uzată și influențe externe, rezistente la apă fierbinte pe durată scurtă până la 60°C.

Lavoarele se vor racorda la conductele orizontale sau vertical cu țevi din PP de diametru 032. Spălătoarele se vor racorda la conductele orizontale sau verticale cu țevi din PP de diametru 040.

Cazile de dus se vor racorda la conductele orizontale sau vertical cu țevi din PP de diametru 040. Vasele WC se vor racorda la conductele orizontale sau vertical cu țevi din PP de diametru 0110.

Apele provenite din golirile de la centrala termică vor fi evacuate prin intermediul unui sifoan de pardoseală DN100.

Rețeaua interioara de canalizare va prelua doar apele uzate menajere de la obiectele sanitare interioare, fiind INTERZISA racordarea la ea a niciunui utilaj care va putea modifica parametrii apei evacuate.

La trecerea coloanelor prin elementele de construcție se vor prevedea piese de protecție in funcție de diametrul conductei respective.

Obiectele sanitare care vor fi deservite de rețeaua de canalizare proiectata, pentru clădirea propusa sunt:

Denumire obiect

Număr bucăți

Lavoar

39

Spălător

3

Vas closet

21

Cada de dus

10

Pisoare

4

La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut seama de recomandările Normativului I 9.

Astfel s-a asigurat conductelor o panta continua, care sa permită scurgerea apelor uzate prin gravitație in caz contrar existând riscul infundarii instalației de canalizare. De asemenea, amplasarea conductelor s-a făcut astfel incat sa nu stanjeneasca circulația si sa nu necesite mascarea costisitoare, evitandu-se in acest fel lovirea accidentala a conductelor. Traseele alese au fost astfel incat sa nu deranjeze din punct de vedere estetic. Conductele de legătură, indiferent de montaj - aparent sau îngropat - s-au montat cu panta pentru a asigura scurgerea apei prin gravitație.

La obiectele sanitare s-au prevăzut sifoane cu garda hidraulica.

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătură a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din condiții funcționale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din condiții constructive si hidraulice conform STAS 1795.

 • 5. Instalații de canalizare menajere si pluviale de pe șarpante

Din obiectivul propus vor fi evacuate următoarele categorii de ape uzate:

 • - ape pluviale de pe șarpanta;

 • - apele menajere

Apele meteorice de pe acoperișul clădirii vor fi captate prin intermediul unui ansamblu de jgheaburi si burlane si vor fi deversate la căminele de vizitare existente, prin intermediul unei rețele de conducte subterane din PVC-KG ,camalizarea fiind realizata in sistem unitar.

Căminele de vizitare se vor realiza din prefabricate de beton impermeabil, diametru nominal 1.0m. Căminele de vizitare vor fi compuse din: fundație de cămin cu cuneta, inel de cămin, inel conic de rezemare, capac de închidere a căminului din fier turnat și beton în rame rotunde, capac pentru clasa de circulabilitate D 400 kN, cu deschidere interioară de 625 mm, cu orificii de aerisire si posibilitate de zăvorâre.

Rețelele de canalizare in sistem unitar din incinta se vor executa gravitațional din PVC KGEM cu o panta variabila. Pe aceste rețele se vor poza cămine de vizitare amplasate atat pentru preluarea racordurilor din clădiri, a intersecțiilor de rețele cat si la schimbare de direcție.

Adâncimea acestor cămine variaza conform profilelor longitudinale.

Pozarea conductei de canalizare se va face cu respectarea adâncimii de îngheț prevăzută cf. STAS 6054-77.

Lățimea tranșeei pentru pozarea rețelei de canal va fi egală cu suma dintre diametrul exterior al conductei și spațiul tehnologic necesar pentru executarea lucrării (70 cm), cf. STAS -91. Suprafața de protecție pentru pozarea conductelor va avea lățimea de de 1,10 m

Materialul propus pentru rețeaua de canalizare proiectata este constituit din tuburi din PVC KGEM.

Materialele care alcătuiesc rețeaua de canalizare au fost alese astfel incat sa respecte următoarele condiții:

 • - să reziste la solicitările la care sunt supuse ;

 • - să fie impermeabile, adica sa nu permită infiltrația si exfiltratia apei;

 • - să reziste la acțiunea apelor uzate sau subterane agresive si a apelor cu temperaturi ridicate (peste 50 °C);

 • - să reziste la eroziunea datorata suspensiilor din apa ;

 • - să aibă o suprafața interioară cât mai redusă.

Conductele de canalizare se vor poza pe un pat de nisip de 15 cm grosime, umplerea șanțului făcându-se deasupra generatoarei superioare a conductei, după care șanțul se va umple cu pământ in straturi de maxim 30 cm, bine compactate.

Nu se va sapa fără sprijiniri.

Pe verticală, rețelele de canalizare trebuiesc așezate sub conductele de apă potabilă, conducta de gaz, cabluri electrice, canalele de cabluri telefonice.

Condițiile de amplasare la încrucișarea rețelelor edilitare și distanțele în plan orizontal și vertical a canalelor care colectează și transportă ape uzate și/sau ape meteorice față de alte elemente de construcție, arbori, rețele, etc. sunt recomandate în SR 8591/1 „Rețele subterane. Condiții de amplasare” atât pentru conductele care transportă apa de alimentare cât și pentru cele de canalizare.

Rețeaua de canalizare menajera va prelua debitele uzate unitare din întreaga zona. Panta cu care au fost proiectate rețelele de canalizare a fost astfel aleasa in asa fel incat sa se îndeplinească următoarele condiții:

 • ■  viteza reala de evacuare a apei prin conducta orizontala de canalizare sa se înscrie intre valorile de 0.7 - 4 m/s

 • ■  gradul de umplere u maxim admis in funcție de natura apei uzate si de diametrul conductei ( STAS 1795 ) sa fie de 0.7

 • ■  debitele de curgere prin conducte precum si vitezele sa fie corelate cu diametrele interioare si pantele la secțiune plina

Modul in care se vor modifica aceste valori se vor putea observa in planurile de situație, profilele longitudinale precum si din breviarul de calcul anexat.

Căminele de vizitare au fost amplasate astfel incat sa respecte STAS 3051 .

Datele de proiectare si execuție pentru căminele de racord , de trecere si de control al apelor precum si pentru căminele de intersecție sunt indicate de STAS 2448. Fundațiile căminelor de vizitare se executa din beton simplu sau armat clasa Bc 7.5 .

In dreptul mufelor se vor lașa gropi de mufa pentru ca îmbinările sa se poata executa si pe circumferința inferioara a tubului. Aceste lucrări se vor executa la poziție. Pentru evitarea prăbușirilor de maluri, pereții șanțurilor se vor sprijini cu dulapi metalici așezați orizontal.

Circulația persoanelor si autovehiculelor peste tranșee se va realiza peste podețe si parapete metalice de inventar.

Conductele se vor verifica la etanșeitate iar conductele din PVC se vor verifica in conformitate cu caietul de sarcini furnizat de firma producătoare de tuburi de PVC.

Umpluturile se vor executa in cazul tuburilor de PVC KGEM , după stratul de pozare din nisip h = 0,2 + Dn +0,2 va fi cu material rezultat din săpătură. Stratul de nisip trebuie sa depaseasca generatoarea superioara a conductei cu cca 15-20 cm. Umplutura va fi compactată, ori cu maiul de mana, ori cu vibrator mecanic cu placa pe rotile. Umpluturile se vor efectua in straturi de 10-30 cm pamant din material local cu udarea fiecărui strat, urmat de compactări.

Căminele de vizitare pentru canalizarea gravitaționala se vor executa conform STAS 2448 si vor fi acoperite cu capace din beton armat STAS 2308 cu rama din fonta. La cămine de racord, fundația va avea la baza rigole racordate cu raza de curbura la rigola rectilinie ce străbate căminul. Pe inaltimea de 2 m se vor monta 2 buc tuburi cu cep si buza DN 1000 mm sau 1 tub beton B150 cu DN 950 mm peste care se vor monta tuburi tronconice de 50 cm lungime care reduc secțiunea la DN 800 mm. Pana la nivelul terenului se vor monta tuburi DN 800; aceasta parte constituie coșul de acces. Porțiunea de îmbinare intre tuburi se va tencui cu mortar M 100 T.

Capacele căminelor se vor aduce la cota drumului, cu beton simplu monolit Bc 20.

 • 6. Instalații de limitare si stingere incendii

Conform Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor - indicativ P118-2/2013, clădirea existenta si clădirea nou construita trebuie echipate cu următoarele instalații interioare de stingere a incendiilor cu apă:

 • - hidranti interiori;

 • - hidranți exteriori;

 • 6.1. Alimentare cu apa pentru incendii

Alimentarea cu apă pentru instalațiile de hidranți interiori va asigurata din rețeaua publica existenta in zona imobilului studiat, prin intermediul conductei ce va intra in clădire realizata cu țeava PEHD 090, asigurând debitul necesar pentru instalațiile de stingere a incendilor cu hidranti interiori, la un debit necesar de 4,2l/s, calculate pentru 2 jeturi in funcție simultana.

în conformitate cu cerințele Normativului P118-2/2013 cu completările ulterioare, clădirea trebuie echipata cu hidranti exteriori. In incinta se propune amplasarea a 2 hidranti supraterani DN80. Alimentarea cu apă pentru instalațiile de hidranți exteriori este asigurata de la bazinul de apa pentru incendiu din incinta spitalului.

 • 6.2. Necesarul de apa pentru incendii

Vhi = (2x2.1) l/s x (10 min x 60 sec) = 2520 I = 2.52 mc, unde:

Vhi = volumul de apă necesar pentru hidranții interiori din clădire;

VTotal mc = 2.52 mc utili pentru hidranții interior (P118/2-2013 anexa 3 si timpul 10 min cf. art. 4.35 litd).

 • 6.3. Hidranti interiori

în concordanță cu art. 4.1 din normativul P118-2/2013 cu completările ulterioare, este necesara echiparea clădirii cu hidranti interiori de incendiu. Ținând cont de prevederile normativului P118-2/2013, pentru “CLĂDIRI DE SANATATE”, este necesar 2 jeturi in funcțiune simultana: 2 x 2,1 l/s = 4,2 l/s.

S-au prevăzut 6 hidranti interiori la parter si 2 hidranti interior la etaj.

Conform Art. 4.47 alin c) Instalațiile cu hidranți interior pot fi alimentați din rețeaua publică daca compania de apă certifică în scris funcționarea rețelei pe durată neîntreruptă la debitul și presiunea necesară funcționării instalației de stingere a incendiilor.

In interiorul clădirii s-au prevăzut conducte realizate din țeava zincata de otel, la care se vor racorda hidranții interiori, conform STAS 1478-90, art. 14.52 si normativ P118/2-2013 anexa 2 si anexa 3, ce vor corespunde următoarelor cerințe :

Debitul specific al unui jet: 2,1 l/s

Lungimea minima a jetului compact: 5m

jU) consuere financiara

Activitati de consultanta pentru afaceri a management

Numărul de jeturi in funcționare simultana : 2

- Timpul minim de acționare conform NP 118/2-2013 : 10 minute

Alimentarea cu apa a hidrantiilor interiori, se va face prin intermediul rețelei de apa existente in zona, direct de la rețea, fiind asigurat debitul si presiunea necesare conform avizului de la furnizorului de apa. Alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori se asigura la presiunile necesare menționate in SR EN 671-1 sau SR EN 671-2.

Instalațiile de hidranti de incendiu interiori s-au proiectat astfel incat sa poata fi acționate operativ la izbucnirea incendiului.

Toate rețelele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interior s-au proiectat astfel incat sa fie ferite de inghet, iar reviziile si eventualele reparații sa se poata face cu ușurința.

Instalațiile de hidranti interiori s-au propus a fi alimentate cu apa din rețeaua publica, conform adresei primita de la compania de apa-canal, care menționează ca presiunea pe rețea este intre 2,8 si 3,9 bar.

Hidrantii interiori se vor amplasa conform planșelor desenate astfel incat fiecare punct al clădirii sa fie atins de 2 jeturi in funcțiune simultana.

Hidrantii interiori se vor dota conform prescripțiilor SR EN 671-2, cu:

robinet de hidant, manual, 0 2";

 • -   tambur rabatabil;

 • -   furtun plat tip C, <t> 50 mm, de 20 m lungime prevăzut la capete cu racorduri tip C.

țeava de refulare universala avand robinet de închidere si comutator jet compact sau pulverizat.

Cutiile hidrant interior vor respecta standardul SR - EN 671. Dimensiuni pentru cutie: 650 x 550 x 250 mm. Greutate fara componenta: 14,5 kg. Vopsire in câmp electrostatic, culoare roșie cu protecție la rugina. Suport (tambur) rola pentru (20 m) furtun plat cu racorduri legate si mansoane de protecție. încuietoare cu cheie si buton pentru deschidere. Geam cu grosimea de 4 mm cu inscripționare conform normativelor in vigoare. Cheder cu inima pentru evitarea presiunilor interne. Furtun tip C plat (20 m) cu racorduri legate si mansoane de protecție. Țeava refulare tip C (cu robinet, cu perdea de apa, jet compact, jet pulverizat). Robinet hidrant tip C cu racord fix. Racordurile sunt executate din aluminiu superior rezistent la presiuni foarte mari. Pentru hidrantul interior de incendiu echipat cu furtun plat, tamburul interior trebuie sa aiba diametrul de 70mm, cu o fanta larga de cel puțin 20mm in care se aseaza cuta mediana din lungul furtunului. Tamburul trebuie sa se rotească in jurul axei sale. Daca dispozitivul de deschidere in caz de urgenta este protejat printr-un geam frontal, acesta trebuie sa poata fi spart cu ușurința, fara a exista riscul de a lașa bucăți sau corpuri ascuțite care sa poata provoca ranirea celor care actioneaza dispozitivul de deschidere in caz de urgenta. Ușile cutiilor trebuie sa se deschidă cu minimum 170° pentru a permite furtunului sa fie mișcat liber in toate direcțiile. Presiunea asigurata la hidrantul amplasat la etaj este de min 3,3 mH20.

Hidrantii, împreuna cu echipamentele de serviciu (furtunuri și țevile de refulare) se vor monta in cutii metalice, amplasate in nișe sau firide in zidărie, sau se vor monta aparent, direct pe pereți sau stâlpi, la inaltimea de 1,35+1,50 m de la pardoseala conform P118-2 art. 4.12; 4.14; 4.15.

Hidranții interiori vor fi amplasați în conformitate cu prevederile P118-2/2013, în locuri vizibile si ușor accesibile în caz de incendiu. 5              »

 • 6.4. Hidranti exteriori

în conformitate cu cerințele Normativului P118-2/2013 cu completările ulterioare, clădirea trebuie echipata cu hidranti exteriori. In incinta se vor amplasa 2 hidranti supraterani DN80.

Conform prevederilor P118-2/2013, presiunea la robinetul unui hidrant exterior va trebui să asigure intervenția directă, astfel încât țeava de refulare cu care se va acționa spre punctele cele mai înalte și îndepărtate ale acoperișului să asigure un debit de 5.00l/sec și un jet compact de 10m lungime.

Alimentarea cu apă se va face prin rețele care asigură debitul de calcul și presiunea necesară intervenției directe de la hidranți, presiune asigurată de la bazinul de incendiu existent, prin intermediul pompelor pentru hidranți exterior existente.

în conformitate cu cerințele P118-2/2013, hidranții exteriori sunt de tip suprateran cu Dn 80mm, iar conductele de distribuție care alimentează hidranții de incendiu exteriori, au diametrul de 110mm.

în zona imobilului studiat se prevăd 2 hidranți exteriori având DN80, care asigură debitul de apa de 101/s.

11.3 Instalații de gaze medicale

Pentru proiectarea instalațiilor de gaze medicale, se iau in considerare următoarele informații:

 • • destinația exacta a zonelor medicale (laboratoare, saloane, săli de tratament)

 • • schema de amplasare a unităților terminale

 • •  eventuala extindere a instalației

La stabilirea numărului de unitati terminale din fiecare zona, la proiectare, se tine cont de prevederile HTM 02-01 si Ordinul 1500 din 24 noiembrie 2009.

La calculul debitului necesar fiecărui tip de instalație de gaze medicale se tine cont de factorul de simultaneitate in utilizare pentru fiecare departament medical (cate prize de gaze medicale pot fi simultan utilizate in același timp) si de numărul de paturi.

Dimensionarea conductelor de gaze medicale se face ținând cont de:

 • •  pierderile de presiune liniare.

 • •  pierderile de presiune locale ce apar in sistemul de distribuție.

 • • debit

Pierderile de presiune trebuie sa se incadreze sub 5% din valoarea nominala.

SURSE DE ALIMENTARE

Instalațiile de gaze medicale pentru: oxigen, aer medical 4 bar se alimentează din stațiile de gaze medicale existente.

Stafia compresor de aer medical

Traseul de țevilor de aer comprimat, către spatiile unde este necesar, va fi paralel cu traseul celorlalte gaze medicale (oxigen).

SISTEMUL DE ȚEVI DE DISTRIBUȚIE

Țevile de gaze medicale

La intrarea in fiecare încăpere dotata cu gaze medicale s-au prevăzut robineti de izolare pentru oprirea alimentarii in caz de avarie.

La execuția instalațiilor de distribuție se folosesc numai țevi din cupru medical, curatate, testate si obturate la capete conform standardului SR EN 13348.

Fitingurile din cupru pentru racordarea țevilor trebuie sa fie curatate si degresate pentru a fi compatibile cu oxigenul si trebuie sa fie ambalate astfel incat sa se evite contaminarea cu impurități.

Țevile de gaze sunt susținute la intervale corespunzătoare pentru a se evita deplasarea sau flambarea acestora. Suportii de prindere sunt prevazuti cu manșon din cauciuc. Intervalul maxim intre suportii de prindere nu va depăși limitele indicate in SR EN ISO 7396-1.

In locurile in care țevile de gaze medicale trec peste cablurile electrice sau peste alte conducte se asigura distante de susținere corespunzătoare de fiecare parte a intersecției, astfe incat se evite atingerile.

Țevile de gaze medicale se izolează termic in locurile in care temeratura ambianta coboara sub 5°C (pe exteriorul clădirii).

Instalațiile de distribuție pentru gaze medicale se vor purja si curata conform Directivei dispozitivelor medicale 93/42 CE.

Marcare si etichetare

Țevile de gaze medicale vor fi marcate din fabricație, conform standardului SR EN 13348. Suplimentar acestea se vor eticheta in timpul instalării, pentru a evita interconectările accidentale si pentru a permite identificarea ușoara in cazul extinderii / modificării instalației.

Se vor aplica etichete cu simbolul gazului respectiv, cu codul de culoare si cu sensul de curgere. Locul de amplasare a etichetelor si distantele sunt indicate mai jos:

Denumire

Amplasare

Distanta(m)

Țevi rectilinii

de-a lungul axei longitudinale

max. 10

Punctele de joncțiune ale țevilor

de o parte si de alta

max. 0,5

Zonele de trecere prin pereți

de o parte si de alta a peretelui

max. 0,5

Zonele de trecere prin plafoane

sub nivelul tavanului

max. 0,5

deasupra podelei

1,5-2

Punctul de conectare a robinetilor de izolare

de o parte si de alta

max. 0,5

Punctul de conectare a ansamblului reductor de presiune

de o parte si de alta

max. 0,5

Punctul de conectare a unităților terminale

deasupra podelei

aprox. 2

Brazarea (lipirea tare) a țevilor din cupru

Operatorii care brazeaza țevi din cupru trebuie sa dețină certificat de calificare conform standardului SR EN 13133 “Calificarea operatorilor pentru lipire tare” si trebuie sa fie autorizați ISCIR conform prescripției tehnice PT CR9/1:2003

Procedurile de brazare trebuie sa fie validate si certificate conform standardului EN 13134 “Calificarea procedurilor pentru lipire tare”.

In timpul brazarii, țevile de gaze se purjeaza in mod continuu cu gaz inert, pentru a evita apariția oxizilor de cupru in interiorul acestora. Urmele de oxizii de la suprafața exterioara imbinarilor se indeparteaza prin curatare.

Toate lucrările cu foc deschis se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, asigurând masuri de prevenire a incendiilor in conformitate cu Ordinul 163/2007.

Operatorii trebuie sa fie instruiti referitor la manevrarea, transportul si utilizarea buteliilor de gaze comprimate.

Lucrul la inaltime se executa cu respectarea stricta a regulilor cuprinse in H.G. nr. 1146/2006 si H.G. 1091/2006 si este permis numai lucratorilor special instruiti pentru aceasta activitate si care au fost declarați „apt pentru lucrul la inaltime” in urma controalelor medicale.

Robinetii de izolare

Vor fi prevazuti pentru izolarea surselor de alimentare si a diferitelor zone medicale in caz de service / urgenta si se vor utiliza după ce se vor degresa si curata astfel incat sa fie compatibili cu oxigenul.

Locul de amplasare a robinetilor de izolare se va stabili in conformitate cu cerințele standardului HTM 02-01. Robinetii plasați in zonele accesibile trebuie sa fie prevazuti cu sistem de blocare. Robinetii se vor identifica prin aplicarea unei etichete cu numărul robinetului - număr ce trebuie sa corespunda cu cel înscris pe planurile instalației.

Proiectarea in vederea execuției instalațiilor de gaze medicale

Deoarece instalațiile de distribuție a gazelor medicale sunt considerate dispozitive medicale, execuția instalațiilor, se va face numai cu firme care au sistemul de management al calitatii, certificat, in conformitate cu standardul ISO 9001 si ISO 13485.

După realizarea instalației, executantul instalației de gaze medicale trebuie sa testeze si sa certifice instalația, conform marcaj CE. Pentru aceasta, firmele executante trebuie sa faca dovada dotării tehnice corespunzătoare pentru efectuarea testelor.

Executantul lucrărilor trebuie sa isi întocmească planul propriu de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu dispozițiile H.G nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile. Acest plan este pus la dispoziția beneficiarului, înainte de începerea lucrărilor.

ECHIPAMENTE GAZE MEDICALE

Saloanele de la etaj se echipează cu Rampe pentru 2 posturi, care vor avea in componenta prize oxigen, aer comprimat, prize electrice, lumini directe si indirecte.

încăperile CT, Sala tratament si Radioterapie tintita de la parter se echipează cu Rampe pentru 1 post, care vor avea in componenta prize oxigen, aer comprimat, prize electrice, lumini directe si indirecte

Saloanele si incaperile CT, Sala tratament, Radioterapie tintita, vor avea prevăzute rampe de perete in conformitate cu Ordinul 1500 : 2009

Echipamentele de gaze medicale sunt proiectate, fabricate si testate in conformitate cu standardul SR EN ISO 11197. Descrierea detaliata a fiecărui echipament de gaze medicale se gaseste in fisa tehnica aferanta acestuia.

Prizele de gaze medicale si circuitele de energie electrica ce intra in componenta echipamentelor se dispun in module separate. Fiecare priza pentru gaze medicale comprimate se afla la o distanta de cel puțin 0,20 m de orice priza electrica. Pentru a asigura electrosecuritatea, carcasa modulului cu circuite electrice se leaga in mod obligatoriu la pamantul de protecție prin intermediul clemelor de impamantare de tip special.

Modulul electric al echipamentelor se racordează la circuitul de alimentare cu energie electrica pus la dispoziție de către executantul instalațiilor electrice.

Rampele de perete se montează după ce peretele a fost finisat de către constructor.

In cazul pereților de rigips pentru montarea rampelor de fluide medicale se prevăd placi de rigidizare puse la dispoziție de către constructor.

După montare si instalare, înainte de punerea in funcțiune se efectuează probe si verificări conform cerințelor reglementate in SR EN ISO 7396-1 si SR EN ISO 7396-2 si se emit buletinele de verificare.

Acestea se fac in prezenta reprezentantului spitalului de către o persoana autorizata calificata in verificarea sistemelor de conducte de gaze medicale.

Standardele prevăd teste si incercari pentru verificarea pierderilor de presiune, a interconectărilor, a surselor de alimentare, a modului de funcționare a alarmelor, a calitatii si identității gazelor medicale distribuite de instalație.

După efectuarea testelor executantul autorizat aplica marcajul de conformitate CE pe instalația de gaze medicale.

ACCESORII MEDICALE

BARE EURO-RAIL

Barele euro-rail au fost prevăzute pentru fiecare rampa, pentru susținerea diverselor accesorii cum ar fi : module de depozitare cu sertare, etajere de monitor, stative de perfuzie, vase de secreții, lămpi de examinare, etc.

Barele eurorail trebuie sa fie fabricate conform standardului SR EN ISO 19054. Pentru securitatea pacientilor si a personalului medical, barele eurorail sunt marcate cu etichete care indica sarcina maxima suportata de acestea.

SET ACCESORII GAZE MEDICALE alcătuit din:

Echipament de oxigenoterapie pentru adulti alcătuit din :

 • - debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglării debitului administrat intre 0 si 15 l/min

 • - debitmetrul prevăzut cu conector standard DIN

 • - vas pentru apa distilata pentru dezumidificare, minim 200 ml, autoclavabil la 134°C, cu capac din plastic

 • - vas prevăzut cu gradație de minim si maxim

II.4 Instalații electrice

 • 11.4.1 Instalații electrice

DATE TEHNICE

Necesarul de putere calculat este:

Pi = 597,52 kW

Cs = 0,8644

Pa = 516,52 kW

Un = 400/230 V

coscp = 0,92

f = 50Hz

SOLUȚIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Clădirea studiata se propune sa fie alimentata din postul de transformare existent in incinta spitalului prin intermediul unui nou tablou electric (TEG) si a unui grup electrogen de 688kVA ce se propune a fi montat in exteriorul clădirii.

Alimentarea cu energie electrică a construcției se va face din rețeaua furnizorului si se va realiza conform avizului de racord eliberat de S.C. Electrica la cererea beneficiarului și conform studiului de soluție întocmit de SISE-SD-SC Electrica la comanda beneficiarului.

Alimentarea cu energie electrica, pentru marirea sporului de putere, va fi soluționată in baza avizului tehnic de racordare emis de către întreprinderea furnizoare de energie electrica, conform prevederilor HG nr. 109/2008 si se va realiza conform proiectului de alimentare cu energie electrica elaborat de către o firma atestata ANRE.

SOLUȚIA DE CONTORIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

Contorizarea energiei electrice se va realiza la nivelul blocului de măsură si protecție trifazat (BMPT) existent.

SOLUȚIA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

Din statia de transformare va fi alimentat grupul electrogen, iar prin intermediul AAR-urui cu care este echipat grupul electrogen se va alimenta tabloul electric general TEG nou proiectat, de la care pornește rețeaua de distribuție interioara prin care se alimentează tablourile de pe fiecare nivel, tablou chiller, tablourile electrice lifturi.

Rețeaua de distribuție interioara se va realiza după schema de tip TN-S, in care conductorul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schema, de la tabloul electric general TEG pana la ultimul punct de consum.

Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice de nivel se vor realiza cu cablu N2XH protecție in tuburi HFPRM (fara degajări de halogenuri) de diferite dimensiuni, determinarea secțiunii conductoarelor facandu-se in funcție de puterea absorbita pe fiecare taboul electric. Se va evita pozarea circuitelor electrice pe suprafețe calde.

Pentru distribuita energiei electrice pe fiecare nivel al clădirii se va monta un jgheab metalic perforat aparent pe tavan, deasupra tavanului fals al coridoarelor, unde se vor monta toate cablurile electrice de alimentare pentru fiecare încăpere. Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor din fiecare încăpere se va face îngropat in pereți in tuburi de protecție tip HFPRM sau HFXP. Coborârile la aparataj se vor realiza cu cabluri montate în tuburi de protecție tip HFPRM pozate îngropat in perete.

Dimensiunile conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de protecție și echipamentele de protecție sunt alese conform prescripțiilor tehnice.

TABLOURI ELECTRICE

Tablourile de distribuție vor fi realizate pornind de la componente de instalare și racordare standard si vor fi testate in laborator. Concepția sistemului trebuie sa fie validata prin încercări conform normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de încercări care sa ateste aceasta conformitate.

INSTALAȚIA DE ILUMINAT NORMAL

Instalația de iluminat cuprinde:

 • - iluminatul general artificial;

 • - iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului.

 • - iluminatul de securitate pentru intervenție.

 • - iluminatul de siguranța pentru evacuare, circulații.

 • - iluminatul de veghe in saloane

 • - iluminatul de siguranța marcare hidranti de incendiu

 • - iluminatul de securitate împotriva panicii

Soluția luminotehnica

Necesarul aparatelor de iluminat s-a determinat pe baza calculelor luminotehnice și a nivelurilor de iluminare impuse impuse de normativul NP-061-02:

 • - cabinete medici, laboratoare - 500 Ix,

 • - saloane - 100 Ix,

 • - toalete - 200 Ix.

 • - coridoare - 200 Ix.

Rezistenta la soc a corpurilor de iluminat s-a ales conform normelor in vigoare, in funcție de spațiul in care se amplaseaza, fiind indicații pe planșe si in specificațiile tehnice.

Deoarece se dorește o economie de energie pe termen mediu si lung, s-a ales soluția pentru iluminatul clădirii cu corpuri de iluminat tip LED, deoarece acestea au un onsum considerabil mai mic fata de lămpile cu tuburi fluorescente.

Se vor utiliza următoarele tipuri de aparate de iluminat în funcție de destinația încăperii (in funcție de locul de montaj):

Iluminatul general din holuri si coridoare se va realiza cu aparate de iluminat tip PANEL LED, 75W, 7200lm, UGR19, 3000K, IP20, 1222x236mm, montate aparent, sau similare.

Iluminatul general din grupurile sanitare, vestiare, depozite si spatii tehnice se va realiza cu aparate de iluminat tip PANEL LED, 40W, 4400lm, 3000K, IP65 1273x78mm, sau 23W 2530lm, 3000K, IP65, 680x78mm sau 12,5W, 1375lm, 3000K, IP65, 680x78mm, montate aparent, sau similare.

Iluminatul general din saloane si cabinete medicale se va realiza cu aparate de iluminat tip PANEL LED, 40W, 4250lm, 3000K, UGR19, IP20, 596x596mm, montate aparent, sau similare si corpuri de iluminat local (la patul fiecărui pacient in saloane) echipate cu 2 lămpi LED pentru iluminatul indirect, o lampa LED pentru iluminatul de citit, o lampa LED pentru consult medici, buton de anunțare in camera asistente si iluminat de veghe realizat cu corpuri de iluminat tip aplica LED si lumina indirecta (maxim 15 W) echipate cu kit de emergenta de 3h.

Iluminatul exterior se va realiza cu aparate de iluminat montate pe fațada tip LED area floodlight, 38W, 5308lm, IP66, montate aparent pe fațada.

Comanda surselor de iluminat se face cu comutatoare si intreruptoare montate îngropat. Inaltimea de pozare a comutatoarelor si intreruptoarelor este de 1,05 m de la nivelul pardoselii finite.

Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru cu izolație și manta de PVC, tip N2XH 1,5 mmp, cu întârziere la propagarea focului (fara degajări de halogenuri), montate in tuburi de protecție tip HFPRM sau HFXP (fara degajări de halogenuri) aparent pe perete si tavane in paturi de cablu si in tuburi tip HFPRM pentru coborârile la aparatele de comanda.

In tabloul electric pentru protecția circuitelor de iluminat se vor prevedea intreruptoare automate P+N de 10 A, 6 KA, avand curba de protecție C, conform schemei monofilare din partea desenata.

Dozele de derivație vor fi montate aparent pe perete.

Racordarea conductoarelor la aparate si legaturile din doze se vor realiza cu cleme speciale.

ILUMINATUL DE SIGURANȚA

Asigurând comutarea automata pe sursa de rezerva în cel mult 5s si autonomie timp de minm 3 ore pentru :

 • - iluminatul de securitate pentru evacuarea din clădire.

 • - iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului.

Asigurând comutarea automata pe sursa de rezerva în cel mult 5s si autonomie timp de minm 1 ore pentru :

 • - iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor

 • - iluminatul de securitate împotriva panicii

 • - iluminatul de securitate pentru intervenție in zonele de risc.

 • - pentru veghe din camerele pentru bolnavi.

Tot iluminatul din clădire va fi alimentat de la un generator nou propus si prin intermediul kiturilor de emergenta inegrate in corpurile de iluminat.

Iluminatul de siguranță de securitate pentru evacuare si circulație este destinat să asigure identificarea și folosirea, în condiții de securitate, a căilor de evacuare. Instalațiile electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare a fost prevăzut în: încăperile cu mai mult de 50 de persoane; încăperile cu suprafață mai mare de 300 mp; toalete cu suprafață mai mare de 8 mp.

Aparatele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt prevăzute cu lămpi LED, cu posibilitate de monitorizare, cu baterie locala. Acestea trebuie să respecte recomandările din SR EN 60598-2-22:2004 și tipurile de marcaj stabilite prin H.G. nr. 971/2006 și SR EN 1838:2003 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie să funcționeze permanent cât timp există personal în clădire.

Aparatele de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță, după cum urmează:

 • - la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;

 • - la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

 • - la fiecare schimbare de direcție;

 • - în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire.

De-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare este de maxim 15 m.

Punerea în funcțiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare la întreruperea iluminatului normal se face în max. 5 s. iar timpul de funcționare este de cel puțin 3 h.

Aparatele pentru iluminatul de siguranță pentru evacuare sunt echipate cu LED și baterie locală autonomie 3 h. Cele pentru marcarea cailor de evacuare vor avea inscripaionat o sageata indicatoare.

Iluminatul de siguranță de securitate împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate destinat să evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată. Aparatele de iluminat sunt special folosite in acest scop, fiind independente de aparatele de iluminat pentru iluminatul general si special create in acest scop.

Instalațiile electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se prevăd în încăperi cu suprafață mai mare de 60 mp.

Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comandă automată de punere în funcțiune după căderea iluminatului normal, dar si din butoane poziționate la fiecare ieșire din spațiul respectiv.

Punerea în funcțiune a sistemului de iluminat de siguranța pentru evitarea panicii, la întreruperea iluminatului normal, se face în max. 5 s, iar durata de funcționare va fi de cel puțin 1 h.

Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului de siguranță prevăzut pentru continuarea activității normale fără modificări esențiale, conform I7-2011 cap. 7.23.5. Acesta a fost prevăzut în locurile de muncă dotate cu receptorae care trebuie alimentate fără întrerupere și la locurile de muncă legate de necesitatea funcționării acestor receptoare (centrala termica, camera cu CSI). Funcționarea iluminatului de siguranță pentru aceste spații trebuie să asigure continuarea lucrului în tot timpul necesar pentru luarea unor măsuri în vederea continuării pe o perioada de timp, fără pericol, a activității. Conform clasei de importanță și gradului de rezistență la foc a clădirii s-a stabilit timpul de funcționare până la terminarea activității cu risc ca fiind de 3 h.

Punerea în funcțiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare la întreruperea iluminatului normal se face în max. 5 s.

INSTALAȚIA DE FORȚA SI PRIZE

Circuitele de prize

Toate prizele utilizate vor fi cu contact de protecție si vor fi montate îngropat in pereți. Coborârile la aparataj se vor realiza cu cabluri montate in tuburi de protecție, iar coborârile de la doze se vor monta in tuburi de protecție tip HFPRM pozate îngropat.

Cablurile folosite pentru circuitele de priza vor fi din cupru cu izolație si manta din PVC, tip N2XH 2,5 mmp in tuburi de protecție tip HFPRM, montate pe jgheab metalic pe holuri si coridoare si îngropat in tencuiala in tuburi de protecție pentru coborârile la aparataj.

In tablourile electrice pentru protecția circuitelor de prize se vor prevedea intreruptoare automate P+N de 16 A, 6 KA, avand curba de protecție C, conform schemelor monofilare din partea desenată.

Dozele de derivație vor fi montate îngropat in pereți.

Racordarea conductoarelor la aparate si legaturile din doze se vor realiza cu cleme speciale.

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNI

Se prevede un dispozitiv de protecție la supratensiuni de tip I montat la intrarea in tabloul electric general (TEG). Dispozitivul vor fi tetrapolar.

Se prevede un dispozitiv de protecție la supratensiuni de tip II montat la intrarea in tablourile electrice de distributi. Dispozitivele vor fi tetrapolare.

MASURI TEHNICE PRINCIPALE PENTRU PROTECȚIA LA DEFECT

Pentru protejarea utilizatorilor împotriva șocurilor electrice prin atingere indirecta accidentala s-a prevăzut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protecție. Conductoarele de masa ale instalațiilor electrice sunt legate la punctul neutru prin conductorul de protecție. Conductorul de protecție (PE) este diferit de conductorul neutru (N) si este utilizat in întreaga instalație.

MASURI TEHNICE SUPLIMENTARE PENTRU PROTECȚIA LA DEFECT

In tablourile electrice circuitele de iluminat de prize si forța sunt prevăzute intreruptoarele automate, echipate cu dispozitive de protecție diferențiala de 30 mA .

Se vor realiza legaturi de echipotentialaizare de protecție suplimentare

PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant artificiala va fi nou proiectata si se va realiza perimetral in jurul clădirii nou proiectate. Priza de pamant va trebui sa aiba valoarea mai mica de 1 ohm. Priza de pamant trebuie verificata, iar in urma buletinului de verificări daca se va constata o valoare a rezistentei mai mare de 1 ohm, se vor monta tarusi ingropati care se leaga de priza existenta cu platbanda de Ol pana se ajunge la o valoare a rezistentei de sub 1 ohm. Pentru imbunatatirea prizelor de pamant artificiale se poate înlocui solul din imediata apropiere a electrozilor cu bentonita, avand peste 90% parti argiloase (levigabile) sau bentoprize, care conțin cel puțin 50% parti argiloase (levigabile) si la care concentrația maxima a gelului obținut din amestecul cu apa este de 0,7 kg bentopriza la 1 litru de apa.

Priza de pamant se va realiza din platbanda din OlZn 40x4 mm montata perimetral pe partea exterioara a clădirii si in fundația de beton a noii construcții

Platbanda din OlZn 40x4 mm se va suda de electrozii verticali tip cruce OLZn, h=2,0m.

In zonele unde platbanda se sudeaza aceasta se va proteja împotriva corodarii prin citomare cu citom de bitum.

Priza de pamant se va extinde pana când valoarea rezistentei de dispersie va fi mai mica de 1 ohm

Conductoarele de coborâre ale instalației de paratarsnet vor fi protejate pe inaltimea de 2,5m de la cota terenului in tub de protecție din polietilena reticulata cu grosimea peretelui de min.3mm.

Pe o raza de cel puțin 3m in jurul conductoarelor de coborâre terenul va avea o acoperire cu un strat de pietriș cu grosimea de minim de 15cm sau cu un strat de asfalt cu grosimea de minim 5cm.

Priza de pamant din prezentul proiect se va interconecta cu toate prizele de pamant existente in zona situate la o distanta mai mica de 20m de aceasta.

Părțile metalice ale tuturor construcțiilor, utilajelor si instalațiilor care in mod normal nu sunt sub tensiune se vor interconecta si lega la priza de pamant.

Priza de pamant si instalația de paratrăsnet se vor executa cu respectarea prevederilor din normativul 17-2011.

INSTALAȚIA DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA DESCĂRCĂRILOR ATMOSFERICE

Instalația exterioară de protecție împotriva trăsnetului IEPT va fi alcătuită dintr-un dispozitiv de captare, conductoare de coborâre si priza de pamant comuna cu cea pentru instalația electrica interioara. Instalația de paratrăsnet va fi formata dintr-un PDA Prevectron 2, pozat pe coama in vârful unui catarg cu h=5,00m, legata la conductoarele de coborâre Ol Zn 010, pozate aparent.

Conductoarele de coborâre vor fi din banda de otel zincat Ol Zn 010. Conductoarele de coborâre se conectează la priza de pamant artificiala prin intermediul pieselor de separație montate la circa 2 m de la suprafața solului. Aceste piese trebuie sa fie astfel realizate incat sa nu poată fi demontate decât cu ajutorul unor scule speciale, atunci când se executa măsurători, înainte de piesa de separație se va monta un contor de lovituri de trăsnet.

Nivelul de protecție al instalației de paratrăsnet este II întărit.

Instalația interioara de protecție împotriva trăsnetului IIPT va fi alcatuita din bare de echipotențializare, realizate intre toate elementele de instalații realizate din materiale conductoare.

Barele pentru egalizarea potențialelor vor fi din cupru, de secțiune 20x10 mm și lungime 500 mm, prevăzute cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotențializare. La aceste bare se conectează prin conductoare de cupru de secțiune 6/10/16 mmp conductele de apă rece, conductele de apă caldă, conductele de încălzire (tur, retur), instalația de curenți slabi (prin dispozitive de protecție la supratensiuni), instalația electrică (prin dispozitive de protecție la supratensiuni montate în tabloul electric general). Conductoarele de echipotențializare se conectează la conducte prin intermediul unor brățări metalice, prin contact direct. Barele de egalizare a potențialelor se vor lega la priza de pământ a instalației electrice prin conductoare de tip LiFY 10/16 mmp sau prin platbanda de Ol Zn 25x4 mm..

 • 11.4.2 Instalații electrice de curenti slabi

Instalațiile electrice de curenti slabi trateaza instalațiile de telefonie, instalațiile de date calculator, instalația de recepție colectiva R-tv, instalația de televiziune cu circuit închis, instalații de semnalizare apelare asistenta, instalații de detecție si semnalizare incendiu. In camera destinata bibliotecii virtuala se vor instala : o centrala telefonica automata, un server date calculatoare. Pe fiecare etaj se va instala cate un RACK 24U.

Sistemul de voce date

Se va monta un rack 24U la parter in încăperea FIȘIER REGISTRATURA, de unde va pleca rețeaua de distribuție pana la terminalele finale.

Elementele componete ale rețelei sunt:

 • -   rack de 24U, 19”;

patch panel de 24 porturi, cat. 6;

 • -   organiser orizontal

 • -   organiser vertical;

patch cord-uri de 2 m, cat. 6;

prize RJ45, cat. 6;

 • -   switch 24 porturi PoE.

Fiecărui port din priza de rețea ii corespunde un port cu același nume in unul din patch panelurile de rețea din rack-uri.

Conexiunea intre prizele de voce-date si patch paneluri se realizează cu cablu S/FTP cat.6.

Legaturile dintre patch paneluri si switch-uri se realizează cu patchcorduri cu conectori RJ45, prefabricate cat. 6.

Funcțiile sistemului voce-date

 • -   realizarea transmisiilor de voce si de date;

posibilitatea conectării echipamentelor la rețea (computer, telefon, fax, imprimanta, echipamnete de fotocopiat);

 • -  introducerea unor noi aplicații care necesita lărgime de banda mare;

 • -   are o flexibilitate deosebita, orice post de lucru putând sa fie mutat rapid oriunde si oricând ( plug&play).

Cablarea sistemului de voce-date se va realiza cu cablu FTP cat. 6.

Sistemul de apelare asistenta (NURSE CALL)

Pe hol, deasupra tavanului fals se montează o interfața care deservește 4 încăperi, conform schemei bloc din partea desenata. Interfatele de salon se leaga toate intre ele pe o magistrala de 2 perechi torsadate terminata in distribuitorul din camera asistentelor unde este montata unitatea secundara, iar de la aceasta in cabinet medici unde este montata unitatea principala. De la interfața de salon se duce un cablu CSYY 7x1 mmp la fiecare pat si la lampa de semnalizare de la intrarea in salon.

Sistemul de recepție colectiva R-tv

De la fiecare priza R-tv se duce un cablu coaxial RG6 la distribuitorul de pe etaj. La intrarea in imobil se montează un amplificator de care sunt legate toate distribuitoarele din clădire.

Sistemul de supraveghere video

Componentele sistemului:

 • -  înregistrator digital 40 canale cu monitor 24” LCD FLAT

 • -   camera video color 480 linii, înalta rezoluție

 • -   obiectiv autoiris, varifocal 2,5-12mm

 • -   obiectiv autoiris, varifocal 5-50mm

 • -  obiectiv cu zoom 5-50 mm

incinta termostatata cu cooler pentru camerele de exterior

 • -  suport camera.

Funcțiile sistemului

monitorizează in permanenta zonele de interes din interiorul si exteriorul clădirii; înregistrează imaginile furnizate de camerele video aferente sistemului pe HDD; permite vizualizarea imaginilor stocate pe HDD;

comanda camerele cu zoom;

oferă posibilitatea conectării la sistem prin internet.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de televiziune in circuit închis va fi prevăzută printr-un circuit separat, prevăzut cu protecții magnetotermice si diferențiale de 30 mA.

Cablarea sistemului de televiziune in circuit inchis

Sistemul va dispune de cablaj specific:

cablu de 3x1,5 mmp pentru alimentarea camerelor de la rețeaua de 220 V / 50 Hz;

cablu coaxial pentru conectarea camerelor la înregistratorul digital;

cablu 2x4x0,22 pentru comanda camerelor cu zoom.

 • II.4.3 Sistemul de detecție avertizare si alarmare in caz de incendiu

Nu sunt prevăzute instalații de stingere automata (sprinklere). Stingerea incendiilor se executa cu instalația de hidranti interiori si exteriori.

Instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI) va servi la supravegherea noii construcții în vederea detectării , semnalizării și avertizării asupra izbucnirii unui incendiu, în timp util intervenției în sensul localizării și acționării împotriva acestuia.

Toate componentele utilizate la instalația IDSAI trebuie să fie conforme cu încercările de siguranță în funcționare indicate in EN54-1 pănă la EN54-30. Toate echipamentele prevăzute în sistem trebuie să asigure compatibilitatea în conformitate cu recomandările din SR EN 54-13.

Proiectarea instalației de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu s-a făcut in conformitate cu prescripțiile din normativul de proiectare P118/3-2015 cu modificările si completările ulterioare. Obiectivul va fi prevăzut cu o instalație de alarmare si semnalizare a incendiului de tip "cu acoperire totala”.

Instalația de detectare a incendiului a fost proiectata cu echipamente adresabile, care realizează în mod eficient flexibil și modern protecția construcției împotriva incendiului.

In cazul de fata, sistemul este format dintr-o centrala adresabila de semnalizare, alarmare și alertare, la care se conectează detectoare de incendiu adresabile de tip detectoare de fum, detectoare de temperatură, butoane manuale de alarmare la incendiu, sirene de interior si de exterior.

Pentru amplasarea echipamentului de control si semnalizare s-a ales încăperea „FIȘIER REGISTRATURA”, situata la parter, fiind singura încăpere unde exista prezenta permanenta a personalului pe durata funcționarii clădirii.

în acesta încăpere se va asigura iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului, cu un corp de iluminat cu lampa LED si acumulator, cu comutare automata pe sursa de rezerva la dispariția tensiunii de pe alimentarea de baza.

In incaperea in care se va instala echipamentului de control si semnalizare (centrala de semnalizare), se va monta un post telefonic pentru a permite alarmarea detașamentului de pompieri din localitate in caz de incendiu conform art. 3.9.2.7 din normativul P118/3 - 2015.

Conform art. 3.9.2.6. din normativ P118/3 - 2015, echipamentele de control si semnalizare aferente IDSAI se amplaseaza in încăperi separate prin elementele de construcții incombustibile clasa de reacție la foc A1 ori A2-s1,d0 cu rezisttenta la foc minim REI60 pentru plansee si minimum EI60 pentru pereți avand golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc EI2 30-C si prevăzute cu dispozitive de autoinchidere sau închidere automata in caz de incendiu.

Detectorii prevazuti a se monta pe tavan, sunt optici de fum, adresabili cu izolator incorporat, iar cei din tavanul fals vor fi optici de fum, adresabili cu izolator incorporat si cu martor luminos montat pe tavanul fals.

Declanșatoarele manuale de alarmare se amplasează pe căile de evacuare în caz de incendiu în imediata vecinătate a fiecărei uși care face legătura cu scara de evacuareîn caz de incendiu și la fiecare ieșire în exterior, astfel încât nici o persoană să nu fie nevoită să parcurgă o distanta mai mare de 30m pentru a ajunge la un declanșator manual de alarmă. Butoanele de semnalizare manuala la incendiu sunt adresabile cu izolator incorporat și sunt amplasate aparent pe perete la inaltimnea de 1.8m.

Sirenele de interior și cele de exterior vor fi opto-acustice si vor fi comandate prin module adresabile de control (BLM).

Alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare incendii se va realiza din sursa de baza (SEN) prin circuite racordate înaintea întrerupătorului general din tabloul de distribuție TEG.

La alegerea traseelor conductoarelor circuitelor de semnalizare se vor evita trecerile prin spații cu pericol de incendiu, medii corozive etc. și se vor folosi spațiile anexele tehnice sau alte spații fără pericole și posibilități de acumulare a gazelor fierbinți produse în timpul incendiului.

Traseele cablurilor de semnalizare vor fi separate de alte circuite de instalații electrice si se vor aplasa la minim 30 cm de acestea

Cablurile și conductoarele folosite în circuitele de semnalizare se vor monta îngropat in pereți sau in tavanul fals, in tuburi tip HFPRM sau HFXF.

Pentru instalația de ventilare s-au prevăzut pe tubulatura de admisie și de evacuare detectoare de fum cu tub venturi. Instalarea detectorului de fum prin aspirație se montează pe tubulatură conform specificațiilor fabricantului.

Unitate de comandă a instalației (ECS) va fi o centrală adresabila cu patru bucle, numărul maxim de 128 de detectore si declansatore.

ECS cu min 5 zone zone de stingere dotate cu microprocesor, memorie de evenimente care poate fi descărcată sau citită de la panoul central;

ECS trebuie să dispună de afișaj alfanumeric cu posibilitatea afișării mesajelor și în limba română. Memoria de evenimente trebuie să permită stocarea a cel puțin 1000 de evenimente și va putea fi descărcată sau citită pe afișajul local;

Standardele de referință pentru ECS, după caz SR EN 12094-1:2004 sau SR EN 54-2:2000+ A1-2007, precum și reglementările tehnice echivalente pentru utilizarea preconizată;

Sistemul de detecție, semnalizare și avertizare a apariției incendiului, este alcătuit din următoarele subsisteme:

 • - subsistemul de detecție automată a apariției incendiului în incintă, compus din detectoare automate de fum și de temperatura;

 • - subsistemul de semnalizare manuală a începutului de incendiu, compus din butoane manuale de alarmare;

 • - subsistemul de alarmare acustică interioară;

 • - subsistemul de module pentru acționarea instalațiilor de ventilare(orpire), deschiderea ușilor utilizate pentru admisie de aer proaspăt de compensare.

Subsistemul de detecție automată a apariției incendiului în spații închise

Detectoarele de fum vor fi adresabile cu izolator de scurtcurcuit inclus si se vor amplasa conform pieselor desenate. Ele sesizează fumul la apariția unui început de incendiu și asigură o semnalizare rapidă. De asemenea, reacționează foarte bine la fum, vizibil sau invizibil, al focului mocnit sau cu flacără.

Subsistemul de semnalizare manuală al începutului de incendiu

Butoanele manuale de incendiu vor fi adresabile cu izolator de scurtcurcuit inclus si vor fi montate conform planurilor de montaj în zona căilor de evacuare din clădire.

Acestea se activează prin spargerea capacului din sticlă securizat (se fragmentează în elemente mici netăioase). Verificarea acestui dispozitiv este foarte simplu și se realizează cu ajutorul unei chei speciale. Avantajul principal este manevrabilitatea extrem de simplă, lovirea se poate face sub orice unghi și din fugă.

Subsistemul de semnalizare/alarmare acustică

In acest subsistem sunt incluse sirene cu avertizare acustice și optice vor fi adresabile izolator de scurtcurcuit inclus, pentru alarmarea personalului în vederea demarării măsurilor pentru evacuarea clădirii. Sirenele sunt amplasate deasupra butoanelor de avertizare.

în fiecarecomprtiment de incendiu vor fi instalate cel puțin două dispozitive de alarmare acustică.

în secția de producție dispozitivele de alarmare acustică vor fi dublate de semnal optic.Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricerui alt sunet care ar putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 90dB.

Aceste niveluri minime vor fi atinse în oricare punct în care sunetul de alarmă trebuie să fie auzit. Nivelul sunetului nu trebuie să depășească 120 dB la o distanță de 1m de receptorul de alarmă. Nivelul sunetului se măsoară cu aparate de măsură special concepute în conformitate cu SR EN 61672, tip 2, cu răspuns încet.

Alimentare cu energie electrică

Instalația IDSAI trebuie să aibă cel puțin două surse de alimentare, o sursă de bază și o sursă de rezervă. Atât sursa de bază cât și sursa de rezervă trebuie să asigure, în mod independent una de cealaltă, funcționarea la parametrii nominali a IDSAI.

Când este disponibilă sursa de bază, aceasta trebuie să fie sursa de alimentare exclusivă a instalației de detectare si semnalizare a incendiului. Sursa de rezervă trebuie să fie constituită din baterii de acumulatoare reîncărcabile de 12Vc.c. sau 24 Vc.c..

Toate sursele de alimentare (interne și externe) aferente IDSAI (alimentare detectori din surse externe, sirene, etc.) trebuie să fie certificate SR EN 54-4 și să poată permite monitorizarea parametrilor conform cap. 4.3.

Sursa de alimentare cu energie electrică a elementelor componente a ECS trebuie să fie aceeași ca și cea pentru ECS sau să fie compatibilă cu aceasta.

SURSA DE BAZĂ

Sursa de bază pentru alimentarea cu energie electrică a IDSAI este Sistemul Electroenergetic Național.

Alimentarea IDSAI din sursa de bază se va face respectând prevederile reglementărilor tehnice referitoare la alimentarea cu energie electrică a instalațiilor de securitate la incendiu.

Elementele componente ale IDSAI sunt alimentate cu energie electrică din sursa de bază prin intermediul unor circuite electrice corespunzător dimensionate, protejate cu aparate de protecție adecvate, etichetate, accesibile numai personalului de întreținere al acestora.

Alimentarea cu energie electrică a elementelor componente ale IDSAI este independentă de orice dispozitiv de separare generală a clădirii.

SURSA DE REZERVĂ

Dacă alimentarea din sursa de bază nu mai este posibilă, alimentarea cu energie electrică se face dintr-o sursă de rezervă. Pentru IDSAI, sursa de rezervă va asigura o durată de funcționare de 48 ore și în plus necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.

Alegerea și dimensionarea bateriilor de acumulatoare este facă astfel încât să asigure alimentarea cu energie electrică a tuturor elementelor componente ale IDSAI pe toată durata întreruperii alimentării cu energie electrică din sursa de bază și să permită luarea unor măsuri corective. Capacitatea finală a bateriei de acumulatoare se va evalua având în vedere scăderea acesteia odată cu îmbătrânirea echipamentului, folosind indicațiile date de furnizor.

Reîncărcarea acumulatoarelor trebuie efectuat pe parcursul a 24 ore la 80% din capacitatea sa nominală și la 100% în 48 ore, cu o funcționare continuă a instalației.

Echipamentul de alimentare electrică trebuie să fie capabil să semnalizeze următoarele defecte:

 • a) pierderea sursei de bază în mai puțin de 30 min.;

 • b) pierderea sursei de rezervă în mai puțin de 15 min.;

 • c) scăderea tensiunii bateriei sub valoarea ce o face neoperabilă și este indicată de producător;

 • d) defectarea încărcătorului bateriei în mai puțin de 30min.

Pentru montarea, exploatarea și întreținerea bateriilor de acumulatoare vor fi respectate cu strictețe condițiile impuse de producător și de reglementările tehnice aflate în vigoare la data elaborării documentației tehnice.

Alimentarea sistemului IDSAI se realizează din tabloul principal al clădirii TEP printr-un circuit separat, racordat înaintea intreruptorului general. Pentru alimentare de rezerva este prevăzuta o baterie de acumulatori care asigură o funcționare normală de 48 ore, urmată de o alarmă de 30de minute.

Executarea circuitelor

Cicuitele de semnalizare incendiu se vor executa cu cablu de cupru tip JE-H(St)H 2x2x0,8 mm2 E30 si NHXH pentru circuitele de curenti tari. Cablurile vor fi protejate in tuburi de protecție HFXP, HFPRM sau similare pozate ingopat in tencuiala sau pe pat de cablu.

Cablurile electrice de semnalizare utilizate în circuitele de semnalizare vor fi protejate conform normativ P118/3-2015 în tuburi sau plinte din material plastic sau din metal. Traseele circuitelor pentru semnalizare vor fi - pe cât posibil - separate de alte circuite electrice sau de telecomunicații. Cablul multifilar folosit pentru circuitele de semnalizare nu va putea fi folosit și pentru alte circuite de telecomunicații. Se interzice executarea circuitelor de semnalizare incendiu cu cabluri de semnalizare montate aparent și neprotejate în tub. Rezistența de izolație față de pământ a circuitelor de semnalizare, trebuie sa fie de minim 500 Kohm masurata la 500V in c.c.

Centrala de detectare, alarmare și semnalizare la incendiu este o centrală adresabilă, cu patru bucle.

 • - Bucla 1 acopera corpul de clădire existent, avand 110 elemente (senzori, butoane, sirene de interior)

 • - Bucla 2 acopera corpul de clădire extindere, avand 95 elemente (senzori, butoane, sirene de interior)

 • - Bucla 3 acopera corpul de clădire extindere, avand 90 elemente (senzori, butoane, sirene de interior)

 • - Bucla 4 rezerva

Pe o buclă pot fi legați detectori adresabili de fum, de temperatura și butoane adresabile, conexiunea în serie realizându-se cu cabluri de incendiu rezistente la foc cu 4 fire si fara degajări de halogenuri, cu secțiunea de 0.8mm2 (JE-H(St)H Bd E30/FE180 2x2x0.8). Lungimea unei bucle (de la plecarea din centrală și retur) este de maxim 2000m.

Alocarea adreselor tuturor elementelor de pe buclă se face automat în baza unui protocol de transmisie la punerea în funcțiune.

Fiecare buclă poate fi împărțită la rândul ei în zone prin asigurarea, la instalarea și configurarea sistemului, a adreselor la o anumită zonă. Această alocare a adreselor în zone permite semnalizarea selectivă la nivel de zonă a evenimentelor apărute. Toate elementele autoadresabile de pe buclă au izolatoare de scurtcircuit incorporate. Dacă apare un scurtcircuit sau un defect, centrala îl localizează și izolează bucata de cablu defectă.

Memorarea evenimentelor (alarme sau defecte) se face în memoria centralei, capacitatea de memorare fiind de până la 2000 de evenimente.

Surse de alimentare cu energie electrica

Sursa de baza: rețeaua electrica conectata la sistemul energetic național.

Circuitul pentru alimentarea instalației de semnalizare a incendiilor se va racorda înaintea intreruptorului general al tabloului electric de alimentare. La acest circuit nu se vor racorda alti consumatori, fara legătură cu sistemul de protecție împotriva incendiilor.

Sursa de rezerva: baterie de acumulatoare, cu comutare automata la dispariția tensiunii de la alimentarea de baza. Trecerea de la o sursa la alta nu trebuie sa producă modificări in starea sistemului.

Dimensionarea bateriei de acumulatoare a centralei

Capacitatea necesara a bateriei:

C = Isb x Tsb + lai x T al = 21.82 Ah

Calculul preliminar arata ca pentru alimentarea cu energie electrica din sursa de rezerva in condițiile impuse prin normativul P118/3 - 2015 (sursa de rezerva va asigura alimentarea in stand-by timp de 48 ore si in plus 30 min incarnarea de alarma), sunt necesari 2 acumulatori de minim 22Ah/12 Vcc fiecare, conectați in serie.

Capacitatea definitiva a bateriei de acumulatoare se va calcula numai după alegerea tipului de echipamente cu care va fi dotata instalația de semnmalizare a incendiilor proiectata.

In camera in care se va instala centrala de semnalizare incendiu, se va monta un corp de iluminat pentru iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului.

STRUCTURA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU

CARACTERISTICI TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR

Echipamentul de control si semnalizare (Centrala de semnalizare incendii)

 • -  Centrala adresabila

 • - doua bucle, 128 detectori / bucla

 • - o zona convenționala de max. 32 detectori

 • - memorie 4000 evenimente, afisaj LCD

-16 ieșiri open-colector programabile

 • - 3 ieșiri NAC programabile

-1 ieșire NAC neprogramabila

-1 ieșire auxiliara necontrolabila de alarma

 • - suporta pana la 8 repetoare FC500/REP

 • - central se va interconecta cu sistemul de control acces pentru deblocarea ușilor in caz de incendiu

Detector de fum cu soclu

 • - Detector de fum optic adresabil

 • - conectare prin 2 fire

 • - alimentare 12-24 VDC

 • - consum in standby: 67 pA

 • - consum in alarma 45 mA

Detector de temperatura cu soclu

 • - Detector adresabil

 • - conectare prin 2 fire

 • - alimentare 12-24 VDC

 • - consum in standby: 65 pA

 • - consum in alarma 50 mA

Buton de incendiu

 • - Buton manual de incendiu adresabil de interior

-250VAC, 10A

Sirena de interior opto-acustica

-Tensiunea 19-32 VDC

 • - Intensitate sonora 100dB/3m

 • - Temperatura de lucru 5 - 40°C

Sirena de exterior autoproptejata cu flash

 • - Tensiunea 24 V DC

 • - Intensitate sonora 104 dB

 • - Carcasa roșie

 • - Autoprotectie la demontare

 • - Autoprotectie la taierea firelor

 • - Alimentare : acumulator intern 12V, 7 Ah.

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere prevederile normelor de securitate si sanatate in munca în vigoare, elaborate de forurile de specialitate, conform legii 319/2006.

Pentru asigurarea personalului de exploatare și întreținere se vor lua măsurile necesare ca pe timpul montării, recepționării, exploatării și întreținerii aparatelor de măsură și control să se respecte normele și prescripțiile referitoare la instalațiile de automatizare, respectiv:

STAS 12604/5 - 90 privind protecție prin legare la nul și prin legare la pământ

I7 - 2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

NTE 007 - 08 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice

 • -  Legea securității si sanatatii in munca NR. 319/2006 și NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE

 • -   PE 006/81 Instrucțiuni generale de protecția muncii pentru unitățile MEE

 • -  HG 355/07 privind aprobarea Normelor de medicină a muncii.

HG 1048/06 privind aprobarea Normativului cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție

Prezentele instrucțiuni nu sunt limitative, ele urmând să fie completate și îmbunătățite la execuție și în exploatare. Lucrările se vor executa cu muncitori calificați având instruirea in domeniul securității si sanatatii in munca la zi.

MĂSURI DE APLICARE

Ansamblul de măsuri care vor trebui să fie luate pentru aplicarea tuturor măsurilor de securitate si sanatate in munca se stabilește de către:

întreprinderea de montaj: pe timpul montajului și probelor;

întreprinderea de montaj și beneficiar: pe timpul recepției instalației;

- Beneficiar: pe timpul punerii în funcțiune, exploatării și întreținerii instalației;

Pentru protecția personalului în timpul executării montajului, recepției instalației, punerii în funcțiune, exploatării și întreținerii instalației, întreprinderea de montaj și beneficiarul vor asigura echipamentele individuale de protecția muncii.

PROTECȚIA CONTRA ELECTROCUTĂRII

Pentru protecția împotriva electrocutării, toate părțile metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge în mod accidental sub tensiune, se vor lega la nulul de protecție al tabloului de alimentare și în mod suplimentar, la centura de legare la pământ, cu platbandă din oțel zincat 25 x 4 mm (conform STAS 12604 / 5 - 90).

Mijloacele de protecție electroizolante nu asigură, fiecare luat în parte, protecția celui care le folosește, ci numai prin asocierea a cel puțin două dintre ele.

EXPLOATAREA

La punerea în funcțiune și înainte de fiecare pornire se va verifica dacă sunt respectate toate măsurile securitate in munca necesare a fi luate pentru evitarea oricărui accident de muncă și pentru asigurarea funcționării echipamentului în condiții de securitate.

La punerea în funcțiune și în timpul exploatării se vor asigura condiții normale de exploatare specificate în manualele de instrucțiuni ale acestor aparate, neadmițându-se depășirea valorilor limită ale parametrilor. In vederea prevenirii pericolelor, se interzice funcționarea utilajelor și instalațiilor fără aparatele de măsură și control cerute în procesul tehnologic.

Este strict interzisă întrebuințarea aparatelor de măsură și control neverificate în termen sau defecte. Toate aparatele de măsură și control supuse verificării periodice vor avea sigiliul și banda de control de la ultima verificare în perfactă stare.

Intervențiile, reviziile și reparațiile la aparatele de măsură și control se vor face pe bază de permis de lucru sau instrucțiuni de lucru și cu respectarea tuturor măsurilor de securitate si sanatate in munca necesare pentru fiecare lucrare în parte.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

 • 1. Se vor respecta prevederile standardelor si a Normativelor referitoare la materiale, echipamente, condiții de calitate si de execuție, clase de protecție si de buna desfășurare a lucrărilor încredințate.

Toate instalațiile, materialele si echipamentele corespund cerințelor următoarelor standarde si normative si altor documente editate de Autoritati, Instituții si Organizații cu referire la aceasta specificație:

 • - Colecția de standarde internaționale din domeniu, adoptate ca standarde romane (SR CEI si SR ISO);

 • - Colecția de standarde europene din domeniu, adoptate ca standarde romane (SREN);

 • - Legea 10/1995 privind calitatea in construcții in Romania;

o consliere financiara

Activitati de consultanta pentru afaceri s management

 • - Legea 319 din 14 iulie 2006 legea securității si sanatatii in munca;

 • - Normele Naționale din Romania privind protecția muncii;

 • - Standarde internaționale (CEI), Europene (EN), Britanice (BS) acceptate in Romania.

 • 2. Pentru lucrări ascunse se vor încheia procese verbale cu beneficiarul. De asemenea, rezultatele verificărilor instalațiilor vor fi consemnate intr-un registru special care va conține toate dispozițiile de șantier date de persoane competente.

 • 3. Perforarea planseelor si pereților se va face cu avizul proiectantului de rezistenta al clădirii.

 • 4. Toate materialele si echipamentele utilizate vor fi corespunzătoare prevederilor din proiect. Calitatea lor va fi probata prin certificate emise de furnizori.

 • 5. Se va asigura documentația de specialitate pentru toate echipamentele si materialele oferite.

 • 6. Contractul va acoperi: furnizarea, instalarea, punerea in funcțiune, testarea echipamentelor si materialelor, precum si școlarizarea personalului utilizator.

 • 7. Se vor livra echipamentele si materialele la locul de destinație. Daca nu se specifica contrariul, livrarea va include toate operațiile necesare ca: ambalare, expediere, transport si asigurare, completarea formalităților administrative si comerciale, asamblarea, instalarea, verificarea si testarea, supervizarea tuturor operațiilor.

 • 8. Ambalajul va fi astfel incat sa se prevină distrugerea sau deteriorarea echipamentelor si materialelor in timpul transportului.

ASIGURAREA CALITATII LUCRĂRILOR SI PROTECȚIEI MEDIULUI

Societatea executanta trebuie sa aiba implementat un sistem de management integrat Calitate - Mediu - SSO, conform SR EN ISO 9001 : 2001, SR EN ISO 14001 : 2005 si OHSAS 18001:2004. Procedura sistemului de management integrat “Proiectare si dezvoltare” documentează

modul in care este planificat si tinut sub control procesul de proiectare si dezvoltare a produsului, astfel incat sa se asigure transpunerea completa si corecta a cerințelor in specificații tehnice adecvate execuției.

Societatea executanta va respecta toate masurile de protecție a mediului conform legislației in vigoare pentru îndeplinirea in bune condiții a contractului:

 • - in perioada executării lucrării, vor fi colectate si depuse corespunzător deseurile rezultate ca urmare a aplicării tehnologiei de instalare, precum:

 • - moloz si resturi de beton;

 • - deșeuri metalice;

 • - deșeuri de cabluri electrice;

 • - se va păstră curățenia in zona afectata de lucrări;

 • - consumul de energie electrica va fi redus la strictul necesar tehnologic.

GARANȚII. SERVICE

Sistemul de avertizare la incendiu din prezenta documentație este garantat împotriva oricăror defecțiuni de material sau de manopera pe o perioada de doi ani. In cazul funcționarii defectuoase a sistemului executantul lucrării se obliga sa remedieze aceasta defecțiune prin reparare ori înlocuire, după caz, in termen de maximum 12 ore de la semnalarea sa in localitatea firmei instalatoare, respectiv de 24 ore in alte localitati. De asemenea instalatorul se obliga sa asigure verificarea lunara a elementelor sistemului. Firma care a instalat sistemul de alarma este obligata sa completeze jurnalul sistemului de alarma cu toate evenimentele (data, ora, zona, senzor, cauza) data/ ora intervenției la sistem, persoana care a efectuat intervenția si numele persoanei de care a constatat apariția evenimentului.

Pentru perioada postgarantie, este de dorit ca beneficiarul sa încheie un contract de service pentru sistem in aceiași termeni ca si in perioada de garanție.

CONSUERE FINANCIARA


Activitati de consultanta pentru afaceri si management


ORGANIZARE DE ȘANTIER

Documentația tehnică pentru realizarea unei lucrări prevede obligatoriu și realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de șantier care trebuie să cuprindă: căile de acces; unelte, scule, dispozitive, utilaje și mijloace necesare; sursele de energie; vestiare, apă potabilă, grup sanitar; grafice de execuție a lucrărilor; organizarea spațiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării și evitării degradărilor; măsuri specifice privind protecția și securitatea muncii, precum și de prevenire și stingere a incendiilor, decurgând din natura operațiilor și tehnologiilor de construcție cuprinse în documentația de execuție a obiectivului; măsuri de protecția vecinătăților (transmitere de vibrații și șocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Materialele de construcție care necesită protecție contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuției lucrărilor de construcție în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. în acest sens, pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori și depozitare scule; tablou electric; punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); platou depozitare materiale.

Organizarea de șantier va ocupa o arie de cca. 3000mp. împrejmuirea se va face cu stâlpi metalici și panouri plasă de sârmă cu o înălțime de 2,00 m. Acest perimetru va fi amplasat în incinta proprietății beneficiarului.

Organizarea va fi dotată cu containere amovibile prefabricate metalice după cum urmează: 1 buc. container birou (pentru diriginte de șantier, coordonator lucrări construcții), 1 buc. baracă pentru muncitori, 1 buc. container pt. moloz, 1 magazie unelte și 1 WC ecologic.

Va fi montat un pichet de incendiu. Iluminatul va fi asigurat de stâlpi metalici cu corpuri de iluminat cu halogen care va fi racordat la rețeaua electrică existentă pe amplasament.

Se va amenaja locul de amplasare a panoului electric de alimentare al șantierului care va avea împământarea verificată. Accesul la tablou general nu va fi permis decât lucrătorilor serviciului energetic al beneficiarului, abilitat a interveni pentru racorduri, reparații sau alte intervenții.

Materialele de construcție vor putea fi depozitate fie în aer liber, pe platforme de depozitare, fără măsuri deosebite de protecție, fie în magazii provizorii pentru protejare împotriva acțiunii agenților externi, în cazul celor cu potențial poluator.

De asemenea, se vor amenaja:

 • - spații de depozitare temporară a deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor;

 • - magazii provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru.

Volumul de lucrări provizorii este diminuat de accesul facil direct din stradă.

Pentru depozitarea materialelor în vrac (nisip) se va amenaja o platformă în spatele obiectivului. Depozitarea pământului și a deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor se va face în locuri special amenajate în limita proprietății iar transportul acestora se va efectua cu mijloace auto cu ladă închisă etanș, depozitarea făcându-se în locuri indicate de reprezentanții primăriei localității în condițiile legii.

La începerea lucrărilor se va monta la loc vizibil (să poată fi citit dinspre drumul de acces) panoul de identificare a investiției.

Asigurarea și procurarea de materiale și echipamente:

Pentru fluidizarea procesului de producție și înlăturarea timpilor morți se va avea permanent în vedere asigurarea la timp cu materiale a șantierului, pe faze de execuție (fier

beton, ciment, material lemnos pentru șarpantă), a semifabricatelor (mortar, beton, tâmplarie interioară și exterioară), precum și asigurarea cu mijloace de producție indispensabile pentru lucrările ce se efectuează (bormașină rotopercutoare, polizor unghiular, aparat de sudură electric, etc).

Materialele (sub formă de semifabricate) ce se vor pune în operă se vor procura de la furnizorii locali avându-se în vedere că aceste materiale vor fi verificate calitativ și cantitativ și vor fi însoțite de certificate de calitate și buletine de analiză.

Mortarele și betoanele vor fi aduse numai de la stații de betoane autorizate.

Materialele se vor depozita funcție de volum, valoare, caracteristici fizico-chimice numai în incinta obiectivului.

Materialele care au o anumită perioadă de garanție se vor pune în operă după regula ultimul venit - primul folosit.

Este interzisă depozitarea oricăror materiale pe domeniul public.

IMPACTUL INVESTIȚIEI ASUPRA MEDIULUI

Realizarea lucrărilor prevăzute în prezenta documentație se face cu respectarea principiilor ce asigură protecția mediului.

Soluția tehnică propusă asigură:

 • - utilizarea de materii prime și materiale de construcție care nu afectează mediul înconjurător, se depozitează și manipulează ușor fără a emite nici un fel de noxe în factorii de mediu.

 • - întreaga gamă de materiale ce urmează a se utiliza va avea certificate de calitate în concordanță cu normele europene sau românești, în vigoare la această dată.

 • - aprovizionarea, depozitarea și manipularea materialelor se va face conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • - deșeurile rezultate se pot colecta ușor și nu sunt periculoase (material lemnos, betoane, piatră etc.).

Pe perioada execuției se vor avea în vedere următoarele:

 • - termenul de execuție a lucrărilor va fi de maximum 18 luni;

 • - șantierul va fi semnalizat și păstrat îngrijit și curat pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

Impactul advers al proiectului se presupune că se va limita la probleme legate de perioadele de execuție a lucrărilor de construcții.

Sursele de poluare a mediului identificate în faza de execuție a lucrărilor de construcții prevăzute în prezentul studiu, pot fi următoarele:

 • -   praf, datorat manipulării solului de către utilaje;

 • -   zgomot, rezultat al funcționării utilajelor și echipamentelor necesare;

 • -   perturbarea temporară a peisajului zonei;

 • -   deșeuri, rezultate din procesul tehnologic și cel de manipulare a materialelor.

La realizarea lucrărilor de construcții propuse în prezentul proiect, se recomandă, următoarele măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului:

 • -   utilizarea de materiale și tehnologii moderne, cu performanțe ridicate, ușor de manipulat și aplicat, care să nu aibă influențe negative asupra factorilor de mediu;

 • -  organizare de șantier să ocupe o suprafață de teren cât mai redusă;

 • -   efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural și antropic, în cazul în care a fost afectat prin lucrările de construcții (ex. stabilizarea solului, replantarea vegetației în zonele cu lucrări, înlocuirea arborilor distruși și a structurilor de delimitare a amplasamentelor);

 • -  stocarea și evacuarea atentă a materialelor de construcții periculoase din punct de vedere al siguranței factorilor de mediu, precum și a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții;

pentru evitarea poluării aerului cu praf și vapori pe durata lucrărilor de construcție se recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace;

 • -   în cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicații asupra mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului înconjurător la starea inițială, sau chiar corecții care să diminueze impactul negativ asupra mediului.

Construcțiile sunt proiectate conform cerințelor prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, fiind asigurate condițiile de:

 • - rezistență și stabilitate;

 • - siguranță în exploatare;

 • - siguranță la foc;

 • - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

 • - protecția împotriva zgomotului.

Echipamentele și materialele folosite in cadrul proiectului sunt produse în U.E., având caracteristici performante care asigură funcționarea tuturor construcțiilor la parametri de calitate acceptați prin normele europene. Procesele tehnologice sunt automatizate și monitorizate permanent, cunoscându-se parametric de funcționare.

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului a avut la bază următoarele:

 • -  analiza se face atât pentru perioada de execuție cât și pentru perioada de exploatare;

 • -   factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, fond construit etc.;

 • -   se are în vedere, în baza unor experiențe similare, intensitatea poluării și durata de manifestare a fenomenului poluator pe perioada de execuție a lucrărilor.

MĂSURI SPECIFICE N.T.S.M. Șl P.S.I.

La realizarea lucrării se vor respecta:

 • - Legea nr. 90/1996 - Legea protecției muncii-modificată și completată cu Legea nr. 177/2000;

 • - Norme generale de protecția muncii, elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătății;

 • - Regulamentul privind protecția și igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT;

 • - Normativul cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecția muncii -O.G. nr. 388/1996;

 • - Norma din 26 iulie 1995 privind securitatea muncii pentru lucrul la înălțime.

De asemenea, se vor respecta următoarele prevederi:

 • -   personalul muncitor care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de construcții montaj, trebuie să aibă făcută vizita medicală înainte de a executa orice lucrări la înălțime;

 • -   să înceapă lucrul numai după ce și-a însușit instructajul la locul de muncă;

 • -   să participe la instructajele de protecția muncii;

 • -  să nu deterioreze, să nu descompleteze, să nu înlăture dispozitivele de securitate a muncii;

 • -  să păstreze ordinea și curățenia la locul de muncă și a căilor de acces;

 • -  să aibă o comportare disciplinată la locul de muncă;

 • -  să nu părăsească locul de muncă fără aprobare;

personalul muncitor are obligația să lucreze cu echipament de protecție prevăzut pentru lucrarea respectivă;

 • -  orice operație de încărcare, descărcare, transport, manipulare, depozitare se va executa sub supravegherea unui conducător al procesului de muncă;

 • -   este interzis să se vină la locul de muncă în stare de ebrietate, boală sau obosit;

 • -   este interzis să se introducă și să se consume băuturi alcoolice la locul de muncă și în timpul programului;

 • -  este obligatoriu ca personalul muncitor să se prezinte la medic în caz de accident;

 • -   este interzis să se circule prin alte locuri decât cele marcate și se va respecta cu strictețe atunci când se fac deplasările pe șantier, regulile și indicatoarele privind circulația;

 • -   este interzis a se ridica sau pune mâna pe firele electrice căzute la pământ;

 • -  este interzis a se călători în autobasculantă, pe tractoare, în remorci sau autocamioane dacă acestea nu sunt amenajate;

 • -  la punerea în operă a betonului se va avea în vedere a nu se depozita pe cofraje cantități mai mari decât este necesar;

Este interzisă orice operație de curățire, ungere, reparație a elementelor în timpul funcționării lor. Se interzice transportul prin purtare directă a greutăților mai mari de 50 Kg.

Se va respecta cu strictețe “Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții” apărut în Buletinul construcțiilor voi. 5-6-7-8 din 1993. Acest regulament va fi prelucrat cu personalul muncitor (de la cap.2 la 36) și în mod special cap.34, după care se vor semna fișe de protecția muncii.

în timpul montajului se vor lua toate măsurile de instruire a personalului, asupra modului de lucru la înălțime și a pericolelor potențiale specifice acestui gen de lucrări.

Se va face obligatoriu instructajul scris, general și special de NTS, PM, și P.S.I. cu fiecare lucrător, cu personalul de montaj și exploatare.

în timpul probelor se vor lua toate măsurile de protecție contra eventualelor accidentări, se va verifica fiecare tronson în parte și vor fi efectuate toate remedierile necesare.

Se va verifica starea suporților după încheierea montajului și probelor, și periodic în timpul funcționării.

Atât în timpul montajului cat și ulterior în exploatare, întregul personal lucrător va purta echipament de protecție adecvat fiecărui gen de lucrări.

Din punct de vedere P.S.I., la elaborarea proiectului s-a ținut seama de “Normativul pentru proiectarea și executarea construcțiilor și instalațiilor din punct de vedere al incendiilor” P 118/83.

în perioada de construcții și montaj, executantul are obligația de a asigura securitatea obiectivului împotriva incendiilor, dotarea locurilor de muncă cu materiale de stins incendiu.

Măsuri generale de protecție împotriva incendiilor:

Realizarea proiectului a urmărit atât respectarea N.P.S.I. P118/98, cât și a tuturor reglementărilor specifice P.S.I.

Elementele de construcție vor fi astfel alcătuite și realizate încât să nu favorizeze propagarea cu ușurință a incendiilor.

Alte prevederi:

în execuție și exploatare se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

 • - Ordonanța Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 212/1997;

 • - Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate cu ordinul M.l. nr. 775/1998;

 • - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor-indicativ P. 118-99;

 • - Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, indicativ C.300 aprobat cu Ordinul nr. 20/ N/1994 al MLPAT;

 • - Dispoziții generale de ordine interioară pentru prevenirea și stingerea incendiilor - D.G.P.S.I.-001, aprobate cu Ordinul M.l. nr. 1023/1999;

 • - Dispoziții generale privind instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002, aprobate cu ordinul M.L nr. 1080/2000.

 • - Normativ 1.13-94;

 • - Normativ C.56-85;

 • - Norme republicane de protecția muncii;

 • - Norme de protecția muncii în activitatea de construcții-montaj;

 • - Norme de protecția muncii specifice diferitelor activități în execuție și exploatare.

Această enumerare nu este restrictivă, constructorul și beneficiarul urmând să le completeze cu măsuri specifice de protecția muncii și PSI care să reducă, până la anulare, posibilitatea producerii accidentelor de muncă și a incendiilor.

în execuție, se va da o importanță deosebită lucrărilor de montaj, lucrărilor de sudură a țevilor de polietilena și lucrărilor cu echipamente sub tensiune electrică. Se va evita, pe cât posibil, manevrarea de materiale și echipamente pe deasupra oamenilor.

MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII Șl PSI

în execuție, exploatare și întreținere se vor respecta, cu strictețe, prevederile următoarelor acte normative:

 • -   Normativul republican de Protecție a muncii;

Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții;

Normele generale PSI;

 • -   “Normativul pentru proiectarea și executarea construcțiilor și instalațiilor din punct de vedere al incendiilor” P 118.

 • -   Normele tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului P 118;

 • -   Legea calității în construcții Nr. 10/1995;

Normativele I 13; I 5;

Se va acorda o atenție deosebită atât lucrărilor de montaj utilaje și conducte cât și probelor de presiune.

Prezentele instrucțiuni nu sunt limitative, ele putând fi completate de beneficiar sau constructor (după caz), ori de câte ori este nevoie.

NORMATIVE TEHNICE DE SECURITATE IN MUNCA

 • - Legea nr. 319/2006, Legea securității si sanatatii in munca

 • - H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca

 • - Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 Hotărârea Guvernului privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporale sau mobile, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.252 din 21 martie2006, cu completările si modifi-carile ulterioare.

 • - Hotărârea Guvernulu inr. 457/2003 Hotărârea Guvernului privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, republicata, în Monitorul Oficial al României, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu modificările si comple-tarile ulterioare

 • - Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 Hotărârea Guvernului privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.683 din 09 august 2006.

 • - Hotararea Guvernului nr.1091/2006Hotarârea Guvernului privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca , publicata în Monitorul Oficial al României, nr.739 din 30 august 2006.

NORMATIVE TEHNICE DE PSI

 • - Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.633 din 21 iulie 2006, cu modificările ulterioare

 • - PE 009/93 -Norme de prevenire, stingere si dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distribuția energiei electrice si termice.

 • - Ordinului MAI nr. 163/2007 - Norme generale de aparare împotriva incendiilor.

d) probe tehnologice și teste.

Nu este cazul.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 93.225.956,33 lei

din care C+M (lei cu TVA): 17.009.813,98 lei

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei fără TVA): 78.366.244,30 lei

din care C+M (lei fără TVA): 14.293.961,33 lei

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Regim de înălțime construcție propusă: P+E

© Suprafața construită:              1.332 mp

• Suprafața construită desfășurată: 1.867 mp

Categoria e importanță: C

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Nu este cazul.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de implementare al proiectului este de 30 luni din care 18 luni execuție.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prezentăm mai jos modul în care se asigură conformarea cu reglementările specifice, din punctul de vedere al asigurării cerințelor de calitate.

 • A. CERINȚA DE CALITATE „A” - REZISTENȚA MECANICĂ Șl STABILITATE

Se vor folosi materiale de bună calitate, bine montate în operă, care contribuie la o comportare satisfăcătoare în timp a construcției și care să nu sufere degradări importante la nici un element al construcției. Se vor utiliza numai elemente de lemn tratate în prealabil.

 • B. CERINȚA DE CALITATE „B” - SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

 • •   circulația exterioară

Stratul de uzură folosit pentru exterior nu va fi alunecos în condiții de umiditate și va avea o pantă de max. 2% în profil transversal. Pe suprafața căii de circulație nu vor exista denivelări mai mari de 2,5 cm care să provoace împiedicarea sau rănirea utilizatorului. Rosturile între dalele pavajului sau orificile grătarelor pentru apele pluviale nu vor fi mai mari de 1,5 cm.

 • •   circulația interioară orizontală

Finisajul pardoselilor interioare ales nu vor provoacă alunecarea. în spațiile umede se vor folosi pardoseli antiderapante. Pe suprafețele căilor de circulație nu vor exista denivelări care să provoace împiedicarea sau rănirea utilizatorilor.

Suprafețele pereților nu prezintă proeminențe, muchii ascuțite sau alte surse de lovire, rănire etc. Suprafețele integral vitrate și ușile batante vor fi semnalizate cu marcaje de atenționare. Pentru ușile interioare nu există posibilitatea lovirii persoanelor care își desfășoară activitatea și nu există riscul ca două uși să se lovească între ele (la deschiderea simultană).

Traseul fluxurilor de circulație va fi clar, liber și comod. Toate ușile de evacuare se vor deschide în sensul evacuării.

 • •   circulația interioară verticală

Treptele scărilor vor avea aceeași dimensiune (lățime/înălțime), măsurat pe linia pasului. Soluția constructivă nu provocă împiedicarea prin agățare cu vârful piciorului, iar finisajul marginilor treptei este clar vizibilă și nu se confunda cu desenul de pe suprafața orizontală. Balustradele utilizate nu vor genera accidentarea utilizatorilor clădirii (nu vor oferi posibilitatea de cățărare sau escaladare).

B.2. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate

Clădirea este dotată cu 1 ascensor pentru targă și 2 ascensoare de peroane (6 persoane). Diferența dintre cabină și palier nu va depăși 2,50 cm. Se va urmări instalarea corespunzătoare a cabinei față de casa liftului (toleranțe minime admise) și se va prevedea un sistem de siguranță eficient. Lifturile vor fi dotate cu un buton de alară și oprire, montat aparent, ușor vizibil si accesibil. J                                          >

B.3. Siguranța cu privire la riscurile provenite din instalații

Toate elementele conducătoare de curent, care fac parte din circuitele curenților de lucru vor fi făcute inaccesibile atingerii întâmplătoare: izolarea părților active, prevederea unei bariere sau carcase, instalarea unor obstacole sau instalarea părților active în afara zonei de accesibilitate. Se vor lua măsuri pentru limitarea presiunii și temperaturii prin prevederea unor armături de siguranță, precum și dispozitive pentru reglaj presiune, respectiv instalații de semnalizare acustică și optică. Conductele de gaze vor fi din oțel și se vor monta aparent, în spații uscate, ventilate, luminate și circulate, cu acces permanent.

Pentru a preveni intoxicarea aerului interior cu substanțe nocive se va asigura debitul minim, zilnic, de aer proaspăt.

Conductele de transport ale apei nu vor permite dezvoltarea agenților biologici și nu vor permite stagnarea apei potabile. Clădirea se va proteja împotriva descărcărulor atmosferice (trăsnetul).

B.4. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere

Pe durata exploatării construcției utilizatorii vor fi protejați în decursul activităților de curățire și reparare. Suprafețele vitrate proiectate vor putea fi curățate atât din interior, cât și din exterior fără nici un pericol de accidentare. Pe marginea acoperișului s-au prevăzut opritoare de zăpadă.

 • B. 5. Siguranța la intruziuni și efracții

Clădirea va fi prevăzută cu sisteme adecvate de protecție a utilizatorilor, împotriva eventualelor acte de violență, hoție, vandalism, comise de intruziunea umană, precum și împotriva pătrunderii nedorite a insectelor sau animalelor dăunătoare.

 • C. CERINȚA DE CALITATE „C” - SECURITATEA LA INCENDIU

Proiectul va respecta prevederile normativului P118 / 99, Normativ de siguranță la foc a construcției, astfel utilizatorii clădirii, în caz de incendiu, vor putea evacua clădirea într-un timp foarte scurt.

 • 1. evacuarea persoanelor

persoanele din spațiile analizate sunt, în general, mature și valide care cunosc clădirea și care se pot evacua în caz de incendiu

 • -   copii sau alte persoane cu dizabilități aflate în spațiile construcției sunt însoțite de părinți și tutori care le coordonează evacuarea în caz de incendiu

personalul angajat va fi instruit cu privire la evacuarea tuturor persoanelor în timp operativ și în condiții de siguranță

 • -   căile de evacuare sunt libere și reprezintă traseul cel mai scurt al utilizatorilor spre exteriorul clădirii. Toate ușile se vor deschide în sensul de evacuare, în sensul deplasării oamenilor spre exterior.

 • 2. amenajările pentru accesul forțelor de intervenție în clădire și incintă, pentru autospeciale și pentru ascensoarele de incendiu:

 • -   accesul pompierilor la obiectiv se realizează direct de pe teren

 • -  autospecialele pentru intervenție în caz de incendiu au acces la cel puțin două fațade

 • -   accesul în clădire se realizează prin ușile, scările și ferestrele din pereții exteriori ai clădirii (circulațiile funcționale ale clădirii asigură și accesul personalului de intervenție

nu se impun ascensoare pentru pompieri

 • D. CERINȚA DE CALITATE „D” - IGIENĂ, SĂNĂTATEA OAMENILOR, PROTECȚIA Șl REFACEREA MEDIULUI

Igiena aerului se va face prin asigurarea unei ambianțe atmosferice corespunzătoare, astfel încît să nu existe degajări de substanțe nocive, de gaze toxice sau emanații periculoase de radiații, care ar putea periclita sănătatea ocupanților. Camerele de locuit sunt prevăzute cu posibilitatea ventilării naturale.

Igiena apei. Spațiile clădirii se va face într-un debit suficient, în condițiile satisfacerii criteriilor de puritate corespunzătoare apei potabile. Pentru clădirea propusă nu se va utiliza apa nepotabilă.

Igiena higrotermică a mediului interior se va asigura corespunzător atât în regim de iarnă, cât și în regim de vară. Mediul higrotermic va fi corelat cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.

însorirea. Construcția propusă este orientată astfel încât toate camerele de locuit să primească radiația solară directă, un anumit de ore pe zi, pe toată durata anului.

Iluminatul natural și artificial va avea o cantitate și calitate corespunzătoare, atfel încât utilizatorii să-și desfășoare activitățile caznice în mod corespunzător, atât în timpul zilei, cât și în timpul nopții, în condiții de igienă și sănătate.

Igiena acustică a mediului interior. Construcția este astfel proiectată încât zgomotul perturbator perceput de utilizatori să fie menținut la un nivel ce nu le poate afecta sănătatea.

Calitatea finisajelor presupune utilizarea placărilor și vopselilor care să nu pericliteze sănătatea utilizatorilor (se vor utiliza materiale ce asigură igiena suprafețelor elementelor de construcție).

Igiena evacuării apelor uzate și a dejecțiilor se asigură printr-un sistem corespunzător de eliminare a apelor folosite menajere sau meteorice, precum și a dejecțiilor.

Igiena evacuării deșeurilor și gunoaielor. Deșeurile vor fi depozitate în pubele cu capac și se va face transportarea acestuia periodic la groapa cu gunoi.

Protecția mediului exterior. Construcția, pe toată durata de viață (execuție, exploatare, postutilizare), nu va genera în atmosferă substanțe dăunătoare peste limitele stabilite prin reglementările specifice și nu va produce vibrații cu intensitate peste limitele admise prin normele legale. Evacuarea apelor uzate sau descărcarea de reziduuri și orice alte materiale toxice nu se va face în ape de suprafață sau subterane.

 • E. CERINȚA DE CALITATE „E” - PROTECȚIA TERMICĂ, HIDROFUGĂ SI ECONOMIA DE

energie’

Pentru clădirea propusă s-a prevăzut o configurație volumetrică optimă astfel încât să existe cât mai puține punți termice și un procent de vitrare rațional, iar poziționarea clădirii s-a realizat în conformitate cu punctele cardinale. Sunt asigurate caracteristicile de izolare termică prescrise în normativ C107/1 și o alcătuire higrotermică conf. C107/3-5.

Izolația termică perimetrală se va face cu polistiren expandat de 10 cm grosime. Izolarea inferioară a construcției se va face prin plăci de polistiren extrudat de 5 cm grosime, poziționate sub placa de pe sol. Izolarea superioară se va face cu polistiren extrudat de min. 20 cm grosime.

Izolația hidrofugă se va aplica infrastructurii clădirii prin hidroizolații orizonatale și verticale, amplasate pe toate fețele elementelor din beton armat în contact cu pământul.

 • F. CERINȚA DE CALITATE „F” - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

în vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării pentru protecția la zgomotul exterior (STAS 6156) se stabilesc limite admisibile la nivelul de zgomot.

Izolația fonică se va asigura prin stratificația pereților exteriori și grosimea lor, dar și prin materialele utilizate pentru goluri.

 • G. CERINȚA DE CALITATE “G” - UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Realizarea de iluminat bazat pe tehnologie LED, ce protejează mediul - nu produc poluare luminoasă. Lumina este direcționată, nu se dispersează în altă direcție.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Investiția va fi finanțată din bugetul local al Municipiului Timișoara.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism nr. 1388 din 02.04.2018 emis de către Municipiul Timișoara prin care se certifică:

 • - regimul juridic: terenul se află în intravilanul municipiului Timișoara, domeniu public.

 • - regimul economic:

 • •  folosința actuală: teren S=6062mp, intabulare drept de administrare Spitalul Clinic nr.4 Victor Babes - Timișoara

 • •  destinația conform PUG: zona de instituții si servicii

 • - regimul tehnic:

 • •  Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 - Zona de instituții publice și servicii

 • •  Regim de înălțime: conform art.31 din HG 525/1996, POT: conform Anexa 2 din HG 525/1996, spații verzi minim conform HCL nr.62/2012.

 • •  Amplasarea pe parcelă se va realiza cu respectarea art. 23 și 24 din HG 525/1996, cu asigurarea distanțelor minime necesare intrevențiilor în caz de incendiu.

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Anexat documentației tehnico-economice.

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Anexat documentației tehnico-economice.

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Anexat documentației tehnico-economice.

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Anexat documentației tehnico-economice.

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Nu este cazul.

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Beneficiarul documentației și responsabil cu implementarea proiectului este Municipiul Timișoara.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Durata de realizare a investiției este de 30 luni, din care execuție 18 luni.

Etapele principale de parcurs sunt prezentate mai jos:

Respectând prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru 'Realizarea Centru Oncologic de terapie personalizată dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș” a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 1388 din 02.04.2018, emis de Municipiul Timișoara.

Certificatul de Urbanism menționează elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al amplasamentului, cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum și lista cuprinzând avizele și acordurile legale.

ACTIVITATEA 1 DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PENTRU DESEMNAREA PROIECTANTULUI (DTAC, PROIECT TEHNIC Șl ASISTENȚĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI) Șl A EXECUTANTULUI LUCRĂRILOR

Subactiv. 1.1. Pregătirea și derularea procedurii de achiziție a documentației tehnice (inclusiv asistenta din partea proiectantului) și a executantului lucrărilor de construcții, contractarea executantului și a proiectantului

Contractarea executantului de lucrări se va realiza conform prevederilor Legii Nr. 98/2016 privind achizițiile. Se va iniția procedura de achiziție publică a execuției lucrărilor prin transmiterea spre publicare a unei invitații de participare în SICAP.

La elaborarea documentației de atribuire se vor lua în considerare efectele concrete preconizate a se obține în domeniul social, în cel al protecției mediului (conform manualului Comisiei Europene disponibil la adresa http://ec.europa.eu/environment/gpp/guideline_en.htm) și promovării dezvoltării durabile. Se va urmări ca operatorii economici (antreprenorul general și subcontractanții) să lucreze respectând principiul egalității de șanse, drepturile angajaților, standardele de lucru și contractele colective de muncă precum și să fie stimulate oportunitățile de angajare pentru persoanele cu dizabilități sau pentru angajarea pe termen lung.

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția operatorilor economici prin intermediul SICAP, în vederea elaborării ofertelor și participării la procedură. în această perioadă operatorii economici pot solicita clarificări la documentația de atribuire, cărora li se va răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil. Răspunsurile, însoțite de întrebările aferente, vor fi transmise către toți operatorii economici care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective precum și a celorlalți participanți la procedura de atribuire.

După finalizarea procedurii de atribuire și încheierea contractului de lucrări se va întocmi dosarul achiziției publice, care cuprinde documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, precum și ofertele însoțite de documentele de calificare.

Responsabil: Municipiul Timișoara

Resurse: costurile pentru spațiu și organizarea procedurii sunt suportate din bugetul

Municipiului Timișoara

Rezultate: 1 dosar procedura achiziție, 1 contract încheiat pentru achiziția de lucrări

(construcții si instalații), proiectare și asistență tehnică

Termen: Lunile 1 - 4. Această activitate va fi lansată în prima lună de implementare, iar semnarea contractului va avea loc în luna a patra de implementare.

Subactiv. 1.2. Elaborarea documentației faza D.T.A.C. în vederea obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism

Responsabil: contractorul serviciului de proiectare, departamentul tehnic din cadrul

Primăriei Municipiului Timișoara

Rezultate: toate avizele conform C.U.

Termen: 6 luni - DTAC inclusiv termen legal pentru obținerea avizelor și depunerea pentru autorizația de construcție(30 zile).

Subactiv. 1.3. Elaborarea Proiectului tehnic

Proiectul tehnic și detaliile de execuție vor fi realizate în conformitate cu legislația în vigoare. Proiectul tehnic va conține: părți scrise și părți desenate, memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiția, memorii tehnice pentru specialități, caiete de sarcini pentru fiecare specialitate, liste cu cantități de lucrări pentru fiecare specialitate, centralizator de costuri pe obiect de investiție, centralizator de costuri pentru întreaga lucrare, graficul general de realizare a lucrării. DE asemenea, documentația respecta criteriile specifice privind aspectele calitative ale PT.

Proiectul va fi verificat conform reglementărilor în vigoare.

Responsabil: contractorul serviciului de proiectare.

Resurse: 835.000 lei, costuri incluse in devizul proiectului.

Rezultate: 1 DT + 1 DDE + verificări + scenariu la foc.

Termen: 3 luni de la ordinul de începere.

ACTIVITATEA 2. DIRIGENȚIA DE ȘANTIER

Subactiv 2.1 Contractarea dirigintelui de șantier

Contractarea dirigintelui de șantier se va realiza conform prevederilor Legii Nr. 98/2016 privind achizițiile.

Atribuțiile dirigintelui de șantier vor fi menționate în contract și vor cuprinde cerințele menționate în Ordinul ISC nr. 595 din 6 august 2007 (actualizat) privind aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier.

Responsabil: Municipiul Timișoara

Resurse: costurile pentru spațiu și organizarea procedurii sunt suportate din bugetul Municipiului Timișoara

Rezultate: 1 dosar achiziție, 1 contract de furnizare a serviciului de dirigenție de șantier.

Termen: Lunile 11-12.

Subactiv. 2.2 Supravegherea lucrărilor de execuție

Supravegherea și asistarea lucrărilor de execuție se va realiza de către câștigătorii desemnați în urma procedurilor de achiziție publică și se va desfășura pe perioada activității de execuție a lucrărilor.

Responsabil: contractorul serviciului de dirigenție de șantier, proiectantul desemnat.

Resurse: 260.000 lei, costuri incluse în devizul proiectului.

Rezultate: rapoarte periodice

Termen: Lunile 13-30.

ACTIVITATEA 3. EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

Prin studiul geotehnic efectuat s-a stabilit natura terenului, cota terenului de fondare, date care să certifice faptul că terenul corespunde cerințelor geotehnice.

Subactiv. 3.1 Predarea amplasamentului

Activitatea propriu-zisă de execuție va începe după preluarea amplasamentului de către executant. Predarea și preluarea amplasamentului se va face prin proces verbal, de punere la dispoziție a amplasamentului respectiv, de preluare a amplasamentului de către operatorul economic desemnat câștigător în urma parcurgerii procedurii de achiziție publică.

Documentația tehnică pentru realizarea unei lucrări prevede obligatoriu și realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de șantier care trebuie să cuprindă: căile de acces; unelte, scule, dispozitive, utilaje și mijloace necesare; sursele de energie; vestiare, apă potabilă, grup sanitar; grafice de execuție a lucrărilor; organizarea spațiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării și evitării degradărilor; măsuri specifice privind protecția și securitatea muncii, precum și de prevenire și stingere a incendiilor, decurgând din natura operațiilor și tehnologiilor de construcție cuprinse în documentația de execuție a obiectivului; măsuri de protecția vecinătăților (transmitere de vibrații și șocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Materialele de construcție care necesită protecție contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuției lucrărilor de construcție în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. în acest sens, pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori și depozitare scule; tablou electric; punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); platou depozitare materiale.

Responsabil: contractorul lucrărilor de execuție, contractorul serviciilor de dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului, Municipiul Timișoara.

Resurse: nu este cazul.

Rezultate: 1 proces verbal de predare - primire amplasament.

Termen: Luna 13.

Subactiv. 3.2 Execuția lucrărilor

9

De asemenea, prin acest contract sunt prevăzute să se achizționeze următoarele utilaje și echipamente (conform carcateristicilor tehnice prezentate în descriere tehnică):

Nr.crt

Nume aparatura

Buc

Preț unitar (lei) fara TVA

Val.totala lei fara TVA

Linia 4.3. Echipamente si utilaje

55.570.393,70

1

Sistem complet Cyberknife

1

28.390.200,00

28.390.200,00

2

Computer tomograf

1

1.892.680,00

1.892.680,00

3

Echipament radioterapie tintita

1

23.658.500,00

23.658.500,00

4

Echipamente instalații

1

1.259.941,10

1.259.941,10

5

Lift de persoane si targă

3

123.024,20

369.072,60

Responsabil: contractorul lucrărilor de execuție, contractorul serviciilor de dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului.

Rezultate: clădire nouă construită si dotată

Termen: Luna 14-27.

Subactiv. 3.3 Refacerea mediului ambiant

Responsabil: contractorul lucrărilor de execuție, contractorul serviciilor de dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului.

Rezultate: refacere gazon, alei.

Termen: Luna 28-30.

Subactiv. 3.4 Livrarea și montarea echipamentelor și dotărilor

Responsabil: contractorul furnizor de mobilier / echipamente medicale, Municipiul Timișoara

Termen de livrare: Lunile 28-30.

Nr. Crt.

Denumire

Cant

Preț unitar (lei - fără TVA)

Preț total (lei - fără TVA)

Linia 4.5. Dotări

326.400,00

1

Bancuta așteptare cu 2 locuri

28

600,00

16.800,00

2

Masuta sala așteptare

5

700,00

3.500,00

3

Scaun vizitator

33

120,00

3.960,00

4

Dulap cuier

4

720,00

2.880,00

5

Masa comanda

3

1.500,00

4.500,00

6

Scaun ergonomie

19

550,00

10.450,00

7

Dulap arhiva

36

1.500,00

54.000,00

8

Birou

15

1.100,00

16.500,00

9

Calculator

13

3.000,00

39.000,00

10

Imprimanta

3

800,00

2.400,00

11

Pat consultații

4

1.500,00

6.000,00

12

Dulap medicamente

5

3.000,00

15.000,00

13

Cuier

11

150,00

1.650,00

14

Masa instrumente

4

750,00

3.000,00

15

Raft depozitare

5

800,00

4.000,00

16

Dulap vestiar

31

720,00

22.320,00

17

Banca vestiar

4

350,00

1.400,00

18

Scaun conferința

145

300,00

43.500,00

19

Dulap biblioteca

1

1.000,00

1.000,00

20

Dulap materiale sanitare

1

1.500,00

1.500,00

21

Pat pacient

12

3.000,00

36.000,00

22

Noptiera cu masa de servit

12

920,00

11.040,00

23

Dulap cu 2 compartimente

6

1.000,00

6.000,00

24

Sistem teleconferință

1

20.000,00

20.000,00

Subactiv. 3.5 Recepția lucrărilor

 • -   numirea comisiei de recepție;

 • -   pregătirea documentației tehnice și economice pentru recepție ;

 • -   verificarea lucrărilor executate;

 • -   întocmirea procesului verbal de recepție și stabilirea eventualelor completări și remedieri;

 • -   efectuarea eventualelor completări și remedieri.

Această activitate se va desfășura în lunile 29-30 de implementare

Eșalonarea pe ani de investiție a costurilor:

TOTAL COSTURI INVES1

FITIE (lei - inclusiv TVA)

Costuri

Ani

TOTAL

1

2

3

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

0

45.491

28.432

73.923

Obținerea terenului

0

0

0

0

Amenajarea terenului

0

45.491

0

45.491

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0

0

28.432

28.432

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

0

Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

355.721

0

355.721

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

0

355.721

0

355.721

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

1.090.040

206.267

103.133

1.399.440

Studii

0

0

0

0

Documentații suport și cheltueli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0

0

0

0

Expertiza tehnica

0

0

0

0

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

0

Proiectare

1.090.040

0

0

1.090.040

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

Consultanta

0

0

0

0

Asistenta tehnica

0

206.267

103.133

309.400

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0

75.367

37.683

113.050

Dirigenție de șantier

0

130.900

65.450

196.350

Cheltuieli pentru investiția de baza

0

8.776.034

73.750.484

82.526.517

Construcții și instalații

0

8.776.034

4.388.017

13.164.051

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

3.284.479

3.284.479

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită montaj

0

0

65.689.572

65.689.572

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

Dotări

0

0

388.416

388.416

Active necorporale

0

0

0

0

Alte cheltuieli

3.374.224

3.724.402

1.771.729

8.870.355

Organizare de șantier

0

263.281

0

263.281

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0

131.641

0

131.641

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0

131.641

0

131.641

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0

86.897

84.617

171.514

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3.374.224

3.374.224

1.687.112

8.435.560

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

0

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

0

0

0

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL COSTURI INVESTIȚIE

4.464.264

13.107.914

75.653.778

93.225.956

C+M

0

9.308.886

7.700.928

17.009.814

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Exploatarea și întreținerea obiectului de investiții va fi asigurată de către Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș” Timișoara, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara.

Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș” Timișoara este un spital clinic universitar cu următoarele specialități de bază: specialitatea de boli infecto-contagioase adulți și copii, specialitatea pneumologie și pneumoftiziologie.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara asigură prin secțiile și serviciile sale asistență medicală complexă, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților fiind spital clinic în același timp și bază de învățământ medical universitar și postuniversitar de cercetare.

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Nu este cazul.

 • 8. Concluzii și recomandări

Documentația de față a fost întocmită conform temei de proiectare stabilită de beneficiarul investiției. Proiectul este supus avizării și nu poate fi modificat ulterior decât în cadrul condițiilor cuprinse în avizele și acordurile obținute.

Proiectantul are obligația de a introduce în documentație toate condițiile impuse de fiecare organ care a emis avizul specific. Atât beneficiarul cât și constructorul sunt obligați să respecte documentația autorizată, în caz contrar proiectantul nu răspunde de abateri sau modificări fără acordul său scris. Pentru eventualele modificări ce pot să apară pe parcursul realizării execuției beneficiarul și executantul vor convoca proiectantul de șantier.

Constructorul este obligat și să se îngrijească de întocmirea și redactarea tuturor actelor privind stabilitatea construcției. în timpul de execuției constructorul și beneficiarul au obligația respectării normelor de protecție a muncii, de protecție împotriva incendiilor și de protecție sanitară a personalului de execuție.

Eventualele modificări care se impun nu se vor face decât cu aprobarea proiectantului de specialitate și atunci când este va fi anunțat și organul care a emis avizul inițial.

Executantul va respecta prevederile Legii 10/1995, normele și normativele în vigoare referitoare la protecția muncii și PSI. Se recomandă încredințarea execuției lucrărilor unui constructor autorizat. Toate materialele puse în operă vor avea certificate de calitate.

B. PIESE DESENATE

Arhitectură

 • 1. A.01 Plan de încadrare în zonă

 • 2. A.02 plan de situație

 • 3. A.03 Plan parter

 • 4. A.04 Plan etaj

 • 5. A.05 Plan terasă

 • 6. A.06 Secțiune transversală

 • 7. A.07 Secțiune longitudinală

 • 8. A.08 Fațada principală - est

 • 9. A.09 Fațada laterală dreapta - nord

 • 10. A. 10 Fațada posterioară - vest

 • 11. A.11 Fațada laterală stânga - sud

 • 12. A.12 Randări - Vedere generală dinspre alee

 • 13. A. 13 Randări - Accesul principal în compartimentul de radiochirurgie

 • 14. A. 14 Randări - Vedere spre accesul în cele două compartimente

 • 15. A. 15 Randări - Perspectivă generală

 • 16. A. 16 Randări - Vedere dinspre vest

 • 17. A. 17 Randări - Vedere generală dinspre vest

 • 18. A. 18 Randări - Detaliu acces compartiment spitalizare de zi

 • 19. A. 19 Randări - Detaliu acces compartiment radiochirurgie

 • 20. A.20 Randări - Vedere generală

Instalații sanitare

IS 01- Instalații sanitare - plan de situație

IS 02 - Instalații sanitare - parter

IS 03 - Instalații sanitare - etaj

Instalații termice

IT 01 - Instalații termice - plan parter

IT 02 - Instalații termice - plan etaj

IT 03 - Instalații termice - schema funcționala instalație de răcire

Instalații electrice

IE 01 - Instalații electrice - plan de situație

IE 02 - Instalații electrice - plan parter

IE 03 - Instalații electrice - plan etaj

IE 04 - Instalații electrice - schema monofilară propunere

IE 05 - Instalații electrice - plan parter curenți slabi

IE 06 - Instalații electrice - plan etaj curenți slabi

Instalații semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

IE 07- Instalații semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - plan parter

IE 08- Instalații semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - plan etaj

IE 09- Instalații semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - schema bloc

9                                                          '

CONSUERE FINANCIARA

Activitati de consultanta pentru afaceri si management

Fluide medicale

IS 04 - Instalații de fluide medicale - plan parter

IS 05 - Instalații de fluide medicale - plan etaj

Data, noiembrie 2019

Proiectant,CyberKnife’

ACCURAY*


CYBERKNIFE M6 SERIES


INTRODUCING:

CyberKnife" M6 ’ FIM System • CyberKnife M6 FM System • CyberKnife M6 FI System

The CyberKnife System, the premier solution for full-body robotic radiosurgery, now extends its accuracy and precision to radiation therapy - allowing you the freedom to choose the very best treatment for each of your patients, with confidence and without compromise.

UNMATCHED CLINICAL EXCELLENCE
 • • Treats broader range of patients and indications

 • • System design extends the reach of non-isocentric, non-coplanar beams

 • • Precisely sculpts dose to spare healthy tissue while maintaining sub-millimeter accuracy - even for targets that move during respiration

SUPERIOR PATIENT EXPERIENCE
 • • Efficient treatment times make treatments more accessible and comfortable

 • • Collimation and dose shaping to meet your patient's needs

 • • Indication-specific clinical packages deliver personalized treatment for each of your patients


OUTSTANDING EFFICIENCY AND EASE OF USE
 • • Brings new patient populations and clinical opportunities

 • • Workflow-based User Interface maximizes efficiency and simplifies treatments

 • • Attracts informed patients

CYBERKNIFE® M6™ SERIES CONFIGURATIONS

The CyberKnife M6 Series is available in three configurations

CyberKnife M6 FIM System

Unmatched possibilities in full-body robotic radiosurgery and radiation therapy

 • • Advanced system geometry

 • • Enhanced design

 • • 2 MultiPlan® Treatment Planning

System Workstations

 • • Fiducial Tracking

 • • Fixed collimators

 • • Iris"’ Variable Aperture Collimator

 • • InCise' Multileaf Collimator

 • • CNS clinical package

 • • Prostate clinical package

 • • Lung and Prone clinical package

 • • Clinical efficiency package

 • • OIS Interface


CyberKnife M6 FM System

Advanced full-body robotic radiosurgery with added flexibility and efficiency

 • • Advanced system geometry

 • • Enhanced design

 • • 2 MultiPlan Treatment Planning

System Workstations

 • • Fiducial Tracking

 • • Fixed collimators

 • • InCise Multileaf Collimator

 • • CNS clinical package


CyberKnife M6 FI System

The premier solution for full-body robotic radiosurgery

 • • Advanced system geometry

 • • Enhanced design

 • • 2 MultiPlan Treatment Planning

System Workstations

 • • Fiducial Tracking

 • • Fixed collimators

 • • Iris Variable Aperture Collimator

 • • CNS clinical package


The new CyberKnife M6 Series has the capabilities and efficiency required for every radiation oncology practice— for the treatments accepted today, as well as those of tomorrow. It's the only truly robotic system in the market, developed to meet the evolving needs of the most demanding radiation oncology programs.


Treat tumors throughout the body with confidence and without compromise

CyberKnife

ACCURAY

© 2012 Accuray Incorporated. AII RightsReserved. Accuray, the stylized logo, CyberKnife, Synchrony,Xsight,Xchange,RoboCouch,TomoTherapy,HIArt, and TomoHD are among the trademarks and/or registered ttademarks of Accuray Incorpotated in the United States and other countries. TomoTherapy is a wholly owned subsidiary of Accuray. 501015.A

ACCURAY


CYBERKNIFE® TREATMENT DELIVERY SYSTEM

Technical SpecificationsCyberKnife


The CyberKnife® Treatment Delivery System offers a comprehensive toolkit of clinical features. Indication-specific tumor tracking with automatic correction throughout treatment; true robotic mobility and advanced secondary collimation integrate seamlessly into the only system to stay on target despite patient and tumor movement. Accurately treat tumors throughout the body with confidence and without compromise.

Key Features and Benefits:

 • • Every treatment îs delivered in an industry exclusive 3D workspace featuring the flexibility to treat patients with robotic precision utilizing scores of beam angles in non-coplanar, isocentric or non-isocentric environments. This flexibility and precision instill great confidence in clinicians who treat patients with CyberKnife Treatment Delivery System technology.

 • • Fully integrated, indication-specific tracking applications precisely monitor patient motion, as well as static tumors and tumors in motion. Constant intra-fraction position tracking and correction provide confidence that the target is being treated to the prescribed dose. The industry-leading targeting and delivery technology can help to improve patient outcomes.

 • • Clinical studies have indicated that the CyberKnife Treatment Delivery System's unrivaled ability to precisely target and treat disease helps clinicians destroy the tumors and not healthy tissue or organs at risk, thus potentially reducing patient side effects.

 • • The CyberKnife Treatment Delivery System provides more flexibility than ever with the lnCise2™ Multileaf Collimator (MLC): faster treatment times, improved patient handling processes, streamlined setup and treatment, and an optimized linear accelerator workspace, to help improve clinician and patient experience.

Treatment System OverView

Treatment Room

Installation

Treatment Vault Environment

Temperatura:

10-35* C

103 kPa to 65 kPa

30% to 75% RH (non-condensinc'


pressure;___

HumuGliîiL-

Mechanical Features

Robotic Manipulator

 • • 6-axis robotic manipulator mounted

on a pedestal at the head of patient area

 • • SmartPAD Teach Pendant with a touch screen interface  2144 mm [84 in]ROBOTIC MANIPULATOR

SPECIFICATIONS

Payload

Maximum Reach

Number of Axes

Work Envelope

Weight

300 kg (661 Ib) 2500 mm (98 in) 6

41 m3

1220 kg (2690 Ib)


Patient Positioning Support


Two types of patient positioning support systems are available with the CyberKnife® Treatment Delivery System: The RoboCouch®

Patient Positioning System (opțional) or the Standard Treatment Couch.

Standard Treatment Couch

RoboCouch System (Opțional)

Payload

159 kg (350 Ib)

227 kg (500 Ib)

Range of Motion

 • • Anterior/Posterior

 • • Right/Left

 • • Superior/lnferior

 • • Head Up/Head Down (pitch)

 • • Right/Left Tilt (roii)

 • • Yaw (CW/CCW)

28 cm

±15 cm

>91 cm

±5’

±5’

N/A

42 cm (full vertical range)

±18 cm

>100 cm

±5’

±5°

±5’

Control

Remote Workstation (UCC)

Local Hand Pendant

Remote Workstation (UCC)

Local Hand Pendant

Local SmartPAD Teach Pendant

Repeatability

 • • Translational

 • • Rotational

0 3 mm

0.3’

0 1 mm

0 1°

Motion Corrections

Most degrees of freedom are corrected serially

AII degrees of freedom are corrected simultaneously

Point of Rotation

Fixed Determined by mechanical assembly of the actuators

Vanable AII axes can move simultaneously about a set point in space

Treatment Couch Top Specifications

Radiolucency                _______________

Immobilization            ___________________

(Compatibility)


Maximum <1 1 mm aluminum equivalence at 120 kVp for the length of at least 62 inches from the superior most point

Alpha Cradle®

Vacuum Lock Bags

Thermoplastic masks

Compatible with CIVCO indexing systems

Indexing

Fiat with Standard

Fiat with RoboCouch® System

Minimum Load Height

<64 cm (25 in)

<56 cm (22 in)

Dimensions

Length: 213 cm (84 in) Width 53 cm (21 in) Thickness: 7.6 cm (3 in)

Length: 206 cm (81 in) Width: 53 cm (21 in) Thickness: 5.7 cm (2.25 in)


RoboCouch® Robotic Patient Positioning System (opțional)

The RoboCouch System provides a highly flexible six degrees-of-freedom (DOF) mechanism for automatically positioning the patient. The combination of the RoboCouch System and the robotic manipulator for linac positioning enables the CyberKnife® Treatment Delivery System to deliver dose precisely and to the right location automatically. The upper manipulator arm (between

axes A2 and A3) integrates a contact sensor on its outer surface and an E-STOP is triggered if an object comes in contact with it. The RoboCouch System is available with a flat carbon fiber couch top (standard with the RoboCouch System). The RoboCouch System has five rotational axes and one linear axis.
Standard Treatment Couch

The Standard Treatment Couch is the standard patient support System of the CyberKnife System. It provides the user with flexibility

in patient positioning by providing 5 DOF motion capabilities.
3D Workspace


pre-assigned point-in-space, called nodes, from which the manipulator can deliver radiation. The linac can deliver radiation from multiple beam angles at each node position. The conceptual representations below illustrate the 3D workspace. The actual


The robotic manipulator moves within a 3D workspace. This workspace is subdivided into anatomy-specific paths through which the robotic manipulator can travel safely from one treatment position to another, accounting for the positions of objects in the treatment suite, including the treatment couch, patient, imaging components and detectors. The workspace is comprised of treatment path chosen by the robotic manipulator depends on many factors, including the location of the target, the size of the patient and the anatomy being treated.


Linear Accelerator

• Nominal Source to Axis Distance (SAD) and Normal Treatment Distance (NTD) is 800 mm

Simplified Diagram, 6MV Linear Accelerator (shown with lnCise2" Multileaf Collimator)

Dosimetry Specification

 • • Chamber type

 • • Resolution


Dose Chamber A: Sealed ion chamber

Dose Chamber B: Sealed ion chamber segmented for symmetry monitoring

£ 25 counts per MU


PHOTON BEAM SPECIFICATION

Dosimetry System

X-ray Energy

Depth of Maximum Dose (Dmax)

Dose Rate

Temperature and Pressure Adjustments


Dosimetry Linearity


Quality Index

TPR 20/10 ratio of dose rate in water tank at 20 to 10 cm depth

Leakage

Measured anywhere in the patient plane (800 mm SAD) in a circular area of radius 2 m centered on the beam's central axis, excluding the area within the treatment beam (as defined by IEC 60601-2-1)

The leakage values are given with respect to the absorbed dose on the central axis at the reference treatment distance of 800 mm SAD and 15 mm depth with the 60 mm fixed collimator


Atwo-channel primary/secondary dosimetry system is provided 6MV nominal photon energy

15 mm ±2 mm

1000 MU/min ±10% measured at 800 mm SAD at a depth of 15 mm in water for a 60 mm field size

Within the specified operating temperature and pressure range, the dose rate and MU to dose calibration is independent of temperature and pressure

Dosimetry linearity with total dose is less than ±1% or ±1 cGy, whichever is greater over an accumulated range of 10 cGy to 1000 cGy, measured at 800 mm SAD within the operating temperature and pressure range

Between 0.62 and 0.67 for a 60 mm fixed collimator


Leakage in the patient plane is less than 0.2% maximum and 0 1% average

Scatter 1 m from the radiation head is less than 0.1%


Equipment Room

EQUIPMENT ROOM COMPONENTS

PDU (Power Distribution Unit) Robot Controllers

Mechanical Rack, including:

Chiller

Air compressor

SF6

AMM (Advanced Magnetron Modulator) Rack, including:

LCC (Linac Control Computer)

LPDU (Linac Power Distribution Unit) MCC (Modulator Control Chassis) Gun driver

Modulator

Modulator HVPS

Computer Rack, including:

KVM extender

UPS

Iris™ temperature controller Monitor and keyboard

ELCC (E-Stop Interlock Control Chassis) TLS (Target Locating System) workstation UCC (User Control Console) workstation SFB (Secondary Feedback) workstation iDMS™ Data Management System Storage Vault (option) NetWork delivery switch NetWork delivery firewall Core switch

Gateway workstation

UCC (User Control Console) Workstation

The UCC Workstation îs installed in the Equipment Room. The workstation includes mouse, keyboard and display at the Control Console area. Power is provided to the UCC Workstation through the cabinet UPS.

UCC WORKSTATION SPECIFICATION

CPU

Dual Six-Core CPUs

Memory

32GB DDR4 2133MHz

Storage

2x 300 GB SAS 2.0 15 K Drives mirrored for a total of 300 GB of storage

Graphics Cârd

Nvidia Quadro M2000

Ethernet Port

2x Gigabit ethernet port

Power Supply

Dual redundant power supply

iDMS™ Data Management System

The iDMS System houses patient records, System commissioning data, and system licensing Information and may be housed in the CyberKnife® Treatment Delivery System equipment room, or elsewhere, depending on single/multi-system configuration. The iDMS System, configured without the Storage Vault option, is intended to store at least 300 patient records. With the Storage Vault option, the iDMS System is intended to store at least 5,400 patient records (depending on plan size, these numbers may change).

DATA SERVER SPECIFICATION

CPU

Quantity: 4, Dual Intel® Xeon E5-2620 v3

Memory (RAM)

32GB DDR4 2133 MHz

C Drive Storage

2x2TB drives configured in a RAID 1 providing ~2TB storage. Operating system host

D Drive Storage:

4x600GB SAS 15k drives configured in a RAID 6 providing -1TB storage. Live patient database and configuration parameters host

E Drive Storage

4x2TB drives configured in a RAID 6 providing ~2TB storage. Database snapshot and archived patient records host

Operating System

Microsoft® Windows OS

Database

SQLServer 2014

Storage Vault (option)

The Storage Vault is one option that can be used for the redundant backup of the iDMS System. It is housed in the equipment room.

STORAGE VAULT SPECIFICATION

Quad-Core CPU

Intel® Xeon 64-Bit Quad Core CPU, 4 Threads

Memory

8GB DDR3

Hard Disk Drive Configuration

SATA II, 10TB/25TB storage capacity

RAID Configuration

RAID 6

NetWork Interface

2 x Gigabit ethernet ports

USB Interface

4 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.0 ports

| Accuray Precision® Treatment Planning System

The Accuray Precision® Treatment Planning System offers a common and complete treatment planning solution for the CyberKnife® Treatment Delivery System. The Accuray Precision System is a fully featured, powerful planning workstation featuring AutoSegmentation™ (autocontouring of brain, head and neck, and male pelvis regions), multimodality image fusion with deformable registration and plan comparison/summing plâns. Additionally, this planning system offers the PreciseRTX™ Retreatment Option. The Accuray Precision System utilizes a common, integrated database: The iDMS™ Data Management System.

ACCURAY PRECISION TREATMENT PLANNING SYSTEM WORKSTATION SPECIFICATION

CPU

Dual Six-Core CPUs

Memory

48GB DDR4 2133 MHz

Storage

2x240GB SATA (RAID1)

Ethernet Port

1 Gigabit

Power Supply

>1000W

Monitor

LCD monitor with a native resolution of 1600x1200 or 1920x1200

Operating System

Microsoft® Windows® 7 x64 Bit OS

MD Suite - Physician Workstation (option)

The MD Suite - Physician Workstation provides remote secure access to patient record data from the CyberKnife Treatment Delivery System database. The MD Suite workstation is housed in a remote location.

ML') SUITE WORKSTATION SPECIFICATION

CPU

Memory

Storage

Ethernet Port

Power Supply

Monitor

Operating System


Dual Six-Core CPUs

24 GB DDR4 2133 MHz

2x240 GB SATA (RAID 1)

1 Gigabit

>1000W

LCD monitor with a native resolution of 1600 x 1200 or 1920x1200

Microsoft® Windows® x64 Bit OS


H Treatment Control Area

The Treatment Control Area contains equipment necessary for operators to monitor and control the CyberKnife® Treatment Delivery System.

TREATMENT CONTROL AREA COMPONENTE

Treatment Delivery System                              Two high-resolution 24", 1920x1200 pixel monitors

Keyboard and mouse for the user control computer

Operator Panel                                      MV Beam indicator

KV Image acquisition indicator Remote/local control indicator

High voltage indicator High voltage enable button

Key switch to enable high voltage Emergency stop button

Audible tones for KV and MV radiation

B Collimation Systems

SECONDARY COLLIMATION

The CyberKnife® Treatment Delivery System features three secondary collimator housing types: fixed, Iris™ Variable Aperture and the lnCise2™ Multileaf Collimator. Collimator housing types are automatically changed by the robotic manipulator at the Xchange® table. Clinicians can choose the best collimator for the given treatment during the planning process.

FIXED COLLIMATORS

There are 12 fixed secondary collimators with circular field sizes ranging from 5 mm to 60 mm in diameter at 800 mm SAD. These collimators can be changed manually to vary the beam size required by the treatment plan.

FIXED COLLIMATOR SPECIFICATION

Collimator Transmission

Available Apertures

Penumbra (At 800mm SAD and 50mm Depth per IEC 60976 (2007) 9.3.1)


X-ray transmission through the blank collimator at 800 mm SAD does not exceed 0.2% of the central axis (CAX) dose rate of a 60 mm fixed collimator

Collimation sizes: 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 and 60 mm nominal field sizes at 800 mm SAD

Better than 3.5 mm for a 10 mm collimator

Better than 4.5 mm for a 40 mm collimator

Better than 8 mm for a 60 mm collimator


IRIS™ VARIABLE APERTURE COLLIMATOR (OPTION)

The Iris Variable Aperture Collimator creates beams with characteristics virtually identical to those of the fixed collimators and is only able to replicate the fixed 12 collimator sizes. The variable aperture is created by two banks of six tungsten segments, each creating a hexagonal aperture. The two banks are offset by 30°, resulting in a dodecahedral aperture (virtually circular) when viewed through the collimator.IRIS VARIABLE APERTURE COLLIMATOR

SPECIFICATION

Circularity


The standard deviation of the radial distance from the beam axis to the 50% dose level is less than 2% of the average radial distance


Collimator Transmission


X-ray transmission through the Iris Collimator tungsten segments at 800 mm SAD does not exceed 0.2% of the CAX dose rate of the Iris Collimator when opened to a 60 mm field

 • • Maximum: < 0.2% of the delivered dose rate

 • • Average: < 0.1% of the delivered dose rate


Reproducibility


Mechanical: less than 0.1 mm

Treatment Field Size: â 0.2 mm at 800 mm SAD distance of 800 mm SAD


Available Apertures


Penumbra (At 800mm SAD and 50mm Depth per IEC 60976 (2007) 9.3.1)


Effective collimation sizes: 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 and 60 mm diameter field sizes at 800 mm SAD

Better than 3.5 mm for a 10 mm collimator

Better than 4.5 mm for a 40 mm collimator

Better than 8 mm for a 60 mm collimator


InCise™ 2 MULTILEAF COLLIMATOR (OPTION)

The InCise™ 2 Multileaf Collimator creates highly conformai beam shapes in relation to the treatment targets and has a larger field size than the Iris™ or fixed collimators, enabling the system to treat much larger targets with significantly fewer beams and delivered MU. This results in much faster treatment times and greatly expands the clinical utility of the CyberKnife® Treatment Delivery System.InCise 2 MULTILEAF COLLIMATOR

SPECIFICATION

Beam Targeting

Non-Coplanar beam targeting

Secondary Check for Leaf Position

Internai optical camera provides live images used during treatment to verify leaf position

Maximum Geometric Field Size

115 mm (leaf motion direction) x 100 mm*

Leaf Tilt

Leaves tilted 0.5°

Leaf Tip Design

Three-Sided

Leaf Width

3.85 mm at 800 mm SAD (normalized for leaf pitch)

Leaf Material

Tungsten

Leaf Positioning Accuracy

Better than ± 0.95 mm at 800 mm SAD from either direction at all possibie orientations

Leaf Over-Travel

100%

Leaf Inter-Digitation

Full Leaf Inter-Digitation

Transmission

Includes intra-leaf and inter-leaf

<0.3% average (<0.5% maximum) relative to a 100 mm x 100 mm field size at 800 mm SAD

Penumbra (At 800mm SAD and 50mm Depth per IEC 60976 (2007) 9.3.1)

Better than 3.5 mm in X and Y for 10 mm x 10 mm field size

Better than 12 mm in X and 20 mm in Y for a 100 mm x 100 mm field size

* Configured by software

Xchange® Robotic Collimator Changer

The Xchange® Robotic Collimator Changer gives treatment operators the ability to automatically change the collimator housing type (Fixed, Iris™, MLC), specific to the patient treatment plan.Side view of Xchange Table

* Imaging System

The CyberKnife® Treatment Delivery System uses kV X-ray imaging to pinpoint and track the target throughout treatment. The imaging system consists of two ceiling-mounted X-ray sources and two corresponding in-floor image detectors. The X-ray sources are positioned at 45° such that the generated beams intersect orthogonally at an imaging center located 92 cm above the floor. Treatments on the CyberKnife Treatment Delivery System are based on the patient positioning table accurately bringing the patient to the imaging field of view. Live X-ray images are then digitized and compared with images synthesized from the patient's treatment plan. Prior to treatment starting, this imaging technology enables the system to automatically adjust the patient positioning table as target motion is detected. During treatment, the image system automatically adjusts the robot position to ensure constant beam accuracy throughout treatment.


COMPACT X-RAY GENERATOR SPECIFICATIONS

Constant Potențial Power Rating

Radiographic Range

X-RAY SOURCES SPECIFICATIONS

Electrica!

 • • Nominal Tube Voltage

 • • Nominal Focal Spot Value

 • • Nominal Anode Input Power

Aluminum Filter

Collimator Type

X-RAY DETECTOR SPECIFICATIONS

Detector Type

Pixel Pitch

Total Area

MTF @ 0.25 Ip/mm

MTF @ 1 Ip/mm

DQE @ 0.25 Ip/mm, 1 pGy

DQE @ 1 Ip/mm, 1 pGy


50.0 kW

40-150 kVp ± (5% + 1 kVp)


40-150 kV

Large focus: 1.2 mm

Small focus: 0.6 mm

Large focus: 100 kW

Small focus: 40 kW

2.5 mm

Fixed Aperture


Lower Spec Limit

Amorphous silicon with cesium iodide scintillator

400 pm

40 x 40 cm2

80%

33%

56%

28%


System Targeting Accuracy

System targeting accuracy is a function of many contributing attributes including system calibrations, imaging alignment and efficacy of clinical elements (patient CT acquisition, treatment planning, delivery). System targeting accuracy can be impacted by errors generated by these attributes and others like dose delivery. Overall, these elements combine to comprise the clinically relevant LINAC pointing accuracy, also termed the CyberKnife® Treatment Delivery System total targeting error (TTE). The CyberKnife Treatment Delivery System TTE for each tracking algorithm and collimator housing is shown to be less than 0.95 mm root mean square (RMS) when a planning CT slice spacing of 1.25 mm or less is used.

Target Tracking

Accurate target tracking and compensating for target motion are an integral part of the CyberKnife® Treatment Delivery System and its capabilities. The target is tracked throughout the treatment and delivery is automatically altered to compensate for any motion.

CT REQUIREMENTS FOR TARGET TRACKING

Maximum Slices

kVp

mAs

Slice Thickness


512

120

Scanner maximum (minimum 400)

Contiguous slice (no gaps); < 1.25 mm slice thickness


Target Tracking Method

6D SKULL TRACKING SYSTEM

The 6D Skull Tracking System enables direct tracking of the bony anatomy of the skull when treating intracranial lesions. Target tracking and motion compensation are accomplished by using image intensity and brightness differences between the DRR and live images.

FIDUCIAL TRACKING

For extracranial lesions, targets can be tracked in soft tissue through the use of fiducials.

 • • General guidelines for fiducials:

o Gold seeds or gold sphere

o Diameter: 0.7 mm to 1.2 mm

o Length: 3 mm to 6 mm

 • • A minimum of three fiducials are required for 6D target tracking correction (X, Y, Z, Roii, Pitch and Yaw).

XSIGHT® SPINE TRACKING SYSTEM

The Xsight Spine Tracking System, with the patient in the supine position, enables the tracking of skeletal structures in the cervical, thoracic, lumbar and sacral regions of the spine without the need for implanted fiducials.

XSIGHT SPINE PRONE TRACKING SYSTEM (OPTION)

The Xsight Spine Prone Tracking System provides support for treating spine targets with the patient in the prone position. The tracking mode combines the Xsight Spine Tracking algorithm with the Synchrony® Respiratory Tracking System to offer continuous real-time tracking and compensation for target motion resulting from respiration. In this tracking mode, the patient is first aligned using the Xsight Spine Tracking workflow, then a Synchrony correlation model is created to compensate for target translational motion during delivery.

XSIGHT LUNG TRACKING SYSTEM (OPTION)

The Xsight Lung Tracking System (also called 2-View Lung Tracking) tracks tumors in the lung without the use of implanted fiducials by identifying image intensity differences between the lesion and the background. The patient is inițially aligned using the Xsight Spine Tracking workflow. After the lesion has been identified, a Synchrony correlation model is created to compensate for target translational motion during delivery.

LUNG OPTIMIZED TREATMENT: 1-VIEW LUNG TRACKING AND O-VIEW LUNG TRACKING (OPTION)

Lung Optîmized Treatment includes a simulation application and two tracking modes: 1-View Lung Tracking and O-View Lung Tracking. These two tracking methods supplement the fiducial-free capability of Xsight® Lung, regardless of the location of the tumor.

 • • The simulation application provides a workflow to select the most appropriate tracking mode

 • • 1-View Lung Tracking is used when the treatment target is visible and can be tracked in only one X-ray projection

o Provides direct tracking of lung lesions in two dimensions o Uses an ITV in the non-visible third dimension

 • • O-View Lung Tracking is used when the treatment target is not visible in either X-ray projection. The system tracks the bony anatomy of the vertebral column during treatment

o Provides direct tracking of the spine without fiducials

o Uses an ITV in all dimensions to compensate for respiratory motion of the tumor

Motion Tracking

Motion tracking on the CyberKnife® Treatment Delivery System uses the Synchrony® Respiratory Tracking or the InTempo™ Adaptive Imaging System. Motion tracking is used in conjunction with an applicable target tracking method.

SYNCHRONY RESPIRATORY TRACKING SYSTEM WITH IMAGE BURST

The Synchrony Respiratory Tracking System continuously synchronizes treatment beam delivery to the motion of a target that is moving with respiration. The Synchrony System can be used in conjunction with the following target tracking methods: Fiducial Tracking, Xsight Lung Tracking, Xsight Spine Prone Tracking and 1-View Tracking.

The Synchrony System creates a correlation model between the patient's breathing pattern (monitored in real-time) and the precise location of the target (from the imaging system) at various points in the respiration cycle. The target location is determined from X-ray imaging, while the breathing pattern is tracked and monitored using externai markers (LED-based, fiber optic tracking markers with a tracking frequency of > 25 Hz) in real-time.

The system automatically determines the best correlation model for the treatment which minimizes overall correlation error. The model is chosen from linear, curvilnear, and bi-curvilinear (dual-poly) forms. The model is based on the latest 15 sets of X-ray images and is updated every time a new image is acquired. This update is further enhanced by the Image Burst feature, which provides a 3x increase in the imaging data points that are used to update the breathing model during inter-beam, in-treatment, imaging. This equates to a robust breathing model that stays relevant and accurate for the duration of the treatment, ensuring confidence in the treatment of moving targets.

INTEMPO™ ADAPTIVE IMAGING SYSTEM (OPTION)

The InTempo Adaptive Imaging System is a time-based technology used to compensate for non-periodic intra-fraction motion of the target. The InTempo System can be used in conjunction with the following target tracking methods: Fiducial Tracking, 6D Skull Tracking and Xsight Spine Tracking.

Image Age

Image age is the time elapsed since the most recent image acquisition. The system uses the image age parameter to ensure that no treatment beam is delivered based on an image that is older than that user-specified value.

Adaptive Imaging

The user may optionally enable the system to trigger adaptive imaging in the event that the target motion is greater than a user-defined threshold, which automatically reduces the image age to 15 seconds.

£ Safety Features
 • • Contact Detection

o Contact detection sensor at the distal end of the secondary collimator housing on the linac

o Contact detection sensor on back of robot arm

o Contact with the sensor causes an Emergency Stop (E-STOP) condition halting all motion of the system

 • • Safety Zones: The robot workspace also takes into consideration the position of the patient and is designed to avoid contact with the patient. This is achieved by creation of a safety zone around the patient and the treatment couch. The safety zone consists of two elements: Fixed and Dynamic.

o The fixed safety zone is rigidly attached to the imaging center and thereby the part of the patient body being treated o The dynamic safety zone is designed to encompass the entire patient body and always lies within the fixed safety zone o The size of the dynamic safety zone is user selectable based on individual patient sizes (small, medium or large)

Network

System Interfaces

 • • DICOM Import/Export included:

o DICOM Image Import

o DICOM RT Structure Set Import

o DICOM Image Export

o DICOM RT Structure Set Export

o DICOM RT Dose Export

 • • OIS License Required to generate objects:

o DICOM RT Plan Export

OIS Requirements*

ARIA® Oncology Information System

MOSAIQ® Oncology Information System

Requirements for OIS interface

CyberKnife® System: CK version 9.6 or higher

CyberKnife* System: CK version 9.6 or higher

OIS Software

ARIA version 10.0 - 11.0

MOSAIQ version 2.3 - 2.6

Network

RTPLAN export: TCP port 57347 RTRECORD export: TCP port 57345 WorkList Server: TCP port 50505

RTPLAN export: TCP port 104 RTRECORD export: TCP port 10401 WorkList Server: TCP port 10401

License

iDMS License with OIS enabled

ARIA License enabling interface with CyberKnife System

iDMS License with OIS enabled

MOSAIQ License enabling interface with CyberKnife System

* OIS requirements shown are a generic example of how network may be setup; actual configuration site-to-site may change.

CyberKnife System LAN

Treatment Room


Equipment Room


Treatment Planning Room


Hospital LAN

X-ray Source A and B Generators


KUKA Robot Controller


KUKA RoboCouch”

Robot Controller (if purchased)Accuray Precision™ Treatment Planning Systeni/MD Surte fcan be inside or outside of CK LAN)


Operator StationOutside Hospital LAN (remote access)Accuray Precision Treatment Planning System/MD Suite (can be inside or outside of CK LAN)Network Diagram

M6 Base System Configurations

Feature

M6 FIM

M6 FI+

M6 FM

M6 FI

Image Guidance System

Robotic Manipulator

Treatment Delivery Control Console

1000 MU/min linac

Fixed Collimators

Iris™ Variable Aperture Collimator

o

InCise™ 2 MultiLeaf Collimator

o

o

Xchange® Robotic Collimator Changer

Standard Treatment Couch

RoboCouch® Patient Positiomng System

o

o

o

o

Fiducial Tracking System

CNS Package Including:

 • • 6D Skull Tracking System

 • • Xsight® Spine Tracking System

 • • Brain AutoSegmentation™

Prostate Package

 • • Male Pelvis AutoSegmentation™

 • • In Tempo™ Adaptive Imaging System

o

o

o

Spine Prone Package

 • • Synchrony® Respiratory Tracking System

 • • Xsight Spine Prone Tracking

o

O

o

o

Lung Package

 • • Synchrony® Respiratory Tracking System

 • • Xsight Lung Tracking System

 • • Lung Optimized Treatment

 • • Monte Carlo Dose Calculation

 • • 4D Treatment Optimization and Planning System

o

o

o

o

• - STANDARD FEATURE

O-OPȚIONAL FEATURE

M6 Base System Configurations

Feature

M6 FIM

M6 FI+

M6 FM

M6 FI

Spine Prone + Lung Package

 • • Xsight Spine Prone Tracking

 • •  Synchrony® Respiratory Tracking System

 • • Xsight® Lung Tracking System

 • • Lung Optimized Treatment

 • • Monte Carlo Dose Calculation

 • • 4D Treatment Optimization and Planning System

o

o

Accuray Precision® Treatment Planning Workstation (x2)

Additional Accuray Precision Treatment Planning Workstation

o

o

o

o

PlanTouch'1' iPad Plan Review & Authorization Application

o

o

o

o

MD Suite

o

o

o

o

iDMS™ Data Management System

Radiosurgery DICOM Interface (ARIA or MOSAIQ)

o

o

Clinical Efficiency Package

 • • Report Admimstration Application

 • • Storage Vault

 • • TxView™

o

o

• - STANDARD FEATURE

O-OPȚIONAL FEATURE

Regulatory Classification

The CyberKnife® System is classified as follows:

 • • Protection against electric shock: Class I, permanently connected

 • • Applied part: Patient treatment table only, Type B

 • • Protection against harmful ingress of water: IPXO - no protection against ingress of water

 • • Methods of sterilization or disinfection: Not required

 • • Degree of safety in the presence of flammable mixtures: Not suitable for use in the presence of flammable mixtures

 • • Mode of operation: Continuous

CyberKnife

ACCU RAY

UNntD STATES

ASIA

EUROPE

Accuray Corporale Headquarters

TitOUh-.'sarreakek- u e

Sunnyvale, (AW0o9

USA

Tel +1.40S716-Î600

TollFree 1 835 522 37A0

Ta« 1 1 408 716 460-

Email săli- ©atcuia, ;om

Accuray Incorporated

12.40 De.ni.wWay

Ma.-so- Al 53717

USA

Tel -160S 824 2800

Fax +1.603.824 2996

Accuray Japan K.K.

Si-.i..Gt-ma.;nr;uildi:ig7F

2-2-î Oternachi, Qnyoda-ku

Tokyo 100 0004

Japan

lei .81 36265 1526

fax +31.3.3272.6166

Accuray Asia Ud.

UnitsTIC ii OceanCentie

Hatbou: City

5C.-.:::onRcac,TST

Hong Kong

Tel .852 2247 8688

Fax +65221755799

Accuray Accelerator Technology (Chengdu)Co., Ltd. No ‘. rtexinnoad

Hi-Tech zone (West Area)

Chengdu 611731 Skinian

China

Accuray International Sari

Routede Is^ongerâie 7-9

CH- niOMorge;

Sv.'itzarland

Tel -41 21 545.950

Fa* .4121 545 9501

Important Sa'ety Informatice

M ttsideetiectsoftadiotherapy includingradioth.ranydeliveredr "'A rcuray sy'.tems are mild and tempera:, often învoi-.' nqfatio ue nausea and s! nirritation Sideeffect: car. be severe, hov.'+ve: leadmgtopain. alteretior,sin normal b?dy functions fer example u’inaty or salivar, functior), deteriora', n oiquality ci lire, permanent injuiy. and ese: death aide erterts can oca:: during or chordy afer radiation treatm-nt o: in the months and ,eais following radiației: The nature and sevei'ty ofside effects dapendon manyfactors. irxludina the slze and locatar oi the treatedtumor, theUeatmenttechniqueîforexample, the radiata: dose), and the pat ents general medical conditai, *o name a ’ew For moredetaiLabout the ude efiects ot your radiației therapy, ard to se? <f treatment with an Accuray product is right for you, as* yo-jr doctor

© 201S Accuray Incotporated, AII Right: Reserved, the styl ;ed A. utay logo. yberKnife. VSI, M6. Ins, Xchange, RoboCouch. InCise, Mult Plan, Xsight, Synchrony. InTempo, T» .'■?«. PlanTotrch, and QuickPIan are trademarks or registered trademark cf Accticay Incorporated, in the United States and otner cotrnt'ies and may net be tised or d st'ibuted without :v:i"en atrthocîzâtion from Accuray Inccrporaled Use oi Atcuray Incorporated's trademarks reqeires written authoniation irem Ac: uray Incorpcrated Cube: trademarks used ard iderhhed he-ein are the property oi the ■ respective owr.ers Mki-CK-UÎT 7-0253(3)

Taking aim at cancer requires mare than skill and compassion — it takes the right connections.

Radiation oncologists must connect with a CT simulator that offers the accuracy and precision they need to find their target. This CT simulator has to connect with efficient virtual simulation tools that combine 4D and multi-modality imaging and seamlessly integrate with treatment planning systems. And it must connect with a

But these connections, as criticai as they are, serve a higher obligation — to deliver quality patient care

The Optima CT580 RT* is an advanced CT simulator designed to help you connect and deliver.


it bnngs qccurgcy, enabling the precise Tnaging and planning required for routine and advanced radiation therapy treatments.


And ultimotely. it offers prqqctiye service, offering excepțional uptime and built in online tools that help to ensure smooth operatîons.

It facilitates an i ntegrgted wor kfl o w, linking seamlessly with GE’s efficient virtual simulation suite and treatment planning Systems.

The Optima CT580 RT has just the right technology for radiation oncologists, physicists, dosimetrists and therapists to connect and deliver. And it only comes from GE Healthcare.

Connect with accuracy.

From treatment planning and acquisition to virtual simulation and seamless connection to treatment planning, the Optima CT580 RT delivers precise operation at every step.

Accurate patient positioning

The Optima CT58O RT aives you the full flexibility and freedom you need to precisely position patients in even the most demanding cases. Our TG66-compliant tables help provide accurate positioning, thanks to a stiffer cradle made from an advanced composite fiber to keep patients steady.

The System combines a generous 80-cm wide bore, o 65-cm display field of view, and state-of-the-art patient table design. As a result, patients can be positioned more comfortably—and the complete skin surface can be visualized for optimized radiation therapy simulation and planning.

Accurate motion management

Motion can be managed effectively through GE-exc'usive Cine 4D technology. Advantage"' 4D respiratory goting Solutions offer a new v.'ay to plan radiotherapy precisely for tumors in motion. Ihis breakthrough application features mtegrated respiratory gatmg technologies, including Varion RPM^

Climcians can now capture the full range of motion of criticai internai structures and lesions during respiraticn to torget mo* mg tumors for gated or ungated treatment. Full flexibility is available for either retrospective or prospective goting. Our simple Solutions are built to enable seamless workflow from scan to plan, offering flexible options for all clinical cases.


Accurate imaging

Thanks to the Optima CT580 RTs powerful 100 kW' generator and 800 mA' Performix Pro VCT 100 X-ray tube, you get exquisite image quality even in large paVents. Image smaller structures and see greater details for accurate contouring. Reconstruct images fast. And handle 4D studies with remarkable ease.


Accurate treatment planning

GE-exclusive microVoxel” technology gives you the optimized choice of sub-millimeter slice thickness and reconstructed voxel size. This technology offers the ability to resolve smaller, subtle structures, enabling more accurate contours and treatment plâns. At the same time, high-resolution DRRs provide excedent visibility to airways, soft tissue and bone.
•Opțional


GE Healthcare Optima CT580 RT 5

Connect with an integrated workflow.

Whether it's linking you to treatment planning systems or GE virtual simulation tools, the Optima CT580 RT makes a complex workflow routine.

Seamless workflow from scan to plan

The Optima CT580 RT offers seamless integration with a number of industry-leading treatment planning systems. GE's oncology portfolio has been certified for the new "Integrating the Health Environment—Radiation Oncology (IHE-ROI" standard:

GE Virtual Simulation applications

Advantage'" 4D

Our Advantage 4D respiratory gating Solutions are easy, fast and simple to use, providing seamless workflow from scan to plan — with flexible options for all clinical cases and workflow needs.

 • • Auto 4D provides motion assessment before a patient

is released from the scanner, in as little as four minutes.”

 • • Auto 4D allows 4D images to be automatically binned, networked and available for AdvantageSim'' MD or your treatment planning system within 90 seconds or less.

' r -? ■ jhe- 'thcat : m/u ?n.‘ ni.• oper.index himI ” f iilatle ith 1S ;rarr ? pei s • < U oi-iicn

6 GE Healthcare Optima CT580 RT


AdvantageSim'” MD

Sophisticatcd yet simple, th:s CT simulation application produces precise dota for the accurate localization, Identification, beam defimtion and verification before treatment. High-resolution DRRs and outstanding Ic ‘.-contrast resolution help you visualize tumors. Multi-modality, multi-phase simulotion-a complement to GE's pioneenng 4D technology—and multi-organ auto segmentation improve the accuracy and speed of therapy planning.
Integrated Registration

With Integrated Registration, CT, MR, PET and SPECT datasets can be automotically registered, helping clinicians to target and contour criticai structures with greater accuracy and confidence.

Accuracy

For excepțional accuracy, rigid and deformable algorithms are optimized to anatomical regions and imoging modalities.

Speed

For the sake of speed, automatic fusion takes otherwise time-consuming image registration down to seconds, while auto-propagation of results makes multiple registration steps unnecessary. This is particularly valuoble in 4D multi-phase and multi-sequence MR studies.

Ease ofUse

Results can be seamlessly exported to GE AdvantageSim or any Treatment Planning System,The Optima CT580 RT contains va/uable technology that goes beyond delivering critica/ Information to clinicians. It also includes o senes of proprietary tools designed to keep the operotion ofyour system worry-free.

iLinq'"

iLinq on-demand support saves the valuable time of you and your patients, letting your technologist contact a GE engineer right from the imaging console with the push of a button. The engineer can log in to your system and help diagnose issues then and there.

InSite™ Remote Diagnostics

InSite Remote Diagnostics helps keep your operations smooth by integroting your equipment with the GE digital Services network. This allows our engineers to easily "see" inside ycur system, evaluate, diagnose and often resolve technical issues remotely.

InSite’" Knowledge Center

InSite Knowledge Center lets GE engineers solve your problems more quickly. By storir.g results from thousands of actual service experiences, we are able to access our collective expertise easily.Deliver quality patient care.

Once you've connected to accuracy, an integrated workflow and a proactive service partner, you'll have the tools you need to take oim at cancer. As a result, you'll be equipped to deliver a new level of patient care.

The Optima CT580 RT is built to heip you sustain that great care over time, even as your needs change. It is a scalable offering that enables you to expand your oncology practice for the future. And additional capabilities - - including highcr tube power, respiratory gating and virtual simulation applications —offer you the opportunity to get a configuration that's right for your needs.GE's oncology portfolio has been certified for the new "Integrating the Health Environment— Radiation Oncology" (IHE-RO) standard.’ Our broad oncology portfolio includes a range of products to heip you serve your patients' needs. Diagnostic imaging equipment delivers the information clinicians need to make criticai decisions. Breakthroughs in life Sciences help support the latest oncology research. Our medical diagnostics products aid in understanding disease from the beginning, while our flexible IT Solutions deliver the right information when and where it's needed.

Treatment planning is an important aspect of cancer care — but we know it's only one of many. GE is dedicated to connecting the full spectrum of oncology care. Through a comprehensive portfolio of products and Services, we're helping our customers to make better informed and smarter decisions in their patients' care.

By connecting the entire spectrum of care, we help ensure that you stoy connected —to both your practice and your patients.


'.010 Genera'Electric C mpan- —AII nohts re-er ed

GE andGE Moncgrt m are trac iemarks of General Electr : Compar

Performix, miere'. <el Ac' antage.Ad .intageSimiimq and InSite are tra te .- rtc of General Electr c Corrpan

GE Heahhcare. a dr .ion of General Ele .trie Compan'

About GE Hedthcare

GE Healthc re pre :des trac-formational medical techn Icgie nd ser ices 'hat are shaping a ne." age of patient car Our bre -d expert" e in medical imaging and mf. cmation t chnolo-gies, nrr dical diagnostics, patient monitoring s. s'ems, drug discovery, tiopharmaceutical manufacturing technolog1", performa.'ce imprc em ?nt and performance Solutions Services help our cu'tomers to delr er better cate to more people around the world a a Io- er cost In addition we partner with healthcare leader . tri mg to leverage the global pohcychange necessary to implement a successful shift to surtamable healthcare s- ctems

Our “health; magmation" • ision f r the future invites the world tojein us cn our jc irney as we contmuous!> de elop mnovati.-ns focused cn reducmg costs, mereasing access and irrif.ro ing quality around the • orId. Headquartered in the United Kingdom, GE Healthcare is a unit of General Electric Company (N’. SE: GE). V'orldwide, GE Healthcare employees are committed to servmg healthcare professionals and their patients in more than lOOcountrie- For more informition about GE Healthcare, vrsit our \ ebsrte at wwwgehealthcare corn.

GE Healthcare

3000 North Grand ie ■

Waukeuha.WI 53188

USA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2018-004754 din

22.03.2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. din 02.0^..

în scopul: Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr.Victor Babes la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, faza SF

Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL TIMIȘOARA prin SERVICIUL SCOLI -SPITALE cu domiciliul în județul Timiș municipiul TIMIȘOARA satul - sectorul - cod poștal: strada C.D. LOG A nr. 1 bl. sc. et. ap. telefon/fax - e-mail - înregistrată la nr. UR2018-004754 din 22.03.2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Timiș municipiul TIMIȘOARA satul -sectorul - cod poștal strada GHEORGHE ADAM nr. 13 bl. sc. et. ap. sau identificat prin CF 401359, top.4545/1 /I/1/3/2/2/1 /I, Plan de situație sc. 1:500, plan de încadrare in zona sc. 1:5000,

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. / , faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 157 din 2002 prelungit prin HCL 131/2017/,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de

< -astrucții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:
 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren intravilan. Proprietar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniu public, conf. CF

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Zona C. 1) Folosința actuala: Teren S=6062 mp, intabulare drept de administrare Spitalul Clinic nr.4 Victor Babes

- Timișoara - conform CF. 2) Destinație conform PUG: Zona de instituții si servicii

3. REGIMUL TEHNIC

 • 1) Conform PUG aprobat prin HCL 157/ 2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017- Zona de instituții publice si servicii. Regim de înălțime conform art. 31 din HG 525/1996, POT- conform Anexa 2 din HG 525/1996. Spații verzi minim conform HCL nr.62/2012. Amplasarea pe parcelă se va realiza cu respectarea art. 23 și art. 24 din H.G.525/1996, cu asigurarea distanțelor minime necesare intervențiilor in caz de incendiu.

 • 2) Se impune respectarea legislației românești de urbanism și amenajarea teritoriului, Legea nr. 350/2001 privim Amenajarea teritoriului și urbanismul; Codul Civil; Legea nr. 50/ 1991( republicata) - privind Autorizarea executări lucrărilor de construcții; OMS 119/2014; Legea nr. 7/1996( republicata) si (actualizata) privind Cadastrul si publicitate; imobiliara; O.U. nr. 78/ 2000 ( actualizata) privind Regimul deșeurilor; O.U. nr. 195/ 2005( actualizată) privind Protecți mediului ; Legea nr. 10/ 1995 ( actualizată) privind Calitatea în construcții; HG 525/ 1996( republicata) privind aprobare Regulamentului General de Urbanism, Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997 privind Regimul juridic e drumurilor; OUG 114/2007; Legea 313/2009 pentru Modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind Reglementarea j administrarea spatiilor verzi din zonele urbane; conținut cadru conf. HG 907/2016, Legea nr. 213/ 1998 - privin Proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si legislația în vigoare. Avize necesare -Aviz Unic (rețele existente), Avi Sănătatea Populației, Aviz Securitate la Incendiu (conf. HG nr. 571/2016), Aviz Protecția Civilă (conf. HG nr 560/200 modificată cu HG nr. 37/2006) precum și avize, acorduri și studii în funcție de specificul obiectivului de investiții, Studi geotehnic, plan amplasament vizat OCPI. Drumul de acces la parcelă va respecta legislația în vigoare. Vor fi asigurate locu de parcare în incintă.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru Studiu de fezabilitate pentr Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr.Victor Babes

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE A UTORIZA ȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE ȘI NU

CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființa - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Tim Bv.Liviu Rebreanu nr. 18-18A

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și priv asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/' privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participa publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comun solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după c încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară d emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritt administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă p protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punci vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată.

în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a)  Certificatul de urbanism (copie);

 • b)  Dovada Titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c)  Proiectul - P.A.C., P.A.D. P.O.E.,- după caz (2 exemplare originale)

□ D.T.A.C.                     □ D.T.O.E.               □ D.T.A.D.

 • d)  Avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie):

d.l) Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte avize/acorduri:

EU alimentare cu apă                  EU gaze naturale       EU

EU canalizare                          EU telefonizare        EU

□ alimentare cu energie electrică      EU salubrizare         EU

EU alimentare cu energie termică       EU transport urban

d.2) Avize și acorduri privind:

EU securitatea la incendiu                EU protecția civilă                  EU sănătatea populației

d.3) Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original):

 • e)  punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f)  documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

Achitat taxa de scutit de taxa lei, conform chitanței nr. din .                                  z/, c

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin-poștaTâ data de           '

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


L.S.


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:_______________________________________

Achitat taxa de lei, conform Chitanței nr.din

Transmis solicitantului la data de direct / prin poștă.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR Nr.

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea. 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind

Aprobarea fazei SF pentru „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.74/06.06.2019 cu operatorul economic S.C. CONSILIERE FINANCIARA SRL, avand ca obiect realizarea documentatiei pentru Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13. Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, str.Gheorghe Adam, nr.13. Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL nr.131/2017 amplasamentul se afla în zona de instituții publice și servicii. Teren, în suprafață de 6062 mp.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Sectorul sanitar se bazeaza pe o infrastuctura de sanatate conceputa acum 50-60 de ani, cand nevoia de servicii de sanatate era diferita fata de realitatile de astazi. In prezent, in cadrul spitalului nu sunt spatii disponibile pentru amenajare cu spatii de diagnostic si tratament a afectiunilor oncologice, cazurile constatate fiind transferate la alte unitati de specific, intarziind astfel posibilitatea luarii masurilor medicale de urgenta.

Obiectivul general al proiectului propus il constituie cresterea calitatii actului medical in diagnosticare si tratare a cazurilor oncologice prin realizarea unui centru oncologic de terapie personalizata.

Terapia cu radiatii este vitala pentru vindecarea cancerului sau ameliorarea unor simptomne(cum ar fi durerea, dispneea) in tratamentul metastazelor osoase, cerebrale. De aceea este foarte importanta achizitionarea de aparaturi noi, moderne, care sa reprezinte o solutie pentru bolnavii de cancer.

Prin prezentul proiect, in realizarea construirii noii infrastucturi se vor lua in considerare aspecte privind solutiile eficiente energetic si responsabile fata de mediu, cu impact redus asupra mediului, crearea unor conditii de igiena corespunzatoare.

De asemenea, implementarea proiectului va conduce implicit la:

 • -   Creșterea capacitatii de diagnosticare timpurie a afectiunilor oncologice,

 • -   Creșterea numarului de persoane vindecate,

 • -   Creșterea numarului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a afectiunilor oncologice,

 • -   Cresterea numarul locurilor de munca,

 • -    Dezvoltarea infrastucturii de interes public la nivel local.

Exploatarea si intretinerea obiectivului de investiții va fi asigurata de catre Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie”Victor Babes” Timișoara, impreua cu Primaria Miunicipiului Timișoara. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura prin sectiile si serviciile sale asistenta medicala complexa,curativa, preventiva si de recuperare a pacientilor fiind spital clinic in acelasi timp si baza de invatamant universitar si postuniversitar de cercetare.

 • 3. Alte informații

Costurile pentru realizarea investitiei conform Devizului General sunt următoarele:

Valoarea totala a investitiei :        93.225,95633 mii lei(inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M :   17.009,81398 mii lei(inclusiv TVA)

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 30 luni din care execuție 18 luni.

Capacități (în unități fizice și valorice):

Indici, urbanistici generali- existenți

S teren=6062 mp (conform C.F.)

Indici urbanistici generali- propus

S construita la sol totala= 1.332.00 mp

S desfășurată totala=1.867,00 mp

Regimul de inaltime construcție propusa: P+E.

Categoria de importanta: C

 • 4. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotarare privind fazei SF pentru obiectivul „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

PRIMAR

NICOLAE ROBU

ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

ȘEF BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII CONSTANTIN PASCU

CONSILIER, FLORENTIN CIUREA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea fazei SF pentru obiectivul „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara,

str. Gheorghe Adam , nr. 13

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, prin care se propune realizarea investitiei si aprobarea devizului general in valoare de 93.225.956,33 lei (TVA inclus) .

Facem urmatoarele precizari:

Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastucturii privind asigurarea medicala reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei, pe acest considerent municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea si amenajarea unor spatii destinate pentru sanatate

Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.74/06.06.2019 cu operatorul economic S.C. CONSILIERE FINANCIARA SRL, avand ca obiect realizarea documentatiei pentru Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13.

Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL nr.131/2017 amplasamentul se afla în zona de instituții publice și servicii. Teren, în suprafață de 6062 mp.

Sectorul sanitar se bazeaza pe o infrastuctura de sanatate conceputa acum 50-60 de ani, cand nevoia de servicii de sanatate era diferita fata de realitatile de astazi. In prezent, in cadrul spitalului nu sunt spatii disponibile pentru amenajare cu spatii de diagnostic si tratament a afectiunilor oncologice, cazurile constatate fiind transferate la alte unitati de specific, intarziind astfel posibilitatea luarii masurilor medicale de urgenta.

Obiectivul general al proiectului propus il constituie cresterea calitatii actului medical in diagnosticare si tratare a cazurilor oncologice prin realizarea unui centru oncologic de terapie personalizata.

Terapia cu radiatii este vitala pentru vindecarea cancerului sau ameliorarea unor simptomne(cum ar fi durerea, dispneea) in tratamentul metastazelor osoase, cerebrale. De aceea este foarte importanta achizitionarea de aparaturi noi, moderne, care sa reprezinte o solutie pentru bolnavii de cancer.

Prin prezentul proiect, in realizarea construirii noii infrastucturi se vor lua in considerare aspecte privind solutiile eficiente energetic si responsabile fata de mediu, cu impact redus asupra mediului, crearea unor conditii de igiena corespunzatoare.

De asemenea, implementarea proiectului va conduce implicit la:

 • -   Creșterea capacitatii de diagnosticare timpurie a afecțiunilor oncologice,

 • -   Creșterea numarului de persoane vindecate,

 • -   Creșterea numarului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a afectiunilor oncologice,

 • -   Creșterea numărului locurilor de munca,

 • -    Dezvoltarea infrastucturii de interes public la nivel local.

Exploatarea si intretinerea obiectivului de investiții va fi asigurata de catre Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie”Victor Babes” Timișoara, impreuna cu Primaria Miunicipiului Timisoara. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura prin sectiile si serviciile sale asistenta medicala complexa,curativa, preventiva si de recuperare a pacientilor fiind spital clinic in acelasi timp si baza de invatamant universitar si postuniversitar de cercetare

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, a fost avizat cu nr.AV06/25.02.2020 in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale.

Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, conform proiect nr. 74/06.06.2019, intocmit de S.C. CONSILIERE FINANCIARA SRL, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consililui local.

ADMINISTRATOR PUBLIC

ROBERT KRISTOF

SEF BIROU, CONSTANTIN PASCU

CONSILIER,

FLORENTIN CIUREA


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL CONSTRUCȚII - INSTALAȚII

NR


/ DATA

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:


.2019


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timișoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

S.F” pentru obiectivul de „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, întocmit de S.C. Consiliere Financiara MB S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 30 luni din care executie 18 luni.

Valoarea totala a investitiei :        93.225,95633 mii lei(inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M :   17.009,81398 mii lei(inclusiv TVA)

Capacități (în unități fizice și valorice):

Indici urbanistici generali- existenți

S teren=6062 mp (conform C.F.)

Indici urbanistici generali- propus

S construita la sol totala= 1.332.00 mp

S desfășurată totala=1.867,00 mp

Regimul de inaltime constructie propusa: P+E.

Categoria de importanta: C

Șef birou Construcții Instalații

Consilier


Florentin CIUREA


Constantin PASCU

Redactat C.F.

4 Timișoara 2021 £ | Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

 

 

NR                            / DATA___________________________                                                        

 

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:          /           .2019

 

 

            PRINCIPALII  INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

 

            „S.F” pentru obiectivul de „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, întocmit de S.C. Consiliere Financiara MB S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

 

            Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 30 luni din care  executie 18 luni.

 

            Valoarea totala a investitiei :              93.225,95633 mii lei(inclusiv TVA)

 

            Din care constructii montaj C+M :     17.009,81398  mii lei(inclusiv TVA)

 

            Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

     Indici urbanistici generali- existenți

 S teren=6062 mp (conform C.F.)

 

Indici urbanistici generali- propus

S construita la sol  totala= 1.332.00 mp

S  desfășurată totala=1.867,00 mp

 

     Regimul de inaltime constructie propusa: P+E.

    

     Categoria de importanta: C

 

 

 

                        Şef birou Construcţii Instalaţii                                                        Consilier

 

                        Constantin PASCU                                                                      Florentin CIUREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat C.F.

ROMÂNIA                                                                                       

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr.                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind

       Aprobarea fazei SF pentru „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

 

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.       Descrierea situaţiei actuale

       Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.74/06.06.2019 cu operatorul economic S.C. CONSILIERE FINANCIARA SRL, avand ca obiect realizarea documentatiei  pentru  Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13.  Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, str.Gheorghe Adam, nr.13. Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL nr.131/2017 amplasamentul se afla în zona de instituții publice și servicii. Teren, în suprafață de 6062 mp.

2.       Schimbări preconizate și rezultate așteptate

      Sectorul sanitar se bazeaza pe o infrastuctura de sanatate conceputa acum 50-60 de ani, cand nevoia de servicii de sanatate era diferita fata de realitatile de astazi. In prezent, in cadrul spitalului nu sunt spatii disponibile pentru amenajare cu spatii de diagnostic si tratament a afectiunilor oncologice, cazurile constatate fiind transferate la alte unitati de specific, intarziind astfel posibilitatea luarii masurilor medicale de urgenta.

    Obiectivul general al proiectului propus il constituie cresterea calitatii actului medical in diagnosticare si tratare a cazurilor oncologice prin realizarea unui  centru oncologic de terapie personalizata.

   Terapia cu radiatii este vitala pentru vindecarea cancerului sau ameliorarea unor simptomne(cum ar fi durerea, dispneea) in tratamentul metastazelor osoase, cerebrale. De aceea este foarte importanta achizitionarea de aparaturi noi, moderne, care sa reprezinte o solutie pentru bolnavii de cancer.

    Prin prezentul proiect, in realizarea construirii noii infrastucturi se vor lua in considerare aspecte privind solutiile eficiente energetic si responsabile fata de mediu, cu impact redus asupra mediului, crearea unor conditii de igiena corespunzatoare.

    De asemenea, implementarea proiectului va conduce implicit la:

-          Cresterea  capacitatii de diagnosticare timpurie a afectiunilor oncologice,

-          Cresterea numarului de persoane vindecate,

-          Cresterea numarului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a afectiunilor oncologice,

-          Cresterea numarul locurilor de munca,

-          Dezvoltarea infrastucturii de interes public la nivel  local.

Exploatarea si intretinerea obiectivului de investitii va fi asigurata de catre Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie”Victor Babes” Timisoara, impreua cu Primaria Miunicipiului Timisoara. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura prin sectiile si serviciile sale asistenta medicala complexa,curativa, preventiva si de recuperare a pacientilor fiind spital clinic in acelasi timp si baza de invatamant universitar si postuniversitar de cercetare.

 

 

3.Alte informatii

Costurile pentru realizarea investitiei conform Devizului General sunt următoarele:

 

            Valoarea totala a investitiei :              93.225,95633 mii lei(inclusiv TVA)

 

            Din care constructii montaj C+M :     17.009,81398  mii lei(inclusiv TVA)

 

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 30 luni din care  executie 18 luni.

 

            Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

     Indici urbanistici generali- existenți

 S teren=6062 mp (conform C.F.)

 

Indici urbanistici generali- propus

S construita la sol  totala= 1.332.00 mp

S  desfășurată totala=1.867,00 mp

 

     Regimul de inaltime constructie propusa: P+E.

    

     Categoria de importanta: C

 

4.Concluzii

   Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotarare privind fazei SF pentru obiectivul „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

 

 

              PRIMAR

          NICOLAE ROBU

 

 

                                                                                  ADMINISTRATOR PUBLIC                                                                                                  ROBERT KRISTOF                                               

                                                                                     

                                                                           ȘEF BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII

                                                                                             CONSTANTIN PASCU

 

 

                                                                                                                    CONSILIER,

                                                                                                           FLORENTIN CIUREA

   

 

 

 

Cod FO53-03,Ver.1                                                                                                           

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII

Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea fazei SF pentru obiectivul „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13,  prin care se propune realizarea investitiei si aprobarea devizului general in valoare de  93.225.956,33 lei (TVA inclus) .

 

       Facem urmatoarele precizari:    

      Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastucturii privind asigurarea medicala reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei, pe acest considerent municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea si amenajarea unor spatii destinate pentru sanatate

       Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.74/06.06.2019 cu operatorul economic S.C. CONSILIERE FINANCIARA SRL, avand ca obiect realizarea documentatiei  pentru  Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13.

    Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL nr.131/2017 amplasamentul se afla în zona de instituții publice și servicii. Teren, în suprafață de 6062 mp.

       Sectorul sanitar se bazeaza pe o infrastuctura de sanatate conceputa acum 50-60 de ani, cand nevoia de servicii de sanatate era diferita fata de realitatile de astazi. In prezent, in cadrul spitalului nu sunt spatii disponibile pentru amenajare cu spatii de diagnostic si tratament a afectiunilor oncologice, cazurile constatate fiind transferate la alte unitati de specific, intarziind astfel posibilitatea luarii masurilor medicale de urgenta.

    Obiectivul general al proiectului propus il constituie cresterea calitatii actului medical in diagnosticare si tratare a cazurilor oncologice prin realizarea unui  centru oncologic de terapie personalizata.

   Terapia cu radiatii este vitala pentru vindecarea cancerului sau ameliorarea unor simptomne(cum ar fi durerea, dispneea) in tratamentul metastazelor osoase, cerebrale. De aceea este foarte importanta achizitionarea de aparaturi noi, moderne, care sa reprezinte o solutie pentru bolnavii de cancer.

    Prin prezentul proiect, in realizarea construirii noii infrastucturi se vor lua in considerare aspecte privind solutiile eficiente energetic si responsabile fata de mediu, cu impact redus asupra mediului, crearea unor conditii de igiena corespunzatoare.

    De asemenea, implementarea proiectului va conduce implicit la:

-          Cresterea  capacitatii de diagnosticare timpurie a afectiunilor oncologice,

-          Cresterea numarului de persoane vindecate,

-          Cresterea numarului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a afectiunilor oncologice,

-          Cresterea numarului  locurilor de munca,

-          Dezvoltarea infrastucturii de interes public la nivel  local.

       Exploatarea si intretinerea obiectivului de investitii va fi asigurata de catre Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie”Victor Babes” Timisoara, impreuna cu Primaria Miunicipiului Timisoara. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura prin sectiile si serviciile sale asistenta medicala complexa,curativa, preventiva si de recuperare a pacientilor fiind spital clinic in acelasi timp si baza de invatamant universitar si postuniversitar de cercetare

        Studiul de fezabilitate aferent obiectivului  „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, a fost avizat cu nr.­­­­AV06/25.02.2020 in cadrul Comisiei   Tehnico-Economice de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru  lucrarile de investitii si reparatii capitale.

             Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local

 

             Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, conform proiect nr. 74/06.06.2019, intocmit de S.C. CONSILIERE FINANCIARA SRL, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

           

        Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consililui local.

 

 

 

                                                 ADMINISTRATOR PUBLIC               

                                                             ROBERT KRISTOF

 

 

 

 

                        SEF BIROU,                                                                      

                  CONSTANTIN PASCU                                                     

                                                                                                                    CONSILIER,

                                                                                                                FLORENTIN CIUREA

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Cod FO53-01,Ver.1