Hotărârea nr. 67/2020

67/18.02.2020 Privind acordarea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara lui Gelu Mircea Stan
Hotararea Consiliului Local 67/18.02.2020
Privind acordarea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara lui Gelu Mircea Stan


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, SC2020 - 3627 din 14.02.2020 ,al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 3627 din data de 14.02.2020 al .Directiei Comunicare-Relationare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 17.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 3627/17.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Având în vedere Adresa cu nr . SC2020-001897 din 28.01.2020, a Radio România Timişoara, prin domnul Mihai Anghel;
În conformitate cu Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.138 din data de 18.10.2016;
Având în vedere prevederile 129 alin.(13) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă post - mortem Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara lui Gelu Mircea Stan, pentru întreaga activitate artistică dedicată promovării artei şi culturii timişorene şi bănăţene.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.