Hotărârea nr. 74/2020

74/28.02.2020 privind închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33
Hotararea Consiliului Local 74/28.02.2020
privind închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-3724/17.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-3724/17.02.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 19.02.2020- Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.02.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr.SC2020-3724/17.02.2020 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Grădiniţei cu Program Prelungit nr.33 cu nr 880/20.12.2019, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2019-33500/20.12.2019;
Având în vedere adresa dl. Wiedner Wolfgang cu nr.SC2020-2500/03.02.2020;
Având în vedere Procesul verbal nr. 1/11.02.2020 al Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art.20, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
În conformitate cu art.129 alin.(2), lit. d) şi alin. (7), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
În temeiul art.139, alin.(1) şi alin.(3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, fostă str. Ocsko Terezia, înscris în CF nr.405657 Timişoara, cu nr. top. 125, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33, pe o perioadă de un an, începând cu data prezentei hotărâri, cu o chirie lunară negociată de 4.100 euro/lună.

Art. 2: Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02A.03.01 "Învăţământ Preşcolar " titlul II "Bunuri şi servicii" art.20.30.04 "Chirii" şi se vor achita în lei la cursul de referinţă al BNR de la data plăţii.

Art. 3: Se aprobă modelul contractului de închiriere conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4: Contractul de închiriere se va încheia între proprietarii imobilului şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 Timişoara în calitate de chiriaş.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara în calitate de ordonator principal de credite, Directorul Direcţiei Economice, Serviciul Juridic şi Serviciul Şcoli -Spitale şi Baze Sportive să avizeze contractul de închiriere.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Biroul Finanţare Şcoli, Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Grădiniţei cu Program Prelungit nr.33;
- D-nei av. Alexandra Răzvan Mihalcea;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

NR. SC2020-3724/1702.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu nr. SC2020-3724/1702.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19, arondată la Grădinița cu program prelungit nr. 33

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.

Conform art.129 alin. (2) lit. d) alin 7 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local în exercitarea atribuților ce îi revin asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația.

Grădinița cu Program Prelungit nr.19 fără personalitate juridică, este arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr.33, cu presonalitate juridică și își desfășoară activitatea în imobilul retrocedat, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5,

Contractul de închiriere încheiat în baza HCL nr. 22/29.01.2019, între proprietarul imobilului dl. Wiedner Wolfgang și Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, în calitate de chiriaș, cu o chirie negociată de Comisia de negociere cu terții în cuantum de 4.100 euro/lună, a expirat la data de 03.02.2020,

Conducerea Grădiniței PP nr.33, prin adresa cu nr 880/20.12.2019, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2019-33500/20.12.2019 a solicitat sprijin pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării procesului instructiv-educativ al Grădiniței cu Program Prelungit nr.19.

Prin adresa cu nr.SC2020-2500/03.02.2020, proprietarul imobilului dl. Wiedner Wolfgang prin avocat Alexandra Răzvan Mihalcea ne-a transmis oferta de închiriere astfel:

  • -  Prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de doi ani cu majorarea chiriei cu 10%;

  • -  Prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de un an cu păstrarea cuantumului chiriei și fără posibilitatea de prelungire a contractului de închiriere ;

Conform Procesului Verbal nr.1/11.02.2020, Comisia de Negociere cu Terții și avocat Alexandra Răzvan Mihalcea în calitate de împuternicit al dl. Wiedner Wolfgang, de comun acord au stabilit încheierea unui nou contract de închiriere pentru imobilul din str. Martir Leontina Bânciu nr. 5, în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr.19, pe o perioadă de un an cu menținerea prețului chiriei și a condițiilor din contractul anterior.

Imobilul situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, este înscris în CF nr. 405657, CF vechi nr. 133760 Timișoara, cu nr. top 125 și este compus din clădire în regim D+P+1E+M cu suprafață construită desfășurată de 1460,21 mp și teren construit și neconstruit în suprafață de 1183,00 mp.

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU, Anca Lăudatu

CONSILIER, Ioana Ciucur


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33

  • l.Descrierea situației actuale

Grădinița cu Program Prelungit nr.19, arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, cu presonalitate juridică își desfășoară activitatea în imobilul retrocedat, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, înscris în CF nr. 405657 CF vechi nr. 133760 Timișoara cu nr. top 125.

Imobilul este compus din clădire și teren a fost retrocedat d-nului Krivinyi Nikolaus cu Dispoziția nr.1661/15.06.2006, emisă în baza Legii nr.10/2001.

După retrocedare au fost încheiate contracte de închiriere succesive pe o perioadă de câte un an, cu o chirie negociată de Comisia de negociere cu terții și proprietarul imobilului, în cuantum de 4100,00 euro/lună.

După decesulu proprietarului inițial Krivinyi Nikolaus și a moștenitorului acestuia Krivinyi Georg, imobilul a trecut în proprietatea dl. Wiedner Wolfgang prin moștenire testamentară, care a fost de acord cu încheierea unui nou contract de închiriere, în aceleași condiții ca în contractul anterior, pentru desfășurarea procesului instructiv- educativ al Grădiniței cu Program Prelungit nr.19.

Prin HCL nr. 22/29.01.2019 a fost aprobată închirierea imobilului pe o perioadă de un an, cu o chirie lunară negociată de 4.100 euro/lună.

Contractul de închiriere încheiat între dl. Wiedner Wolfgang cetățean austriac cu domiciliul în Austria, prin avocat Alexandra Răzvan Mihalcea, în calitate de proprietar și Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, în calitate de chiriaș, a expirat la data de 03.02.2020.

Prin adres cu nr 880/20.12.2019, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2019-33500/20.12.2019, conducerea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 33 a solicitat sprijin pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării procesului instructiv-educativ.

Prin adresa cu nr.SC2020-2500/03.02.2020, proprietarul imobilului dl. Wiedner Wolfgang prin avocat Alexandra Răzvan Mihalcea a transmis oferta de închiriere în următoarele condiții:

  • -  Prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de doi ani cu majorarea cuantumului chiriei cu 10%;

  • -  Prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de un an cu păstrarea cuantumului chiriei și fără posibilitatea de prelungire a contractului de închiriere;

Conform Procesului Verbal nr.1/11.02.2020, Comisia de Negociere cu Terții și avocat Alexandra Răzvan Mihalcea în calitate de împuternicit al dl. Wiedner Wolfgang, de comun acord au stabilit încheierea unui nou contract de închiriere pentru imobilul din str. Martir Leontina Bânciu nr. 5, în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr.19, pe o perioadă de un an cu menținerea prețului chiriei și a condițiilor din contractul anterior.

Ținând cont că în prezent municipalitatea nu dispune de un alt spațiu în proximitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 19, pentru translocarea activității și având în vedere că autoritatea administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea, conform prevederilor art. 20, alin.1 din Legea educației naționale nr.1/2011, se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din str. Martir Leontina Bînciu nr.5.

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de un an, între proprietarul imobilului și Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 în calitate de chiriaș și va fi avizat de Municipiul Timișoara, pe o perioadă de un an începând cu data adoptări hotărârii Consiliului Local.

Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02. “Învățământ ” titlul II "Bunuri și servicii" art.20.30.04 "Chirii" și se vor achita în lei la cursul de referință al BNR de la data plății;

  • 2. Concluzii

Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33.

PRIMAR Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE BAZE SPORTIVE Anca Lăudatu

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.