Hotărârea nr. 76/2020

76/28.02.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de Funcţii al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
Hotararea Consiliului Local 76/28.02.2020
Privind modificarea si aprobarea Statului de Funcţii al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. E-674/17.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. E-675 din data de 17.02.2020 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. E-675/17.02.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, nr. SC2020-4032/19.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) si alin. (3), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) coroborat cu art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Statul de functii al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR/


AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

STAT DE FUNCȚII

pentru personalul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara, plătit de la bugetul asigurărilor de stat

01.02.2020

NR.

CRT

FUNCȚIA

NIVELUL POSTULUI

GRADUL/TREAPTA

PROFESIONAL/A

NUMĂR

POST

1

MEDIC SEF UPU

S

GRADUL II

1.00

2

MEDIC

s

PRIMAR

10.00

3

MEDIC MED.DENTARA-URG

s

2.00

4

MEDIC

s

SPECIALIST

1.00

5

MEDIC URGENTA

s

SPECIALIST

9.00

6

MEDIC URGENTA

s

PRIMAR

6.50

7

MEDIC REZ.AN V

s

48.00

8

MEDIC REZ.AN IV

A

103.00

9

MEDIC REZ.AN HI

A

140.00

10

MEDIC REZ.AN 11

A

176.00

11

MEDIC REZ.AN I

A

279.00

12

ASIST.DENTAR-URG

SSD

PRINCIPAL

1.00

13

ASIST.MED

PL

PRINCIPAL

2.00

14

AS1ST.MED. SEF-URG

S

PRINCIPAL

1.00

15

ASIST.MED-URG

PL

PRINCIPAL

14.00

16

ASIST.MED-URG

PL

14.00

17

ASIST.MED-URG

S

PRINCIPAL

4.00

18

ASIST.SOCIAL

S

PRINCIPAL

1.00

19

BIOLOG

s

1.00

20

BRANCARDIER-URG

G

14.00

21

INFIRM IER-URG

G

10.00

22

INGR.CURAT-URG

G

7.00

23

REG.MED-URG

M

PRINCIPAL

2.00

24

REG.MED-URG

M

3.00

TOTAL

849.50


SEE SERVICIU RUNOS

ING.TANASESCU VALENTINA


CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR/


AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

STAT DE FUNCȚII

pentru personalul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara, plătit de la bugetul asigurărilor de stat

01.02.2020

NR.

CRT

FUNCȚIA

NIVELUL POSTULUI

GRADUL/TREAPTA

PROFESIONAL/A

NUMĂR

POST

1

MEDIC SEF UPU

S

GRADUL II

1.00

2

MEDIC

s

PRIMAR

10.00

3

MEDIC MED.DENTARA-URG

s

2.00

4

MEDIC

s

SPECIALIST

1.00

5

MEDIC URGENTA

s

SPECIALIST

9.00

6

MEDIC URGENTA

s

PRIMAR

6.50

7

MEDIC REZ.AN V

s

48.00

8

MEDIC REZ.AN IV

A

103.00

9

MEDIC REZ.AN HI

A

140.00

10

MEDIC REZ.AN 11

A

176.00

11

MEDIC REZ.AN I

A

279.00

12

ASIST.DENTAR-URG

SSD

PRINCIPAL

1.00

13

ASIST.MED

PL

PRINCIPAL

2.00

14

AS1ST.MED. SEF-URG

S

PRINCIPAL

1.00

15

ASIST.MED-URG

PL

PRINCIPAL

14.00

16

ASIST.MED-URG

PL

14.00

17

ASIST.MED-URG

S

PRINCIPAL

4.00

18

ASIST.SOCIAL

S

PRINCIPAL

1.00

19

BIOLOG

s

1.00

20

BRANCARDIER-URG

G

14.00

21

INFIRM IER-URG

G

10.00

22

INGR.CURAT-URG

G

7.00

23

REG.MED-URG

M

PRINCIPAL

2.00

24

REG.MED-URG

M

3.00

TOTAL

849.50


SEE SERVICIU RUNOS

ING.TANASESCU VALENTINASPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058 Str. HectorNr. 2 A, Timișoara, Timiș - RO, 300041 Tel : 0256/200048, 0256/221553. Fax: 0256/200046 h 11 p://w w w .sp i ta I u I -m u n i c i pa I -1 i m i soara. ro

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447


■ SPITALUL. CLINIC MUNICIPAL

; DP URGENȚĂ TIMIȘOARA registratura

I Nr. C -                                3

.. ............—

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

Secțiunea I

Proiect de hotărâre privind

Aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

în prezent Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, al cărui management a fost transferat către autoritatea administrației publice locale -Consiliul Local al Municipiului Timișoara, funcționează în baza Hotărârii Consiliului Local Timișoara cu nr. 600 din 10.12.2019- privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Spitalului.

  • • Luând în considerare patologia complexă și numărul crescut de pacienți care se adresează unității noastre, precum, și faptul că în spital se asigură prin secțiile și serviciile existente asistență medicală complexă, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților, că este spital clinic, constituind în același timp bază de învățământ medical universitar și postuniversitar și de cercetare, precum și creșterea indicatorilor statistici privind ocuparea patului ai Secției Clinice Cardiologie,

  • • Având în vedere faptul că spitalul este organizat și funcționează în sistem pavilionar, fiecare din imobile reprezintă o secție în sine, și necesită un număr de personal care să asigure desfășurarea activității medicale în condiții optime,

  • • Ținând cont de faptul că spitalul nostru are în derulare proiectul „Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular diseases in Bekcs-Timis counties” Acronim: Team - Cardio - Prevent, finanțat prin intermediul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 4: "îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor), Prioritatea de investiții 9/a: Investirea în infrastructura medicală si socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare’’.

Schimbări preconizate și rezultate așteptate

  • • Suplimentarea numărului de posturi din statul de funcții, astfel:

Pentru finanțare din asigurări, cu 3 posturi, de la total 1735 posturi la 1738 posturi.

Pentru finanțare de la bugetul de stat cu 169 posturi(rezidenți), de la total 680.5 posturi la 849.5 posturi.

Total in statul de funcții 2587.5 posturi.

  • • Creșterea numărului de posturi, va duce la desfășurarea în condiții mai bune a activității medicale, la creșterea gradului de satisfacție a pacientului și respectarea drepturilor pacientului la o îngrijire medicală de calitate, creșterea calității serviciilor medicale oferite, asigurarea acordării personalului medical a liberelor la care au dreptul conform legii precum și a concediilor de odihnă pentru personalul angajat.

Alte informații

  • • Suplimentarea de posturi se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Concluzii

Structura organizatorică și statul de funcții cu actualizarea numărului de posturi vor duce la eficientizarea activității, desfășurarea în condiții optime a activității medicale, creșterea gradului de satisfacție a pacientului și respectarea drepturilor pacientului la o îngrijire medicală de calitate, creșterea calității serviciilor medicale oferite, asigurarea acordării liberelor conform legii și a concediilor de odihnă pentru personalul angajat precum și reducerea timpului de așteptare în acordarea serviciilor m ed i cale


Director Fin.Cont. Sef.Serv. Runos bjf fcd.Damian Georgeta-Sanda Ing.Tănăsescu Valentina ^7      «         /Un


I O


DE URGENTĂ®


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Număr Operator de date cu caracter personal - 37058 Str. Hector Nr. 2 A. Timișoara, Timiș - RO. 300041 Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046 http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447


ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001


MANAGEMENT srsrEMS 043


S21,JALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA ' REGISTRATURĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea Statului de Funcții al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.E-        /iUoZ.Td^a

serviciului RUNOS al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Spitalului,

Precizăm ca in urma analizei activității desfășurate, a indicatorilor, încadrarea cu personal, încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 precum și în normativul aprobat conform Ordinului MS Nr. 1224/2010, am constatat că sunt necesare unele modificări ale Statului de Funcții care să reflecte situația actuală și să asigure rezolvarea unor disfuncționalități în desfășurarea activității.

Astfel, propunem:

Suplimentarea numărului de posturi aprobate, cu următoarele posturi:

• în cadrul Secției Clinice Cardiologie, cu 2 posturi de medic primar specialitatea cardiologie, cu atestat in cardiologie intervențională, peste numărul maxim de posturi normate.

Aceste posturi sunt absolut necesare pentru implementarea proiectului Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and pcriferal vascular diseases in Bekes-Timis counties” Acronim: Team - Cardio - Prevent, care presupune extinderea clinicii de Cardiologie - ASCAR cu Laboratorul cardiologie intervențională angiografie si cateterism cardiac (LACC) care va asigura îndeplinirea cu succes, pe plan local si regional a unui obiectiv general care va fi asumat si in planul de management al Managerului SCMUT, respectiv creșterea calității serviciilor medicale in domeniul prevenției, diagnosticului precoce si a tratării afecțiunilor cardiovasculare prin îmbunătățirea infrastructurii și tehnologiei medicale, care va fi realizata prin asumarea a șase obiective specifice , cu rol esențial în dezvoltarea ulterioară a spitalului și crearea unui climat propice, oferirii unor servicii medicale de înaltă calitate în slujba pacientului.

Perioada de timp în care aceste obiective vor fi implementate la nivelul spitalului este de 5 ani de zile, conform instrucțiunilor Programului Interreg V-A România-Ungaria referitoare la sustenabilitatea proiectelor finanțate, implementarea acestui proiect permițând accesul populației la tehnici moderne de diagnostic și de tratament, în spații medicale reabilitate si dotate cu aparatură medicală performantă pentru SCMUT .

Laboratorul cardiologie intervențională angiografie si cateterism cardiac (LACC) (adulți și/sau copii) va desfasura în principal o activitate de diagnostic invaziv și terapie intervențională, cu personal specializat, care asigură proceduri complexe și variate de cardiologie intervențională, respectiv studii de electrofiziologie, manopere de implantare a cardiostimulatoarelor artificiale, defibrilatoarelor si resincronizării ventriculare.

  • •  In cadrul Statici de sterilizare de la Clinicile Noi, cu 1 post de asistent medical cu PL, absolut necesar pentru a putea organiza turele și pentru a se putea acorda concediile de odihnă

  • • Suplimentarea de posturi solicitate se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre Modificarea statului de funcții prin creșterea numărului de posturi, conform structurilor existente, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Manager               Director Fin.Cont. Sef.Serv. Runos

Dr. Oprea Maria-Olimpia Ec.Damian Georgeta-Sanda Ing.Tănăsescu Valentina