Hotărârea nr. 86/2020

86/28.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Ap. 3 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud. Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U1, nr. top 415904-C1-U1 la pretul de vanzare de 50.000 euro, a Ap. 4 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U4, nr. top 415904-C1-U4 la pretul de vanzare de 50.000 euro si a Ap. 5 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud. Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U5, nr. top 415904-C1-U5 la pretul de vanzare de 100.000 euro
Hotararea Consiliului Local 86/28.02.2020
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Ap. 3 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud. Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U1, nr. top 415904-C1-U1 la pretul de vanzare de 50.000 euro, a Ap. 4 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U4, nr. top 415904-C1-U4 la pretul de vanzare de 50.000 euro si a Ap. 5 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud. Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U5, nr. top 415904-C1-U5 la pretul de vanzare de 100.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-4759/24.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4759/24.02.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-4759/24.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarile înregistrate cu nr. SC2020-3801/17.02.2020, SC2020-3803 /17.02.2020 si SC2020-3805/17.02.2020, de la DEUTSCH PETRU MARTIN, în calitate de proprietar al ap. 3, ap. 4 si ap. 5 situate in Timisoara, B-dul 6 Martie nr. 4 , jud. Timis, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a Ap. 3 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud. Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U1, nr. top 415904-C1-U1 la pretul de vanzare de 50.000 euro, a Ap. 4 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U4, nr. top 415904-C1-U4 la pretul de vanzare de 50.000 euro si a Ap. 5 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U5, nr. top 415904-C1-U5 la pretul de vanzare de 100.000 euro;
Avand in vedere adresele cu nr nr 360, 361 si 362 /05.02.2020 emise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură -Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Vechiul Cartier Iosefin, Cod tm-II-s-B-06098, poz 63, Lista monumentelor Istorice-2015;
Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest- Compartiment SAD, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (4) şi alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 67/26.02.2008, completata si modificata;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a Ap. 3 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U1, nr. top 415904-C1-U1 la pretul de vanzare de 50.000 euro, a Ap. 4 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud. Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U4, nr. top 415904-C1-U4 la pretul de vanzare de 50.000 euro si a Ap. 5 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud. Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U5, nr. top 415904-C1-U5 la pretul de vanzare de 100.000 euro.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- D-lui DEUTSCH PETRU MARTIN;
- Mass -media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI