Hotărârea nr. 82/2020

82/28.02.2020 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara SA
Hotararea Consiliului Local 82/28.02.2020
privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. Sc2020-4201/19.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 4201/19.02.2020 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-4201/19.02.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-4201/19.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2 lit. b), art. 29 alin. (3) şi alin. (5) şi art. 64 ind. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii de Transport Public Timişoara S.A.
Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara va propune candidaţi pentru funcţia vacanta din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A, propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de către expertul independent, care a fost contractat în acest sens, şi de către Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 622/2019.

Art. 2: Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selecţie - componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A..
Anunţul privind selecţia membrilor în Consiliul de Administraţie se publică, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.
Sursa de finanţare a procedurii este asigurată din bugetul local pe anul 2020, la Capitolul 51.02. " Autorităţi executive".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
- Societăţii de Transport Public Timişoara S.A;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

SC2020-

RAPORT DE SPECIALITATE privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecție în vederea evaluării/selecției membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară, modificată prin HCL nr. 622/10.12.2019;

Având în vedere demisia nr. SC2020-001881/28.01.2020 a domnului Iapă Cătălin Augustin din funcția de administrator la Societatea de Transport Public Timișoara SA;

Facem următoarele precizări:

Ca urmare a demisiei domnului Iapă Cătălin Augustin din funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA a rezultat un post vacant, fiind astfel necesară declanșarea unei noi proceduri de selecție în conformitate cu prevederile art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competența de a propune, în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație se realizează, în conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane împreună cu un expert independent ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în acest caz, suportând costurile procedurii de selecție.

Conform art. 129 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.

Potrivit art. 129 alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:

Autoritatea publică tutelară aprobă declanșarea unei noi proceduri de selecție pentru ocuparea postului vacant din Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara - va propune candidați pentru funcția vacantă din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA, propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de către expertul independent contractat în acest sens și de către Comisia de selecție constituită prin HCL. 308/2017, modificată prin HCL nr. 622/2019.

Anunțul privind selecția membrilor în consiliul de administrație se publică în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, prin grija Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanțare este asigurată din bugetul local pe anul 2020 la Capitolul 51.02. “ Autorități executive”.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Consilier, LAZĂR VIOLETA


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul

Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA

În conformitate cu dispozițiile OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A, au fost demarate proceduri de selecție. Acestea s-au finalizat prin întocmirea de către Comisia de selecție a rapoartelor finale pentru numirea noilor administratori.

Având în vedere art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competența de a propune, în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA

PRIMAR,


NICOLAE ROBU


CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

SC2020-

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind  guvernanţa corporativă a societãţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară, modificată prin HCL nr. 622/10.12.2019;

Având în vedere demisia nr. SC2020-001881/28.01.2020 a domnului Iapă Cătălin Augustin din funcția de administrator la Societatea de Transport Public Timișoara SA;

Facem următoarele precizări:

Ca urmare a demisiei domnului Iapă Cătălin Augustin din funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA a rezultat un post vacant, fiind astfel necesară declanșarea unei noi proceduri de selecție în conformitate cu prevederile art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr.  109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie se realizează, în conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

În conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane împreună cu un expert independent ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în acest caz, suportând costurile procedurii de selecţie.

Conform art. 129 alin. (2) lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local.

Potrivit art. 129 alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:

Autoritatea publică tutelară aprobă declanșarea unei noi proceduri de selecție pentru ocuparea postului vacant din Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara - va propune candidaţi pentru funcţia vacantă din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara SA, propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de către expertul independent contractat în acest sens şi de către Comisia de selecţie constituită prin HCL. 308/2017, modificată prin HCL nr. 622/2019.

Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local pe anul 2020 la Capitolul 51.02. “ Autorităţi executive”.

            Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

Consilier,

LAZĂR VIOLETA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

SC2020-

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre

privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA

           

 

            În conformitate cu dispozițiile OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului  de administraţie la Societatea de Transport  Public Timișoara S.A,  au fost demarate proceduri de selecţie.  Acestea s-au finalizat prin întocmirea de către Comisia de selecţie a rapoartelor finale pentru numirea noilor administratori.

Având în vedere art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr.  109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre pentru declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA

           

 

 

 

      PRIMAR,                                                                                                CONSILIER,

 

NICOLAE ROBU                                                                                    LAZĂR VIOLETA