Hotărârea nr. 89/2020

89/28.02.2020 Privind radierea poziţiei nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/27.03.2012
Hotararea Consiliului Local 89/28.02.2020
Privind radierea poziţiei nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/27.03.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.CCT2020-5/25.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CCT2020-5/25.02.2020 al Direcţiei Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CCT2020-5/25.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare prevederile art. 292, alin.(1) şi alin.(3) ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b) şi c) şi alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă radierea poziţiei nr.4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/2012 şi revenirea la situaţia anterioară, proprietar Statul Român în folosinţa Universităţii Politehnica Timişoara asupra parcelelor situate în str. George Enescu (fostă str. Dobrogeanu Gherea) nr.1, înscrise în CF 425883 Timişoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 şi suprafaţa de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 şi suprafaţa de 4500 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

- — -    BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VES T

CCT2020 - 5 / 25.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind radierea poziției nr. 4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/27.03.2012

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CCT2020-5/25.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr. 109/2012, facem următoarele precizări:

Universitatea Politehnica Timișoara a solicitat prin adresa nr. CCT2020 - 5 / 25.02.2020 efectuarea demersurilor pentru reglementarea situației juridice a terenurilor din str. George Enescu (fostă str. Dobrogeanu Gherea) nr.1, înscrise în CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 și suprafața de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafața de 4500 mp, aflate în folosința Universității Politehnica Timișoara, fostul Institut Politehnic din Timișoara.

Prin HCLMT nr.109/2012 s-a aprobat includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara a parcelelor respective, urmând să fie atestat prin hotărâre de guvern, dar până în prezent nu a fost emisă o hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Timișoara, dreptul de proprietate publică fiind înscris doar provizoriu.

Conform prevederilor Codului Administrativ, art. 292, alin.(1)” Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritățile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel”, alin.(3) ”Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.”

Reglementarea situației juridice a parcelelor menționate mai sus este necesară în vederea înscrierii geometriei imobilelor în cartea funciară, clădirile în care își desfășoară activitatea Universitatea Politehnica Timișoara fiind situate pe aceste terenuri.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/2012 și revenirea la situația anterioară, proprietar Statul Român în folosința Universității Politehnica Timișoara asupra parcelelor înscrise în CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 și suprafața de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafața de 4500 mp.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

MIHAI BONCEA

CONSILIER B.C.T. II VEST

DIANA ROF


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind radierea poziției nr. 4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/27.03.2012

  • 1. Descrierea situației actuale:

Prin adresa nr. CCT2020- 5 /25.02.2020 Universitatea Politehnica Timișoara a solicitat efectuarea demersurilor pentru reglementarea situației juridice a terenurilor din str. George Enescu (fostă str. Dobrogeanu Gherea) nr.1, înscrise în CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 și suprafața de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafața de 4500 mp, aflate în folosința Universității Politehnica Timișoara, fosta denumire fiind Institutul Politehnic din Timișoara.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Reglementarea situației juridice a parcelelor menționate mai sus este necesară în vederea înscrierii geometriei imobilelor în cartea funciară.

  • 3. Alte informații:

Prin HCLMTnr.109/2012 s-a aprobat includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara a parcelelor respective, urmând să fie atestat prin hotărâre de guvern, dar până în prezent nu a fost emisă o hotărâre, dreptul de proprietate publică fiind înscris doar provizoriu.

  • 4. Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/2012 la care sunt înscrise parcelele din CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 în suprafața de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 în suprafața de 4500 mp și revenirea la situația anterioară, proprietar Statul Român în folosința Universității Politehnica Timișoara.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

MIHAI BONCEA

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

CCT2020 - 5 / 25.02.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE  A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind radierea poziției nr. 4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/27.03.2012

1. Descrierea situaţiei actuale:

            Prin adresa nr. CCT2020- 5 /25.02.2020 Universitatea Politehnica Timișoara  a solicitat efectuarea demersurilor pentru reglementarea situației juridice a terenurilor din str. George Enescu (fostă str. Dobrogeanu Gherea) nr.1, înscrise în  CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1  și suprafaţa de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafaţa de 4500 mp, aflate în folosința Universității Politehnica Timișoara, fosta denumire fiind  Institutul Politehnic din Timișoara.

 

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

            Reglementarea situației juridice a parcelelor menționate mai sus este necesară în vederea înscrierii geometriei imobilelor în cartea funciară.

 

3. Alte informații:

            Prin HCLMTnr.109/2012 s-a aprobat includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara a parcelelor respective, urmând să fie atestat prin hotărâre de guvern, dar până în prezent nu a fost emisă o hotărâre, dreptul de proprietate publică fiind înscris doar provizoriu.

 

4. Concluzii:

            Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/2012 la care sunt înscrise parcelele din CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 în suprafaţa de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 în suprafaţa de 4500 mp și revenirea la situația anterioară, proprietar Statul Român în folosința Universității Politehnica Timișoara.

 

 

                 PRIMAR                                                                                            VICEPRIMAR

              NICOLAE ROBU                                                                                     FARKAS  IMRE

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                                   DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

                                                                                                                                         MIHAI BONCEA

               

                                                                                                                                                                 

          Cod FO53-03,Ver.2

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CCT2020 - 5 / 25.02.2020

 

                                                                                    

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind radierea poziției nr. 4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/27.03.2012

 

              Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CCT2020-5/25.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/2012, facem următoarele precizări:

          Universitatea Politehnica Timișoara  a solicitat prin adresa nr. CCT2020 - 5 / 25.02.2020 efectuarea demersurilor pentru reglementarea situației juridice a terenurilor din str. George Enescu (fostă str. Dobrogeanu Gherea) nr.1, înscrise în  CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1  și suprafaţa de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafaţa de 4500 mp, aflate în folosința Universității Politehnica Timișoara, fostul  Institut Politehnic din Timișoara.

          Prin HCLMT nr.109/2012 s-a aprobat includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara a parcelelor respective, urmând să fie atestat prin hotărâre de guvern, dar până în prezent nu a fost emisă o hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Timișoara, dreptul de proprietate publică fiind înscris doar provizoriu.

          Conform prevederilor Codului Administrativ, art. 292, alin.(1)” Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel”, alin.(3) ”Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.”

         

 

          Reglementarea situației juridice a parcelelor menționate mai sus este necesară în vederea înscrierii geometriei imobilelor în cartea funciară, clădirile în care își desfășoară activitatea Universitatea Politehnica Timișoara fiind situate pe aceste terenuri.

             În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/2012 și revenirea la situația anterioară, proprietar Statul Român în folosința Universității Politehnica Timișoara asupra parcelelor înscrise în CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1  și suprafaţa de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafaţa de 4500 mp.

 

          Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

 

 

 

 

     DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST                                                                             CONSILIER B.C.T. II VEST

           MIHAI BONCEA                                                                                                          DIANA ROF