Hotărârea nr. 75/2020

75/28.02.2020 Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare
Hotararea Consiliului Local 75/28.02.2020
Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 4194/19.02.2020 al Biroului Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 -4194/19.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 8, alin. (3), lit. d^1) şi i);
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 99/04.07. 2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/25.04.2006;
Având în vedere Ordinul nr. 111/09.07.2007 a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, punctul 2.2., 2.3.;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 454/21.11.2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: "Consiliul local exercita atributii privind gestionarea serviciilor de interes local";
Avand in vedere prevederile art. 129, alin. (7), lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2), lit. d), Consiliul Local asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuşeşte Studiul de Fundamentare privind alegerea soluţiei pentru " delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, conform Anexei 1 şi se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare ca gestiune delegată prin achiziţie publică de servicii.

Art. 2: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, conform Anexei 2.

Art. 3: Se aprobă Contractul Cadru pentru serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, conform Anexei 3.

Art. 4: Se împuterniceşte Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie să efectueze modificări la Caietul de Sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prevăzut la Art. 2, pe perioada derulării achiziţiei.
Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre,după cum urmează:
- Anexa 1 "Studiul de Fundamentare" privind alegerea soluţiei pentru " delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
- Anexa 2 "Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare şi anexele 1-6";
- Anexa 3 "Contractul Cadru pentru serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare".

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- A.N.R.S.C.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

FIȘĂ DE IDENTIFICARE RIDICARE CADAVRU ANIMAL nr.

 • 1. Informații despre cadavrul de animal identificat:

 • a) Specia:_________________________________

 • b) Semne particulare:

[ ] moarte naturala

[ ] accident auto

[ ] moarte provocată

[ ] resturi parțiale de cadavre

 • c) Talie:

[ ] mică

[ ] mijlocie

[ ] mare

 • d) Greutatea:kg.

 • 2. Informații privind ridicarea cadavrul de animal identificat:

 • a) Ziua.........luna.......anul......................

 • b) Locul ridicare: Zona/cartierul............................Strada...............................

 • c) Ora ridicării:

 • 3. Informații privind echipa de ridicare:

Indicativ mijloc de transport.........................................

Numele........................Prenumele......................

Semnătura..................

Antet operator

Proces Verbal predare primire a cadavrelor de animale din gospodăriile individuale de la persoane fizice sau juridice

Încheiat azi ................, ora.......... str........................... între subsemanții

...........................din partea SC............... (operator) și ...............................din partea (proprietar gospodăriei individuale/PF/PJ) identificat cu CNP/CUI...................................., CI/BI/ seria..........

nr.......... eliberat la data de ................, / Nr. Reg. Comerț............. cu domiciliul/ sediul în

......................, str............................,nr................, tel................

Pentru prestația serviciului de salubrizare pentru activitate de colectare a cadavrelor animalelor din gospodăriile crescătorilor individuali de animale (persoane fizice sau juridice) și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare sunt necesare următoarele date de indentificare:

 • 1.  Solicitare a fost efectuată la data de.......de către...........................pentru cadavrul de animal

din specia........................

 • 2.  Semne particulare: [ ] moarte naturala / [ ] accident auto / [ ] moarte provocată / [ ] resturi parțiale de cadavre

 • 3.  Talie: [ ] mică / [ ] mijlocie/ [ ] mare

 • 4.  Greutatea:kg

 • 5.  Transportul se efectuează cu mijlocul de transport nr...............,

 • 6.  Lucrarea a fost efectuată de operatorii (numele și prenumele).....................................

 • 7.  Cheltuielile aferente acestor lucrări se achită de solicitant conform tarifelor de mai jos:

  Nr. crt.

  OPERAȚIE

  U.M.

  Cantitatea

  Tarif unitar lei fără TVA conform ofertei câștigătoare

  TVA

  Valoare cu TVA lei

  1

  Colectarea și transportul cadavrelor de animale găsite pe domeniul public (identificare, colectare, incarnare, transportul)

  2

  Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare

  3

  Neutralizarea cadavrelor de animale și a deșeurilor de origine animală, prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg).

  Total valoare cu TVA de achitat de către proprietar/solicitant

 • 8. Contravaloarea servicilor se achită cu factura seria.........nr.......... data.......... și cu bon

fiscal/chitanță seria........nr...........data.............

Prezentul proces verbal se încheie în 2 exemplare unul pentru ficareparte

Operator                                                        Client:

Numele și prenumele                                         Numele și prenumele

semnatura și stampila                                            semnătura

Model Oferta Tarife

Nr.

ctr.

OPERAȚIE

U.M.

Tarif ofertat Lei fară TVA

Cantitati pe 1 an

Valoare ofertată pe operație pe 1 an Lei fără TVA

1.

Colectarea și transportul cadavrelor de animale găsite pe domeniul public (identificare, colectare, incarcare, transportul)

Lei/cap

423 (capete)

2

Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare

Lei/cap

423 (capete)

3

Neutralizarea cadavrelor de animale și a deșeurilor de origine animală, prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg).

Lei/kg

21.603,6864 (kg)

Valoare totală pe contract (esprimată în lei fără TVA) (rândul 1+ rândul 2+ rândul 2 )

Notă:

Cantitățile sunt estimate, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica aceste cantități în funcție de situația existentă pe teren și a modificărilor legislative apărute ulterior, dar fără a depăși valoarea contractului.

PROCESELE - VERBALE DE RECEPȚIE ZILNICĂ

cu privire la prestarea efectuată de operatorul activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Data

ziua

Nr. ctr.

OPERAȚIE

U.M.

Cantitatea

1.

Colectarea și transportul cadavrelor de animale găsite pe domeniul public (identificare, colectare, incarcare, transportul)

cap

2.

Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare

cap

3.

Neutralizarea cadavrelor de animale și a deșeurilor de origine animală, prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg)..

kg

Mențiuni ale prestatorului cu privire la activitățiile prestate

 • 1.  Autovehiculele utilizate ( numărul de înmatriculare, copie foaie de parcurs conform legii)

 • 2. Numele și prenumele echipei de colectare

 • 3.  Sesizări și solicitări de la persoanele fizice și juridice, etc., înregistrate la dispeceratul prestatorului

 • 4. Neutralizarea cadavrelor de animale s-a efectuat în unitatea..............................cu

numărul de aprobare sanitar veterinar...................................

Operator,

Beneficiar,

Responsabil Contract Numele și prenumele Semnatura


Numele și prenumele

Semnatura

Data. L.S.

SITUAȚIE DE SERVICII LUNARĂ cu privire la prestarea efectuată de operatorul activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare Luna:.........

Nr. ctr.

OPERAȚIE

UM

Tarif unitar lei fără TVA

Cantitatea realizată

UM

Total valoare lei

1.

Colectarea și transportul cadavrelor de animale găsite pe domeniul public (identificare, colectare, incarcare, transportul)

Lei/cap

Capete

Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare

Lei/cap

capete

Neutralizarea cadavrelor de animale și a deșeurilor de origine animală, prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg).

Lei/kg

kg

Valoare totală fără TVA

Valoare totala cu TVA

Neutralizarea cadavrelor de animale s-a efectuat în unitatea..............................cu numărul de

aprobare sanitar veterinar...................................

Operator, Numele și prenumele

Semnatura

Data. L.S.


Beneficiar, Numele și prenumele Director Sef Birou Responsabil contract


RAPORT DE ACTIVITATE

privind colectarea cadavrelor de animale din gospodăriile individuale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare Luna:.........

Nr. ctr.

OPERAȚIE

UM

Tarif unitar lei fără TVA

Cantitatea realizată

UM

Total valoare lei

1.

Colectarea și transportul cadavrelor de animale găsite pe domeniul public (identificare, colectare, incarcare, transportul)

Lei/cap

Capete

Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare

Lei/cap

capete

Neutralizarea cadavrelor de animale și a deșeurilor de origine animală, prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg).

Lei/kg

kg

Valoare totală fără TVA

Valoare totala cu TVA

Neutralizarea cadavrelor de animale s-a efectuat în unitatea..............................cu numărul de

aprobare sanitar veterinar...................................

Operator, Numele și prenumele

Semnatura

Data. L.S.

ANEXA 2 la H.C.L.................../.

CAIET DE SARCINI

a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Preambul

În conformitate cu prevederile:

 • 1.  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • 2.  Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • 3.  Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 actualizată;

 • 4.  Legea serviciului de salubrizare nr. 101/2006 actualizată;

 • 5.  Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • 6.  Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • 7.  Ordonața nr. 47/2005 actualizată, privind reglementările de neutralizare a deșeurilor de origine animală;

 • 8.  Ordinul ANSVSA nr. 80/2005 actualizat, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidentelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală;

 • 9.  Regulamentul de organizare si functionare al serviciului de salubritate in municipiul Timisoara aprobat prin H.C.L. nr.454/21.11.2017.

 • 10.  O.U.G. nr. 195/30.12.2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art.1 (1) Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiul Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

(2) Pentru simplificarea denumiri activității prezentului caiet de sarcini privind serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiul Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în continuare se va folosi denumirea generică serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor.

Art.2 (1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor indiferent de modul de gestiune adoptat.

 • (1) Autoritatea concedentă a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor este Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în B-dul C.D. Loga nr. 1, Județ Timiș.

 • (2) Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor. Caietul de sarcini împreună cu anexele nr. 1-6 și Regulamentul Serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara, constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art.3 Serviciul care face obiectul achizitiei publice de servicii este „Serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare”.

Art.4 (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau alte asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului.

Art.5 Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul Serviciului De Salubrizare a Municipiului Timișoara.

CAPITOLUL II LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII

Art.6 Activitățile aferente prestării serviciului de salubrizare pentru colectare a cadavrelor animalelor, se desfășoară atât la punctul de lucru al prestatorului cât si pe domeniul public și privat al Municipiului Timișoara, cât și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara, iar ridicarea cadavrelor de animale se face în următoarea ordine:

 • a)  din preajma școlilor, grădinițelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, instituțiilor publice;

 • b) din alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a);

 • c) din zonele periferice ale Municipiului Timișoara.

 • d) din gospodăriile crescătorilor individuali la solicitarea telefonică sau scrisă a acestora (persoane fizice care cresc sau dețin animale de interes economic în gospodăriile individuale pentru consum propriu);

CAPITOLUL III DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Art.7 Prestarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare cuprinde următoarele operații:

 • -  Colectarea cadavrelor de animalelor de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale (identificare, colectare, încărcare, transport );

 • -  Depozitarea cadavrelor de animale în cameră frigorifică până la incinerare;

 • -  Neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg).

Art. 8 Colectarea cadavrelor de animalelor de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale (identificare, colectare, încărcare, transport), după identificarea cadavrelor de animale, persoana carea efectuază această lucrare completează Fișa de identificare a cadavrelor modelul conform Anexei nr.1 pentru cele identificate pe domeniul public al municipiului sau Procesul verbal de predare primire modelul conform Anexei nr.2 pentru cele ridicate din gospodăriile individuale din prezentul caiet de sarcini.

Art. 9 (1) Operatorul are permisiunea de a colecta cadavrele animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare în condițiile legii.

 • (2) Operatorul colecteaza de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale atât cadavrele animalelor de talie mică (ex.păsări, pisici, câini, etc.), cât și animalelor de talie mare (ex. cabaline, ovine, bovine, etc.).

Art. 10 Cadavrele de animale colectate de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale vor fi colectate și transportate în mijloace auto autorizate special amenajate în acest scop înscripționate, care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare și vor fi predate unității de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Timișoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar înregistratea datelor se face conform legislației sanitare veterinară în vigoare.

Art. 11 Depozitarea cadavrele de animale colectate până la neutralizarea acestora prin incinerare se face în cameră sau depozit frigorific la incinerare. Evidențele și înregistrările în acest sens, se fac conform legislației sanitare veterinară în viguoare.

Art.12 Neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat este activitatea de ecarisare a deșeurilor de origine animală urmată de incinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om. Evidențele și înregistrările în acest sens, se fac conform legislației sanitare veterinară în viguoare.

Art. 13 Documentele de înregistrare și evidențele necesare sunt cele specifice activității de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populației, fiind aplicabile prevederile din Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara.

Art.14 Tarifele practicate pentru activitățile prevăzute la art. 7 - 14 la prezentul caiet de sarcini sunt cele prezentate în Oferta de Tarife conform Anexei nr. 3 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL IV PROGRAMUL PRESTAȚIEI

Art.15 (1) Activitățile vor fi executate în conformitate cu Programul de prestație stabilit de operator și aprobat de autoritatea administrației publice locale, pe baza informărilor operatorului și a sesizărilor înregistate la Primăria Municipiului Timișoara, prin personalul împuternicit sau responsabilul de contract.

 • (2) Prestația se va efectua de preferință pe timp de zi, iar în funcție de necesități, după-amiaza și pe timp de noapte, cu acordul sau la cererea expresă a autorității contractante, pe locațiile precizate la art.6 din prezentul caiet de sarcini.

Art. 16 (1) Cadavrele animalelor de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai agenților economici sau ai instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

(2) Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 4 de ore operatorul asupra morții animalelor la care se referă, în vederea ridicării cadavrelor de animale din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.

CAPITOLUL V CONDIȚII DE CALITATE

Art.17 Prestarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor, se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a)  continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de două ore de la anunțare;

 • c) ridicarea cadavrelor de animale din gospodăriile crescătorilor individuali de animale și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de două ore de la anunțare;

 • d) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • e)  controlul calității serviciului prestat;

 • f)  ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • g) respectarea Regulamentului Srviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara

 • h) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • i)  asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • j)  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient;

 • k) respectarea prevederilor legislației de mediu, protecției muncii, prevenirii și stingerii incendiilor, în vigoare.

 • l)  neutralizarea cadavrelor în urma activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara, se face fie prin încheierea unui contract cu o societate acreditată și autorizată în acest sens, sau prin incineratorul propriu autorizat conform legilației în vigoare;

 • m) asigurarea conditiilor prevăzute de normele legale pentru depozitarea în spații dotate cu instalații frigorifice sau depozitul frigorific, precum și manipularea de la depozitul frigorific la incinerator;

CAPITOLUL VI

DOTĂRI SPECIFICE, DOTĂRI CU PERSONAL ȘI ALTE DOTĂRI

Art.18 Dotări specifice. Operatorul va deține următoarele dotări minime necesare:

 • a) Operatorul va dispune de un parc de mijloace de transport - minim 2 (două) autovehicule, din care:

 • -  1 (un) autovehicul pentru manipularea cadavrelor și deșeurilor de origine animalieră ce nu sunt destinate consumului uman, autorizat sanitar-veterinar în acest sens.

 • -  1 (un) autovehicul destinat activității de control recepții, verificări.

 • b) Se va face dovada deținerii mijloacelor de transport menționate (proprietate, leasing sau închiriere).

 • c) spații frigorifice pentru depozitarea cadavrelor de animale până la incinerare sau predarea acestora către societatea cu care a încheiat un contract în vederea neutralizării acestora;

 • d) instalații de incinerare a cadavrelor de animale, autorizate din punct de vedere al protecției mediului și sanitar veterinar, sau deținerea unui contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o societate acreditată și autorizată în acest sens.

 • e) Cântar cu masa minimă 100 kg pentru cântărirea cadavrelor de animale, omologat și verificat metrologic.

Art.19 (1) Operatorul își va dimensiona personalul, parcul auto și echipamentele pentru prestarea activității în funcție de volumul de lucrări.

(2) Operatorul răspunde de buna desfășurare a prestației, garantează material și financiar și răspunde pecuniar de calitatea și cantitățile stabilite prin programul de prestație conform sesizărilor înregistrate.

(2) Operatorul va asigura permanent serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, un autovehicul pentru controlul prestațiilor.

CAPITOLUL VII

CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art.20 Operatorul va prezenta în documentația de ofertă tehnică concepția proprie privind modalitatea de organizare și functionare a activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara: colectare (identificare, colectare, încărcare, transport); depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare; neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat, cu referire la autovehiculele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite, etc.

Art.21 Operatorul activității serviciului de salubrizare pentru colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara;

 • c) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • d) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a activității;

 • e) prestarea serviciului pe raza unității administrativ - teritoriale pentru care are contract privind colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale;

 • f) dotarea cu mijloace de realizare a colectării cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, etanșe și adecvate în conformitate cu legislația în vigoare,

 • g) mijloacelor de transport pe care le au în dotare să fie autorizate conform legislației în vigoare.

 • h) personalizarea autovehiculelor care transportă cadavre de animale;

 • i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j) întocmirea și păstrarea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • k) personalul necesar pentru prestarea activității asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • m) o dotare proprie cu mașini și echipamente specifice necesare pentru prestarea activității în condițiile stabilite prin contract;

 • n) dispunerea de o cameră frigorifică sau spații de depozitare frigorifice, destinate depozitării temporare a cadavrelor până la momentul predării/neutralizării acestora;

 • o) dispunera de un incinerator, autorizat în condițiile legii, pentru neutralizarea cadavrelor animalelor colectate de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara sau să dețină contract având ca obiect neutralizarea cadavrelor animalelor colectate de pe domeniul public cu un operator autorizat;

 • p) executarea serviciului prevăzute în contract cu profesionalism și promptitudine conform normativelor din caietul de sarcini;

 • q) supravegherea prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalații, echipamentele necesare și produsele aferente serviciului contractat

 • r) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale

Art.22 Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație, iar inregistratea datelor se face conform legislației sanitare veterinară în vigoare.

Art.23 (1) Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încat să nu vină în contact direct cu cadavrele animalelor colectate.

(2) Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

Art. 24 Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Art. 25 Obligațiile și răspunderile personalului operativ al prestatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara, anexă la prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL VIII VERIFICĂRI și RECEPȚII

Art.26 (1) Beneficiarul prin personalul împuternicit va verifica periodic și prin sondaj modul de efectuare a prestației de către operator.

 • (2) Operatorul va întocmi procesele - verbale de recepție zilnice privind calitatea prestației și cantitatea de cadavre de animale colectate de pe domeniul public, conform Anexei nr. 4 la prezentul caiet de sarcinii. Procesele - verbale de recepție zilnice se vor transmite în format electronic până cel târziu la ora 10 a zilei urmăroare.

 • (3) În procesele - verbale de recepție zilnice se va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite din partea cetățenilor.

 • (3) Operatorul va întocmi lunar, pe baza proceselor verbale de recepție zilnică, situația de servicii lunară conform Anexei nr. 5 la caietul de sarcinii (care va însoți facturile lunare), cantitativă și valorică, semnată de ambele părți, în vederea efectuării plății.

 • (4) Beneficiarul, prin persoana împuternicită, va verifica întocmai ca situația de servicii lunară să cuprindă toate rapoartele de activitate zilnice, în format tipărit și semnate de către operator, iar tarifele să corespundă cu cele stabilite în conformitate cu Anexa nr. 3 parte integrată din prezentul caiet de sarcini.

Art.27 Operatorul va întocmi lunar, un Raport de Activitate conform Anexei nr. 6 privind colectarea cadavrelor de animale din gospodăriile individuale care va cuprinde suma tuturor Proceselor Verbalale predare primire a cadavrelor de animale din gospodăriile individuale de la persoane fizice sau juridice Anexei nr. 2 semnată de ambele părți.

Art.28 Beneficiarul, în urma verificărilor efectuate va întocmi Procese-Verbale de Constarea FO44-03, ver.1, în care se consemneaza aspectele constatate și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la cetățeni și eventual, penalitățile aplicate operatorului pentru deficiențele constatate.

Art.29 Contravaloarea serviciilor prestate conform art. 7 din prezentul caiet de sarcini, privind colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al Municipiului Timișoara, va fi facturată lunar și încasată în baza situației lunare de servicii, care cuprinde suma tuturor procesele - verbale de recepție zilnice.

Art.30 Contravaloarea serviciilor prestate conform art. 7 din prezentul caiet de sarcini, privind colectarea cadavrelor de animale rezultate din gospodăriile individuale de pe raza Municipiului Timișoara, vor fi facturate direct generatorilor pe baza Proces Verbal predare primire a cadavrelor de animale din gospodăriile individuale de la persoane fizice sau juridice Anexei nr. 2 parte integrată din prezentul caiet de sarcini, procesului verbal se întocmește de operator, semnata de acesta și de solicitant.

CAPITOLUL IX

CONDIȚII DE EXPLOATARE

 • I. CONDIȚII TEHNICE

Art.31 Serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți utilizatorii din aria de acoperire, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

 • II. OBIECTIVE DE EXPLOATARE

Art.32 Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor, care face obiectul prezentului caiet de sarcini sunt următoarele:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b) promovarea calității și eficiența serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

 • d) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • e) gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de origine animală;

 • f)  dezvoltarea și modernizarea infrastructurii bazei serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor;

 • g) menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

 • h) satisfacerea cerințelor și nevoilor comunităților locale;

 • i)  continuitatea serviciului.

 • III. OBIECTIVE DE ORDIN ECONOMIC

Art.33 (1) Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, se va organiza și va funcționa având în vedere să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Tarifele sunt cele prezentate în Oferta de Tarife conform Anexei nr. 3 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

 • (3) Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

 • (4) Tarifele sunt ferme, în lei, pentru o perioadă de 12 luni.

(8) Tarifele pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităților conform caietului de sarcini, alte costuri și componente de costuri).

IV OBIECTIVE DE MEDIU

Art.34 (1) Pe perioada derulării contractului operatorul va respecta și va lua măsurile necesare protejări mediului conform legislației specifice în vigoare.

(2) Operatorul răspunde de activitățile prestate în fața organelor abilitate pe toată durata derulării contractului.

Art.35 Conform O.U.G. nr. 195/30.12.2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare și a legislației sanitar veterinare specifice, operatorul:

 • a) deține autorizație de mediu pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului desfășurate;

 • b) deține personal specializat cu protecția mediului;

 • c) deține autorizație sanitar veterinară pentru activitatea pe care o prestează conform contractului;

 • d) gestionează deșeurile colectate și rezultate din activitatea proprie, cu respectarea legislației specifice în vigoare în domeniul managementului deșeurilor;

 • e) pune în exploatare instalații ale căror emisii nu depășesc valorile limită stabilite prin actele de reglementare.

CAPITOLUL X DURATA CONTRACTULUI

Art.36 Durata contractului privind prestarea activitățiilor serviciului de salubrizare pentru colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, este de 1 an.

Art.37 Operatorul îi este interzis să subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori.

CAPITOLUL XIII

DISPOZIȚII FINALE

Art.39 Operatorul este obligat să respecte Regulamentul Serviciului de salubrizare a Municipiului Timșoara;

Art.40 (1) Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfășurarea activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

(2) Ofertanții pot oferi și alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activității acestui serviciu.

Art.41 Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara.

SEF BIROU GPCDDD, PANITI EUGENIA

CONSILIER, PINTEA ALEXANDRA

Anexa nr. 3

CONTRACT-cadru

de delegarea a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

CAPITOLUL I PĂRȚI CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, Bv. C.D. Loga nr.1, județul Timiș cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.300, fax. 0256-490.635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar, în calitate de achizitor

Și

............................................S.R.L./S.A, cu sediul în localitatea .......,  str........ nr......., sectorul/județul ......., înmatriculată la registrul comerțului cu nr......., cod unic de înregistrare

......, cont nr......., deschis la ......., titulară a Licenței nr........ din ......., emisă de ......., reprezentată de ......., având funcția de ........ și de ......, având funcția de ......., în calitate de

prestator,

Au încheiat prezentul contract, în temeiul Hotărârii de aprobare a Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare și Contractul Cadru nr................ din data de .............................., adoptată de catre Consiliul Local al Municipiului

Timișoara în baza procedurii de achiziție publică de servicii organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL II DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Anexele contractului

Art.1 (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe:

 • a) Caietul de sarcini al serviciului cu nr. SC2020-    /        2020, Anexele cu nr. 1- 6;

 • b) Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 454/21.11.2017;

 • c) Tarifele pentru activitatea delegată conform ofertei declarată câștigătoare;

 • (2) Anexele la prezentul contract de delegare au aceeași valoare contractuală între părți ca și dispozițiile cuprinse în contract. Împreună constituie documentele delegării gestiunii.

 • (3) Categorii de bunuri utilizate de prestator în derularea contractului:

 • a) bunuri proprii- acele bunuri care la încetarea contractului ramân în proprietatea prestatorului;

 • b) bunuri de retur- sunt bunurile publice/private transmise cu titlu gratuit în administrarea prestatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării și care, la încetarea contractului, revin de plin drept și gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații achizitorului. În cazul încetarii contractului înainte de termen, achizitorul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII SPECIALE

1. Aria delegării

Art.2 Aria delegării cuprinde aria teritorială a Municipiului Timișoara.

2.Obiectul contractului

Art.3 Obiectul contractului îl constituie:

 • 1. Prestarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, vor cuprinde următoarele acțiunii:

 • -  Colectarea cadavrelor de animalelor   (identificare, colectare, ncărcare,

transport);

 • -  Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare ;

 • -  Neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg).

 • 2. Delegarea sarcinilor și responsabilităților cu privire la prestarea propriu-zisă a activității de colectarea cadvrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura aferentă activității.

 • 3. Durata contractului

Art. 4 Durata contractului de delegare a gestiunii este de 1 an (12 luni) începând de la data atribuirii acestuia. Ordinul de începere a serviciilor prevăzute în contractul numărul..........

semnat la data de................., se face după prezentarea dovezii privind constituirea garanției de

bună execuție.

 • 4. Drepturile prestatorului

Art.5 Prestatorul are următoarele drepturi:

 • a) de a exploata, în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, activitatea ce face obiectul prezentului contract;

 • b) de a încasa contravaloarea pentru activitatea prestată;

 • c) de a aplica tariful aprobat conform legislației în vigoare;

 • 5. Drepturile achizitorului

Art.6 Achizitor are următoarele drepturi:

 • a) de a solicita prestatorului informații periodice cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat;

 • b) de a convoca la audieri prestatorul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului, precum și în vederea concilierii diferendelor aparute în relația cu utilizatorii;

 • c) de a verifica și controla modul de realizare de către prestator a activității delegate;

 • d) de a sancționa prestatorul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului sau nu prestează activitatea la indicatorii de performanță și nivelurile de calitate la care s-a obligat prin prezentul contract si caietul de sarcini;

 • e) de a solicita daune-interese în cazul în care prestatorul renunță la prestarea activității;

 • f) de a rezilia contractul, în condițiile legii și al prezentului contract;

 • g) de a extinde sau restrânge obiectivele prevăzute la art. 6 din caietul de sarcini.

 • 6. Obligațiile prestatorului

Art.7 Prestatorul are următoarele obligații:

 • a) să obțină de la autoritățile competente avizele, atestatele, acordurile și autorizațiile necesare prestarii activității delegate;

 • b) să respecte legislația și reglementările în vigoare aplicabile activității delegate, precum și indicatorii de performanță ;

 • c) să presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • d) să ia măsurile necesare pentru respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;

 • e) să fundamenteze necesarul de fonduri pentru realizarea lucrărilor de revizii și reparații din surse proprii;

 • f) să furnizeze achizitorului informațiile solicitate și să asigure accesul organelor de control la toate datele și documentele, inclusiv contabile, necesare verificării și evaluării modului de organizare și de funcționare a serviciului delegat, în conformitate prevederile legale în vigoare;

 • g) să nu subdelege/subcontracteze prestarea activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în tot sau în parte, altor operatori;

 • h) să informeze și să notifice, de îndată, achizitorul despre cauzele sau evenimentele de natură să conducă la reducerea activității sau la imposibilitatea realizării serviciului și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului;

 • i) să platească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa;

 • j) să asigure continuitatea prestării serviciului în condițiile stipulate în contract, inclusiv în cazul retragerii licenței sau încetării contractului de delegare din alte cauze decât termenul ori forța majoră, până la preluarea acesteia de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • k) să restituie bunurile de retur în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

 • l) să înființeze un dispecerat cu program de funcționare permanent;

 • m) să înființeze un registru în care va înregistra toate reclamațiile/sesizările formulate verbal de petenți și va lua măsurile ce se impun pentru soluționarea acestora. În registru se vor consemna: numele și prenumele petentului, precum și a persoanei care a înregistrat reclamația/sesizarea, adresa, data și ora reclamației/sesizării, data și ora soluționării reclamației/sesizării, numărul de ordine al reclamației/sesizării care va fi comunicat petentului. La sesizările formulate , în scris, va răspunde în termen de 30 zile de la înregistrarea acestora;

 • n) să asigure personalul autorizat necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract precum și conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • o) să respecte condițiile impuse de natura activităților (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului, etc.).

 • 7. Obligațiile achizitorului

Art.8 Achizitorul are următoarele obligații:

 • a) să mențină echilibrul contractual și să respecte angajamentele asumate față de prestator prin prezentul contract;

 • b) să notifice prestatorul apariția oricaror împrejurari de natura să aduca atingere drepturilor acestuia.

 • c) Achizitorul prin reprezentantul desemnat din cadrul Biroului G.P.C.D.D.D. va avea obligația urmăririi clauzelor contractuale, emiterea ordinului de începere a serviciilor, avizarea plăților parțiale și finale, eliberarea garanției de bună execuție în condițiile prevăzute în prezentul contract.

 • 8. Preț.Tarife. Încasarea contravalorii serviciilor prestate

Art.9 Valoarea contractului este de lei fără TVA, respectiv

lei cu TVA.

Art.10 (1) Prestatorul este obligat să presteze utilizatorilor activitatea delegată numai pe bază de tarifele prezentate în oferta.

 • (2) Tarifele, conform ofertei, pentru serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, delegate la data intrării în vigoare a contractului de delegare sunt cele din Ofertă Tarife Anexa nr. 3 - din caietul de sarcini.

 • (3) Serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe

domeniul public al Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare va fi decontat în baza tarifelor ofertate conform Ofertei Tarife -Anexei nr. 3 la caietul de sarcini, până la epuizarea valoarii de lei fără

TVA, respectiv lei cu TVA

 • (4) Cantitățile din oferta finaciară sunt estimate, achizitorul își rezervă dreptul de a modifica aceste cantități în funcție de situația existentă pe teren sau de modificările legislative, dar fără a depăși valoarea totală ofertată.

Art.11 (1) Plata serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, se va face conform prevederilor art. 29 din Caietul de sarcini, fără a depăși valoarea ofertată conform Anexei nr. 3 din caietul de sarcinii.

(2) Plata serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare se va face conform prevederilor art. 30 din caietul de sarcini, adică vor fi facturate direct generatorilor (solicitatului/proprietarului animalului) la aceleași tarife ofertate conform Anexei nr. 3 din caietul de sarcini.

 • 9. Garanții

Art.12 (1) În termen de 5 zile lucratoare de la data semnării prezentului contract, prestatorul constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, o sumă fixă în procent de 5 % din valoarea contractului.

 • (2) Cuantumul garanției de bună execuție este de...........lei și reprezintă 5 % din valoarea fără

TVA a contractului.

 • (3) Garanția de bună execuție se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a obligațiilor contractuale. Achizitorul acceptă constituirea garanției de bună execuție prin (operatorul va alega una din variante):

 • - virament bancar

 • - instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă dacă plata garanției se va executa condiționat sau neconditionat .

sau

 • - rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. In acest sens contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispoziția achizitorului, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu cel puțin 0,5% din prețul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Achizitor va înștiința achizitorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • (4) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • (5) Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea contractului.

Art.13 - Achizitorul are dreptul să execute garanția de buna execuție dacă prestatorul renunță la prestarea activității, caz în care acesta nu este exonerat și de plata unor daune-interese față de achizitor.

 • 10. Răspunderea contractuală

Art.14 Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

Art.15 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% din prețul contractului pe fiecare zi de intarziere pana la stingerea obligațiilor.

Art.16 În cazul în care din penalități nu se acoperă paguba, partea în culpa este obligată suplimentar la daune - interese.

 • 11. Forța majoră

Art.17 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Art.18 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Art.19 Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art.20 Întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații.

 • 12. Condiții de redefinire a clauzelor contractuale

Art.21 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.22 (1) Achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabilă, cu 30 de zile, a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, prestatorul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

(3) În caz de dezacord între achizitor și prestator cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecatorească competentă, perioadă în care prestatorul are obligația să respecte obligațiile contractuale.

Art.23 Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a facut obiectul delegării gestiunii.

Art.24 Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislația națională sau legislația comunitară, cu menținerea echilibrului contractual.

 • 13. Clauze privind menținerea echilibrului contractual

Art.25 (1) Părțile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului.

(2) Raporturile contractuale dintre achizitor și prestator se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate prestatorului și obligațiile care îi sunt impuse.

 • 14. Încetarea contractului de delegare a gestiunii

Art.26 (1) Prezentul contract de delegare a gestiunii înceteaza în urmatoarele situații:

 • a) la expirarea duratei contractului;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina achizitorului;

 • c) la dispariția dintr-o cauză de forță majoră a sistemului sau în cazul imposibilității obiective a prestatorului de a-l exploata, prin renunțare, fară plata unei despăgubiri;

 • d) în cazul falimentului prestatorului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

Art.27 (1)Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată și dovedește nerespectarea de către prestator a obligațiilor contractuale și dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumați prin prezentul contract, în termen de 3 zile.

(2) În cazul unor abateri grave ale prestatorului de la reglementările în vigoare privind serviciile de utilități publice, achizitorul are dreptul să rezilieze contractul și să solicite autorității competente retragerea licenței.

 • 15. Condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii

Art.28 (1) Bunurile de retur transmise cu titlu gratuit în administrarea prestatorului care la încetarea contractului revin de drept achizitorului, gratuit și libere de orice sarcini și sunt integrate domeniului public al acestuia.

(2)La încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, bunurile menționate la alin.

 • (1) revin achizitorului

Art. 29 Bunurile proprii ale prestatorului rămân în proprietatea acestuia.

18. Litigii

Art.30 (1)Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între aceștia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

 • (2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea și încetarea contractului de delegare a gestiunii se soluționează de instanța de contencios administrativ de pe raza în care are sediul achizitorului.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE

Art.31 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Art.32 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

Art.33 Comunicările dintre părți se pot face și prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părți, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.34 Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data de................................. și a fost

încheiat azi........................................în..............exemplare originale.

Art.35 Limba care guvernează contractul este limba română.

PRESTATOR,


ACHIZITOR MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR, Nicolae ROBU

VICEPRIMAR, Imre Farkas

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ, Slavița DUBLEȘ

BIROU GESTIUNE POPULAȚIE CANINA

D.D.D., Eugenia PANITI

SERVICIUL JURIDIC , Cristina BOZAN

Nr. SC2020-4194/19.02.2020_______________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de Sarcini si Contractului Cadru privind gestiunea delegată a serviciului de salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniulpublic al Municipiului Timișoaraprecum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare',

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotarare nr. SC2020-4191/19.02.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre, prin care se propune aprobarea Studiului de Fundamentare și Caietului de Sarcini privind gestiunea delegată a serviciului de ” salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare”

Facem următoarele precizări:

Potrivit art.2 lit.a din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora

Potrivit art.11 alin. (3) al Legii nr. 101/2006, Legea servicului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare:„Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul se sarcini-cadru elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia.

Potrivit art.10 din O.G. nr.71/2002 și art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Conform prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Adminiatrativ și ale O.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale. In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege și de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilități publice astfel încât să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Neexistând baza tehnico- materială necesară, varianta gestiunii directe implică cheltuieli considerabile , implicit alegerea acestei variante este mai puțin fezabilă altor alternative.

Varianta prin care serviciul este prevăzut a fi realizat prin gestiune delegată este mai avantajoasă în raport cu prima variantă, deoarece nu necesită investiții majore în baza tehnico- materială, operatorul vine cu personal calificat, experiență în efectuarea unui astfel de activități preluând astfel și majoritatea riscurilor.

Deținerea de către operator a:

 • -  Autorizației de Mediu eliberată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului, valabilă la data limită de depunere a ofertelor, conform prevederilor Anexei 1 (Lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu) la Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 actualizată, pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare . Se va face dovada existenței Autorizației de Mediu conform art. 2, pc. 9 din OUG195/2005 actualizată, privind protecția mediului; art.2 alin1. Lit. a) și art.3 din Ordonanța 47/2005 actualizată, privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, în termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.

 • -  Autorizație Sanitar Veterinară pentru activitatea de colectarea deseurilor nepericuloase tratarea si eliminarea acestora în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privin organizarea activității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

 • -  Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atestă respectarea de către ofertant a standardelor de asigurare a calității pentru execuția de lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului, conform:

sistemului de management al calității SR EN ISO 9001

sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001

sau echivalent, sau să facă dovada că asigură un nivel corespunzător al calității, constituie o garanție privind calitatea și eficiența serviciilor prestate fiind o activitate cu impact asupra mediului.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare și a Caietului de Sarcini privind gestiunea delegată a serviciului de "salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD PANITI EUGENIA

CONSILIER

PINTEA ALEXANDRA

Cod FO53-01,Ver.1

2*21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


APROBAT,

PRIMAR

SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de Sarcini și Contractul Cadru privind gestiunea delegată a serviciului

„ de Salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniulpublic al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora

către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare ”


 • 1. Descrierea situației actuale

In prezent se află în derulare contractul cu nr.26/12.03.2019 “de delegare a gestiunii a serviciului de salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare” contract incheiat prin achizitie publica pe perioada de 1 an.

Primăria Municipiului Timișoara, prin activitățile derulate, s-a implicat în ultimii ani într-un amplu program de identificare, colectare, transportul și neutralizare a cadavrelor de animale din toate cartierele orașului. Acțiunea de colectare a cadavrelor se desfășoară pe domeniul public de pe raza Municipiului Timișoara, considerată mare aglomerare urbană și pol de creștere, ce reprezintă o importanță deosebită sub aspect epidemiologic, dar și un risc crescut, dacă nu sunt respectate anumite măsuri de protecție a cetățenilor, animalelor și a mediului. O parte din măsurile ce trebuie respectate sunt prevăzute în actele normative specifice, iar altele țin de competența profesională și de conștiinciozitatea operatorilor.

Din analiza modului în care au fost efectuate acțiunile de identificare și colectare a cadavrelor în ultimii ani s-a constatat că pe raza Municipiului Timișoara, rezultă adesea cadavre de animale de diferite specii, dar mai ales de câini, pisici, cabaline, bovine și păsări ca urmare a accidentelor de circulație, sau de altă natură sau din moartea naturală a animalelor fără stăpân și a celor rătăcite, ca urmare a nesupravegherii acestora.

Colectarea și neutralizarea tuturor cadavrelor și a resturilor organice prezintă o importanță deosebită sub aspect igienico-sanitar, activitate ce trebuie să se facă operativ și în condiții de siguranță deplină.

Cadavrele, pot proveni în urma evoluției unor boli infecțioase sau parazitare, ce conțin agenții etiologici ai acestor boli. În toate cazurile, chiar și atunci când cauza morții a fost de altă natură, neinfecțioasă, cadavrele și resturile organice constituie un suport nutritiv pentru înmulțirea microorganismelor saprofite și epifite și a vectorilor de boli (insecte și rozătoare). În plus, cadavrele și resturile de origine animală, prin descompunere, emană produși volatili cu miros dezagreabil și afectează mediul înconjurător și confortul olfactiv al cetățenilor.

În vederea demarării procedurii pentru încheierea unui nou contract de delegare de gestiune a Serviciului de Salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare conform cerințelor legislației în vigoare, este necesar a se aproba Studiul de Fundamentare, Caietul de Sarcini și Contractul Cadru aferente serviciului mai sus menționat.

 • 2.     Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin acest proiect de hotărâre se urmărește obținerea unui serviciu de salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare de o calitate optimă, eficientă din punct de vedere economic, realizând un raport calitate/preț cât mai bun și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate.

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară aprobarea Studiul de Fundamentare, Caietul de Sarcini și Contractul Cadru în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare în timp util pentru a asigura continuitatea serviciilor.

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS

SEF BIROU GPCDDD

PANITI EUGENIA

2"21

2*21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

ANEXA 1 la H.C.L.................../.

STUDIU DE FUNDAMENTARE

Privind alegerea soluției pentru ” delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare”

Cap.I. Introducere

 • 1.1 Scopul Studiului de Fundamentare

Scopul Studiului de Fundamentare îl reprezintă alegerea celui mai bun mod de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • 1.2 Procesul de luare a deciziilor

Acest studiu întocmit de Biroul Gestiune Populație Canină Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție și Activități Administrative se supune spre dezbatere și aprobare în Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 • 1.3 Structură și conținut

Aspecte generale

Obiective și cerințe

Descriere

Analiza părților interesate

Relația proiectului cu politicile publice relevante

Fezabilitatea tehnică

Informații tehnice generale

Evoluția activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare din anul 2016 până în prezent

Standarde de performanță tehnică și specificații tehnice de calitate

Stabilirea necesarului de utilaje, echipamente și forță umană

Starea tehnică a facilităților existente

Utilități disponibile și necesare

Fezabilitatea economică

Fezabilitatea financiară

Accesibilitatea achiziției

Durata contractului

Aspecte referitoare la mediu

Aspecte sociale

Aspecte instituționale

Concluzii

Cap.II. Aspecte generale ale studiului

 • 2.1 Obiectivele și cerințele studiului

Prin prezentul studiu, autoritatea publică locală urmărește să se realizeze următoarele obiective și cerințe:

 • -   Furnizarea unor servicii publice eficiente și de calitate;

 • -   Securitatea serviciilor furnizate;

 • -   Protecția sănătății populației

 • -   Reponsabilitatea față de cetățeni

 • -   Conservarea și protecția mediului înconjurător

 • -   Utilizarea eficientă a fondurilor publice în ativitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • 2.2 Descrierea studiului

 • 2.2.1.Prezentare generală

Primăria Municipiului Timișoara, prin activitățile derulate, s-a implicat în ultimii ani într-un amplu program de identificare, colectare, transportul și neutralizare a cadavrelor de animale din toate cartierele orașului. Acțiunea de colectare a cadavrelor se desfășoară pe domeniul public de pe raza Municipiului Timișoara, considerată mare aglomerare urbană și pol de creștere, ce reprezintă o importanță deosebită sub aspect epidemiologic, dar și un risc crescut, dacă nu sunt respectate anumite măsuri de protecție a cetățenilor, animalelor și a mediului. O parte din măsurile ce trebuie respectate sunt prevăzute în actele normative specifice, iar altele țin de competența profesională și de conștiinciozitatea operatorilor.

Din analiza modului în care au fost efectuate acțiunile de identificare și colectare a cadavrelor în ultimii ani s-a constatat că pe raza Municipiului Timișoara, rezultă adesea cadavre de animale de diferite specii, dar mai ales de câini, pisici, cabaline, bovine și păsări ca urmare a accidentelor de circulație, sau de altă natură sau din moartea naturală a animalelor fără stăpân și a celor rătăcite, ca urmare a nesupravegherii acestora.

Colectarea și neutralizarea tuturor cadavrelor și a resturilor organice prezintă o importanță deosebită sub aspect igienico-sanitar, activitate ce trebuie să se facă operativ și în condiții de siguranță deplină.

Cadavrele, pot proveni în urma evoluției unor boli infecțioase sau parazitare, ce conțin agenții etiologici ai acestor boli. In toate cazurile, chiar și atunci când cauza morții a fost de altă natură, neinfecțioasă, cadavrele și resturile organice constituie un suport nutritiv pentru înmulțirea microorganismelor saprofite și epifite și a vectorilor de boli (insecte și rozătoare). In plus, cadavrele și resturile de origine animală, prin descompunere, emană produși volatili cu miros dezagreabil și afectează mediul înconjurător și confortul olfactiv al cetățenilor.

 • 2.2.2. Cadrul legal

Acest studiu este realizat în conformitate cu următoarele acte normative:

 • -   Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • -  Hotărârea de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • -   Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -   Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată;

 • -   Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

 • -   O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului;

 • -   Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • -   Ordinul ANSVSA nr.80/2005, actualizată;

 • -   OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • 2.2.3. Descrierea activităților

Consiliul Local al Municipiului Timișoara este responsabil de colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. Studiul privind delegarea gestiunii serviciilor specificate mai sus, urmareste sa se realizeze în condiții de calitate, la standarde europene. Pentru aceasta activitate se va organiza o procedura distincta fata de activitatea de dezinsecție, deratizare, dezinfecție și cea de salubrizare prin atribuirea unui contract de delegarea a gestiunii activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Prestarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare cuprinde următoarele operații:

 • -   Colectarea cadavrelor de animalelor de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale (identificare, colectare, încărcare, transport );

 • -   Depozitarea cadavrelor de animale în cameră frigorifică până la incinerare;

 • -   Neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg).

Colectarea cadavrelor de animalelor de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale (identificare, colectare, încărcare, transport) se face astfel: după identificarea cadavrelor de animale, persoana carea efectuază această lucrare completează Fișa de identificare a cadavrelor modelul conform Anexei nr.1 la Caietul de Sarcini pentru cele identificate pe domeniul public al municipiului sau Procesul verbal de predare primire modelul conform Anexei nr.2 la Caietul de Sarcini pentru cele ridicate din gospodăriile individuale din prezentul caiet de sarcini. Operatorul are permisiunea de a colecta cadavrele animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare în condițiile legii. Operatorul v-a colecta de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale atât cadavrele animalelor de talie mică (ex.păsări, pisici, câini, etc.), cât și animalelor de talie mare (ex. cabaline, ovine, bovine, etc.).Cadavrele de animale colectate de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale vor fi colectate și transportate în mijloace auto autorizate special amenajate în acest scop înscripționate, care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare și vor fi predate unității de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Timișoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, îar înregistratea datelor se v-a face conform legislației sanitare veterinară în vigoare. Cadavrele animalelor de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai agenților economici sau ai instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare. Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 4 de ore operatoul asupra morții animalelor la care se referă, în vederea ridicării cadavrelor de animale din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.

Depozitarea cadavrele de animale colectate până la neutralizarea acestora prin incinerare se face în cameră sau depozit frigorific la incinerare. Evidențele și înregistrările în acest sens, se fac conform legislației sanitare veterinară în viguoare.

Neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat este activitatea de ecarisare a deșeurilor de origine animală urmată de incinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om. Evidențele și înregistrările în acest sens, se fac conform legislației sanitare veterinară în viguoare.

Documentele de înregistrare și evidențele necesare sunt cele specifice activității de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populației, fiind aplicabile prevederile din Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara.

Tarifele practicate pentru aceste activități sunt cele prezentate în Oferta de Tarife conform Anexei nr. 3 parte integrantă din Caietul de sarcini.

 • 2.3 Analiza părților interesate

Autoritatea publică locală în calitate de autoritate contractantă, urmărește ca utilizatorii (persoane fizice, asociatii de proprietari, agenti economici, institutii publice, etc.) să beneficieze de un serviciu care să corespundă condițiilor minime prevazute în Regulamentul de salubrizare al municipiului Timișoara, în legislația în domeniu și în normele europene privind creșterea standardului de calitate în executarea activităților descrise mai sus.

Alte parti interesate sunt autoritatile de reglementare, dupa cum urmeaza: Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Județean Timiș, Agentia pentru Protectia Mediului Timiș, Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice, Directia de Sanatate Publica Timiș, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timiș.

2.4.Relatia proiectului cu politicile publice relevante

Modul de organizare si functionare a activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare trebuie sa se realizeze pe baza urmatoarelor principii:

 • a)  protejarea sănătății populației;

 • b)  conservarea si protecția mediului înconjurător;

 • c)  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • d)  responsabilitatea față de cetățeni;

 • e)   tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f)  nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

 • g)  transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

 • h)  administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a municipiului;

 • i)  securitatea serviciului;

 • j)  dezvoltarea durabilă.

Cap. III. Fezabilitatea tehnică a proiectului

3.1.Informatii tehnice generale

Serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți utilizatorii din aria de acoperire, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

Operatorul va prezenta în documentația de ofertă tehnică concepția proprie privind modalitatea de organizare și functionare a activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara: colectare (identificare, colectare, încărcare, transport); depozitarea/zi în cameră frigorifică până la incinerare; neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat, cu referire la autovehiculele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite, etc.

Operatorul activității serviciului de salubrizare pentru colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara;

 • c) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • d) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a activității;

 • e) prestarea serviciului pe raza unității administrativ - teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii privind colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale;

 • f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) dotarea cu mijloace de realizare a colectării cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, etanșe și adecvate în conformitate cu legislația în vigoare,

 • h) mijloacelor de transport pe care le au în dotare să fie autorizate conform legislației în vigoare.

 • i) personalizarea autovehiculelor care transportă cadavre de animale;

 • j) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • k) întocmirea și păstrarea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • l) personalul necesar pentru prestarea activității asumate prin contract;

 • m) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • n) o dotare proprie cu mașini și echipamente specifice necesare pentru prestarea activității în condițiile stabilite prin contract;

 • o) dispunerea de o cameră frigorifică sau spații de depozitare frigorifice, destinate depozitării temporare a cadavrelor până la momentul predării/neutralizării acestora;

 • p) dispunera de un incinerator, autorizat în condițiile legii, pentru neutralizarea cadavrelor animalelor colectate de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara sau să dețină contract având ca obiect neutralizarea cadavrelor animalelor colectate de pe domeniul public cu un operator autorizat;

 • q) executarea serviciului prevăzute în contract cu profesionalism și promptitudine conform normativelor din caietul de sarcini;

 • r) supravegherea prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalații, echipamentele necesare și produsele aferente serviciului contractate

 • s) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație, îar inregistratea datelor se v-a face conform legislației sanitare veterinară în vigoare.

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încat să nu vină în contact direct cu cadavrele animalelor colectate.

(2) Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara, anexă la caietul de sarcini.

Fiind o activitate cu impact asupra mediului este necesar ca aceasta să se organizeze și desfășoare în condiții de protecție a mediului ,ofertantul trebuie să dețină :

 • -  Autorizației de Mediu eliberată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului, valabilă la data limită de depunere a ofertelor, conform prevederilor Anexei 1 (Lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu) la Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 actualizată, pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare . Se va face dovada existenței Autorizației de Mediu conform art. 2, pc. 9 din OUG195/2005 actualizată, privind protecția mediului; art.2 alini. Lit. a) și art.3 din Ordonanța 47/2005 actualizată, privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, în termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.

 • -  Autorizație Sanitar Veterinară pentru activitatea de colectarea deseurilor nepericuloase tratarea si eliminarea acestora în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privin organizarea activității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

 • -  Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atestă respectarea de către ofertant a standardelor de asigurare a calității pentru execuția de lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului, conform:

sistemului de management al calității SR EN ISO 9001 sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001

sau echivalent, sau să facă dovada că asigură un nivel corespunzător al calității.

Se acceptă și declarație pe propria răspundere că la data începerii licitației ofertantul este în curs de implementare a unui astfel de sistem echivalent pentru fiecare din cele trei solicitări menționate mai sus;

3.2. Evoluția activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, din anul 2016 si pana in prezent

In anul 2016, in urma licitației publice deschise, Primaria Municipiului Timișoara a delegat gestiunea prin concesiune pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare.

Cantitatea estimata anual raportata la nivelul anilor 2016, 2017, 2018 (până în prezent) a fost in medie de:

 • -   Pe parcursul anului 2016 au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 366 cadavre și au fost recepționate situații de lucrări în valoare de 45.858,82 lei cu TVA;

 • -   Pe parcursul anului 2017 au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 520 cadavre și au fost recepționate situații de lucrări în valoare de 70.042,3 lei cu TVA;

 • -   Pe parcursul anului 2018 (până în prezent) au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 382 cadavre și au fost recepționate situații de lucrări în valoare de 54.815,91 lei cu TVA.

În anul 2019, după expirarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare a fost încheiat contractul nr.26/12.03.2019, în urma achiziției publice a "Serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timisoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare”, pentru o perioadă de 1 an.

Astfel, pe perioada derulării acestui contract ( Martie 2019 - Decembrie 2019) au fost ecarisate un număr de 414 cadavre de animale, însumând 11.647 kg și au fost recepționate situații de lucrări în valoare de 66.544,55 lei cu TVA.

In general se colecteaza si se transporta cadavre de animale mici de pe domeniul (caini, pisici, gaini, rozatoare etc), avand greutatea medie cuprinsa intre 5-25 kg. Numarul lor in medie este de 42 pe luna.

Activitatea de colectare a cadavrelor de animale mari (bovine, ovine, caprine, cabaline) existente pe domeniul public este ocazionala, frecventa acestora fiind de 1, 2 buc. la 3 luni, in special cabaline, greutatea lor medie fiind de ~ 500 kg/buc.

 • 3.3. Standarde de performanta tehnica si specificații tehnice de calitate

Indicatorii de performanta stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare.

Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca activitatea de mai sus, avandu-se in vedere:

 • -   continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • -   atingerea obiectivelor si tintelor pentru care autoritatea administratiei publice locale este responsabila ;

 • -   respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

 • -   implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii.

Indicatorii de performanta pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare se refera la:

 • -   masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • -   indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • -   solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la acest serviciu.

In vederea urmaririi si respectarii indicatorilor de performanta, operatorul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare trebuie sa asigure:

 • -   gestionarea serviciilor conform prevederilor contractuale;

 • -   inregistrarea activitatii privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • -   inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor si modul de solutionare a acestora.

 • 3.4. Stabilirea necesarului de utilaje, echipamente si forta umana

3.4.1. Resurse necesare

Operatorul va deține următoarele dotări minime necesare:

 • a) Operatorul va dispune de un parc de mijloace de transport - minim 2 (două) autovehicule, din care:

 • -  1 (un) autovehicul pentru manipularea cadavrelor și deșeurilor de origine animalieră ce nu sunt destinate consumului uman, autorizat sanitar-veterinar în acest sens.

 • -   1 (un) autovehicul destinat activității de control recepții, verificări.

 • b) Se va face dovada deținerii mijloacelor de transport menționate (proprietate, leasing sau închiriere).

 • c) spații frigorifice pentru depozitarea cadavrelor de animale până la incinerare sau predarea acestora către societatea cu care a încheiat un contract în vederea neutralizării acestora;

 • d) instalații de incinerare a cadavrelor de animale, autorizate din punct de vedere al protecției mediului și sanitar veterinar, sau deținerea unui contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o societate acreditată și autorizată în acest sens.

 • e) Cântar cu masa minimă 100 kg pentru cântărirea cadavrelor de animale, omologat și verificat metrologic.

Operatorul își va dimensiona personalul, parcul auto și echipamentele pentru prestarea activității în funcție de volumul de lucrări.

Operatorul răspunde de buna desfășurare a prestației, garantează material și financiar și răspunde pecuniar de calitatea și cantitățile stabilite prin programul de prestație conform sesizărilor înregistrate.

Operatorul va asigura permanent serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, un autovehicul pentru controlul prestațiilor.

Cap. IV. Fezabilitatea economică

Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, se va organiza și va funcționa având în vedere să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

Tarifele sunt cele prezentate în Oferta de Tarife conform Anexei nr. 3 parte integrantă din Caietul de sarcini.

Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

Tarifele percepute de operator, vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator și avizate de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. Tarifele sunt ferme, în lei, pentru o perioadă de 12 luni.

Tarifele pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităților conform caietului de sarcini, alte costuri și componente de costuri).

In perioada 2016-2018 (până în prezent) pentru concesionarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizarede au fost inregistrate urmatoarele cheltuieli:

 • -   Pe parcursul anului 2016 au fost recepționate situații de lucrări în valoare de 45.858,82 lei cu TVA;

 • -   Pe parcursul anului 2017 au fost recepționate situații de lucrări în valoare de 70.042,3 lei cu TVA;

 • -   Pe parcursul anului 2018 (până în prezent) au fost recepționate situații de lucrări în valoare de

54.815,91 lei cu TVA.

Cap. V. Fezabilitatea financiară

5.1. Accesibilitatea gestiunii delegate a activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare face parte din serviciul de salubrizare, conform Legii nr.101/2006 republicată. În conformitate cu Art. 12 alin. (1) „gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalități:

 • a) Gestiune directă;

 • b) Gestiune delegată.”

In tabelul de mai jos sunt prezentate avantajele si dezavantajele privind gestiunea directa și cea delegata:_____________________________________________________________________________________________

colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

GESTIUNEA DIRECTA

GESTIUNEA INDIRECTA SAU

DELEGATA

AVANTAJE

Parametrii serviciului si necesarul de investiții pentru realizarea activitatii vor fi clar definite prin contract, cu mecanisme ce impun ca riscurile de executie si exploatare sa fie la operator.

Municipiul Timișoara transfera sarcina investitiilor in activitate -potential - finantarii catre operatorul pentru partea cei revine.

Municipiul Timișoara are calitatea de reglementant/supervizor conform cerintelor impuse operatorului in contract.

Municipiul Timișoara va avea dreptul la controlul final asupra derularii serviciului, avand posibilitatea de a desfiinta delegarea de gestiune in cazul in

care operatorul are activitatea defectuoasa si care persista -clauze de penalizare si rezilire in contract.

DEZAVANTAJE

Ritm lent al investițiilor, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare si sumele puse la dispozitie de ordonatorul de credite.

Cresterea numarului de personal din cadrul institutiei care se afla in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, personal care sa se ocupe de serviciul respectiv.

Achizitionarea de autovehicule, utilaje si dotari specializate, necesare realizarii serviciului.

Imposibilitatea preluarii acestui serviciu, neputand creste numarul de personal calificat.

5.1.1. Analiza de risc

Managementul riscului presupune următoarele etape:

 • a) idenificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control;

 • b) analiza de risc - utilizează metode ca: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali;

 • c) reacția la risc - cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranța asociata oricarui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea apariției unui eveniment, la efectele unui eveniment in cazul in care acesta se produce.

Riscul apare atunci cand:

 • -  un eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigura, iar efectul acestuia este incert;

 • -  un eveniment se produce sigur, dar rezultatul este nesigur.

 • A. Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evolutie a riscurilor.

 • B. Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritarilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscului. Estimarea riscului presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscului.

 • C. Reacția la risc

Tehnici de control

 • •  Estimarea riscului - schimbarea planului de management cu scopul eliminarii aparitiei riscului;

 • •  Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);

 • •  Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si sau impact negativ al riscului;

 • •  Planul de contingenta - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.

5.1.2. Matricea riscurilor

În conformitate cu Legea nr.51/2006, Art.29,alin.(8):

“contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:

 • a) Contract de concesiune de servicii;

 • b) Contract de achiziție publică de servicii.”

Matricea riscurilor pentru achiziția publica a activitatii colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

1

2

3

4

5

Nr. crt.

Categoria de risc

Descrierea riscului

Alocare

Consecinte / managementul riscului

Autoritatea contractanta

Impartita

Concesionar

Riscuri de proiectare/autorizare

1

întârzieri in obținerea avizelor/ autorizațiilor pentru prestarea serviciilor

Nu pot fi obtinute toate aprobarile necesare sau sunt inregistrate intarzieri in obtinerea acestora pentru serviciile de colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public

x

Intarzieri in inceperea prestarii serviciilor.

Riscuri de finanțare a serviciilor

2

Indisponibilitatea finantarii

Concesionarul nu este capabil sa asigure resursele financiare si de capital conform bugetului si in timpul prevazut.

x

Lipsa finantarii pentru continuarea prestarii serviciilor

3

Modificari ale dobanzilor

Ratele dobanzilor sunt supuse schimbarilor, modificand astfel termenii financiari ai ofertei.

x

Crestere/scader e a costurilor serviciilor.

4

Finantare suplimentara

Datorita shimbarilor de legislatie, de politica sau de alta natura, sunt necesare finantari suplimentare pentru prestarea serviciilor.

x

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbarii.

5

Modificari in sistemul de taxe si impozite

Pe parcursul implementarii proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba in defavoarea

x

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale concesionarului.

concesionarului.

Riscuri aferente cererii si veniturilor

6

Inrautatirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbari fundamentale si neasteaptate in conditiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestatiile contractate.

x

Venituri sub previziunile finaciare anterioare.

7

Schimbări majore ale inflației

Rata actuala a inflatiei va depasi rata previzionata a inflatiei

x

Depasirea costurilor de prestare a serviciilor.

Riscuri legislative/politice

8

Schimbari legislative/politice specifice

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care aste adresata direct, specific si exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea concesionarului.

x

O crestere semnificativa in costurile operationale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbari.

9

Schimbari legislative/politice generale

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului, care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care este generala in aplicarea sa, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea concesionarului.

x

O crestere semnificativa in costurile operationale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbari.

Riscuri naturale

10

Forta majora

Forta majora asa cum este definita prin lege

x

Distrugerea sau deteriorarea

impiedica executarea contractului.

activelor aferente proiectului.

Riscuri de operare

11

Resurse de intrare

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decat cele estimate initial, nu au calitatea corespunzatoare sau nu sunt disponibile in cantitati suficiente.

x

Cresteri ale costurilor si in unele cazuri efecte negative aupra calitatii serviciilor furnizate in cadrul contractului.

12

Risc de disponibilitate general

Lucrarile si serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu indeplinesc specificatiile tehnice de calitate prevazute in contract.

x

Intrazieri importante in prestarea serviciului.

13

Capacitate de management

Concesionarul nu isi poate indeplini obligatiile conform contractului.

x

Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzator

14

Conditii neprevazute

Conditii neprevazute cauzeaza costuri mai mari pentru prestarea serviciului.

x

Cresteri de cost si efecte negative asupra calitatii serviciilor frunizate.

15

Litigii de munca/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru prestarea serviciului

x

Intarziere in prestarea serviciului si cresterea costurilor

Alte riscuri

16

Cresterea costurilor cu forta de munca

Cresteri neprevazute de costuri cu personalul ca urmare a modificarilor legislative ulterioare aprobarii contractului.

x

Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate cresterile de costuri cu personalul la

momentul incheierii contractului.

17

Creșterea costurilor cu prestarea serviciului

Depasirea costurilor cu realizarea serviciului

x

Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate cresterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul incheirii contractului.

18

Aspecte privind protecția mediului

Nu se respecta cerintele privind protectia mediului si nu se realizeaza monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului.

x

Rezilierea concesiunii.

19

Furtul sau distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

x

Costuri mai mai de intretinre si exploatare.

20

Accidente de munca

Accidente de munca in timpul prestarii serviciului.

x

Neefectuarea in conditii optime a serviciului.

21

Servicii efectuate necorespunzator

Servicii nefinalizate, incomplete, partiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

x

Neefectuarea in conditii optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrarile vor fi refacute pe cheltuiala concesionarului.

22

Conditii meteo nefavorabile

Conditiile meteo nefavorabile impiedica prestarea serviciului

x

Intarziere in prestarea serviciului.

Autoritatea contractanta 200 : 22 = 9,09 %

Prestator


2000 : 22 = 90,91 %


Matricea riscurilor pentru concesionarea activitatii colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

1

2

3

4

5

Nr. crt.

Categoria de risc

Descrierea riscului

Alocare

Consecinte / managementul riscului

Autoritatea contractanta

Impartita

Concesionar

Riscuri de proiectare/autorizare

1

întârzieri in obținerea avizelor / autorizațiilor pentru prestarea serviciilor

Nu pot fi obtinute toate aprobarile necesare sau sunt inregistrate intarzieri in obtinerea acestora pentru serviciile de colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public

x

Intarzieri in inceperea prestarii serviciilor.

Riscuri de finanțare a serviciilor

2

Indisponibilitatea finantarii

Concesionarul nu este capabil sa asigure resursele financiare si de capital conform bugetului si in timpul prevazut.

x

Lipsa finantarii pentru continuarea prestarii serviciilor

3

Modificari ale dobanzilor

Ratele dobanzilor sunt supuse schimbarilor, modificand astfel termenii financiari ai ofertei.

x

Crestere/scader e a costurilor serviciilor.

4

Finantare suplimentara

Datorita shimbarilor de legislatie, de politica sau de alta natura, sunt necesare finantari suplimentare pentru prestarea serviciilor.

x

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbarii.

5

Modificari in sistemul de taxe si

Pe parcursul implementarii proiectului, sistemul de impozitare se

x

Impact negativ asupra veniturilor

impozite

poate schimba in defavoarea concesionarului.

financiare ale concesionarului.

Riscuri aferente cererii si veniturilor

6

Inrautatirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbari fundamentale si neasteaptate in conditiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestatiile contractate.

x

Venituri sub previziunile finaciare anterioare.

7

Schimbări majore ale inflației

Rata actuala a inflatiei va depasi rata previzionata a inflatiei

x

Depasirea costurilor de prestare a serviciilor.

Riscuri legislative/politice

8

Schimbari legislative/politice specifice

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care aste adresata direct, specific si exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea concesionarului.

x

O crestere semnificativa in costurile operationale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbari.

9

Schimbari legislative/politice generale

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului, care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care este generala in aplicarea sa, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea concesionarului.

x

O crestere semnificativa in costurile operationale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbari.

Riscuri naturale

10

Forta majora

Forta majora asa cum este definita prin lege impiedica executarea contractului.

x

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului.

Riscuri de operare

11

Resurse de intrare

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decat cele estimate initial, nu au calitatea corespunzatoare sau nu sunt disponibile in cantitati suficiente.

x

Cresteri ale costurilor si in unele cazuri efecte negative aupra calitatii serviciilor furnizate in cadrul contractului.

12

Risc de disponibilitate general

Lucrarile si serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu indeplinesc specificatiile tehnice de calitate prevazute in contract.

x

Intrazieri importante in prestarea serviciului.

13

Capacitate de management

Concesionarul nu isi poate indeplini obligatiile conform contractului.

x

Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzator

14

Conditii neprevazute

Conditii neprevazute cauzeaza costuri mai mari pentru prestarea serviciului.

x

Cresteri de cost si efecte negative asupra calitatii serviciilor frunizate.

15

Litigii de munca/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru prestarea serviciului

x

Intarziere in prestarea serviciului si cresterea costurilor

Alte riscuri

16

Cresterea costurilor cu forta de munca

Cresteri neprevazute de costuri cu personalul ca urmare a modificarilor legislative ulterioare

x

Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate cresterile de

aprobarii contractului.

costuri cu personalul la momentul incheierii contractului.

17

Creșterea costurilor cu prestarea serviciului

Depasirea costurilor cu realizarea serviciului

x

Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate cresterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul incheirii contractului.

18

Aspecte privind protecția mediului

Nu se respecta cerintele privind protectia mediului si nu se realizeaza monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului.

x

Rezilierea concesiunii.

19

Furtul sau distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

x

Costuri mai mai de intretinre si exploatare.

20

Accidente de munca

Accidente de munca in timpul prestarii serviciului.

x

Neefectuarea in conditii optime a serviciului.

21

Servicii efectuate necorespunzator

Servicii nefinalizate, incomplete, partiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

x

Neefectuarea in conditii optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrarile vor fi refacute pe cheltuiala concesionarului.

22

Conditii meteo nefavorabile

Conditiile meteo nefavorabile impiedica prestarea serviciului

x

Intarziere in prestarea serviciului.

Autoritatea contractanta 700 : 22 = 31,82%

Prestator


1.500 : 22 = 68,18%


5.2. Durata propusa pentru delegarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

 • - 3 ani în cazul delegării prin concesiune

 • - 1 an în cazul delegării prin achiziție public.

Concluzie

Alocarea riscurilor, asa cum este ea stabilita in studiul de fundamentare, nu este statica, trebuie sa se bazeze pe scopul si constrangerile autoritatii contractante.

Așa cum sunt alocate riscurile în conformitate cu matricea riscurilor, atât pentru achiziție publica, cât și pentru concesiunea activității de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, se apreciaza ca este fezabil ca sa se aplice gestiunea delegată prin achiziție publică a acestei activitati, avand in vedere ca asumarea acestor riscuri ii revine in cea mai mare parte concesionarului.

În alocarea riscurilor în conformitate cu matricea riscurilor am ținut cont de durata propusă a contractului și anume 1 an în cazul achiziției publice și 3 ani în cazul concesiunii. Astfel pe durata celor trei ani în cazul delegării prin concesiune posibilitatea apariției anumitor categorii de risc și instalarea efectelor acestora fiind mai probabilă.

În cazul achiziției publice, prețurile sunt fixe pe toată durata contractului.

Cap. VI. Aspecte referitoare la mediu

Pe perioada derulării contractului de delegare operatorul va respecta și va lua măsurile necesare protejări mediului conform legislației specifice în vigoare.

Operatorul răspunde de activitățile prestate în fața organelor abilitate pe toată durata derulării contractului.

Conform O.U.G. nr. 195/30.12.2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare operatorul va:

 • a) deține autorizație de mediu pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului desfășurate;

 • b) deține personal specializat cu protecția mediului;

 • c)  gestiona deșeurile colectate și rezultate din activitatea proprie, cu respectarea legislației specifice în vigoare în domeniul managementului deșeurilor;

 • d) pune în exploatare instalații ale căror emisii nu depășesc valorile limită stabilite prin actele de reglementare.

CAP. VII. Aspectele sociale

Aspectele sociale privind delegarea gestiunii activitatilor descrise mai sus comportă mai multe laturi legate de:

 • - personalul calificat/atestat ce deservește utilizatorul;

 • - asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii de calitate.

Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor, sunt următoarele:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b) promovarea calității și eficiența serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor;

 • c)  dezvoltarea durabilă a serviciilor;

 • d) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • e) gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de origine animală;

 • f)  dezvoltarea și modernizarea infrastructurii bazei serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor;

 • g) menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

 • h) satisfacerea cerințelor și nevoilor comunităților locale;

 • i)  continuitatea serviciului.

Cap. VIII Aspecte instituționale

Avand in vedere ca riscurile vor fi preluate de catre prestator consideram oportuna achiziția publică de servicii.

Procedurile se vor desfasura in conditiile aplicarii Legii nr. 98/2016 privind privind achizițiile publice și Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Cap. IX. Concluzii privind soluția optimă de delegare propusă

Privind serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, se apreciază că gestiunea delegata prin achiziție directă corespunde nevoilor actuale ale comunității prin realizarea de servicii de calitate.

Durata contractului de delegare a serviciilor prin achiziție publică de servicii propusă este de 1 an.

Se va realiza delegarea de gestiune prin achiziție publică de servicii, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind privind achizițiile publice, care constituie cea mai avantajoasa forma aleasa pentru activitațile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

SEF BIROU GEST.POP.CANINĂ DDD

PANITI EUGENIA

CONSILIER

PINTEA ALEXANDRA