Hotărârea nr. 79/2020

79/28.02.2020 Privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 79/28.02.2020
Privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020 - 3983/13.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-3583 din data de 13.02.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-3583/13.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.60/21.02.2017;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.c) şi alin.(7), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1), lit.a) şi art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Lista de priorităţi pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuinţe;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-3583/13.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2020;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listei de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 -republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 - privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată și modificată prin Legea 241/2001.

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre „privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara ”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, Mihai Boncea

ȘEF BIROU, Simona Bălan


2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-3583/13.02.2020


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR,

IMRE FARKAS


DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea


LISTA PRIORITATI - ANUL 2020

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

1

TAUTEANU MIHAELA ELENA

D72009-2308

19.03.2009

47

10

57

2

CHIE MARIN

DO696-428

24.02.1996

33

23

56

3

GORBE AUREL

DO696-2391

29.10.1996

31

23

54

4

OLARU ELENA

DO6X1-3002

22.05.2001

35

18

53

5

DAICU VICTORIA

DO695-3895

27.10.1995

28

24

52

6

CSIZSEC CRISTINA

DO698-391

09.04.1998

31

21

52

7

SAVA MIMI LAURA

DO699-1085

06.08.1999

32

20

52

8

FEDOREAC VASILE ADRIAN

DO698-417

12.03.1998

30

21

51

9

STREMCIUC VIOLETA ANGELA

D82003-8983

13.11.2003

35

16

51

10

KIBEDI FLORENTINA

D82003-4867

17.12.2003

35

16

51

11

BRICA MARIA

DO697-1240

22.05.1997

27

22

49

12

NEAGA NECULAI

D72002-8419

24.09.2002

32

17

49

13

DURA MARIAN VIOREL

D82004-4943

04.08.2004

34

15

49

14

NOVAKOVICS COSMIN

CT2015-882

13.02.2015

45

4

49

15

GRADINARU MARICICA

DO6X1-2027

15.03.2001

29

18

47

16

FOGARASSY ALEXANDRU

DO6X2-1546

05.03.2002

30

17

47

17

CALIN VIOREL

CT2014-1780

15.04.2014

42

5

47

18

GLAT VERONICA

DO696-2097

04.10.1996

23

23

46

19

MAIER AUREL

D82003-3971

11.06.2003

30

16

46

20

MULLER ELENA

D82007-2989

03.07.2007

34

12

46

21

BUTARU LIVIA

SC098-4468

03.04.1998

24

21

45

22

ROTARIU RODICA

D82003-1810

25.03.2003

29

16

45

23

DOBRESCU ELISABETA

D82003-5914

05.08.2003

29

16

45

24

IONESCU (STAN) LENUTA DORINA

D72006-4530

31.07.2006

32

13

45

25

BUDA DORINA

DO698-1609

21.12.1998

23

21

44

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

26

TIRZIU IONELA ADELINA

D82002-561

29.10.2002

27

17

44

27

STANCA ION

D82003-4774

04.07.2003

28

16

44

28

RADU FLOAREA

D82003-5561

25.07.2003

28

16

44

29

NICOLICI NICOLETA

D72004-2565

05.04.2004

29

15

44

30

TOBA CORINA

D72008-2516

11.04.2008

33

11

44

31

POP MARIA

DP2012-3950

26.06.2012

37

7

44

32

URSU ELENA SILVICA

CT2014-5220

07.10.2014

39

5

44

33

TANASIE VICTORIA

DO695-3182

08.08.1995

19

24

43

34

COSTEA ANA

DO6X-2051

25.02.2000

24

19

43

35

ALBU TEODORA

DO6X2-1925

14.03.2002

26

17

43

36

CORNEANU DOMITRU EUGEN

D82003-9338

02.12.2003

27

16

43

37

ARDELEAN GHEORGHE

D72004-5729

28.09.2004

28

15

43

38

TODOR RAFAEL

CT2014-3191

01.07.2014

38

5

43

39

CRET NICOLETA

CT2015-4761

15.07.2015

39

4

43

40

TIMIS ADINA SICA

CT2017-7593

21.12.2017

41

2

43

41

KOVACS LILIANA

DO697-1705

11.09.1997

20

22

42

42

TARLEA CORINA MARIA

D72002-6782

29.07.2002

25

17

42

43

IAKAB IOSIF

D82003-4885

11.07.2003

26

16

42

44

STOICA GHEORGHE

D72005-1704

22.03.2005

28

14

42

45

CHIRCA ELENA

D82005-3907

05.08.2005

28

14

42

46

GENDELON GIANINA

D72008-8825

17.12.2008

31

11

42

47

IGAS NICOLETA LUMINITA

DP2010-8441

07.10.2010

33

9

42

48

MIHAI (CICOARE) MARIA

PA8X-2757

13.09.2000

22

19

41

49

KOSKA GEORGETA

PA8X-4397

14.12.2000

22

19

41

50

ZAKAR MIRCEA

DO6X-1911

06.03.2001

23

18

41

51

CICOARE MARIKA

D72002-3200

19.04.2002

24

17

41

52

IOAN DORIN

D82004-6661

22.10.2004

26

15

41

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

53

LUGOSI MARIA IULIANA

D72008-6954

27.10.2008

30

11

41

54

CIAUSU ROXANA

DP2009-10638

03.11.2009

31

10

41

55

NOVACOVICIU CRISTINA AURICA

DP2010-8096

24.09.2010

32

9

41

56

ONUT VIORICA

DP2011-3629

10.06.2011

33

8

41

57

CUC ANA MARIA LOREDANA

DP2011-4280

06.07.2011

33

8

41

58

ALEXA VOICHITA

CT2015-1793

24.03.2015

37

4

41

59

CIURARIU DORINA

DO6X1-5476

12.09.2001

22

18

40

60

LOBONT FLORICA

CT2015-3913

18.06.2015

36

4

40

61

MACAI ALINA MONICA

CT2016-33

11.01.2016

36

4

40

62

KOVACS IULIANA

DO6X-1578

14.02.2000

20

19

39

63

MICLUTI DAN

PA8X-965

16.06.2000

20

19

39

64

KOVACS PAUL

PA8X-1855

13.07.2001

21

18

39

65

GHERASA DORIN

D82003-2371

21.04.2003

23

16

39

66

CIRLESCU DANIEL

D82005-1686

12.04.2005

25

14

39

67

REMES IOAN

D72009-1415

19.02.2009

29

10

39

68

RADU COSMIN ADRIAN

DP2010-5959

28.06.2010

30

9

39

69

JAVAHER-RASHIDI LAURA MARIA

CT2014-5665

28.10.2014

34

5

39

70

CERCEL SIMONA

CT2015-3980

22.06.2015

35

4

39

71

AVRAM ANISOARA

D72004-7169

30.11.2004

23

15

38

72

PETREA CRISTIAN

DP2009-12213

10.12.2009

28

10

38

73

IACOB IULIAN

CT2014-368

28.01.2014

32

6

38

74

ICHIM LUCRETIA

CT2014-4213

19.08.2014

33

5

38

75

URSEI FRANCISC

CT2014-5861

06.11.2014

33

5

38

76

DUTCA NARCISA MARINELA

CT2017-2433

06.04.2017

36

2

38

77

SZILAGYI ALINA NICOLETA

CT2018-2482

23.05.2018

37

1

38

78

NOVACOVICI VERONICA

DO799-3618

29.09.1999

17

20

37

79

SALAK DANUTA

D72004-3335

05.05.2004

22

15

37

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

80

VARGA DEZIDERIU

D82004-6705

26.10.2004

22

15

37

81

CINTEAN COSMIN

D82005-5928

24.11.2005

23

14

37

82

SOUABER ANA

D82006-2124

20.07.2006

24

13

37

83

LAKATOS TAMAS

CT2014-2910

16.06.2014

32

5

37

84

BADEA PETRE CRISTIAN

CT2019-6597

16.10.2019

37

0

37

85

ALAS FLORIN

DO697-1598

03.05.1997

14

22

36

86

KOCIS MARIA

D72002-2939

12.04.2002

19

17

36

87

VLADIC OPRICA

D72002-5691

25.06.2002

19

17

36

88

MIHAI MONICA

D82003-9382

03.12.2003

20

16

36

89

COSTELAS OCTAVIAN GHEORGHE

D82007-2894

26.06.2007

24

12

36

90

RADU STELIANA CARMEN

D72009-141

13.01.2009

25

11

36

91

FIRA CLAUDIA RAMONA

CT2014-4750

15.09.2014

31

5

36

92

TILICA DANIELA ILEANA

CT2015-6561

07.10.2015

32

4

36

93

NEDA EBRU GEORGIANA

CT2019-970

08.03.2019

36

0

36

94

HRITCU LUCRETIA

D82003-5526

25.07.2003

19

16

35

95

PINZARI EUGENIA

D82005-125

14.01.2005

20

15

35

96

CUC VIOREL

D72006-1945

24.03.2006

22

13

35

97

TROFIN ANISOARA

DP2012-3782

18.06.2012

28

7

35

98

OTVOS MAGDOLNA

DP2012-4387

17.07.2012

28

7

35

99

SUCIU SIMONA

CT2013-2434

15.05.2013

29

6

35

100

IEPURE FLORENTINA LENUTA

CT2016-2670

10.05.2016

32

3

35

101

LAY LIVIU

CT2016-5889

18.10.2016

32

3

35

102

BAITAR ZORANA

CT2016-6424

07.11.2016

32

3

35

103

JUSCA EMANUEL ROMULUS

CT2017-5533

11.09.2017

33

2

35

104

JUSCA IOAN ALIN

CT2017-5534

11.09.2017

33

2

35

105

VULPE ANA-MARIA

CT2018-3323

09.07.2018

34

1

35

106

TOTH DENISA FLORENTINA

CT2019-5902

18.09.2019

35

0

35

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

107

DRAGOI CRISTINA

CT2019-6269

03.10.2019

35

0

35

108

ROGOJAN DANUT

DO697-1886

08.10.1997

12

22

34

109

TOADER MILICA

DP2009-10666

03.11.2009

24

10

34

110

BUNDURUS DOREL IOAN

DP2010-5234

03.06.2010

25

9

34

111

IENCI VASILICA LAVINIA

DP2012-6085

28.09.2012

27

7

34

112

DARMON FELICIAN CRISTIAN

CT2013-4215

05.09.2013

28

6

34

113

FILIMON CRISTIAN

CT2015-571

30.01.2015

29

5

34

114

ARDELEAN CRISTINA MIHAELA

CT2016-2114

13.04.2016

31

3

34

115

NICOLIN LOREDANA NINA

CT2016-5743

12.10.2016

31

3

34

116

CANDOI LIVIU CRISTIAN

CT2016-5884

18.10.2016

31

3

34

117

NOVACOVICI MARIA

CT2016-6018

24.10.2016

31

3

34

118

GEORGE CONSTANTIN

CT2017-2154

29.03.2017

32

2

34

119

MILOS CLAUDIA CARITA

CT2019-4530

10.07.2019

34

0

34

120

MUCENICU RODICA

D72002-6127

08.07.2002

16

17

33

121

MUCENICU OVIDIU CIPRIAN

D82007-1020

20.03.2007

21

12

33

122

NOVACOVICIU AUREL

D72009-1233

12.02.2009

23

10

33

123

BOTIU CLARA FLORICA

D72009-1771

03.03.2009

23

10

33

124

DAMIAN ANA MIHAELA

DP2010-5887

22.06.2010

24

9

33

125

MAGO GYONGI MARGIT

CT2014-4780

16.09.2014

28

5

33

126

KOVACS EVA

CT2014-5443

16.10.2014

28

5

33

127

POLOBOC MIRCEA

CT2014-5758

03.11.2014

28

5

33

128

JITIANU IULIANA

CT2015-4876

20.07.2015

29

4

33

129

CHITU MIHAELA ALINA

CT2015-5599

21.08.2015

29

4

33

130

LARION ANA

CT2015-6590

07.10.2015

29

4

33

131

VERES VIORICA DOINA

CT2016-1761

31.03.2016

30

3

33

132

BERENEANT LAURA LIDIA

CT2016-3316

10.06.2016

30

3

33

133

VARGA FLORICA LUCRETIA

CT2018-5516

31.10.2018

32

1

33

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

134

TRITOIU DIANA ELISABETA

CT2018-5631

06.11.2018

32

1

33

135

REMZING RAMONA MIRELA

CT2019-4748

19.07.2019

33

0

33

136

MULICZ DARIUS

CT2019-6259

02.10.2019

33

0

33

137

IOAN MIRELA

DO6X1-6860

03.12.2001

14

18

32

138

GAICEA SILVIA

D82006-1301

20.06.2006

19

13

32

139

MARIN IONUT

D82009-75

17.02.2009

22

10

32

140

DIACONU AURELIAN

DP2010-857

27.01.2010

22

10

32

141

ISFAN VALENTINA MARINELA

DP2010-2113

25.02.2010

23

9

32

142

BOZSODI ESZTER AURORA

DP2011-7402

23.11.2011

24

8

32

143

COZMA CLAUDIA DANIELA

DP2012-180

17.01.2012

24

8

32

144

RUSU ADRIANA

DP2012-1712

19.03.2012

25

7

32

145

SZUCS LUCIANA

DP2012-4411

18.07.2012

25

7

32

146

PATER ANTON

CT2014-4772

16.09.2014

27

5

32

147

LUPSAN IERONIM

CT2014-5378

14.10.2014

27

5

32

148

CRISTA ANDREEA MIHAELA

CT2015-5516

18.08.2015

28

4

32

149

MUSIEII VALENTINA IONELA

CT2015-8075

14.12.2015

28

4

32

150

AIOANEI FLORENTINA MIHAELA

CT2016-79

13.01.2016

28

4

32

151

RUS (GHIEBAURA) REBECA

CT2016-6771

24.11.2016

29

3

32

152

BUGARSKY DANA

CT2017-5377

30.08.2017

30

2

32

153

DODU NICUSOR

CT2017-6440

23.10.2017

30

2

32

154

ESCARIU EVDOCHIA

CT2017-7197

24.11.2017

30

2

32

155

BOTI SORINA

CT2018-3165

29.06.2018

31

1

32

156

SZUCS ELISABETA

CT2019-699

21.02.2019

32

0

32

157

ALISTAR VASILE

CT2019-777

26.02.2019

32

0

32

158

COSTIN DORIN

D82006-126

26.01.2006

17

14

31

159

GABOR LEONARDO

DT2006-1556

09.03.2006

18

13

31

160

CIOAIA MARIA

D82007-3884

09.10.2007

19

12

31

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

161

BOLBOS GRIGORE

D72008-8385

09.12.2008

20

11

31

162

ADAM DAVID LUCIAN

DP2009-10191

22.10.2009

21

10

31

163

LAZAR TRANDAFIR

DP2010-6366

15.07.2010

22

9

31

164

WEGLEITNER VIOREL

DP2010-8478

08.10.2010

22

9

31

165

CICOARE DANIEL SIMION

DP2012-3992

27.06.2012

24

7

31

166

PRISECARIU LUCICA

CT2016-543

08.02.2016

27

4

31

167

TATARU RADU

CT2016-2179

15.04.2016

28

3

31

168

SAVA MIRCEA

CT2017-1261

28.02.2017

29

2

31

169

CODITA DENISA CRISTINA

CT2017-6562

26.10.2017

29

2

31

170

CRET FLORIN

CT2017-6586

27.10.2017

29

2

31

171

FLOREA LOREDANA ALINA

CT2018-3222

03.07.2018

30

1

31

172

HOSZU CORIN ALEXANDRA

CT2019-688

20.02.2019

31

0

31

173

CUMPANAS LUCIA

D82008-391

18.02.2008

19

11

30

174

DRAGAN ROBERT

D72008-6879

23.10.2008

19

11

30

175

SIRBU ANA (PARVU)

D72008-8023

28.11.2008

19

11

30

176

CHERES LUCIAN

D82008-3131

04.12.2008

19

11

30

177

LUCACI DANIELA

DP2010-6149

06.07.2010

21

9

30

178

MARCOV MILOS

SC2012-17586

26.07.2012

23

7

30

179

DANO MIHAELA

DP2013-149

15.01.2013

23

7

30

180

HAIDU ILDICO ANTONELA

CT2014-4064

06.08.2014

25

5

30

181

NISTOR ANGELA

CT2016-486

03.02.2016

26

4

30

182

PATER REMUS

CT2017-5946

02.10.2017

28

2

30

183

ATOMEI MIHAITA

CT2017-6849

07.11.2017

28

2

30

184

NOVACOVICIU BIANCA MONICA

CT2018-506

05.02.2018

28

2

30

185

ZSIGO ANDREI

CT2019-287

25.01.2019

29

1

30

186

NEMES CORINA

CT2019-727

22.02.2019

30

0

30

187

CIUR DANA MARIANA

D82006-4344

30.11.2006

16

13

29

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

188

CIOABA GABRIELA

D72007-3418

06.07.2007

17

12

29

189

HAMZO ANDREI

DP2010-3682

14.04.2010

20

9

29

190

KRAMER GABRIELA ELISABETA

DP2012-2538

26.04.2012

22

7

29

191

GABOR ECATERINA

CT2013-1158

28.02.2013

23

6

29

192

BADEA CRISTINA IOANA

CT2014-2774

05.06.2014

24

5

29

193

POPA CRISTIAN

CT2014-6212

19.11.2014

24

5

29

194

BIRI SUNITA

CT2015-5482

17.08.2015

25

4

29

195

CRUDU MARIA

CT2017-4875

28.07.2017

27

2

29

196

ALMASI OVIDIU SERGIU

CT2018-3472

16.07.2018

28

1

29

197

PETRENCO VERONICA

CT2018-5414

29.10.2018

28

1

29

198

CADAR ANA ADRIANA

CT2018-5655

07.11.2018

28

1

29

199

DAN SIMONA MARIA

CT2019-2633

21.05.2019

29

0

29

200

LUPESCU MUGUREL

CT2019-5700

10.09.2019

29

0

29

201

RABAN GHEORGHE IOAN

CT2014-1211

17.03.2014

23

5

28

202

BALULESCU (NOTARU) VALENTINA NONORICA

CT2014-3637

17.07.2014

23

5

28

203

REMENYI CORNEL

CT2014-5107

02.10.2014

23

5

28

204

BLANDU MARIAN DORU

CT2014-6325

24.11.2014

23

5

28

205

IMIREANU SORINEL DANIEL

CT2015-2158

03.04.2015

24

4

28

206

NICULA CRISTINA

CT2015-8009

09.12.2015

24

4

28

207

ADAM STELIANA

CT2016-2959

23.05.2016

25

3

28

208

RUSCA CRISTINA FLORENTINA

CT2016-6161

28.10.2016

25

3

28

209

BADU MARIANA VERONICA

CT2017-1920

21.03.2017

26

2

28

210

HERKUCZ ANAMARIA

CT2017-2046

24.03.2017

26

2

28

211

BACRIS RAMONA FLORINA

CT2017-4231

28.06.2017

26

2

28

212

JUDELE VIOREL

CT2017-6667

31.10.2017

26

2

28

213

COCOS STELIAN

CT2018-4000

20.08.2018

27

1

28

214

ZANGLI ANAMARIA CRISTINA

CT2018-5992

21.11.2018

27

1

28

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

215

PASCA SORIN CONSTANTIN

CT2019-33

10.01.2019

27

1

28

216

BARBU KLARA CRISTINA

CT2019-440

06.02.2019

27

1

28

217

SURUGIU DIANA

CT2019-1263

21.03.2019

28

0

28

218

PISLARU IONUT ALIN

CT2019-1983

24.04.2019

28

0

28

219

BOLOGA ANA MARIA

CT2019-2071

07.05.2019

28

0

28

220

NECHITA PETRONELA

CT2019-6983

30.10.2019

28

0

28

221

BIGU CONSTANTIN

D82006-4195

16.11.2006

14

13

27

222

HUTANU CONSTANTIN

D72008-6202

29.09.2008

16

11

27

223

VARGA IOSIF

DP2010-6679

27.07.2010

18

9

27

224

VAS RITA

DP2010-9029

02.11.2010

18

9

27

225

STOICA MARIUS

CT2013-5868

17.12.2013

21

6

27

226

PREDA MARIA

CT2014-4477

01.09.2014

22

5

27

227

MARZA MARIA

CT2014-5623

24.10.2014

22

5

27

228

BALAN FLORICA MARIOARA

CT2015-8175

17.12.2015

23

4

27

229

GAITA FLORENTINA

CT2016-3206

06.06.2016

24

3

27

230

ANDRONIC RADU

CT2017-1091

21.02.2017

25

2

27

231

VARSENDAN PETRU MARCEL

CT2017-1882

20.03.2017

25

2

27

232

CIMPAN LUMINITA

CT2017-5922

29.09.2017

25

2

27

233

VICOL EVA ROZALIA

CT2017-6745

02.11.2017

25

2

27

234

TANDARA ION

CT2019-1260

21.03.2019

27

0

27

235

BOBOC ELENA

CT2019-1472

01.04.2019

27

0

27

236

GABOR ABRAHAM

CT2019-1509

02.04.2019

27

0

27

237

HOLTEA LIDIA TINCUTA

CT2019-1763

15.04.2019

27

0

27

238

AIRINEI VIOREL

D72007-4130

06.08.2007

14

12

26

239

ANGHELIOAN

CT2014-1730

11.04.2014

21

5

26

240

NAGY-VERDETE GIORGIANA ANGELA

CT2016-2432

25.04.2016

23

3

26

241

UTOIU CONSTANTIN EMILIAN

CT2017-719

03.02.2017

23

3

26

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

242

TOLUS FLORENTINA LACRAMIOARA

CT2017-6633

30.10.2017

24

2

26

243

SACALA DENISA ALEXANDRA

CT2017-6851

07.11.2017

24

2

26

244

CRISTEA IOAN

CT2018-1713

16.04.2018

25

1

26

245

CONSTANTIN LAMIIA

CT2018-2433

21.05.2018

25

1

26

246

BALASZ GYONGYI

CT2018-3831

06.08.2018

25

1

26

247

PAUN DORINA IULIANA

CT2018-3955

13.08.2018

25

1

26

248

MIHAI STELUTA MIHAELA

CT2018-4360

06.09.2018

25

1

26

249

RUSU ALINA DANIELA

CT2019-1356

26.03.2019

26

0

26

250

STRIMBEANU STEFAN

CT2019-3111

28.05.2019

26

0

26

251

PISTRITU RAMONA GIORGIANA

CT2019-6360

07.10.2019

26

0

26

252

BALAN MIRCEA DANIEL

SC2019-27158

25.10.2019

26

0

26

253

KOCSIS NASTASIA

CT2019-6862

28.10.2019

26

0

26

254

PARADICZA IONELA RAMONA

DP2012-3568

07.06.2012

18

7

25

255

KOLANYOS NICOLETA MAGDALENA

CT2014-4142

12.08.2014

20

5

25

256

STEFAN CONSTANTIN

CT2014-6367

26.11.2014

20

5

25

257

BURCSA MINDRA

CT2016-1733

30.03.2016

22

3

25

258

FARKAS ROZALIA

CT2016-6042

25.10.2016

22

3

25

259

USAIN DORINA MARIANA

CT2018-1433

27.03.2018

24

1

25

260

SANDU IULIANA PETRONELA

CT2018-3221

03.07.2018

24

1

25

261

NEAGA LAVINIA GABRIELA

CT2018-6470

14.12.2018

24

1

25

262

KELEMEN TIBI

CT2019-886

05.03.2019

25

0

25

263

BUDIIREN

CT2019-1901

19.04.2019

25

0

25

264

RADU DEBORA

CT2019-3545

05.06.2019

25

0

25

265

PAUNESCU CARMEN LILIANA

CT2019-6818

25.10.2019

25

0

25

266

GOGOTA IOANA

DP2010-952

29.01.2010

14

10

24

267

PARASCAN ANA

DP2011-2000

29.03.2011

16

8

24

268

SUCIU NICOLAE

CT2014-6439

28.11.2014

19

5

24

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

269

DIACONU RAMONA CORNELIA

CT2014-6809

18.12.2014

19

5

24

270

GHIEBAURA RAZVAN

CT2016-6768

24.11.2016

21

3

24

271

CONSTANTIN PETRICA

CT2017-2130

28.03.2017

22

2

24

272

DIDOVICI VETNA EMANUELA

CT2018-66

10.01.2018

22

2

24

273

BRONCZ ALEXANDRA

CT2018-2268

14.05.2018

23

1

24

274

PARASCUTA ANCUTA

CT2018-2682

05.06.2018

23

1

24

275

LAZAR IOSIF

CT2018-4486

13.09.2018

23

1

24

276

BOLCHIS PAUL STEFAN

CT2018-6497

18.12.2018

23

1

24

277

URSU MARIA

CT2019-856

04.03.2019

24

0

24

278

MAGIU GABRIELA LIVIA

CT2019-1623

08.04.2019

24

0

24

279

MURESAN IOANA LUIZA

CT2019-4718

18.07.2019

24

0

24

280

SEGALA NICOLETA AGNESE

CT2019-5802

13.09.2019

24

0

24

281

BUMBU FELICIA

CT2019-6203

01.10.2019

24

0

24

282

MIOC MARCEL DAN

CT2015-1413

05.03.2015

19

4

23

283

CURELEA ION

CT2015-3694

10.06.2015

19

4

23

284

AXINI ELENA

CT2015-7648

20.11.2015

19

4

23

285

LACATUS VASILE

CT2015-7812

26.11.2015

19

4

23

286

MISCO FLORIN

CT2015-1174

22.03.2016

20

3

23

287

BUDA VASILE RADU

CT2017-6626

30.10.2017

21

2

23

288

CALDARAS LUMINITA

CT2017-6627

30.10.2017

21

2

23

289

HONCILA MARIA

CT2018-37

09.01.2018

21

2

23

290

BELA ADRIANA

CT2019-2346

16.05.2019

23

0

23

291

IENCIFLOARE

CT2013-1123

27.02.2013

16

6

22

292

DUMITRU SILVIA ZAMFIRA

CT2014-5704

29.10.2014

17

5

22

293

LIVINT VIOREL

CT2014-6623

12.12.2014

17

5

22

294

CIRPACI LAMIIA

CT2015-592

02.02.2015

17

5

22

295

DAN RAMONA VESNA

CT2015-3692

10.06.2015

18

4

22

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

296

SZASZ LACI-GYORGY

CT2016-2889

18.05.2016

19

3

22

297

GAICI ANETA ELISABETA

CT2016-4759

24.08.2016

19

3

22

298

CARPACI CLARA

CT2016-6143

27.10.2016

19

3

22

299

GEORGE SORIN

CT2019-753

25.02.2019

22

0

22

300

VIOLA ERZSEBET EVA

CT2019-2039

03.05.2019

22

0

22

301

JACOTA MONICA ANETA

CT2019-5208

13.08.2019

22

0

22

302

GHERGUT MIHAI

DP2010-2031

24.02.2010

12

9

21

303

POPI CRISTINA

DP2012-4239

10.07.2012

14

7

21

304

CARPACI TRIFU

DP2012-6102

28.09.2012

14

7

21

305

CORNEA AURELIA

CT2013-3019

18.06.2013

15

6

21

306

CSEH IOAN ADRIAN

CT2014-4690

10.09.2014

16

5

21

307

GABOR GHIZELA

CT2014-4996

26.09.2014

16

5

21

308

VARGA SIGISMUND

CT2016-5776

13.10.2016

18

3

21

309

OLARU CONSTANTIN

CT2017-2027

23.03.2017

19

2

21

310

SALCEANU GAVRIL GEORGE

CT2018-237

22.01.2018

19

2

21

311

IOAN DOREL

CT2018-5408

29.10.2018

20

1

21

312

BOTIZ MARIANA

CT2018-6324

07.12.2018

20

1

21

313

COPILAS SERGIU CRISTIAN

CT2019-1086

15.03.2019

21

0

21

314

VELESCU ANDREI DANIEL

CT2019-4488

09.07.2019

21

0

21

315

STAMIN MARIUS ADRIAN

CT2019-4845

24.07.2019

21

0

21

316

GHICIU ADRIANA ERICA

CT2019-6747

22.10.2019

21

0

21

317

DOBIE DARIUS DALIAN

CT2019-6969

30.10.2019

21

0

21

318

COBZARU ADRIANA

CT2014-5369

14.10.2014

15

5

20

319

NOVAC DOINA

CT2015-3080

15.05.2015

16

4

20

320

BODI IRMA

CT2017-6368

19.10.2017

18

2

20

321

CALDARARU ALEXANDRA NELI

CT2017-6411

20.10.2017

18

2

20

322

HARAGA AURORA

CT2017-7435

12.12.2017

18

2

20

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

323

MILOS IOANA

CT2017-7590

21.12.2017

18

2

20

324

POPOVICI DANIELA ALEXANDRA

CT2018-3822

06.08.2018

19

1

20

325

IACOB LUMINITA

CT2018-5098

12.10.2018

19

1

20

326

ACIBOTARITA CIPRIAN ILIE

CT2015-3824

17.06.2015

15

4

19

327

DESPOTOVICI MIHAELA ANGELICA

CT2017-3492

23.05.2017

17

2

19

328

URSU MILETA ALIN

CT2019-750

25.02.2019

19

0

19

329

PREDA MARINCU

CT2019-843

01.03.2019

19

0

19

330

CREATA MARIN

CT2019-1216

20.03.2019

19

0

19

331

VELESCU RAUL

CT2019-4487

09.07.2019

19

0

19

332

DUMITRU STEFANA

CT2019-4921

29.07.2019

19

0

19

333

BORTILA GELU

CT2019-6411

09.10.2019

19

0

19

334

CARA ION

CT2019-6840

25.10.2019

19

0

19

335

VRAJITOR GHEORGHE

CT2019-6871

28.10.2019

19

0

19

336

VARGA CSABA

CT2019-6989

30.10.2019

19

0

19

337

RITU VICTORIA

CT2015-8070

14.12.2015

14

4

18

338

GHEORGHE CALIN

CT2017-3357

17.05.2017

16

2

18

339

TOPLICEANU ILIE MARCEL

CT2017-4794

25.07.2017

16

2

18

340

CZINE BUSZI ROXANA ANAMARIA

CT2017-6143

10.10.2017

16

2

18

341

HANS RUSALIN DANIEL DARIUS

CT2019-16

08.01.2019

17

1

18

342

NASTASIE ELENA

CT2019-780

26.02.2019

18

0

18

343

MUSCA BIANCA ANA MARIA

CT2019-5258

14.08.2019

18

0

18

344

MANCIU COSTEL

CT2016-726

16.02.2016

14

3

17

345

PENESCU CONSTANTIN

CT2018-6218

03.12.2018

16

1

17

346

BUTOI IULIAN MARIUS

CT2019-734

22.02.2019

17

0

17

347

STAN IONUT ALEXANDRU

CT2019-3019

27.05.2019

17

0

17

348

RUSU CLAUDIA HAGINA

CT2019-4850

24.07.2019

17

0

17

349

CIRSTEA CORNEL GABRIEL

CT2019-6635

17.10.2019

17

0

17

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

350

IOVI PETRU

CT2014-1385

25.03.2014

11

5

16

351

MOLDOVAN RADA

CT2019-6095

26.09.2019

16

0

16

352

MARIN LAURENTIU

CT2017-5425

04.09.2017

13

2

15

353

ALKANBAR MOHAMMAD

CT2019-5638

05.09.2019

15

0

15

354

ANEI ECATERINA

CT2019-2287

15.05.2019

14

0

14

355

CASIAN ALEXANDRU

CT2019-2608

21.05.2019

11

0

11

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-3583/13.02.2020

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

 

 

 

 

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                    VICEPRIMAR,

                       NICOLAE ROBU                                                           IMRE FARKAS

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                            DIRECTOR D.C.T.D.D.

                                                                                                                    Mihai Boncea

 

                       

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMĂRIA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-3583/13.02.2020

_________________________________________________________________________________                                                               

                                                      

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării

unei locuințe din fondul  locativ de stat, locuință socială sau

din proprietatea privată a municipiului Timișoara

 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2020;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016,  a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listei de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 – privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001.

            Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ”privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul  locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

                 DIRECTOR,                                                                                    ȘEF BIROU,

                Mihai Boncea                                                                                    Simona Bălan