Hotărârea nr. 87/2020

87/28.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 10, sc A, et II, judeţ Timis, înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis, înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA
Hotararea Consiliului Local 87/28.02.2020
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 10, sc A, et II, judeţ Timis, înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis, înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 4758/24.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020 - 4758/24.02.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere Avizul Juridic din data de 25.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 4758/24.02.2020 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;
Avand in vedere solicitarile înregistrate cu nr.SC2020-4239,4241/19.02.2020, primite de la petenta SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis, prin avocat SAS LAURA DIANA , prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, a suprafetei de 75,19 mp, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA , si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA ;
Avand in vedere adresele cu nr 445 si 446 din 13.02.2020 emise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60, Lista monumentelor Istorice-2015.
Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest- Comp SAD, Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara ;
În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (4) şi alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 67/26.02.2008 , completata si modificata ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit.c) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;
În temeiul art. 139, alin.1 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str Episcop Augustin Pacha, nr. 10, sc A, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str Episcop Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA .
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Episcop Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis, prin avocat SAS LAURA DIANA;
- Mass -media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap SAD 14, situat in Timișoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat cu nr SC2020-..................................... Și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA , în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată si a HCL nr 67/2008 ;

Avand in vedere solicitarile înregistrata cu nr.SC2020-4239,4241/19.02.2020, primite de la petenta SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis, prin avocat SAS LAURA DIANA , prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a urmatoarelor :

Ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, a suprafetei de 75,19 mp, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA

Ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

Avand in vedere adresele cu nr 445 si 446 din 13.02.2020 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60, Lista monumentelor Istorice-2015.

In conformitate cu extrasul CF nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV , ap SAD 14 : “   “ iar conform

releveului anexat de petent precum si a centralizatorului apartamentelor din imobilul in cauza , certificate de ..............rezulta ca suprafata utila a spatiului este de 75,19 mp.

In conformitate cu extrasul CF nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI , ap SAD 16 : “   “ iar conform

releveului anexat de petent , certificat de Constantin Albulescu rezulta ca suprafata utila a spatiului este de 44,21 mp.

La solicitarea noastra, Direcția de Urbanism isi exprima punctul sau de vedere referitor la starea fizica la strada a imobilului in cauza , iar DCTDD II Vest - Comp SAD, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, ne comunica faptul ca „ imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara, adrese care constituie anexa la prezentul raport de specialitate.

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca prezentul proiect de hotărâre , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA

Cod FO53- 01,Ver.2


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-

REFERAT de APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap SAD 14, situat in Timișoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timiș , înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

Avand in vedere solicitările înregistrata cu nr.SC2020-4239,4241/19.02.2020, primite de la petenta SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis, prin avocat SAS LAURA DIANA , prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a urmatoarelor :

Ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, a suprafetei de 75,19 mp, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA

Ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

Avand in vedere adresele cu nr 445 si 446 din 13.02.2020 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60, Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția de Urbanism, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest- Comp SAD, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menționat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara ;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata și actualizata și cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015 ;

Apreciem ca prezentul proiect de hotărâre indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-4239,4241/20.02.2020

_______________________________________________________________________________

    CĂTRE,

                                DIRECŢIA DE URBANISM

               Alăturat vă înaintăm solicitarile  înregistrata  cu nr. de mai sus, primite de la petenta SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis,  prin avocat SAS LAURA DIANA  , prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor :

Ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, a suprafetei de 75,19 mp,  la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA

Ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp,  la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

Conform adreselor nr 445 si 446 din 13.02.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere că  biroul dumneavoastră are în sarcini utilizarea patrimoniului imobiliar, în vederea încurajării dezvoltării locale, vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

Totodată, având în vedere adresa nr.SC2013-8474 /03.04.2013, primită de la Comisia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii Publice şi Comerţ, Regii Autonome şi Societăţi Comerciale, din cadrul Consiliului Local, vă rugăm să ne transmiteţi, odată cu răspunsul la prezenta, detalii despre starea fizică a imobilului amplasare(localizare), valoare istorică etc., susţinute prin planşe, fotografii, etc.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

            Vă mulţumim pentru colaborare .

 CONSILIER,

IASNA MIHNEA

 

                                                                                                                                                                                                                                              Red Dact IM

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

                     SC2020-4239,4241/20.02.2020

 

_______________________________________________________________________________

 Catre,

                             BIROUL SCOLI  SPITALE si BAZE SPORTIVE

 

Alăturat vă înaintăm solicitarile  înregistrata  cu nr. de mai sus, primite de la petenta SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis,  prin avocat SAS LAURA DIANA  , prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor :

Ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, a suprafetei de 75,19 mp,  la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA

Ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp,  la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

Conform adreselor nr 445 si 446 din 13.02.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.

Vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

Va multumim pentru colaborare.

 

           CONSILIER,

           IASNA MIHNEA                                                                                                                                                                                      

 

 

Red Dact IM

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-4239,4241/20.02.2020

 

______________________________________________________________________________

 

CĂTRE,

                        SERVICIUL UIP  INFRASTRUCTURA PENTRU CULTURA

 

            Alăturat vă înaintăm solicitarile  înregistrata  cu nr. de mai sus, primite de la petenta SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis,  prin avocat SAS LAURA DIANA  , prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor :

Ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, a suprafetei de 75,19 mp,  la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA

Ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp,  la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

Conform adreselor nr 445 si 446 din 13.02.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.

Vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

Va multumim pentru colaborare.

 CONSILIER,

IASNA MIHNEA

                                                                                                                                                                                                                   

 

Red Dact IM   

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-4239,4241/20.02.2020

 

_______________________________________________________________________________

 CĂTRE,

                        DCTDD  II Vest/I Est – Compartiment SAD

                       

Alăturat vă înaintăm solicitarile  înregistrata  cu nr. de mai sus, primite de la petenta SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis,  prin avocat SAS LAURA DIANA  , prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor :

Ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, a suprafetei de 75,19 mp,  la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA

Ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp,  la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

Conform adreselor nr 445 si 446 din 13.02.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.

Vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

Va multumim pentru colaborare.

 

CONSILIER,

IASNA MIHNEA

                                                                                                                                                                                

 

Red Dact IM

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-

__________________________________________________________________________________

 

REFERAT de APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV,  la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp,  la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

Avand in vedere solicitarile  înregistrata  cu nr.SC2020-4239,4241/19.02.2020, primite de la petenta SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis,  prin avocat SAS LAURA DIANA  , prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor :

Ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, a suprafetei de 75,19 mp,  la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA

Ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp,  la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

Avand in vedere adresele cu  nr 445 si 446 din 13.02.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către  Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest- Comp SAD, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că  imobilul menţionat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara ;      

În  conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata şi cu HCL nr.67/2008, modificată prin  HCL nr.362/2015 ;  

Apreciem ca  prezentul proiect de hotărâre  indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul  Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

PRIMAR                                                                                            VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                                                              FARKAS IMRE                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                 codFO53-03,ver 3      

                                                                                                                                                              

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-

___________________________________________________________________________________

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV,  la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp,  la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

 

 Având în vedere  Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat cu nr SC2020-.....................................                                                                                                                                 şi  Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare  ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV,  la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp,  la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA , în conformitate  cu dispoziţiile  Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată si a HCL nr 67/2008 ;

Avand in vedere solicitarile  înregistrata  cu nr.SC2020-4239,4241/19.02.2020, primite de la petenta SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis,  prin avocat SAS LAURA DIANA  , prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor :

Ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, a suprafetei de 75,19 mp,  la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA

Ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis ,  înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp,  la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

Avand in vedere adresele cu  nr 445 si 446 din 13.02.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.

In conformitate cu extrasul  CF nr  401035-C1-U25, nr top 364/XIV  , ap SAD 14 : “     “ iar conform        releveului  anexat de petent precum si a centralizatorului apartamentelor din imobilul in cauza  , certificate de …………..rezulta ca suprafata utila a spatiului este de 75,19   mp.

In conformitate cu extrasul  CF nr  401035-C1-U21, nr top 364/XVI  , ap SAD 16 : “     “ iar conform        releveului  anexat de petent , certificat de Constantin Albulescu rezulta ca suprafata utila a spatiului este de 44,21  mp.

 La solicitarea noastra, Direcţia de Urbanism isi exprima punctul sau  de vedere referitor la starea fizica la strada a imobilului in cauza , iar  DCTDD II Vest – Comp SAD, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, ne comunica faptul ca „ imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara,  adrese care constituie anexa la prezentul raport de specialitate.

            În conformitate cu  prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere  prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;   

În  conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ;

Ca urmare a situţiei prezentate mai sus, a  prevederilor legale cât şi a  adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul  aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca  prezentul proiect de hotărâre  , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul  Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

                         

 

 

 

CONSILIER

  IASNA MIHNEA

                                                                                        

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Cod FO53- 01,Ver.2