Hotărârea nr. 78/2020

78/28.02.2020 Privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 78/28.02.2020
Privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 3584/13.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-3584 din data de 13.02.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020 - 3584/13.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locative de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natura foştilor proprietari, modificată cu H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2017;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.c) şi alin.(7)lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media - locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-3584/13.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listei de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 -republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 - privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată și modificată prin Legea 241/2001.

Având în vedere cele prezentate, precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre "privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, Mihai Boncea

ȘEF BIROU, Simona Bălan


2    04 Timișoara2021

| Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-3584/13.02.2020


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, IMRE FARKAS


DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea


LISTA EVACUAȚI - ANUL 2020

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

1

PETRISOR NICOLAE

DO6X-5200

19.10.2000

30

19

49

2

STOICA ANGEL

D82002-1611

10.12.2002

28

17

45

3

HOLODNEAC ION

D82005-5625

04.11.2005

29

14

43

4

ZAHARIA SILVIA

D82006-949

17.05.2006

29

13

42

5

NOVAC MARIA

D82002-1055

20.11.2002

24

17

41

6

TURCANU FLORIN NICOLAE

D82003-9287

23.11.2003

24

16

40

7

PINTILIE MARICICA

D82005-650

15.02.2005

25

14

39

8

MARINCU PETRU

D82004-920

09.02.2004

22

16

38

9

MURARASU RODICA RENATE

D82005-3957

09.08.2005

24

14

38

10

LINTA NICOLETA

SC2004-21475

07.12.2004

22

15

37

11

PALIOZSEF

DP2010-4154

28.04.2010

28

9

37

12

VARI RODICA

DP2011-7299

21.11.2011

29

8

37

13

UNGUREANU TICU

D72007-922

14.02.2007

24

12

36

14

GAL ANUTA

D72007-6951

04.12.2007

24

12

36

15

POPESCU MARGARETA

D72008-5521

02.09.2008

25

11

36

16

FAUR AVRAM

CT2013-816

07.02.2013

29

7

36

17

RUSU FLORICA

D72006-3409

24.05.2006

22

13

35

18

CHIORCEA ADRIANA ELENA

D72006-6650

13.11.2006

22

13

35

19

DUMA MARIA

D72008-8251

05.12.2008

24

11

35

20

ZIMCEA VALERIA

DP2011-2601

28.04.2011

27

8

35

21

ROZSA MIKLOS

D82003-3139

23.05.2003

18

16

34

22

GHIURI MARIANA

D72009-5449

25.06.2009

24

10

34

23

OTVOS EMA

D82005-2708

23.06.2005

19

14

33

24

DEAK MARIA MAGDALENA

D82007-545

21.05.2007

21

12

33

25

MIRONICA CIPRIAN

DP2009-8703

16.09.2009

23

10

33

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

26

LINK LUMINIȚA

CT2013-2542

22.05.2013

26

6

32

27

STRAUT ZAMFIRA

CT2014-6789

18.12.2014

27

5

32

28

FRISCH ROZALIA

D72006-1064

16.02.2006

18

13

31

29

MALANCUS ANA

DP2009-11932

03.12.2009

21

10

31

30

BALINT MARIA ANA

DP2011-4503

18.07.2011

23

8

31

31

MEZEI IOAN

DP2012-6422

11.12.2012

24

7

31

32

PAULITA GHEORGHE

CT2014-2616

29.05.2014

26

5

31

33

DODO ROZALIA

D82006-3593

19.09.2006

17

13

30

34

STOICA CLAUDIA ADRIANA

DP2012-7634

23.11.2012

23

7

30

35

ANDREICA VIORICA

DP2013-366

17.01.2013

23

7

30

36

ANTIN RODICA

CT2014-956

28.02.2014

25

5

30

37

MILOS VIOREL

CT2014-5572

22.10.2014

25

5

30

38

SIMIONESCU EMILIA SORINA

CT2015-6097

16.09.2015

26

4

30

39

SECULI MARIUS EUGEN

D72009-5285

23.06.2009

19

10

29

40

RADU DANIELA IOANA

DP2012-4505

23.07.2012

22

7

29

41

BISI CODRUTA IULIANA

CT2014-1342

21.03.2014

24

5

29

42

GADALEANU SILVIA MARIANA

CT2014-2430

20.05.2014

24

5

29

43

BALACI STEFAN

D72006-302

18.02.2006

15

13

28

44

RIPCIUC COSTICA

CT2013-1055

25.02.2013

22

6

28

45

LAL-NINCSOVICS ANA

CT2015-6301

24.09.2015

24

4

28

46

VIRGA LIDIA

D72008-1549

28.02.2008

16

11

27

47

SARBU LOREDANA

DP2010-6281

12.07.2010

18

9

27

48

SABAU ILEANA

CT2013-2160

24.04.2013

21

6

27

49

HOLHOREA GABRIEL CATALIN

CT2013-3107

26.06.2013

21

6

27

50

CIURBA TEOFIL ALIN

CT2013-5156

29.10.2013

21

6

27

51

TOMUTA VALENTIN SIMION

CT2014-4262

01.09.2014

22

5

27

52

PINKOVAI ARPAD STEFAN

CT2014-6790

18.12.2014

22

5

27

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

53

CONTREA VIOREL

CT2015-2342

16.04.2015

23

4

27

54

BOT ROXANA

D72008-2464

09.04.2008

15

11

26

55

GIORGIE IONEL

DP2009-9271

30.09.2009

16

10

26

56

TALABUR CLARA

CT2014-1404

31.03.2014

21

5

26

57

POPA NICOLAE

CT2015-475

28.01.2015

21

5

26

58

NAGY ILONA

CT2015-3460

29.05.2015

22

4

26

59

NAGYIFLOAREA

CT2019-4359

03.07.2017

24

2

26

60

TELECAN OTILLIA LIVIA ARIADNA

CT2018-2253

11.05.2018

25

1

26

61

DODO MARIA

CT2016-5199

19.09.2016

22

3

25

62

HANDABURA DAN ION

CT2019-4510

10.07.2019

24

0

24

63

RIPCIUC GABRIELA LILIANA

CT2015-6652

12.10.2015

19

4

23

64

CIURBA DANIELA VIOLETA

CT2013-5155

29.10.2013

16

6

22

65

TOMUTA CALIN FLORIAN

CT2014-4263

01.09.2014

17

5

22

66

BADEA CORNEL

CT2016-1370

15.03.2016

19

3

22

67

BALLIKIC IOAN

DP2009-6079

09.07.2009

11

10

21

68

NOVACOVICI ELENA

CT2013-2063

18.04.2013

15

6

21

69

SCHMOLL MARIA

CT2013-3309

20.05.2013

15

6

21

70

MOLNAR MARIA

D82007-300

08.02.2007

6

13

19

71

POPOVICI AURICA

CT2016-3988

14.07.2016

15

3

18

72

BUTA CRISTIAN FLORIN

CT2019-4147

25.06.2019

18

0

18

73

ION VALICA

CT2018-4226

30.08.2018

16

1

17

74

BLAZ DANIELA

CT2017-4561

09.08.2016

13

3

16

75

BALLIKIC ATTILA IOAN

D72009-5394

24.06.2009

5

10

15

76

JANOS LEVENTE

CT2016-3324

10.06.2016

12

3

15

77

FEHER MIHAI

CT2016-1436

16.03.2016

9

3

12

78

BORZA OVIDIU TITUS

CT2014-2273

13.05.2014

5

5

10

79

NOVACOVICI EMILIA

CT2017-2160

29.03.2017

5

2

7

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMĂRIA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-3584/13.02.2020

_________________________________________________________________________________                                                               

                                                      

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate

sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari,

în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau

din proprietatea privată a municipiului Timișoara

 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016,  a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listei de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 – privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001.

            Având în vedere cele prezentate, precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ”privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

                 DIRECTOR,                                                                                    ȘEF BIROU,

                Mihai Boncea                                                                                    Simona Bălan

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-3584/13.02.2020

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate

sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari,

în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau

din proprietatea privată a municipiului Timișoara

 

 

 

 

 

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                    VICEPRIMAR,

                       NICOLAE ROBU                                                           IMRE FARKAS

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                            DIRECTOR D.C.T.D.D.

                                                                                                                    Mihai Boncea