Hotărârea nr. 69/2020

69/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 69/18.02.2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 4015/18.02.2020, a primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr SC2020 - 4015/18.02.2020, al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 4015/18.02.2020;
Având în vedere Adresa nr. SC2020 - 4015/18.02.2020 a Direcţiei Economice;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 05/18.02.2020 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisa de Comisia Tehnico -Economică;
Având în vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit.b) din Legea 500/2002 privind finanţele publice;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2), pct b), alin 4, pct d), alin 7, pct f), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin.1, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii aferentă obiectivului de investiţie "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara", întocmit de SC RHEINBRUCKE SRL, conform contractului de servicii nr.118-2019.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza D.A.L.I pentru obiectivul "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara", prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara", prevazută în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din finanţarea acestuia în cadrul Programului Operaţional POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1-Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunităţii (DLRC).

Art. 5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
-Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Comunicare Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ

NR.05/18.02.2020

FIȘA TEHNICĂ

de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții

 • 1. Elemente de identificare a obiectivului de investiții

1 .DENUMIRE; "Reabilitare   imobil cinematograf Fratelia str.Izlaz nr.40 Timișoara”

 • 2. AMPLASAMENT: Timișoara, str.Izlaz nr.40

 • 3. BENEFICIAR: Municipiul Timișoara

 • 4. FAZA: „DALI + PT”

 • 5. DOCUMENTAȚIA : NR. 553/2019

 • 6. ELABORATOR: SC RHEINBRUCKE ARCHITECTURE SRL

 • II. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale obiectivului de investiții'.

 • a. Valoarea totala a investiției (TVA inclus) = 7.741.700,03 lei

din care C+M = 5,445,697,94 lei (TVA inclus)

 • b. Durata de realizare a lucrărilor : 12luni

 • c. Statutul juridic: domeniu public Municipiul Timișoara

 • d. Capacități (în unități fizice și valorice):

SITUA TIE EXISTENTĂ

Suprafața teren = 1.229 mp,

Suprafața construită = 601 mp

Suprafața propusă spre demolare = 262,51 mp

POT 48,90%

CUT 0,573

Funcțiune: cinematograf și spații anexe

SITUA TIE PROPUSĂ

Suprafața teren = 1.229 mp,

Suprafața construită = 340,97 mp

Suprafața desfășurată = 402,90 mp

POT 28,72%

 • e. Surse de finanțare: Bugetul local al Municipiului Timișoara

 • III. CONSTATĂRILE COMISIEI:

1 .Lipsesc datele tehnice referitoare la instalațiile aferente imobilului.

 • 2.Varianta recomandată nu conține precizări clare referitoare la soluția constructivă a planșeului peste sala de spectacole, precum și a acoperișului, conforme cu concluziile din expertiza tehnică. Expertul tehnic propune desființarea atât a planșeului (tavanului peste sală), cât și a acoperișului; refacerea planșeului în varianta de beton armat, cu centuri de beton armat pe pereții de rezistență și refacerea acoperișului cu ferme cu grinzi cu zăbrele.

 • IV. RECOMANDĂRILE COMISIEI:

AVIZ CONDIȚIONAT SUIPIC va urmări corelarea documentației în conformitate cu concluziile expertizei tehnice și completarea acesteia cu datele tehnice lipsă referitoare la instalațiile aferente imobilului.

PRENUME, NUME

FUNCȚIA

PUNCT DE VEDERE

- DA sau NU -

SEMNĂTURĂ

PREȘEDINTE COMISIE:

Z*\ A

NICOLAE ROBU

PRIMARUL MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

w

MEMBRI:

IOAN GANCIOV

Șef Serviciu D.P.P.CA.A.

Observații:

IOAN ZUBAȘCU

Sef Serviciu Energetic si

\

J 71

Monitorizarea Servicii de

L<X

Utilitati Publice

Observații:

o

ADRIAN COLOJOARĂ

Șef Serviciu Transport

/■

Observații:

GABRIELA BORCSI

Sef Serviciu Certificări și

ABSENTĂ

Autorizări

Observații:

DOINA PURDEA

Șef Birou Banca de Date Urbane

__CD___

Observații:

1

VASILE OLAR

Sef Birou Drumuri Poduri si

Parcaje

Observații:                                                                                     /

NASTASIA POP

Șef Birou GMPE

__

Observații:

RAMONA RADU

Șef Serviciu Buget

CM

Observații:

Specialist in domeniu

Observații:

T».


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR SC2020-.....................

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Prin HCL nr. 559/20.12.2017, a fost asumat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiat între R. A. D. E. F. RomâniaFilm și Municipiul Timișoara. Prin acest document, Municipiul Timișoara a preluat cinematografele Timiș, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf și Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt în stare avansată de deteriorare.

Prin preluarea acestor imobile/cinematografe conform protocolului mai sus amintit, Primăria Municipiului Timișoara și-a luat anagajamentul privind reabilitarea acestor spații întrucât sunt dezafectate, iar accesul persoanelor neautorizate este liber, astfel existând pericolul de accidente, incendii ori explozii de gaze, care pot duce la pierderi de vieți omenești și/sau distrugerea imobilelor. Prin reabilitarea acestor spații, Primăria Municipiul Timișoara intenționează schimbarea acestora în centre multifuncționale în cadrul cărora să se desfășoare activități culturale, destinate tuturor vârstelor.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Cinematograful Fratelia până în 20.12.2017 a fost administrat de R. A. D. E. F. România. Îm ultimii ani nu a fost folosit iar acest lucru a dus la degradarea lui. Având în vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu lipsa de spații cu destinații culturale, este necesar și oportun ca sălile și grădinile de spectacol cinematografic să fie redate circuitului socio-cultural, locuitorilor Municipiului Timișoara, prin refuncționalizarea lor ca și spații culturale.

Spațiile reabilitate ale cinematografului Fratelia se adresează atât consumatorului cât și inițiatorului sau creatorului de evenimente culturale. Poate deveni unul dintre cele mai importante cinematografe ale municipiului Timișoara.

Prin acest proiect, se dorește ca cinematograful Fratelia să devenină un centru multifuncțional pentru activități culturale. Reabiltarea va veni împreună cu dotările ce permit utilizarea acestuia nu numai pentru proiecții de film, dar și pentru spectacole, concerte, conferințe, dezbateri, întâlniri cu cetățenii ,etc.

Parter:

 • •  zonă intrare

 • •  sala mare de cinema/spectacole cu scenă

 • •  spații de depozitare

 • •  grupuri sanitare

 • •  casă de bilete

 • •  foaier

Etaj parțial:

 • •  foaier

 • •  cameră proiecții

 • •  birou administrativ

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I pentru obiectivul „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timișoara” și-l supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, DAN DIACONU


ȘEF SERVICIU U.I.P.I.C.

SANDA GREBLĂ

COD FO53-03, Ver.1

SC2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., pentru obiectivul ,,DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timișoara”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiție „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timișoara”, prin care se propune aprobarea devizului aferent investiției în valoare de 7 741 700,03 lei (TVA inclus).

Facem urmatoarele precizari:

În conformitate cu HCL nr. 559/20.12.2017, Consiliul Local al Municipiului Timișoara și-a asumat Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiat între R. A. D. E. F. RomâniaFilm și Municipiul Timișoara. Prin acest document au fost preluate cinematografele Timiș, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf și Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt în stare avansată de deteriorare.

Având în vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu lipsa de spații cu destinații culturale, este necesar și oportun ca sălile și grădinile de spectacol cinematografic să fie redate circuitului cultural, locuitorilor Municipiului Timișoara, prin refuncționalizarea lor ca și spații culturale.

Cinematograful FRATELIA poate fi considerat o structură modernă pentru vremea sa, o clădire pragmatică unde proiectanții au căutat să exploateze la maximum spațiul. Clădirea cinematografului, este concepută în sistem sala regim parter, cu zone locale de P+1E-zona tehnica.

Accesul în cinematograf și spațiile ce aparțin de acesta se face prin parterul clădirii, direct din strada Izlaz. Întregul aparat este compus dintr-un hol, casă de bilete și grupuri sanitare.

În prezent, clădirea este într-o stare avansată de degradare. Majoritatea degradărilor se datorează defectelor de hidroizolație. Sala de protocol nu este în stare de funcționare.

Tencuiala, pardoseala sunt degradate iar mobilier nu mai există. În interior, există zone cu pereți și grinzi mucegăite, degradate din cauza infiltrațiilor de apă pluvială. Deși închiriat unei firme private, spațiul este nefolosit de ani de zile.

Din punct de vedere arhitectural, se propun următoarele:

Pentru zona interioară:

-se va amenaja intrarea principală cu o casă de bilete, foaier și o depozitare.

-se va reamenaja sala mare a cinematografului, adăugându-seo scenă de aproximativ 30mp pentru activități artistice și un număr de 104 scaune de cinema și 2 locuri pentru persoane cu dizabilități, scaune ce au posibilitatea de a putea fi rabatate și adunate astfel încât întreg spațiul sălii să poată fi reorganizat în funcție de necesitate.

-se va construi un spațiu nou alipit de sala mare a cinematografului, ce va găzdui grupurile sanitare pe sexe și un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități

2    04 Timișoara2021

-un foaier la etaj

-o cameră de proiecții

-un birou administrativ

Pentru zona exterioară

Mobilierul urban

Se propun a se realiza

-indicatoare de orientare spre puncte de interes

-bănci, coșuri de gunoi, jardiniere, rastel de biciclete, personalizate cu tema ,,cinema

-coșuri de gunoi amplasate de-a lungul traseurilor peisagistice

-,,ancore” metalice de susținere a sistemului de prindere (cabluri) pentru diverse amenajări temporare ale spațiului aerian exterior (iluminbat festiv, elemente cultural, etc)

Spații verzi

-Nu se va interveni asupra spațiilor verzi existente

-Se va amenaja în locul curții betonate un spațiu tip grădină verde cu loc pentru vizionat filme în aer liber.

-Gard viu perimetral, continuu, cu o înălțime de maxim 2 m din lemn cainesc

-Replantare integrală de astfel de plante mature în aliniamente paralele de-a lungul împrejmuirii parcelei

-Se va realiza un sistem de irigare subteran pentru a reduce pierderile de apă prin evaporare, prevăzut cu acționare automată

Având în vedere faptul că piesa centrală, în jurul căreia este creată concepția peisagistică, este aceea de cinematograf, întregul stațiu exterior se va subordona acestei funcțiuni și va crea spații complementare acesteia.

În concluzie, prin documentația DALI nr. 553/2019 - ,, DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timișoara” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele:

- valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de

7.741.700,03 lei (inclusiv TVA), din care

C+M are valoarea de 5.445.697,94 lei (inclusiv TVA);

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

 • - descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiție „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timișoara”, a fost avizată cu nr..................... in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare și avizare a documentațiilor

tehnico-economice pentru lucrările de investiții și reparații capitale. Sursa de finanțare a investitiei: bugetul local.

2    04 Timișoara2021

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - Anexa 1 și a descrierii sumare a investiției - Anexa 2, pentru proiectul - DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timișoara”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

ȘEF SERVICIU S.U.I.P.I.C., SANDA GREBLĂ

CONSILIER S.U.I.P.I.C., ALEXANDRA CĂDARIU

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a CulturiiSC2020-...........Z03.02.2020

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: Z .2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timișoara

D.A.L.I pentru obiectivul de ,,DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful

Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timișoara”

întocmit de S.C. RHEINBRUCKE S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 12 luni.

Valoarea totala a investitiei :       7.741.700,03 LEI (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M  5.445.697,94 LEI (inclusiv TVA)

Capacități (în unități fizice și valorice):

- Suprafață teren = 1229mp.

ȘEF SERVICIU,


Sanda Greblă


CONSILIER S.U.I.P.I.C.,

Alexandra Cădariu

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


mEmorw GțNERM-

y.ulai, nr-40'

•riniun"^^03^’ Mun\c'P'u .

DHEINBRUCKE


f\ Kt: i i i i i c: i u k i.

0. FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF FRATELIA, STR. IZLAZ, NR. 40, CF 448550, TIMIȘOARA

Beneficiar:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa obiectiv:


STRADA IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA, NR CF 448550

Număr proiect:


553/2019


Proiectant general:

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/28/1993, C.U.I. Ro 2806363, tel. 0748.022.805

Data elaborării:

Noiembrie 2019

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.)


HE1NBKUCKE


LISTA SI SEMNĂTURILE PROIECTANTILOR

• •

Proiectant general:


S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/28/1993, C.U.I. Ro 2806363, tel. 0748.022.805


Șef de proiect:


Arh. Hamza Augustin-Răzvan,

O.A.R. Timiș, TNA 6209,

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 1


Arhitectura:Instalații


Ing. Luțaș Răzvan [')


Devize:


Arh. Hamza Augustin-Răzvan


__62^

Aug us tirhamza \ Arhitect-ct> drept de semnitunA. PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

BORDEROU

MEMORIU GENERAL- DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

(D.A.L.I.)

0. FOAIE DE CAPĂT

LISTA Șl SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

 • 1.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1.  Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2.  Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3.  Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4.  Beneficiarul Investiției

 • 1.5.  Elaboratorul documentației

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 2.1.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și

financiare

 • 2.2.  Analiză situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3.  Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1.  Particularități ale amplasamentului

 • a)      Descrierea succintă a amplasamentului propus (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan) 13

 • b)       Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

 • c)       Date seismice și climatice

 • d)       Studii de teren

 • e)       Situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • f)       Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări

climatice ce pot afecta investiția;

 • g)       informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • 3.2.  Regimul juridic

 • a)       Natura proprietății sau titlu asupra construcției existente, inclusive servituți, drept de

preempțiune

 • b)       Destinația construcției existente

 • c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

14

 • d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici

 • a.       Categoria și clasa de importanță

 • b.      Cod în lista monumentelor istorice, după caz

 • c. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

 • d.       Suprafața construită

 • e.      Suprafața construită desfășurată

 • f. Valoarea de inventară construcției

 • g.       Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică..............................................................................................15

DHEINBRUCKE

1 X. ARC. HIIECIUKL                                               j5g^£|

 • 3.5.  Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării

cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6.  Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4.  CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE

STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • a.    Clasa de risc seismic

 • b.    Prezentarea a minimum două soluții de intervenție

 • c.    Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi

dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 • d.    Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform

exigențelor de calitate

 • 5.  IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE Șl ANALIZAREA DETALIATĂ

A ACESTORA

 • 5.1   Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și

economic, cuprinzând

 • a)       Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • b)       Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenției

propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demolări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;....................................................................................................................19

 • c)       Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări

climatice ce pot afecta investiția;

 • d)       Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • e)       Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor

de intervenție

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și

modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare

a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4   Costuri estimative ale investiției

b) Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor

investiții similare

c)       Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției 21

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției

a)       Impactul social și cultural...................................................

 • b. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza

de operare 22

 • c.Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate,

după caz 22

 • 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • a.       Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției,

inclusive prognoze pe termen mediu și lung

 • b.       Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

 • c. Analiza economică; analiza cost-eficacitate

 • d.       Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

 • 6.1.  Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilității și riscurilor

 • 6.2.  Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.3.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

RHEINBRUCKE


[\ AKCIII I I.C I UKI

W /Xe /*z7< >►»<*/<

 • a.       Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu

TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

 • b.       Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele și reglementările tehnic în vigoare

 • c. lndicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul

și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

îmbunătățirea condițiilor de viață

 • d.       Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 6.4.  Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizare

din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5.  Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice:

fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite26

 • 7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

 • 7.1.  Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2.  Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară

 • 7.3.  Extrasul de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzut de lege

 • 7.4.  Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5.  Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminiare a

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6.  Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a.       Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru

creșterea performanței energetice

 • b.       Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

 • c. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

 • d.       Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

 • e.       Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

B. PIESE DESENATE

ARHITECTURĂ

A.01 Plan de încadrare

A.02 Plan de situație existent

A.03   Plan de situație propus

A.04   Plan parter intervenții

A.05   Plan etaj intervenții

A.06   Plan parter propus

A.07   Plan etaj propus

A.08   Plan invelitoare intervenții

A.09 Plan invelitoare propus

A.10 Secțiunea S-01 Intervenții si Propus

A.11   Fațada principala Propus

A.12   Fațada laterala stanga Propus

A.13   Fațada laterala dreapta Propus

A.14   Fațada Posterioara Propus

INSTALAȚII

1.01    Schița instalații plan parter

1.02    Schița instalații plan etaj

♦V Z#»C


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

r

INTERVENȚII (D.A.L.I.)

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1.  Denumirea obiectivului de investiții

Denumirea proiectului: „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF FRATELIA, STR. IZLAZ, NR. 40, CF 448550, TIMIȘOARA".

 • 1.2.  Ordonator principal de credite/investitor

Ordonatorul principal de credite al prezentei investiții este: MUNICIPIUL TIMIȘOARA.

 • 1.3.  Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4.  Beneficiarul Investiției

Beneficiarul investiției este: MUNICIPIUL TIMIȘOARA.

 • 1.5.  Elaboratorul documentației

Prezenta documentație este elaborată în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 907/2016 de către S.C. RHEINBRUCKE S.R.L., cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 20A.

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚII

 • 2.1.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

In anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitala europeana a culturii pentru 2021, astfel asumandu-și revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului. Rețeaua de cinematografe este parte integranta a programului pentru intervenții de infrastructura culturala și este cuprinsa in Dosarul final de candidatură, 2016.

Prin HCL nr. 559/20.12.2017, Consiliul Local al Municipiului Timișoara și-a asumat Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiat intre R. A. D. E. F. RomaniaFilm și Municipiul Timișoara. Prin acest document au fast preluate cinematografele Timiș, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf și Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt in stare avansata de deteriorare.

Având in vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu lipsa de spații cu destinații culturale, este necesar și oportun ca sălile și grădinile de spectacol cinematografic sa fie redate circuitului cultural, locuitorilor Municipiului Timișoara, prin refunctionalizarea lor ca și spații culturale.

 • 2.2.  Analiză situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea fostului Cinematograf Fratelia se află în cartierul cu același nume. în momentul de față, situl nu este considerat zonă de protecție, nefiind în vecinătatea mai multor monumente istorice. Clădirea în sine nu este monument istoric, însă poate fi considerată valoroasă din punct de vedere arhitectural având în vedere fațada în stil art deco și structura de beton armat din anii '30 pentru zona cu regim de inaltime P+1E.

Cinema FRATELIA poate fi considerat o structură modernă pentru vremea sa (~1930), o clădire pragmatică unde proiectanții au căutat să exploateze la maximum spațiul. Clădirea cinematografului, este conceputa in sistem sala regim parter, cu zone locale de P+lE-zona tehnica .

în prezent, clădirea esteîntr-o stare avansată de degradare. Majoritatea degradărilor se datorează defectelor de hidroizolație. Sala de spectacol nu este în stare de funcționare.

Tencuiala, pardoseala sunt degradate iar mobilier nu mai exista. în interior, există zone cu pereți și grinzi mucegăite, degradate din cauza infiltrațiilor de apă pluvială. Deși închiriat unei firme private, spațiul este nefolosit de ani de zile

 • 2.3. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Investiția va asigura totodată:

-reabilitarea, modernizarea și reorganizarea spațiilor interioare (zona acces, zona sălii de cinema, zona depozitărilor, spațiile exterioare, curți)

Bilanț teritorial:

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

NR.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA

[UM]

PROCENT

[UM]

1

Suprafața parcela conform CF

1.229

mp

100,00

%

2

Construcții Cinematograf

367,71

mp

28,72

%

3

Spatii verzi

594,11

mp

49,54

%

4

Spatii pavate si parcari

267.18

mp

21,74

%

DHEINBKUCKE


IX a Kt: ii i i i. c: i uri

3.


DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a)  Descrierea succintă a amplasamentului propus (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Cinematograf Fratelia se află în Municipiul Timișoara, în cartierul Fratelia, Strada Izlaz, nr. 40, Timișoara pe un teren de 1.229 mp, în regim de înălțime P+l.

 • b)  Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Cinematograful este situat în cartierul Fratelia pe strad Izlaz, nr.40. Accesul în cinematograf și spațiile ce aparțin de acesta se face prin parterul clădirii, direct din strada Izlaz. întregul aparat este compus dintr-un hol, casă de bilete și grupuri sanitare. Din acest spațiu se face accesul în sala mare de proiecție. Aceasta se află în apropierea liniei de tramvai 7 care face legătura cu restul orașului.

 • c)  Date seismice și climatice

Localitatea se încadrează în zona cu grad de seismicitate de 7,5. „Din punct de vedere tectonic, orașul Timișoara este așezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existența vulcanului stins de la Șanovița, precum și de apele mineralizate din subsolul Timișoarei, cele de la Calacea spre nord și Buziaș-Ivanda în sud."

Terenul este constituit din materiale foarte diverse: argile, prafuri, nisipuri și pietrișuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400-1700 m adâncime și este străbătut de o rețea densă de microfalii, dintre care prezintă interes cea denumită "Falia Timișoara Vest". Solurile sunt de natură aluvionară cu caracteristicile unei stratificați! încrucișate cu apariția predominantă în suprafață a formațiunilor argiloase.

Terenul de pe raza localității moștenește o pânza freatică aflată la o adâncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor înalte.

Zona se caracterizează printr-o climă continental moderată cu influențe mediteraneene.

Temperaturile medii anuale sunt de 109-ll 9 C. Temperaturile medii anuale în ianuarie sunt de -1 9 C și în iulie de 22 9 - 25 9 C.

Cantitatea de precipitații multianuale este de 600 mm. Perioada martie-septembrie prezintă umiditate atmosferică scăzută, valorile variind între 62 % (iulie) și 66,6%(aprilie). Zilele cu soare reprezintă cca 75% din totalul zilelor.

Vântul de nord are frecvență mai mare, urmat de vântul de nord-est. Iernile blânde, fără viscole și verile calde avatajează zona, oferind condiții bune pentru lucrări agricole timpurii.

 • d)  Studii de teren

 • i)       Studii geotehnice.

Ridicarea topografica s-a întocmit de către ing. topograf Bogdan Cristea. Ridicarea topografica folosește sistem de coordonate Stereo 70. Planșa A02 Plan de situație existent cuprinde planul topografic și lista cu repere în sistem de referință național. Este atașata la documentație.

 • ii)      Studii geologice.

în cazul de față, cu ocazia lucrărilor de teren efectuate pe amplasament, au fost identificate depozite aluvionare cuaternare recente (Holocen superior - Actual), acoperite de umpluturi recente, eterogene, necompactate, realizate neorganizat. Dată fiind stratificatia înclinată și încrucișată caracteristica sistemului fluviatil (in care s-au acumulat depozitele străbătute prin foraj) precum și intervenția antropică, succesiunea stratigrafică întâlnită în astfel de depozite poate varia pe distanțe foarte mici!
 • e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente

Sistem centralizat de căldură a orașului: debranșat

Apă caldă: debranșat

Apă rece: debranșat

Instalație electrică: debranșat

Instalație de gaz metan: nu există

Instalație de ventilație: nu există

 • f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Spațiul studiat nu se află în raza protejată de monumente istorice și nu există monumente istorice pe amplasamentul studiat sau în zona imediat învecinată.

 • 3.2. Regimul juridic

 • a) Natura proprietății sau titlu asupra construcției existente, inclusive servituți, drept de preempțiune

Regimul juridic: Proprietar: Municipiul Timișoara

Teren situat în intravilan. Proprietatea Municipiului Timișoara, domeniu public; CF Nr. 448550 (Nr.

CF vechi 421780), Nr. cadastral top: 1917/635-637/a, 1918/635-637/a, cu suprafața terenului 1.229 mp.

 • b)  Destinația construcției existente

Situl studiat se află în intravilan, destinația construcției existente fiind: Cinematograf.

Fiind vorba despre o clădire culturală publică, funcțiunea acesteia este una specifică unui spațiu cultural public. Activitățile culturale se desfășoară în sala mare a cinematografului, prin diverse manifestări artistice și culturale.

 • c)  Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

Nu este cazul.

 • d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici

 • a.  Categoria și clasa de importanță

Categoria C, clasă de importanță III

 • b.  Cod în lista monumentelor istorice, după caz

Nu este cazul

 • c.  An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Nu este cazul.

 • d.  Suprafața construită

Suprafața totală de intervenție: 601 mp.

 • e.  Suprafața construită desfășurată 680,18 mp

 • f.   Valoarea de inventar a construcției

Această informație nu a fost pusă la dispoziție de către beneficiar.

 • g.  Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente. Nu este cazul.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Starea actuala a construcției: fără degradări structurale semnificative, tasări locale cu fisuri în elemente structurale și fațadă, la extindere limita stânga, degradări finisaje, învelitori, izolații. - conform raport de expertiză tehnică nr.01/2020

 • 3.5.  Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 1) Conform PUG aprobat prin HCL 15712002 prelungit prin HCL 131/2017-zona de locuințe pentru maxim doua familii si funcțiuni complementare. Regim de inaltime max. P+2E. POT max.=40%. Spații verzi conform HCL62/2012

 • 2) Pentru întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) se vor respecta prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proeictelor de investiții finanțate din fonduri publice. Intervențiile vor fi realizate după ce a fost consultat material documentar referitor la subiectul în cauză. Indiferent de natura intervenției (structurală, tehnico-edilitară, spațială sau de imagine), ea va fi făcută în spiritul clădirii și întregii zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potențialul, personalitatea, identitatea șl substanța originară. Nu se admit intervenții parțiale la fațade și la acoperișuri, acestea vor fi tratate în mod unitar. La orice refacere a fațadei se va realiza restaurarea ei pe bază de material iconografic de epocă, în sensul reîntregirii ei cu detaliile de arhitectura și decorație dispărute. Cromatica fațadelor va păstra caracterul tradițional. Reabilitarea imobilului se va realiza in mod unitar, pentru toate fațadele, pentru acoperiș (șarpanta și învelitoare) și pentru interiorul clădirii (după caz), in concordanță cu funcțiunea imobilului, lucrările nu vor afecta proprietățile învecinate și domeniul public. Se vor respecta RLU afferent PUG, Codul Civil, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, HCL nr. 6212012, HCL nr. 455/2014 și întreaga legislație în vigoare.

 • 3) Utilități existente în zonă: apa, canal, electricitate, gaz.

 • 4) Circulația pietonală și a vehiculelor, accese auto și parcaje necesareîn incintă conform RLU aferent PUG.

 • 3.6.  Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • a.    Clasa de risc seismic

Expertul apreciaza o încadrare in Clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi portante;

 • b.    Prezentarea a minimum două soluții de intervenție

Varianta numărul 1. (recomandată)

Din punct de vedere arhitectural, în prima fază se vor demola anexele și garajele alipite construcției principale, apoi se va reabilita imobilul și va fi înlocuit acoperișul, iar în ultima fază se va adauga o construcție ușoară și reversibilă, legată de cinematograf, ce va găzdui grupurile sanitare necesare acestei funcțiuni.

La nivelul spațiilor exterioare se va elimina platforma betonată, în locul acesteia se propune o curte cu spații verzi amenajate și alei cu pavaj modern.

înlocuirea planșeului existent din lemn cu placă din beton armat pentru rigidizarea sălii mari.

învelitoarea existentă necesită înlocuirea integrală, aici se propuneînlocuirea acesteia cu un acoperiș pe structură ușoară tip sandwish cu învelitoare din tablă.

Din punct de vedere al instalațiilor se vor moderniza/înlocui complet rețelele de edilitare (alimentare cu apa și canalizare), instalațiile electrice, termoficare, telecomunicații, hidranți și alte tipuri de curenți slabi.

Din punct de vedere al pavajelor și căilor de acces se vor amenaja accese pentru public și pentru personalul auxiliar, aceștia nefiind obligați să se intersecteze în timpul schimbului de personal.

Varianta numărul 2.

Din punct de vedere arhitectural, în prima fază se vor demola anexele și garajele alipite construcției principale, apoi se va reabilita imobilul și va fi înlocuit acoperișul, iar în ultima fază se va adauga o construcție ușoară și reversibilă, legată de cinematograf, ce va găzdui grupurile sanitare necesare acestei funcțiuni.

La nivelul spațiilor exterioare se va elimina curtea betonată, în locul acesteia se propune o curte cu spații verzi amenajate pentru repausul din timpul pauzelor actelor artistice și alei pavate.

învelitoarea existentă necesită înlocuirea integrală, în această variantă se propune înlocuirea acesteia cu un acoperiș tip terasă circulabilă cu posibilitatea creării unei săli multifuncționale deasupra sălii mari a cinematografului

Din punct de vedere al instalațiilor se vor moderniza/înlocui complet rețelele de edilitare (alimentare cu apă și canalizare), instalațiile electrice, termoficare, telecomunicații, hidranți și alte tipuri de curenți slabi.

Din punct de vedere al pavajelor și căilor de acces se vor amenaja accese pentru public și pentru personalul auxiliar, aceștia nefiind obligați să se intersecteze în timpul schimbului de personal.

 • c.    Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Consolidarea unor elemente de construcții

Intervențiile de modernizare a clădirii Cinematograf FRATELIA, conform Raport expertiză tehnică Nr. 01/2020, cu păstrarea funcțiunii inițiale de CINEMATOGRAF, cuprind:

VARIANTA MINIMALĂ

 • •  Desființarea ANEXELOR corp C2...C6;

 • •   Păstrarea fluxurilor de circulație atât pe orizontală cât și pe verticală;

DHEINBRUCKE


l\ A RCIil H.C I UR 1.

 • •   Consolidarea pereților de zidărie cu mortar cu adaos slab de var prin camasuire cu plase in mortar M10 aplicat prin torcetare, după indepartarea elementelor ulterior construite si a tencuielilor;

 • •   Consolidarea locala a fundației la extinderea corpului lateral stanga, la alipire de Corp inițial;

 • •   Inspectarea elementelor componente ale tavanului peste SALA, cu înlocuirea celor afectate de umiditate sau de fisuri longitudinale care traversează toata secțiunea;

 • •   Rigidizarea planseului de lemn de peste SALA, prin dispunerea unui sistem de contravantuire in plan orizontal.

 • •   Consolidarea elementelor componente ale acoperișului, conform actualelor acțiuni in construcții (căpriori, pane, popi);

 • •   înlocuirea invelitorii si subansamblurilor acestora;

 • •  Verificarea elementelor de beton armat supuse încercărilor nedistructive, la noile încărcări conform nrmelor in vigoare

 • •   Refacerea integrala a sistemelor de instalații aferente;

 • •   Refacerea sistemului de canalizare si preluare ape pluviale din amplasament;

 • •   Refacerea sistemului de canalizare ape uzate;

 • •  Respectarea recomandării din Studiul Geotehnic care prevede:

5 4 Pentru evitarea la maxim infiltrarea apelor pluviale în fundația construcției existente recomadăm reamenajarea spațiului din perimetrul construcție cu o declivitate minimă de scurgere/îndepartare a apelor pluviale, recompactarea suplimentară a umpluturii, așeternerea unui pat de balast de minim 0,20 m și detonarea perimetrului construcției, cu lățimea betonăni de 1.00m.

5.5 Evitarea plantării arborilor la o distanță de mai puțin de 5 m de construcție,

9.2.2.VARIANTA MAXIMALA

o Realizarea VARIANTEI MINIMALE;

o  Desființarea actualului acoperiș șarpanta;

o  Desființarea actualului tavan peste SALA;

o Refacerea planseului in varianta de planseu de beton armat;

o  Refacerea acoperișului cu ferme cu grinzi cu zăbrele, pastrand cota la creasta/coama;

o  Asigurarea frontonului de fațada in noua conformare a structurii acoperișului

9.3. Extinderea cu un Corp de Grupuri sanitare

Extinderea cladiriicu un corp de utilitati sanitare se va realiza in condițiile:

o Respectarea prevederilor din Studiul Geotehnic;

o Realizarea unei structuri independente de clădirea existenta, recomandat zidărie confinata cu planseu de beton armat;

o Adâncimea de fundare va respecta prevederile din Studiul Geotehnic, fiind la alipire egala cu cea a fundațiilor existente;

o Intre fundațiile existente si fundațiile noi se va realiza un rost de 3...5cm umplut cu material compresibil;

o Lucrările de extindere se vor realiza după terminarea lucrărilor de consolidare a clădirii SALA a cinematografului;

Adoptarea VARIANTEI MINIMALE sau MAXIMALE este la atitudinea BENEFICIARULUI.

Expertul Tehnic recomanda VARIANTA MAXIMALA!

 • d. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

..

Se impune de asemenea adoptarea unor măsuri tehnologice obligatorii pentru constructor și beneficiar:

 • •       toate intervențiile propuse, se vor realiza doar conform proiectului de execuție elaborat de către proiectantul autorizat;

 • •       execuția lucrărilor de reabilitare, se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție atestat;

 • •       la realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor de construcții;

 • •       pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecția muncii și de pază contra incendiilor;

 • •       toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea tehnică a obiectivului.

Precizare:

- intervențiile propuse se referă la:

 • 1)  reabilitarea, modernizarea și reorganizarea spațiilor publice urbane (zone pietonale, zone destinate traficului auto/biciclete și parcărilor) - intervenții menite să descongestioneze circulația, prin reconsiderarea modalităților de utilizare a acestora;

 • 2) înlocuirea și pozarea in subteran a tuturor rețelelor tehnico-edilitare situate în spațiile publice din zona de intervenție a proiectului;

 • 3) o administrare mai bună a domeniului public din zona centrală a Municipiului Timișoara; punerea în valoare a potențialului istoric și arhitectural al clădirilor.

în concluzie:

 • •       Intervențiile propuse nu modifică aspectul, forma și caracteristicile volumetrice generale ale spațiului.

 • •       Intervențiile propuse nu afectează valoarea și importanța istorică a spațiului.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE Șl ANALIZAREA DETALIATĂ A ACESTORA

  • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând

 • a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

Varianta numărul 1 (recomandată)

 • •   Consolidarea pereților de zidărie cu mortar cu adaos slab de var prin cămășuire cu plase în mortar M10 aplicat prin torcetare, după îndepărtarea elementelor ulterior construite și a tencuielilor;

 • •   Consolidarea locală a fundației la extinderea corpului lateral stânga, la alipire de Corp inițial;

 • •   Inspectarea elementelor componente ale tavanului peste SALĂ, cu înlocuirea celor afectate de umiditate sau de fisuri longitudinale care traversează toată secțiunea;

 • •   Rigidizarea planșeului de lemn de peste SALĂ, prin dispunerea unui sistem de contravântuire în plan orizontal.

 • •  Consolidarea elementelor componente ale acoperișului, conform actualelor acțiuni în construcții (căpriori, pane, popi);

 • •  Desființarea ANEXELOR corp C2, C3, C4, C5, C6;

 • •   Păstrarea integrală a clădirii inițiale a vechiului cinematograf.

Varianta numărul 2

La această variantă, soluțiile propuse sunt aceleași soluții enumerate la Varianta numărul 1, aici adăugându-se deasupra sălii mari a cinematografului, o sală mare multifuncțională ce necesită o scară exterioară pentru acces și evacuare, depozitare la nivelul mansardei și un grup sanitar.

Totodată se propune ridicarea cotei finale a învelitorii, fapt ce v-a schimba arhitectura și aspectul inițial al clădirii. Atât fațadele cât și învelitoarea sălii mari vor fi îmbrăcate în panouri sandwich de culoare neagră pentru a fi în aparență o construcție nouă, cu iz modernist și pentru a fi în contrapondere cu țesutul existent construit.

 • b) Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenției propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demolări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Varianta numărul 1 (recomandată)

 • •   Desființarea actualului acoperiș șarpanta;

 • •   Desființarea actualului tavan peste SALA;

 • •   Pastrarea fluxurilor de circulație atat pe orizontala cat si pe verticala;

 • •   înlocuirea invelitorii si subansamblurilor acestora;

 • •  Verificarea elementelor de beton armat supuse încercărilor nedistructive, la noile incarcari conform nrmelor in vigoare

 • •   Refacerea integrala a sistemelor de instalații aferente;

 • •   Refacerea sistemului de canalizare si preluare ape pluviale din amplasament;

 • •   Refacerea sistemului de canalizare ape uzate;

<V /itx           ca           <■/<<<</<<»->»


 • •  Respectarea recomandării din Studiul Geotehnic care prevede:

Pentru evitarea la maxim infiltrarea apelor pluviale în fundația construcției existente, se recomandă reamenajearea spațiului din perimetrul construcției cu o declivitate minimă de scurgere/îndepărtare a apelor pluviale, recompactarea suășimentară a umpluturii, așternerea unui pat de balast de minim 0,20 m și betonarea perimetrului construcției cu lățimea betonării de 1,00 m.

Evitarea plantării arborilor la o distanță de mai puțin de 5m de construcție;

 • •   Refacerea planseului in varianta de planseu de beton armat;

 • •   Refacerea acoperișului cu ferme cu grinzi cu zăbrele, pastrand cota la creasta/coama;

 • •  Asigurarea frontonului de fațada in noua conformare a structurii acoperișului.

Pentru zona interioară:

 • •   se va amenaja intrarea principală cu o casă de bilete, foaier și o depozitare.

 • •  se va reamenaja sala mare a cinematografului, adăugându-se o scenă de aproximativ 30mp pentru activități artistice și un număr de 104 scaune de cinema și 2 locuri pentru persoane cu dizabilități, scaune ce au posibilitatea de a putea fi rabatate și adunate astfel încât întreg spațiul sălii mari să poată fi reorganizat în funcție de necesitate.

 • •   se va construi un spațiu nou alipit de sala mare a cinematografului, ce va găzdui grupurile sanitare pe sexe și un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități.

 • •   un foaier la etaj;

 • •   o cameră de proiecții;

 • •   un birou administrativ.

Pentru zona exterioară:

Mobilierul urban:

Se propune a se realiza:

 • •   indicatoare de orientare spre puncte de interes;

 • •   bănci, coșuri de gunoi, jardiniere, rastel de biciclete, personalizate cu tema „cinema";

 • •   coșuri de gunoi amplasate de-a lungul traseurilor peisagistice

 • •  „ancore" metalice de susținere a sistemului de prindere( cabluri) pentru diverse amenăjari temporare ale spațiului aerian exterior( iluminat festiv, elemente culturale, etc);

 • •   Spații verzi:

 • •   Nu se va interveni! asupra spațiilor verzi existente (cele aflate în nordul și nord estul parcelei studiate).

 • •   Se va amenaja în locul curții betonate un spațiu tip gradină verde cu loc pentru vizionat filme în aer liber.

 • •  Gard viu perimetral, continuu, cu o înălțime de maxim 2 m din lemn câinesc (Ligustrum

 • •  ovalifolium), plantă perenă cu creștere arbustivă ce are un punct de îngheț de -28 grade C.

 • •   Replantare integrală de astfel de plante mature în aliniamente paralele de-a lungul împrejmuirii parcelei;

 • •  Se va realiza un sistem de irigare subteran pentru a se reduce pierderile de apa prin evaporare,

 • •  prevăzut cu acționare automată.

 • •   Având în vedere faptul că piesa centrală, în jurul căreia este creată concepția peisagistică, este aceea de cinematograf, întregul spațiu exterior se va subordona acestei funcțiuni și va creea spații complementare acesteia.

Varianta numărul 2

La această variantă, soluțiile propuse sunt aceleași soluții enumerate la Varianta numărul 1 și se vor avea în vedere surplusurile de materiale necesare instalațiilor și materialelor de construcții pentru supraetajarea propusă.

 • c)  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

 • d)  Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat invecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e)  Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Intervențiile de modernizare a clădirii, cu păstrarea funcțiunii inițiale de CINEMATOGRAF, cuprind:

Din punct de vedere arhitectural se va schimba considerabil geometria și aspectul ansamblului construit, atât la nivelul acoperișului, care va fi reconstruit, având la bază consolidarea tavanului dintr-o placă de beton armat cât și datorită extinderii cu un corp nou ce cuprinde grupurile sanitare . Toate pardoselile vor fi modificate, noul pavaj va avea o formă modernă compusă din pătrate de diferite dimensiuni. Dalele noi vor fi din piatră naturală și de dimnesiuni mari, aproximativ l.OOm x 1.00m,iar restul spațiului exteriore vor fi asemenea unei grădini în care se vor desfășură activități culturale, (ex: teatru, film, mini-concerte muzicale).

Caracterul soluției propuse vizează accesibilitatea la diverse activități culturale ce se pot desfășura concomitent, atât în spațiile interioare, cât și în spațiile exterioare și pot fi realizate în ambele soluții propuse.

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul.

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de execuție a lucrărilor se va desfășura pe o perioadă de 12 luni.

 • 5.4 Costuri estimative ale investiției

b) Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare

Costurile totale ale investiției:

Den. capitol

Valoare(exclusiv TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA)

Cost realizare lucrări

6.517.757,37

1.223.942,66

7.741.700,03

Din care C+M

4.576.216,76

869.481,18

5.445.697,94

c) Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

CjjTt.             <*/c


Conform prevederilor Hotărârii nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, Grupa 1 - CONSTRUCȚII, subgrupa 1.6. Construcții de locuințe și social-culturale, clasa 1.6.8. - Alte construcții de locuințe și social-culturale neregăsite în cadrul subgrupei 1.6., durata normală de funcționare este de 20-30 ani.

Conform celor menționate mai sus, durata normată de viață se poate considera ca fiind 20 de ani.

Durata normală de funcționare = 190 luni.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției

a) Impactul social și cultural

Din acest punct de vedere, investiția are ca scop reabilitarea și punerea în valoare a Cinematografului Fratelia, implicit contribuie la creșterea calității vieții în cartierul Fratelia și un impact social pozitiv. De asemenea, punând în valoare memoria locului și implicit memoria clădirii studiate, se așteaptă la un impact cultural pozitiv ce va atrage aici oameni din toate colțurile Timișoarei și nu numai.

 • b.  Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

Pentru faza de realizare se estimează un număr de 18 angajați ce vor asigura implementarea proiectului.

Pentru faza de operare nu se estimează o creștere a numărului de angajați.

 • c.  Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Prin realizarea investiției impactul asupra mediului va fi pozitiv deoarece proiectul propune soluții prietenoase cu mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Proiectul prevede implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător, astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultate și poluarea accidentală nu vor afecta semnificativ zona din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor pe amplasament în cadrul acestei lucrări, se vor repartiza pe categorii (valorificabile și nevalorificabile) și se vor valorifica conform H.G. nr. 856/2002, prin fișe de evidență a deșeurilor.

Deșeurile nevalorificabile rezultate (moloz, sticlă, cărămizi, etc) vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate și eliminate pe bază de contract între executantul lucrărilor și societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Timișoara sau vor fi transportate în zone indicate de Autoritățile Locale. în situația în care deșeurile nevalorificabile se vor transporta în zonele indicate de primării, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora și numai după transmiterea beneficiarului a respectivului accept.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de încărcare - descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinația și cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predare Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încărcare - descărcare).

Deșeurile valorificabile reziltate din lucrare (metale feroase și neferoare, etc), vor fi predare beneficiarului la sfârșitul lucrărilor pe bază de Proces Verbal predare - primire, împreună cu Fișele de Evidență.

 • 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

<V ZzvC /</?</-MflZc

a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • a.  Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusive prognoze pe termen mediu și lung

 • b.  Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

 • c.  Analiza economică; analiza cost-eficacitate

 • d.  Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza financiară este prezentată în anexa 1 atașată prezentei documentații.

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

 • 6.1.  Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Cu toate că în ambele variante se propune schimbarea completă a învelitorii și reabilitarea și consolidarea întregii clădiri, cea de a doua propunere necesită adăugiri ce constă în costuri suplimentare de aproximativ 25% din valoarea variantei 1.

 • 6.2.  Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Se recomandă VARIANTA 1 - variantă care este mai sustenabilă din punct de vedere economic și constructiv, totodată lăsând posibilitatea de extindere în viitor, atât pe orizontală cât și pe verticală a construcției.

 • 6.3.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

Caracterul soluției propuse vizează accesibilitatea la diverse activități culturale ce se pot desfășura concomitent, atât în spațiile interioare, cât și în spațiile exterioare.

Se propun astfel:

 • 1.  Se va consolida structura de rezistență conform expertiză tehnică.

 • 2.  Se propun lucrări de arhitectură complet noi.

 • 3.  Se vor executa complet toate instalațiile.

 • 4.  Se vor executa lucrările exterioare și împrejmuirea.

 • 5.  Se vor demola complet toate anexele conform proiect.

 • 6.  Din punct de vedere arhitectural, se propun următoarele:

Pentru zona interioară:

-se va amenaja intrarea principală cu o casă de bilete, foaier și o depozitare.

-se va reamenaja sala mare a cinematografului, adăugându-se o scenă de aproximativ 30mp pentru activități artistice și un număr de 104 scaune de cinema și 2 locuri pentru persoane cu dizabilități, scaune ce au posibilitatea de a putea fi rabatate și adunate astfel încât întreg spațiul sălii mari să poată fi reorganizat în funcție de necesitate.

-se va construi un spațiu nou alipit de sala mare a cinematografului, ce va găzdui grupurile sanitare pe sexe și un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități.

-un foaier la etaj;

-o cameră de proiecții;

-un birou administrativ.

Pentru zona exterioară:

Mobilierul urban:

Se propune a se realiza:

 • - indicatoare de orientare spre puncte de interes;

 • - bănci, coșuri de gunoi, jardiniere, rastel de biciclete, personalizate cu tema „cinema";

 • - coșuri de gunoi amplasate de-a lungul traseurilor peisagistice

-„ancore" metalice de susținere a sistemului de prindere( cabluri) pentru diverse amenăjari temporare ale spațiului aerian exterior( iluminat festiv, elemente culturale, etc);

Spații verzi:

 • - Nu se va intervenii asupra spațiilor verzi existente (cele aflate în nordul și nord estul parcelei studiate).

 • - Se va amenaja în locul curții betonate un spațiu tip gradină verde cu loc pentru vizionat filme în aer liber.

 • - Gard viu perimetral, continuu, cu o înălțime de maxim 2 m din lemn câinesc (Ligustrum ovalifolium), plantă perenă cu creștere arbustivă ce are un punct de îngheț de -28 grade C.

 • - Replantare integrală de astfel de plante mature în aliniamente paralele de-a lungul împrejmuirii parcelei;

 • - Se va realiza un sistem de irigare subteran pentru a se reduce pierderile de apa prin evaporare, prevăzut cu acționare automată.

 • - Având în vedere faptul că piesa centrală, în jurul căreia este creată concepția peisagistică, este aceea de cinematograf, întregul spațiu exterior se va subordona acestei funcțiuni și va creea spații complementare acesteia.

a. Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Costurile totale ale investiției:

Den. capitol

Valoare(exclusiv TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA)

Cost realizare lucrări

6.517.757,37

1.223.942,66

7.741.700,03

Din care C+M

4.576.216,76

869.481,18

5.445.697,94

 • b.  Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele și reglementările tehnic în vigoare

Pentru a aprecia viabilitatea de ansamblu a proiectului investițional propus, este necesar să se consolideze toate costurile și beneficiile identificate și cuantificate pentru toate entitățile implicate în proiect. Consolidarea presupune agregarea, într-un singur format, a fluxurilor financiare determinate pentru fiecare entitate. De regulă, aceasta se realizează atât pentru situația „fără proiect", cât și pentru situația „cu proiect", ceea ce permite determinarea rezultatelor marginale ale proiectului, oferind posibilitatea evaluării valorii adăugate rezultată în urma implementării proiectului.

Datele complete ale indicatorilor minimali din punct de vedere financiar se pot găsi în analiza financiară anexată prezentei documentații.

Dată fiind natura proiectului care presupune reabilitarea unui spațiu urban, intervențiile propuse prin scenariul ales urmăresc îndeaproape atingerea țintei obiectivului de investiții.

 • c.  Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Investiție realizată conform reglementărilor tehnice în vigoare

îmbunătățirea condițiilor de viață

Asigurarea accesului la spații recreative de calitate pentru toți locuitorii zonei.

 • d.  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 12 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizare din punct de vedere al asigurării tuturorcerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prezenta documentație tehnico-economică s-a întocmit pe baza H.G. nr. 907/2016 privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normativelor și legislației în vigoare, cum ar fi:

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Horărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea și funcționarea A.N.C.P.I., republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției și a construcțiilor;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Horărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016;

 • -  Ordinul nr. 135/84/76/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

 • -  Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

 • -  Ordinul nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către ISC a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 486/2007 și al Inspectoratului general al Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emitearea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament pentru gospodărirea apelor;

 • -  Ordinul nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „îndumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții";

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursa de finanțare este bugetul local al Municipiului Timișoara.

7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

 • 7.1.  Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Cerificatul de Urbanism nr. 1669 din 23.04.2018 este anexat prezentei documentații.

 • 7.2.  Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară

Planul topografic, vizat O.C.P.L este anexat prezentei documentații.

 • 7.3.  Extrasul de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzut de lege

Este anexat prezentei documentații.

 • 7.4.  Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Se vor anexa avizele de principiu pentru mediul urban, gestiune deșeuri, rețele edilitare - energie electrică, gaze, apă, canalizare, sănătatea populației, securitate la incendiu.

 • 7.5.  Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminiare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de

integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Se va anexa prezentei documentații.

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a.  Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul.

 • b.  Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

Nu este cazul. Se propun lucrări de reparații și reabilitare.

 • c.   Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice Nu este cazul.

 • d.  Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

Nu este cazul întrucât spațiul studiat nu este monument istoric și nu este situat în zona protejată.

 • e.  Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. Nu este cazul.

 

ROMÂNIA                                                                                                                                    

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                            

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                           

PRIMAR

SC2020-…………………

 

 

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

 

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1.       Descrierea situaţiei actuale

Prin HCL nr. 559/20.12.2017, a fost asumat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinaţia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiat între R. A. D. E. F. RomâniaFilm şi Municipiul Timişoara. Prin acest document, Municipiul Timişoara a preluat cinematografele Timiş, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf şi Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt în stare avansată de deteriorare.

Prin preluarea acestor imobile/cinematografe conform protocolului mai sus amintit, Primăria Municipiului Timişoara şi-a luat anagajamentul privind reabilitarea acestor spaţii întrucât sunt dezafectate, iar accesul persoanelor neautorizate este liber, astfel existând pericolul de accidente, incendii ori explozii de gaze, care pot duce la pierderi de vieţi omeneşti şi/sau distrugerea imobilelor. Prin reabilitarea acestor spaţii, Primăria Municipiul Timişoara intenţionează schimbarea acestora în centre multifuncţionale în cadrul cărora să se desfăşoare activităţi culturale, destinate tuturor vârstelor.

 

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Cinematograful Fratelia până în 20.12.2017 a fost administrat de R. A. D. E. F. România. Îm ultimii ani nu a fost folosit iar acest lucru a dus la degradarea lui. Având în vedere că în momentul actual Timişoara se confruntă cu lipsa de spaţii cu destinaţii culturale, este necesar şi oportun ca sălile şi grădinile de spectacol cinematografic să fie redate circuitului socio-cultural, locuitorilor Municipiului Timişoara, prin refuncţionalizarea lor ca şi spaţii culturale.

Spaţiile reabilitate ale cinematografului Fratelia se adresează atât consumatorului cât şi iniţiatorului sau creatorului de evenimente culturale. Poate deveni unul dintre cele mai importante cinematografe ale municipiului Timişoara.

Prin acest proiect, se doreşte ca cinematograful Fratelia să devenină un centru multifuncţional pentru activităţi culturale. Reabiltarea va veni împreună cu dotările ce permit utilizarea acestuia nu numai pentru proiecţii de film, dar şi pentru spectacole, concerte, conferinţe, dezbateri, întâlniri cu cetăţenii ,etc.

Parter:

 

·         zonă intrare

·         sala mare de cinema/spectacole cu scenă

·         spaţii de depozitare

·         grupuri sanitare

·         casă de bilete

·         foaier

Etaj parţial:

 

·         foaier

·         cameră proiecţii

·         birou administrativ

 

 3. Concluzii       

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza D.A.L.I pentru obiectivul DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoaraşi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                              VICEPRIMAR,                               

NICOLAE ROBU                                                                 DAN DIACONU

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU U.I.P.I.C.

SANDA GREBLĂ

 

 

 

 

               COD FO53-03, Ver.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

proiect              fbateua

memorw ȘENERftL

D.A-*-'

y.ulai, nr-40'

•riniun"^^03^’ Mun\c'P'u .

0.


FOAIE DE CAPĂTDenumire proiect:

REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF FRATELIA, STR. IZLAZ, NR. 40, CF 448550, TIMIȘOARA

Beneficiar:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa obiectiv:     STRADA IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA, NR CF 448550

Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/28/1993, C.U.I. Ro 2806363, tel. 0748.022.805

Data elaborării:      Noiembrie 2019

Număr proiect:      553/2019

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.)


Proiectant general:


Șef de proiect:


Arhitectura:


Instalații


LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

• •S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/28/1993, C.U.I. Ro 2806363, tel. 0748.022.805


Arh. Hamza Augustin-Răzvan,

O.A.R. Timiș, TNA 6209, S.C. RHEINBRUCKES.R.L.Ing. Luțaș RăzvanDevize:


Arh. Hamza Augustin-Răzvan


620?

Augustin-Rc HAMZ/ Arhitect cu drept o'e semndturi • A. PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

BORDEROU

MEMORIU GENERAL- DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

(D.A.L.I.)

 • 0. FOAIE DE CAPĂT

LISTA Șl SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul Investiției

 • 1.5. Elaboratorul documentației

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

 • 2.2. Analiză situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a) Descrierea succintă a amplasamentului propus (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan) 13

 • b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

 • c) Date seismice și climatice

 • d) Studii de teren

 • e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • 3.2. Regimul juridic

 • a) Natura proprietății sau titlu asupra construcției existente, inclusive servituți, drept de preempțiune

 • b) Destinația construcției existente

 • c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

14

 • d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici

 • a. Categoria și clasa de importanță

 • b. Cod în lista monumentelor istorice, după caz

c.An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

 • d. Suprafața construită

 • e. Suprafața construită desfășurată

f.Valoarea de inventară construcției

 • g. Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică..............................................................................................15

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • a. Clasa de risc seismic

 • b. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție

 • c. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 • d. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE Șl ANALIZAREA DETALIATĂ A ACESTORA

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând

 • a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • b) Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenției propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demolări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;....................................................................................................................19

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • e) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4 Costuri estimative ale investiției

 • b) Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor

investiții similare

 • c) Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției 21

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției

 • a) Impactul social și cultural...................................................

 • b. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza

de operare 22

c.Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate,

după caz 22

 • 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

 • a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • a. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusive prognoze pe termen mediu și lung

 • b. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

c.Analiza economică; analiza cost-eficacitate

 • d. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

W /Xe /*z7< >►»<*/<


 • a. Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.............................................................................24

 • b. Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele și reglementările tehnic în vigoare...............................................................................24

c.lndicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

îmbunătățirea condițiilor de viață

d. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizare din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.............................................................................24

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite26

 • 7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

 • 7.1. Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară

 • 7.3. Extrasul de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzut de lege

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminiare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

 • b. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

c.Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

 • d. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

 • e. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

 • B. PIESE DESENATE

ARHITECTURĂ

A.01   Plan de încadrare

A.02   Plan de situație existent

A.03   Plan de situație propus

A.04   Plan parter intervenții

A.05   Plan etaj intervenții

A.06   Plan parter propus

A.07   Plan etaj propus

A.08   Plan invelitoare intervenții

A.09   Plan invelitoare propus

A.10 Secțiunea S-01 Intervenții si Propus

A.11   Fațada principala Propus

A.12   Fațada laterala stanga Propus

A.13   Fațada laterala dreapta Propus

A.14   Fațada Posterioara Propus

INSTALAȚII

1.01    Schița instalatii plan parter

1.02    Schița instalatii plan etajDOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

r

INTERVENȚII (D.A.L.I.)

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Denumirea proiectului: „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF FRATELIA, STR. IZLAZ, NR. 40, CF 448550, TIMIȘOARA".

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Ordonatorul principal de credite al prezentei investiții este: MUNICIPIUL TIMIȘOARA.

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4. Beneficiarul Investiției

Beneficiarul investiției este: MUNICIPIUL TIMIȘOARA.

 • 1.5. Elaboratorul documentației

Prezenta documentație este elaborată în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 907/2016 de către S.C. RHEINBRUCKE S.R.L., cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 20A.

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE

  INTERVENȚII

  2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

In anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitala europeana a culturii pentru 2021, astfel asumandu-și revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului. Rețeaua de cinematografe este parte integranta a programului pentru intervenții de infrastructura culturala și este cuprinsa in Dosarul final de candidatură, 2016.

Prin HCL nr. 559/20.12.2017, Consiliul Local al Municipiului Timișoara și-a asumat Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiat intre R. A. D. E. F. RomaniaFilm și Municipiul Timișoara. Prin acest document au fast preluate cinematografele Timiș, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf și Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt in stare avansata de deteriorare.

Având in vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu lipsa de spații cu destinații culturale, este necesar și oportun ca sălile și grădinile de spectacol cinematografic sa fie redate circuitului cultural, locuitorilor Municipiului Timișoara, prin refunctionalizarea lor ca și spații culturale.

 • 2.2. Analiză situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea fostului Cinematograf Fratelia se află în cartierul cu același nume. în momentul de față, situl nu este considerat zonă de protecție, nefiind în vecinătatea mai multor monumente istorice. Clădirea în sine nu este monument istoric, însă poate fi considerată valoroasă din punct de vedere arhitectural având în vedere fațada în stil art deco și structura de beton armat din anii '30 pentru zona cu regim de înălțime P+1E.

Cinema FRATELIA poate fi considerat o structură modernă pentru vremea sa (~1930), o clădire pragmatică unde proiectanții au căutat să exploateze la maximum spațiul. Clădirea cinematografului, este conceputa in sistem sala regim parter, cu zone locale de P+lE-zona tehnica .

în prezent, clădirea esteîntr-o stare avansată de degradare. Majoritatea degradărilor se datorează defectelor de hidroizolație. Sala de spectacol nu este în stare de funcționare.

Tencuiala, pardoseala sunt degradate iar mobilier nu mai exista. în interior, există zone cu pereți și grinzi mucegăite, degradate din cauza infiltrațiilor de apă pluvială. Deși închiriat unei firme private, spațiul este nefolosit de ani de zile

 • 2.3. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Investiția va asigura totodată:

-reabilitarea, modernizarea și reorganizarea spațiilor interioare (zona acces, zona sălii de cinema, zona depozitărilor, spațiile exterioare, curți)

Bilanț teritorial:

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

NR.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA

[UM]

PROCENT

[UM]

1

Suprafața parcela conform CF

1.229

mp

100,00

%

2

Construcții Cinematograf

367,71

mp

28,72

%

3

Spatii verzi

594,11

mp

49,54

%

4

Spatii pavate si parcari

267.18

mp

21,74

%

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a) Descrierea succintă a amplasamentului propus (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Cinematograf Fratelia se află în Municipiul Timișoara, în cartierul Fratelia, Strada Izlaz, nr. 40, Timișoara pe un teren de 1.229 mp, în regim de înălțime P+l.

 • b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Cinematograful este situat în cartierul Fratelia pe strad Izlaz, nr.40. Accesul în cinematograf și spațiile ce aparțin de acesta se face prin parterul clădirii, direct din strada Izlaz. întregul aparat este compus dintr-un hol, casă de bilete și grupuri sanitare. Din acest spațiu se face accesul în sala mare de proiecție. Aceasta se află în apropierea liniei de tramvai 7 care face legătura cu restul orașului.

 • c) Date seismice și climatice

Localitatea se încadrează în zona cu grad de seismicitate de 7,5. „Din punct de vedere tectonic, orașul Timișoara este așezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existența vulcanului stins de la Șanovița, precum și de apele mineralizate din subsolul Timișoarei, cele de la Calacea spre nord și Buziaș-Ivanda în sud."

Terenul este constituit din materiale foarte diverse: argile, prafuri, nisipuri și pietrișuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400-1700 m adâncime și este străbătut de o rețea densă de microfalii, dintre care prezintă interes cea denumită "Falia Timișoara Vest". Solurile sunt de natură aluvionară cu caracteristicile unei stratificați! încrucișate cu apariția predominantă în suprafață a formațiunilor argiloase.

Terenul de pe raza localității moștenește o pânza freatică aflată la o adâncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor înalte.

Zona se caracterizează printr-o climă continental moderată cu influențe mediteraneene.

Temperaturile medii anuale sunt de 109-ll 9 C. Temperaturile medii anuale în ianuarie sunt de -1 9 C și în iulie de 22 9 - 25 9 C.

Cantitatea de precipitații multianuale este de 600 mm. Perioada martie-septembrie prezintă umiditate atmosferică scăzută, valorile variind între 62 % (iulie) și 66,6%(aprilie). Zilele cu soare reprezintă cca 75% din totalul zilelor.

Vântul de nord are frecvență mai mare, urmat de vântul de nord-est. Iernile blânde, fără viscole și verile calde avatajează zona, oferind condiții bune pentru lucrări agricole timpurii.

 • d) Studii de teren

 • i) Studii geotehnice.

Ridicarea topografica s-a întocmit de către ing. topograf Bogdan Cristea. Ridicarea topografica folosește sistem de coordonate Stereo 70. Planșa A02 Plan de situație existent cuprinde planul topografic și lista cu repere în sistem de referință național. Este atașata la documentație.

 • ii) Studii geologice.

în cazul de față, cu ocazia lucrărilor de teren efectuate pe amplasament, au fost identificate depozite aluvionare cuaternare recente (Holocen superior - Actual), acoperite de umpluturi recente, eterogene, necompactate, realizate neorganizat. Dată fiind stratificatia înclinată și încrucișată caracteristica sistemului fluviatil (in care s-au acumulat depozitele străbătute prin foraj) precum și intervenția antropică, succesiunea stratigrafică întâlnită în astfel de depozite poate varia pe distanțe foarte mici!

 • e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente

Sistem centralizat de căldură a orașului: debranșat

Apă caldă: debranșat

Apă rece: debranșat

Instalație electrică: debranșat

Instalație de gaz metan: nu există

Instalație de ventilație: nu există

 • f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Spațiul studiat nu se află în raza protejată de monumente istorice și nu există monumente istorice pe amplasamentul studiat sau în zona imediat învecinată.

 • 3.2. Regimul juridic

 • a) Natura proprietății sau titlu asupra construcției existente, inclusive servituți, drept de preempțiune

Regimul juridic: Proprietar: Municipiul Timișoara

Teren situat în intravilan. Proprietatea Municipiului Timișoara, domeniu public; CF Nr. 448550 (Nr.

CF vechi 421780), Nr. cadastral top: 1917/635-637/a, 1918/635-637/a, cu suprafața terenului 1.229 mp.

 • b) Destinația construcției existente

Situl studiat se află în intravilan, destinația construcției existente fiind: Cinematograf.

Fiind vorba despre o clădire culturală publică, funcțiunea acesteia este una specifică unui spațiu cultural public. Activitățile culturale se desfășoară în sala mare a cinematografului, prin diverse manifestări artistice și culturale.

 • c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

Nu este cazul.

 • d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici

 • a. Categoria și clasa de importanță

Categoria C, clasă de importanță III

 • b. Cod în lista monumentelor istorice, după caz

Nu este cazul

 • c. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Nu este cazul.

 • d. Suprafața construită

Suprafața totală de intervenție: 601 mp.

 • e. Suprafața construită desfășurată

680,18 mp

 • f. Valoarea de inventar a construcției

Această informație nu a fost pusă la dispoziție de către beneficiar.

 • g. Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente. Nu este cazul.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Starea actuala a construcției: fără degradări structurale semnificative, tasări locale cu fisuri în elemente structurale și fațadă, la extindere limita stânga, degradări finisaje, învelitori, izolații. - conform raport de expertiză tehnică nr.01/2020

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 1) Conform PUG aprobat prin HCL 15712002 prelungit prin HCL 131/2017-zona de locuințe pentru maxim doua familii si funcțiuni complementare. Regim de inaltime max. P+2E. POT max.=40%. Spații verzi conform HCL62/2012

 • 2) Pentru întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) se vor respecta prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proeictelor de investiții finanțate din fonduri publice. Intervențiile vor fi realizate după ce a fost consultat material documentar referitor la subiectul în cauză. Indiferent de natura intervenției (structurală, tehnico-edilitară, spațială sau de imagine), ea va fi făcută în spiritul clădirii și întregii zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potențialul, personalitatea, identitatea șl substanța originară. Nu se admit intervenții parțiale la fațade și la acoperișuri, acestea vor fi tratate în mod unitar. La orice refacere a fațadei se va realiza restaurarea ei pe bază de material iconografic de epocă, în sensul reîntregirii ei cu detaliile de arhitectura și decorație dispărute. Cromatica fațadelor va păstra caracterul tradițional. Reabilitarea imobilului se va realiza in mod unitar, pentru toate fațadele, pentru acoperiș (șarpanta și învelitoare) și pentru interiorul clădirii (după caz), in concordanță cu funcțiunea imobilului, lucrările nu vor afecta proprietățile învecinate și domeniul public. Se vor respecta RLU afferent PUG, Codul Civil, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, HCL nr. 6212012, HCL nr. 455/2014 și întreaga legislație în vigoare.

 • 3) Utilități existente în zonă: apa, canal, electricitate, gaz.

 • 4) Circulația pietonală și a vehiculelor, accese auto și parcaje necesareîn incintă conform RLU aferent PUG.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

T CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a. Clasa de risc seismic

Expertul apreciaza o încadrare in Clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi portante;

 • b. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție

Varianta numărul 1. (recomandată)

Din punct de vedere arhitectural, în prima fază se vor demola anexele și garajele alipite construcției principale, apoi se va reabilita imobilul și va fi înlocuit acoperișul, iar în ultima fază se va adauga o construcție ușoară și reversibilă, legată de cinematograf, ce va găzdui grupurile sanitare necesare acestei funcțiuni.

La nivelul spațiilor exterioare se va elimina platforma betonată, în locul acesteia se propune o curte cu spații verzi amenajate și alei cu pavaj modern.

înlocuirea planșeului existent din lemn cu placă din beton armat pentru rigidizarea sălii mari.

învelitoarea existentă necesită înlocuirea integrală, aici se propuneînlocuirea acesteia cu un acoperiș pe structură ușoară tip sandwish cu învelitoare din tablă.

Din punct de vedere al instalațiilor se vor moderniza/înlocui complet rețelele de edilitare (alimentare cu apa și canalizare), instalațiile electrice, termoficare, telecomunicații, hidranți și alte tipuri de curenți slabi.

Din punct de vedere al pavajelor și căilor de acces se vor amenaja accese pentru public și pentru personalul auxiliar, aceștia nefiind obligați să se intersecteze în timpul schimbului de personal.

Varianta numărul 2.

Din punct de vedere arhitectural, în prima fază se vor demola anexele și garajele alipite construcției principale, apoi se va reabilita imobilul și va fi înlocuit acoperișul, iar în ultima fază se va adauga o construcție ușoară și reversibilă, legată de cinematograf, ce va găzdui grupurile sanitare necesare acestei funcțiuni.

La nivelul spațiilor exterioare se va elimina curtea betonată, în locul acesteia se propune o curte cu spații verzi amenajate pentru repausul din timpul pauzelor actelor artistice și alei pavate.

învelitoarea existentă necesită înlocuirea integrală, în această variantă se propune înlocuirea acesteia cu un acoperiș tip terasă circulabilă cu posibilitatea creării unei săli multifuncționale deasupra sălii mari a cinematografului

Din punct de vedere al instalațiilor se vor moderniza/înlocui complet rețelele de edilitare (alimentare cu apă și canalizare), instalațiile electrice, termoficare, telecomunicații, hidranți și alte tipuri de curenți slabi.

Din punct de vedere al pavajelor și căilor de acces se vor amenaja accese pentru public și pentru personalul auxiliar, aceștia nefiind obligați să se intersecteze în timpul schimbului de personal.

 • c. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Consolidarea unor elemente de construcții

Intervențiile de modernizare a clădirii Cinematograf FRATELIA, conform Raport expertiză tehnică Nr. 01/2020, cu păstrarea funcțiunii inițiale de CINEMATOGRAF, cuprind:

VARIANTA MINIMALĂ

 • • Desființarea ANEXELOR corp C2...C6;

 • • Păstrarea fluxurilor de circulație atât pe orizontală cât și pe verticală;

 • • Consolidarea pereților de zidărie cu mortar cu adaos slab de var prin camasuire cu plase in mortar M10 aplicat prin torcetare, după indepartarea elementelor ulterior construite si a tencuielilor;

 • • Consolidarea locala a fundației la extinderea corpului lateral stanga, la alipire de Corp inițial;

 • • Inspectarea elementelor componente ale tavanului peste SALA, cu înlocuirea celor afectate de

umiditate sau de fisuri longitudinale care traversează toata secțiunea;

 • • Rigidizarea planseului de lemn de peste SALA, prin dispunerea unui sistem de contravantuire in plan orizontal.

 • • Consolidarea elementelor componente ale acoperișului, conform actualelor acțiuni in construcții (căpriori, pane, popi);

 • • înlocuirea invelitorii si subansamblurilor acestora;

 • • Verificarea elementelor de beton armat supuse încercărilor nedistructive, la noile încărcări conform nrmelor in vigoare

 • • Refacerea integrala a sistemelor de instalatii aferente;

 • • Refacerea sistemului de canalizare si preluare ape pluviale din amplasament;

 • • Refacerea sistemului de canalizare ape uzate;

 • • Respectarea recomandării din Studiul Geotehnic care prevede:

5 4 Pentru evitarea la maxim infiltrarea apelor pluviale în fundația construcției existente recomadăm reamenajarea spațiului din perimetrul construcție cu o declivitate minimă de scurgere/îndepartare a apelor pluviale, recompactarea suplimentară a umpluturii, așeternerea unui pat de balast de minim 0,20 m și detonarea perimetrului construcției, cu lățimea betonăni de 1.00m.

5.5 Evitarea plantării arborilor la o distanță de mai puțin de 5 m de construcție,

9.2.2.VARIANTA MAXIMALA

o Realizarea VARIANTEI MINIMALE;

o  Desființarea actualului acoperiș șarpanta;

o  Desființarea actualului tavan peste SALA;

o Refacerea planseului in varianta de planseu de beton armat;

o  Refacerea acoperișului cu ferme cu grinzi cu zăbrele, pastrand cota la creasta/coama;

o  Asigurarea frontonului de fațada in noua conformare a structurii acoperișului

9.3. Extinderea cu un Corp de Grupuri sanitare

Extinderea cladiriicu un corp de utilitati sanitare se va realiza in condițiile:

o Respectarea prevederilor din Studiul Geotehnic;

o Realizarea unei structuri independente de clădirea existenta, recomandat zidărie confinata cu planseu de beton armat;

o Adâncimea de fundare va respecta prevederile din Studiul Geotehnic, fiind la alipire egala cu cea a fundațiilor existente;

o Intre fundațiile existente si fundațiile noi se va realiza un rost de 3...5cm umplut cu material compresibil;

o Lucrările de extindere se vor realiza după terminarea lucrărilor de consolidare a clădirii SALA a cinematografului;

Adoptarea VARIANTEI MINIMALE sau MAXIMALE este la atitudinea BENEFICIARULUI.

Expertul Tehnic recomanda VARIANTA MAXIMALA!

d. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

Se impune de asemenea adoptarea unor măsuri tehnologice obligatorii pentru constructor și beneficiar:

 • • toate intervențiile propuse, se vor realiza doar conform proiectului de execuție elaborat de către proiectantul autorizat;

 • • execuția lucrărilor de reabilitare, se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție atestat;

 • • la realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor de construcții;

 • • pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecția muncii și de pază contra incendiilor;

 • • toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea tehnică a obiectivului.

Precizare:

- intervențiile propuse se referă la:

 • 1) reabilitarea, modernizarea și reorganizarea spațiilor publice urbane (zone pietonale, zone destinate traficului auto/biciclete și parcărilor) - intervenții menite să descongestioneze circulația, prin reconsiderarea modalităților de utilizare a acestora;

 • 2) înlocuirea și pozarea in subteran a tuturor rețelelor tehnico-edilitare situate în spațiile publice din zona de intervenție a proiectului;

 • 3) o administrare mai bună a domeniului public din zona centrală a Municipiului Timișoara; punerea în valoare a potențialului istoric și arhitectural al clădirilor.

în concluzie:

 • • Intervențiile propuse nu modifică aspectul, forma și caracteristicile volumetrice generale ale spațiului.

 • • Intervențiile propuse nu afectează valoarea și importanța istorică a spațiului. • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE Șl ANALIZAREA DETALIATĂ A ACESTORA

  • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând

 • a ) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

Varianta numărul 1 (recomandată)

 • • Consolidarea pereților de zidărie cu mortar cu adaos slab de var prin cămășuire cu plase în mortar M10 aplicat prin torcetare, după îndepărtarea elementelor ulterior construite și a tencuielilor;

 • • Consolidarea locală a fundației la extinderea corpului lateral stânga, la alipire de Corp inițial;

 • • Inspectarea elementelor componente ale tavanului peste SALĂ, cu înlocuirea celor afectate de umiditate sau de fisuri longitudinale care traversează toată secțiunea;

 • • Rigidizarea planșeului de lemn de peste SALĂ, prin dispunerea unui sistem de contravântuire în plan orizontal.

 • • Consolidarea elementelor componente ale acoperișului, conform actualelor acțiuni în construcții (căpriori, pane, popi);

 • • Desființarea ANEXELOR corp C2, C3, C4, C5, C6;

 • • Păstrarea integrală a clădirii inițiale a vechiului cinematograf.

Varianta numărul 2

La această variantă, soluțiile propuse sunt aceleași soluții enumerate la Varianta numărul 1, aici adăugându-se deasupra sălii mari a cinematografului, o sală mare multifuncțională ce necesită o scară exterioară pentru acces și evacuare, depozitare la nivelul mansardei și un grup sanitar.

Totodată se propune ridicarea cotei finale a învelitorii, fapt ce v-a schimba arhitectura și aspectul inițial al clădirii. Atât fațadele cât și învelitoarea sălii mari vor fi îmbrăcate în panouri sandwich de culoare neagră pentru a fi în aparență o construcție nouă, cu iz modernist și pentru a fi în contrapondere cu țesutul existent construit.

 • b ) Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenției propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demolări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Varianta numărul 1 (recomandată)

 • • Desființarea actualului acoperiș șarpanta;

 • • Desființarea actualului tavan peste SALA;

 • • Pastrarea fluxurilor de circulație atat pe orizontala cat si pe verticala;

 • • înlocuirea invelitorii si subansamblurilor acestora;

 • • Verificarea elementelor de beton armat supuse încercărilor nedistructive, la noile incarcari conform nrmelor in vigoare

 • • Refacerea integrala a sistemelor de instalatii aferente;

 • • Refacerea sistemului de canalizare si preluare ape pluviale din amplasament;

 • • Refacerea sistemului de canalizare ape uzate;

<V /itx           ca           <■/<<<</<<»->»


 • • Respectarea recomandării din Studiul Geotehnic care prevede:

Pentru evitarea la maxim infiltrarea apelor pluviale în fundația construcției existente, se recomandă reamenajearea spațiului din perimetrul construcției cu o declivitate minimă de scurgere/îndepărtare a apelor pluviale, recompactarea suășimentară a umpluturii, așternerea unui pat de balast de minim 0,20 m și betonarea perimetrului construcției cu lățimea betonării de 1,00 m.

Evitarea plantării arborilor la o distanță de mai puțin de 5m de construcție;

 • • Refacerea planseului in varianta de planseu de beton armat;

 • • Refacerea acoperișului cu ferme cu grinzi cu zăbrele, pastrand cota la creasta/coama;

 • • Asigurarea frontonului de fațada in noua conformare a structurii acoperișului.

Pentru zona interioară:

 • • se va amenaja intrarea principală cu o casă de bilete, foaier și o depozitare.

 • • se va reamenaja sala mare a cinematografului, adăugându-se o scenă de aproximativ 30mp pentru activități artistice și un număr de 104 scaune de cinema și 2 locuri pentru persoane cu dizabilități, scaune ce au posibilitatea de a putea fi rabatate și adunate astfel încât întreg spațiul sălii mari să poată fi reorganizat în funcție de necesitate.

 • • se va construi un spațiu nou alipit de sala mare a cinematografului, ce va găzdui grupurile sanitare pe sexe și un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități.

 • • un foaier la etaj;

 • • o cameră de proiecții;

 • • un birou administrativ.

Pentru zona exterioară:

Mobilierul urban:

Se propune a se realiza:

 • • indicatoare de orientare spre puncte de interes;

 • • bănci, coșuri de gunoi, jardiniere, rastel de biciclete, personalizate cu tema „cinema";

 • • coșuri de gunoi amplasate de-a lungul traseurilor peisagistice

 • • „ancore" metalice de susținere a sistemului de prindere( cabluri) pentru diverse amenăjari temporare ale spațiului aerian exterior( iluminat festiv, elemente culturale, etc);

 • • Spații verzi:

 • • Nu se va interveni! asupra spațiilor verzi existente (cele aflate în nordul și nord estul parcelei studiate).

 • • Se va amenaja în locul curții betonate un spațiu tip gradină verde cu loc pentru vizionat filme în aer liber.

 • • Gard viu perimetral, continuu, cu o înălțime de maxim 2 m din lemn câinesc (Ligustrum

 • • ovalifolium), plantă perenă cu creștere arbustivă ce are un punct de îngheț de -28 grade C.

 • • Replantare integrală de astfel de plante mature în aliniamente paralele de-a lungul împrejmuirii parcelei;

 • • Se va realiza un sistem de irigare subteran pentru a se reduce pierderile de apa prin evaporare,

 • • prevăzut cu acționare automată.

 • • Având în vedere faptul că piesa centrală, în jurul căreia este creată concepția peisagistică, este aceea de cinematograf, întregul spațiu exterior se va subordona acestei funcțiuni și va creea spații complementare acesteia.

Varianta numărul 2

La această variantă, soluțiile propuse sunt aceleași soluții enumerate la Varianta numărul 1 și se vor avea în vedere surplusurile de materiale necesare instalațiilor și materialelor de construcții pentru supraetajarea propusă.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

 • d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat invecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Intervențiile de modernizare a clădirii, cu păstrarea funcțiunii inițiale de CINEMATOGRAF, cuprind: Din punct de vedere arhitectural se va schimba considerabil geometria și aspectul ansamblului construit, atât la nivelul acoperișului, care va fi reconstruit, având la bază consolidarea tavanului dintr-o placă de beton armat cât și datorită extinderii cu un corp nou ce cuprinde grupurile sanitare . Toate pardoselile vor fi modificate, noul pavaj va avea o formă modernă compusă din pătrate de diferite dimensiuni. Dalele noi vor fi din piatră naturală și de dimnesiuni mari, aproximativ l.OOm x 1.00m,iar restul spațiului exteriore vor fi asemenea unei grădini în care se vor desfășură activități culturale, (ex: teatru, film, mini-concerte muzicale).

Caracterul soluției propuse vizează accesibilitatea la diverse activități culturale ce se pot desfășura concomitent, atât în spațiile interioare, cât și în spațiile exterioare și pot fi realizate în ambele soluții propuse.

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul.

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de execuție a lucrărilor se va desfășura pe o perioadă de 12 luni.

 • 5.4 Costuri estimative ale investiției

b) Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare

Costurile totale ale investiției:

Den. capitol

Valoare(exclusiv TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA)

Cost realizare lucrări

6.517.757,37

1.223.942,66

7.741.700,03

Din care C+M

4.576.216,76

869.481,18

5.445.697,94

c) Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

CjjTt.             <*/c


Conform prevederilor Hotărârii nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, Grupa 1 - CONSTRUCȚII, subgrupa 1.6. Construcții de locuințe și social-culturale, clasa 1.6.8. - Alte construcții de locuințe și social-culturale neregăsite în cadrul subgrupei 1.6., durata normală de funcționare este de 20-30 ani.

Conform celor menționate mai sus, durata normată de viață se poate considera ca fiind 20 de ani.

Durata normală de funcționare = 190 luni.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției

 • a) Impactul social și cultural

Din acest punct de vedere, investiția are ca scop reabilitarea și punerea în valoare a Cinematografului Fratelia, implicit contribuie la creșterea calității vieții în cartierul Fratelia și un impact social pozitiv. De asemenea, punând în valoare memoria locului și implicit memoria clădirii studiate, se așteaptă la un impact cultural pozitiv ce va atrage aici oameni din toate colțurile Timișoarei și nu numai.

 • b. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

Pentru faza de realizare se estimează un număr de 18 angajați ce vor asigura implementarea proiectului.

Pentru faza de operare nu se estimează o creștere a numărului de angajați.

 • c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Prin realizarea investiției impactul asupra mediului va fi pozitiv deoarece proiectul propune soluții prietenoase cu mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Proiectul prevede implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător, astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultate și poluarea accidentală nu vor afecta semnificativ zona din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor pe amplasament în cadrul acestei lucrări, se vor repartiza pe categorii (valorificabile și nevalorificabile) și se vor valorifica conform H.G. nr. 856/2002, prin fișe de evidență a deșeurilor.

Deșeurile nevalorificabile rezultate (moloz, sticlă, cărămizi, etc) vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate și eliminate pe bază de contract între executantul lucrărilor și societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Timișoara sau vor fi transportate în zone indicate de Autoritățile Locale. în situația în care deșeurile nevalorificabile se vor transporta în zonele indicate de primării, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora și numai după transmiterea beneficiarului a respectivului accept.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de încărcare - descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinația și cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predare Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încărcare - descărcare).

Deșeurile valorificabile reziltate din lucrare (metale feroase și neferoare, etc), vor fi predare beneficiarului la sfârșitul lucrărilor pe bază de Proces Verbal predare - primire, împreună cu Fișele de Evidență.

 • 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

 • a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • a. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusive prognoze pe termen mediu și lung

 • b. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

 • c. Analiza economică; analiza cost-eficacitate

 • d. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza financiară este prezentată în anexa 1 atașată prezentei documentații.

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Cu toate că în ambele variante se propune schimbarea completă a învelitorii și reabilitarea și consolidarea întregii clădiri, cea de a doua propunere necesită adăugiri ce constă în costuri suplimentare de aproximativ 25% din valoarea variantei 1.

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Se recomandă VARIANTA 1 - variantă care este mai sustenabilă din punct de vedere economic și constructiv, totodată lăsând posibilitatea de extindere în viitor, atât pe orizontală cât și pe verticală a construcției.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

Caracterul soluției propuse vizează accesibilitatea la diverse activități culturale ce se pot desfășura concomitent, atât în spațiile interioare, cât și în spațiile exterioare.

Se propun astfel:

 • 1. Se va consolida structura de rezistență conform expertiză tehnică.

 • 2. Se propun lucrări de arhitectură complet noi.

 • 3. Se vor executa complet toate instalațiile.

 • 4. Se vor executa lucrările exterioare și împrejmuirea.

 • 5. Se vor demola complet toate anexele conform proiect.

 • 6. Din punct de vedere arhitectural, se propun următoarele:

Pentru zona interioară:

 • - se va amenaja intrarea principală cu o casă de bilete, foaier și o depozitare.

 • - se va reamenaja sala mare a cinematografului, adăugându-se o scenă de aproximativ 30mp pentru activități artistice și un număr de 104 scaune de cinema și 2 locuri pentru persoane cu dizabilități, scaune ce au posibilitatea de a putea fi rabatate și adunate astfel încât întreg spațiul sălii mari să poată fi reorganizat în funcție de necesitate.

 • - se va construi un spațiu nou alipit de sala mare a cinematografului, ce va găzdui grupurile sanitare pe sexe și un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități.

 • - un foaier la etaj;

 • - o cameră de proiecții;

 • - un birou administrativ.

Pentru zona exterioară:

Mobilierul urban:

Se propune a se realiza:

 • - indicatoare de orientare spre puncte de interes;

 • - bănci, coșuri de gunoi, jardiniere, rastel de biciclete, personalizate cu tema „cinema";

 • - coșuri de gunoi amplasate de-a lungul traseurilor peisagistice • - „ancore" metalice de susținere a sistemului de prindere( cabluri) pentru diverse amenăjari temporare ale spațiului aerian exterior( iluminat festiv, elemente culturale, etc);

Spații verzi:

 • - Nu se va intervenii asupra spațiilor verzi existente (cele aflate în nordul și nord estul parcelei studiate).

 • - Se va amenaja în locul curții betonate un spațiu tip gradină verde cu loc pentru vizionat filme în aer liber.

 • - Gard viu perimetral, continuu, cu o înălțime de maxim 2 m din lemn câinesc (Ligustrum ovalifolium), plantă perenă cu creștere arbustivă ce are un punct de îngheț de -28 grade C.

 • - Replantare integrală de astfel de plante mature în aliniamente paralele de-a lungul împrejmuirii parcelei;

 • - Se va realiza un sistem de irigare subteran pentru a se reduce pierderile de apa prin evaporare, prevăzut cu acționare automată.

 • - Având în vedere faptul că piesa centrală, în jurul căreia este creată concepția peisagistică, este aceea de cinematograf, întregul spațiu exterior se va subordona acestei funcțiuni și va creea spații complementare acesteia.

a. Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Costurile totale ale investiției:

Den. capitol

Valoare(exclusiv TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA)

Cost realizare lucrări

6.517.757,37

1.223.942,66

7.741.700,03

Din care C+M

4.576.216,76

869.481,18

5.445.697,94

b. Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele și reglementările tehnic în vigoare

Pentru a aprecia viabilitatea de ansamblu a proiectului investițional propus, este necesar să se consolideze toate costurile și beneficiile identificate și cuantificate pentru toate entitățile implicate în proiect. Consolidarea presupune agregarea, într-un singur format, a fluxurilor financiare determinate pentru fiecare entitate. De regulă, aceasta se realizează atât pentru situația „fără proiect", cât și pentru situația „cu proiect", ceea ce permite determinarea rezultatelor marginale ale proiectului, oferind posibilitatea evaluării valorii adăugate rezultată în urma implementării proiectului.

Datele complete ale indicatorilor minimali din punct de vedere financiar se pot găsi în analiza financiară anexată prezentei documentații.

Dată fiind natura proiectului care presupune reabilitarea unui spațiu urban, intervențiile propuse prin scenariul ales urmăresc îndeaproape atingerea țintei obiectivului de investiții.

 • c. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Investiție realizată conform reglementărilor tehnice în vigoare

îmbunătățirea condițiilor de viață

Asigurarea accesului la spații recreative de calitate pentru toți locuitorii zonei.

 • d. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 12 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizare din punct de vedere al asigurării tuturor

cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prezenta documentație tehnico-economică s-a întocmit pe baza H.G. nr. 907/2016 privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normativelor și legislației în vigoare, cum ar fi:

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

 • - Horărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea și funcționarea A.N.C.P.I., republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției și a construcțiilor;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Horărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016;

 • - Ordinul nr. 135/84/76/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

 • - Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

 • - Ordinul nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către ISC a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 486/2007 și al Inspectoratului general al Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emitearea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament pentru gospodărirea apelor;

 • - Ordinul nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „îndumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții";

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursa de finanțare este bugetul local al Municipiului Timișoara.

 • 7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

 • 7.1. Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Cerificatul de Urbanism nr. 1669 din 23.04.2018 este anexat prezentei documentații.

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară

Planul topografic, vizat O.C.P.L este anexat prezentei documentații.

 • 7.3. Extrasul de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzut de lege

Este anexat prezentei documentații.

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Se vor anexa avizele de principiu pentru mediul urban, gestiune deșeuri, rețele edilitare - energie electrică, gaze, apă, canalizare, sănătatea populației, securitate la incendiu.

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminiare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de

HEINBRUCKE

j V AKCIII I El I UKL

integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Se va anexa prezentei documentații.

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul.

 • b. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

Nu este cazul. Se propun lucrări de reparații și reabilitare.

 • c. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

Nu este cazul.

 • d. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

Nu este cazul întrucât spațiul studiat nu este monument istoric și nu este situat în zona protejată.

 • e. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

s.u.I.P.i.C

                                                                                                                                                 

SC2020-.........../03.02.2020                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:      /          .2020

 

 

 

 

                        PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “ DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara

            „D.A.L.I pentru obiectivul de ,,DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara”

întocmit de S.C. RHEINBRUCKE S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

 

            Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 12 luni.

 

            Valoarea totala a investitiei :            7.741.700,03 lei (inclusiv TVA)

 

            Din care constructii montaj C+M     5.445.697,94 LEI (inclusiv TVA)

 

 

            Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

 

-          Suprafaţă teren = 1229mp.

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

ŞEF SERVICIU,                                                        CONSILIER S.U.I.P.I.C.,

Sanda Greblă                                                              Alexandra Cădariu