Hotărârea nr. 7/2020

7/14.01.2020 Privind aprobarea operaţiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 447825 cu suprafaţa de 76 mp. situată în Timişoara Piaţa Avram Iancu nr. 14 cu parcela cu nr. cadastral 443173 situată în Timişoara str. Cloşca nr. 22 rezultând o parcelă nouă cu nr. cadastral nou 449190 cu suprafaţa 477 mp. proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 401/477 mp. şi Guţu Valentin şi Guţu Lavinia Daniela cotă 76/477 mp.
Hotararea Consiliului Local 7/14.01.2020
Privind aprobarea operaţiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 447825 cu suprafaţa de 76 mp. situată în Timişoara Piaţa Avram Iancu nr. 14 cu parcela cu nr. cadastral 443173 situată în Timişoara str. Cloşca nr. 22 rezultând o parcelă nouă cu nr. cadastral nou 449190 cu suprafaţa 477 mp. proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 401/477 mp. şi Guţu Valentin şi Guţu Lavinia Daniela cotă 76/477 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT 2019 - 007407/06.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT 2019 - 007407 din data de 06.01.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2019 - 007407/08.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT 2019 - 007407/06.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuşeşte documentaţia de alipire întocmită de P.F.A. ing. Dudău Hildegard admisă la O.C.P.I. Timiş cu Referatul de Admitere nr. 230184/31.10.2019.
Art. 2: Se aprobă alipirea parcelei cu nr. cadastral 447825 cu suprafaţa de 76 mp. situată în Timişoara Piaţa Avram Iancu nr. 14 cu parcela cu nr. cadastral 443173 situată în Timişoara str. Cloşca nr. 22 rezultând o parcelă nouă cu nr. cadastral nou 449190 cu suprafaţa 477 mp. proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 401/477 mp. şi Guţu Valentin şi Guţu Lavinia Daniela cotă 76/477 mp. conform documentaţiei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1 şi Anexa 2.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT 2019-007623/ 07.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței terenului situat în Timișoara str. Alexandru Odobescu nr.68 înscris în CF nr. 412455 Timișoara cu nr. top.12564,12566-12567/1/1 de la 1243 mp.la 1366 mp.

Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. CT 2019-007623/07.01.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței terenului situat în Timișoara str. Alex. Odobescu nr.68 înscris în CF nr. 412455 Timișoara cu nr. top.12564,12566-12567/1/1 de la 1243 mp.la 1366 mp.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere documentația topo-cadastrală de rectificare a suprafeței terenului situat în Timișoara str. Alexandru Odobescu nr.68 înscris în CF nr. 412455 Timișoara cu nr. top.12564,12566-12567/1/1 de la 1243 mp.la 1366 mp. întocmită de către S.C.EFICIENT S.A. recepționată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr.2640/2018;

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2019-007632/08.01.2020, asupra imobilului figurează mai multe litigii pe rolul instanțelor privind imobile-garaje dar aceste litigii nu afectează terenul întrucât se referă doar la construcții, terenul rămânând înscris în favoarea acelorași proprietari.

Conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar nr.CT 2019-007623/06.01.2019, parcela de teren cu nr. top.124564,12566-12567/1/1 înscrisă în CF nr. 412455 Timișoara, nu a fost solicitată.

Conform adresei Biroului Clădiri Terenuri II Vest nr. CT 2019-007623/03.12.2019 parcela de teren cu nr. top. 12564,12566-12567/1/1 înscrisă în CF nr. 412455 Timișoara, nu a fost solicitată.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către S.C. EFICIENT S.A. pe baza măsurătorilor topografice descrise în Memoriul tehnic.

Scopul prezentei documentații este rectificarea așa cum a fost aprobată prin CU nr. 3315/09.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, în acest mod se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren în acest fel suprafața corectă fiind cu 123 mp. mai mare decât cea trecută în acte. conform măsurătorilor prevăzute în cadrul Documentației topo-cadastrale proiect nr.10767/2018 întocmită de către S.C. EFICIENT S.A. recpționată la O.C.P.I. Timișoara cu Procesul Verbal de Recepție nr.2640/2018;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru operațiunea de rectificare a suprafeței terenului situat în Timișoara str. Alex. Odobescu nr.68 înscris în CF nr. 412455 Timișoara cu nr. top.12564,12566-12567/1/1 de la 1243 mp.la 1366 mp.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM:

1.Aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței terenului situat în Timișoara str. Alexandru Odobescu nr.68 înscris în CF nr. 412455 Timișoara cu nr. top.12564,12566-12567/1/1 de la 1243 mp.la 1366 mp.conform măsurătorilor prevăzute în cadrul documentației topo-cadastrale întocmită de S.C.EFICIENT S.A. proiect nr.10767/2018 întocmită de către S.C. EFICIENT S.A. recpționată la O.C.P.I. Timișoara cu Procesul Verbal de Recepție nr.2640/2018 care face parte integrantă din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 și Anexa 2.

DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST MIHAI BONCEA

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. CT 2019-007407 /06.01.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 447825 cu suprafața de 76 mp. situată în Timișoara Piața Avram Iancu nr.14 cu parcela cu nr. cadastral 443173 situată în Timișoara str. Cloșca nr.22 rezultând o parcelă nouă cu nr. cadastral nou 449190 cu suprafața 477 mp. proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 401/477 mp. și Guțu Valentin și Guțu Lavinia Daniela cotă 76/477 mp.

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilele care fac obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiul Timișoara, fiind situate în Timișoara Piața Avram Iancu nr.14 și str. Cloșca nr.22, identificate prin documentația cadastrală întocmită de P.F.A.ing. Dudău Hildegard, imobil-teren înscris în în CF nr. 447825 Timișoara nr.cadastral 447825, proprietari Guțu Valentin și Guțu Lavinia Daniela și imobil-teren înscris în CF nr. 443173 Timișoara proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Privat.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către P.F.A ing. Dudău Hildegard pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este alipirea celor două parcele așa cum a fost aprobată prin CU nr. 1118/03.04. 2019 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, în acest mod se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren și se poate înscrie geometria imobilului în cartea funciară ceea ce nu era posibil deoarece construcția era parțial (76 mp.) situată pe parcela cu nr. cadastral 409822 proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Timișoara-Mehala și întabularea construcției.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de P.F.A ing.Dudău Hildegard admisă la O.C.P.I Timișoara conform referatului de Admitere nr.230184/31.10.2019.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 447825 cu suprafața de 76 mp. situată în Timișoara Piața Avram Iancu nr.14 cu parcela cu nr. cadastral 443173 situată în Timișoara str. Cloșca nr.22 rezultând o parcela nouă cu nr. cadastral nou 449190 cu suprafața 477 mp. proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 401/477 mp. și Guțu Valentin și Guțu Lavinia Daniela cotă 76/477 mp.

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR IMRE FARKAS


PT. DIRECTOR D.C.T.D.D-II VEST MIHAI BONCEA

Referat de admitere, cerere nr. 230184 / 31 -10-20 I.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089


Nr.

Ziua


Luna

Anul


31

5,0

7.01 ”


REFERAT DE ADMITERE

(Alipire imobile)

Domnului/Doamnei GUȚU LAVINIA DANIELA

Domiciliul Loc. Timișoara, Nr. 22, Ap. 1, Jud. Timiș, STR.CLOȘCA

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 230184 din data 31-10-2019, vă informăm

Imobilele:

  • 1) 443173 situat in Loc. Timișoara, Str CLOȘCA, Nr. 22, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand suprafața măsurată mp;

  • 2) 447825 situat in Loc. Timișoara, Str PIAȚA AVRAM IANCU, Nr. 14, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand suprafața măsurată 76 mp;

Au fost alipite, rezultând imobilul cu numărul cadastral 449190, situat in Loc. Timișoara, ' ii CLOȘCA, Nr. 22, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 477 mp

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de < mir funciară al OCPI TIMIȘ la data: 11-11-2019.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului si <' publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

ONSILÎER L ADocumentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 dini


PLAN DE AMPLASAMENT LSI DELIMITARE A. {MOBILULU<

CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

scara 1  : 500

480880


480830


LEGENDA


1 gard beton

] gard tablaC/oSr,


Nr. top

Suprafața masurata

Adresa imobilului

LOT 2

76

LOC TIMIȘOARA,str.P-ta Avram lancu nr. 14

Cartea Funciara nr.

447825

UAT TIMIȘOARA          JUD. TIMIȘ

21919/1

401

LOC TIMIȘOARA, str. CLOȘCA nr. 22     ___

Cartea Funciara nr.

443173

UAT TIMIȘOARA           JUD. TIMIȘ

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA PENTRU ALIPIRE IMOBIL

SITUAȚIA ACTUALA (înainte de alipire)

SITUAȚIA PROPUSA (după alipire)

Număr cadastral

Supraf.

mp

Categoria de folosința

Descrierea

Imobilului

Număr cadastral

Supraf.

(mp)

Categoria de folosința

Dencrier'

Imobilul

447825

76

CC

teren intravilan

LOT1 /AL

RIAa'7'7

CC

teren iatm

cu casa

443173

401

CC

teren intravilan cu casa

TOTAL

477

/ A77 PPLAN DE 'AMPLASAMENT SI

DELIMITARE A IMOBILE IA A

CU PROPUNEREA s c a ra 1


DE ALIPIRE


Nr. top

Suprafața masurata

i

Adresa imobilului

LOT 2

76

LOC TIMIȘOARA,str.P-ta Avram lancu nr. 14-

Cartea Funciara nr.

447825

UAT

TIMIȘOARA           JUD. TIMIȘ

21919/1

401

LOC TIMIȘOARA, str. CLOȘCA nr. 22

Cartea Funciara nr.

443173

UAT

TIMIȘOARA          JUD. TIMIȘ

480880


480880

480830

8

5 o

LEGENDA


j gard beton

gard tablaTABEL DE MIȘCARE PARCELARA PENTRU ALIPIRE IMOBIL

SITUA TIA ACTUALA (Înainte de alipire)

SITUAȚIA PROPUSA (după alipire)

Număr cadastral

Supraf.

mp

Categoria de folosința

Descrierea

Imobilului

Număr cadastral

Supraf.

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea

Imobilului

447825

76

CC

teren intravilan

LOT 14^5;

//;/ 477

CC

teren intravilan»

cu casa

443173

401

CC

teren intravilan cu casa

TOTAL

4-77

Z<J' /V CEP

477    /

. j’-f H               'A                      /

lf feoTI |                   Recepționat

DUDAU <DEgMwa. g          ,/ ;•

w......' '

11 ■ri

Plan .de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500
A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

S^prajfata

Valoarea de impozitare

Mențiuni

LOT 1

CC

477

TEREN INTRAVILAN, ÎMPREJMUIT CU GARD BETON SI GARD TABLA

Total

477

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

133

CASA

Total

SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA A IM0BILULUI=477mp

SUPRAFAȚA DIN ACT=477mp

! x e wț

Confirm exe<^ tarea ^^U^writb^’ la țeilen, corectitudinea  întocmirii doe.umen^ție^^sr^sVale si'ScJoresPondenta acesteia cu realitatea.SeiInspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata qtribuifep' numărului cadastral

■^'/Semnaturasi parafaPlan de amplasament .si delimitare a imobilului ANLXA 1 Scara 1:500

1

480880

Nr. CAD

Suprafața masurata

Adresa imobilului

LOT 1

477mp

LOC TIMIȘOARA, str. CLOȘCA nr. 22

Cartea Funciara nr.

UAT TIMIȘOARA    JUDTIMIS

2                                                                     o

o                                                                  o

<N

?                                                                                                                    10

480880 °

480830


LEGENDAgard beton

gard tabla

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

LOT 1

CC

477

TEREN INTRAVILAN, ÎMPREJMUIT CU GARD BETON SI GARD TABLA

Total

477

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

133

CASA

Total

SUPRAFAȚA TOTALA MAS URATA A IM0BILULUI=477mp

SUPRAFAȚA DIN ACT=477mp

Executant,
DUD|IJ5^IEPEGARD

Confirm executarea rAasG^qto.qilgrj.lăLb întocmirii doquFnentqțijei, Xgclastrale sici cu realitatea


ț^ren, corectitudinea iwJastrale sf^porespondenta acesteia


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata atribuirea numărului cadastral


!iT-ȘtamP

k’i/UU)


Imnatura si parafa

D AT A.. .5.. J.P. tS.W.| $

txtras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 449190 / UAT Timisoai a

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ ^AMCPL         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

''Z‘'Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

pentru Imobil număr cadastral 449190 / UAT Timișoara

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Timișoara, Str Cloșca, Nr. 22, Jud. Timiș Comuna/Oraș/Municipiu: Tiriiis<>ai >i

Nr, cadastral          Suprafața                      Observații / Referințe

449190                 477                teren împrejmuit cu gard de beton si de tabla

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 449190 / UAT Timist'ai i încadrare in zonă scara 1:500_____________________txtras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 449190 / UAT Tiiniscai a

Date referitoare la teren

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru


*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

477

lot 1

TOTAL:

477

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

449190-C1

construcții de locuințe

133

Cu acte

casă compusă din 3 camere, 1 bucătărie, 1 bai1', I antreu, 1 magazie, 1 boxă la subsol

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment ‘ r (m)

1

2

5.324

2

3

1.275

3

4

1.958

4

5

2.624

5

6

0.55

6

7

5.25

7

8

11.348

8

9

1.002

9

10

4.888

10

11

1.682

11

12

9.139

12

13

18.488

13

14

8.364

14

15

2.697

15

16

2.09

16

17

9.253

17

1

28.392

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

Nr Crt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

230184

31.10.2019

11.11.2019

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 230184 înregistrată la data de 31.10.2019, s-a propus insciicma imobilului in urma alipirii următoarelor imobile:__

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

443173

nuli

Loc. Timișoara, Str Cloșca, Nr. 22, Jud. Timiș

2

447825

76

Loc. Timișoara, Str Piața Avram lancu, Nr. 14, Jud. Timiș

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carie funciară al OCPI TIMIȘ la data: 11-11-2019

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului ș publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din i