Hotărârea nr. 80/2020

80/28.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta principalelor artere de trafic", Calea Torontalului FN, CF 410174, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 80/28.02.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta principalelor artere de trafic", Calea Torontalului FN, CF 410174, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-002588/21.02.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-002588/21.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taze, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 25/26.11.2015, Avizul Arhitectului Şef nr. 01/30.01.2020 si adresa UR2020-003273/21.02.2020 de completare a Avizului Arhitect Sef nr. 01/30.01.2020, de Aviz C. J. Timis nr. 73/23.12.2019 si Certificatului CJT nr. R 20768/19.02.2020 de indreptare a unui inscris din Aviz nr. 73/23.12.2019;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 12 din 13.03.2017 prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTEArt.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta principalelor artere de trafic", Calea Torontalului FN, CF 410174, Timişoara având ca beneficiar pe SC AGRO-CEN SRL, întocmit conform Proiectului nr. AGO.149-19, realizat de SC ALBENDIEGO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii propuşi pentru cele doua subzone, şi in conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 01/30.01.2020, si adresei UR2020-003273/21.02.2020 de completare a Avizului Arhitect Sef nr. 01/30.01.2020 sunt:
1. Subzona Utr Lc___LOCUINTE COLECTIVE cu regim de construire deschis adiacente principalelor artere de trafic (parcelele 2-9):
- regim de construire izolat;
- functiunea predominanta: locuire colectiva;
- inaltimea maxima: Hmax=28,00m, pentru S+P+6E+Er;
- POTmax= 35%; - CUTmax=2,1;
- retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. U.I.03 - Reglementari urbanistice, Etapa 1 si conf. plansei nr. U.II.03 - Reglementari urbanistice, Etapa 2.

2. Subzona Utr M__ZONA MIXTA cu regim de construire deschis adiacente principalelor artere de trafic:
- regim de construire izolat;
- functiunea predominanta: locuire colectiva, activitati administrative, administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de invatamant, de sanatate cu caracter ambulatoriu, de turism;
- inaltimea maxima: Hmax=35,00m, pentru 2S+P+M+8E+Er;
- POTmax= 60%;
- CUTmax=2,4;
- retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. U.I.03 - Reglementari urbanistice, Etapa 1 si conf. plansei nr. U.II.03 - Reglementari urbanistice, Etapa 2.
Suprafaţa totală de spatii verzi este de 15,00%, conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 12 din 13.03.2017;
Cladirile vor fi dotate în mod obligatoriu cu lift; acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005753/28.11.2019; .


Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta principalelor artere de trafic", Calea Torontalului FN, CF 410174, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 34.900mp, identificat prin CF 410174 (CF vechi 150166, top A347/3) cad 410174, situat in extravilan, categoria de folosinta arabil, este proprietatea SC AGRO-CEN SRL, CIF: 17997717.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta principalelor artere de trafic", Calea Torontalului FN, CF 410174, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generala de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC AGRO-CEN SRL, CIF: 17997717;
- Proiectantului SC ALBENDIEGO SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.