Hotărârea nr. 9/2020

9/14.01.2020 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie -SAD.5 situat în Timişoara, Piaţa Victoriei nr.1B, către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 9/14.01.2020
Privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie -SAD.5 situat în Timişoara, Piaţa Victoriei nr.1B, către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul numărul SC2019-32812/17.12.2019 de aprobare a Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-32812/17.12.2019 întocmit de către Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I EST - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-32812/17.12.2019 al Compartimentului Spaţii cu altă Destinaţie I Est;
Având în vedere cererea cu numărul CT 2019-007413/21.11.2019 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, privind prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie SAD.5 situat în imobilul din Timişoara, str.Piaţa Victoriei nr.1B, necesar pentru arhiva acestei direcţii;
Având în vedere extrasul din Procesul verbal al şedintei din 10.12.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă, prin care comisia a hotărât atribuirea în folosinţă gratuită şi întocmirea contractului de comodat, pe o perioadă de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie situat în Timişoara, str.Piaţa Victoriei nr.1B către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, pentru arhiva acestei structuri;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prignoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2, alin.6 , litera a), alin. 7 , litera b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, alin. 1 şi alin.3 litera g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;


HOTARASTE
Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, pe o perioadă de 5 ani, cu contract de comodat, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa din Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 1/B, situat la subsolul imobilului, compus din 11 încăperi în suprafaţă de 137,45 mp, înscris în CF400508-C1-U20 Timişoara, număr de top 210/XXVI, în proprietatea Statului Român, fiind identificat ca "Spaţiu cu altă destinaţie nr.5 la subsol, compus din încăperile nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10 nr.11, cu 4,56% pc şi 41/1893 mp. teren în folosinţă, înregistrat în inventarul Municipiului Timişoara cu numărul de inventar 0112 şi valoarea de inventar 94182.

Art.2: Se aprobă modelul cadru de contract de comodat - Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli - Spitale ;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială ;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Anexa 1

la HCL................

din....................

CONTRACT DE COMODAT

NR......../...............

Încheiat în baza HCL ........./............ privind atribuirea în folosință gratuită și

încheierea contractului de comodat.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, telefon 0256/408300, cod fiscal RO 32937000, reprezentat prin D-nul. Primar NICOLAE ROBU, în calitate de COMODANT și

1.2......................................, cu sediul în Timișoara, ............................, având

CIF ...................., număr de cont RO ............................, deschis la

....................... , telefon ................, email : ......................, reprezentată prin .................................... , în calitate de COMODATAR, pe de altă parte, la sediul locatorului din Bv.C.D.Loga nr.1, Timișoara, de comun acord , au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozițiilor art. 2146-2157 Cod civil și a următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului î-l constituie spațiul în suprafață de...... , cu numărul de inventar

........... și valoarea de inventar ................situat în imobilul din Timișoara, .................................. , înscris în Cartea Funciară nr................, Timișoara , nr.topo .........., în proprietatea ......................... , cu destinația de ......................................... ;

 • 2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit spațiul care face obiectul prezentului contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de comodat de la data..............până

la data de................

 • 3.2. Predarea spațiului se va face pe baza de proces verbal de predare - primire.

 • 3.3. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. COMODANTUL se obligă:

 • a) să predea comodatarului spațiul cu altă destinație;

 • b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească spațiul cu altă destinație până la termenul convenit;

4.2. Obligațiile COMODATARULUI sunt urmatoarele:

 • a) să conserve spațiul și să se ingrijească de el ca un bun proprietar;

 • b) să foloseasca spațiul conform destinației sale conform art.2.1. din contract.

 • c) să suporte toate cheltuielile de folosință precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;

 • d) să predea comodantului spațiul cu altă destinație la data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul.

 • e) schimbarea destinației spațiului duce la pierderea dreptului de folosință, fără somație sau punere în intarziere și fără intervenția instantelor judecătorești.

 • f) să solicite și să obțină acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror modificări aduse;

 • g) la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsește la momentul respectiv, eventualele investiții, îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi ridicate, iar contravaloarea lor neputând fi solicitată;

 • h) comodatarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunului (material cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, etc.)

 • i) la încetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către comodant.

V. FORȚA MAJORĂ

9

 • 5.1. Nici una dintre părțile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzator - total sau parțial - a oricărei obligații care -i revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 5.2. Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 5.3. Dacă în termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

9

 • 6.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (AR) și se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 6.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9

 • 7.1. Raporturile contractuale încetează prin restituirea bunului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.

7.2 În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

 • 7.3. Prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevazut in contract;

 • 7.4. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilateral de către comodant.

 • 7.5. În cazul imposibilității obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9

 • 8.1. Părțile au convenit ca toate neințelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele.

 • 8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instanțelor judecătorești.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 9.2. Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 9.3. Încheiat astazi..................,conform art. 2146 C. civ. în 4 exemplare originale, din

care unul pentru comodatar.

COMODATAR


COMODANT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA