Hotărârea nr. 81/2020

81/28.02.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012, nr. 24/23.01.2015 şi nr. 45/02.02.2016
Hotararea Consiliului Local 81/28.02.2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012, nr. 24/23.01.2015 şi nr. 45/02.02.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 19643/02.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 19643/ 02.08.2019, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.08.2019- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019- 19643/ 02.08.2019;
Având în vedere Adresa nr. SC2019 - 19643/24.02.2020 a Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-Verbal de şedinţă încheiat în data de 24.07.2019 cu ocazia consultării asociaţiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei şi camerele taximetriştilor cu privire la propunerea de modificare şi completare a Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2009, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012; nr.24/23.01.2015 şi nr.45/02.02.2016 şi înregistrat cu numărul SC2019-18770/24.07.2019;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare şi prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere aprobate prin Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 356/2007;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. d) şi alin. (7) lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012, nr. 24/23.01.2015 şi nr. 45/02.02.2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/24.03.2009, modificată şi completată, rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 și HCLMT nr. 45/02.02.2016.

ART. 43

 • (1) Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:

 • a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;

 • b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;

 • c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi în favoarea unor angajați ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

 • d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator.

 • (2) Ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (1), autoritatea de autorizare, la cererea transportatorilor inițiali, va comasa sau distribui corespunzător autorizațiile taxi între transportatorii inițiali și transportatorii nou-înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înființați.

 • (3) Comasarea sau distribuirea autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme, în cazurile prevăzute mai sus se realizează, astfel:

A. B.

 • i. Transportatorul va depune proiectul de fuziune/divizare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, din care să reiasă autovehiculele taxi cedate, identificate prin număr de înmatriculare și număr de identificare. Autorizarea noului/noilor transportator/transportatori rezultat/rezultați se face pe baza documentelor prevăzute în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

 • ii. Ca urmare a divizării sau fuzionării, autorizațiile taxi emise de autoritatea de autorizare se împart sau se comasează, după caz, noilor operatori economici rezultați, care au obținut autorizare de transport în condițiile prezentei legi.

 • iii. Numărul autorizațiilor taxi se împarte în cazul divizării sau se comaseaza în cazul fuzionării, în raport de numărul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv preluate conform contractului de fuzionare.

 • iv. Pe baza autorizațiilor taxi, deținute ca urmare a divizării sau fuzionării, contractele de atribuire a gestiunii delegate, initiale, vor fi cesionate corespunzator noilor operatori prevazuți la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (2).

 • v. În cazul în care concomitent cu divizarea sau fuzionarea se procedeaza la înlocuirea autovehiculelor taxi se vor respecta prevederile capitolului IV - Înlocuirea unui autovehicul din prezentul regulament.

C.

 • i. În cazul în care titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi, în favoarea unuia sau mai multor angajați ai acestuia, care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz, pentru distribuirea autorizațiilor taxi se va depune o documentație ce trebuie să conțină:

-declarație autentificată de un notar public, în original, din care să rezulte numărul autorizației taxi la care renunță transportatorul autorizat, angajatul căruia i se cedează autorizația și identificarea autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizația taxi (se va specifica obligatoriu numărul de înmatriculare și numărul de identificare);

-copia contractului de muncă al angajatului în favoarea căruia transportatorul autorizat cedează autorizația taxi, din care să reiasă că este angajat în cadrul societății respective, înregistrat la ITM, respectiv extras REVISAL;

 • - certificatul de înregistrare al noului transportator înființat și certificatul constatator eliberate de către Oficiul Registrului Comerțului, din care să reiasă că angajatul în favoarea căruia se cedează autorizația este persoana fizică autorizată (transportator = cod CAEN 4932).

-autorizația/autorizațiile taxi cedată, în original;

 • - copie a autorizației de transport;

 • - copia certificatului de înmatriculare și cărții de identitate a autovehicululuidin care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

 • - copie după certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român (R. A. R.) numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi, cu viza anuală valabilă;

 • - declarația pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art.14A2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește.

 • - declarația pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.

 • ii. Autorizarea noului transportator rezultat se face pe baza documentelor prevăzute în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

D\

 • i. In cazul în care titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator, autorizației taxi se va distribui noului transportator înființat - persoană juridică conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, numai în cazul în care transportatorul autorizat persoană fizică este asociat unic sau membrii întreprindere familială sunt asociați (transportator = cod CAEN 4932);

 • ii. Noul transportator - persoană juridică va fi autorizat pe baza documentelor prevăzute în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

 • iii. In vederea efectuării distribuirii autorizației taxi, noul transportator autorizat -persoană juridică va depune următoarele documente:

-declarație autentificată de un notar public, în original, din care să rezulte numărul autorizației taxi care se distribuie la noul transportator - persoană juridică și identificarea autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizația taxi (se va specifica obligatoriu numărul de înmatriculare și numărul de identificare);

-contractul de atribuire în gestiune delegată, în original;

 • - autorizația de transport și autorizația taxi cedată, în original;

 • - copie a autorizației de transport a noului transportator înființat;

 • - copia certificatului de înmatriculare și cărții de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat nou înființat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

 • - copie după certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român (R. A. R.) pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi, cu viza anuală valabilă, din care să reiasă că proprietarul este noul transportatorul autorizat nou înființat;

 • - furnizare informații a societății nou înființate - eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș;

 • - acordul societății de leasing în cazul în care autovehiculele cedate sunt deținute în temeiul unui contract de leasing;

 • - declarația pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art.14A2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește;

 • - declarația pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.

 • - certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că noul transportator autorizat nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul local.

 • (4) Pe baza autorizațiilor taxi obținute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor de mai sus, contractele inițiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător de autoritatea de autorizare, transportatorilor rezultați în urma derulării operațiunilor prevăzute la alin. (3), în interiorul aceluiași termen de valabilitate a contractului/contractelor inițial/inițiale.

 • (5) Eliberarea autorizațiilor va avea loc numai dacă se face dovada achitării taxei pentru modificarea acestora conform hotarârilor aprobate de Consiliul Local al municipiului Timișoara.

 • (6) Contravențiile și infracțiunile se vor sancționa conform articolelor precizate de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată și completată, și prezentul regulament adoptat prin hotărârea Consiliului Local a municipiului Timișoara, de către reprezentanții Direcției Generale D.P.P.R.U., agenții Poliției Locale Timișoara și agenți ai Poliției Rutiere, precum și de alte persoane precizate de Legea nr. 38/2003.

 • (7) O autorizație taxi care a fost suspendată nu poate fi supusă procedurii de cesionare.

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2019-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 și HCLMT nr. 45/02.02.2016

 • 1.  Descrierea situatiei actuale

Regulamentul pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, în care sunt reglementate principiile și obiectivele efectuării serviciului de taximetrie, dotarea autovehiculelor destinate acestui tip de transport, condițiile privind emiterea autorizațiilor de transport, autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi, precum și modalitatea și condițiile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru transportul de persoane în regim de taxi, siguranța rutieră, drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați, ale taximetriștilor, precum și ale utilizatorilor acestui tip de serviciu.

În urma consultării asociațiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei și camerelor taximetriștilor, Regulamentul pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipuilui Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 101/2009 a fost modificat și completat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, prin HCLMT nr. 24/23.01.2016 și HCLMT nr. 45/02.02.2016.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Potrivit art. 141, alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:

 • a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;

 • b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;

 • c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi în favoarea unor angajați ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

 • d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator.

Astfel, se impune modificarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipuilui Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 101/2009, modificat și completat, în sensul clarificării aspectelor privitoare la cesionarea autorizațiilor în baza art. 14A1 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 38/2003.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 și HCLMT nr. 45/02.02.2016.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2019-      /

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

PROCES - VERBAL

pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin

HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr.

24/23.01.2015 și HCLMT nr. 45/02.02.2016

Încheiat azi, 24.07.2019, cu ocazia convocării asociațiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei și camerele taximetriștilor în vederea consultării cu privire la propunerea de modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 și HCLMT nr. 45/02.02.2016.

Consultarea a avut loc la Primăriei Municipiului Timișoara, str. C.D. Loga nr. 1, Sala Mare a Consiuliului Local, începând cu ora 13,00.

Din partea Direcției Generale D.P.P.R.U. participă doamna Cristina Gavra, doamna Nastasia Pop, domnul Marinel Dragoș și domnul Adrian Petru Colojoară.

Din partea asociațiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei și camerele taximetriștilor au participat: domnul Ciocsan Ștefan - în calitate de reprezentant al Asociației Naționale a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi; domnul Herec Leontin - în calitate de reprezentant al Sindicatului Independent al Taximetriștilor Egali de Pretutindeni; domnul Alexa Titu - în calitate de reprezentanți ai Camerei Naționale a Taximetriștilor din România; domnul Florin Marcut, domnul Andrei Iustin, domnul Adrian Jugănaru și domnul Dinescu Mircea - în calitate de reprezentanți ai Asociației Profesionale ,,Banat Taxi”.

În urma mai multor discuții s-a constatat că propunerile de modificare și completare a Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 și HCLMT nr. 45/02.02.2016., sunt legale, conform propunerii atașate.

REPREZENTANȚI DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

ȘEF SERVICIU,             ȘEF BIROU,        ȘEF BIROU, CONSILIER,

ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA NASTASIA POP MARINEL DRAGOȘ

REPREZENTANȚI PROFESIONALE REPREZENTATIVE DIN DOMENIUL TAXIMETRIEI ȘI CAMERELE TAXIMETRIȘTILOR:

 • - DOMNUL CIOCSAN ȘTEFAN - în calitate de reprezentant al Asociației Naționale a Patronatului

Operatorilor de Transport în Regim de Taxi.........................................................................................

 • - DOMNUL HEREC LEONTIN - în calitate de reprezentant al Sindicatului Independent al

Taximetriștilor Egali de Pretutindeni......................................................................................................

 • - DOMNUL ALEXA TITU - în calitate de reprezentant al Camerei Naționale a Taximetriștilor din

România...................................................................................................................................................

 • - DOMNUL FLORIN MARCUT - în calitate de reprezentanți ai Asociației Profesionale ,,Banat

Taxi”........................................................................................................................................................

 • - DOMNUL ANDREI IUSTIN - în calitate de reprezentanți ai Asociației Profesionale ,,Banat

Taxi”........................................................................................................................................................

 • - DOMNUL ADRIAN JUGĂNARU - în calitate de reprezentanți ai Asociației Profesionale ,,Banat

Taxi”........................................................................................................................................................

- DOMNUL DINESCU MIRCEA - în calitate de reprezentanți ai Asociației Profesionale ,,Banat

Taxi”........................................................................................................................................................

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2019-      /

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr.

24/23.01.2015 și HCLMT nr. 45/02.02.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-       /            pentru modificarea și

completarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 și HCLMT nr. 45/02.02.2016. Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea nr. 101/24.03.2009, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Regulamentul pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, în care sunt reglementate principiile și obiectivele efectuării serviciului de taximetrie, dotarea autovehiculelor destinate acestui tip de transport, condițiile privind emiterea autorizațiilor de transport, autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi, precum și modalitatea și condițiile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru transportul de persoane în regim de taxi, siguranța rutieră, drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați, ale taximetriștilor, precum și ale utilizatorilor acestui tip de serviciu. Au fost reglementate condițiile de prelungire a autorizațiilor taxi atribuite pentru prima dată, criteriile de departajare și punctajele aferente, în ceea ce privește atribuirea autorizațiilor taxi, condițiile prin care un autovehicul care prestează serviciul de transport în regim de taxi poate fi înlocuit cu alt autovehicul, răspunderi și sancțiuni, precum și culoarea autovehiculelor taxi în conformitate cu art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 pentru personalizarea acestuia în trafic, etc.

În urma consultării asociațiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei și camerelor taximetriștilor, Regulamentul pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipuilui Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 101/2009 a fost modificat și completat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, prin HCLMT nr. 24/23.01.2016 și HCLMT nr. 45/02.02.2016.

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată, care la art. 3 alin. (1) precizează faptul că serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare.

De asemenea, art. 3 din Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere aprobate prin Ordin nr. 356/2007 prevede că autoritățile administrației publice locale au competențe, în condițiile Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentelor norme metodologice, în ceea ce privește înființarea, reglementarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul executării serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere.

Potrivit art. 141, alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:

 • a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;

 • b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;

 • c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi în favoarea unor angajați ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

 • d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator.

Conform art. 141 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitentă a autorizațiilor taxi, deținute de titularii inițiali ai contractelor de atribuire a gestiunii, la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii inițiali și transportatorii nou-înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înființați.

În baza acestor prevederi Autoritatea de autorizare a pus în aplicare pervederile art. 141, alin. (4) lit. a)-c), cu excepția lit. d) din Legea nr. 38/2003. Pentru punerea în aplicare a art. 141, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 38/2003, Autoritatea de autorizare a solicitat punctul de vedere al Oficiul Național al Registrului Comerțului - instituție care are funcția de înregistrare a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, precum și a persoanelor juridice. Prin adresa nr. 254141/09.11.2010, instituția ne comunică faptul că actul normativ care reglementează înregistrarea ca persoană fizică autorizată nu conține prevederi privind posibilitatea de transformare a unei persoane fizice autorizate în persoană juridică.

De asemenea prin adresa cu nr. 12841/16.02.2016 Oficiul Național al Registrului Comerțului ne comunică faptul că întreprinderea familială sau oricare altă formă regelementată prin oug nr. 44/2008 nu poate deveni persoană juridică, indiferent care ar fi forma acesteia de organizare sau actul normativ care o guvernează. Ca atare art. 14A1 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 38/2003, modificată și completată, nu poate fi pus în practică de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ca urmare a solicitării noastre privind punerea în aplicare a prevederilor art. 14A1 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 38/2003, ne transmite că nu au atribuții de reglementare și nici nu este abilitată să emită interpretări, cu caracter general obligatoriu, ale normelor din legislația primară.

Întrucât legislația în domeniul serviciilor de transport persoane în regim de taxi nu este suficient de clară, prin Sentința civilă nr. 1048 din data 21.06.2018 pronunțată de Tribunalul Timiș Secția de Contecios Administrativ și Fiscal, definitivă în șnur cu Decizia Civilă nr. 2108 din data de 23.10.2018 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția Contencios Adminstrativ și Fiscal instanța a dispus cesionarea contractului de atribuire în gestiune delegata de la anumiți transportatori persoane fizice autorizate/inteprinderi familiale către transportatori autorizati persoane juridice.

Astfel, se impune modificarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipuilui Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 101/2009, modificat și completat, în sensul clarificării aspectelor privitoare la cesionarea autorizațiilor în baza art. 14A1 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 38/2003.

În cadrul atribuțiilor de coordonare a activităților privind transportul în regim de taxi, autoritățile administrației publice locale sau ale municipiului București, după caz, emit reglementări referitoare la (art. 13 din Legea nr. 38/2003) regulamentul de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri pe teritoriul localității respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare; alte prevederi necesare bunei organizări și executări a serviciilor de transport în regim de taxi.

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și

Cod FO53-01, ver.2

întreprinderile familiale; Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul nr. 207/2007;

Ținând cont de cele de mai sus propunem modificarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat și completat, conform Anexei.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 și HCLMT nr. 45/02.02.2016, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP


CONSILIER B.T.S.C.,

MARINEL DRAGOS

ANEXA LA HCL NR. ………/………………

 

 

Modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 şi HCLMT nr. 45/02.02.2016.

 

ART. 43

(1) Cesionarea parţială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operaţiuni:

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naştere unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naştere unor noi transportatori;

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi în favoarea unor angajaţi ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naştere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociaţie familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naştere unui nou transportator.

(2) Ca urmare a înfiinţării noilor transportatori în urma uneia dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1), autoritatea de autorizare, la cererea transportatorilor iniţiali, va comasa sau distribui corespunzător autorizaţiile taxi între transportatorii iniţiali şi transportatorii nou-înfiinţaţi, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor şi transportatorii nou-înfiinţaţi.

(3) Comasarea sau distribuirea autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, în cazurile prevăzute mai sus se realizează, astfel:

 

A. B.

i. Transportatorul va depune proiectul de fuziune/divizare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, din care să reiasă autovehiculele taxi cedate, identificate prin număr de înmatriculare şi număr de identificare. Autorizarea noului/noilor transportator/transportatori rezultat/rezultaţi se face pe baza documentelor prevăzute în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

ii. Ca urmare a divizării sau fuzionării, autorizaţiile taxi emise de autoritatea de autorizare se împart sau se comasează, după caz, noilor operatori economici rezultaţi, care au obţinut autorizare de transport în condiţiile prezentei legi.

iii. Numărul autorizaţiilor taxi se împarte în cazul divizării sau se comaseaza în cazul fuzionării, în raport de numărul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv preluate conform contractului de fuzionare.

iv. Pe baza autorizaţiilor taxi, deţinute ca urmare a divizării sau fuzionării, contractele de atribuire a gestiunii delegate, initiale, vor fi cesionate corespunzator noilor operatori prevazuţi la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (2).

v. În cazul în care concomitent cu divizarea sau fuzionarea se procedeaza la înlocuirea autovehiculelor taxi se vor respecta prevederile capitolului IV - Înlocuirea unui autovehicul din prezentul regulament.

 

C.

i. În cazul în care titularul contractului de atribuire a gestiunii renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi, în favoarea unuia sau mai multor angajaţi ai acestuia, care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naştere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz, pentru distribuirea autorizaţiilor taxi se va depune o documentaţie ce trebuie să conţină:

-declaraţie autentificată de un notar public, în original, din care să rezulte numărul autorizaţiei taxi la care renunţă transportatorul autorizat, angajatul căruia i se cedează autorizaţia şi identificarea autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizaţia taxi (se va specifica obligatoriu numărul de înmatriculare şi numărul de identificare);

-copia contractului de muncă al angajatului în favoarea căruia transportatorul autorizat cedează autorizaţia taxi, din care să reiasă că este angajat în cadrul societăţii respective, înregistrat la ITM, respectiv extras REVISAL;

- certificatul de înregistrare al noului transportator înfiinţat şi certificatul constatator eliberate de către Oficiul Registrului Comerţului, din care să reiasă că angajatul în favoarea căruia se cedează autorizaţia este persoana fizică autorizată (transportator = cod CAEN 4932).

-autorizaţia/autorizaţiile taxi cedată, în original;

- copie a autorizaţiei de transport;

- copia certificatului de înmatriculare şi cărţii de identitate a autovehicululuidin care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

- copie după certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român (R. A. R.) numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi, cu viza anuală valabilă;

- declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art.14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte.

- declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.

ii. Autorizarea noului transportator rezultat se face pe baza documentelor prevăzute în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

 

D.

i. În cazul în care titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociaţie familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naştere unui nou transportator, autorizaţiei taxi se va distribui noului transportator înfiinţat - persoană juridică conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, numai în cazul în care transportatorul autorizat persoană fizică este asociat unic sau membrii întreprindere familială sunt asociaţi (transportator = cod CAEN 4932);

ii. Noul transportator – persoană juridică va fi autorizat pe baza documentelor prevăzute în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

iii. În vederea efectuării distribuirii autorizaţiei taxi, noul transportator autorizat –persoană juridică va depune următoarele documente:

-declaraţie autentificată de un notar public, în original, din care să rezulte numărul autorizaţiei taxi care se distribuie la noul transportator – persoană juridică şi identificarea autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizaţia taxi (se va specifica obligatoriu numărul de înmatriculare şi numărul de identificare);

-contractul de atribuire în gestiune delegată, în original;

- autorizaţia de transport şi autorizaţia taxi cedată, în original;

- copie a autorizaţiei de transport a noului transportator înfiinţat;

- copia certificatului de înmatriculare şi cărţii de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat nou înfiinţat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

- copie după certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român (R. A. R.) pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi, cu viza anuală valabilă, din care să reiasă că proprietarul este noul transportatorul autorizat nou înfiinţat;

- furnizare informaţii a societăţii nou înfiinţate - eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş;

- acordul societăţii de leasing în cazul în care autovehiculele cedate sunt deţinute în temeiul unui contract de leasing;

- declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art.14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte;

- declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.

- certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că noul transportator autorizat nu are datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.

 

 

(4) Pe baza autorizaţiilor taxi obţinute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor de mai sus, contractele iniţiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător de autoritatea de autorizare, transportatorilor rezultaţi în urma derulării operaţiunilor prevăzute la alin. (3), în interiorul aceluiaşi termen de valabilitate a contractului/contractelor iniţial/iniţiale.

(5) Eliberarea autorizaţiilor va avea loc numai dacă se face dovada achitării taxei pentru modificarea acestora conform hotarârilor aprobate de Consiliul Local al municipiului Timişoara.

(6) Contravenţiile şi infracţiunile se vor sancţiona conform articolelor precizate de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, şi prezentul regulament adoptat prin hotărârea Consiliului Local a municipiului Timişoara, de către reprezentanţii Direcţiei Generale D.P.P.R.U., agenţii Poliţiei Locale Timişoara şi agenţi ai Poliţiei Rutiere, precum şi de alte persoane precizate de Legea nr. 38/2003.

(7) O autorizaţie taxi care a fost suspendată nu poate fi supusă procedurii de cesionare.

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

SC2019-

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului  pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 şi HCLMT nr. 45/02.02.2016

 

1.       Descrierea situatiei actuale

Regulamentul  pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, în care sunt reglementate principiile şi obiectivele efectuării serviciului de taximetrie, dotarea autovehiculelor destinate acestui tip de transport, condiţiile privind emiterea autorizaţiilor de transport, autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat taxi, precum şi modalitatea şi condiţiile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru transportul de persoane în regim de taxi, siguranţa rutieră, drepturile şi obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale taximetriştilor, precum şi ale utilizatorilor acestui tip de serviciu.

În urma consultării asociaţiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei şi camerelor taximetriştilor, Regulamentul pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipuilui Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 101/2009 a fost modificat şi completat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, prin HCLMT nr. 24/23.01.2016 şi HCLMT nr. 45/02.02.2016.

2.       Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Potrivit art. 141, alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cesionarea parţială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operaţiuni:

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naştere unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naştere unor noi transportatori;

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi în favoarea unor angajaţi ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naştere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociaţie familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naştere unui nou transportator.

Astfel, se impune modificarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipuilui Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 101/2009, modificat şi completat, în sensul clarificării aspectelor privitoare la cesionarea autorizaţiilor în baza art. 14^1 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 38/2003.

3.      Alte informatii - Nu este cazul.

4.      Concluzii

Consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului  pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 şi HCLMT nr. 45/02.02.2016.

PRIMAR,

 

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

NICOLAE ROBU

 

CULIŢĂ CHIŞ

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL   TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2019-            /

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului  pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 şi HCLMT nr. 45/02.02.2016

 

 

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-            /                   pentru modificarea şi completarea Regulamentului  pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 şi HCLMT nr. 45/02.02.2016. Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea nr. 101/24.03.2009, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat  Regulamentul  pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, în care sunt reglementate principiile şi obiectivele efectuării serviciului de taximetrie, dotarea autovehiculelor destinate acestui tip de transport, condiţiile privind emiterea autorizaţiilor de transport, autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat taxi, precum şi modalitatea şi condiţiile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru transportul de persoane în regim de taxi, siguranţa rutieră, drepturile şi obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale taximetriştilor, precum şi ale utilizatorilor acestui tip de serviciu. Au fost reglementate condiţiile de prelungire a autorizaţiilor taxi atribuite pentru prima dată, criteriile de departajare şi punctajele aferente, în ceea ce priveşte atribuirea autorizaţiilor taxi, condiţiile prin care un autovehicul care prestează serviciul de transport în regim de taxi poate fi înlocuit cu alt autovehicul, răspunderi şi sancţiuni, precum şi culoarea autovehiculelor taxi în conformitate cu art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 pentru personalizarea acestuia în trafic, etc.

În urma consultării asociaţiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei şi camerelor taximetriştilor, Regulamentul pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipuilui Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 101/2009 a fost modificat şi completat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, prin HCLMT nr. 24/23.01.2016 şi HCLMT nr. 45/02.02.2016.

            Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată, care la art. 3 alin. (1) precizează faptul că serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare.

De asemenea, art. 3 din Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12003    38 10 201   0 17>Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere aprobate prin Ordin nr. 356/2007 prevede că autorităţile administraţiei publice locale au competenţe, în condiţiile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice, în ceea ce priveşte înfiinţarea, reglementarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere.

Potrivit art. 141, alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cesionarea parţială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operaţiuni:

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naştere unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naştere unor noi transportatori;

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi în favoarea unor angajaţi ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naştere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociaţie familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naştere unui nou transportator.

Conform art. 141 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, ca urmare a înfiinţării noilor transportatori în urma uneia dintre operaţiunile prevăzute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitentă a autorizaţiilor taxi, deţinute de titularii iniţiali ai contractelor de atribuire a gestiunii, la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii iniţiali şi transportatorii nou-înfiinţaţi, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor şi transportatorii nou-înfiinţaţi.

În baza acestor prevederi Autoritatea de autorizare a pus în aplicare pervederile art. 141, alin. (4) lit. a)-c), cu excepţia lit. d) din Legea nr. 38/2003. Pentru punerea în aplicare a art. 141, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 38/2003, Autoritatea de autorizare a solicitat punctul de vedere al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – instituţie care are funcţia de înregistrare a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, precum şi a persoanelor juridice. Prin adresa nr. 254141/09.11.2010, instituţia ne comunică faptul că  actul normativ care reglementează înregistrarea ca persoană fizică autorizată nu conţine prevederi privind posibilitatea de transformare a unei persoane fizice autorizate în persoană juridică.                       

De asemenea  prin adresa cu nr. 12841/16.02.2016 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului  ne comunică faptul că întreprinderea familială sau oricare altă formă regelementată prin oug nr. 44/2008 nu poate deveni persoană juridică, indiferent care ar fi forma acesteia de organizare sau actul normativ care o guvernează. Ca atare art. 14^1 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 38/2003, modificată şi completată, nu poate fi pus în practică de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, ca urmare a solicitării noastre privind punerea în aplicare a prevederilor art. 14^1 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 38/2003, ne transmite că nu au atribuţii de reglementare şi nici nu este abilitată să emită interpretări, cu caracter general obligatoriu, ale normelor din legislaţia primară.

Întrucât legislaţia în domeniul serviciilor de transport persoane în regim de taxi nu este suficient de clară, prin Sentinţa civilă nr. 1048  din data 21.06.2018 pronunţată de Tribunalul Timiş Secţia de Contecios Administrativ şi Fiscal, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 2108 din data de 23.10.2018 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, Secţia Contencios Adminstrativ şi Fiscal instanţa a dispus cesionarea contractului de atribuire în gestiune delegata  de la anumiţi transportatori persoane fizice autorizate/inteprinderi familiale către transportatori autorizati persoane juridice.

Astfel, se impune modificarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipuilui Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 101/2009, modificat şi completat, în sensul clarificării aspectelor privitoare la cesionarea autorizaţiilor în baza art. 14^1 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 38/2003.

În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi, autorităţile administraţiei publice locale sau ale municipiului Bucureşti, după caz, emit reglementări referitoare la (art. 13 din Legea nr. 38/2003) regulamentul de organizare şi executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri pe teritoriul localităţii respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare; alte prevederi necesare bunei organizări şi executări a serviciilor de transport în regim de taxi.

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul nr. 207/2007;

            Ţinând cont de cele de mai sus propunem modificarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat şi completat, conform Anexei.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului  pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 şi HCLMT nr. 45/02.02.2016, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

 

 

DIRECTOR,

 

ŞEF SERVICIU T.,

CULIŢĂ   CHIŞ

 

ADRIAN COLOJOARĂ

 

 

 

ŞEF BIROU T.S.C.,

 

ŞEF BIROU G.M.P.E.,

CRISTINA GAVRA

 

NASTASIA POP

 

 

 

CONSILIER  B.T.S.C.,

MARINEL DRAGOS

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL   TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2019-            /

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

PROCES – VERBAL

pentru modificarea şi completarea Regulamentului  pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 şi HCLMT nr. 45/02.02.2016

 

 

Încheiat azi, 24.07.2019, cu ocazia convocării asociaţiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei şi camerele taximetriştilor în vederea consultării cu privire la propunerea de modificarea şi completarea Regulamentului  pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 şi HCLMT nr. 45/02.02.2016.

Consultarea a avut loc la Primăriei Municipiului Timişoara, str. C.D. Loga nr. 1, Sala Mare a Consiuliului Local, începând cu ora 13,00.

Din partea Direcţiei Generale D.P.P.R.U. participă doamna Cristina Gavra, doamna Nastasia Pop, domnul Marinel Dragoş şi domnul Adrian Petru Colojoară.

            Din partea asociaţiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei şi camerele taximetriştilor au participat: domnul Ciocsan Ştefan - în calitate de reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi; domnul Herec Leontin - în calitate de reprezentant al Sindicatului Independent al Taximetriştilor Egali de Pretutindeni; domnul Alexa Titu - în calitate de reprezentanţi ai Camerei Naţionale a Taximetriştilor din România; domnul Florin Marcut, domnul Andrei Iustin, domnul Adrian Jugănaru şi domnul Dinescu Mircea - în calitate de reprezentanţi ai Asociaţiei Profesionale ,,Banat Taxi”.

            În urma mai multor discuţii s-a constatat că propunerile de modificare şi completare a Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 şi HCLMT nr. 45/02.02.2016., sunt legale, conform propunerii ataşate.

 

REPREZENTANŢI  DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

 

       ŞEF SERVICIU,                            ŞEF BIROU,                 ŞEF BIROU,             CONSILIER,

ADRIAN COLOJOARĂ               CRISTINA GAVRA       NASTASIA POP     MARINEL DRAGOŞ

 

 

 

REPREZENTANŢI  PROFESIONALE REPREZENTATIVE DIN DOMENIUL TAXIMETRIEI ŞI CAMERELE TAXIMETRIŞTILOR:

 

- DOMNUL CIOCSAN ŞTEFAN - în calitate de reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi .........................................................................................

 

 

- DOMNUL HEREC LEONTIN - în calitate de reprezentant al Sindicatului Independent al Taximetriştilor Egali de Pretutindeni ......................................................................................................

 

 

- DOMNUL ALEXA TITU - în calitate de reprezentant al Camerei Naţionale a Taximetriştilor din România...................................................................................................................................................

 

 

- DOMNUL FLORIN MARCUT -  în calitate de reprezentanţi ai Asociaţiei Profesionale ,,Banat Taxi”........................................................................................................................................................

 

- DOMNUL ANDREI IUSTIN -  în calitate de reprezentanţi ai Asociaţiei Profesionale ,,Banat Taxi”........................................................................................................................................................

 

- DOMNUL ADRIAN JUGĂNARU -  în calitate de reprezentanţi ai Asociaţiei Profesionale ,,Banat Taxi”........................................................................................................................................................

 

 

- DOMNUL DINESCU MIRCEA -  în calitate de reprezentanţi ai Asociaţiei Profesionale ,,Banat Taxi”........................................................................................................................................................