Hotărârea nr. 70/2020

70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020
Hotararea Consiliului Local 70/28.02.2020
Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 5255/28.02.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 5255/28.02.2020 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate al Directiei Economice nr. SC2020 - 5255/28.02.2020 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.(1), art.5, art.19, alin.(1) şi (2) si art.20, alin.(1), art.22, alin.(1) şi art.23 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere amendamentele formulate de doamna consilier Luminiţa Ţundrea, domnul consilier Dan Diaconu -Viceprimar al Municipiului Timişoara şi domnul consilier Simion Moşiu;
Având în vedere Procesul Verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 28.02.2020;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b) şi alin. 4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, alin.(1) şi (3) şi art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2020, conform Anexei nr.1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget; Anexei nr.2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2C - Credite interne; Anexei nr.3 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2D - Fonduri externe nerambursabile; Anexei nr.4 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2E - Activitati finantate integral din venituri proprii; Anexei nr.5 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii; Anexei nr.6 - Program Dezvoltare 2020 - investitii; Anexei nr.7 - Program Dezvoltare 2020 - Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează structurile şi unităţile subordonate ale Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timi
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                                                              Anexa nr.l

di fi. Zâ.oZ.Zo2£>\

BUGET 2020 Sursa de finanțare 2A - Integral de la buget Sursa de finanțare: 02A

CU AMENDAMENTE

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

1.459.313.513,43

00.02

VENITURI PROPRII

830.983.856,43

00.03

I. VENITURI CURENTE

898.732.856,43

00.04

A. VENITURI FISCALE

849.932.556,43

oo.os

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

506.853.000,00

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

505.853.000,00

03.02A

Impozit pe venit

3.500.000,00,

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

05.00.01

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000,00

05.02A

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

05.02A.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

201.800.000,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

201.800.000,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

168.700.000,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

30.000.000,0Q

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

138.700.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

22.600.000,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

10.000.000,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

12.000.000,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

600.000,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru — La bugetul de stat = restante anii anteriori =

9.000.000,0b

07.02A.50

Alte impozite si taxe de proprietate

1.500.000,00

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

138.779.556,43

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

67.749.000,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

57.814.000,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamautului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ .

T3+T4)

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

3.000.000,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

90.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

30.000,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

60.000,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare a de activitati

67.940.556,43

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

48.940.556,43

16.02A. 02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33.925.556,43

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

15.015.000,00

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

19.000.000,00

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.500.000,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.500.000,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.500.000,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

48.800.300,00

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.000.000,00

30.02A

Venituri din proprietate

18.000.000,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si închirieri

15.000.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

15.000.000,00

30.02A.08

Venituri din dividente

3.000.000,00

30.02A.08.03

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societățile cu capital majoritar de stat

3.000.000,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

30.800.300,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.600.000,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

500.000,od

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

100.000,06

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

1.500.000,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

1.500.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20,100.300,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

20.000.000,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

20.000.000,00

35.02A.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

300,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

100.000,00

36.02A

Diverse venituri

7.600.000,00

36.02A.06

Taxe speciale

5.500.000,00

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

100.000,00

36.02A.50

Alte venituri

2.000.000,0Q

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+

T3+T4)

37.02A.03

Vărs aminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-100.000.000,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

100.000.000,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

37.121.983,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37.121.983,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

37.121.983,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

16.077.370,00

42.02A.65

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

21.044.613,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

523.458.674,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

442.267.980,0d

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

442.267.980,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

17.528.594,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

17.528.594,00

48.02A.03

Fondul de Coeziune (FC)

62.350.430,00

48.02A.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

62.350.430,00

48.02A.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

739.970,00

48.02A.il,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

739.970,00

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571,700,00

TOTAL CHELTUIELI

1.458.955.604,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.116.334.394,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.257.370,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

355.247.010,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

135.000.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

500.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

20.772.330,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35.301.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302.669.530,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

37.951.690,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

325.701.940,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

301.830.940,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.919.270,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

141.944.210,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

120.805.340,00

01

CHELTUIELI CURENTE

106.763.030,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62.967.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+   ‘

T3+T4)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.806.720,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.753.100,00,

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.042.310,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.042.310,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

120.805.340,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

120.805.340,00

54.02A

Alte servicii publice generale

3.498.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.498.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

998.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

500.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.000.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

2.500.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

998.000,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

17.640.870,00

01

CHELTUIELI CURENTE

17.640.870,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

17.640.870,00

59.02A

Partea a ILa AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

36.272.360,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

36.272.360,00

01

CHELTUIELI CURENTE

32.593.390,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.037.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.391.390,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

150.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.678.970,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.678.970,00

61.02A.03

Ordine publica

35.183.230,00

61.02A.03.04

Politie locala

35.183.230,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1.089.130,00

64.02A

Partea a IILa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

545.272.304,00

65.02A

Invatamant

135.896.214,0(î

01

CHELTUIELI CURENTE

73.346.074,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

300.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42.895.350,00

V

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

3.118.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.488.130,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.550.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)      1

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

62.550.140,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62.550.140,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

10.881.980,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

10.501.980,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

380.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

125.014.234,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

24.097.091,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

100.917.143,00

66.02A

Sanatate

70.323.820,00

01

CHELTUIELI CURENTE

44.309.580,0Q

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.077.370,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.467.890,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

14.487.330,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,0Q

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.014.240,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26.014.240,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

53.678.560,00

66.02A.06.01

Spitale generale

53.678.560,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

16.645.260,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

212.428.690,00

01

CHELTUIELI CURENTE

159.934.520,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.563.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

124.339.200,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634.360,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

397.960,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.494.170,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52.494.170,00

67.02A.03

Servicii culturale

116.756.500,00

67.02A.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

69.159.140,00

67.02A.03.06

Case de cultura

47.547.360,00

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

50.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

92.837.190,00

67.02A.05.01

Sport

34.174.350,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

58.662.840,00

67.02A.06

Servicii religioase

1.800.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

126.623.580,00

01

CHELTUIELI CURENTE

123.841.790,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

58.885.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.371.290,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.270.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

32.183.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.031.870,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.100.630,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.781.790,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.781.790,00

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in var sta

7.517.849,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

70.028.489,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

70.028.489,00

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

2.712.894,00

68.02A.il

Crese

16.949.800,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

29.414.548,00

68.02A.15.01

Ajutor social

20.156.978,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

9.257.570,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

196.431.610,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

150.416.360,00

01

CHELTUIELI CURENTE

109.646.740,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

428.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.121.310,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.097.430,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.850.350,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23.850.350,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

R 16.919.270,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

70.02A.03

Locuințe

74.951.590,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

74.951.590,00

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

12.335.000,00

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

12.335.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

17.051.890,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

46.077.880,00

74.02A

Protecția mediului

46.015.250,00

01

CHELTUIELI CURENTE

44.904.110,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43.770.110,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.134.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.111.140,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.111.140,00

74.02A.03

Reducerea si controlul poluării

955.130,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

44.751.120,00

74.02A.05.01

Salubritate

35.730.470,00

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

9.020.650,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ -

T3+T4)

74.02A.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309.000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

539.035.120,00

81.02A

Combustibili si energie

148.267.860,00

01

CHELTUIELI CURENTE

123.346.880,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

50.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

73.346.880,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.920.980,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.049.980,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

81.02A.06

Energie termica

148.267.860,00

84.02A

Transporturi

390.767.260,00

01

CHELTUIELI CURENTE

276.509.410,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.085.750,0(1

40

TITLUL IV SUBVENȚII

85.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

131.423.660,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

114.257.850,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

114.257.850,00

84.02A.03

Transport rutier

390.767.260,00

84.02A.03.01

Drumuri si poduri

25.127.810,00

84.02A.03.02

Transport in comun

235.288.270,00

84.02A.03.03

Străzi

130.351.180,00

96.02A

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

98.02A

EXCEDENT

357.909,43

99.02A

DEFICIT

0,0Q

r,

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI

814.810.226,43

00.02

VENITURI PROPRII

830.983.856,43

00.03

I. VENITURI CURENTE

798.732.856,43

00.04

A. VENITURI FISCALE

849.932.556,43

00.05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

506.853.000,00

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

505.853.000,00

03.02A

Impozit pe venit

3.500.000,od

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

05.00.01

A13, ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000,00

05.02A

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

05.02A.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

201.800.000,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

201.800.000,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

168.700.000,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

30.000.000,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

138.700.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

22.600.000,0Q

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

10.000.000,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

12.000.000,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

600.000,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori -

9.000.000,00-

07.02A.50

Alte impozite si taxe de proprietate

1.500.000,00

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

138.779.556,43

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

67.749.000,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

57.814.000,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

3.000.000,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

90.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

30.000,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

60.000,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare a de activitati

67.940.556,43

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

48.940.556,43

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33.925.556,43

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

15.015.000,00

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

19.000.000,00

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.500.000,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.500.000,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.500.000,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

-51.199.700,00

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.000.000,00

30.02A

Venituri din proprietate

18.000.000,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si Închirieri

15.000.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

15.000.000,00

30.02A.08

Venituri din dividente

3.000.000,00

30.02A.08.03

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societățile cu capital majoritar de stat

3.000.000,0Q

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-69.199.700,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.600.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

!

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in ere se

500.000,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

100.000,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

1.500.000,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

1.500.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.100.300,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

20.000.000,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

20.000.000,00

35.02A.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

300,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

100.000,00

36.02A

Diverse venituri

7.600.000,00

36.02A.06

Taxe speciale

5.500.000,00.

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

îoo.ooo,od

36.02A.50

Alte venituri

2.000.000,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-100.000.000,00

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-100.000.000,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

16.077.370,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16.077.370,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

16.077.370,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

16.077.370,00

TOTAL CHELTUIELI

814.496.804,00

01

CHELTUIELI CURENTE

797.577.534,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.257.370,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

355.247.010,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

135.000.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

500.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.685.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35.301.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

37.951.690,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.919.270,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,0d

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

127,665.690,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

106.526.820,00

01

CHELTUIELI CURENTE

106.526.820,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62.967.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.806.720,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.753.100,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

106.526.820,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

106.526.820,00

54.02A

Alte servicii publice generale

3.498.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.498.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

998.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

500.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.000.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

2.500.000,00

S4.02A.50

Alte servicii publice generale

998.000,00

5S.02A

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

17.640.870,0d

01

CHELTUIELI CURENTE

17.640.870,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

17.640.870,00

59.02A

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

32.593.390,od

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

32.593.390,00

01

CHELTUIELI CURENTE

32.593.390,00,

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.037.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.391.390,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

150.000,00

61.02A.03

Ordine publica

31.941.760,00

61.02A.03.04

Politie locala

31.941.760,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

651.630,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

356.913.284,00

65.02A

Invatamant

65.857.944,00

01

CHELTUIELI CURENTE

65.857.944,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

300.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42.895.350,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

3.118.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.550.000,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

7.180.000,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

6.800.000,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

380.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

58.677.944,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

11.972.521,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

46.705.423,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

66.02A

Sanatate

20.945.260,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.945.260,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.077.370,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.467.890,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.400.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

4.300.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

4.300.000,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

16.645.260,00

67.O2A

Cultura, recreere si religie

156.300.160,00

01

CHELTUIELI CURENTE

156.300.160,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.563.000,0d

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

124.339.200,0(j.

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

397.960,00

67.02A.03

Servicii culturale

80.489.020,00

67.02A.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

33.219.070,00

67.02A.03.06

Case de cultura

47.269.950,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

72.976.140,0Q

67.02A.05.01

Sport

26.276,140,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

46.700.000,00

67.02A.06

Servicii religioase

1.800.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

113.809.920,00

01

CHELTUIELI CURENTE

113.809.920,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

58,885.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.371.290,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.270.000, oq

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

32.183.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.100.630,00

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

5.806,749,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

69.682.659,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

69.682.659,00

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

1.771.094,00

68.02A.il

Crese

10.358.290,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

26.191.128,00

68.02A, 15.01

Ajutor social

17.397.358,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

8.793.770,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

102.238.690,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

58.468.580,00

01

CHELTUIELI CURENTE

41.549.310,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

428.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.121.310,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ .

T3+T4)

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.919.270,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

4.300.000,00

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

4.300.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

15.000.000,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

39.168.580,00

74.02A

Protecția mediului

43.770.110,00

01

CHELTUIELI CURENTE

43.770.110,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43.770.110,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

43.770.110,00

74.02A.05.01

Salubritate

35.199.460,00

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

8.570.650,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

195.085.750,00

81.02A

Combustibili si energie

50.000.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

50.000.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

50.000.000,00

81.02A.06

Energie termica

50.000.000,00

84.02A

Transporturi

145.085.750,00

01

CHELTUIELI CURENTE

145.085.750,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.085.750,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

85.000.000,00

84.02A.03

Transport rutier

145.085.750,00

84.02A.03.02

Transport in comun

85.085.750,00

84.02A.03.03

Străzi

60.000.000,00

96.02A

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEEICIT

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

98.02A

EXCEDENT

313.422,4^

99.02A

DEFICIT

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

TOTAL VENITURI

644.503.287,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

100.000.000,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

100.000.000,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

100.000.000,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

100.000.000,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

100.000.000,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

21.044.613,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21.044.613,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

21.044.613,00

42.02A.6S

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

21.044.613,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

523.458.674,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

442.267.980,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

442.267,980,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

17.528.594,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

17.528.594,0Q

48.02A.03

Fondul de Coeziune (FC)

62.350.430,00

48.02A.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

62.350.430,00

48.02A.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

739.970,00

48.02A.il.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

739.970,00

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00

48,02A,15,01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571.700,00

TOTAL CHELTUIELI

644.458.800,00

01

CHELTUIELI CURENTE

318.756.860,0d

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16.087.330,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302,669.530,00-

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

325.701.940,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

301.830.940,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871,000,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

14.278.520,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

14.278.520,00

01

CHELTUIELI CURENTE

236.210,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.042,310,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.042.310,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

14.278.520,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

14.278.520,00

59.02A

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.678.970,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

3.678.970,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.678.970,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.678.970,00

61.02A.03

Ordine publica

3.241.470,00

61.02A.03.04

Politie locala

3.241.470,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

437.500,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

188.359.020,00

65.02A

Invatamant

70.038.270,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.488.130,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.488.130,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

62.550.140,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62.550.140,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

3.701.980,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

3.701.980,00

65.02A.04

Invatamant secundar

66.336.290,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

12.124.570,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

54.211.720,00

66.02A

Sanatate

49.378.560,00

01

CHELTUIELI CURENTE

23.364.320,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.087.330,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,0Q

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.014.240,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26.014.240,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

49.378.560,00

66.02A.06.01

Spitale generale

49.378.560,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

56.128.530,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.634.360,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634.360,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.494.170,0d

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52.494.170,00

67.02A.03

Servicii culturale

36.267.480,00

67.02A.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

35.940.070,00

67.02A.03.06

Case de cultura

277.410,00

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

50.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

19.861.050,00

67.02A.05.01

Sport

7.898.210,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

11.962.840,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

12.813.660,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.031.870,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.031.870,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.781.790,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.781.790,00

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.711.100,od

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

345.830,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

345.830,00

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

941.800,00

68.02A.il

Crese

6.591.510,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

3.223.420,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

68.02A.15.01

Ajutor social

2.759.620,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

463.800,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

94.192.920,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

91.947.780,00

01

CHELTUIELI CURENTE

68.097.430,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.097.430,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.850.350,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23.850.350,00

70.02A.03

Locuințe

74.951.590,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

74.951.590,00

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

8.035.000,00

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

8.035.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

2.051.890,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

6.909.300,00

74.02A

Protecția mediului

2.245.140,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.134.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.134.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.111.140,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.111.140,00

74.02A.03

Reducerea si controlul poluării

955.130,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

981.010,00

74.02A.05.01

Salubritate

531.010,00

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

450.000,00

74.02A.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309.000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

343.949.370,00

81.02A

Combustibili si energie

98.267.860,00

01

CHELTUIELI CURENTE

73.346.880,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

73.346.880,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.920.980,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.049.980,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

81.02A.06

Energie termica

98.267.860,00

84.02A

Transporturi

245.681.510,00

01

CHELTUIELI CURENTE

131.423.660,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

131.423.660,0Q

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

114.257.850,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

114.257.850,00

84.02A.03

Transport rutier

245.681.510,00

84.02A.03.01

Drumuri si poduri

25.127.810,00

84.02A.03.02

Transport in comun

150.202.520,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+   ;

T3+T4)

84.02A.03.03

Străzi

70.351.180,00

96.02A

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

98.02A

EXCEDENT

44.487,00

99.02A

DEFICIT

0,00

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC 2020- 5255/02.03.2020

APROBAT.

PRIMAR


icolae ROBU


Program Dezvoltare 2020 - investiții cu amendament

mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

344.259,52

10.086,05

2.470,25

331.703,22

2.396.457,72

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

119.144,95

8.740,46

0,00

110.404,49

120.138,65

LUCRĂRI NOI - B

114.791,97

1.345,59

0,00

113.446,38

1.769.021,29

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

110.322,60

0,00

2.470,25

107.852,35

507.297,78

TOTAL GENERAL

344.259,52

10.086,05

2.470,25

331.703,22

2.396.457,72

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

14.042,31

0,00

0,00

14.042,31

10.420,13

51.02.01.03 Autorități executive

14.042,31

0,00

0,00

14.042,31

10.420,13

A.Lucrări în continuare

5.884,76

0,00

0,00

5.884,76

0,00

Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr. 1 Timișoara HCL 79/2016

5.884,76

0,00

0,00

5.884,76

0,00

B. Lucrări noi

3.300,00

0,00

0,00

3.300,00

8.000,26

"Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga, nr.l” HCL 113/2019

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

7.044,26

Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dulC.D.Loganr.l HCL218/2016

500,00

0,00

0,00

500,00

956,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.857,55

0,00

0,00

4.857,55

2.419,87

b. Dotări independente

2.747,79

0,00

0,00

2.747,79

0,00

Dotări Direcția Fiscala

84,49

0,00

0,00

84,49

0,00

Dotări Primărie

2.663,30

0,00

0,00

2.663,30

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.109,76

0,00

0,00

2.109,76

2.419,87

Sistem înfogeografic de administrare al Municipiului Timișoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu noi aplicații a Sistemului Informatic Geografic de administrare al Municipiului Timișoara

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2.419,87

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET

STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga, nr.l"

181,48

0,00

0,00

181,48

0,00

ET+DALI „ Reparații capitale la ansamblul „Primăria Veche” format din imobil înscris in CF nr. 416672 si imobil înscris in CF nr. 419709-C1”

261,80

0,00

0,00

261,80

0,00

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul CD Loga nr 1

16,48

0,00

0,00

16,48

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU a clădirii situate B-dul C. D. Loga nr. 1 -PMT

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

3.678,97

0,00

0,00

3.678,97

0,00

61.02.03.0rdine publică

3.678,97

0,00

0,00

3.678,97

0,00

61.02.03.04 Poliție locala

3.241,47

0,00

0,00

3.241,47

0,00

A. Lucrări în continuare

1.750,96

0,00

0,00

1.750,96

0,00

Monitorizarea video a unei porțiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018

1.750,96

0,00

0,00

1.750,96

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.490,51

0,00

0,00

1.490,51

0,00

b.Dotări independente

1.207,98

0,00

0,00

1.207,98

0,00

Dotări

1.207,98

0,00

0,00

1.207,98

0,00

Studii și proiecte

282,53

0,00

0,00

282,53

0,00

SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe"

47,43

0,00

0,00

47,43

0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate^ proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obținerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deșeuri"

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate^ proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obținerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video sediu DPLT"

15,10

0,00

0,00

15,10

0,00

Studiu pentru construire ponton pe Canalul Bega

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

61.02,05. Protecție Civilă

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

b. Dotări independente

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

Dotări

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Capitolul 65.02 învățământ

62.576,14

4.626,05

26,00

57.924,09

125.289,28

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

1.423,99

0,00

0,00

1.423,99

2.516,67

65.02.03.01. învățământ preșcolar

1.423,99

0,00

0,00

1.423,99

2.516,67

A. Lucrări în continuare

332,63

0,00

0,00

332,63

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015

137,23

0,00

0,00

137,23

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P. 11, str. Versului, nr.

2 HCL 113/2015

195,40

0,00

0,00

195,40

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

1.091,36

0,00

0,00

1.091,36

2.516,67

a. Achiziții imobile

100,00

0,00

0,00

100,00

1.801,20

Achiziție imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 14 HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

1.801,20

b. Dotări independente

56,88

0,00

0,00

56,88

0,00

Dotări invatamant preșcolar

56,88

0,00

0,00

56,88

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

934,48

0,00

0,00

934,48

715,47

Expertiza +DALI Reabilitare corp clădire Grădiniță PP nr.l, Timișoara, str. Alunis nr.

41 A

15,56

0,00

0,00

15,56

0,00

Expertiza +DALI Reabilitare corp clădire GRĂDINIȚA PP NR. 10 TIMIȘOARA Str. luliu Maniu nr 42

10,41

0,00

0,00

10,41

17,30

Expertiza+DALI+PT Reabilitare grădiniță PP nr. 23, str. Musicescu nr.9

80,65

0,00

0,00

80,65

83,87

Expertiza+DALI+PT Reabilitare grădiniță PP nr. 30, str. Vasile Lupu nr.29A

74,29

0,00

0,00

74,29

0,00

AE+ET+DALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare construcții instalații Grădiniță PP 22, str.semenic nr,8, Timișoara, jud. Timiș

5,00

0,00

0,00

5,00

382,25

SF+PT+AC Construire gradinita, cu utilitati, Timișoara, jud.Timis

154,70

0,00

0,00

154,70

232,05

"Studii si proiecte - învățământ preșcolar"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

“Expertiza+DALl reabilitare la Grădiniță PP 26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA str. Teiului nr.3” Timișoara, jud. Timiș

65,20

0,00

0,00

65,20

0,00

“DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timișoara, str. Canal Bega nr.l” Timișoara, jud. Timiș

42,84

0,00

0,00

42,84

0,00

"Audit energetic + DALI reabilitare termica corp clădire Gradinita PP nr.6, Timișoara, str. Ismail nr.l7

46,83

0,00

0,00

46,83

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

„Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr. 1, din Timișoara, Jud, Timiș”

30,36

0,00

0,00

30,36

0,00

"Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +AE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare clădire grădiniță program saptamanal, Timișoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timiș

81,00

0,00

0,00

81,00

0,00

ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparații capitale clădiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timișoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Caria Peltz)

52,69

0,00

0,00

52,69

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica Ia imobilele apartinand unităților de invatamnt preșcolar ( Grădinițe: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timișoara

174,95

0,00

0,00

174,95

0,00

65.02.04 învățământ secundar

61.152,15

4.626,05

26,00

56.500,10

122.772,61

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

12.124,57

4.538,15

0,00

7.586,42

30.800,36

A. Lucrări in continuare

5.047,62

3.192,56

0,00

1.855,06

0,00

Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015

416,61

0,00

0,00

416,61

0,00

Extindere școala in regim P+2E Școala Gimnaziala nr.16, str. București nr.l 1, HCL 13/2015,HCL499/2017; PNDL

3.280,52

3.192,56

0,00

87,96

0,00

Reabilitare acoperiș tip șarpantă (corp C2) la Școala Gimnazială nr.19, Bv. Cetății nr.24 Timișoara HCL 215/2015

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015

488,86

0,00

0,00

488,86

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 24, str. Brândușei nr. 7 HCL 108/2015

510,91

0,00

0,00

510,91

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 2, str. Mureș, nr. 8HCL 112/2015

349,72

0,00

0,00

349,72

0,00

B. Lucrări noi

2.955,90

1.345,59

0,00

1.610,31

30.372,36

Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - Etapa I Sc. Gimnaziala (Generala) nr. 25, Timișoara, str. Cosminului nr. 42, HCL 498/2017, HCL 42/2020 PNDL

2.455,90

1.345,59

0,00

1.110,31

0,00

Construire corp P+1E Ia Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14 -HCL 40/05.02.2019

200,00

0,00

0,00

200,00

3.775,64

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Construire sală sport la Școala Generală nr.

25 din Timișoara - HCL 274/22.05.2018

200,00

0,00

0,00

200,00

6.941,04

"Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”-HCL 316/15.09.2018

100,00

0,00

0,00

100,00

19.655,68

C. Dotări independente și alte investiții

4.121,05

0,00

0,00

4.121,05

428,00

b. Dotări independente

3.064,33

0,00

0,00

3.064,33

0,00

Dotări invatamant secundar inferior

880,53

0,00

0,00

880,53

0,00

Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unități de învățământ din municipiul Timișoara

2.183,80

0,00

0,00

2.183,80

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

1.056,72

0,00

0,00

1.056,72

428,00

SF+PT+DTAC+AC Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr. 13 din Timișoar str. Muzicescu nr.14

48,91

0,00

0,00

48,91

0,00

DALI+PT realizare instalații curenti tari si slabi, tablouri electrice la Școala Gimnaziala nr.6. str. Vulturilor nr.89A, Tmisoara, Jud Timiș

78,30

0,00

0,00

78,30

0,00

D.A.L.I.+P.T. Extindere corp clădire CI Școala Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2, Timișoara

95,00

0,00

0,00

95,00

0,00

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri Școala cu clasele I-IV, nr 11, Timișoara str. Razboieni nr.2”

11,93

0,00

0,00

11,93

0,00

“Expertiza+DALI reabilitare la Școala Generala nr. 19 - corp clădire str. Avram lancu nr. 5” Timișoara,

54,00

0,00

0,00

54,00

0,00

Expertiza +DALI Reabilitare Corp Școala Generala nr. 2, str. Izlaz, nr. 44-46

17,60

0,00

0,00

17,60

28,00

"Studii si proiecte - învățământ secundar inferior"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Expertiza+AE+D.A.L.I.+P.T. Reabilitare construcții si instalații la Școala Generala nr.12 b-dul Regele Carol I (Tinereții) nrl7, Timișoara

126,00

0,00

0,00

126,00

0,00

„Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp clădire școala la Școala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timișoara, jud.

Timiș”

192,78

0,00

0,00

192,78

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamant secundar inferior ( Școala Gimnaziala nr.2, Școala generala nr. 12 ,Școala Gimnaziala nr.21, Școala gimnaziala nr. 24, Școala generala nr. 27, ) Municipiul Timișoara

323,00

0,00

0,00

323,00

400,00

SF+DALI construire clădire pentru relocare Centrala termica si modificare instalații aferente la Școala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr,23

9,20

0,00

0,00

9,20

0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

49.027,58

87,90

26,00

48.913,68

91.972,25

A. Lucrări în continuare

31.699,58

87,90

0,00

31.611,68

56.778,95

Mansardare școala P.+1E. pentru amenajarea 4 săli de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017, HCL 156/2018 ,HCL 167/11.04.2019-PNDL

149,60

87,90

0,00

61,70

0,00

Reabilitare corp clădire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timișoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

3.110,85

PT + Reabilitare fațade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu, P-ța Huniade nr.2 HCL717/2018

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

9.596,32

Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str.Popa Șapcă, nr.5 HCL 398/2015

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

40.167,54

Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si instalații corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015

49,98

0,00

0,00

49,98

0,00

Reabilitare corp clădire școala D+P+2E din Timișoara, str. Regele Carol nr.l 1 colt cu str. Dragalina nr.8 (înlocuire acoperiș nou)- cf.

HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timișoara" HG 673/2018; HCL 560/2018

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

3.904,24

B. Lucrări noi

700,00

0,00

0,00

700,00

33.267,07

PT + Execuție Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara HCL 327/14.06.2019

200,00

0,00

0,00

200,00

11.850,35

PT -l- Execuție „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații la Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ", str. Brediceanu nr.37 HCL 326/2019

200,00

0,00

0,00

200,00

18.709,02

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Extindere corp clădire școala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renașterii nr.24/A HCL237/2014

300,00

0,00

0,00

300,00

2.707,70

C. Dotări independente și alte investiții

16.628,00

0,00

26,00

16.602,00

1.926,23

a. Achiziții imobile

11.840,07

0,00

0,00

11.840,07

1.926,23

“Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Săli clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timișoara” jud. Timiș

634,00

0,00

0,00

634,00

0,00

Achiziționarea imobilului situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest

100,00

0,00

0,00

100,00

1.926,23

Achiziție de dotări „Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 6 săli de clasă pentru Liceul Teologic Ortodox Antim Ivireanul, Timișoara”

707,00

0,00

0,00

707,00

0,00

Achiziție imobile in care funcționează Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici, Bv. 16 decembrie 1989 nr,26 HCL 205/2016

10.399,07

0,00

0,00

10.399,07

0,00

b. Dotări independente

1.121,26

0,00

26,00

1.095,26

0,00

Dotări invatamant secundar superior

1.121,26

0,00

26,00

1.095,26

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

3.666,67

0,00

0,00

3.666,67

0,00

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperiș si fațade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timiș"

63,30

0,00

0,00

63,30

0,00

ET+AE+DALI+PT Reabilitare clădire cămin internat I al Liceului Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I" (fost Liceu Tănăsescu) str. Lorena nr.35, Timișoara

141,38

0,00

0,00

141,38

0,00

"Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazarnr. 20” jud. Timiș

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

“Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș

228,60

0,00

0,00

228,60

0,00

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperiș la corp Sala festiva

Colegiul C.D. Loga, Timișoara"

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

“Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp școala Colegiul National “Ana Aslan”, Timișoara, B-dul.Revoluțîei,nr.l5/ A, jud. Timiș

177,60

0,00

0,00

177,60

0,00

“Expertiza+DALI reabilitare corp clădire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIȘ". Str.Matei Millo nr.2/ a” Timișoara, jud. Timiș

120,00

0,00

0,00

120,00

0,00

„Expertizare+ DALI+PT reabilitare fațade, acoperiș si tamplarie la Liceul

Pedagogic "CARMEN SYLVA", B-dul

C.D.Loga NR.45, Timișoara, jud. Timiș”

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

Documentație tehnica pentru conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timișoara

177,53

0,00

0,00

177,53

0,00

Documentație tehnica pentru conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga

53,32

0,00

0,00

53,32

0,00

SF+PT realizare corp clădire P+1E, si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean-fosta PP14, Timișoara

111,50

0,00

0,00

111,50

0,00

SF (avize) pentru realizarea investiției: “Creșterea eficientei energetice prin reabilitare termică construcții și instalații; amenajare mansarda in pod existent la Liceul Teoretic “Grigore Moisif’-pentru corp de clădire situat in Piața N.Balcescu, Nr.2-3, Timișoara

17,07

0,00

0,00

17,07

0,00

SF (avize) pentru realizarea investiției: “ Reabilitare fațade existente Corp A si B, mansardare si extindere corp clădire B existent cu doua corpuri de clădire in regim de înălțime maxim D+P+2E si amenajare incinta, la Liceul Teoretic Grigore Moi sil, corp Ghe, Doja, Timișoara

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare șarpanta, reabilitare finisaje corp școala Liceul de Arte Plastice, TIMIȘOARA, str. Lorena nr.35, jud. Timiș

44,04

0,00

0,00

44,04

0,00

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș tip șarpantă la Căminul internat al Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau, situat în Timișoara str. Dr. losif Nemoianu nr. 5

15,90

0,00

0,00

15,90

0,00

Expertiză+ DALI+PT - Refuncțîonalizarea atelierelor școală ale Colegiului Tehnic I.C. Brătianu, situate în str. Cuvin nr. 2, în spații pentru învățământul preșcolar

242,05

0,00

0,00

242,05

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

"studii si proiecte - învățământ secundar superior"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

“ SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES”, Timișoara” jud. Timiș

137,00

0,00

0,00

137,00

0,00

“DALI+PT - realizare instalație climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL", corp clădire str. Ghirlandei nr.4, Timișoara” jud. Timiș

31,32

0,00

0,00

31,32

0,00

„AE+expertiza+DALI+SF+PT+AC Extindere corp clădire CI (școala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timișoara, Str.Corbului nr.7/C, Timișoara, jud. Timiș”

172,30

0,00

0,00

172,30

0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare șarpanta, reabilitare finisaje corp școala Colegiul Național de Arta "ION VIDU", Municipiul Timișoara, str. Cluj nr.12

178,40

0,00

0,00

178,40

0,00

D.A,L.L+P.T.-Reabilitare termica clădire internat Liceul Teoretic Bela Bartok

54,84

0,00

0,00

54,84

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str.

Brediceanu nr.37

57,47

0,00

0,00

57,47

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara

43,47

0,00

0,00

43,47

0,00

Expertizare+DALI reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic LL.Calderon (corp fosta Școala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timișoara

100,29

0,00

0,00

100,29

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamant superior:

(Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F, S. NITTI"), Timișoara

814,34

0,00

0,00

814,34

0,00

DALI+PT lucrări de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta, realizare prize de pamant si spor de putere la Liceul Teoretic „W.Shakespeare, str.I.L.Caragiale, nr.6, Timișoara, jud.Timis

60,34

0,00

0,00

60,34

0,00

ET+DALI+PT Reabilitare corp clădire școala D+P+2E (înlocuire acoperiș nou) din Timișoara, str. Regele Carol nr.l 1 colt cu str.

Dragalina nr.8

24,43

0,00

0,00

24,43

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

„Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp clădire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timișoara, str. Brediceanu nr. 35-39

31,86

0,00

0,00

31,86

0,00

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE” - Timișoara, Str. Moise Nicoară”

22,90

0,00

0,00

22,90

0,00

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădire internat - Colegiul de Silvicultură și Agricultură ”CASA VERDE” - Timișoara, Str. Aleea Padurea Verde nr. 5”

35,42

0,00

0,00

35,42

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

41.365,32

0,00

2.263,75

39.101,57

556.461,04

66.02.06 Spitale

41.365,32

0,00

2.263,75

39.101,57

556.461,04

A. Lucrări în continuare

19.818,47

0,00

0,00

19.818,47

44.784,20

Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta și lucrări rutiere de incinta Ia Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015

2.581,13

0,00

0,00

2.581,13

967,59

Modernizare stație de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeș, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015

335,97

0,00

0,00

335,97

0,00

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.6 Timișoara HCL 452/30.10.2015

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

PT +Executie„ Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu - Timișoara, str. Gheorghe Dima nr.5, HCL 328/14.06.2019

1.710,62

0,00

0,00

1.710,62

0,00

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str. I. Nemoianu -Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

15.170,75

0,00

0,00

15.170,75

43.816,61

B. Lucrări noi

4.990,04

0,00

0,00

4.990,04

511.676,84

PT + Execuție Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital TBC, Spital Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică, HCL 413/2018

200,00

0,00

0,00

200,00

12.056,14

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inși, subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Extindere sî modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timișoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017, HCL 560/2019

2;000,00

0,00

0,00

2.000,00

35.555,17

Reparații capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii "Louis Țurcanu" din Timișoara HCL 528/2019

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

5.032,25

Construcție in regim maxim de inaltime cu funcțiuni mixte (administrativ , birouri, spital) inprejmuire si amenajare incinta si realizarea branșamentelor la rețelele utilitare pentru,, Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" , str.Balta Verde, nr.17, Timișoara, Timiș HCL 316/2019

500,00

0,00

0,00

500,00

356.374,12

Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017, HCL468/2019

200,00

0,00

0,00

200,00

10.523,24

PT+ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timișoara, str.Gheoeghe Adam nr. 13

1.090,04

0,00

0,00

1.090,04

92.135,92

C. Dotări independente și alte investiții

16.556,81

0,00

2.263,75

14.293,06

0,00

b. Dotări independente

13.913,32

0,00

900,99

13.012,33

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

5.373,13

0,00

373,13

5.000,00

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

5.527,86

0,00

527,86

5.000,00

0,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

3.012,33

0,00

0,00

3.012,33

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabUitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.643,49

0,00

1.362,76

1.280,73

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes)

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT)

56,23

0,00

56,23

0,00

0,00

SF+DTAC+DDE+PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT)

103,89

0,00

103,89

0,00

0,00

Foraj Secția Balneo(SCMUT)

316,64

0,00

316,64

0,00

0,00

SF+DTAC+DDE Secție îngrijiri Paleative (SCMUT)

186,00

0,00

186,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Spor de putere Clinicile Noi (SCMUT)

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

“Expertiza+DALI refunctionalizare si reabilitare corp clădire internat, Timișoara, str, V. Babes nr.22” jud. Timiș

86,00

0,00

0,00

86,00

0,00

“Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timișoara, str. C.D. Loga nr,42-44” jud.

Timiș

79,00

0,00

0,00

79,00

0,00

SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timișoara

134,75

0,00

0,00

134,75

0,00

DALI+PT+DTAC „Documentație pentru avizare si autorizare ISU, Refacere rețele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timișoara - str.

I.Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str.Brăila”

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri Secție Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care aparțin de Spitalul Clinic de Urgenta Louis Turcanu, Timișoara -str. L Nemoianu nr.2

23,40

0,00

0,00

23,40

0,00

DAU+PT reparații capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timișoara

35,62

0,00

0,00

35,62

0,00

Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timișoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie

14,80

0,00

0,00

14,80

0,00

DALU-PT lucrări de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul clădirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timișoara, jud.

Timiș

21,18

0,00

0,00

21,18

0,00

D.A.L.I.«Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ,

Laboratoare, Spital Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală

Termică” din Timișoara, str, Ghe. Adam, nr.

13

54,74

0,00

0,00

54,74

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu” Timișoara

160,00

0,00

0,00

160,00

0,00

ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila

138,00

0,00

0,00

138,00

0,00

Studii si proiecte - spitale

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

SF +PT Maternitate SCMU Timișoara si Corp Administrativ

258,24

0,00

0,00

258,24

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

55.674,67

0,00

180,50

55.494,17

391.581,71

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

35.486,21

0,00

180,50

35.305,71

196.105,70

A. Lucrări în continuare

5.312,04

0,00

0,00

5.312,04

0,00

Refunctionalizarea clădirilor ce aparțin Palatului Culturii, Piața Victoriei HCL 286/2008

5.312,04

0,00

0,00

5.312,04

0,00

B. Lucrări noi

23.602,19

0,00

0,00

23.602,19

195.783,46

Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. CD Loga nr.2, Timișoara, HCL 488/02.10.2019

500,00

0,00

0,00

500,00

113.155,13

Refunctionalizare imobil pentru Centru CulturaF’Tumul de apa” losefîn, str.

Gh.Baritiu, HCL 572/12.11.2019

500,00

0,00

0,00

500,00

8.208,73

Refunctionalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie in clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

23.743,00

Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8,Timișoara HCL 278/2019

4.000,00

0,00

0,00

4,000,00

6.268,50

Reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei, nr.7 Timișoara HCL

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

5.882,40

Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str.Izlaz nr.40, Timișoara HCL

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

5.741,70

Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timișoara HCL 615/2019

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

13.784,00

Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr,7, Timișoara HCL 351/2019

2.143,54

0,00

0,00

2.143,54

14.000,00

Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 585/2018

1.958,65

0,00

0,00

1.958,65

5.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale in st. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

C. Dotări independente și alte investiții

6.571,98

0,00

180,50

6.391,48

322,24

b. Dotări independente

1.687,10

0,00

180,50

1.506,60

0,00

Dotări Teatrul German

197,00

0,00

0,00

197,00

0,00

Dotări Teatrul Maghiar

137,50

0,00

0,00

137,50

0,00

Dotări Filarmonica

1.352,60

0,00

180,50

1.172,10

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

4.884,88

0,00

0,00

4.884,88

322,24

DALI pentru obiectivul "Imobil situat in Timișoara str. lancu Vacarescu nr.18, Refunctionalizare clădire Cinematograf Arta" cf. contract nr.2840/2018 (Teatrul Maghiar de

Stat Csiky Gergely Timișoara)

118,00

0,00

0,00

118,00

0,00

DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii

138,66

0,00

0,00

138,66

0,00

DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere școala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creație pentru Teatrul German de Stat Timișoara

133,88

0,00

0,00

133,88

0,00

DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbării destinației din funcțiune de spital in clădire cu funcțiune de spațiu multicultural

108,00

0,00

0,00

108,00

0,00

DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. CD Loga nr.2, Timișoara

222,77

0,00

0,00

222,77

99,01

Expertiza / Documentație pentru obținerea avizului de securitate la incendiu pentru clădirile ce aparțin Palatului Culturii

44,50

0,00

0,00

44,50

0,00

DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Culturaf’TurnuI de apa” losefîn, str. Gh.Baritiu HCL 572/2019

103,93

0,00

0,00

103,93

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei, nr.7

(fostBulev.30 Decembrie,nr.7) Timișoara

314,87

0,00

0,00

314,87

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timișoara

69,51

0,00

0,00

69,51

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8,Timișoara

70,62

0,00

0,00

70,62

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timișoara in centru cultural multifuncțional

68,16

0,00

0,00

68,16

0,00

Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie și Experiment, MultipleXity", în Timișoara HCL 1/2020

3.080,20

0,00

0,00

3.080,20

0,00

DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timișoara

378,20

0,00

0,00

378,20

223,23

DALI+PT Conservare si punere in siguranța a balconului de la etajul 1, str. Alba lulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar

33,58

0,00

0,00

33,58

0,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

b. Dotări

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Restaurare bust din bronz a lui Emanoil Ungureanu si amplasarea lui pe soclul ramas liber din fata liceului situat in Piața Huniade nr,3 Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

67.02.03.06 Casa de cultură

277,41

0,00

0,00

277,41

500,00

B. Lucrări noi

211,58

0,00

0,00

211,58

500,00

Realizare fundație si amplasare CATARG in Piața Libertății din Timișoara HCL 538/2019

147,26

0,00

0,00

147,26

0,00

PT+Executie Reabilitare scena de spectacole in Parcul Rozelor HCL 530/2019

64,32

0,00

0,00

64,32

500,00

C. Dotări independente și alte investiții

65,83

0,00

0,00

65,83

0,00

Studii și proiecte

65,83

0,00

0,00

65,83

0,00

SF+PT Realizare fundație si amplasare CATARG in Piața Libertății din Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor"

15,83

0,00

0,00

15,83

0,00

67.02.05.01 Sport

7.898,21

0,00

0,00

7.898,21

191.976,01

A. Lucrări în continuare

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

10.921,00

Sala Polivalenta Universitatea Politehnica

2500 locuri, str,Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr. 196/04.04.2013; HCL nr.344/2015

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

10.921,00

B. Lucrări noi

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

180.922,45

Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajarî. interioare si exterioare) str. Verde, Silistra — Zona Lipovei, Timișoara”, HCL 366/2019

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

25.238,09

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajați exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman, HCL 12/2020

500,00

0,00

0,00

500,00

58.855,40

Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajați exterioare, str. N.D, Cocea, str. Legumicultorii, str. Recoltei, HCL 13/2020

500,00

0,00

0,00

500,00

96.828,96

C. Dotări independente și alte investiții

2.898,21

0,00

0,00

2.898,21

132,56

c.Studii și proiecte

1.798,36

0,00

0,00

1.798,36

132,56

SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajați exterioare, str. N.D. Cocea, str.

Legumicultorii, str. Recoltei

286,79

0,00

0,00

286,79

70,21

SF-i-PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajați exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman

187,67

0,00

0,00

187,67

44,91

SF+PT „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra — Zona Lipovei, Timișoara”

17,43

0,00

0,00

17,43

17,44

Studii de fezabilitate - amenajare terenuri de sport multifuncționale de minifotbal, baschet, handbal în Timișoara

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș Complex Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2, Timișoara

87,98

0,00

0,00

87,98

0,00

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș și fațade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude, str.

F.C. Ripensia nr. 11, Timișoara

320,32

0,00

0,00

320,32

0,00

SF - „Reabilitare si refunctionalizare, inclusiv utilitati, baza sportiva in Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17

214,61

0,00

0,00

214,61

0,00

SF ■ „Amenajare teren de fotbal in

Timișoara, str. Mircea Cel Bătrân nr. 114

66,10

0,00

0,00

66,10

0,00

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: „Amenajare terenuri de sport multifuncționale de minifotbal/baschet/handbal Calea

Bogdanestilor/Ion Ratiu”

43,70

0,00

0,00

43,70

0,00

SF - „Realizare anexe sportive la teren rugby, inclusiv utilitati, in Timișoara str. Pictor Aman nr. 11

45,30

0,00

0,00

45,30

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1—2+3+4

2

3

4

5

"ET+DALI+PT- Reabilitarea terenului de sport din Parcul Regina Marîaffost Parcul Poporului), Timișoara

28,70

0,00

0,00

28,70

0,00

DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude”

13,09

0,00

0,00

13,09

0,00

SF - Amenajare terenuri de sport -„Construire stadion pe structură metalică”

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafața sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Frații Constantin, str. Uzinei

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

Studiul Geotehnic cu referat Af pentru realizarea investiției "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Costică Rădulescu, nr. 6, Timișoara, județul Timiș

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

Studiu geotehnic -Construire Sală Polivalentă

16.000 de locuri, str. Aleea F.C. Ripensia nr.

35-37, Municipiul Timișoara (inclusiv amenajări conexe: parcare, drumuri de incintă, alei, etc.)r',

65,17

0,00

0,00

65,17

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare siguranța la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Jude"(Olimpia), Aleea FC Ripensia nr. 11

91,50

0,00

0,00

91,50

0,00

"studii si proiecte - sport "

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

b. Dotări independente

1.099,85

0,00

0,00

1.099,85

0,00

Dotări Sala Polivalenta "Constantin Jude”:

846,32

0,00

0,00

846,32

0,00

Echipamente pentru terenuri multifuncționale

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

Dotări echipamente Complex Sportiv Bega

218,53

0,00

0,00

218,53

0,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

11.962,84

0,00

0,00

11.962,84

3.000,00

A. Lucrări în continuare

6.088,27

0,00

0,00

6.088,27

0,00

Modernizarea Parcului Cetății (Civic) HCL 78/2016

6.033,81

0,00

0,00

6.033,81

0,00

Modernizarea Parcului Scudier (Central) HCL 291/2015

47,91

0,00

0,00

47,91

0,00

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010

6,55

0,00

0,00

6,55

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

5.874,57

0,00

0,00

5.874,57

3.000,00

b. Dotări independente

362,83

0,00

0,00

362,83

0,00

Dotări Gradina Zoologica

178,38

0,00

0,00

178,38

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Achiziție Tomograf pentru evaluarea sanatatii arborilor

184,45

0,00

0,00

184,45

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

5.511,74

0,00

0,00

5.511,74

3.000,00

SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu

59,50

0,00

0,00

59,50

0,00

SF+PT+DE+CS+DTAC Amenajare parc pe Bulevardul Dâmbovița

142,80

0,00

0,00

142,80

0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac

56,43

0,00

0,00

56,43

0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Verde

80,24

0,00

0,00

80,24

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piața Crucii

42,04

0,00

0,00

42,04

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015

5,80

0,00

0,00

5,80

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic)

3,81

0,00

0,00

3,81

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga

127,84

0,00

0,00

127,84

0,00

Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei și tigrii) la Grădina Zoologică Timișoara”

48,20

0,00

0,00

48,20

0,00

Studiu - "Amenajament Silvic"

25,03

0,00

0,00

25,03

0,00

întocmirea Registrului Spaților Verzi în Municipiul Timișoara

4.920,05

0,00

0,00

4.920,05

3.000,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2.781,79

0,00

0,00

2.781,79

7.075,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

654,60

0,00

0,00

654,60

0,00

C, Dotări independente și alte investiții

654,60

0,00

0,00

654,60

0,00

b. Dotări independente

638,03

0,00

0,00

638,03

0,00

Dotări pentru persoane vârstnice

638,03

0,00

0,00

638,03

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

16,57

0,00

0,00

16,57

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Documentație de proiectare si avizare centrala termica - Cămin persoane vârstnice M.Klein DASMTM

16,57

0,00

0,00

16,57

0,00

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

Dotări independente

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

68,02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

60,11

0,00

0,00

60,11

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

60,11

0,00

0,00

60,11

0,00

Dotări independente

54,16

0,00

0,00

54,16

0,00

Dotări Servicii pentru copii si familie

54,16

0,00

0,00

54,16

0,00

Studii și proiecte

5,95

0,00

0,00

5,95

0,00

PT Bransare la rețeaua de gaz Complexul de servicii pentru victimele violentei domestice si agresori, str. Sirnion Barnutiunr.ll a DASMTM

5,95

0,00

0,00

5,95

0,00

68.02.11 Creșe

636,00

0,00

0,00

636,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

636,00

0,00

0,00

636,00

0,00

b. Dotări independente

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

Dotări creșe

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

600,00

0,00

0,00

600,00

0,00

DALI+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+1E a imobilului situat in str. Brediceanu nr.37A si refunctionalizare in creșă

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creșe

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

Sistem de supraveghere video pentru creșe

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

68.02.15 Prevenire excluderii sociale

1.085,25

0,00

0,00

1.085,25

7.075,00

68.02.15.01 Ajutor social

650,74

0,00

0,00

650,74

7.075,00

B. Lucrări noi

200,00

0,00

0,00

200,00

7.075,00

Centru Multifuncțional Kuncz HCL

200,00

0,00

0,00

200,00

7.075,00

C. Dotări independente și alte investiții

450,74

0,00

0,00

450,74

0,00

b. Dotări independente

302,58

0,00

0,00

302,58

0,00

Dotări Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

302,58

0,00

0,00

302,58

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1—2+3+4

2

3

4

5

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

148,16

0,00

0,00

148,16

0,00

SF+PT " Centru Multifuncțional Kuncz"

148,16

0,00

0,00

148,16

0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

C Dotări independente și alte investiții

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

Dotări independente

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

Dotări prevenirea excluderii sociale

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

23.850,35

0,00

0,00

23.850,35

87.202,57

70.02.03 Locuințe

6.854,16

0,00

0,00

6.854,16

46.290,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

6.854,16

0,00

0,00

6.854,16

46.290,00

A.Lucrări în continuare

2.824,65

0,00

0,00

2.824,65

0,00

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul Timișoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii și a spațiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timișoara" HCL414/2009 HCL 74/2016

2.187,70

0,00

0,00

2.187,70

0,00

Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 Z3l.10.2016

636,95

0,00

0,00

636,95

0,00

B. Lucrări noi

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

46.000,00

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 158/.2016

2,000,00

0,00

0,00

2.000,00

46.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.029,51

0,00

0,00

2.029,51

290,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

2.029,51

0,00

0,00

2.029,51

290,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.30

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.32

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.34

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3

165,00

0,00

0,00

165,00

0,00

DALI+PT+ET Reabilitare SAD - Bv. Republicii nr.6

50,00

0,00

0,00

50,00

290,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str.Ion lonescu de la Brad nr.l/E CF 444151

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str.ion lonescu de la Brad nr.l/E CF 444153

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str.ion lonescu de la Brad nr.l/E CF 444150

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF în vederea construirii de locuințe de către ANL teren înscris în CF 446813

188,40

0,00

0,00

188,40

0,00

SF în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Studiu privind evaluarea vulnerabilității clădirilor istorice in caz de seism

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

ET+DALI+PT +AUDIT ^-Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuințe din Municipiul Timișoara POR 2014-2020

931,11

0,00

0,00

931,11

0,00

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

8.035,00

0,00

0,00

8.035,00

18.200,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă

8.035,00

0,00

0,00

8.035,00

18.200,00

A. Lucrări în continuare

2.026,00

0,00

0,00

2.026,00

0,00

Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016

576,00

0,00

0,00

576,00

0,00

PT+ Fantana Ornamentala cu Pești HCL 192/2018

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

B. Lucrări noi

5.925,00

0,00

0,00

5.925,00

18.200,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str. Neajlov HCL 438/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hațeg HCL 436/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Execuție Fântâni publice forate in municipiul Timișoara HCL605/16.11.2018

970,00

0,00

0,00

970,00

0,00

PT+Execuție Fantana Ornamentala Piața Balcescu HCL 404/2019

980,00

0,00

0,00

980,00

0,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1 HCL

520,00

0,00

0,00

520,00

0,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019

290,00

0,00

0,00

290,00

0,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019

990,00

0,00

0,00

990,00

0,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Piața luliu Maniu HCL373/2019

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker HCL371/2019

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timișoara HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

18.200,00

C. Dotări independente și alte investiții

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timișoara

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

SF +PT Execuție de fântâni publice forate in Mun. Timișoara

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Galeria 1

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări

2.051,89

0,00

0,00

2.051,89

3.712,57

B. Lucrări noi

1.729,82

0,00

0,00

1.729,82

3.712,57

PT + Execuție lucrări extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 470/2018

100,00

0,00

0,00

100,00

3.712,57

PT + Execuție lucrări - Extindere iluminat publci în parcare Calea Buziașului -str.Siemens HCL

801,05

0,00

0,00

801,05

0,00

PT+Executie lucrări - Extindere iluminat public Calea Aradului Est HCL

536,70

0,00

0,00

536,70

0,00

PT+Executie lucrări - Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), str. losif Sârbu HCL

292,07

0,00

0,00

292,07

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

322,07

0,00

0,00

322,07

0,00

Studii și proiecte

322,07

0,00

0,00

322,07

0,00

SF - Extindere iluminat public Extindere iluminat public în parcare Calea Buziașului -str.Siemens

34,99

0,00

0,00

34,99

0,00

SF - Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est

26,18

0,00

0,00

26,18

0,00

SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr.

97 (parcare în spatele blocului) și str. losif Sarbu

14,28

0,00

0,00

14,28

0,00

SF - Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (parțial) și Calea Dorobanților (porțiunea de la Hotel 2000 pana la ieșirea din oraș)

7,50

0,00

0,00

7,50

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului și Calea Aradului

20,74

0,00

0,00

20,74

0,00

SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu

17,98

0,00

0,00

17,98

0,00

SF - Extindere iluminat public cu 1000 puncte luminoase in municipiul Timișoara

119,10

0,00

0,00

119,10

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizarea iluminat public Calea Șagului, Calea Martirilor

22,38

0,00

0,00

22,38

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public biv. Take lonescu și biv. Simion Bamuțiu

11,31

0,00

0,00

11,31

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu

31,78

0,00

0,00

31,78

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat publicpe străzile: M. Eminescu, C.D.Loga, Acad. Alex.Borza, Michelangelor, I.C. Brătianu, 20 Decembrie 1989

15,83

0,00

0,00

15,83

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

6.909,30

0,00

0,00

6.909,30

19.000,00

C.Dotări independente și alte investiții

6.909,30

0,00

0,00

6.909,30

19.000,00

a. Achiziții imobile

4.559,00

0,00

0,00

4.559,00

18.200,00

Achiziție imobile

1.000,00

0,00

0,00

1,000,00

18.200,00

Exproprierea terenului in suprafața de 3769 mp situat in Timișoara, str. Bistrei nr. 5

2.618,00

0,00

0,00

2.618,00

0,00

Achiziții imobile/expopriere pentru cauza de utilitate publică Str.Mureș nr.52

941,00

0,00

0,00

941,00

0,00

b. Dotări independente

299,30

0,00

0,00

299,30

800,00

Mecanism pentru Ceas Floral situat in zona centrala a Timișoarei

97,30

0,00

0,00

97,30

0,00

Camera tehnică si dotări pentru Serviciul Public de Administrare a C.E.R.C.

42,00

0,00

0,00

42,00

0,00

Reabilitarea panourilor informative din cadrul sistemului de informare si comunicare facil pentru cetateni

160,00

0,00

0,00

160,00

800,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.051,00

0,00

0,00

2.051,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Elaborare studii de urbanism (PUZ , PUD, )

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

Alte studii si proiecte

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

PUZ Regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre străzile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Studii si proiecte de regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre străzile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara

206,00

0,00

0,00

206,00

0,00

Realizare PUZ în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu

282,00

0,00

0,00

282,00

0,00

Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant

48,80

0,00

0,00

48,80

0,00

Plan Urbanistic General - municipiul Timișoara (PUG) + documentații pentru elaborare si avizare

614,20

0,00

0,00

614,20

0,00

Capitolul 74,02 Protecția mediului

1.111,14

0,00

0,00

1,111,14

570,00

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timișoara

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

981,01

0,00

0,00

981,01

570,00

C. Dotări independente și alte investiții

981,01

0,00

0,00

981,01

570,00

Dotări independente

531,01

0,00

0,00

531,01

0,00

Dotări salubritate

531,01

0,00

0,00

531,01

0,00

Studii și proiecte

450,00

0,00

0,00

450,00

570,00

DALI+PT Retehnologizare si modernizarea Statiei de sortare deșeuri din Municipiul

Timișoara, str. Mile Carpenișan nr.3

450,00

0,00

0,00

450,00

570,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

24.920,98

0,00

0,00

24.920,98

29.140,00

81.02.06 Energie termică

24.920,98

0,00

0,00

24.920,98

29.140,00

A. Lucrări în continuare

428,97

0,00

0,00

428,97

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

PT+ Execuție lucrări privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016

423,46

0,00

0,00

423,46

0,00

PT+ Execuție lucrări privind Efîcientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017

5,51

0,00

0,00

5,51

0,00

B. Lucrări noi

200,00

0,00

0,00

200,00

29.140,00

PT + Execuție lucrări de Retehnologizare rețea primară de termoficare în municipiul Timișoara - Zona centrală și Zona Constantin cel Mare. HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

26.972,00

PT + Execuție lucrări de retehnologizare gospodărie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

2.168,00

C. Dotări independente și alte investiții

24.292,01

0,00

0,00

24.292,01

0,00

Studii și proiecte

421,01

0,00

0,00

421,01

0,00

Consultanta întocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timișoara

46,83

0,00

0,00

46,83

0,00

Consultanță privind revizuirea/actualizarea cererii de finanțare si a documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publica aferente proiectului - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timișoara - etapa Il-a.

52,88

0,00

0,00

52,88

0,00

Asistenta tehnica pentru întocmirea SF si cerere de finanțare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalații de cogenerare care sa producă energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW"

160,65

0,00

0,00

160,65

0,00

Asistenta tehnica pentru întocmirea SF si cerere de finanțare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer sî pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana" etapa III

160,65

0,00

0,00

160,65

0,00

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

23.871,00

0,00

0,00

23.871,00

0,00

Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016

23.871,00

0,00

0,00

23.871,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

114.257,85

5.460,00

0,00

108.797,85

1.188.717,99

84.02.03 Transport rutier

114.257,85

5.460,00

0,00

108.797,85

1.188.717,99

84.02.03.02 Transportul în comun

18.778,86

0,00

0,00

18.778,86

778.492,42

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET

STAT

SURSE

PROPRII (ale inst subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

B. Lucrări noi

12.007,84

0,00

0,00

12.007,84

302.522,86

Lucrări de energoalîmentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuzele electrice HCL

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

21.967,00

Ml 6a.Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a Il-a HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

26.603,60

PT+execuție "Tunelul Luminii" HCL

500,00

0,00

0,00

500,00

4.300,00

PT+ Execuție "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dul Cetatii" HCL 186/2016 -PMUD

1.808,37

0,00

0,00

1.808,37

85.077,81

PT+execuție "Linie nouă de tramvai: Solventul - Gara de Nord" HCL

2.229,74

0,00

0,00

2.229,74

54.828,74

PT+execuție "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timișoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin" HCL

2.369,73

0,00

0,00

2.369,73

88.940,36

Amenajare parcare P+4E+etaj Retras HCL 629/2019

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

20.805,35

C. Dotări independente și alte investiții

6.771,02

0,00

0,00

6.771,02

475.969,56

b.Dotări independente

2.862,50

0,00

0,00

2.862,50

475.969,56

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.862,50

0,00

0,00

2.862,50

475.969,56

Reabilitare tramvaie HCL 328/2015

97,50

0,00

0,00

97,50

0,00

Achiziție autobuze de capacitate mică (21 buc.) + autocar

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

23.504,48

M7a.Innoirea flotei de tramvaie

115,00

0,00

0,00

115,00

301.259,00

Achiziție statii de transport public

100,00

0,00

0,00

100,00

13.539,78

Achiziție ambarcațiune

50,00

0,00

0,00

50,00

445,10

Achiziție autobuze hibride (30 buc.)

500,00

0,00

0,00

500,00

54.335,20

Achiziție troleibuze (15 buc. troleibuze articulate și 15 buc. troleibuze scurte)

500,00

0,00

0,00

500,00

80.896,00

Achiziție navă turistică

200,00

0,00

0,00

200,00

1.450,00

Sistem proiecție holografică Poarta Cetății

300,00

0,00

0,00

300,00

540,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

3.908,52

0,00

0,00

3.908,52

0,00

Studii si proiecte

3.908,52

0,00

0,00

3.908,52

0,00

Actualizare SF +elaborare PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS)

293,52

0,00

0,00

293,52

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII

(ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Actualizarea Modelului de Transport pentru Polul de Creștere Timișoara

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timișoara", situat în str. Gării, nr. 17

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou

145,00

0,00

0,00

145,00

0,00

Studiu de oportunitate privind înființarea Portului Timișoara; Elaborare regulament de navigație portuară

410,00

0,00

0,00

410,00

0,00

SF+PT - Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuzele electrice

1.666,00

0,00

0,00

1.666,00

0,00

SF+PT NM6a.Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete ~ etapa a ILa

714,00

0,00

0,00

714,00

0,00

SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timișoara, pe relația E-V, respectiv pe relația N-S

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

25.127,81

5.460,00

0,00

19.667,81

221.103,47

A. Lucrări în continuare

8.099,02

5.460,00

0,00

2.639,02

0,00

Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015

PNDL

4.459,02

2.150,00

0,00

2.309,02

0,00

Reabilitare Podul Ștefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL

3.640,00

3.310,00

0,00

330,00

0,00

B. Lucrări noi

16.450,61

0,00

0,00

16.450,61

221.103,47

Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018

2.627,32

0,00

0,00

2.627,32

20.000,00

Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții)

HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

11.900,00

Reabilitare Podul luliu Maniu (Muncii) HCL 455/2019

500,00

0,00

0,00

500,00

47.665,00

Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019

12.148,29

0,00

0,00

12.148,29

120.000,00

PT+Executie Pasarela Indragostitilor HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

9.900,00

Pasarela Gelu Crizantemelor HCL 2019

975,00

0,00

0,00

975,00

11.638,47

C. Dotări independente și alte investiții

578,18

0,00

0,00

578,18

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

578,18

0,00

0,00

578,18

0,00

SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul

54,88

0,00

0,00

54,88

0,00

SF+PT Pasarelă Indrăgostiților (Parcul Copiilor)

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale irist. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții)

56,74

0,00

0,00

56,74

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul luliu Maniu (Muncii)

71,41

0,00

0,00

71,41

0,00

DALI+PT Pasarelă Str, Gelu- str. Crizantemelor

20,15

0,00

0,00

20,15

0,00

Alte studii si proiecte

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

84.02.03.03 Străzi

70.351,18

0,00

0,00

70.351,18

189.122,10

A. Lucrări în continuare

26.831,98

0,00

0,00

26.831,98

7.654,50

PT+ Execuție Modernizare si extindere Biv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

7.654,50

Amenajate Inel IV, sector str, Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

5.920,18

0,00

0,00

5.920,18

0,00

Amenajare strada Gr. Antîpa -Margaretelor HCL 2010/2016

23,53

0,00

0,00

23,53

0,00

Amenajare drum de legătură între Calea. Moșniței și DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017

16.594,69

0,00

0,00

16.594,69

0,00

PT+Executie utilitati bloc locuințe ANL str, I. lonescu de la Brad 1/E etapa I- pt.specialiști in sanatate HCL 384/2017

293,58

0,00

0,00

293,58

0,00

B. Lucrări noi

38.518,99

0,00

0,00

38.518,99

180.744,95

Realizarea drumurilor de legătură si a utilităților aferente, intre str.Popa Șapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.886,26

Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.932,96

Modernizare si extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

44.609,53

Modernizarea străzilor din piatra cubica din municipiul Timișoara, HCL 389/22.09.2015

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

1.712,34

Modernizare străzi zona Orastie - Alpinistilor HCL 454/2019

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

3.918,96

Amenajare str. Spătarul Nicolae Milescu HCL 527/2019

528,99

0,00

0,00

528,99

0,00

Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu -Demetriade HCL 92/2019

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

45.693,20

Extindere Calea Buziașului HCL 505/2019

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00

31.456,00

PT+Executie Inel IV tronson Calea Buziașului - Malul stâng al Canalului Bega

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

PT+Executie Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale in st.

subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Inelul II: Închidere estica cu intersecții la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului-Str.J.H.Pestalozzi) HCL 564/2018

4.490,00

0,00

0,00

4.490,00

44.535,70

C. Dotări independente și alte investiții

5.000,21

0,00

0,00

5.000,21

722,65

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

5.000,21

0,00

0,00

5.000,21

722,65

DALI+PT Reabilitare Piața Victoriei

100,00

0,00

0,00

100,00

350,65

SF+PT+DE Amenajare drum de legătură intre Calea Mosnitei si DC 149

79,10

0,00

0,00

79,10

0,00

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

35,81

0,00

0,00

35,81

0,00

SF+PT Modernizarea străzilor din piatra cubica din Mun. Timișoara

25,53

0,00

0,00

25,53

0,00

SF+PT Amenajare legătură intre str.

Constructorilor - LI. de la Brad

84,10

0,00

0,00

84,10

0,00

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Mareșal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

107,48

0,00

0,00

107,48

0,00

SF+PT Modernizare străzi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz

54,42

0,00

0,00

54,42

0,00

SF+PT Modernizare străzi zona Orastie -Alpinistilor

108,60

0,00

0,00

108,60

0,00

SF+PT Amenajare str. Spătarul Nicolae Milescu

18,26

0,00

0,00

18,26

0,00

SF+PT Viabilizare zona cu destinație sportiva, cuprinsa intre Bv. Liviu Rebreanu -str. Costica Radulescu - Aleea F.C. Ripensia, in vederea realizării obiectivelor CNI

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea

110,00

0,00

0,00

110,00

0,00

SF+PT Amenajare străzi Zona Blașcovici

150,25

0,00

0,00

150,25

0,00

SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu -Demetriade

119,96

0,00

0,00

119,96

0,00

DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor-Apicultorilor - Cehov

81,02

0,00

0,00

81,02

0,00

SF+PT Extindere Calea Buziasului

158,58

0,00

0,00

158,58

0,00

SF+PT Amenajare zona Procopiu (str.

S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei)

218,10

0,00

0,00

218,10

0,00

SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Buziasului - Malul stâng al Canalului Bega

353,00

0,00

0,00

353,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului

443,00

0,00

0,00

443,00

0,00

SF+PT Amenajare zonaTorac-Rudolf Walter Canal Bega

405,00

0,00

0,00

405,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Macin

159,00

0,00

0,00

159,00

372,00

SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei

115,00

0,00

0,00

115,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloșca

246,00

0,00

0,00

246,00

0,00

SF Inel IV tronson str. Cloșca - Calea Bogdăneștilor

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

SF+PT Amenajare zona Paul Constantinescu

71,00

0,00

0,00

71,00

0,00

SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop și Calea Torontalului

34,00

0,00

0,00

34,00

0,00

SF Amenajare strada Ștefan Szonyi

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

SF Amenajarezona Azaleelor- Anemonelor

85,00

0,00

0,00

85,00

0,00

SF Modernizare strada Ovidiu Cotruș

225,00

0,00

0,00

225,00

0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chișodei

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF+PT Zona Calea Urseni

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

SF+PT Amenajare zona Kuntz

175,00

0,00

0,00

175,00

0,00

DALI Reabilitare pasaj Slavici Polona

145,00

0,00

0,00

145,00

0,00

DALI Amenajare străzi Crizantemelor, Capitan Damsescu, Barac

163,00

0,00

0,00

163,00

0,00

Alte studii și proiecte parcări

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Alte studii și proiecte drumuri

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

NR. SC 2020 - 5255 / 28.02.2020

Raport de specialitate

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020

Având în vedere:

 • ■  Legea bugetului de stat pe anul 2020 cu nr. 5/06.01.2020;

 • ■  Adresa nr. 365/07.02.2020 și anexa 415/12.02.2020 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică privind repartizarea sumelor defalcate din TVA, a cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2020 și estimări 2021-2023 pentru Municipiul Timișoara prin care ni s-a comunicat repartizarea următoarelor sume:

 • 1. Cote defalcate din impozitul pe venit:

Cod 04.02.01                                                 =   502.353 mii lei

 • 2. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor:

Cod 11.02.02                                               =    57.814 mii lei

- din care:

o Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categorii de cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011         =     19.363 mii lei

o Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiari de ajutor social                                                     =         73 mii lei

o Finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru

persoane vârstnice                                          =       195 mii lei

o Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor

din familii defavorizate în scopul stimulării participării

în învățământul preșcolar                                   =        18 mii lei

o Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale

speciale integrați în învățământul de masă potrivit

prevederilor HG nr.564/2017, lit A din HG nr.904/2014      =     1.325 mii lei

o Finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență

a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale, a creșelor   =      1.322 mii lei o Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor

cu handicap                                                =    35.518 mii lei

 • 3. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate:

Cod 11.02.09                                                 =     9.935 mii lei

- din care:

o Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora                     =      9.120 mii lei

o Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și cel confesional acreditate                         =        775 mii lei

o Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale

speciale integrați în învățământul de masă                  =       40 mii lei

 • ■  Hotărârile Consiliului Județean Timiș nr.18 și 19 din 29.01.2020 prin care nu se alocă sume defalcate din TVA și din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020;

 • ■  Estimarea veniturilor proprii ce urmează a se realiza în anul 2020, respectiv analiza contului de executie de casa al bugetului local la data de 31.12.2019.

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timișoara pe anul 2020 au fost fundamentate și dimensionate pe cele doua secțiuni ale bugetului: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secțiunii de funcționare și asigurarea resurselor pentru secțiunea de dezvoltare.

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr.54/09.01.2020 s-a aprobat acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare în valoare de 8.542.172,97 lei și a deficitului secțiunii de dezvoltare în valoare de 1.031.808,01 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

Sumele alocate pentru bunuri și servicii au fost asigurate, astfel încât prioritatea o reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, salubritate, pentru toți ordonatorii de credite ai bugetului local, impunându-se măsuri de economicitate și eficiență în utilizarea resurselor.

Cheltuielile bugetului public se clasifica dupa natura lor in cheltuieli operationale si de capital, exprimand preocuparea si capacitatea autoritatii publice de a asigura fondurile necesare functionarii serviciilor si dezvoltarii publice.

Cheltuielile de personal ale UAT au fost dimensionate in urma analizei monitorizarii cheltuielilor de personal aferenta trimestrului IV al anului 2019, transmisa de fiecare ordonator de credite si avizata de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timis.

Ponderile cele mai mari in cadrul cheltuielilor operaționale le au cheltuielile de persoanl, cheltuielile cu serviciile publice, cheltuielile cu unitatile de invatamant, serviciul datoriei publice locale, functionarea institutiilor publice si asistenta sociala.

Serviciile publice finantate din bugetul consolidat al Municipiului Timisoara includ:

 • - iluminatul public:

o Lucrari de extindere, modernizare si intretinere a retelei publice de iluminat

o Consumul de energie privind functionarea acesteia

 • - strazile - lucrari de intretinere, extindere si modernizare

 • - salubritate - salubrizarea spatiilor apartinand domeniului public

 • - spatii verzi - intretinerea si amenajarea de spatii verzi

Programele sociale finantate din bugetul consolidat al Municipiului Timisoara includ:

 • - remuneratia insotitorilor persoanelor cu handicap

 • - indemnizatiile persoanelor cu handicap

 • - ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat

 • - ajutoare pentru incalzirea locuintelor

 • - suportarea integrala sau partiala a costurilor pe mijloacele de transport public ale unor categorii sociale

 • - subventiile de tarife pentru populatie privind alimentarea cu energie termica

Acordarea de subventii operatorilor locali de servicii publice - producerea si distributia de energie termica, transport in comun de calatori - asigura prestarea acestor servicii la nivelul standardelor si in conditiile unor tarife accesibile beneficiarilor acestor servicii.

Serviciul datoriei publice in anul 2020 este compus din dobanzi in suma de 17.640,87 mii lei si rambursari de credite interne si externe in suma de 16.919,27 mii lei aferente creditelor contractate de Municipiul Timisoara, postate pe site-ul Municipiului Timisoara, iar pe sursa C ”Credite interne” este contractat un credit de la BCR pentru refinanțarea datoriei publice locale în valoare de 193.613,00 mii lei.

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii sursa de finantare venituri proprii din subordinea Municipiului Timișoara este compus din:

 • - Bugetul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in suma de 376.828,73 mii lei.

 • - Bugetul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. V. Babes” Timisoara, in suma de 92.067,33 mii lei.

 • - Bugetul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „L. Turcanu” Timisoara in suma de 189.960,00 mii lei.

 • - Unitatile de invatamant din municipiul Timisoara in suma de 42.053,40 mii lei.

 • - Unitatile de cultura si sport din municipiul Timisoara in suma de 4.817,71 mii lei.

Având în vedere următoarele documente privind solicitări de cuprindere de sume în bugetul local:

 • - referatul Biroului Managementului Calității nr. SC2020/3196/10.02.2020

 • - referatul Biroului Promovare Culturală și Turistică nr. SC2020/002030/29.01.2020

 • - referatul Serviciului Administrație Locală nr. SC2020-1566/23.01.2020

 • - referatele Biroului Administrativ nr. SC2020-1233/21.01.2020 și SC2020-2065/29.01.2020

 • - referatul Direcției Generale Urbanism nr. SC2020-1250/21.01.2020

 • - referatul Biroului Bancă de Date Urbană nr. SC2020-1249/21.01.2020

 • - referatul Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest nr. SC2020-1082/17.01.2020

 • - referatul Direcției Comunicare-Relaționare nr. SC2020-897/15.01.2020

 • - referatele Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est nr. SC2020-795/15.01.2020 și SC2019-29465/09.12.2019

 • - referatele Biroului Finanțare Școli nr. 2407/22.11.2019 și SC2019-29467/06.12.2019

 • - referatele Direcției Dezvoltare nr. SC2020-539/13.01.2020 și SC2019-30604/28.11.2019

 • - referatele Serviciului Școli Spitale și Baze Sportive nr. SC2020-611/13.01.2020 și SC2020-612/13.01.2020

 • - referatele Serviciului Juridic nr. SC2019-29465/16.12.2019 și SC2020-2120/30.01.2020

 • - referatul Direcției de Mediu nr. SC2019-33223/19.12.2019

 • - referatul Serviciului Buget nr. SC2019-29465/10.01.2020

 • - referatul Biroului Salubrizare nr. SC2019-29465/20.12.2019

 • - referatul Direcției Generale Drumuri Poduri Parcaje Rețele de Utilități nr. SC2019-29465/10.12.2019

 • - referatul Compartimentului Sport nr. SC2019-29465/09.12.2019

 • - referatele Biroului Contabilitate nr. SC2019-32906/17.12.2019 și SC2020-26169/14.02.2020

 • - referatul Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență nr. SC2019-29465/17.12.2019

 • - referatul Compartimentului de Relaționare cu Minoritățile Etnice nr. SC2019-29465/19.11.2019

 • - referatul Biroului Gestiune Populație Canină Deratizare Dezinsecție Dezinfectare nr. SC2019-32137/11.12.2019

 • - referatul Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2019-29465/04.12.2019

 • - referatul Biroului Managementul Documentelor nr. SC2019-31560/06.12.2019

 • - referatele Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură nr. SC2019-31639/06.12.2019 și SC2020-3634/14.02.2020

 • - referatele Serviciului Achiziții Publice nr. SC2019-30636/28.11.2019 și SC2019-30635/28.11.2019

 • - referatul Biroului Logistică nr. SC2019-29465/04.12.2019

 • - referatele Compartimentului Servicii Informatice nr. SC2019-32524/13.12.2019 și SC2019-

30877/02.12.2019

 • - referatele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” nr. 14489/11.12.2019, nr. 19809/16.12.2019, nr. 19810/16.12.2019 și nr. 1335/28.01.2020

 • - referatul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara nr.E275/21.01.2020

 • - referatul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” nr. 363/16.01.2020

 • - referatul Serviciului Public de Administrare a CERC nr. CERC2019-1030/19.12.2019

 • - referatul Filarmonicii ”Banatul” nr. 6582/09.12.2019

 • - referatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara nr. 4928/09.12.2019

 • - referatul Teatrului Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” nr. 3295/12.12.2019

 • - referatul Direcției de Asistență Socială nr. 19394/16.12.2019

 • - nota de fundamentare a Direcției Poliției Locale nr. 16164/18.12.2019

 • - referatul Teatrului German de Stat nr. 3416/09.12.2019

 • - referatul Sport Club Municipal Timișoara nr. 674/09.12.2019

 • - referatul Serviciului Public Creșe nr. 4415/05.12.2019

 • - adresa Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara nr. IF2019-73512/05.12.2019

 • - referatul Asociației Casa Faenza nr. 296/25.11.2019

Ținând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si ale unităților de subordonare locală, precum și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a, Serviciul Buget supunem spre analiza si aprobare bugetul local pe anul 2020, conform anexelor:

 • ■  Anexa nr. 1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget;

 • ■  Anexa nr.2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2C - Credite interne;

 • ■  Anexa nr.3 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2D - Fonduri externe nerambursabile;

 • ■  Anexa nr.4 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2E - Activitati finantate integral din venituri proprii;

 • ■  Anexa nr.5 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii;

 • ■  Anexa nr.6 - Program Dezvoltare 2020 - investitii;

 • ■  Anexa nr.7 - Program Dezvoltare 2020 - Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile.

DIRECTOR ECONOMIC,                    Pt. SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020 - 5255 / 28.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind

APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PE ANUL 2020

Avand in vedere:

 • -   Solicitările direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timișoara, precum si a unitatilor subordonate, de necesitate in vederea cuprinderii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare, componente ale bugetului local;

 • -  Adresa nr. 365/07.02.2020 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica si anexa nr.415/12.02.2020 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe anul 2020;

 • -  Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 si supun dezbaterii Consiliului Local documentatia aferenta.

PRIMAR


NICOLAE ROBU


DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

BUGET 2020 Sursa de finanțare 2C - Credite interne

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

193.613.000,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

193.613.000,00

00.03

C. VENITURI NEFISCALE

193.613.000,00

36.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

193.613.000,00

41.02C

193.613.000,00

41.02C.02

Sume aferente creditelor interne

126.413.000,00

41.02C.02.04

Some aferente refinantarii creditelor interne

126.413.000,00

41.02C.03

Sume aferente creditelor externe

67.200.000,00

41.02C.03.02

Sume aferente refinantarii creditelor externe

67.200.000,00

TOTAL CHELTUIELI

193.613.000,00

79

OPERATIUNI FINANCIARE

193.613.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

193.613.000,00

69.02C

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

193.613.000,00

70.02C

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

193.613.000,00

79

OPERATIUNI FINANCIARE

193.613.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

193.613.000,00

70.02C.50

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

193.613.000,00

96.02C

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02C

REZERVE

0,00

98.02C

EXCEDENT

0,00

99.02C

DEFICIT

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

193.613.000,00

79

OPERATIUNI FINANCIARE

193.613.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

193.613.000,00

69.02C

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

193.613.000,00

70.02C

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

193.613.000,00

79

OPERATIUNI FINANCIARE

193.613.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

193.613.000,00

70.02C.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltarii comunale

193.613.000,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

TOTAL VENITURI

193.613.000,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

193.613.000,00

00.03

C. VENITURI NEFISCALE

193.613.000,00

36.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

193.613.000,00

41.02C

193.613.000,00

41.02C.02

Sume aferente creditelor interne

126.413.000,00

41.02C.02.04

Some aferente refinantarii creditelor interne

126.413.000,00

41.02C.03

Sume aferente creditelor externe

67.200.000,00

41.02C.03.02

Sume aferente refinantarii creditelor externe

67.200.000,00

PRIMAR

Nicolae Robu


DIRECTOR ECONOMIC

Pt. SEF SERVICIU BUGET


Steliana Stanciu

BUGET 2020 Sursa de finanțare 2D - Fonduri externe nerambursabile

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2 + T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

341.000,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

51.000,00

00.03

C. VENITURI NEFISCALE

51.000,00

36.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

51.000,00

42.02D

Subventii de la bugetul de stat

51.000,00

42.02D.61

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

51.000,00

44.00.01

IV. SUBVENTII

290.000,00

48.02D

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

290.000,00

48.02D.31

Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021

290.000,00

48.02D.31.03

Prefinantare

290.000,00

TOTAL CHELTUIELI

341.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

341.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

341.000,00

64.02D

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

341.000,00

66.02D

Sanatate

341.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

341.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

341.000,00

66.02D.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

341.000,00

66.02D.06.01

Spitale generale

341.000,00

96.02D

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02D

REZERVE

0,00

98.02D

EXCEDENT

0,00

99.02D

DEFICIT

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

TOTAL VENITURI

341.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

00.02

I. VENITURI CURENTE

51.000,00

00.03

C. VENITURI NEFISCALE

51.000,00

36.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

51.000,00

42.02D

Subventii de la bugetul de stat

51.000,00

42.02D.61

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian

51.000,00

44.00.01

IV. SUBVENTII

290.000,00

48.02D

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

290.000,00

48.02D.31

Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021

290.000,00

48.02D.31.03

Prefinantare

290.000,00

TOTAL CHELTUIELI

341.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

341.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

341.000,00

64.02D

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

341.000,00

66.02D

Sanatate

341.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

341.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

341.000,00

66.02D.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

341.000,00

66.02D.06.01

Spitale generale

341.000,00

96.02D

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02D

REZERVE

0,00

98.02D

EXCEDENT

0,00

99.02D

DEFICIT

0,00

PRIMAR                       DIRECTOR ECONOMIC           Pt. SEF SERVICIU BUGET

Nicolae Robu                    Steliana Stanciu

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Anexa nr.4


BUGET 2020 Sursa de finanțare 2E - Activitati finanțate integral din venituri proprii

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

46.871.108,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

46.419.822,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

46.419.822,00

16.00.04

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.899.485,00

30.02E

Venituri din proprietate

1.899.485,00

30.02E.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

1.535.445,00

30.02E.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

1.535.445,00

30.02E.50

Alte venituri din proprietate

364.040,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

44.520.337,00

33.02E

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

42.793.292,00

33.02E.05

Taxe si alte venituri in invatamant

8.714.770,00

33.02E.08

Venituri din prestari de servicii

160.400,00

33.02E.14

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

21.489.000,00

33.02E.15

Coontributia pentru tabere si turism

1.250.000,00

33.02E.16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

5.500,00

33.02E.17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

357.500,00

33.02E.19

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

988.500,00

33.02E.50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

9.827.622,00

35.02E

Amenzi, penalitati si confiscari

14.000,00

35.02E.50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

14.000,00

36.02E

Diverse venituri

1.033.900,00

36.02E.50

Alte venituri

1.033.900,00

37.02E

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

679.145,00

37.02E.01

Donatii si sponsorizari

605.200,00

37.02E.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-206.500,00

37.02E.04

Varsaminte din sectiunea de functionare

206.500,00

37.02E.50

Alte transferuri voluntare

73.945,00

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

451.286,00

41.02E

451.286,00

41.02E.06

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

451.286,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

TOTAL CHELTUIELI

46.871.108,00

01

CHELTUIELI CURENTE

46.664.608,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.637.100,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.587.508,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

371.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

69.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

206.500,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

206.500,00

64.02E

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

46.871.108,00

65.02E

Invatamant

42.053.400,00

01

CHELTUIELI CURENTE

42.027.400,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.347.100,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30.240.300,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

371.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

69.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26.000,00

65.02E.03

Invatamant prescolar si primar

20.486.700,00

65.02E.03.01

Invatamant prescolar

13.919.000,00

65.02E.03.02

Invatamant primar

6.567.700,00

65.02E.04

Invatamant secundar

16.913.800,00

65.02E.04.01

Invatamant secundar inferior

4.259.600,00

65.02E.04.02

Invatamant secundar superior

12.552.200,00

65.02E.04.03

Invatamant profesional

102.000,00

65.02E.05

Invatamant postliceal

2.447.700,00

65.02E.11

Servicii auxiliare pentru educatie

2.205.200,00

65.02E.11.03

Internate si cantine pentru elevi

2.205.200,00

67.02E

Cultura, recreere si religie

4.817.708,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.637.208,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

290.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.347.208,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

180.500,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

180.500,00

67.02E.03

Servicii culturale

2.665.700,00

67.02E.03.04

Institutii publice de spectacole si concerte

1.715.700,00

67.02E.03.06

Case de cultura

950.000,00

67.02E.05

Servicii recreative si sportive

2.152.008,00

67.02E.05.01

Sport

2.152.008,00

96.02E

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02E

REZERVE

0,00

98.02E

EXCEDENT

0,00

99.02E

DEFICIT

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI

46.664.608,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

46.213.322,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

46.213.322,00

16.00.04

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.899.485,00

30.02E

Venituri din proprietate

1.899.485,00

30.02E.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

1.535.445,00

30.02E.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

1.535.445,00

30.02E.50

Alte venituri din proprietate

364.040,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

44.313.837,00

33.02E

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

42.793.292,00

33.02E.05

Taxe si alte venituri in invatamant

8.714.770,00

33.02E.08

Venituri din prestari de servicii

160.400,00

33.02E.14

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

21.489.000,00

33.02E.15

Coontributia pentru tabere si turism

1.250.000,00

33.02E.16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

5.500,00

33.02E.17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

357.500,00

33.02E.19

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

988.500,00

33.02E.50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

9.827.622,00

35.02E

Amenzi, penalitati si confiscari

14.000,00

35.02E.50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

14.000,00

36.02E

Diverse venituri

1.033.900,00

36.02E.50

Alte venituri

1.033.900,00

37.02E

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

472.645,00

37.02E.01

Donatii si sponsorizari

605.200,00

37.02E.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-206.500,00

37.02E.50

Alte transferuri voluntare

73.945,00

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

451.286,00

41.02E

451.286,00

41.02E.06

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

451.286,00

TOTAL CHELTUIELI

46.664.608,00

01

CHELTUIELI CURENTE

46.664.608,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.637.100,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.587.508,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

371.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

69.000,00

64.02E

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

46.664.608,00

65.02E

Invatamant

42.027.400,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

01

CHELTUIELI CURENTE

42.027.400,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.347.100,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30.240.300,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

371.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

69.000,00

65.02E.03

Invatamant preșcolar si primar

20.486.700,00

65.02E.03.01

Invatamant preșcolar

13.919.000,00

65.02E.03.02

Invatamant primar

6.567.700,00

65.02E.04

Invatamant secundar

16.887.800,00

65.02E.04.01

Invatamant secundar inferior

4.259.600,00

65.02E.04.02

Invatamant secundar superior

12.526.200,00

65.02E.04.03

Invatamant profesional

102.000,00

65.02E.05

Invatamant postliceal

2.447.700,00

65.02E.11

Servicii auxiliare pentru educatie

2.205.200,00

65.02E.11.03

Internate si cantine pentru elevi

2.205.200,00

67.02E

Cultura, recreere si religie

4.637.208,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.637.208,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

290.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.347.208,00

67.02E.03

Servicii culturale

2.485.200,00

67.02E.03.04

Institutii publice de spectacole si concerte

1.535.200,00

67.02E.03.06

Case de cultura

950.000,00

67.02E.05

Servicii recreative si sportive

2.152.008,00

67.02E.05.01

Sport

2.152.008,00

96.02E

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02E

REZERVE

0,00

98.02E

EXCEDENT

0,00

99.02E

DEFICIT

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

TOTAL VENITURI

206.500,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

206.500,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

206.500,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

206.500,00

37.02E

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

206.500,00

37.02E.04

Varsaminte din sectiunea de functionare

206.500,00

TOTAL CHELTUIELI

206.500,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

206.500,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

206.500,00

64.02E

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

206.500,00

65.02E

Invatamant

26.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26.000,00

65.02E.04

Invatamant secundar

26.000,00

65.02E.04.02

Invatamant secundar superior

26.000,00

67.02E

Cultura, recreere si religie

180.500,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

180.500,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

180.500,00

67.02E.03

Servicii culturale

180.500,00

67.02E.03.04

Institutii publice de spectacole si concerte

180.500,00

96.02E

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02E

REZERVE

0,00

98.02E

EXCEDENT

0,00

99.02E

DEFICIT

0,00

PRIMAR                       DIRECTOR ECONOMIC           Pt. SEF SERVICIU BUGET

Nicolae Robu                    Steliana Stanciu

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Anexa nr.5


BUGET 2020 Sursa de finanțare 2F - Integral venituri proprii

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

658.856.064,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

443.041.484,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

443.041.484,00

16.00.04

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

213.000,00

30.02F

Venituri din proprietate

213.000,00

30.02F.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

154.000,00

30.02F.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

154.000,00

30.02F.50

Alte venituri din proprietate

59.000,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

442.828.484,00

33.02F

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

440.668.484,00

33.02F.08

Venituri din prestari de servicii

2.610.960,00

33.02F.20

Venituri din cercetare

80.000,00

33.02F.21

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

298.557.524,00

33.02F.30

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

139.420.000,00

36.02F

Diverse venituri

600.000,00

36.02F.50

Alte venituri

600.000,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

1.560.000,00

37.02F.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-2.263.750,00

37.02F.04

Varsaminte din sectiunea de functionare

2.263.750,00

37.02F.50

Alte transferuri voluntare

1.560.000,00

42.00.02

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

202.219.580,00

42.02F

Subventii de la bugetul de stat

2.172.250,00

42.02F.70

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.172.250,00

43.02F

Subventii de la alte administratii

200.047.330,00

43.02F.10

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

3.400.000,00

43.02F.14

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

13.087.330,00

43.02F.33

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

183.560.000,00

46.02F

Alte sume primite de la UE

733.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

46.02F.04

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00

48.02F

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

12.862.000,00

48.02F.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8.380.290,00

48.02F.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

8.180.290,00

48.02F.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

200.000,00

48.02F.02

Fondul Social European (FSE)

960.160,00

48.02F.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

407.610,00

48.02F.02.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

552.550,00

48.02F.11

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)

3.521.550,00

48.02F.11.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

3.472.370,00

48.02F.11.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

49.180,00

TOTAL CHELTUIELI

658.856.064,00

01

CHELTUIELI CURENTE

643.504.984,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.339.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197.398.734,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.351.080,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

15.351.080,00

64.02F

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

658.856.064,00

66.02F

Sanatate

658.856.064,00

01

CHELTUIELI CURENTE

643.504.984,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.339.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197.398.734,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.351.080,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

15.351.080,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

658.856.064,00

66.02F.06.01

Spitale generale

658.856.064,00

96.02F

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02F

REZERVE

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

99.02F

DEFICIT

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI

627.737.734,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

440.777.734,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

440.777.734,00

16.00.04

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

213.000,00

30.02F

Venituri din proprietate

213.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

30.02F.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

154.000,00

30.02F.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

154.000,00

30.02F.50

Alte venituri din proprietate

59.000,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

440.564.734,00

33.02F

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

440.668.484,00

33.02F.08

Venituri din prestari de servicii

2.610.960,00

33.02F.20

Venituri din cercetare

80.000,00

33.02F.21

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

298.557.524,00

33.02F.30

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

139.420.000,00

36.02F

Diverse venituri

600.000,00

36.02F.50

Alte venituri

600.000,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

-703.750,00

37.02F.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-2.263.750,00

37.02F.50

Alte transferuri voluntare

1.560.000,00

42.00.02

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

186.960.000,00

43.02F

Subventii de la alte administratii

186.960.000,00

43.02F.10

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

3.400.000,00

43.02F.33

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

183.560.000,00

TOTAL CHELTUIELI

627.737.734,00

01

CHELTUIELI CURENTE

627.737.734,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.339.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197.398.734,00

64.02F

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

627.737.734,00

66.02F

Sanatate

627.737.734,00

01

CHELTUIELI CURENTE

627.737.734,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.339.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197.398.734,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

627.737.734,00

66.02F.06.01

Spitale generale

627.737.734,00

96.02F

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02F

REZERVE

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

99.02F

DEFICIT

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

TOTAL VENITURI

31.118.330,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

2.263.750,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

2.263.750,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

2.263.750,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

2.263.750,00

37.02F.04

Varsaminte din sectiunea de functionare

2.263.750,00

42.00.02

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

15.259.580,00

42.02F

Subventii de la bugetul de stat

2.172.250,00

42.02F.70

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.172.250,00

43.02F

Subventii de la alte administratii

13.087.330,00

43.02F.14

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

13.087.330,00

46.02F

Alte sume primite de la UE

733.000,00

46.02F.04

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00

48.02F

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

12.862.000,00

48.02F.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8.380.290,00

48.02F.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

8.180.290,00

48.02F.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

200.000,00

48.02F.02

Fondul Social European (FSE)

960.160,00

48.02F.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

407.610,00

48.02F.02.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

552.550,00

48.02F.11

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)

3.521.550,00

48.02F.11.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

3.472.370,00

48.02F.11.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

49.180,00

TOTAL CHELTUIELI

31.118.330,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.767.250,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.351.080,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

15.351.080,00

64.02F

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

31.118.330,00

66.02F

Sanatate

31.118.330,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.767.250,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.351.080,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

15.351.080,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

31.118.330,00

66.02F.06.01

Spitale generale

31.118.330,00

96.02F

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02F

REZERVE

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

99.02F

DEFICIT

Total (T1+T2+ T3+T4)


0,00


PRIMAR

Nicolae Robu


DIRECTOR ECONOMIC

Steliana Stanciu


Pt. SEF SERVICIU BUGET


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ                                                                   Anexa nr.7

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                    APROBAT,

SC 2020-                                                          PRIMAR

Program Dezvoltare 2020                                                Nicolae ROBU

Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile                     mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale institutiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL I

318.777,78

30.375,00

44.797,74

35.707,47

207.581,77

315,80

555.079,88

TOTAL GENERAL II

318.777,78

30.375,00

44.797,74

35.707,47

207.581,77

315,80

555.079,88

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

314.868,19

29.284,55

44.157,94

35.418,35

205.691,55

315,80

515.925,61

LUCRĂRI NOI - B

3.909,59

1.090,45

639,80

289,12

1.890,22

0,00

39.154,27

TOTAL GENERAL CHELTUIELI

318.777,78

30.375,00

44.797,74

35.707,47

207.581,77

315,80

555.079,88

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

236,21

3,29

0,00

21,39

211,53

0,00

0,00

51.02.01.03 Autorități executive

236,21

3,29

0,00

21,39

211,53

0,00

0,00

A.Lucrări în continuare

236,21

3,29

0,00

21,39

211,53

0,00

0,00

„Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” cod SIPOCA 482 Cod SMIS2014+ 119160, HCL 455/2018

164,51

3,29

0,00

21,39

139,83

0,00

0,00

WiFi4EU, Agreement No Inea/Cef/WiFi4EU/1-2018/007134-009609

71,70

0,00

0,00

0,00

71,70

0,00

0,00

Capitolul 65.02 Învățământ

7.488,13

1.057,81

568,53

697,34

5.164,45

0,00

32.738,43

65.02.03 Învățământ preșcolar și primar

2.277,99

45,56

0,00

296,14

1.936,29

0,00

1.518,66

65.02.03.01. Învățământ preșcolar

2.277,99

45,56

0,00

296,14

1.936,29

0,00

1.518,66

A. Lucrări în continuare

2.277,99

45,56

0,00

296,14

1.936,29

0,00

1.518,66

„Grădinița PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent'' Cod SMIS 2014+: 121232 HCL 223/23.04.2019

2.277,99

45,56

0,00

296,14

1.936,29

0,00

1.518,66

65.02.04.02 Învățământ secundar superior

5.210,14

1.012,25

568,53

401,20

3.228,16

0,00

31.219,77

A. Lucrări în continuare

3.510,43

63,56

0,00

376,97

3.069,90

0,00

0,00

Banat Schoolingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finantare in cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Romania-Republica Serbia - Liceul Teoretic " Dositei Obradovici"-partener 1 HCL 214/2019

414,97

8,30

0,00

53,95

352,72

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale institutiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

Proiect transfrontalier Interreg V-A RO -HU "Cross-border joint training centers" (eMS ROHU-374) - Liceul Teoretic "Bartok Bela" - leader HCL 331/2019

2.547,88

44,31

0,00

251,84

2.251,73

0,00

0,00

TIPS - Tine pasul cu Scoala!, id 104987, HCL 399/2019 - Liceul Teoretic "Vlad Tepes" Timisoara - partener 2

547,58

10,95

0,00

71,18

465,45

0,00

0,00

B. Lucrări noi

1.699,71

948,69

568,53

24,23

158,26

0,00

31.219,77

Reabilitare constructii, instalatii clădire B2 la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, cod SMIS 129105, HCL 95/12.03.2019, HCL 483/2019

1.699,71

948,69

568,53

24,23

158,26

0,00

31.219,77

Capitolul 66.02 Sănătate

26.385,24

189,94

779,53

4.766,74

20.333,23

315,80

30.809,08

66.02.06 Spitale

26.385,24

189,94

779,53

4.766,74

20.333,23

315,80

30.809,08

A. Lucrări în continuare

26.385,24

189,94

779,53

4.766,74

20.333,23

315,80

30.809,08

Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMUT

1.137,10

0,00

0,00

154,19

960,16

22,75

0,00

Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular diseases in Bekes-Timis counties" Acronim: Team - Cardio - Prevent Cod eMS ROHU 396

SCMUT

6.216,32

0,00

0,00

808,12

5.283,87

124,33

0,00

New approaches in the prevention and treatment of common cancers".

Acronim: 4C: Cure for Cervical and

Colorectal Cancer Cod eMS ROHU 397

SCMUT

3.642,84

0,00

0,00

473,56

3.096,42

72,86

0,00

Common approaches to enhanced early diagnosis and treatmen of thyroid cancer in the populations of partner areas cod e-MS RORS350

SCMUT

4.142,99

0,00

0,00

538,58

3.521,55

82,86

0,00

Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta SMIS 125490 (FEDR)

SP. L.Turcanu

628,00

0,00

0,00

82,00

533,00

13,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale institutiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

Creșterea performantei in diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin imbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura moderna, instruirea personalului medical si dezvoltarea de recomandari - Mecanism financiar norvegian

SP. L.Turcanu

341,00

0,00

0,00

51,00

290,00

0,00

0,00

Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente SMIS 126783         HCL

277/2019

1.345,04

26,89

0,54

376,46

941,15

0,00

9.217,50

Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu cod SMIS 121198, HCL 477/2018

6.817,67

136,15

9,99

1.906,15

4.765,38

0,00

0,00

Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala“, cod SMIS: 126376, HCL 276/2019

2.114,28

26,90

769,00

376,68

941,70

0,00

21.591,58

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

634,36

111,67

0,00

69,34

453,35

0,00

533,44

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

634,36

111,67

0,00

69,34

453,35

0,00

533,44

A. Lucrări în continuare

533,36

10,67

0,00

69,34

453,35

0,00

533,44

REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (FEDR) HCL 341/2018

318,08

6,36

0,00

41,35

270,37

0,00

200,33

PGI06047 ECoC-SME: actions for including SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Actiuni de stimulare a cresterii si ionovarii IMM-urilor prin evenimentul CEC si mostenirea acestuia HCL369 /15.07.2019

215,28

4,31

0,00

27,99

182,98

0,00

333,11

B. Lucrări noi

101,00

101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale institutiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

emPOWERing the informai 2018-3 -RO01-KA205-061362 HCL nr. 134/27.03.2019

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

„European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities” / „Orașe europene care promovează dialogul intercultural și lupta împotriva discriminării migranților și minorităților”612749-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-NT HCL nr. 589/26.11.2019

72,00

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

10.031,87

140,67

3.002,23

913,78

5.975,19

0,00

27.180,25

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

1.056,50

21,21

0,00

137,27

898,02

0,00

1.305,03

A. Lucrări în continuare

1.056,50

21,21

0,00

137,27

898,02

0,00

1.305,03

GERAS Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici Cod SMIS 126135 FSE POCU 2014-2020 HCL 216/23.04.2019

(DASMTM)

1.056,50

21,21

0,00

137,27

898,02

0,00

1.305,03

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

881,69

17,63

0,00

114,62

749,44

0,00

646,86

A. Lucrări în continuare

881,69

17,63

0,00

114,62

749,44

0,00

646,86

"SEVA -Stop! Eliminam violenta si agresivitatea" cod SMIS 2014:127586 -FSE- POCU 2014-2020, HCL 116/2019

(DASMTM)

881,69

17,63

0,00

114,62

749,44

0,00

646,86

68.02. 11 Creșe

5.955,51

60,49

2.930,96

393,19

2.570,87

0,00

17.293,86

A. Lucrări în continuare

5.955,51

60,49

2.930,96

393,19

2.570,87

0,00

17.293,86

„Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor’ ’ Cod SMIS 2014+:129119, HCL325/14.06.2019

1.932,37

13,00

1.282,00

84,55

552,82

0,00

5.736,95

"Constructie cladire cu destinatie cresa Str. Cocea", Timisoara, Str. Nicolae D. Cocea nr. 23A, Cod SMIS 125504, HCL 233/2019, HCL 275/2019

1.987,46

26,73

651,13

173,72

1.135,88

0,00

5.750,15

Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara, str.I.I.de la Brad, nr. 1/E-cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019;

HCL 236/23.04.2019

2.035,68

20,76

997,83

134,92

882,17

0,00

5.806,76

68.02.15.01 Ajutor Social

2.108,88

40,76

71,27

264,89

1.731,96

0,00

7.934,50

B. Lucrări noi

2.108,88

40,76

71,27

264,89

1.731,96

0,00

7.934,50

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale institutiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare SMIS 121016 , HCL 500/2019

366,77

6,64

35,00

43,13

282,00

0,00

3.990,49

„Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț T imișoara-Construire centru multifuncțional” cod SMIS 121017, HCL 274/2019, HCL 451/2019

1.742,11

34,12

36,27

221,76

1.449,96

0,00

3.944,01

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

29,29

0,58

0,00

3,81

24,90

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

29,29

0,58

0,00

3,81

24,90

0,00

0,00

ROOF- Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene HCL 378/2019 (DASMTM)

29,29

0,58

0,00

3,81

24,90

0,00

0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica

68.097,43

25.169,49

5.172,73

5.582,13

32.173,08

0,00

14.500,22

70.02.03 Locuințe

68.097,43

25.169,49

5.172,73

5.582,13

32.173,08

0,00

14.500,22

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

68.097,43

25.169,49

5.172,73

5.582,13

32.173,08

0,00

14.500,22

A.Lucrări în continuare

68.097,43

25.169,49

5.172,73

5.582,13

32.173,08

0,00

14.500,22

Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Aleea F.C.Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, Str. Măgura, Str. Mareșal Averescu, Str. Învățătorului, SMIS 116928, HCL 248/18.05.2018

5.723,13

2.238,12

127,83

503,58

2.853,60

0,00

0,00

Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: - zona Dâmbovița I Cod SMIS 2014+: 117520, HCL 343/2018

2.872,06

1.136,91

29,80

255,80

1.449,55

0,00

0,00

Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str.

Martir Ioan Stanciu nr. 2- Calea Martirilor 1989 nr. 31 , str. Stiintei nr 35”, SMIS 119305, HCL 582/16.11.2018

1.885,16

734,71

48,38

165,31

936,76

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale institutiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42" cod SMIS 121543, HCL 676/2018

1.078,46

400,00

78,46

9,00

591,00

0,00

9.709,27

Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Zona Soarelui -Odobescu -Complex " Cod SMIS 2014+:119790, HCL58/2018, HCL 642/ 28.11.2018

3.473,18

1.327,23

155,10

298,63

1.692,22

0,00

0,00

„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str. Măslinului nr.11 sc.A,B, str. Cernăuți nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A,B, str.

Topologului nr.1, sc.A, str. Argeș nr.4, b-dul Cetății nr.30, str. Răsăritului nr.5” -COD SMIS: 121134, HCL 638/2018

6.077,57

1.737,08

1.734,87

390,84

2.214,78

0,00

0,00

„Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.

Intrarea Doinei 19-21-23-25-31”, Cod SMIS 2014+: 121436,HCL 674/ 12.12.2018

6.248,27

2.418,11

203,00

544,07

3.083,09

0,00

0,00

Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte, str. Nicolae Titulescu nr. 10A, SMIS 119739, HCL 566/2018

1.667,09

622,50

110,83

140,06

793,70

0,00

0,00

Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu -Cod SMIS 2014+:117379, HCL 639/2018

743,80

296,88

1,61

66,80

378,51

0,00

0,00

Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A SMIS 121587, HCL 12/2019

6.557,74

1.677,59

2.362,77

377,46

2.139,92

0,00

1.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale institutiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str.

Burebista, C. Circumvalatiunii SMIS 121578, HCL 14/2019

8.021,06

3.122,90

213,81

702,65

3.981,70

0,00

1.000,00

Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Zona Take îonescu - Torontalului " Cod SMIS 2014+:121133, HCL 697/2018

4.592,70

1.837,08

0,00

413,34

2.342,28

0,00

0,00

„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20” - COD SMIS 2014+: 121249, HCL 138/2019

3.232,98

1.282,82

25,93

288,63

1.635,60

0,00

0,00

”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea

Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D și B-dul Take îonescu nr. 11-13”- COD SMIS 2014+: 121538, HCL 675/2018

4.255,32

1.694,66

18,69

381,30

2.160,67

0,00

0,00

Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str.

Luminita Botoc nr.2, Luminita Botoc nr.4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Vasile Lucaciu nr. 18- Cod SMIS 2014+: 120790, HCL 139/2019

2.348,23

939,29

0,00

211,34

1.197,60

0,00

0,00

Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh.Lazăr nr.36; Intr. I.Simu nr.12 bl.8C, SMIS 121240, HCL 647/2018

2.944,74

1.170,69

18,01

263,41

1.492,63

0,00

0,00

Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Zona Aradului - Torontalului " Cod SMIS 2014+:117404, HCL 158/2019

3.748,61

1.492,04

18,50

335,71

1.902,36

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale institutiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

"Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr.

16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7" - COD SMIS 2014+: 121401, HCL 166/2019

2.627,33

1.040,88

25,14

234,20

1.327,11

0,00

2.790,95

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.134,00

315,50

0,00

42,25

776,25

0,00

185,07

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

825,00

6,50

0,00

42,25

776,25

0,00

185,07

A. Lucrări în continuare

825,00

6,50

0,00

42,25

776,25

0,00

185,07

PadovaFIT Expanded - Expanding PadovaFIT! Home Solutions ID 847143 -finantat in cadrul Programului Horizon 2020 HCL 177/2019

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

141,20

Smart And Sustainable Energy Consumption, acronim SASEC, e-MS RORS-300 - finantat in cadrul INTERREG IPA 2014-2020, HCL 44/2019, 117/2019

325,00

6,50

0,00

42,25

276,25

0,00

43,87

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309,00

309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

309,00

309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 415/2018

309,00

309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

73.346,88

1.240,83

11.305,45

8.065,39

52.735,21

0,00

74.771,54

81.02.06 Energie termică

73.346,88

1.240,83

11.305,45

8.065,39

52.735,21

0,00

74.771,54

A. Lucrări în continuare

73.346,88

1.240,83

11.305,45

8.065,39

52.735,21

0,00

74.771,54

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL 490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006

73.346,88

1.240,83

11.305,45

8.065,39

52.735,21

0,00

74.771,54

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

Buget Local

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

Surse proprii ale institutiilor subordonate

Credite de angajament

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

0

1=2+3+4+5

2

3

4

5

6

7

Capitolul 84.02 Transporturi

131.423,66

2.145,80

23.969,27

15.549,11

89.759,48

0,00

374.361,85

84.02.03 Transport rutier

131.423,66

2.145,80

23.969,27

15.549,11

89.759,48

0,00

374.361,85

84.02.03.02 Transportul în comun

131.423,66

2.145,80

23.969,27

15.549,11

89.759,48

0,00

374.361,85

A. Lucrări în continuare

131.423,66

2.145,80

23.969,27

15.549,11

89.759,48

0,00

374.361,85

"The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility - MATCH-UP”, cod proiect PGI05382, HCL 342/22.06.2018

436,43

8,73

0,00

56,74

370,96

0,00

132,11

Înnoirea flotei de tramvaie - etapa I, cod SMIS 123654,

HCL nr. 145, 146/11.04.2019

11.609,41

195,19

0,00

3.119,18

8.295,04

0,00

69.613,63

Înnoirea flotei de tramvaie - etapa II, cod SMIS 129030, HCL nr. 420, 421/25.07.2019

10,88

4,57

0,00

0,84

5,47

0,00

96.367,53

Achizitie mijloace de transport public -autobuze electrice 18m Brasov, Timișoara, cod SMIS 128114 HCL 410/2018,18/2019,63/2019

79.373,08

1.479,09

5.418,50

9.614,10

62.861,39

0,00

99.024,70

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, calea Bogdăneștilor, cod SMIS 123184, HCL nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019

39.768,08

424,35

18.550,77

2.758,25

18.034,71

0,00

108.969,88

Prioritizing low carbon mobility services for improving accessibility of citizens - PriMaaS, Index number PGI05830

225,78

33,87

0,00

0,00

191,91

0,00

254,00

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

Steliana STANCIU


SEF SERVICIUL M.I.P.

Gabriela BICA


Magdalena NICOARĂ

Întocmit

CONSILIER S.M.I.P.

Luminița TOMA

Cod FO-03-08, ver.1