Hotărârea nr. 68/2020

68/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii"
Hotararea Consiliului Local 68/18.02.2020
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020 3624/14.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3624/14.02.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-3624/14.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.107/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii";
Având în vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.5/22.03.2019 - Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de investiţii;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. 4 lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTEArt. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii", potrivit proiectului nr. 7/2019 întocmit de SC HENTZA BUSINESS SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba Anexa 2 privind descrierea sumara a investitiei "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii" propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 3: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din fonduri de la bugetul local.

Art. 4: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 476/15.12.2009 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Bv.Cetăţii - Timişoara".

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generale Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa 2 la HCL nr. ..

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

  • I.   DATE GENERALE

Denumire proiect: „Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, traseul 4 - B-dul Cetății”

Amplasament: Timișoara, Bulevardul Cetății - traseul 4

Titularul investiției: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

  • II.   DATE TEHNICE

Investiția vizează modernizarea liniilor de tramvai si reabilitarea sistemului rutier existent, având ca limite: intresecția cu Calea Bogdanestilor si intersecția cu Calea Torontalului.

Modernizarea tramei stradale are ca obiectiv creșterea calității vieții în cadrul spațiului urban prin sporirea accesibilității, mobilității, atractivității și prin îmbunătățirea confortului și a imaginii urbane de ansamblu.

Prin proiect se vor realiza următoarele:

refacerea caii de tramvai prin realizarea unei structuri noi, care sa ofere un serviciu de transport sigur si confortabil;

se va moderniza statia de subredresare care va alimenta cu energie electrică linia cale modernizată;

reabilitarea sistemului rutier existent;

realizarea de piste pentru biciclete pe fiecare sens de deplasare;

- reabilitarea trotuarelor;

amenajare spațiilor verzi adiacente.

  • III.  INDICATORI VALORICI

Valoarea totală a investiției (TVA inclus): 87.101.614,25 lei, din care C+M: 70.159.938,21 lei.

  • IV.  DESCRIEREA INVESTIȚIEI

în prezent linia de tramvai existenta pe Bulevardul Cetatii este o linie cale in platforma proprie amplasată central străzii, pe traverse, cu stâlpii rețelei de contact amplasați lateral pe ambele parti in afara carosabilului, iar in zona Calea Torontalului exista o bucla de întoarcere avand calea de rulare simpla in platforma proprie.

Traficul rutier se desfasoara pe 4 benzi de circulație cu 2 benzi pe sens, Bulevardul Cetatii fiind o strada de categoria a Il-a ce face parte din inelul 3 de circulație. Circulația nu este asigurata in condiții optime.

Prin realizarea lucrărilor propuse se urmărește creșterea confortului calatorilor care utilizează transportul public, marirea vitezei mijloacelor de transport in comun si amenajarea pistelor de biciclete, a trotuarelor si spatiilor verzi.

In urma reabilitării liniei de tramvai și modernizării tramelor stradale, se vor obține următorii parametrii tehnico-funcționali:

Linie cale dublă tramvai = 1568,82 m

Suprafață carosabil modernizată = 25.800,94 mp

Suprafață trotuare - 12.991,45 mp

Piste pentru biciclete - 3.590,62 mp

Spatii verzi = 20.530,79 mp.

Traseul liniei ce urmeaza a se reabilita va urmări traseul liniei de tramvai existente, ca linie de tramvai proprie cu suprastructura caii inierbata, cu fundație pe longrine si spatii verzi cu pomi ce incadreaza calea de tramvai. Se vor monta stâlpi de susținere a liniei de alimentare a tramvaiului intre cele doua linii de tramvai.

Reabilitarea in totalitate a instalațiilor de alimentare cu energie electrica a liniei aeriene de contact a rețelei de tramvaie presupune realizarea lucrărilor de construcții si montaj a substatiei de transfomare si redresare precum si a rețelei de cabluri de curent continuu.

Platforma carosabilului va ramane pe amplasamentul existent.

Se vor amenaja spatii verzi prin acoperire cu covor de gazon si plantarea unui număr sporit de arbori, trotuare, piste pentru biciclete pe toata lungimea traseului, pe ambele sensuri de deplasare, precum si cai de acces la proprietăți.

Director D.G.D.P.P.R.U.

bch:

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-

Bd, C.D. Loga tir. 1,300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300. fax:+40 256 493 017 e-mail: pritnariatmLa.prinwriatnt.fo internet: www.primuriarm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, traseul 4 - B-dul Cetății”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.

Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timișoara, traseul 4 - B-dul Cetății”, facem următoarele precizări:

Transportul cu tramvaiul în Municipiul Timișoara, gestionat de SC Socitatea de Transport Public Timișoara SA, are o deosebită importanță dat fiind faptul că, în prezent, se înregistrează un număr de aproximativ 52 milioane de călători transportați anual din totalul de 90 milioane de călători transportați cu toate mijloacele de transport în comun.

Transportul cu tramvaiul asigură o capacitate ridicată de transport călători, în condițiile unui consum specific redus de resurse, a unei viteze de exploatare și siguranțe sporite. Soluția de transport public cu tramvaiul asigură preluarea fluxurilor de călători în condițiile unor consumuri energetice mai reduse decât cele cu autobuzele și a unor cheltuieli de exploatare mai scăzute, fapt care justifică investițiile în reabilitarea liniilor de tramvai existente.

In acest moment, deficiențele acumulate în timp și exploatarea în continuare a liniilor învechite din punct de vedere tehnic determină producerea de zgomote și vibrații care conduc inevitabil Ia deteriorarea tramvaielor, a perimetrului liniei, a drumurilor și podurilor dar și a clădirilor din vecinătatea liniilor. In cazul neintervenției pentru reabilitarea liniei cale tramvai, consecințele care trebuie luate în calcul sunt: creșterea în continuare a întreruperilor de circulație pentru remedieri, creșterea numărului de deraieri și deranjamente, creșterea numărului de personal de întreținere și revizie a tramvaielor, dar și imposibilitatea introducerii de tramvaie moderne în circulație.

Studiul de fezabilitate intocmit de către SC Iprotim SA a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 476/15.12.2009. Din anul 2009 și până în prezent au intervenit mai multe situații, cum ar fi rata inflației, modificarea cotei TVA și modificările legislative, care au determinat întocmirea unui nou studiu de fezabilitate.

Din experiențele anterioare, s-a constatat necesitatea reabilitării în concordanță atât a liniilor cale de rulare a tramvaiului cât și a drumurilor aferente și obiectivelor din imediata vecinătate a acestor, într-un tot unitar, din acest punct de vedere prezentul studiu de fezabilitate fiind mult mai complex și mai amplu decât cel aprobat prin H.C.L. nr. 476/15.12.2009.

Obiectivul proiectului propus este realizarea unui plan de dezvoltare inovativ și durabil pentru Timișoara, care să aibă în vedere integrarea tuturor tipurilor de trafic, precum și a spațiului public, pentru a crea condițiile necesare asigurării unui transport de calitate și care să permită materializarea țintelor descrise în planul de dezvoltare strategică a municipiului Timișoara.

în acest context s-a procedat la elaborarea unui nou studiu de fezabilitate către SC Hentza Business SRL, care a fost donat de către operatorul de transport SC Socitatea de Transport Public Timișoara SA. conform HCL nr. 107/19.03.2019 privind acceptarea donației de către Municipiului Timișoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe B-dul Cetății - Timișoara".

Conform acestuia, investiția vizează modernizarea întregului ansamblu rutier si a liniilor de tramvai, inclusiv a substatiei de redresare care va alimenta cu energie electrică linia cale modernizată, reabilitarea sistemului rutier existent, realizarea de piste pentru biciclete pe fiecare sens de deplasare, realizarea de trotuare, refacerea spațiilor verzi si montarea unor semne de circulație cu scop de avertizare si informare a participantilor la trafic.

Potrivit art. 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadm al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

Conform art. 7 alin. (5) și (6) din HG nr. 907/2016 pentru indicatorii tehnico-economici: indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile și intervalele în care se pot încadra acestea, în funcție de specificul obiectivului de investiții și în conformitate cu normele și reglementările tehnice în vigoare. In situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute ta alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, in conformitate cu art. 129 alin. (4) pct. e, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 pivind Codul administrativ, consiliul local „aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrațiv-teritoriale”.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, considerăm că proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, traseul 4 - B-dul Cetății”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU P.E., LOREDAN^SIBIAN


ȘEF BIROU (^.M.P.E., NASTASICONSILIER B.G.M.I'.E

TEODORĂ GENTIMIR

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. &&

Bd. C.D, Logo, nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:-40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, traseul 4 - B-dul Cetății”

  • 1. Descrierea situației actuale

Proiectul „Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, traseul 4 - B-dul Cetății” face parte dintr-o abordare complexă care vizează creșterea calității sistemului de transport public in Municipiul Timișoara.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului este aducerea stării zonei la un nivel optim de utilizare din punct de vedere al traficului rutier si amenajarea spațiilor destinate deplasării pietonilor si bicicliștilor. Prin realizarea lucrărilor propuse se urmărește creșterea confortului calatorilor care utilizează transportul public, marirea vitezei mijloacelor de transport in comun, asigurarea unei parti carosabile fiabile, care sa corespunda capacitatii de preluare a traficului din zonă, amenajarea pistelor de bicicliști in afara carosabilului, amenajarea trotuarelor pentru a asigura o zona atractivă pentru persoanele care se deplasează pe jos și, nu in ultimul rând, amenajarea spatiilor verzi adiacente căii de tramvai și trotuarelor.

în aceste condiții, este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, precum și anexa cuprinzând descrierea sumară a investiției, conform proiectului nr.7/2019 întocmit de SC HENTZA BUSINESS SRL.

  • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, traseul 4 - B-dul Cetății”., ANEXA nr.l La Hotărârea nr.6/

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Denumirea obiectivului de investiții: „Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, traseul 4 - B-dul Cetății”

Amplasament: Municipiul Timișoara, Bulevardul Cetatii

Beneficiar: Municipiul Timișoara

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se realizează din bugetul local.

Valoarea totală a investiției:

Valoarea totală, inclusiv TVA, este 87.101.614,25 lei din care construcții montaj (C+M)

70.159.938,21 Iei.

Capacități (în unități fizice):

Linie cale dublă tramvai = 1.568,82 m

Carosabil = 25.800,94 mp

Trotuar = 12.291,45 mp

Piste pentru biciclete = 3.590,62 mp

Spații verzi = 20.530,79 mp.

Durata de realizare a investiției:

Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 30 luni.

DIRECTOR^D.G.D.P.P.R.U,