Hotărârea nr. 72/2020

72/28.02.2020 Privind prelungirea Contractului de concesiune nr.66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timişoara, str. Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2
Hotararea Consiliului Local 72/28.02.2020
Privind prelungirea Contractului de concesiune nr.66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timişoara, str. Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotarare nr. SC2020-3656/14.02.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3656/14.02.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 17.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-3656/14.02.2020;
Având în vedere Adresa nr. CT2019-005708/10.09.2019 a Dr. Dronca Eugenia Cristina, titular al Cabinetului Medical dr. Dronca Eugenia Cristina;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.549/24.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 30 alin (1), alin (3) din Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor, Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2004, art. 977-983 vechiul Cod Civil, art.1246 alin (1) Noul Cod Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) , lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin. (1), lit.a) şi art.139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Dr.Dronca Eugenia Cristina, situat în Timişoara, str. Bucuresti, nr. 15, sc.B, ap.2, format din 2 încăperi, în suprafaţă totală de 45,80 mp., pe o perioada de 3 ani, până la data de 08.12.2022.

Art.2. Se aproba reactualizarea redevenţei cabinetului medical care a fost stabilita prin raportul de evaluare comunicat de catre Biroul Evidenta Patrimoniu inregistrat cu nr.CT2019-06697/11.12.2019, respectiv 71,5 euro /luna si a fost efectuat de catre SC "FIDOX" SRL

Art.3: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE II VEST SC2020-3656/14.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de concesiune nr.66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timișoara, str. București nr.15, sc.B, ap.2

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005708/10.09.2019, d-na Dr. DRONCA EUGENIA CRISTINA, titular al Cabinetului Medical, solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004, pentru spațiul format din Timișoara, str.Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2, in suprafata de 45,80 mp, compus din doua camere si dependinte.

Imobilul situat în Timișoara, str. Bucuresti, nr.15, sc.B, ap.2, inregistrat in CF 402564-C1, nr. top 26009 Timișoara,imobilul este inregistrat in Fisa Mijlocului Fix, nr. de inventar 18609, al Municipiului Timisoara.

Redevența aferentă cabinetului medical a fost reactualizata prin raportul de evaluare comunicat de catre Biroul Evidenta Patrimoniu inregistrat cu nr.CT2019-06697/11.12.2019, respectiv 71,5 euro/luna si a fost efectuat de catre SC „FIDOX” SRL

Menționăm faptul că cererea a fost depusă în afara perioadei de valabilitate a contractului, dar raportat la faptul că d-na Dr. DRONCA EUGENIA CRISTINA, titular al Cabinetului Medical, nu are datorii la bugetul local si avand in vedere oportunitatea continuarii actului medical, în ședința din data de 29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât promovarea unui proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timișoara, str.Bucuresti, nr. 15, sc.B, ap.2, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 20.07.2019 până la data de 19.07.2022. In completarea solicitarii Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina a prezentat adresa cu nr.2663/11.11.2019 a Colegiului Medicilor Timis si a Deciziei de Evaluare nr.2088/23.10.2019 prin care se recomanda prelungirea contractului de concesiune avand in vedere asigurarea continuitatii activitatii medicale in cadrul cabinetului si pentru a nu perturba desfasurarea in bune conditii a actului medical raportat la problemele pacientilor

Situația spațiului cu altă destinație situat în Timișoara, str. Bucuresti, nr. 15, ap.2, sc.B a fost verificată prin adresele :

- CT2019-6697/12.11.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar;

  • - CT2019- 6697/08.11.2019 Servicul Juric;

  • - CT2019-6697/08.11.2019 Biroul Clădiri Terenuri I Est;

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre SC2020-3656/14.02.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timișoara, str. București nr.15, sc.B, ap.2.

Pentru a putea răspunde cerințelor solicitate de către Dr. Dronca Eugenia Cristina și având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timișoara, str. Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2, pe o perioada de 3 ani, până la data de 19.07.2022, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR, BONCEA MIHAI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE II VEST SC2020-3657/14.02.2020

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de concesiune nr.66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timișoara, str. București nr.15, sc.B, ap.2

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005708/10.09.2019, d-na Dr. DRONCA EUGENIA CRISTINA, titular al Cabinetului Medical, solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004, pentru spațiul format din Timisoara, str.Bucuresti nr. 15, sc.B, ap.2, in suprafata de 45,80 mp, compus din doua camere si dependinte.

Imobilul situat în Timișoara, str. Bucuresti, nr.15, sc.B, ap.2, inregistrat in CF 402564-C1, nr. top 26009 Timișoara,imobilul este inregistrat in Fisa Mijlocului Fix, nr. de inventar 18609, al Municipiului Timisoara.

Avand in vedere faptul că cererea a fost depusă în afara perioadei de valabilitate a contractului, dar raportat la faptul că d-na Dr. DRONCA EUGENIA CRISTINA, titular al Cabinetului Medical, nu are datorii la bugetul local si avand in vedere oportunitatea continuarii actului medical, în ședința din data de 29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât promovarea unui proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timișoara, str.Bucuresti, nr. 15, sc.B, ap.2, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 20.07.2019 până la data de 19.07.2022. In completarea solicitarii Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina a prezentat adresa cu nr.2663/11.11.2019 a Colegiului Medicilor Timis si a Deciziei de Evaluare nr.2088/23.10.2019 prin care se recomanda prelungirea contractului de concesiune avand in vedere asigurarea continuitatii activitatii medicale in cadrul cabinetului si pentru a nu perturba desfasurarea in bune conditii a actului medical raportat la problemele pacientilor

Având în vedere:

  • - prevederile Legii 219/1988 privind regimul concesiunilor, în vigoare la data încheierii contractului de concesiune, respectiv, art. 30, alin (1) “Contractul de concesiune va fi încheiat în conformitate cu legea romănă, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăși 49, începând de la data semnării lui. Durata concesiunii se stabilește în funcție de perioada de amortizare a investițiilor ce urmează să fie realizate de către concesionar” și alin (3) “Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voință al părților”.

  • - HCLMT nr. 43/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația cabinete medicale- art. 3: Contractul de concesiune se va încheia în conformitate cu modelul cadru aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății nr. 946/2004 și Ministerului Administrației și internelor nr. 299/2004.

  • - dispozițiile art. 977-983 vechiul Cod Civil (în vigoare la data încheierii contractului)

  • - dispozițiile art. 1246 alin. (1) Noul Cod Civil “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune”

Raportat la prevederile legale antemenționate, contractual de concesiune ce face obiectul prezentului referat a fost semnat la data de 08.12.2004.

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind privind prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinetului Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, pe o perioada de 3 ani, până la data de 08.12.2022, cu condiția achitării întregii contravalori a lipsei de folosință a spațiului până la data semnării actului adițional de prelungire a valabilității contractului.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST

COMPARTIMENT  SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST

SC2020-3657/14.02.2020

 

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de concesiune nr.66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timişoara, str. Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2

 

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005708/10.09.2019, d-na Dr. DRONCA EUGENIA CRISTINA, titular al Cabinetului Medical, solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004, pentru spaţiul format din Timisoara, str.Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2, in suprafata de 45,80 mp, compus din doua camere si dependinte.

Imobilul situat în Timişoara, str. Bucuresti, nr.15, sc.B, ap.2, inregistrat in CF 402564-C1, nr. top 26009 Timişoara,imobilul este  inregistrat in Fisa Mijlocului Fix, nr. de inventar 18609, al Municipiului Timisoara.

 Avand in vedere faptul că cererea a fost depusă în afara perioadei de valabilitate a contractului, dar raportat la faptul că d-na Dr. DRONCA EUGENIA CRISTINA, titular al Cabinetului Medical, nu are datorii la bugetul local si avand in vedere oportunitatea continuarii actului medical, în şedinţa din data de 29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât promovarea unui proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timişoara, str.Bucuresti, nr. 15, sc.B, ap.2, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 20.07.2019  până la data de 19.07.2022. In completarea solicitarii Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina a prezentat adresa cu nr.2663/11.11.2019 a Colegiului Medicilor Timis si a Deciziei de Evaluare nr.2088/23.10.2019 prin care se recomanda prelungirea contractului de concesiune avand in vedere asigurarea continuitatii activitatii medicale in cadrul cabinetului si pentru a nu perturba desfasurarea in bune conditii a actului medical raportat la problemele pacientilor

Având în vedere:

- prevederile Legii 219/1988 privind regimul concesiunilor, în vigoare la data încheierii contractului de concesiune, respectiv, art. 30, alin (1) “Contractul de concesiune va fi încheiat în conformitate cu legea romănă, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăși 49, începând de la data semnării lui. Durata concesiunii se stabilește în funcție de perioada de amortizare a investițiilor ce urmează să fie realizate de către concesionar” și alin (3) “Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voință al părților”.

- HCLMT nr. 43/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația cabinete medicale- art. 3: Contractul de concesiune se va încheia în conformitate cu modelul cadru aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății nr. 946/2004 și Ministerului Administrației și internelor nr. 299/2004.

-  dispozițiile art. 977-983 vechiul Cod Civil (în vigoare la data încheierii contractului)

-  dispozițiile art. 1246 alin. (1)  Noul Cod Civil “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune” 

            Raportat la prevederile legale antemenționate, contractual de concesiune ce face obiectul prezentului referat a fost semnat la data de 08.12.2004.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind privind prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004  având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinetului Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, pe o perioada de 3 ani,  până la data de 08.12.2022, cu condiția achitării întregii contravalori a lipsei de folosință a spațiului până la data semnării actului adițional de prelungire a valabilității contractului.

 

            

            PRIMAR,                                                                                  VICEPRIMAR,

     NICOLAE ROBU                                                                            FARKAS  IMRE

 

                                                                                                                               

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST

COMPARTIMENT  SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST

SC2020-3656/14.02.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractului de concesiune nr.66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timişoara, str. Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2

 

 

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005708/10.09.2019, d-na Dr. DRONCA EUGENIA CRISTINA, titular al Cabinetului Medical, solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004, pentru spaţiul format din Timisoara, str.Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2, in suprafata de 45,80 mp, compus din doua camere si dependinte.

Imobilul situat în Timişoara, str. Bucuresti, nr.15, sc.B, ap.2, inregistrat in CF 402564-C1, nr. top 26009 Timişoara,imobilul este  inregistrat in Fisa Mijlocului Fix, nr. de inventar 18609, al Municipiului Timisoara.

            Redevenţa aferentă cabinetului medical a fost reactualizata prin raportul de evaluare comunicat de catre Biroul Evidenta Patrimoniu inregistrat cu nr.CT2019-06697/11.12.2019, respectiv 71,5 euro/luna si a fost efectuat de catre SC „FIDOX” SRL

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în afara perioadei de valabilitate a contractului, dar raportat la faptul că d-na Dr. DRONCA EUGENIA CRISTINA, titular al Cabinetului Medical, nu are datorii la bugetul local si avand in vedere oportunitatea continuarii actului medical, în şedinţa din data de 29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât promovarea unui proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timişoara, str.Bucuresti, nr. 15, sc.B, ap.2, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 20.07.2019  până la data de 19.07.2022. In completarea solicitarii Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina a prezentat adresa cu nr.2663/11.11.2019 a Colegiului Medicilor Timis si a Deciziei de Evaluare nr.2088/23.10.2019 prin care se recomanda prelungirea contractului de concesiune avand in vedere asigurarea continuitatii activitatii medicale in cadrul cabinetului si pentru a nu perturba desfasurarea in bune conditii a actului medical raportat la problemele pacientilor

            Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în Timişoara, str. Bucuresti, nr. 15, ap.2, sc.B a fost verificată prin adresele :

- CT2019-6697/12.11.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar;

- CT2019- 6697/08.11.2019 Servicul Juric;

- CT2019-6697/08.11.2019  Biroul Clădiri Terenuri I Est;

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre SC2020-3656/14.02.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timişoara, str. Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2.

            Pentru a putea răspunde cerinţelor  solicitate de către Dr. Dronca Eugenia Cristina şi având  în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timişoara, str. Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2, pe o perioada de 3 ani, până la data de 19.07.2022,  îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

           

 

 

DIRECTOR,

           BONCEA MIHAI