Hotărârea nr. 74/2020

74/28.02.2020 privind închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33
Hotararea Consiliului Local 74/28.02.2020
privind închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-3724/17.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-3724/17.02.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 19.02.2020- Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.02.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr.SC2020-3724/17.02.2020 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Grădiniţei cu Program Prelungit nr.33 cu nr 880/20.12.2019, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2019-33500/20.12.2019;
Având în vedere adresa dl. Wiedner Wolfgang cu nr.SC2020-2500/03.02.2020;
Având în vedere Procesul verbal nr. 1/11.02.2020 al Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art.20, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
În conformitate cu art.129 alin.(2), lit. d) şi alin. (7), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
În temeiul art.139, alin.(1) şi alin.(3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, fostă str. Ocsko Terezia, înscris în CF nr.405657 Timişoara, cu nr. top. 125, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33, pe o perioadă de un an, începând cu data prezentei hotărâri, cu o chirie lunară negociată de 4.100 euro/lună.

Art. 2: Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02A.03.01 "Învăţământ Preşcolar " titlul II "Bunuri şi servicii" art.20.30.04 "Chirii" şi se vor achita în lei la cursul de referinţă al BNR de la data plăţii.

Art. 3: Se aprobă modelul contractului de închiriere conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4: Contractul de închiriere se va încheia între proprietarii imobilului şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 Timişoara în calitate de chiriaş.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara în calitate de ordonator principal de credite, Directorul Direcţiei Economice, Serviciul Juridic şi Serviciul Şcoli -Spitale şi Baze Sportive să avizeze contractul de închiriere.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Biroul Finanţare Şcoli, Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Grădiniţei cu Program Prelungit nr.33;
- D-nei av. Alexandra Răzvan Mihalcea;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

NR. SC2020-3724/1702.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu nr. SC2020-3724/1702.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19, arondată la Grădinița cu program prelungit nr. 33

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.

Conform art.129 alin. (2) lit. d) alin 7 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local în exercitarea atribuților ce îi revin asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația.

Grădinița cu Program Prelungit nr.19 fără personalitate juridică, este arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr.33, cu presonalitate juridică și își desfășoară activitatea în imobilul retrocedat, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5,

Contractul de închiriere încheiat în baza HCL nr. 22/29.01.2019, între proprietarul imobilului dl. Wiedner Wolfgang și Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, în calitate de chiriaș, cu o chirie negociată de Comisia de negociere cu terții în cuantum de 4.100 euro/lună, a expirat la data de 03.02.2020,

Conducerea Grădiniței PP nr.33, prin adresa cu nr 880/20.12.2019, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2019-33500/20.12.2019 a solicitat sprijin pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării procesului instructiv-educativ al Grădiniței cu Program Prelungit nr.19.

Prin adresa cu nr.SC2020-2500/03.02.2020, proprietarul imobilului dl. Wiedner Wolfgang prin avocat Alexandra Răzvan Mihalcea ne-a transmis oferta de închiriere astfel:

 • -  Prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de doi ani cu majorarea chiriei cu 10%;

 • -  Prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de un an cu păstrarea cuantumului chiriei și fără posibilitatea de prelungire a contractului de închiriere ;

Conform Procesului Verbal nr.1/11.02.2020, Comisia de Negociere cu Terții și avocat Alexandra Răzvan Mihalcea în calitate de împuternicit al dl. Wiedner Wolfgang, de comun acord au stabilit încheierea unui nou contract de închiriere pentru imobilul din str. Martir Leontina Bânciu nr. 5, în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr.19, pe o perioadă de un an cu menținerea prețului chiriei și a condițiilor din contractul anterior.

Imobilul situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, este înscris în CF nr. 405657, CF vechi nr. 133760 Timișoara, cu nr. top 125 și este compus din clădire în regim D+P+1E+M cu suprafață construită desfășurată de 1460,21 mp și teren construit și neconstruit în suprafață de 1183,00 mp.

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU, Anca Lăudatu

CONSILIER, Ioana Ciucur


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33

 • l.Descrierea situației actuale

Grădinița cu Program Prelungit nr.19, arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, cu presonalitate juridică își desfășoară activitatea în imobilul retrocedat, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, înscris în CF nr. 405657 CF vechi nr. 133760 Timișoara cu nr. top 125.

Imobilul este compus din clădire și teren a fost retrocedat d-nului Krivinyi Nikolaus cu Dispoziția nr.1661/15.06.2006, emisă în baza Legii nr.10/2001.

După retrocedare au fost încheiate contracte de închiriere succesive pe o perioadă de câte un an, cu o chirie negociată de Comisia de negociere cu terții și proprietarul imobilului, în cuantum de 4100,00 euro/lună.

După decesulu proprietarului inițial Krivinyi Nikolaus și a moștenitorului acestuia Krivinyi Georg, imobilul a trecut în proprietatea dl. Wiedner Wolfgang prin moștenire testamentară, care a fost de acord cu încheierea unui nou contract de închiriere, în aceleași condiții ca în contractul anterior, pentru desfășurarea procesului instructiv- educativ al Grădiniței cu Program Prelungit nr.19.

Prin HCL nr. 22/29.01.2019 a fost aprobată închirierea imobilului pe o perioadă de un an, cu o chirie lunară negociată de 4.100 euro/lună.

Contractul de închiriere încheiat între dl. Wiedner Wolfgang cetățean austriac cu domiciliul în Austria, prin avocat Alexandra Răzvan Mihalcea, în calitate de proprietar și Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, în calitate de chiriaș, a expirat la data de 03.02.2020.

Prin adres cu nr 880/20.12.2019, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2019-33500/20.12.2019, conducerea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 33 a solicitat sprijin pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării procesului instructiv-educativ.

Prin adresa cu nr.SC2020-2500/03.02.2020, proprietarul imobilului dl. Wiedner Wolfgang prin avocat Alexandra Răzvan Mihalcea a transmis oferta de închiriere în următoarele condiții:

 • -  Prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de doi ani cu majorarea cuantumului chiriei cu 10%;

 • -  Prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de un an cu păstrarea cuantumului chiriei și fără posibilitatea de prelungire a contractului de închiriere;

Conform Procesului Verbal nr.1/11.02.2020, Comisia de Negociere cu Terții și avocat Alexandra Răzvan Mihalcea în calitate de împuternicit al dl. Wiedner Wolfgang, de comun acord au stabilit încheierea unui nou contract de închiriere pentru imobilul din str. Martir Leontina Bânciu nr. 5, în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr.19, pe o perioadă de un an cu menținerea prețului chiriei și a condițiilor din contractul anterior.

Ținând cont că în prezent municipalitatea nu dispune de un alt spațiu în proximitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 19, pentru translocarea activității și având în vedere că autoritatea administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea, conform prevederilor art. 20, alin.1 din Legea educației naționale nr.1/2011, se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din str. Martir Leontina Bînciu nr.5.

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de un an, între proprietarul imobilului și Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 în calitate de chiriaș și va fi avizat de Municipiul Timișoara, pe o perioadă de un an începând cu data adoptări hotărârii Consiliului Local.

Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02. “Învățământ ” titlul II "Bunuri și servicii" art.20.30.04 "Chirii" și se vor achita în lei la cursul de referință al BNR de la data plății;

 • 2. Concluzii

Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33.

PRIMAR Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE BAZE SPORTIVE Anca Lăudatu

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Anexa nr. 1 la HCL nr.............

CONTRACT DE INCHIRIERE

Prezentul contract se încheie azi în baza Hotărârii Consiliului Local

nr....................................................al municipiului Timișoara.

 • I. PARTILE CONTRACTANTE

 • A. Wiedner Wolfgang - prin avocat Răzvan Mihalcea Alexandra Emanuela, la în calitate de LOCATOR, pe de o parte și

B.Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 cu personalitate juridică, cu sediul in Timișoara, str. Olimpiada nr.6 reprezentată prin director........................, în structura căreia se afla Grădinița

cu Program Prelungit nr. 19, fara personalitate juridica ,cu sediul în Timișoara, str. Martir Leontina Bânciu nr. 5, ........................................., în calitate de CHIRIAȘ (Locatar) și Municipiul

Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, reprezentat prin. primar....................., în calitate de Ordonator Principal de Credite”, pe de o parte

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1: Obiectul contractului constă în închirierea imobilului situat in Timișoara, str. Martir Leontina Banciu nr.5, (fosta str. Ocsko Terezia, fosta str. Narciselor), înscris CF nr. 405657 Timișoara , CF vechi nr. 133760 cu nr. top 125, deținut de...................... în calitate de titular al dreptului

de proprietate asupra imobilului prin succesiune.

Art. 2: La data închirierii, imobilul este utilizat de locatar, exclusiv pentru activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 din Timișoara.

Art. 3: Imobilul se închiriază exclusiv pentru desfășurarea activității de învățământ -Grădinița cu Program Prelungit nr. 19 din Timișoara.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4:   Prezentul contract se încheie pentru o durata de 12 luni începând cu data de

........................până la data de..................., cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

Art.5: Durata contractului a fost stabilită cu acordul proprietarului și a Hotărârii nr............... a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 6: Tacita relocațiune nu este permisă.

 • IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 7: Cuantumul chiriei lunare este de 4.100 euro/lună, stabilit la cursul BNR din data de plăți, aprobat prin Hotărârea nr............................a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • V. PLATA CHIRIEI

Art. 8: Plata chiriei se va face lunar în lei la cursul de referință al BNR de la data plății , până cel târziu la 5 (cinci) a fiecărei lunii calendaristice pentru luna în curs, prin virarea sumei datorate în contul locatorului deschis la UniCredit Țiriac Bank Timișoara, cont...................................

Art.9: Neplata chiriei în termen de 15 (cincisprezece ) zile de la data scadenței și în cuantumul fixat, duce la calcularea de penalități de întârziere calculate cu un procent de 1,5 % pe zi de întârziere din suma datorată.

Art.10: Neplata chiriei și a utilităților în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenței (data emiterii documentului justificativ) și în cuantumul fixat, duce la desființarea prezentului contract de închiriere, fără punere în întârziere, fără alte formalități și fără intervenția vreunei instanțe de judecată. În acest caz va opera rezilierea contractului de închiriere de drept, fără somație si punere in întârziere, fără vreo alta formalitate, locatarul obligându-se să elibereze de îndată spațiul închiriat și să îl predea locatorului proprietar, achitând toate obligațiile de plată rezultate din contract.

În această situație, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru evacuarea necondiționată a locatarului din imobil.

Art. 11: Obligația de plată a chiriei cade în sarcina Municipiul Timișoara - Serviciul Financiar.

 • VI. OBLIGATIILE LOCATORULUI

Art.12: Locatorul închiriază locatarului bunul la starea existentă la momentul încheierii prezentului contract și va fi consemnată într-un proces verbal de predare-primire.

Art. 13:Locatorul nu va stânjeni pe locatar în exercitarea dreptului de folosință asupra bunului închiriat și nici nu va face acte care ar putea restrânge folosința acestuia.

Art. 14: Locatorul asigură locatarilor folosința spațiului situat in Timișoara, str. Martir Leontina Banciu nr.5, spațiu compus din construcție și teren, conform identificării imobilului din cartea funciară corespunzătoare acestuia.

Art. 15: Lucrările de întreținere, lucrări de reparații curente, aduse spațiului închiriat, dacă aceste lucrări au fost considerate de către chiriaș ca fiind necesare pentru activitatea pe care o desfășoară în acest imobil, se vor executa cu acordul locatorului.

Art. 15.1 Lucrările de reparații la acoperișul și fațada imobilului cad în sarcina locatorului ( proprietarului)

 • VII. OBLIGATIILE LOCATARULUI

Art. 16: Locatarul se obligă, ca pe toată durata închirierii, sa păstreze în bune condiții bunul închiriat, să nu îl degradeze sau deterioreze, sub sancțiunea rezilierii contractului.

Art. 17:Locatarul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute în prezentul contract.

Art. 18: Locatarul prin Municipiul Timișoara - Serviciul Financiar, se obligă să plătească locatorului chiria la termenele și în condițiile prevăzute la art. 8 din prezentul contract.

Art. 19: Pe toata durata închirierii, locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat, respectiv întreținerea, apa curentă, canal, termoficarea, gaz, curent electric, abonament cablu TV, internet, telefon, evacuarea deșeurilor menajere, întreținerea curățeniei, pază, cheltuieli colaterale, dezinsecție, dezinfecție, deratizare etc.(prezenta enumerare fiind cu titlu exemplificativ).

Ca urmare, la încetarea contractului locatorul nu va avea nici o obligație fata de terții furnizori de servicii si utilități pentru prestațiile de care au beneficiat locatarii.

Art. 20: Locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parțială a bunului închiriat și îl va despăgubi în totalitate pe locator pentru distrugerea bunului. Locatarii vor executa la timp și în bune condiții, pe cheltuiala lor, toate lucrările de întreținere si reparații curente, inclusiv pentru degradările produse din culpa lor.

Art. 21: Locatarul se va abține de la orice activitate care tulbură sau limitează buna folosire a spatiilor comune sau învecinate, exploatând în siguranță spatiile închiriate.

Art. 22: Locatarul va suporta toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinsecție, dezinfecție, deratizare si orice alte cheltuieli colaterale), precum și cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparați instalații sanitare, termice, electrice și de orice alta natură).

Art. 23: Locatarul va răspunde de pagubele pricinuite bunului închiriat de eventuale incendii, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit sau forță majoră.

Art. 24: Locatarul va asigura pe cheltuiala proprie paza imobilului.

Art. 25: Locatarul îi va permite locatorului sau mandatarilor săi să controleze modul cum este folosit bunul închiriat și starea acestuia.

Art. 26: Locatarul, la expirarea acestui contract, va elibera și restitui locatorului bunul închiriat împreună cu toate accesoriile acestuia, în aceeași stare în care le-au primit, stare constatată prin proces verbal.

Art. 27: Subînchirierea de către locatar, în tot sau în parte, a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț, precum si orice altă formă de transmitere către terți a bunului închiriat este strict interzisă.

Art. 28: Orice stricăciune pricinuită bunului închiriat va fi reparată de către locatar.

Art. 29: Schimbarea destinației spațiului ori folosirea imobilului pentru alte activități decât cele ale Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 atrag sancțiunea imperativă a rezilierii de plin drept a contractului de închiriere.

Art. 30: Lucrările de investiție de orice fel, inclusiv modernizări, extinderi, instalare de dotări suplimentare decât cele cu care este înzestrat imobilul la data predării etc. (acestea fiind menționate cu titlu exemplificativ) care pot duce la modificarea bunului sunt strict interzise locatarului.

In mod cu totul excepțional, ele pot fi realizate numai cu acordul prealabil, scris și explicit, dovedit exclusiv prin înscris autentic, al proprietarului locator.

 • VIII. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 31: Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute in acest contract de către una dintre părți, cealaltă parte va solicita denunțarea contractului, iar partea in culpa datorează celeilalte părți daune-interese conform legii.

 • IX. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 32: La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept.

Art. 33: Prin excepție, contractul poate înceta înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 4 din inițiativa locatarului, printr-o notificare transmisă proprietarului cu 30 de zile înainte.

 • X. LITIGII

Art. 34: Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

 • XI. FORTA MAJORA

Art. 35: Forta majoră, legal notificată, exonerează de răspundere partea ce o invoca, în condițiile legii.

 • XII. ALTE CLAUZE

Art. 36: Notificările și comunicările dintre părți referitoare la executarea contractului, ca și orice formă de corespondență dintre părți se va face în scris (scrisori recomandate cu confirmare de primire etc.).

Nici o notificare sau comunicare verbală nu va fi luată în considerare de nici una dintre părți.

Art. 37: Acest contract are ca temei dispozițiile legislației în vigoare pe toată durata derulării acestuia, inclusiv cele ale Noului Cod Civil român în vigoare din data de 1 octombrie 2011.

Art. 38: Prezentul contract conține 4 (patru) pagini și a fost încheiat în 6 (șase) exemplare originale, câte două pentru fiecare parte contractantă.

LOCATOR

LOCATAR


AVIZAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIN PRIMAR, în calitate de Ordonator Principal de Credite

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

ȘEF BIROU FINAȚARE ȘCOLI

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE,

SERVICIUL JURIDIC

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMAR

NR.SC2020-3724/1702.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind  închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării  activităţii  Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33

 

      1.Descrierea situaţiei actuale

      Grădiniţa cu Program Prelungit nr.19, arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33, cu presonalitate juridică  îşi desfăşoară activitatea în imobilul retrocedat, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5,  înscris în CF nr. 405657 CF vechi nr. 133760 Timişoara cu nr. top 125.

    Imobilul este compus din clădire şi teren a fost retrocedat d-nului  Krivinyi Nikolaus cu Dispoziţia nr.1661/15.06.2006, emisă în baza Legii nr.10/2001.

    După retrocedare  au fost încheiate contracte de închiriere succesive pe  o  perioadă de câte un an,  cu o chirie negociată de Comisia de negociere cu terţii şi proprietarul imobilului, în cuantum de 4100,00 euro/lună.   

     După decesulu proprietarului iniţial Krivinyi Nikolaus şi a moştenitorului acestuia Krivinyi Georg, imobilul a trecut în proprietatea dl. Wiedner Wolfgang prin moştenire testamentară, care a fost de acord cu încheierea unui nou contract de închiriere, în aceleaşi condiţii  ca în contractul anterior,  pentru desfăşurarea  procesului instructiv- educativ  al  Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19.

    Prin HCL nr. 22/29.01.2019 a fost aprobată închirierea imobilului pe o perioadă de un an, cu o chirie lunară negociată de 4.100 euro/lună.

    Contractul de închiriere  încheiat  între dl. Wiedner Wolfgang cetăţean austriac cu domiciliul în Austria, prin avocat Alexandra Răzvan Mihalcea,  în calitate de proprietar şi  Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33, în calitate de chiriaş,  a expirat la data de 03.02.2020.

   Prin adres cu nr 880/20.12.2019, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2019-33500/20.12.2019, conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 33 a solicitat sprijin pentru prelungirea  contractului de  închiriere  pentru imobilul din str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea  desfăşurării  procesului instructiv-educativ.

   Prin adresa cu nr.SC2020-2500/03.02.2020, proprietarul imobilului dl. Wiedner Wolfgang prin avocat  Alexandra Răzvan Mihalcea a transmis  oferta de închiriere în următoarele condiţii:

-          Prelungirea contractului de închiriere  pe o perioadă de doi ani  cu majorarea cuantumului  chiriei cu 10%;

-          Prelungirea contractului de închiriere  pe o perioadă de un an  cu păstrarea cuantumului  chiriei  şi fără  posibilitatea de prelungire a contractului de închiriere;

   Conform Procesului Verbal nr.1/11.02.2020, Comisia de Negociere cu Terţii şi avocat  Alexandra Răzvan Mihalcea în calitate de împuternicit al dl. Wiedner Wolfgang, de comun acord  au stabilit încheierea  unui nou contract de închiriere  pentru  imobilul  din str. Martir Leontina Bânciu nr. 5, în care funcţionează Grădiniţa cu Program Prelungit nr.19, pe o perioadă de un an cu menţinerea  preţului chiriei  şi a condiţiilor din  contractul  anterior.

  Ţinând  cont  că  în prezent municipalitatea nu dispune de un alt  spaţiu  în  proximitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 19, pentru translocarea activităţii şi având în vedere că autoritatea administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea, conform prevederilor art. 20, alin.1 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, se impune  promovarea unui proiect  de hotărâre  privind aprobarea  închirierii imobilului  din str. Martir Leontina Bînciu nr.5.

   Contractul  de închiriere se va încheia pe o perioadă de un an,  între proprietarul imobilului  şi

Grădiniţa  cu Program  Prelungit nr. 33 în calitate de chiriaş şi va fi avizat de  Municipiul Timişoara, pe o perioadă de un  an  începând cu data  adoptări hotărârii  Consiliului Local.   

    Sumele pentru plata chiriei  se vor asigura  din cap 65.02. “Învăţământ ” titlul II  "Bunuri şi servicii"  art.20.30.04  "Chirii" şi se vor achita în lei  la cursul de referinţă al BNR de la data plăţii;  

     2. Concluzii   

   Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată  la Grădiniţa  cu Program Prelungit nr. 33.

 

                                                                       

                   PRIMAR                                                                                    VICEPRIMAR

                Nicolae Robu                                                                                    Dan Diaconu

 

 

 

ŞEF SERVICIU ŞCOLI-SPITALE BAZE SPORTIVE

Anca Lăudatu

           

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

SERVICIUL ŞCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE 
 NR.
SC2020-3724/1702.2020

                                                         

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată  la Grădiniţa  cu Program Prelungit nr. 33

 

 

     Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre  cu nr. SC2020-3724/1702.2020 al  Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre  privind  închirierea  imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19, arondată  la Grădiniţa  cu program prelungit nr. 33

  Facem următoarele precizări:

  În conformitate  cu  prevederile art. 20, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.

      Conform  art.129 alin. (2) lit. d) alin 7 lit a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local  în exercitarea  atribuţilor  ce îi revin asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia.

    Grădiniţa cu Program Prelungit nr.19 fără personalitate juridică, este  arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.33, cu presonalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea  în imobilul retrocedat,  situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5,    

     Contractul de închiriere încheiat în baza HCL nr. 22/29.01.2019, între proprietarul imobilului dl. Wiedner Wolfgang şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33, în calitate de chiriaş, cu o chirie negociată  de Comisia de negociere cu terţii în cuantum  de 4.100 euro/lună, a expirat  la data de 03.02.2020,

    Conducerea Grădiniţei PP nr.33, prin adresa cu nr 880/20.12.2019, înregistrată la Municipiul Timişoara  sub nr. SC2019-33500/20.12.2019  a solicitat sprijin pentru prelungirea  contractului de  închiriere  pentru imobilul din str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea  desfăşurării procesului instructiv-educativ al Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19.

     Prin adresa cu nr.SC2020-2500/03.02.2020, proprietarul imobilului  dl. Wiedner Wolfgang prin avocat  Alexandra Răzvan Mihalcea ne-a transmis oferta de închiriere astfel:

-          Prelungirea contractului de închiriere  pe o perioadă de doi ani  cu majorarea  chiriei cu 10%;

-          Prelungirea contractului de închiriere  pe o perioadă de un an  cu păstrarea cuantumului  chiriei  şi fără  posibilitatea de prelungire a contractului de închiriere ;

    Conform Procesului Verbal nr.1/11.02.2020, Comisia de Negociere cu Terţii şi avocat  Alexandra Răzvan Mihalcea  în calitate de împuternicit al dl. Wiedner Wolfgang,  de comun acord  au stabilit încheierea  unui nou contract de închiriere  pentru  imobilul  din str. Martir Leontina Bânciu nr. 5, în care funcţionează Grădiniţa cu Program Prelungit nr.19, pe o perioadă de un an cu menţinerea  preţului chiriei  şi a condiţiilor din  contractul  anterior.

     Imobilul situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, este  înscris în CF nr. 405657, CF vechi nr. 133760 Timişoara, cu nr. top 125 şi este  compus  din clădire în regim D+P+1E+M cu suprafaţă construită desfăşurată de 1460,21 mp şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 1183,00 mp.

     Ţinând cont  de   prevederile  legale expuse în prezentul raport, apreciem  că  proiectul  de  hotărâre privind închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării  activităţii  Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată  la Grădiniţa  cu Program Prelungit nr. 33, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

 

 

               ŞEF SERVICIU,                                                                           CONSILIER,

                Anca Lăudatu                                                                              Ioana Ciucur                                                               

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                 Anexa nr. 1 la HCL nr ………….

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                                              

 

 

                                          CONTRACT DE INCHIRIERE

 

 

Prezentul contract  se încheie azi în baza Hotărârii Consiliului Local  nr……………………………………………. al municipiului Timişoara.

 

 

I.                 PARTILE CONTRACTANTE

A.              Wiedner Wolfgang -  prin avocat Răzvan Mihalcea Alexandra Emanuela,  la în calitate de LOCATOR, pe de o parte şi

B.Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 cu personalitate juridică, cu sediul in Timisoara, str. Olimpiada nr.6 reprezentată  prin  director……………………, în structura căreia se afla Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 19, fara personalitate juridica ,cu sediul în Timişoara, str. Martir Leontina Bânciu nr. 5, ………………………………….., în calitate de CHIRIAŞ (Locatar) şi Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030  Timişoara, reprezentat prin. primar…………………, în calitate de Ordonator Principal de Credite”, pe de o parte

II.                OBIECTUL CONTRACTULUI

  Art. 1: Obiectul contractului constă  în închirierea imobilului  situat in Timişoara, str. Martir Leontina Banciu nr.5, (fosta str. Ocsko Terezia, fosta str. Narciselor), înscris CF nr.  405657 Timişoara , CF vechi nr. 133760  cu nr. top 125,  deţinut de ………………….  în calitate de titular   al dreptului de proprietate  asupra imobilului prin succesiune.

  Art. 2: La data închirierii, imobilul  este utilizat de locatar, exclusiv  pentru  activitatea  Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 din Timişoara.

  Art. 3: Imobilul se închiriază  exclusiv  pentru desfăşurarea  activităţii  de învăţământ –Grădiniţa  cu Program Prelungit nr. 19 din Timişoara.

III.             DURATA CONTRACTULUI

Art.4:  Prezentul contract se încheie pentru o durata de 12 luni începând cu data de ……………………până la data de ………………., cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor.

Art.5: Durata contractului  a fost stabilită cu acordul  proprietarului şi a Hotărârii nr. ………….. a Consiliului Local  al Municipiului Timişoara.

Art. 6: Tacita relocaţiune  nu este permisă.

      IV.  PREŢUL ÎNCHIRIERII

Art. 7: Cuantumul chiriei lunare este de 4.100 euro/lună, stabilit la cursul BNR din data de plăţi,  aprobat prin Hotărârea  nr. ……………………… a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

      V. PLATA CHIRIEI

 Art. 8:  Plata chiriei se va face lunar în lei la cursul de referinţă al BNR de la data plăţii , până cel târziu la 5 (cinci) a fiecărei  lunii  calendaristice pentru luna în curs, prin virarea sumei datorate în contul locatorului deschis la UniCredit Ţiriac Bank Timişoara, cont ……………………………..

Art.9: Neplata chiriei   în termen de 15 (cincisprezece ) zile de la data scadenţei  şi în cuantumul fixat, duce la calcularea de penalităţi de întârziere calculate cu un procent de 1,5 % pe zi de întârziere din suma datorată.

Art.10: Neplata chiriei şi a utilităţilor în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenţei (data emiterii documentului justificativ) şi în cuantumul fixat, duce la desfiinţarea  prezentului  contract de închiriere, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată.

 În acest caz va opera rezilierea contractului de închiriere de drept, fără somaţie si punere in întârziere, fără vreo alta formalitate,  locatarul obligându-se să elibereze de îndată spaţiul închiriat şi să îl predea locatorului proprietar, achitând toate obligaţiile de plată rezultate din contract.

 În această  situaţie, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru evacuarea necondiţionată a locatarului  din imobil.

Art. 11: Obligaţia de plată a chiriei cade în sarcina Municipiul Timişoara – Serviciul Financiar.

 

      VI. OBLIGATIILE LOCATORULUI

Art.12: Locatorul închiriază  locatarului bunul la starea  existentă la momentul încheierii prezentului contract  şi va fi consemnată într-un  proces verbal de predare-primire. 

Art. 13:Locatorul nu va stânjeni pe locatar  în exercitarea dreptului de folosinţă asupra bunului închiriat şi nici nu va face acte care ar putea restrânge folosinţa acestuia.

Art. 14: Locatorul asigură locatarilor folosinţa spaţiului situat in Timişoara, str. Martir Leontina Banciu nr.5, spaţiu compus din  construcţie şi teren, conform identificării imobilului din cartea funciară corespunzătoare acestuia.

Art. 15: Lucrările de întreţinere,  lucrări de reparaţii curente,  aduse spaţiului închiriat, dacă aceste lucrări  au fost considerate de către chiriaş ca fiind necesare pentru activitatea pe care o desfăşoară în acest imobil, se vor executa cu acordul locatorului.         

Art. 15.1 Lucrările de reparaţii la  acoperişul şi faţada imobilului  cad în sarcina locatorului

( proprietarului)

     VII. OBLIGATIILE LOCATARULUI

 Art. 16: Locatarul  se obligă, ca pe toată durata închirierii, sa păstreze în bune condiţii bunul închiriat, să nu îl degradeze sau deterioreze, sub sancţiunea rezilierii contractului.

Art. 17:Locatarul  va  folosi bunul închiriat numai potrivit destinaţiei prevăzute în  prezentul contract.

Art. 18: Locatarul  prin  Municipiul Timişoara  - Serviciul Financiar, se obligă să plătească locatorului chiria la termenele şi în condiţiile prevăzute la  art. 8  din prezentul contract.

 Art. 19: Pe toata durata închirierii, locatarul  va suporta toate cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului închiriat, respectiv întreţinerea, apa curentă, canal, termoficarea,  gaz, curent electric, abonament cablu TV, internet, telefon, evacuarea deşeurilor menajere, întreţinerea curăţeniei, pază, cheltuieli colaterale, dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare etc.(prezenta enumerare fiind cu titlu exemplificativ).

Ca urmare, la încetarea contractului locatorul nu va avea nici o obligaţie fata de terţii furnizori de servicii si utilităţi pentru prestaţiile de care au beneficiat locatarii.

Art. 20: Locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat  şi îl va despăgubi în totalitate pe locator pentru distrugerea bunului. Locatarii vor executa la timp şi în bune condiţii, pe cheltuiala lor, toate lucrările de întreţinere si reparaţii curente, inclusiv pentru degradările produse din culpa lor.

  Art. 21: Locatarul  se va abţine de la orice activitate care tulbură sau limitează buna folosire a spatiilor comune sau învecinate, exploatând în siguranţă spatiile închiriate.

Art. 22: Locatarul va suporta toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si orice alte cheltuieli colaterale), precum şi cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparaţi instalaţii sanitare, termice, electrice şi de orice alta natură).

 Art. 23: Locatarul va răspunde de pagubele pricinuite bunului închiriat de eventuale incendii, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit sau forţă majoră.

Art. 24: Locatarul  va asigura pe cheltuiala proprie paza imobilului.

Art. 25: Locatarul  îi va permite locatorului sau mandatarilor săi să controleze modul cum este folosit bunul închiriat şi starea acestuia.

Art. 26: Locatarul, la expirarea acestui contract, va elibera şi restitui locatorului bunul închiriat împreună cu toate accesoriile acestuia, în aceeaşi stare în care le-au primit, stare constatată prin proces verbal.

Art. 27: Subînchirierea de către locatar, în tot sau în parte, a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ, precum si orice altă formă de transmitere către terţi a bunului închiriat este strict interzisă.

Art. 28: Orice stricăciune pricinuită bunului închiriat va fi reparată de către locatar.

Art. 29: Schimbarea destinaţiei spaţiului ori folosirea imobilului pentru alte activităţi decât cele ale Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19  atrag sancţiunea imperativă a rezilierii de plin drept a contractului de închiriere.

   Art. 30: Lucrările de investiţie de orice fel, inclusiv modernizări, extinderi, instalare de dotări suplimentare decât cele cu care este înzestrat imobilul la data predării etc. (acestea fiind menţionate cu titlu exemplificativ) care pot duce la modificarea bunului sunt strict interzise locatarului.

In mod cu totul excepţional, ele pot fi realizate numai cu acordul prealabil, scris şi explicit, dovedit exclusiv prin înscris autentic, al proprietarului locator.

     VIII. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 31: Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute in acest contract de către una dintre părţi, cealaltă parte va solicita denunţarea contractului, iar partea in culpa datorează celeilalte părţi daune-interese conform legii.

       IX. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 32: La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept.

Art. 33: Prin excepţie, contractul  poate înceta înainte de  expirarea termenului prevăzut la  art. 4 din iniţiativa  locatarului, printr-o notificare transmisă proprietarului cu 30 de zile înainte.

      X. LITIGII

Art. 34: Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar daca părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecata competente.

     XI. FORTA MAJORA

Art. 35: Forta majoră, legal notificată, exonerează de răspundere partea ce o invoca, în condiţiile legii.

        XII. ALTE CLAUZE

Art. 36: Notificările şi comunicările dintre părţi referitoare la executarea contractului, ca şi orice formă de corespondenţă dintre părţi se va face în scris (scrisori recomandate cu confirmare de primire etc.).

Nici o notificare sau comunicare verbală nu va fi luată în considerare de nici una dintre părţi.

 Art. 37: Acest contract are ca temei dispoziţiile legislaţiei în vigoare pe toată durata derulării acestuia,  inclusiv cele ale Noului Cod Civil român în vigoare din data de 1 octombrie 2011.

 Art. 38:  Prezentul contract  conţine 4 (patru) pagini  şi a fost încheiat în 6 (şase)  exemplare originale, câte  două  pentru fiecare parte contractantă.

 

LOCATOR                                                                              LOCATAR

 

 

AVIZAT

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIN

PRIMAR,

în calitate de Ordonator Principal de Credite

 

 

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

 

ŞEF BIROU FINAŢARE ŞCOLI

 

 

ŞEF  SERVICIU ŞCOLI-SPITALE,

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC