Hotărârea nr. 9/2020

9/14.01.2020 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie -SAD.5 situat în Timişoara, Piaţa Victoriei nr.1B, către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 9/14.01.2020
Privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie -SAD.5 situat în Timişoara, Piaţa Victoriei nr.1B, către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul numărul SC2019-32812/17.12.2019 de aprobare a Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-32812/17.12.2019 întocmit de către Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I EST - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-32812/17.12.2019 al Compartimentului Spaţii cu altă Destinaţie I Est;
Având în vedere cererea cu numărul CT 2019-007413/21.11.2019 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, privind prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie SAD.5 situat în imobilul din Timişoara, str.Piaţa Victoriei nr.1B, necesar pentru arhiva acestei direcţii;
Având în vedere extrasul din Procesul verbal al şedintei din 10.12.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă, prin care comisia a hotărât atribuirea în folosinţă gratuită şi întocmirea contractului de comodat, pe o perioadă de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie situat în Timişoara, str.Piaţa Victoriei nr.1B către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, pentru arhiva acestei structuri;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prignoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2, alin.6 , litera a), alin. 7 , litera b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, alin. 1 şi alin.3 litera g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;


HOTARASTE
Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, pe o perioadă de 5 ani, cu contract de comodat, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa din Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 1/B, situat la subsolul imobilului, compus din 11 încăperi în suprafaţă de 137,45 mp, înscris în CF400508-C1-U20 Timişoara, număr de top 210/XXVI, în proprietatea Statului Român, fiind identificat ca "Spaţiu cu altă destinaţie nr.5 la subsol, compus din încăperile nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10 nr.11, cu 4,56% pc şi 41/1893 mp. teren în folosinţă, înregistrat în inventarul Municipiului Timişoara cu numărul de inventar 0112 şi valoarea de inventar 94182.

Art.2: Se aprobă modelul cadru de contract de comodat - Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli - Spitale ;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială ;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2019- 32812/17.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani cu contract de comodat a spațiului cu altă destinație -SAD.5 situat în Timișoara , Piața Victoriei , nr.1B, către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-32812/17.12.2019 a Primarului Municipiului Timișoara Dl. Nicolae Robu și Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani , cu contract de comodat a spațiului SAD.5 situat în Timișoara , Piața Victoriei , nr.1B către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara;

Precizăm urmatoarele: spațiul cu altă destinație decât aceea de locuința din Timișoara, Piața Victoriei nr. 1/B este situat la subsolul imobilului, compus din 11 încăperi în suprafață de 137,45 mp având 4,56 % p.c.i și 41/1893 m.p teren în folosință , fiind înscris în CF 400508-C1-U20 Timișoara, nr.top.210/XXVI în proprietatea Statului Român ca “Spațiu cu altă destinație nr.5 la subsol, compus din încăperile nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10 nr.11, cu 4,56% pc și 41/1893 mp teren în folosință”. Acest spațiu a fost atribuit în anul 2010 în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în baza HCL nr.44/23.02.2010 , cu destinația de arhivă .

SpațiuL este în inventarul patrimoniului Municipiului Timișoara de peste 20 de ani , fiind înregistrat cu numărul de inventar 0112 și valoarea de inventar 94182 lei .

Având în vedere hotărârea Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.176/11.04.2019, întrunită în ședința din data de 10.12.2019 ,menționăm faptul că a fost avizată favorabil cererea cu CT 2019-007413/21.11.2019 a Direcția Fiscale a Municipiului Timișoara, comisia hotărând atribuirea în folosință gratuită a spațiului SAD.5 din Timișoara ,Piața Victoriei , nr.1B ,cu contract de comodat ,pe o perioadă de 5 ani ,începând de la data de 23.02.2020-cea a expirării perioadei pentru care a fost atribuită folosința gratuită anterioară a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuința din Timișoara, Piața Victoriei nr. 1/B .

Spațiul în suprafața de 137,45 m.p , având 4,56 % p.c.i și 41/1893 m.p teren în folosință , a fost verificat prin adresele de mai jos , nefiind înregistrate sarcini:

 • - CT 2019-007413/ 10.12.2019 - Serviciul juridic

 • - CT 2019-007413/12.12.2019 - Compartimentul Administrare Fond Funciar;

 • - CT 2019-007413/ 09.12.2019 - Biroul Clădiri Terenuri I Est;

În conformitate cu prevederile art.129.alin.2, aln.6, litera a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art.139, aln. 1, aln.3 litera g ) și alin.2 ,litera c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani cu contract de comodat a spațiului cu altă destinație -SAD.5 situat în Timișoara , Piața Victoriei , nr.1B către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST

CONSILIER

VIORICA IONICEANU


Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2019- 32812/17.12.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre

privind atribuirea în folosință gratuită ,cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spațiului cu altă destinație -SAD.5 situat în Timișoara , Piața Victoriei nr.1B, către Direcția

Fiscală a Municipiului Timișoara

Prin cererea cu numărul CT 2019-007413/21.11.2019, Direcția Fiscale a Municipiului Timișoara solicită prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului SAD.5 situat în Timișoara , Piața Victoriei , nr.1B utilizat pentru arhivă ;

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuința situat în Timișoara, Piața Victoriei nr. 1/B este situat la subsolul imobilului, compus din 11 încăperi în suprafață de 137,45 mp, fiind înscris în C.F.400508-C1-U20 Timișoara, nr.top.210/XXVI în proprietatea Statului Român ca “Spațiu cu altă destinație nr.5 la subsol, compus din încăperile nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10 nr.11, cu 4,56% pc și 41/1893mp teren în folosință” și a fost atribuit în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în baza HCL nr.44/23.02.2010 cu destinația de arhivă .

Această unitate locativă este înregistrată în evidența Biroului Evidență Patrimimoniu , de peste 20 de ani , cu numărul de inventar 0112 , valoarea de inventar a spațiului fiind de 94182 lei.

Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.176/11.04.2019, întrunită în ședința din data de 10.12.2019 a avizat favorabil cererea cu CT 2019-007413/21.11.2019 a Direcția Fiscale a Municipiului Timișoara, hotărând atribuirea folosinței gratuite ,cu contract de comodat ,pe o perioadă de 5 ani de la data expirării perioadei pentru care a fost atribuită folosința gratuită anterioară a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuința din Timișoara, Piața Victoriei nr. 1/B .

Apreciem faptul că Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat, pe o perioadă de 5 ani a spațiului cu altă destinație -SAD.5, situat în Timișoara, Piața Victoriei nr.1B către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR

Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

Anexa 1

la HCL................

din....................

CONTRACT DE COMODAT

NR......../...............

Încheiat în baza HCL ........./............ privind atribuirea în folosință gratuită și

încheierea contractului de comodat.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, telefon 0256/408300, cod fiscal RO 32937000, reprezentat prin D-nul. Primar NICOLAE ROBU, în calitate de COMODANT și

1.2......................................, cu sediul în Timișoara, ............................, având

CIF ...................., număr de cont RO ............................, deschis la

....................... , telefon ................, email : ......................, reprezentată prin .................................... , în calitate de COMODATAR, pe de altă parte, la sediul locatorului din Bv.C.D.Loga nr.1, Timișoara, de comun acord , au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozițiilor art. 2146-2157 Cod civil și a următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului î-l constituie spațiul în suprafață de...... , cu numărul de inventar

........... și valoarea de inventar ................situat în imobilul din Timișoara, .................................. , înscris în Cartea Funciară nr................, Timișoara , nr.topo .........., în proprietatea ......................... , cu destinația de ......................................... ;

 • 2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit spațiul care face obiectul prezentului contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de comodat de la data..............până

la data de................

 • 3.2. Predarea spațiului se va face pe baza de proces verbal de predare - primire.

 • 3.3. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. COMODANTUL se obligă:

 • a) să predea comodatarului spațiul cu altă destinație;

 • b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească spațiul cu altă destinație până la termenul convenit;

4.2. Obligațiile COMODATARULUI sunt urmatoarele:

 • a) să conserve spațiul și să se ingrijească de el ca un bun proprietar;

 • b) să foloseasca spațiul conform destinației sale conform art.2.1. din contract.

 • c) să suporte toate cheltuielile de folosință precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;

 • d) să predea comodantului spațiul cu altă destinație la data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul.

 • e) schimbarea destinației spațiului duce la pierderea dreptului de folosință, fără somație sau punere în intarziere și fără intervenția instantelor judecătorești.

 • f) să solicite și să obțină acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror modificări aduse;

 • g) la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsește la momentul respectiv, eventualele investiții, îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi ridicate, iar contravaloarea lor neputând fi solicitată;

 • h) comodatarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunului (material cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, etc.)

 • i) la încetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către comodant.

V. FORȚA MAJORĂ

9

 • 5.1. Nici una dintre părțile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzator - total sau parțial - a oricărei obligații care -i revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 5.2. Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 5.3. Dacă în termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

9

 • 6.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (AR) și se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 6.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9

 • 7.1. Raporturile contractuale încetează prin restituirea bunului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.

7.2 În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

 • 7.3. Prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevazut in contract;

 • 7.4. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilateral de către comodant.

 • 7.5. În cazul imposibilității obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9

 • 8.1. Părțile au convenit ca toate neințelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele.

 • 8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instanțelor judecătorești.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 9.2. Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 9.3. Încheiat astazi..................,conform art. 2146 C. civ. în 4 exemplare originale, din

care unul pentru comodatar.

COMODATAR


COMODANT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

                                                                                                                 Anexa 1

                                                                                                                      la HCL..…………..

                                                                                                                din ………………..

 

CONTRACT DE COMODAT

NR.  ……./……………

 

   

            Încheiat în baza HCL ………/………… privind atribuirea în folosință gratuită  și încheierea contractului de comodat.

 

    I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

    1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, telefon 0256/408300, cod fiscal RO 32937000, reprezentat prin D-nul. Primar NICOLAE ROBU, în calitate de COMODANT și

    1.2. ………………………………., cu sediul în Timișoara, ………………………., având CIF ……………….., număr de cont RO ………………………., deschis la ………………….. ,  telefon ……………., email : ………………….,  reprezentată prin ……………………………… , în calitate de COMODATAR, pe de altă parte, la sediul locatorului din Bv.C.D.Loga nr.1, Timișoara, de comun acord , au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozițiilor art. 2146-2157 Cod civil și a următoarelor clauze:

        II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    2.1. Obiectul contractului î-l constituie spațiul în suprafață de …… , cu numărul de inventar ……….. și valoarea de inventar …………….situat în  imobilul din  Timișoara, ……………………………. ,  înscris în Cartea Funciară nr................, Timișoara , nr.topo ..........,  în proprietatea ......................... , cu destinația de .........................................   ;

    2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit spațiul care face obiectul prezentului contract.

   

    III. DURATA CONTRACTULUI

    3.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de comodat de la data ………….. până la data de …………….

    3.2. Predarea spațiului se va face pe baza de proces verbal de predare – primire.

    3.3. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

  

    IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

    4.1. COMODANTUL se obligă:

    a) să predea comodatarului spațiul cu altă destinație;

    b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească spațiul cu altă destinație până la termenul convenit;

 

    4.2. Obligațiile COMODATARULUI sunt urmatoarele:

    a) să conserve spațiul și să se ingrijească de el ca un bun proprietar;

    b) să foloseasca spațiul conform destinației sale conform art.2.1. din contract.

    c) să suporte toate cheltuielile de folosință precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;

    d) să predea comodantului spațiul cu altă destinație la data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul.

     e) schimbarea destinației spațiului duce la pierderea dreptului de folosință, fără somație sau punere în intarziere și fără intervenția instantelor judecătorești.

     f) să solicite și să obțină acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror modificări aduse;

     g) la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsește la momentul respectiv, eventualele investiții, îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi ridicate, iar contravaloarea lor neputând fi solicitată;

     h) comodatarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunului (material cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, etc.)

     i) la încetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către comodant.

 

    V. FORȚA MAJORĂ

    5.1. Nici una dintre părțile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzator - total sau parțial - a oricarei obligații care –i revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

    5.2. Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, imediat şi în mod complet, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

    5.3. Dacă în termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

  

    VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

  6.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

    6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (AR) și se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

    6.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

    6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 

    VII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

    7.1. Raporturile contractuale încetează prin restituirea bunului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.

    7.2 În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

    7.3. Prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevazut in contract;

    7.4. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilateral de către comodant.

    7.5. În cazul imposibilității obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

    VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

    8.1. Părțile au convenit ca toate neințelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele.

    8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instanțelor judecătorești.

   

 

 

IX. CLAUZE FINALE

    9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

    9.2. Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

    9.3. Încheiat astazi ……………… ,conform art. 2146 C. civ. în 4 exemplare originale, din care unul pentru comodatar.

  

           

                       COMODANT                                                           COMODATAR

             MUNICIPIUL TIMIȘOARA                              

                                                                                            

                                                                                                           

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST          

COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST

SC2019- 32812/17.12.2019     

 

  

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre

   privind atribuirea în  folosință gratuită ,cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spațiului cu altă destinație –SAD.5 situat în Timișoara , Piața Victoriei nr.1B, către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

 

           

            Prin cererea cu numărul  CT 2019-007413/21.11.2019Direcția Fiscale a Municipiului Timișoara  solicită  prelungirea  atribuirii în folosință gratuită a spațiului SAD.5 situat în Timișoara , Piața Victoriei , nr.1B utilizat pentru arhivă ;

            Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa situat în  Timişoara, Piața Victoriei nr. 1/B este  situat la subsolul imobilului, compus din 11 încăperi în suprafaţă de 137,45 mp, fiind înscris în C.F.400508-C1-U20 Timişoara, nr.top.210/XXVI în proprietatea Statului Român ca “Spaţiu cu altă destinaţie nr.5 la subsol, compus din încăperile nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10 nr.11, cu 4,56% pc şi 41/1893mp teren în folosinţă” și a fost atribuit în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani  Direcţiei Fiscale a Municipiului Timișoara în baza HCL nr.44/23.02.2010 cu destinația de arhivă  .

Această unitate locativă este înregistrată în evidența Biroului Evidență Patrimimoniu , de peste 20 de ani , cu numărul de inventar 0112 , valoarea de inventar a spațiului fiind de 94182 lei.

Comisia  de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primariei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.176/11.04.2019, întrunită  în ședința din data de 10.12.2019 a  avizat  favorabil cererea cu CT 2019-007413/21.11.2019 Direcția Fiscale a Municipiului Timișoara, hotărând atribuirea  folosinței gratuite ,cu contract de comodat ,pe o perioadă de 5 ani de la data expirării perioadei pentru care a fost atribuită folosința gratuită anterioară  a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa din Timişoara, Piața Victoriei nr. 1/B  .

            Apreciem faptul că  Proiectului  de hotărâre   privind atribuirea în  folosință gratuită cu contract de comodat, pe o perioadă de 5 ani a spațiului cu altă destinație –SAD.5, situat în Timișoara,  Piața Victoriei nr.1B către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara , îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

                PRIMAR                                                                                    VICEPRIMAR

        NICOLAE ROBU                                                                              FARKAS  IMRE

 

                                                                                                           

                                                                                                                     DIRECTOR

                                                                                                             Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ       

                                                                                         

          

                                                                   

                                                                                                                       Cod FO53-03,Ver.3

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST                   

COMPARTIMENTUL SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE I EST

SC2019- 32812/17.12.2019

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani cu contract de comodat  a spațiului cu altă destinație –SAD.5 situat în Timișoara , Piața Victoriei , nr.1B, către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

           

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-32812/17.12.2019 a Primarului Municipiului Timişoara Dl. Nicolae Robu şi Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani , cu contract de comodat  a spațiului SAD.5 situat în Timișoara , Piața Victoriei , nr.1B către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara;

            Precizăm urmatoarele: spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa din Timişoara, Piața Victoriei nr. 1/B este  situat la subsolul imobilului, compus din 11 încăperi în suprafaţă de 137,45 mp având 4,56 % p.c.i și 41/1893 m.p teren în folosință  , fiind  înscris în CF 400508-C1-U20 Timişoara, nr.top.210/XXVI în proprietatea Statului Român  ca “Spaţiu cu altă destinaţie nr.5 la subsol, compus din încăperile nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10 nr.11, cu 4,56% pc şi 41/1893 mp teren în folosinţă”. Acest spațiu  a fost atribuit în anul 2010  în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani  Direcţiei Fiscale a Municipiului Timișoara în baza HCL nr.44/23.02.2010 , cu destinația de arhivă  .

SpațiuL  este în inventarul  patrimoniului Municipiului Timișoara de peste 20 de ani , fiind înregistrat cu numărul de inventar 0112 și valoarea de inventar 94182 lei .

Având  în vedere hotărârea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primariei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.176/11.04.2019, întrunită  în ședința din data de 10.12.2019 ,menționăm faptul că a fost  avizată  favorabil cererea cu CT 2019-007413/21.11.2019 a  Direcția Fiscale a Municipiului Timișoara, comisia hotărând  atribuirea în  folosință gratuită a spațiului SAD.5 din Timișoara ,Piața Victoriei , nr.1B ,cu contract de comodat ,pe o perioadă de 5 ani ,începând de la data de 23.02.2020-cea a  expirării perioadei pentru care a fost atribuită folosința gratuită anterioară  a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa din Timişoara, Piața Victoriei nr. 1/B  .

Spațiul  în  suprafața de 137,45  m.p , având 4,56 % p.c.i și 41/1893 m.p teren în folosință  , a fost verificat prin adresele de mai jos , nefiind înregistrate sarcini:

- CT 2019-007413/ 10.12.2019 -   Serviciul juridic

- CT 2019-007413/12.12.2019 -   Compartimentul Administrare Fond Funciar;

- CT 2019-007413/ 09.12.2019 - Biroul Clădiri Terenuri  I Est;

În conformitate cu prevederile art.129.alin.2, aln.6, litera a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

            În temeiul art.139, aln. 1, aln.3 litera g ) și alin.2 ,litera c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având  în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre  privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani cu contract de comodat  a spațiului cu altă destinație –SAD.5 situat în Timișoara , Piața Victoriei , nr.1B către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara , îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus  dezbaterii şi aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

      DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST                                                                  CONSILIER

             Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ                                                            VIORICA IONICEANU

 

 

 

 

                                                                                                                            COD FO53-01,Ver.2