Hotărârea nr. 85/2020

85/28.02.2020 Privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 85/28.02.2020
Privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-4639/24.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-4639/24.02.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-4639/24.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 1.809 alin. 1 din Codul Civil "contractul de locaţiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părţi sau, după caz, prevăzut de lege, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă";
În conformitate cu prevederile art. 1.810 alin. 1 din Codul Civil, "dacă, după împlinirea termenului, locatarul continuă să deţină bunul şi să îşi îndeplinească obligaţiile fără vreo împotrivire din partea locatorului, se consideră încheiată o nouă locaţiune, în condiţiile celei vechi, inclusiv în privinţa garanţiilor";
În conformitate cu prevederile art. 1.810 alin. 2 din Codul Civil, "noua locaţiune va fi pe durată nedeterminată dacă prin lege sau convenţia părţilor nu se prevede altfel"
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 559/27.11.2014 - privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 608/2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere şi a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuinţele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuinţele construite de către ANL, destinate închirierii;
Având în vedere prevederile art. 287 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă ca durata contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara, care au expirat la data de 27.06.2019, pentru care a operat tacita relocaţiune, să fie de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Locuinţe;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-4639/24.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara

În evidența mijloacelor fixe ale municipiului Timișoara precum și în evidența Biroului Locuințe se regăsesc garaje care au fost preluate în proprietatea Statului Român de la persoane fizice sau juridice, prin naționalizare sau la plecarea acestora din țară, fiind situate la parterul sau subsolul blocurilor de locuințe sau în curți comune a unor imobile care au fost naționalizate.

Potrivit art. 555 din Codul Civil ”Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.”

Având în vedere faptul că prin O.U.G. nr.43/26.06.2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe “durata contractelor de închiriere privind suprafețele locative cu destinația de locuințe din proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe, aprobată prin Legea nr. 309/2009, pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute la art. 1.810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, prin H.C.L.M.T. nr.559/27.11.2014 - privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara s-a aprobat prelungirea contratelor de închiriere pentru aceste garajele, până la data de 27.06.2019

Potrivit art.1.809 alin.1 din Codul Civil "contractul de locațiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părți sau, după caz, prevăzut de lege, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Potrivit art.1.810 din Codul Civil, ”dacă, după împlinirea termenului, locatarul continuă să dețină bunul și să își îndeplinească obligațiile fără vreo împotrivire din partea locatorului, se consideră încheiată o nouă locațiune, în condițiile celei vechi, inclusiv în privința garanțiilor”

Deoarece de la data expirării contractelor, respectiv 27.06.2019 și până în prezent Guvernul României nu a emis nici un act normativ cu privire la durata contractelor de închiriere pentru care a operat tacita relocațiune, prin H.C.L.M.T nr.608/10.12.2019 s-a aprobat ca durata contractelor de închireire privind suprafețele locative cu destinația de locuințe din proprietatea statului sau a municipiului Timișoara, cu excepția celor construite de către ANL, destinate închirierii, pentru care a operat tecita relocațiune, să fie de 5 ani de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Ca urmare a celor arătate mai sus propunem emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se prelungească durata contractelor de închiriere privind garajele din proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara, care au fost preluate în proprietatea Statului Român de la persoane fizice sau juridice, prin naționalizare sau la plecarea acestora din țară, fiind situate la parterul sau subsolul blocurilor de locuințe sau în curți comune, expirate la data de 27.06.2019, pentru care a operat tacita relocațiune, pe o durată de 5 ani. Pot beneficia de prelungirea contractelor chiriașii care nu au datorii la bugetul local.

2    04 Timișoara2021

| Capitală Europeană a Culturii

Prezenta propunere este motivată de faptul că până în prezent Guvernul României nu a emis nici un act normativ cu privire la durata contractelor de închiriere pentru garaje, iar prin H.C.L.M.T. nr.608/2019 s-a stabilit durata contractelor de închiriere doar pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe.

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre „privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, Mihai Boncea


SEF BIROU,

,

Simona Bălan

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-4639/24.02.2020


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara

Având în vedere că prin H.C.L.M.T. nr.559/27.11.2014 - privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara s-a aprobat prelungirea contratelor de închiriere pentru aceste garaje până la data de 27.06.2019, iar până la această dată nu s-a emis de către Guvernul României actul normativ care să stabilească noul termen de prelungire, este necesar stabilirea acestuia în vederea perfectării contractelor de închiriere.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR,

IMRE FARKAS


DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST Mihai Boncea


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMĂRIA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-4639/24.02.2020

_________________________________________________________________________________                                                               

                                                      

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea

Statului Român sau a  Municipiului Timişoara

 

 

            În evidența mijloacelor fixe ale municipiului Timișoara precum și în evidența Biroului Locuințe se regăsesc garaje care au fost preluate în proprietatea Statului Român de la persoane fizice sau juridice, prin naţionalizare sau la plecarea acestora din ţară, fiind situate la parterul sau subsolul blocurilor de locuinţe sau în curţi comune a unor imobile care au fost naţionalizate.

Potrivit art. 555 din Codul Civil ”Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.”

            Având în vedere faptul că prin O.U.G. nr.43/26.06.2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe “durata contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 309/2009, pentru care a operat tacita relocaţiune, în condiţiile prevăzute la art. 1.810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, prin H.C.L.M.T. nr.559/27.11.2014 - privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara s-a aprobat prelungirea contratelor de închiriere pentru aceste garajele, până la data de 27.06.2019

Potrivit art.1.809 alin.1 din Codul Civil ”contractul de locaţiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părţi sau, după caz, prevăzut de lege, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă.

Potrivit art.1.810 din Codul Civil,  ”dacă, după împlinirea termenului, locatarul continuă să deţină bunul şi să îşi îndeplinească obligaţiile fără vreo împotrivire din partea locatorului, se consideră încheiată o nouă locaţiune, în condiţiile celei vechi, inclusiv în privinţa garanţiilor”

Deoarece de la data expirării contractelor, respectiv 27.06.2019 și până în prezent Guvernul României nu a emis nici un act normativ cu privire la durata contractelor de închiriere pentru care a operat tacita relocațiune, prin H.C.L.M.T nr.608/10.12.2019 s-a aprobat ca durata contractelor de închireire privind suprafețele locative cu destinația de locuințe din proprietatea statului sau a municipiului Timișoara, cu excepția celor construite de către ANL, destinate închirierii, pentru care a operat tecita relocațiune, să fie de 5 ani de la data  intrării în vigoare a hotărârii.

Ca urmare a celor arătate mai sus propunem emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se prelungească durata contractelor de închiriere privind garajele din proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara, care au fost preluate în proprietatea Statului Român de la persoane fizice sau juridice, prin naţionalizare sau la plecarea acestora din ţară, fiind situate la parterul sau subsolul blocurilor de locuinţe sau în curţi comune, expirate la data de 27.06.2019, pentru care a operat tacita relocațiune, pe o durată de 5 ani. Pot beneficia de prelungirea contractelor chiriașii care nu au datorii la bugetul local.

 

 

 

            Prezenta propunere este motivată de faptul că până în prezent Guvernul României nu a emis nici un act normativ cu privire la durata contractelor de închiriere pentru garaje, iar prin H.C.L.M.T. nr.608/2019 s-a stabilit durata contractelor de închiriere doar pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe.

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ”privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

 

 

                 DIRECTOR,                                                                                    ȘEF BIROU,

                Mihai Boncea                                                                                    Simona Bălan

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-4639/24.02.2020

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru

garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a  Municipiului Timişoara

 

 

 

 

Având în vedere că prin H.C.L.M.T. nr.559/27.11.2014 - privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara s-a aprobat prelungirea contratelor de închiriere pentru aceste garaje până la data de 27.06.2019, iar până la această dată nu s-a emis de către Guvernul României actul normativ care să stabilească noul termen de prelungire, este necesar stabilirea acestuia în vederea perfectării contractelor de închiriere.

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                    VICEPRIMAR,

                       NICOLAE ROBU                                                           IMRE FARKAS

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                      DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST

                                                                                                                      Mihai Boncea