Hotărârea nr. 83/2020

83/28.02.2020 Privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Teatrul German de Stat Timisoara
Hotararea Consiliului Local 83/28.02.2020
Privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Teatrul German de Stat Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. 518/13.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 515 din data de 13.02.2020 al Teatrului German de Stat Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 515/13.02.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, nr. SC2020-4203/19.02.2020;
Având în vedere Nota de fundamentare privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru Teatrul German de Stat Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. a) si alin. (3), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Organigrama si Statul de functii ale Teatrului German de Stat Timişoara, conform Anexelor 1 si 2, parti integrante din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Teatrul German de Stat Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Teatrului German de Stat Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

SERVICIUL RESURSE UMANE

NR........../............

LOCAL AL MUMICIPIWLVI WfOAAA TtATRUL 6ERNAN Df STAT TltflțGABA

mRAMNr. t                _

m. /3 02.2Cgo


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru

Teatrul German de Stat Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2020- _______[__________ a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru Teatrul German de Stat Timișoara

Facem următoarele precizări:

Pentru asigurarea funcționării in condiții optime a activității instituției, în Organigrama și Statul de funcții pe anul 2020 se propun următoarele modificări:

  • 1. înființarea unui compartiment Audit public intern in componenta caruia sa existe 2 (doua) posturi de auditor 1 (S) angajați cu norma intreaga si completarea Statului de funcții, implicit a Organigramei. Scopul principal al infintarii compartimentului de audit - desfasoara activitate funcțional independenta si obiectiva, care da entitatii asigurări si consilieri conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice respectiv cuprinde toate activitatile desfășurate in cadrul entitatii pentru Îndeplinirea obiectivelor acestuia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial

  • 2. înființarea unui post de referent IA (M) in cadrul serviciului Secretariat artistic, Marketing, Organizare spectacole a cărui activitate consta - încasarea contravalorii biletelor de spectacol, a caietelor de program si a altor materiale de prezentare ale Teatrului German de Stat Timișoara.

  • 3.  înființarea unui (1) post de maestru lumini treapta profesionala I (M) fiind necesar la montarea reflectoarelor si luminilor (moving head-uri).

  • 4. Transformarea unui post de economist I (S) din cadrul compartimentului Financiar Contabilitate in postul de Operator imagine grad profesional 1 , post fiind necesar pentru videoproiectia in spectacole, fiind o tehnologie noua in familia scenotehnicii. Videoproiectia in spectacole ajuta si la traducerea din limba german in limba romana /engleza etc.

  • 5. Transformarea unui (1) post de secretar PR grad prof. III (S) in postul de secretar PR II (S) in baza prevederilor art. 36 alin (2) si coroborat cu art.38 alin (2) lit a si conform Anexa nr. III Cap. I - pct.4 din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

  • 6. Transformarea unui (1) post de ACTOR grad profesional II (S) in post de ACTOR grad profesional IA , necesar pentru promovarea actorilor, transformarea are loc in cadrul aceluiași serviciu Personal artistic

  • 7. Transformarea a trei (3) posturi de ACTOR grad profesional II (S) in trei (3) posturi de ACTOR grad profesional I (S) necesar pentru promovarea actorilor, transformarea are loc in cadrul aceluiași serviciu Personal artistic

Numărul total de posturi propuse pentru anul 2020 este de 112, din care:

  • •  Funcții contractuale de conducere - 10;

  • •  Funcți i contractuale de execuție -102;

Menționam ca celelalte prevederi ale Statului de funcții raman neschimbate.

în concluzie, propunem aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Teatrul German de Stat Timișoara, în forma prezentată conform anexei nr. 1 și anexei nr.2-părți integrante din prezentul raport.


Sef birou resurse umane-administrativ

Giurgean Mitra


Consiliul Local Timișoara

Teatrul German de Stat Timișoara

Anexa nr. 1 la ITCL nr./


APROBAT,

PRIMAR

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu

STAT DE FUNCȚII al Teatrului German de Stat Timișoara

Nr. crt.

Denumirea funcției

Grad/ treaptă prof.

Nivelul studiilor

Nr. posturi

1

Manager

II

S

1

2

Director adjunct

II

S

2

3

Contabil-șef

II

S

1

4

Șef serviciu

II

S

4

5

Șef birou

II

S

1

6

Șef formație muncitori

11

1

7

Actor

IA

S

7

8

Actor

I

S

13

9

Actor

II

S

9

10

Actor

I

M

1

11

Scenograf

I

S

1

12

Machior

I

S

1

13

Instrumentist

I

M

2

14

Instrumentist

11

M

2

15

Corepetitor

II

S

1

16

Sufleor

I

S

1

17

Consultant artistic

IA

S

2

18

Consultant artistic

I

S

1

19

Secretar literar

I

S

1

20

Secretar PR

I

S

2

21

Secretar PR

II

S

1

22

Secretar artistic

I

S

1

23

Secretar artistic

II

S

1

24

Referent

IA

M

2

25

Operator sunet

I

S

1

26

Operator imagine

I

S

2

TI

Maestru lumini-sunet

I

M

4

28

Regizor tehnic

I

M

2

29

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

I

15

30

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

II

3

31

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

III

1

32

Recuziter

I

1

33

Recuzitei'

II

1

34

Șofer

I

2

35

Pompier

1

36

Supraveghetor sală

M;G

4 posturi a câte Vi normă

37

Controlor bilete

M;G

1

38

îngrijitor

2

39

Auditor

I

S

2

40

Referent de specialitate

I

s

4

41

Consilier juridic

IA

s

1

42

Casier

M

1

43

Economist

IA

S

2

44

Economist

I

S

1

45

Magaziner

M;G

1

46

Curier

1

TOTAL

112 posturi

Director delegat,


Contabil-șef,


Șef birou

Resurse umane-administrativ,


Mitra GiurgeanCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT,


TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIȘOARA

Anexa nr.2 la H.C.L. NR............................

PRIMAR

Prof.dr. Robu Nicolae