Hotărârea nr. 88/2020

88/28.02.2020 Privind atribuirea spaţiului din Timişoara, str.General Dragalina, nr.22, ap.Spaţiu Comericial, către ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI - FILIALA TIMIŞ
Hotararea Consiliului Local 88/28.02.2020
Privind atribuirea spaţiului din Timişoara, str.General Dragalina, nr.22, ap.Spaţiu Comericial, către ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI - FILIALA TIMIŞ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020- 4743 /24.02.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 4743 /24.02.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din carul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 25.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 4743/24.02.2020 ;
Având în vedere Adresa nr.CT2019-004315/02.07.2019, a ASOCIAŢIEI FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI- FILIALA TIMIŞ;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.176/11.04.2019.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul art. 14^1 din Legea nr. 159 din 25 iulie 2019
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin. (1), lit.a), art.139alin.1 şi alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie din Timişoara, General Dragalina, nr.22, ap.Spaţiu Comercial, jud. Timiş, identificat prin CF nr. 121716, nr. top 17121, unitate individuală CF nr. 405124-C1-U13 Timişoara, situat la parter, compus din 2 încăperi, WC, cu 6,96% pci şi 128/1843 mp din teren în folosinţă, în suprafaţă de 46,90 mp, pe o perioadă de 3 ani, către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România - Filiala Timiş.

Art.2: Se aprobă încheierea contractului de comodat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

CONTRACT DE COMODAT

NR...../.

încheiat în baza HCLMT nr.

perioadă de ...... ani, către............


privind darea în folosință gratuită, pe o

....... , a ...................................... situat în

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, telefon 0256/408300, cod fiscal RO 32937000, reprezentat prin D-nul Primar NICOLAE ROBU, în calitate de COMODANT și

1.2........................................................... cu sediul în............................., Timișoara,

Jud. Timiș, Cod Fiscal......................, e-mail............................................, contul curent nr.

, deschis la                 , tel:                   , reprezentată prin-                         , domiciliat în

Timișoara,                           , jud. Timiș, identificat cu CNP                     , în calitate de

COMODATAR, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozițiilor art. 2146-2157 Cod Civil și a următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1.  Obiectul contractului îl constituie transmiterea cu titlu gratuit a spațiului situat în

TIMIȘOARA,                      , înscris în               ,             ,              ,

ce se află în proprietatea Statului Român și în folosința Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 2.2. Valoare de inventar.................

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de începând cu

data          până la data de               . Prelungirea contractului se face prin acordul părților prin

încheierea unui act adițional.

 • 3.2. Predarea spațiului se va face pe bază de proces verbal de predare - primire în termen de cel mult 15 zile de la data semnării prezentului contract. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna prin proces-verbal de predare - primire, care va fi încheiat, datat, semnat de părțile contractante, menționându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările și utilitățile de care acesta beneficiază în momentul predării primirii.

 • 3.3. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. COMODANTUL se obligă:

 • a) să predea comodatarului spațiul cu altă destinație;

 • b) să nu-1 împiedice pe comodatar să folosească spațiul cu altă destinație până la termenul convenit;

 • 4.2. Obligațiile COMODATARULUI sunt următoarele:

 • a) să conserve spațiul și să se îngrijească de el ca un bun proprietar;

 • b) să folosească spațiul conform destinației sale conform art.2.1. din contract.

 • c) să suporte toate cheltuielile de folosință, reparații, întreținere precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea acestuia neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;

 • d) să predea comodantului spațiul cu altă destinație la data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul.

 • e) schimbarea destinației spațiului duce la pierderea dreptului de folosință, fără somație sau punere în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești.

 • f) să solicite și să obțină acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror modificări aduse;

 • g) la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsește la momentul respectiv, eventualele investiții, îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi ridicate iar contravaloarea lor neputând fi solicitate;

 • h) comodatarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunului (material cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, etc.).

 • i) la încetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către comodant.

 • V. FORȚA MAJORĂ

 • 5.1. Nici una dintre părțile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 5.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 5.3. Dacă în termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 6.1. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 6.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (AR) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 6.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VIL REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1. Raporturile contractuale încetează prin restituirea bunului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.

7.2 In caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

 • 7.3. Prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;

 • 7.4. în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către comodant.

 • 7.5. în cazul imposibilității obiective a comodatarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele.

 • 8.2. în cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești.

IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 9.2. Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 9.3. încheiat astăzi                 conform art. 2146 C. Civ. în 4 exemplare originale din care unul

pentru comodatar.

COMODANT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMODATAR,


PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL JURIDIC,

ȘEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC,

DIRECTOR,

CONSILIER,