Hotărârea nr. 77/2020

77/28.02.2020 Privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021
Hotararea Consiliului Local 77/28.02.2020
Privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 3558/13.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 3558/13.02.2020, al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.02.2020, Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020 - 3558/13.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 591/26.11.2019 privind propunerea proiectului organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Municipiul Timişoara, pentru anul Şcolar 2020-2021;
Având în vedere Avizul Conform de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş privind organizarea/reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si particular pentru anul scolar 2020-2021, transmis prin adresa 16030/16.12.2019, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. SC2019-33074/18.12.2019;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. (4), art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale actualizată;
Având in vedere prevederile art. 24 alin. (3) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul nr. 5090/30.08.2019 al Ministerului Educaţiei Naţionale;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) şi alin. (7), lit. a) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021, în baza Avizului Conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, aşa cum este prevăzută în Anexa nr. 1 a, Anexa nr. 1b, Anexa nr. 2a, Anexa nr. 2b, si Anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se ia act de respingerea acordării Avizului Conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş pentru unităţile de învăţământ particulare prevăzute în Anexa nr. 2c care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive, Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată ,se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST;
- Serviciului Şcoli-Spitale şi Baze Sportive ;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Unităţilor de învăţământ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

__            /q /-/Q.L

Anexa 1 a la adresa nr    16.030 din 16.12.2019 — C.Z^C.Gll/ O 3<3O/b' CQ   <3/&£>//&

_______________________est/rCS 03 c//3C-o/o 3 -W2(J~203/ -/o307^/3/3^?-      3Crrc//ir

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561106417

COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Bv. 16 Decembrie 1989 26/

0256491714/0256491713/

cnb@colegiulbanatean.ro

PJ

3561100922

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,C.D.LOGA 45/

0256490027/0256490043/ lped_tm@yahoo.com

PJ

3561101181

COLEGIUL NAȚIONAL "ANA ASLAN" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Bd. Revoluției 15A/

0256492345/0356804283/

anaaslantm@yahoo.com

PJ

3561101683

COLEGIUL NAȚIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, bd.C.D.Loga 37/ 0256491873/0256491874/ cdloga@loga.ro

PJ

3561100836

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL” TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,F.C. Ripensia 29/ 0256489153/0256464996/ licsportbanatul@yahoo.com

PJ

3561101507

LICEUL DE ARTĂ "ION VIDU" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Cluj 12/ 0256494067/0256221482/ ion.vidu@gmail.com

PJ

3561101801

LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Lorena 35/ 0256493822/0256294094/ liceuarteplastice_timisoara@yahoo.com

PJ

3561100153

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Bd. General Dragalina 11A/ 0256493031/0256221273/ bartok@bartok.ro

PJ

3562103346

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Maniu luliu 42/

0256493031/0256221273/ bartok@bartok.ro

AR

3561106557

LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,B-dul General Dragalina 6/

0256491624/0256491624/

dobradovici@yahoo.com

PJ

3561101656

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,GHIRLANDEI 4/ 0256493451/0256498362/ director@info.tm.edu.ro

PJ

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561100601

LICEUL TEORETIC "JEAN LOUIS CALDERON" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str. Petalozzi 14/

0256491540/0256203406/

liceu_calderon@yahoo.com

PJ

3561102069

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str. Gheorghe Lazar 2/

0256201885/0256201885/

n.lenauschule@yahoo.de

PJ

3561101014

LICEUL TEORETIC "VLAD ȚEPEȘ" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,SURORILE MARTIR CACEU 47/ 0256224384/0256224384/ licvladtepes_tm@yahoo.com

PJ

3562104225

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Retezat 1/ 0256463742/0256224384/ licvladtepes_tm@yahoo.com

AR

3561106462

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str. I.L.Caragiale 6/

0256201247/0256435188/

secretariat@williamshakespeare.ro

PJ

3562102716

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Vulcan losif 9 / 0256201247/0256435188/ secretariat@williamshakespeare.ro

AR

3561100013

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,ADY ENDRE 20/ 0256208601/0356004823/ office@ltbtm.ro

PJ

3561101466

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Str. Transilvania 10A/

0256240644/0256240643/

scoalalogos@yahoo.com

PJ

3561102173

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,P-ta Regina Maria 1/ 0256201986/0256295771/ gerhardinum@yahoo.com

PJ

3561101005

LICEUL WALDORF TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Uranus 14/ 0256482448/0256482448/ liceul_waldorf_timisoara@yahoo.com

PJ

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561101086

COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SEVERIO NITTI" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Str.Corbului 7C/

0256490980/0256490980/ ecol70tm@gmail.com

PJ

3561106349

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, P-ta lancu Huniade 3/

0356411540/0356411540/

emanuil.ungureanu@yahoo.com

PJ

3561101109

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str. Coriolan Brediceanu 37/

0256293688/0256226404/

colegiul_coanda@yahoo.com

PJ

3561100958

LICEUL TEHNOLOGIC "AZUR" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Calea Martirilor 64/ 0256463247/0256467585/ liceulazur@yahoo.com

PJ

3561102078

LICEUL TEHNOLOGIC "ION.I.C.BRĂTIANU" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,PIAȚA HUNIADE 2/ 0256434906/0256436322/ coltehtim@yahoo.com

PJ

3561101457

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Calea Bogdanestilor 32A/

0256472047/0256472047/

gsia.timisoara@yahoo.com

PJ

3561102051

LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ Șl AGRICULTURĂ "CASA VERDE" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Aleea Padurea Verde 5/ 0256219513/0256220093/ lsilvic@gmail.com

PJ

3562106625

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,ALEEA AEROPORT 1/ 0256386040/0256386040/ gradinital3aeroport@yahoo.com

AR

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561102087

LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,B-dul Regele Carol 1 11/

0256493026/0256201621/

ctv_timisoara@yahoo.com

PJ

3561102232

LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTIMIȘ TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str. Matei Millo 2A/ 0256222444/0256222808/ electrotimis@yahoo.com

PJ

3562103866

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.20 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,MARTIR RADU CONSTANTIN 23/

0256222444/0256222808/ electrotimis@yahoo.com

AR

3562103875

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,MARTIR RADU CONSTANTIN 23/

0256222444/0256222808/

electrotimis@yahoo.com

AR

3561102146

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "REGELE

FERDINAND 1 " TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str.Renasterii 24A/ 0256225905/0256225905/ colegiultehnicferdinand@yahoo.com

PJ

3561100022

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str.Ardealului 1/

0256221671/0256221672/ licautotim@gmail.com

PJ

3561106141

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE LEONIDA" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,str.Dunărea nr.9/ 0256472315/0256472315/ liccfrtm@gmail.com

PJ

3561101873

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RUDOLF WALTHER" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str.Rudolf Walther 1/ 0256292542/0256493937/ srwtim@yahoo.com

PJ

3562103622

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL "RUDOLF WALTHER" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Rudolf Walther 1/ 0256292542/0256493937/ srwtim@yahoo.com

AR

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)Z telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561102042

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.l TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str.Comanesti 3/

0256224454/0256246456/

scoala.genl.tm@gmail.com

PJ

3562105895

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,CANALUL BEGA 1/

0256219631/0256246456/

scoala.genl.tm@gmail.com

AR

3562105886

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Verne Jules 64/ 0256219703/0256246456/ scoala.genl.tm@gmail.com

AR

3562105909

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Vlaicu Aurel 5/ 0256224450/0256246456/ scoala.genl.tm@gmail.com

AR

3561100664

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,B-dul Regele Carol 1 17/ 0256439037/0256439037/ scoala_nrl2@yahoo.com

PJ

3562104709

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Republicii 25 /

0256201411/0256493037/

scoala_nrl2@yahoo.com

AR

3561101448

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str.Gavril Musicescu 14/

0256218777/0256218777/

sc.generalal3@yahoo.com

PJ

3561106521

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.15 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,str.Chisodei 1/

0256216024/0256216024/ scnrl5@yahoo.com

PJ

3561100085

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 "TAKE IONESCU" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,București 11/ 0256292889/0256294009/

eco_scoala_16tm@yahoo.com

PJ

3561100899

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.18 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str. Amforei 6/ 0256444828/0356437672/ scgiml8tm@yahoo.com

PJ

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561101543

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.19 "AVRAM IANCU" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, B-dul Cetatii 24/ 0256444733/0256444178/ scoalal9avramiancu@yahoo.com

PJ

3561102033

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Mureș 8/ 0256217172/0256217172/ scoala2tm@yahoo.com

PJ

3562103744

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Mureș 6/ 0256452009/0256217172/ scoala2tm@yahoo.com

AR

3561101891

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 "VICENȚIU BABEȘ" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str.Simion Barnutiu 9/ 0256208318/0256208318/ scoala21tm@yahoo.com

PJ

3561101032

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,BRÂNDUȘEI 7/ 0256226444/0256442726/ scoala24tm@gmail.com

PJ

3562102508

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,BRÂNDUȘEI 15/

0256442998/0256442726/ scoala24tm@gmail.com

AR

3561100881

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Cosminului 42/ 0256465120/0356437120/ scoalagen25@yahoo.com

PJ

3561106367

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Aleea Gornistilor 3/ 0256452948/0256452948/ scoala27@yahoo.com

PJ

3562105226

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Leonard Nicolae 13/

0256457374/0256452948/scoala27@yahoo.com

AR

3561102205

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.30 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Artiștilor 13/ 0256462302/0256462302/ scoala30tm@yahoo.com

PJ

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561101493

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,str.Vulturilor 89/ 0256456622/0256456622/ scoala_nr6_tm@yahoo.com

PJ

3562104234

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Vasile Lupu 29A/

0256456771/0256456771/

gradinitapp30@yahoo.com

AR

3561101371

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 "SFÂNTA MARIA" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str.lon lonescu de la Brad 2/ 0256210542/0256214916/ scoala7tm@yahoo.com

PJ

3561106453

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, General E.Grigorescu 3/

0256201757/0256201757/ gradinitapplenau@yahoo.com

PJ

3562105529

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FRANZ LUKAS" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Ghirlandei 2/ 0256493450/0256493450/ gradinitapplenau@yahoo.com

AR

3561100049

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.ll TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Versului 2/ 0256465307/0256465307/ gradinitalltm@gmail.com

PJ

3562101317

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Axente Sever 10/

0356451744/0256465307/

gradinitalltm@gmail.com

AR

3561101769

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Al.Odobescu 56A/ 0256223136/0256223136/ gradippl4@yahoo.com

PJ

3562100705

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,ODOBESCU 45 B/

0256491665/0256491665/ gradippl4@yahoo.com

AR

3561101353

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Herculane 9/ 0256290828/0256290828/ gradinitapp2tm@yahoo.com

PJ

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3562100388

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Nottara Constantin 1/

0256290828/0256290828/

gradinitapp2tm@yahoo.com

AR

3562106254

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.l TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Aluniș 41A/ 0256463344/0256463344/

gradinitapp2tm@yahoo.com

AR

3561101986

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Martir Silviu Motohon 53/ 0256212667/0256212667/ gradinitapp20tm@gmail.com

PJ

3562106245

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 "CARLA PELZ" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Crisan 21-23/ 0256226010/0256226010/ gradinitapp20tm@gmail.com

AR

3562104727

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.27 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Constantin Zabulica A14/

0256281877/0256212667/

gradinitapp20tm@gmail.com

AR

3562104736

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,ION IONESCU DE LA BRAD A2/

0256214913/0256214913/

gradinitapp20tm@gmail.com

AR

3561106299

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Semenic 8/ 0256434046/0256434046/ gradipp22tm@yahoo.com

PJ

3561101403

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, G.Musicescu 9/

0256272945/0256272945/ela.carp@yahoo.com

PJ

3562100257

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,PLATANILOR 2/

0256452764/0256452764/ ela.carp@yahoo.com

AR

3561100904

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Suceava 13A/ 0256447709/0256447709/ gradipp25@yahoo.com

PJ

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3562106503

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,MĂSLINULUI 7/9/

0256471829/0256471829/

gradinitapp25tm@gmail.com

AR

3562102666

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,C.A.ROSETTI 6 / 0256472443/0256472443/ gradinitapp25tm@gmail.com

AR

3561106539

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Teiului 3/ 0256226307/0256222717/ gradinitapp26timisoara@yahoo.com

PJ

3561100135

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, C-tin Brailoiu 2/ 0256464406/0256464406/ sorinadeaconescu@yahoo.com

PJ

3561100248

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Martir Sebastian Iordan 6/

0256432363/0256432363/

gradinitapp33.timisoara@yahoo.com

PJ

3562101995

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Banciu Leontina, martir 5/

0356008310/0356008310/

gradinitapp33.timisoara@yahoo.com

AR

3561100628

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Teiului 5/ 0256441674/0256441674/ poting_alina@yahoo.com

PJ

3562104451

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,CALEA ARADULUI 56/

0256426078/0256426078/

poting_alina@yahoo.com

AR

3561106566

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Intrarea Neptun 4/ 0256223611/0256223611/ gradinitapp38@yahoo.com

PJ

3562103061

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Ismail 17/ 0256207402/0256207402/

gradinitapp38@yahoo.com

AR

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara ____(UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3562103079

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.19 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Balmuș Vasile, martir 20-22/

0256222507/0256222507/

gradinitapp38@yahoo.com

AR

3561106159

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Pestalozzi 4/ 0256202798/0256202798/ gradi53tm@yahoo.com

PJ

3562100126

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Dragasani 1 / 0256432014/0256432014/ gradi53tm@yahoo.com

AR

3562104469

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Renașterii 4 /

0256202798/0256202798/ gradi53tm@yahoo.com

AR

3562106073

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Abrud 19/ 0256433495/0256433495/ gradi53tm@yahoo.com

AR

3562105633

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Cornelia Salceanu 17/

0256202798/0256202798/gradi53tm@yahoo.com

AR


Inspector Școlar General Adj prof. Francisc HALASZ


Consilier Rețea Școlară, Ec. Corina-O. NISTOR - L.Anexa 1b la adresa nr 16.030 din 16.12.2019 —/2.-P CX/z><xT x/o/â»/^//o      d>2r

G^cs/pCd/pr- ZC2PdC£/~ /O Pd/D/>?ds7d

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)Z telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561101597

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "SFÂNTUL

ANTIM IVIREANUL" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,B-dul Liviu Rebreanu 35/ 0356179440/0356179440/ ltosfantim@gmail.com

PJ

Unitate de învățământ de stat autorizata


Inspector Școlar General Adj., prof. Francisc HALASZ


1/1

din 16.12.2019

Anexa 2a la adresa nr

16.030

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

z

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561202153

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,B-dul Regele Carol 1 13/

0728273389/0728273389/

gradinitanotredame@gmail.com

PJ

3561200237

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,PISA 9/ 0736344188/0736344188/ giminni_ro@yahoo.com

PJ

3561201419

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Șl PRELUNGIT LADYBIRD TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Martir Carpin Dan 19/ 0256294958/0256294958/ gradinita.ladybird@yahoo.com

PJ

3561201143

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHIȚĂ" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,AIDA 16/ 0356100475/0356100463/ lagradinitaluigoghita@yahoo.com

PJ

3561200201

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,GLAD 27/ 0256456527/0256456527/ gradinita.cordiana@gmail.com

PJ

3561200698

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PAȘI TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Calea Martirilor 1989 96/ 0721129788/0356006297/ emadragila@gmail.com

PJ

3561202162

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT TROIȚA TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Borza Alexandru, academician 8/

0723528594/0356715955/

contact@gradinitatroita.ro

PJ

3561201247

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,DR. AUREL PAUNESCU PODEANU 144/ 0256213108/0256213108/ secretariatliceu@islavici.ro

PJ

3561201609

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,BOGDANESTILOR 32 B/

0256472701/0256472701/

spiruharet_timisoara@yahoo.ro

PJ

Anexa 2a la adresa nr

16.030

din 16.12.2019

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561200653

LICEUL TEORETIC MILLENIUM TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Circumvalatiunii 6/ 0770642621/0256292879/ liceulmillenium@yahoo.com

PJ

3561201704

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MONTESSORI HAUS TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,C-TIN BRANCOVEANU 73-77/

0256494076/0256494076/

secretariat@montessorihaus.ro

PJ

3561201387

ȘCOALA PRIMARĂ "CASA SPERANȚEI" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,FRAȚII BUZESTI 14/ 0256471965/0256471965/ scoala_casasperantei@yahoo.com

PJ

3561206659

ȘCOALA PRIMARĂ "WENDY KIDS" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,ALEEA GHIRODEI 55A/

0720176954/0720176954/

contact@gradinitawendy.ro

PJ

3561206831

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,OFCEA 9/ 0256486321/0256486321/ henricoandatm@yahoo.com

PJ

3561201826

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,B-dul Regele Carol 1 11/

0760663941/0760663941/

scoala_fegtimisoara@yahoo.com

PJ


Inspector Școlar General Adj., prof. Francisc HALASZ


/Zrtro /o /set—

Anexa 2b la adresa nr 16.030 din 16.12.2019 -

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561206754

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Aurora 6/ 0751092192/0751092192/ office@children-care.ro

PJ

3561206745

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "INFANTS" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,BASARABIA 4/

0744197129/0256227074/

office@infantsroyalclub.ro

PJ

3561201369

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Ofcea 9/ 0256486321/0256486321/ henricoandatm@yahoo.com

PJ

3561206234

LICEUL TEORETIC SOCRATES TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,dr. loan Muresan 15/ 0256466645/0256466645/ contact@liceulsocrates.ro

PJ

3561206763

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BABEL" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Vladimirescu Tudor 9/1/ 0723400642/0256244404/ contact@scoalababel.ro

PJ

3561206894

ȘCOALA PRIMARĂ "ELIM" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Madgearu Virgil 28/

0742221522/0771295949/

contact@academiaelim.ro

PJ


Inspector Școlar General Adj., prof. Francisc HALASZConsilier Rețea Școlară, Ec. Corina-O. NISTOR - L.1/1


Anexa 2c la adresa nr 16.030

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3561201577

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,PAUL CONSTANTINESCU 2/

0720910128/0356402669/

contact@gradinitaminissa.ro

PJ

Autorizat OM nr.5583 / 02.11.2010 nivel preșcolar PN și PP

Cf. OMEN 4044/2019 nu a depus cerere la ARACIP în vederea evaluării externe pentru acreditare, potrivit calendarului, respectiv 01.09-01.12.2019

o

3561206641

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR"

TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,TEBEA 29/ 0724309394/0724309394/

gradinitaplanetapiticilor@yahoo.com

PJ

Autorizat OM nr.4574 / 10.09.2014.

Cf. OMEN 4044/2019 nu a depus cerere la ARACIP în vederea evaluării externe pentru acreditare, potrivit calendarului, respectiv 01.09-01.12.2019

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT" FLUTURAȘU BOBIȚĂ" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, STR.MUREȘ NR.10/ CP 3007;

PJ

Autorizat OM nr.4823 / 10.08.2011 Cf. OMEN 4044/2019 nu a depus cerere la ARACIP în vederea evaluării externe pentru acreditare, potrivit calendarului, respectiv 01.09-01.12.2019

<= //? ^cr/o/T^d^r^or/rcjt/i/oInspector Școlar General Adj., prof. Francisc HALASZ
Consilier Rețea Școlară, E 6rina-0. NISȚOR - L.


1/1


Hat_

Anexa 3 la adresa nr 16.030 din 16.12.2019                  CjO ^ClCQ \/O/(y/b//^J />(?/??

_________________0/9^/ ^C^/dr 2-0 2X2 ~2O2/ — 6/zzz/4ț^ Co/^/e -

Cod SIIIR

Denumire unitate învățământ

Localitate superioara (UAT)

Adresa (localitate, strada, nr.)/ telefon/ fax/ adresa e-mail

Statut

Observații

3582106879

SECȚIE CSS - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,F.C. Ripensia 29/

0256489153/0256464996/ licsportbanatul@yahoo.com

AR

3581102192

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "BEGA" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Amforei 1/ 0356412839/0356412840/

css_bega@yahoo.co.uk

PJ

3581101259

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.l TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Amforei 4/ 0256226467/0356412825/ cssltm@yahoo.com

PJ

3571100194

PALATUL COPIILOR TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Calea Martirilor 64/ 0256203744/0256203744/ palatulcopiilortm@yahoo.com

PJ

3591106694

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ TIMIȘ

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,Str. Ghirlandei 4/ 0256493451/0256493289/ cexc@yahoo.com

PJ

Inspector Școlar General, prof. Aura-Codruța DANIELESCU

Ai.'?                 i-’*

\w. WV'-M/

W^TFVw


Inspector Școlar General Adj., prof. Francisc HALASZROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL SCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

Nr. SC2020- 3558/13.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 20202021

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu nr. SC2020- 3558/13.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021

Facem următoarele precizări:

Potrivit art.19,alin (4) și art.61, alin.(2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, actualizată,

“Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică - ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică - și subordonate aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii. ”

Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației Naționale.

Conform art. 24 din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 5090/30.08.2019 al Ministerului Educației Naționale, organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular se realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale, după caz.

Obținerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului județean prin care este organizată rețeaua școlară.

Organizarea rețelei școlare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:

 • a) realizarea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean;

 • b) transmiterea proiectului de rețea școlară, însoțit de un raport argumentativ privind structura rețelei școlare propuse să funcționeze în anul școlar următor, realizat de către consiliul local/consiliul județean, de către primar/președintele consiliului județean, către inspectoratul școlar/Ministerul Educației Naționale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;

 • c) transmiterea către autoritățile administrației publice locale (primarul și consiliul local, respectiv președintele consiliului județean și consiliul județean) a listei unităților de învățământ pentru care se acordă aviz conform, precum și a listei unităților de învățământ pentru care nu se acordă aviz conform (însoțită de un raport care conține motivele neacordării avizului conform și propuneri privind organizarea acestora);

 • d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, a rețelei școlare pe baza avizului conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 591/26.11.2019 a fost aprobat proiectul organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021.

Prin adresa cu nr. Nr. SC2019-29635/09.12.2019, Proiectul organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021 aprobat prin HCL nr. 591/26.11.2019 a fost transmis către Inspectoratului Școlar Județean Timiș și s-a solicitat Avizul conform pentru organizarea și funcționarea rețelei școlare a unităților de învațământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș prin adresa cu nr. 16030/16.12.2019, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2019-33074/18.12.2019 a transmis Avizul Conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, în vederea organizării și funcționării rețelei școlare de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021 în structura prevăzută în anexele 1a, 1b, 2a, 2b și anume :

 • 1. Anexa nr 1a - Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat acreditat de pe raza Municipiului Timișoara, care își va menține structura din anul școlar 2019-2020 respectiv structura propusă în proiectul de rețea școlară pentru anul 2020 -2021, aprobat prin HCL 591/26.11.2019;

 • 2.  Anexa nr. 1b- Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat autorizat de pe raza Municipiului Timișoara, care își va menține structura din anul școlar 2019-2020 respectiv structura propusă în proiectul de rețea școlară pentru anul 2020 -2021, aprobat prin HCL 591/26.11.2019;

 • 3.  Anexa nr. 2a - Rețeaua școlară a unităților de învățământ particular acreditat de pe raza Municipiului Timișoara, care a suferit modificări față de structura anului școlar 2019-2020 respectiv de structura propusă în proiectul de rețea școlară pentru anul 2020 -2021, aprobat prin HCL 591/26.11.2019, prin includerea Scolii Primare „Wendy Kids”, ca urmare a acreditării prin OMNEN nr. 4667/31.17. 2019.

 • 4. Anexa nr. 2a - Rețeaua școlară a unităților de învățământ particular autorizat de pe raza Municipiului Timișoara, care a suferit modificări față de structura anului școlar 2019-2020 respectiv de structura propusă în proiectul de rețea școlară pentru anul 2020 -2021, aprobat prin HCL 591/26.11.2019, prin excuderea din rețea a unor unități de învățământ și anume:

 • -   Școla Primară „Wendy Kids”, care a fost înclusă în rețeau școlară a unităților de învățământ particular acreditat de pe raza Municipiului Timișoara, ca urmare a acreditării prin OMNEN nr. 4667/31.17.2019.

 • -   Grădinița cu Program Prelungit „Kindergarten Minissa” Timișoara, Grădinița cu Program Prelungit „Planeta Piticilor” Timișoara, Grădinița cu Program Prelungit „Fluturașul lui Bobiță” Timișoara pentru care Inspectoratul Școlar Județean Timiș a respins acordarea Avizului Conform datorită nerespectării Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4044/2019 cu privire la obligația acestora de a depune solicitare la ARACIP în vederea evaluării externe , etapă premergătoare acreditării, în peroioada 01.09.2019- 01.12.2019, conform calendarlui impus de ordinal mai sus menționat.

Potrivit art. 26 alin 3) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr.5090/09.09.2019 al Ministerului Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a comunicat lista unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, centrele de excelență și cluburile sportive școlare din Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa nr. 3.

Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local.

ȘEF SERVICIU Anca Lăudatu

CONSILIER, Tamaș Gabriela


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021

 • l.Descrierea situației actuale

Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara este formată din:

 • -   unități de învățământ preuniversitare de stat acreditate;

 • -   unități de învățământ preuniversitare de stat autorizate;

 • -   unități de învățământ preuniversitare privat acreditate;

 • -   unități de învățământ preuniversitare de privat autorizate ;

 • -   unități de învățământ pentru activități extrașcolare, centrele de excelență și cluburile sportive școlare, comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Timiș .

Conform art.24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul nr. 5090/30.08.2019 al Ministerului Educației Naționale, organizarea rețelei școlare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:

a) realizarea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean;

 • b) transmiterea proiectului de rețea școlară, însoțit de un raport argumentativ privind structura rețelei școlare propuse să funcționeze în anul școlar următor, realizat de către consiliul local/consiliul județean, de către primar/președintele consiliului județean, către inspectoratul școlar/Ministerul Educației Naționale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;

 • c) transmiterea către autoritățile administrației publice locale (primarul și consiliul local, respectiv președintele consiliului județean și consiliul județean) a listei unităților de învățământ pentru care se acordă aviz conform, precum și a listei unităților de învățământ pentru care nu se acordă aviz conform (însoțită de un raport care conține motivele neacordării avizului conform și propuneri privind organizarea acestora);

 • d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, a rețelei școlare pe baza avizului conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale. ”

În vederea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 591/26.11.2019 prin care a fost aprobat proiectul organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021 și s-a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Timiș Avizul Conform.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș prin adresa cu nr. 16030/16.12.2019, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2019-33074/18.12.2019 a transmis Avizul Conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și privat, în vederea organizării și funcționării rețelei școlare de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021 în structura prevăzută în anexele 1a, 1b, 2a, 2b și anume :

2    01 Timișoara 2021

£ | Capitală Europeană a Culturii

 • 1.  Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat acreditat de pe raza Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa nr. 1a, care își va menține structura din anul școlar 20192020 respectiv structura propusă în proiectul de rețea școlară pentru anul 2020 -2021, aprobat prin HCL 591/26.11.2019;

 • 2.  Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat autorizat de pe raza Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa nr. 1b care își va menține structura din anul școlar 20192020 respectiv structura propusă în proiectul de rețea școlară pentru anul 2020 -2021, aprobat prin HCL 591/26.11.2019;

 • 3.  Rețeaua școlară a unităților de învățământ particular acreditat de pe raza Municipiului Timișoara, prevăzute în Anexa nr. 2a care și-a modificat structura propusă în proiectul de rețea școlară pentru anul 2020 -2021, aprobat prin HCL 591/26.11.2019 prin includerea Scolii Primare „Wendy Kids”, ca urmare a acreditării conform OMEN nr. 4667/31.17. 2019.

 • 4. Rețeaua școlară a unităților de învățământ particular autorizat de pe raza Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa nr 2b care și-a modificat structura propusă în proiectul de rețea școlară pentru anul 2020 -2021, aprobat prin HCL 591/26.11.2019 prin exluderea Scolii Primare „Wendy Kids”, care a fost înclusă în Anexa nr. 2a urmare a acreditării și prin excluderea Grădiniței cu Program Prelungit „Kindergarten Minissa” Grădiniței cu Program Prelungit „Planeta Piticilor” Timișoara, Grădiniței cu Program Prelungit „Fluturașul lui Bobiță” Timișoara, prevăzute în Anexa nr. 2c , pentru care Inspectoratul Școlar Județean Timiș a respins acordarea Avizului Conform datorită nerespectării Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4044/2019 cu privire la obligația acestora de a depune solicitare la ARACIP în vederea evaluării externe , etapă premergătoare acreditării, în peroioada 01.09.2019- 01.12.2019, conform calendarului impus de ordinal mai sus menționat.

Totodată Inspectoratul Școlar Județean Timiș a comunicat lista unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, centrele de excelență și cluburile sportive școlare din Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa nr. 3, în conformitate cu prevederile art. 26 alin 3) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr.5090/09.09.2019 al Ministerului Educației Naționale.

Ținând cont de situația de fapt și drep se impune crearea cadrului legal pentru funcționarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021, prin adoptarea unei hotărâri de consiliu local.

 • 2. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021

PRIMAR, Nicolae Robu


VICEPRIMAR Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI, SPITALE ȘI BAZE SPORTIVE Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1

 

ROMÂNIA                                                                           

JUDETUL TIMIŞ                                                                 

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR                                                           

SC2020 – 3558/13.02.2020

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind aprobarea  organizării şi funcţionării reţelei  şcolare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021

 

1.Descrierea situaţiei actuale

   Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  de pe raza Municipiului Timişoara este formată din:

-          unităţi de învăţământ preuniversitare de stat acreditate;

-          unităţi de învăţământ preuniversitare de stat autorizate;

-          unităţi de învăţământ preuniversitare privat acreditate;

-          unităţi de învăţământ preuniversitare de privat autorizate ;

-          unităţi de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, centrele de excelenţă şi cluburile sportive

şcolare, comunicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş .

   Conform art.24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul nr. 5090/30.08.2019 al Ministerului Educaţiei Naţionaleorganizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:

  „ a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean;

   b) transmiterea proiectului de reţea şcolară, însoţit de un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar următor, realizat de către consiliul local/consiliul judeţean, de către primar/preşedintele consiliului judeţean, către inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;

   c) transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi consiliul judeţean) a listei unităţilor de învăţământ pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ pentru care nu se acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului conform şi propuneri privind organizarea acestora);

   d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, a reţelei şcolare pe baza avizului conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale.”

    În vederea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021, a fost  adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 591/26.11.2019 prin care a fost  aprobat proiectul organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe  raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021 şi s-a solicitat Inspectoratului  Şcolar Judeţean Timiş  Avizul Conform.

   Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş prin adresa cu nr. 16030/16.12.2019, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2019-33074/18.12.2019 a transmis  Avizul Conform pentru unităţile de învăţământ  preuniversitar  de stat şi privat, în vederea  organizării şi funcţionării  reţelei şcolare  de pe raza  Municipiului Timişoara, pentru  anul şcolar 2020-2021 în structura prevăzută   în anexele 1a, 1b, 2a, 2b şi anume :

1.       Reţeaua  şcolară a unităţilor de învăţământ de stat acreditat de pe raza Municipiului Timişoara prevăzute în   Anexa nr. 1a, care îşi  va  menţine structura din anul  şcolar 2019-2020  respectiv structura  propusă  în proiectul  de reţea  şcolară pentru anul 2020 -2021,  aprobat prin HCL 591/26.11.2019;

2.       Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat autorizat  de pe raza Municipiului Timişoara  prevăzute în   Anexa nr. 1b care  îşi  va  menţine structura din anul  şcolar 2019-2020  respectiv structura   propusă  în proiectul  de reţea  şcolară pentru anul 2020 -2021,  aprobat prin HCL 591/26.11.2019;

3.       Reţeaua  şcolară a unităţilor de învăţământ particular acreditat de pe raza Municipiului Timişoara, prevăzute în   Anexa nr. 2a care  şi-a  modificat  structura   propusă  în proiectul  de reţea  şcolară pentru anul 2020 -2021,  aprobat prin HCL 591/26.11.2019 prin includerea Scolii Primare „Wendy Kids”, ca urmare a acreditării  conform  OMEN nr. 4667/31.17. 2019.

4.      Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ particular autorizat de pe raza Municipiului Timişoara prevăzute în   Anexa nr 2b care şi-a  modificat structura   propusă  în proiectul  de reţea  şcolară pentru anul 2020 -2021,  aprobat prin HCL 591/26.11.2019 prin  exluderea Scolii Primare „Wendy Kids”, care a fost înclusă în Anexa nr. 2a  urmare a acreditării şi  prin excluderea Grădiniţei cu Program Prelungit „Kindergarten Minissa”  Grădiniţei  cu Program Prelungit „Planeta Piticilor” Timişoara, Grădiniţei cu Program Prelungit „Fluturaşul lui Bobiţă” Timişoara, prevăzute în Anexa nr. 2c , pentru care  Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a respins acordarea Avizului Conform datorită nerespectării Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4044/2019  cu privire la  obligaţia  acestora  de a depune  solicitare la ARACIP în vederea  evaluării externe , etapă  premergătoare acreditării, în peroioada 01.09.2019- 01.12.2019, conform calendarului impus  de ordinal mai sus menţionat.

    Totodată Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  a comunicat  lista  unităţilor  de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, centrele de excelenţă şi cluburile sportive şcolare din Municipiul Timişoara  prevăzute în Anexa nr. 3,  în conformitate cu prevederile art. 26 alin 3) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr.5090/09.09.2019 al Ministerului Educaţiei Naţionale.

   Ţinând cont de situaţia de fapt  şi drep se impune crearea cadrului legal  pentru funcţionarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021,  prin  adoptarea unei hotărâri de consiliu local.

2. Concluzii

   Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  organizării şi funcţionării reţelei  şcolare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021

 

 

  

 

                   PRIMAR,                                                                             VICEPRIMAR

                Nicolae Robu                                                                             Dan Diaconu

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU ŞCOLI, SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE

Anca Lăudatu

 

                                                                                                                      Cod.FO 53-01,Ver.1

       

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

SERVICIUL SCOLI  SPITALE BAZE SPORTIVE

 Nr. SC2020- 3558/13.02.2020

________________________________________                      _____________________________

 

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE

Privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021

                                                               

 

  Având în vedere  Referatul de  aprobare  al proiectului de hotărâre  cu nr. SC2020- 3558/13.02.2020 al  Primarului Municipiului Timişoara  şi Proiectul de hotărâre aprobarea  organizării şi funcţionării reţelei  şcolare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021

     Facem următoarele precizări:

 Potrivit art.19,alin (4) şi art.61,  alin.(2) din Legea educatiei nationale  nr. 1/2011, actualizată,

“Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii.”

 “Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei Naţionale.

    Conform art. 24 din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 5090/30.08.2019 al Ministerului Educaţiei Naţionale, organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular se realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz.

   Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean prin care este organizată reţeaua şcolară.

  Organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:

   a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean;

   b) transmiterea proiectului de reţea şcolară, însoţit de un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar următor, realizat de către consiliul local/consiliul judeţean, de către primar/preşedintele consiliului judeţean, către inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;

   c) transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi consiliul judeţean) a listei unităţilor de învăţământ pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ pentru care nu se acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului conform şi propuneri privind organizarea acestora);

   d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, a reţelei şcolare pe baza avizului conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale.

    Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 591/26.11.2019 a fost  aprobat proiectul organizării şi funcţionării reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021.  

   Prin adresa cu nr. Nr. SC2019-29635/09.12.2019, Proiectul  organizării şi funcţionării reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021 aprobat prin   HCL nr. 591/26.11.2019   a fost  transmis  către  Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi s-a solicitat Avizul conform pentru organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021.

    Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  prin adresa cu  nr. 16030/16.12.2019, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2019-33074/18.12.2019 a transmis  Avizul Conform pentru unităţile de învăţământ  preuniversitar  de stat şi particular, în vederea  organizării şi funcţionării  reţelei şcolare  de pe raza  Municipiului Timişoara, pentru  anul şcolar 2020-2021 în structura prevăzută   în anexele 1a, 1b, 2a, 2b şi anume :

1.      Anexa nr 1a - Reţeaua  şcolară a unităţilor de învăţământ de stat acreditat de pe raza Municipiului Timişoara,   care  îşi  va  menţine structura din anul  şcolar 2019-2020  respectiv structura   propusă  în proiectul  de reţea  şcolară pentru anul 2020 -2021,  aprobat prin HCL 591/26.11.2019;

2.       Anexa  nr. 1b- Reţeaua  şcolară a unităţilor de învăţământ de stat autorizat  de pe raza Municipiului Timişoara,   care  îşi  va  menţine structura din anul  şcolar 2019-2020  respectiv structura   propusă  în proiectul  de reţea  şcolară pentru anul 2020 -2021,  aprobat prin HCL 591/26.11.2019;

3.       Anexa  nr. 2a Reţeaua  şcolară a unităţilor de învăţământ particular acreditat de pe raza Municipiului Timişoara,  care a  suferit modificări  faţă de structura anului   şcolar 2019-2020  respectiv  de structura   propusă  în proiectul  de reţea  şcolară pentru anul 2020 -2021,  aprobat prin HCL 591/26.11.2019, prin includerea Scolii Primare „Wendy Kids”, ca urmare a acreditării prin OMNEN nr. 4667/31.17. 2019.

4.      Anexa  nr. 2aReţeaua  şcolară a unităţilor de învăţământ particular autorizat  de pe raza Municipiului Timişoara,   care a  suferit modificări  faţă de structura anului   şcolar 2019-2020  respectiv de  structura   propusă  în proiectul  de reţea  şcolară pentru anul 2020 -2021, aprobat prin HCL 591/26.11.2019,  prin   excuderea  din reţea  a  unor unităţi  de învăţământ şi anume:

-          Şcola Primară „Wendy Kids”, care  a fost înclusă  în reţeau şcolară a unităţilor de învăţământ particular acreditat  de pe raza Municipiului Timişoara, ca  urmare a acreditării prin OMNEN nr. 4667/31.17.2019.

-           Grădiniţa cu Program Prelungit „Kindergarten Minissa” Timişoara, Grădiniţa cu Program Prelungit „Planeta Piticilor” Timişoara, Grădiniţa cu Program Prelungit „Fluturaşul lui Bobiţă” Timişoara pentru care  Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a respins acordarea Avizului Conform  datorită nerespectării Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4044/2019  cu privire la  obligaţia  acestora  de a depune  solicitare la ARACIP în vederea  evaluării externe , etapă  premergătoare acreditării, în peroioada 01.09.2019- 01.12.2019, conform calendarlui  impus  de ordinal  mai sus menţionat.

     Potrivit  art. 26 alin 3) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr.5090/09.09.2019 al Ministerului Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  a comunicat  lista  unităţilor  de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, centrele de excelenţă şi cluburile sportive şcolare din Municipiul Timişoara  prevăzute în Anexa nr. 3.

       Având în vedere prevederile legale  prezentate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre  privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021, îndeplineşte  condiţiile  pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local.

 

 

 

 

 

            ŞEF SERVICIU                                                                      CONSILIER,

             Anca Lăudatu                                                                      Tamaş Gabriela

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.