Hotărârea nr. 64/2020

64/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 64/18.02.2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Nr. SC2020- 3497/13.02.2020 de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate Nr. SC2020- 3497 din data de 13.02.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate Nr.SC2020- 3497/13.02.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020- 3497/13.02.2020 din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul tehnic nr. 49/28.06.2018 al Comisiei Tehnico-Economică - Fişa tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 20 alin (1) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), (2), lit.c), alin.7 lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) şi art. 139, alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentaţia tehnico-economica cu indicatorii tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. asa cum sunt prevazuti in Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general actualizat, pentru obiectivul de investiţii "Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara"- POR 10/10/1b, Timişoara, mun. Timişoara, jud. Timiş", întocmit de S.C. SDAC Studio S.R.L, Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3: Se aproba descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara", conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale si Baze Sportive şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare executării lucrării

Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara

Beneficiar

Primaria Municipiului Timisoara

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

0.19

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLU

Cheltuieli pentru obtinerea si

L 1 amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

12,666.60

2,406.65

15,073.25

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor

Total capitol 1

12,666.60

2,406.65

15,073.25

CAPITOLUL 2

Cheltuilei pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

55,427.92

10,531.30

65,959.22

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

3.1.1.

Studii de teren

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3.

Alte studii specifice

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

7,316.81

7,316.81

3.3

Expertiza tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

14,633.62

2,780.39

17,414.01

3.5

Proiectare

245,113.19

46,571.51

291,684.70

3.5.1.

Tema de proiectare

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

3.5.4.

Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

36,584.06

6,950.97

43,535.03

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

29,267.25

5,560.78

34,828.03

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de executie

179,261.88

34,059.76

213,321.64

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

1

2

3

4

5

3.7

Consultanta

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2.

Auditul financiar

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.8

Asistenta tehnica

120,727.39

22,938.20

143,665.59

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

65,851.30

12,511.74

78,363.04

3.8.1.1.

Pe perioada de executie a lucrarilor

58,534.49

11,121.55

69,656.04

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

7,316.81

1,390.19

8,707.00

3.8.2.

Dirigentie de santier

54,876.09

10,426.46

65,302.55

Total capitol 3

437,791.01

81,790.10

519,581.11

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Constructii si instalatii

8,335,625.60

1,583,768.86

9,919,394.46

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

88,962.00

16,902.78

105,864.78

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

901,687.65

171,320.65

1,073,008.30

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotari

831,588.41

158,001.80

989,590.21

4.6

Active necorporale

45,991.76

8,738.43

54,730.19

Total capitol 4

10,203,855.43

1,938,732.52

12,142,587.95

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

182,920.29

34,754.85

217,675.14

5.1.1.

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

109,752.17

20,852.91

130,605.08

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii santierului

73,168.12

13,901.94

87,070.06

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

193,399.84

193,399.84

5.2.1.

Comisioanele si dobanzile afererente creditului bancii finantatoare

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

43,012.17

43,012.17

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

8,602.43

8,602.43

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC

43,012.17

43,012.17

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

98,773.07

98,773.07

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

431,011.37

81,892.16

512,903.53

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

18,000.00

3,420.00

21,420.00

Total capitol 5

825,331.50

120,067.01

945,398.51


0356/402429

1

2

3

4

5


CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

Total capitol 6


TOTAL GENERAL

11,535,072.46

2,153,527.58

13,688,600.04

din care:

C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

8,602,434.30

1,634,462.50

10,236,896.80

Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro=

4.6399 lei


întocmitBeneficiar

Primaria Municipiului Timișoara


Anexa 2 la HCL nr.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI 9


DENUMIRE PROIECT:

AMPLASAMENT:

PROPRIETAR:

BENEFICIAR:

PROIECTANT GENERAL

FAZA DE PROIECTARE

PROIECT NR.

DATA         ELABORĂRII

PROIECTULUI


"Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara"- POR 10/10/1 b

Localitatea Timișoara, str. Uranus, nr. 14, Jud. Timiș CF 446325 Timișoara, Nr.CAD.446325

Primăria Municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

SDAC Studio S.R.L.

str.Circumvalațiunii, nr. 39, sc. C, ap. 14

Timișoara

Studiu de fezabilitate [S.F.]

12/2018

Iunie 2018


CONTRACT NR.


17 din 02.03.2018


A. Situația existentă și


necesitatea


realizării


obiectivului/proiectului de investiții

Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș.

Liceul Waldorf Timișoara a fost înființat în anul 1991 ca școală de stat, cu specific de pedagogie alternativă. în cadrul Liceului se întâlnesc toate formele de învățământ preuniversitar: grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu.

Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziția elevilor din Timișoara spații care găzduiesc o grădinița, o școală primară, una gimnazială și un liceu. Aceste spații se regăsesc în clădirile construite pe terenul adiacent investiției propuse, având însă un număr insuficient de săli de clasă și laboratoare și o dotare materială care să acopere cererea existentă și să asigure o bună desfășurare a procesului de învățământ primar, gimnazial și liceal.

Ca urmare a observațiilor făcute, s-a întocmit de către proiectant și beneficiarul investiției o temă prin care s-au stabilit principalele lucrări necesare în vederea îmbunătățirii situației descrise. în consecință s-a stabilit necesitatea construirii unui corp nou de clădire care să cuprindă un număr suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învățământ, precum și dotarea acesteia cu toate materialele și echipamentele didactice necesare.

Prezentul proiect este oportun și necesar deoarece elevii actuali și viitori ai Liceului Waldorf Timișoara, în calitate de principali beneficiari ai proiectului, respectiv personalul didactic care deservește unitatea școlară, se confruntă/se vor confrunta zilnic cu următoarele neajunsuri și inconveniente:

 • 1.  Existenta unei infrastructuri educaționale fizice neadecvate, insuficientă si incapabilă să asigure un mediu de predare-învățare sănătos și un nivel adecvat de stimulare al participanților la procesul educațional. Aceasta cu atât mai mult cu cât este general acceptat ca infrastructura de educație și formare reprezintă un factor esențial al procesului educațional, care are efect direct asupra elevilor, asupra interesului acestora față de școală și a rezultatelor școlare obținute. Datorită cererii tot mai mari de locuri la înscrierea în clasa pregătitoare, începând cu anul școlar 2015-2016 s-a început dublarea numărului de clase. Astfel spațiile au devenit insuficiente, clasele de liceu, unde nevoia de mișcare este mai redusă, ajungând în spații sub standardele de volum de spațiu și aer necesar.

 • 2. Nu există spații dedicate pentru laboratoare de științe (fizică/chimie/biologie/TIC) și o dotare completă cu materiale didactice și echipamente corespunzătoare în acest sens, care să permită realizarea de către elevi de multiple aplicații practice și stabilirea legăturii între noțiunile teoretice și lumea reală. Nu există spații dedicate pentru cabinete didactice (geografie/geologie/astronomie,istorie), ateliere (sculptură/modelaj, pictură, lucru manual), o sală de muzică pentru cor și studiul instrumentelor, o sală pentru euritmie, precum și o sală suplimentară în care să se poată desfășura atât orele de educație fizică, cât și serbările, piesele de teatru și toate celelalte evenimente cltural-artistice organizate în cadrul școlii.

Menționăm că, planurile-cadru ale alternativei educaționale Waldorf au în vedere competențele fundamentale, care sunt dezvoltate și stimulate în ciclul primar, având ca bază antropologia lui Rudolf Steiner precum și recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 2006 privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe întreg parcursul vieții.

în centrul demersului pedagogic din cadrul alternativei educaționale Waldorf se află copilul și dezvoltarea capacităților lui creative, a abilităților lui sociale, a capacității de a deveni un om independent și echilibrat. Pentru a dezvolta toate aceste capacități și abilități în copil, abordarea pedagogică include o pondere ridicată a muncii practice, artistice și a observării. Pentru acestea esențiale sunt mijloacele educaționale (hărți, eșantioane, atlase și alte surse științifice) păstrate și prezentate în spații adecvate, precum cabinete și laboratoare. Cadrul didactic care predă în cadrul Liceului Waldorf Timișoara și-a creat deja o bază de dotare de diverse materiale didactice (hărți, eșantioane, etc.), care necesită un spațiu dedicat pentru a fi depozitate și ușor accesibile în cadrul demersului pedagogic.

De asemenea adaugam că, în pedagogia Waldorf disciplinele sunt considerate mijloace de înțelegere a individualității fiecărui copil și de dezvoltare liberă și armonioasă a acestuia. Din acest motiv în pedagogia Waldorf, pe lângă disciplinele întâlnite în învățământul de masă, sunt introduse în planurile cadru specifice (OMEN nr. 4825/28.10.2014 pentru ciclul primar și OMEN 5290/28.12.2001) discipline specifice.

Disciplinele specifice pedagogiei Waldorf sunt:

 • - desenul de forme (la ciclul primar),

 • - euritmia (la ciclul primar și secundar),

 • - cunoștințe despre ținutul natal (materie la clasa a IV-a, care cuprinde geografia și istoria),

 • - geologia (clasa a Vl-a),

 • - astronomia (clasa a Vl-a).

La clasele pregătitoare, I și a ll-a, se studiază integrat la disciplină Matematică și conținuturi care se referă la explorarea mediului.

 • 3. Nu există un spațiu și dotările necesare care să permită elevilor accesul și utilizarea tehnologiei informatice și de comunicare. Dotarea actuală a unității de învățământ este așadar neconformă și neadaptată societății informaționale și societății cunoașterii. Conform planului-cadru pentru învățământul gimnazial alternativ Waldorf, disciplina TIC se predă la nivelul gimnaziului ca disciplină în cadrul curricumului la decizia școlii, cu o alocare de o oră/săptămână. Programa școlară se orientează după cea aprobată la nivel național pentru învățământul gimnazial, astfel încât elevii să dobândească competențele-cheie TIC, pentru a se conforma strategiilor la nivel național și european. în acest sens existența unui laborator de TIC dotat la nivelul tehnologic actual necesar procesului educațional este esențial.

 • 4. Neajunsuri există și în ceea ce privește asigurarea dotărilor și materialelor didactice necesare pentru asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare și a unui proces de predare învățare înalt calitativ. Pentru anumite discipline, materialele didactice existente sunt puține, unele dintre ele învechite și uzate, folosite pe parcursul a nenumărate generații, necesitând atât înlocuirea componentelor uzate cât și completarea cu categorii noi de materiale didactice specifice.

 • 5. Având în vedere numărul tot mai mare de elevi înscriși la Liceul Waldorf, este necesară punerea la dispoziție a unei săli suplimentare de sport și dotarea cu material sportiv adecvat acesteia, având în vedere importanța orelor de educație fizică pentru sănătatea elevilor și dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generații. în plus este necesar un spațiu adecvat și suficient care să poate fi utilizat ca sală de spectacole pentru serbările de prezentare a celor învățate în cadrul epocilor, la ciclul primar și gimnazial, respectiv pentru concertele și piesele de teatru ale elevilor din ciclul gimnazial precum și pentru serbările și evenimentele organizate la nivel de școală (Sărbătoarea Toamnei, Ziua Națională, Bazarul de Crăciun, Ziua Unirii, etc). Din acest motiv ar fi justificată construirea unei săli multifuncționale, necesară atât orelor de educație fizică și jocuri (la ciclul primar), cât și ca sală de spectacole, ea trebuind să fie echipată atât cu dotări necesare orelor de educație fizică cât și cu scenă, echipament tehnic și dotări corespunzătoare unei săli de spectacole.

 • 6. De asemenea, este necesară accesibilitatea spațiilor școlare și a spațiilor auxiliare pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale, prin realizarea de lucrări de construcții și adaptarea specială a dotărilor pentru această categorie de beneficiari.

Totodată, deși de-a lungul timpului au existat în acest sens numeroase solicitări din partea părinților, unitatea școlară nu dispune de infrastructură pentru programul de tip Școală după școală, prin proiectul propus dorind să fie creat spațiul necesar pentru două grupe de afterschool.

în concluzie este necesară realizarea de investiții pentru asigurarea de spații suficiente necesare desfășurării procesului educațional în condiții optime, în condițiile existenței unei cereri excendentare posibilităților de școlarizare ale Liceului Waldorf. în plus întreaga infrastructura creată va trebui să fie sigură, atractivă și adecvată vârstei și să fie completată prin achiziția de dotări, materiale și echipamente specializate de predare, care să asigure calitatea, relevanta și eficiența educației și să fie aliniate principiilor de învățare moderne.

 • B. Descrierea scenariilor propuse/recomandate

Scenariul 1 (varianta cu investiție minima), Scenariul 2 (variantă cu investiție maximă); se va preciza varianta selectată .

Scenariul 1

Alternativa construirii unei clădiri cu regim de înălțime P+3E care să fie realizata pe o structura metalica, incadrandu-se intr-o suprafața construita de 1200 mp, lucru ce ar duce la obținerea unei clădiri care are carențe la modul in care se raportează la reperele urbane din împrejurime si la felul in care aceasta utilizează terenul disponibil. Numărul necesar de spatii este satisfăcător, insa calitatea acestora nu este optima deoarece orientarea fata de punctele cardinale nu este optima pentru isorirea corecta a sălilor utilizate in procesul de invatamant.

Scenariul 2

Alternativa construirii unei clădiri cu regim de înălțime P+1E care să fie realizată pe o structura de zidărie portanta cu stalpisori și centuri de beton armat, având o suprafața construita de 2400 mp. Analiza specificului seismic al zonei, în care se regăsește localitatea și a legislației la care este supusa construcția propusa, indică scenariul 2 ca fiind cel mai coerent si adaptabil normelor obligatorii in construcții.

Soluțiile propuse si-au dovedit eficacitatea in timp, forța de munca din zona fiind familiara cu acest tip de lucrări si nu va ridica probleme tehnice in realizarea investiției.

S-a demarat un studiu al scenariilor având în vedere mai multe puncte de vedere. S-a ținut cont atât de principiile de mobilare urbană, cât și de posibilitățile de ocupare a terenului. După judecata modului în care cele două scenarii se raportează la forma sitului și relaționează cu reperele din jurul imobilului, scenariul 2 s-a dovedit a fi mult mai avantajos. Analiza specificului seismic al zonei în care se regăsește localitatea, și a legislației la care este supusă construcția propusă, indică scenariul 2 ca fiind cel mai coerent și adaptabil normelor tehnice și sanitare în vigoare. Numărul necesar de spatii este similar pentru ambele scenarii, însă în cazul scenariului 2, calitatea acestora este mai bună deoarece orientarea față de punctele cardinale este mai favorabilă pentru însorirea corectă a sălilor utilizate în procesul de învățământ.

SCENARIUL RECOMANDAT :

Ținând cont de caracteristicile arhitecturale, sociale, urbanistice, legistlative și tehnice care afectează scenariile propuse, se recomanda SCENARIUL 2.

Soluția tehnica aferenta scenariului propus (scenariul 2) se reflecta în realizarea Liceului Waldorf prin construirea unui corp de clădire cu aproximativ 2300 mp suprafața construita. Construcția propusa are regimul de înălțime P+1E, iar din punct de vedere volumetric va urmări linii neregulate, avand în plan conturul similar literei L. în interiorul clădirii vor fi amenajate săli de clasa, laboratoare si ateliere, cabinete, o sala multifuncționala, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica.

Din punct de vedere structural clădirea va fi realizata din fundații de beton armat, suprastructura din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale, placa peste sol din beton armat, plansee din beton armat. Pereții de compartimentare se vor realiza din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale.

Sistemul de acoperire va fi din șarpanta de lemn, cu invelitoare din țigla ceramica, combinat cu sistem de acoperire tip terasa necirculabila.

Pentru construcția propusa se recomanda realizarea branșamentului la rețeaua publica de canalizare si de alimentare cu apa, gaz si curent electric din localitate. Deversarea apelor colectate prin burlane se va realiza intr-un sistem care va permite stocarea temporara intr-un rezervor si vor fi infiltrate la minim 5 m de clădire.

Descrierea functional-arhitecturală a soluției 9                                                                                           9

Suprafața terenului, conform extrasului CF este de 4.400 mp.

Conform H.G. 766/1997 - privind calitatea in construcții - clădirea care se amenajeaza se incadreaza in categoria de importanta "B" (importanta deosebita).

Conform normativului P-100-1/2013 - privind clasele de importanta, imobilele se incadreaza in clasa II de importanta.

Conform normativului P-100-1/2013, din punct de vedere seismic, amplasamentul are următoarele caracteristici: ag=0.20; Tc=0.7sec; zapada are 1,5kN/m2; vântul se caracterizează prin intensitatea de 0.6kPa.

Conform P-118/99 clădirea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc.

FUNCȚIUNI:

9

Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire cu regim de înălțime P+1E și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș. Acesta va găzdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifuncțională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termică, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va tine cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf.

SUPRAFEȚE:

Lista spatiilor propuse

Parter

After school 01

76.36 mp

After school 02

72.07 mp

Atelier 01

74.78 mp

Atelier 02

73.66 mp

Atelier 03

69.42 mp

Cabinet 01

11.47 mp

Cabinet 02

19.94 mp

Casa scării 01

31.98 mp

Casa scării 02

35.92 mp

Centrala Termica

90.99 mp

Clasa 01

73.34 mp

Clasa 02

72.57 mp

Clasa 03

75.28 mp

Clasa 04

66.33 mp

Depozitare 01

2.27 mp

Depozitare 02

12.67 mp

GS Băieți 01

15.65 mp

GS Băieți 02

14.79 mp

GS persoane cu dizabilități

4.84 mp

GS Fete 01

15.34 mp

GS Fete 02

17.20 mp

Hol parter

506.09 mp

Magazie

50.50 mp

Oficiu

6.34 mp

Portar

11.87 mp

Sala Multifuncționala

356.40 mp

Sala Muzica

104.98 mp

Servire masa

50.54 mp

Vestiar Băieți

18.52 mp

Vestiar Fete

20.15 mp

Etaj

Atelier 01

97.72 mp

Cabinet 01

90.16 mp

Cabinet 02

97.87 mp

Cancelarie

76.37 mp

Casa scării 01

15.74 mp

Casa scării 02

19.63 mp

Clasa 01

74.56 mp

Clasa 02

69.47 mp

Clasa 03

73.39 mp

Clasa 04

72.54 mp

Depozitare 01

13.25 mp

Depozitare 02

14.12 mp

Depozitare 03

7.31 mp

Depozitare 04

12.06 mp

Depozitare 05

12.08 mp

Depozitare 06

3.17 mp

Depozitare 07

4.57 mp

GS Băieți 01

14.06 mp

GS Băieți 02

14.89 mp

GS persoane cu dizabilități

3.84 mp

GS Fete 01

14.66 mp

GS Fete 02

14.32 mp

Hol etaj

367.15 mp

Laborator 01

79.02 mp

Laborator 02

75.26 mp

Laborator 03

99.09 mp

Sală Euritmie

105.87 mp

Scara

49.18 mp

BILANȚ TERITORIAL:

9

Suprafața teren

4400.OOmp

Corp propus

SC propusa

2303.45 mp

SD propusa

4136.55 mp

SU propusa

3626.66 mp

POT propus

52.35%

CUT propus

0.94

Concluziile și recomandările ce vor fi prezentate în continuare vor face referire la OPȚIUNEA MAXIMALĂ( SCENARIUL 2)., aceasta fiind varianta cu cea mai mare utilitate din punct de vedere tehnico-economic după cum a reieșit din prezentările și analizele prezentate anterior.

Recomandările vor fi prezentate, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte:

ARHITECTURĂ:

Corpul de clădire propus va cuprinde următoarele funcțiuni: săli de clasa, laboratoare și ateliere, cabinete, o sala multifuncționala, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica, holuri de circulații și spatii de acces, case de scara.

Lucrări construcție

 • 1. Realizarea săpăturilor premergătoare turnării fundațiilor si turnarea betonului de egalizare de 10 cm

 • 1. Realizarea fundațiilor din beton armat.

 • 2. Hidroizolarea fundațiilor cu membrana bitumoasa.

 • 3. Termoizolarea fundațiilor cu polistiren extrudat de 10 cm.

 • 4. Realizarea stalpisorilor, a centurilor si a grinzilor din beton armat.

 • 5. Executarea stratului de pietriș sort 0 16/32 mm, avand grosimea de 15 cm

 • 6. Montarea termoizolatiei sub placa de pe sol, din polistiren extrudat de 30 cm

 • 7. Montarea stratului de separare din folie de polietilena deasupra termoizolatiei.

 • 8. Cofrarea si turnarea plăcii de pe sol si a planseelor din beton armat.

 • 9. Realizarea scărilor interioare si exterioare din beton armat. Realizarea rampelor de acces in clădire din beton armat.

 • 10. Realizarea pereților structurali exteriori din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm.

 • 11. Realizarea pereților structurali interiori cu zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm.

 • 12. Realizarea aticului din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm.

 • 13. Realizarea șarpantei din lemn, intr-o apa. Șarpanta este compusa dintr-un sistem de popi 15 x 15 cm, cosoroabe 15 x 15 cm si căpriori 10 x 15 cm. Montarea asterealei, a hidroizolatiei, a sipcilor, contrasipcilor si a invelitoarei din țigla ceramica.

14.lgnifugarea, tratarea impotriva insectelor si a fungilor, a elementelor structurale ale șarpantei. Soluția de ignifigare va corespunde clasei de reacție la foc B,s1,d0.

 • 15. Turnare sapa suport pentru finisaj.

 • 16. Montarea tamplariilor exterioare si interioare.

 • 17. Realizarea unei platforme circulabile in zona nordica a scolii. Pavarea acesteia cu pavele din beton si cărămidă, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm.

Lucrări exterioare

 • 18. Izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 25 cm.

 • 19. Izolarea termica a pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 25 cm. In interiorul golurilor de pe fațada se va introduce un strat de vata minerala bazaltica de 5 cm, dispus perimtral.

 • 20. Izolarea termica a planseului peste etaj se va realiza cu 40 cm polistiren expandat, in zona unde acoperișul va avea alcătuire tip terasa. Protejarea termoizolatiei se va realiza la partea inferioara cu o bariera de vapori, iar la partea superioara cu un strat de separare folie PE.

 • 21. Termoizolarea planseului dintre pod si etaj (in cadrul zonei unde acoperișul va fi tip șarpanta) cu saltele de vata minerala 40 cm, protejate la partea superioara cu 2 straturi de OSB si la partea inferioara cu bariera contra vaporilor. Prevederea unei rețele din dulapi de lemn 5x20 cm pentru susținerea podinei din OSB.

 • 22. Termoizolarea aticului cu vata minerala de 25 cm la partea exterioara si superioara, respectiv cu 25 cm la partea interioara.

 • 23. Prevedea unui strat separator din polistiren extrudat de 20 cm, montat pe verticala, aplicat pe ambele fete ale peretelui care desparte terasa de pod.

 • 24. Turnarea betonul de panta. Montarea unui strat de geotextil si a unei membrane hidroizolante din PVC, rezistenta la UV.

 • 25. Realizarea sistemului de colectare al apelor pluviale. Acoperișul va fi prevăzut cu scurgeri si burlane in zona terasei, iar in zona acoperișului tip șarpanta se vor prevedea jgheaburi si burlane,. Jgheaburile vor fi realizate tabla faltuita din otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele se vor realiza din tabla, otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele vor fi de secțiune dreptunghiulara.

 • 26. Deversarea apelor colectate prin burlane se va realiza intr-un sistem care va permite stocarea temporara intr-un rezervor si vor fi infiltrate la minim 5 m de clădire.

 • 27. Prevederea unei rigole, care va colecta apele pluviale de pe platforma de circulație aflata in partea nordica a scolii.

 • 28. Prevederea sorturilor de tabla la nivelul aticului din tabla de otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar.

 • 29. Prevederea unei scări metalice cu cos pentru a facilita accesul pe invelitoarea tip terasa.

 • 30. Prevederea scării metalice exterioare pentru accesul la etajul 1 al clădirii.

 • 31. Prevederea balustradelor metalice aferente scării de acces la etaj, vopsite in câmp electrostatic.

 • 32. Aplicarea tencuielilor decorative pe fațada. Finisarea soclului cu tencuiala mozaicata pentru soclu.

 • 33. Realizarea parasolarelor alcătuite din lemn si metal.

 • 34. Realizarea chepengului peste golul in planseul de peste etajul 1.

 • 35. Realizarea chepengului etanș la foc cu scara de lemn pentru acces pod

 • 36. Placarea podestelor de acces, a rampelor si a scărilor cu gresie antirepanta, acolo unde acest tip de finisaj este indicat in partea desenata.

Lucrări interioare

 • 37. Realizarea pereților de compartimentare interiori din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 11.5 cm.

 • 38. Realizarea compartimentărilor interioare cu panouri de HPL in interiorul grupurilor sanitare.

 • 39. Peretele de compartimentare destinat centralei detecție incediu, va fi rezistent la foc min 60 min.

 • 40. Executarea tencuielilor interioare. Aplicarea gletului si a zugrăvelilor lavabile (se va respecta cromatica incaperilor indicata in planșele de arhitectura).

 • 41. Pereții grupurilor sanitare se vor placa cu faianța pana la cota +2.10 m fata de cota finita a pardoselii.

 • 42. Turnarea sapei de egalizare, suport pentru pardoseala.

 • 43. Montarea suportului pentru covorul PVC compus din 2 placi OSB, strat polistiren expandat si folie de separare, respectiv a covorului PVC clasa de reacție la foc Bs1. Aplicarea adezivului pentru fixarea pardoselii PVC, trafic intens, clasa de reacție la foc Bs1, respectiv a gresiei antiderapante. Montarea foliei de polietilena expandata si a parchetului triplustratificat, clasa de reacție la foc Bs1.

 • 44. Sălile de clasa, de afterschool, atelierele si laboratoarele vor avea tavans fals fonoabsorbant. Cancelaria, holurile, cabinetele pentru profesori, depozitările, vestiarele si centrala termica vor avea tavan fals pe structura metalica. Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu tavan fals hidrofug, pe structura metalica.

 • 45. Aplicarea gletului si a zugrăvelilor lavabile la tavane.

 • 46. Prevederea balustradelor metalice aferente scărilor de acces la etaj, vopsite in câmp electrostatic.

 • 47. Mobilarea si dotarea spatiilor.

Tamplarie

 • 48. Tamplaria exterioara va fi realizata din PVC colorat cu geam termoizolant, excepție facand tamplaria aferenta centralei termice. Pentru centrala termica se va prevedea o usa incombustibila din tabla. Ferestrele centralei termice vor fi realizate din tamplarie de otel cu geam armat, rezistente la foc. Culorile tamplariilor vor respecta indicațiile cromatice din partea desenata.

 • 49. Tamplaria interioara va fi realizata din lemn.

 • 50. Toate tamplariile exterioare vor fi prevăzute cu picurator la partea superioara.

 • 51. Montarea glafurilor din tabla de otel moale , cu acoperire HBPE, PREM sau similar.

 • 52. Ușile de acces spre casele de scara, corpul de legătură, si ușile de evacuare spre exterior vor fi prevăzute cu sistem de autoinchidere sau închidere automata. Partea vitrata a ușilor se va realiza cu sticla securizata.

 • 53. Montarea glafurilor interioare din PVC colorat. Culorile glafurilor vor respecta indicațiile cromatice din partea desenata.

 • 54. Usa de acces in centrala de detecție incediu si semnalizare incendiu va fi din lemn, rezistenta la foc si va fi prevăzută cu sistem de autoinchidere sau închidere automata.

AMENAJARE EXTERIOARA

 • 55. Realizarea săpăturilor premergătoare turnării fundațiilor necesare scărilor si podestelor de acces

 • 56. Realizarea fundațiilor din beton armat necesare scărilor si podestelor de acces.

 • 57. Cofrarea si turnarea plăcii de pe sol si a planseelor din beton armat.

 • 58. Executarea stratului de pietriș sort 0 16/32 mm

 • 59. Pavarea scărilor si a podestelor de acces cu pavele din beton, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm.

 • 60. Prevederea gospodăriei subterane rezerva de apa instalații hidrant

 • 61. Realizarea aleilor, a platformelor de circulație si a parcării, pavate cu pavele din beton si cărămidă pe pat de nisip. Prevederea unui strat suport de pietriș si a membranei geotextile.

 • 62. Prevederea spatiilor verzi in cadrul incintei si plantarea arborilor ornamentali.

63.Sistematizarea terenului.

STRUCTURĂ:

La solicitarea beneficiarului se va realiza o construcție noua care va adăposti activitatea Liceului Waldorf Timișoara.

Lucrările aferente structurii de rezistenta cuprind următoarele etape:

■ Construirea unui corp nou de clădire. Corpul nou va avea fundație de beton armat, suprastructura alcatuita din pereți din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm confinate cu centuri si sâmburi de beton armat, plansee de beton armat, scări de beton armat, acoperiș tip șarpanta de lemn cu invelitoare din țigla ceramica combinata cu acoperiș tip terasa necirculabila.

INSTALAȚII

9

Instalații electrice:

Instalațiile electrice aferente au o putere instalată totală estimata de circa 200 kW pentru consumatorii de iluminat, forță și prize. Puterea electrica simultan absorbita este de aproximativ 100 kW și va fi preluată din postul de transformare propus. De la tabloul general TG amplasat in conform pieselor desenate se vor alimenta toate tablourile de distribuție ale incintei.

De la postul de transformare se vor alimenta TG pe un circuit si TDSI pe un circuit separat.

Alimentarea corpurilor de iluminat si prizelor se face prin intermediul cablurilor tip CYY-F din categoria F, cu manta cu proprietăți ignifuge foarte bune. Cablurile sunt caracterizate de izolație si manta din PVC si sunt proiectate pentru transportul energiei electrice in instalații electrice fixe corespunzătoare mediului din prezentul proiect. Cablurile sunt montate pe pat de cablu, in tub din materiale plastice, după caz.

Pentru iluminatul general din interior s-au utilizat corpuri de iluminat cu LED. Pentru iluminatul general din spațiul administrativ (birouri), iluminatul ușilor de acces in clădire, iluminatul de securitate pentru evacuare, iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii, iluminatul de securitate pentru circulație, iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, iluminatul de securitate pentru intervenții si respectiv iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor s-au prevăzut de asemnea corpuri de iluminat cu LED.

Toate traseele aferente sistemelor de iluminat de securitate se vor poza pe poduri de cabluri sau tuburi, diferite de cele prevăzute pentru instalația de forța si iluminat normal. Circuitele de alimentare cu energie electrica pentru sistemele de securitate cu rol de siguranța la incendiu se vor executa cu cabluri din cupru, rezistent la foc 90', cu armatura tip NHXCH, fara halogeni, cu emisie redusa de gaze toxice, cu emisie redusa de fum si intarziere la propagare flacara, conform 17-2011.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor fi amplasate conform pieselor desenate si vor asigura evacuarea in condiții de siguranța in caz de incendiu a persoanelor aflate in clădire, indiferent de localizarea acestora. Corpurile sunt marcate cu sigla EXIT (sau IEȘIRE), vor avea doua surse de iluminat fluorescente (2x8 W), vor avea timp de punere in funcțiune de 5 secunde si un timp de funcționare de cel puțin 2 ore, conform presciptiilor 17-2011. Vor fi prevăzute cu LED pentru semnalizarea Încărcării acumulatorilor si un buton TEST pentru verificarea funcționarii produsului in regim de siguranța.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt de tipul autonom si vor fi alimentate prin intermediul unui circuit înaintea intreruptorului general al tabloului TG.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare amplasate in exteriorul ușilor de evacuare trebuie sa aiba IP aferent mediului exterior existent (IP 65).

Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii se vor monta in interiorul corpului de clădire si vor asigura un nivel de iluminare de minim 1 Ix pentru o lățime de 2 metri la nivelul pardoselii, conform SR EN 1838:2014. Acestea se vor prevedea cu comandă automată de punere în funcțiune după căderea iluminatului normal. în afară de comanda automată a intrării lui în funcțiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se va prevedea si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate împotriva panicii vor fi integrate în iluminatul normal, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura funcționarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor.

Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare de cel puțin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Iluminatul de evacuare impotriva panicii a fost amplasat astfel incat sa asigure si iluminatul caii de circulație pentru evacuare.

Corpurile pentru iluminatul de securitate continuarea lucrului vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare pana la terminarea activitatii cu risc de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va prevedea in apropierea centralei de detecție si semnalizare incendiu si respectiv in camera tehnica a stafiei de pompare la incendiu.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura funcționarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru intervenții vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare de cel puțin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Iluminatul de securitate pentru intervenții se va prevedea in incaperea in care este montat tabloul general si in incaperea centralei termice si vor asigura un nivel de iluminare de 15 Ix la nivelul pardoselii, minim 10% din iluminatul general, conform SR EN 1838:2014.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru intervenții, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura funcționarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare de cel puțin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcării hidranților interiori de incendiu se vor amplasa în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maximum 2 m și poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate cu condiția ca nivelul de iluminare să asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui.

Se va prevedea un generator diesel de energie electrica de putere estimata la 200 kVA complet automatizat pentru a asigura dubla alimentare cu energie electrica a statiei de pompare incendiu si a consumatorilor specificați de beneficiar (server, circuite prize, etc). Acesta va avea următoarele date tehnice:

Instalația electrică de utilizare va asigura funcționarea tuturor consumatorilor în condiții de siguranță. Pentru protecția la atingeri directe si indirecte se va asigura gradul de izolare corespunzător si legarea la priza de pământ prin conductorul de nul de protecție. Se vor executa instalații electrice de siguranță pentru continuarea lucrului si evacuare.

Dimensionarea coloanelor de alimentare ale tablourilor se va face considerând un coeficient de simultaneitate de ”0,80”, rezultând secțiunile specificate în schema monofilară. Alegerea materialelor si sistemul de montare a tinut cont de categoria de încadrare a încăperilor din punct de vedere al caracteristicilor de mediu, al pericolului de electrocutare si al pericolului de incendiu. De asemenea s-a tinut cont de destinația construcțiilor si de criteriile economice de folosire a materialelor: tuburi de protecție din materiale plastice.

Instalația de protecție impotriva trăsnetelor va fi cu dispozitiv de amorsare, cu o inaltime a catargului de 4 metri, catarg montat pe invelitoarea clădirii conform pieselor desenate. Se va monta un sistem de protecție impotriva trăsnetului cu dispozitiv PDA, 45 ps, ci cu o raza de protecție de circa 90 metri. Se va realiza legătură cu instalația de impamantare. Rezistenta electrica a prizei de pamant va avea valoarea Rp<1Q.

Se vor face măsurători a prizei de pamant si se va elibera un buletin de măsură de către o firma autorizata si se va atașa prezentului proiect.

Daca prin măsurători se obțin valori ale rezistentei de dispersie pentru priza de pământ mai mari de 1 ohm, se va executa o priză artificială care va fi echipata cu un număr de electrozi OL Zn tip cruce 50x50x3 de lungime 1,50 metri. Electrozii vor fi amplasați la o distanta de 3 metri intre ei si numărul lor va fi suplimentat pana la atingerea unei valori mai mici sau egale cu 1 ohm a prizei comune de pamant si paratrăsnet.

Paratrăsnetul cu dispozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un vârf de captare, un dispozitiv de amorsare si o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al conductorului de coborâre de la care se va realiza legătură la minim 5 electrozi de lungime 2 m si distanta 3 metri intre ei după care se va realiza legătură la priza de pamant prin intermediul unei cutii de conexiune/vizitare.

Alimentarea sistemului antiefractie

Alimentarea cu energie electrica a sistemului antiefracție. Alimentarea cu energie electrică se face din tabloul electric general, prin circuite special alocate în acest sens, cu tensiunea de 230V/50Hz. Sistemul antiefractie nu face obiectul proiectului

Instalații Sanitare:

-----------------------J------------------------------------

Alimentarea cu apă rece a instalațiilor interioare din clădire se face de la sistemul de alimentare cu apa al localității, prin intermediul unei conducte din PE-HD de diametru 63 mm pozata in pamant sub adancimea de inghet.

Distribuția apei reci se va face prin intemediul conductelor, de la acestea apa rece fiind distribuita către grupurile sanitare ale vestiarelor, către sistemul de preparare al apei calde de consum, umplerii sistemului de incalzire si respectiv unui circuit pentru asigurarea apei reci in incinta centralei termice prin intermediul unui robinet dublu serviciu. Se va prevedea si o electrovana pentru umplerea automata a instalației de incalzire.

Pentru prepararea apei calde de consum se va prevedea un boiler de capacitate 1000 de litri amplasat in zona cemerei tehnice a centralei termice pe combustibil gazos, asigurandu-se astfel apa calda necesara in pentru grupurile sanitare.

Apele uzate menajer vor fi evacuate in căminele menajere din incinta si in final vor fi colectate la rețeaua de canalizare a orașului. Apele uzate menajer vor fi evacuate cu ajutorul conductelor din PVC-KG pentru instalații exterioare, acestea avand o panta de circa 0,70 - 2,00 % si fiind ingropate la o adâncime de minim 0,80 m fata de cota terenului sistematizat.

Se vor prevedea sifoane de pardoseala amplasate in grupurile sanitare.

Apele pluviale de pe platforme/parcari exterioare vor fi preluate de către guri de scurgere si impreuna cu cele de pe acoperiș, se vor deversa in rețeaua de colectare ape pluviale a incintei si apoi in rețeaua pluviala existenta a localității, prin intermediul conductelor din PVC-U.

Pentru preluarea condensului de la ventiloconvectoare se vor monta direct pe fațada conducte din PP-R de diametru 32 mm, acestea urmad sa fie conectate la sistemul de preluare a apelor pluviale.

In caz de avarie sau de necesitate a golirii instalației de incalzire, se recomanda montarea intr-o basa din camera centralei termice a unei pompe submersiblea. Aceasta va avea rolul sa pompeze apa spre sistemul de canalizare prin intermediul unei conducte PE-HD 032 mm pozata ingropat, sub adancimea de inghet.

Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate se vor încadra în valorile impuse de NTPA- 002/1997.

Pentru conductele de apă rece și apă caldă din se vor utiliza țevi de tip PP-R cu diametre cuprinse intre 020 si 032 mm. Pentru conductele de canalizare interioara se vor utiliza țevi și piese fasonate din polipropilena (PP), STAS 6675/2-80; iar pentru canalizarea exterioara se vor utiliza țevi și piese din PVC-KG, pentru conductele de canalizare pozate îngropat în pardoseală si pentru cele montate subteran.

Statia de pompare incendiu pentru instalația de stingere hidranti interiori si exteriori

Se va alege o statie de pompare va asigura un debit de circa 72...75 mc/h si o inaltime de pompare de circa 78...80 mCA. Statia de pompare va avea o pompa principala si una de rezerva, un vas de expansiune pentru menținerea presiunii in instalație si va avea dubla alimentare cu energie electrica. Prima sursa de alimentare va fi asigurata de furnizorul de energie electrica si cea de-a doua sursa (de rezerva) de alimentare cu energie electrica va fi asigurata de un generator electric ce funcționează pe combustibil motorina.

Pentru racordarea autospecialei de intervenție a pompierilor se vor prevedea 2 racorduri tip C conectați la sistemul de stingere interior

Pentru racordarea autospecialei de intervenție a pompierilor se vor prevedea 2 racorduri tip C conectați la sistemul de stingere interior si 1 racord tip A conectat direct la rezervorul de apa pentru stingerea incendiilor. Tablourile fiecărei statie de pompe de incendiu pot fi alimentate pe doua cai de alimentare (câte una de la fiecare sursa) cu un sistem AAR cu acționare la dispariția tensiunii sursei de baza. Alimentarea din sursa de baza se va face din fata întreruptorului general.

Instalații Termice: ---------------------------J-----------------------------------------

Alimentarea cu energie termică se face de la cazanul ce funcționează pe combustibil gazos de putere Qth=200 kW. Pentru asigurarea alimentarii cu energie termica, de la cazan agentul termic este trimis către un vas tampon vertical (puffer) de capacitate 1000 de litri, izolat si montat in camera centralei termice. De la acesta, prin intermediul unui distribuitor-colector principal agentul termic va fi trimis prin intermediul pompelor de circulație către sistemele de incalzire din incinta. Pentru asigurarea preluării dilatatilor din sistem si pentru protecție se vor prevedea doua vase de expansiune de capacitate V=250 litri fiecare.

Cele doua centralele termice vor funcționa in cascada, vor avea tiraj fortat si fiecare va avea o putere termica de circa 100 kW, insumand 200 kW pentru acoperirea necesarului de căldură si preparare apa calda de consum.

Instalația de incalzire interioara va fi aceeași pentru ambele centrale termice si va fi realizata din conducte din cupru, izolate. Instalația se va aerisi local la nivelul ventiloconvectoarelor care vor fi prevăzute cu robineri de aerisire in punctul cel mai inalt al instalației.

Pentru asigurarea aerului proaspăt in clădire si pentru o economie de energie se va prevedea o centrala de tratare aer de capacitate V=80000 mc/h, prevăzută cu recuperator de căldură aer-aer de inalta eficienta energetica.

V2 - INSTALAȚII TERMICE

Se va efectua un racord in interiorul camerei centralei termice de la sistemul de termoficare al orașului.

Se va prevedea un schimbător de căldură in placi, prin intermediul caruia se va realiza incalzirea agentului termic care va fi folosit la incalzirea spațiului. Se va prevedea un puffer de capacitate 1000 litri care va avea rolul de acumulare energie termica. De la acesta se va alimenta cu energie termica ventiloconvectoarele si bateria de incalzire a centralei de tratare aer.

V2 - INSTALAȚII SANITARE

Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la sistemul de termoficare al orașului. Se va prevedea si o conducta de recirculare in vederea asigurării unui confort ridicat in utilizarea apei calde.

LUCRĂRI RUTIERE

Parcarea este amenajată având lungimea unui loc de parcare de 4,80 m și lățimea de 2,20 m, amplasate oblic la 45°, rezultând un total de 35 de locuri de parcare. Accesul la parcare se face din Aleea Cristalului, stradă având 7,00 m lățime. Accesul se prevede cu o lățime de 3,50 m cu sens unic, ieșirea din parcare făcându-se la 70 m distantă tot în Aleea Cristalului, cu semnalizare oe verticală cu obligatoriu dreapta - fig. D3.

Accesul în parcare, circulația în parcare cât și ieșirea din parcare se face printr-o bretea paralelă cu str. Aleea Cristalului, având o lățime de 3,50 m.

De asemenea, se prevede un rastel de biciclete cu 36 posturi calculate conform Anexei nr. 2 din PUG Timișoara, pct. G Funcțiuni de învățământ și cercetare, art. 12.

Poziția locurilor de parcare este prezentată în planșa nr. 01-D.

Statutul juridic al terenului: Imobilul ce face obiectul prezentei documentații se afla in proprietatea Primăriei Timișoara si este identificat cu CF 446325 Timișoara, Nr.CAD.446325 in suprafața de 4400 mp conform CF. Tot conform CF, imobilul se afla in proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu privat. Imobilul este compus din teren intravilan care, in acest moment, este neimprejmuit si liber de construcții.

în profil longitudinal, linia roșie s-a proiectat cu respectarea prevederilor STAS 10144/3-91 si ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane.

în profil longitudinal suprafața carosabilului va avea pantă în axă și se urmăresc următoarele criterii:

 • -  asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de bază de 25 km/h;

 • -  realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

 • -  respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate.

Zonele verzi având suparafața totală de 120 m2 se amenajează astfel: cu pământ vegetal pe o adâncime de 30 de cm, semănare iarbă (gazon), plantare arbori respectiv gard viu.

în profil transversal, situația se prezintă astfel:

 • 1. pe porțiunea de carosabil - acces la parcare, în conformitate cu STAS 10144/1-90 și ORDIN 50/1998, sectorul de drum s-a proiectat ca un drum de clasă tehnică IV cu o bandă de circulație, având lățimea părții carosabile de 3,50 m. Acest sector se va realiza în etapa I.

în profil transversal carosabilul - acces la parcare va avea pantă de 2,5% orientată spre parcare, iar locurile de parcare vor avea o pantă 2,5% orientată spre carosabil.

Astfel au rezultat următoare elemente în profil transversal pentru sectorul de drum:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


lățime parte carosabilă

3,50 m;

2,5 % - pantă unică min. 1,50 m;

variabil;

35 buc.


panta transversală în aliniament

trotuar

zonă verde

număr locuri de parcare

Structura rutieră proiectată

Pentru amenajarea trotuarelor și a acceselor la garaje care face obiectul prezentei documentații, având la bază calculul de dimensionare a structurii rutiere, precum și situația existentă s-au adoptat următoarele structuri rutiere:

 • 1.    Structura de rezistență proiectată pentru realizarea trotuarelor:

 • 1. realizarea unui strat de fundație din balast cu grosimea de 15 cm, conform STAS 6400-84 și Normativ C 148-85. Balastul va respecta condițiile de calitate prevăzute de SR 662-02;

 • 2. îmbrăcăminte din pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 6 cm așezate pe un strat de nisip cu grosimea de 3 cm.

 • 2.    Structura de rezistență proiectată pentru parcaje:

 • 1. realizarea unui strat de fundație din balast cu grosimea de 20 cm, conform STAS 6400-84 și Normativ C 148-85. Balastul va respecta condițiile de calitate prevăzute de SR 662-02;

 • 2. realizarea unui strat de fundație din piatră spartă împănată cu split cu grosimea de 15 cm, conform STAS 6400-84 și SR 667-01;

 • 3. îmbrăcăminte din pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 8 cm așezate pe un strat de nisip cu grosimea de 3 cm.

Scurgerea apelor de pe zona de trotuare și a parcării se va face prin intermediul pantelor transversale și longitudinale spre gurile de scurgere proiectate, care se deversează în canalizarea orașului după ce au fost filtrare de un separator de hidrocarburi.

Pe sectorul proiectat se vor amplasa dispozitive de preluare a apelor provenite de pe partea carosabilă, parcajelor și trotuarelor. Aceste dispozitive vor fi materializate prin guri de scurgere tip „Geiger”. Ele vor fi racordate la canalul colector existent prin intermediul unor cămine de vizitare.

Căminele de vizitare vor fi acoperite prin capace de metal rezistente la 40 tf.

Acestea vor fi amplasate la nivelul carosabilului proiectat permițând deschiderea lor.

 • C. Costurile estimative ale investiției

5

Valoarea totala a investiției este:

Valoare fără TVA

11.535.072,46

Valoare TVA

2.153.527,58

Valoare inclusiv TVA

13.688.600,04

Din care:

Valoare C+M fără TVA

8.602.434,30

Valoare C+M-TVA

1.634.462,50

Valoare C+M inclusiv TVA

10.236.896,80

 • D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 24 luni. 9                                                                                                                J


  IO SRL


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020- 3497 / 13.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul „Construcție și dotare liceu Waldorf Timișoara“

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Descrierea situației actuale

Liceul Waldorf Timișoara a fost înființat în anul 1991 ca școală de stat, cu specific de pedagogie alternativă. În cadrul Liceului se întâlnesc toate formele de învățământ preuniversitar: grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu.

Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziția elevilor din Timișoara spații care găzduiesc o grădinița, o școală primară, una gimnazială și un liceu. Aceste spații se regăsesc în clădirile construite pe terenul adiacent investiției propuse, având însă un numar insuficient de săli de clasă și laboratoare și o dotare materială insuficientă să acopere cererea existentă și să asigure o bună desfășurare a procesului de învățământ primar, gimnazial și liceal.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - a fost aprobata preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”-POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului”

1. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș.

În consecință s-a stabilit necesitatea construirii unui corp nou de clădire care să cuprindă un număr suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învățământ pentru 446 de elevi din ciclurile de învățământ de la nivelul clasei pregătitoare până la clasa a VlII-a. Proiectul are în vedere și dotarea corpului de clădire nou construit cu toate materialele și echipamentele didactice necesare. Corpul nou de cladire va gazdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifunctională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termica, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va ține cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf. Clădirea va avea adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect sunt: construirea clădirii cu o suprafață desfășurată de 4.136,55 m2, asigurarea procesului de învățământ pentru un număr de 446 de elevi.

2. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentației tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul „Construcție și dotare liceu Waldorf Timișoara“.

PRIMAR, Nicolae Robu


VICEPRIMAR Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU

Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020- 3497 / 13.02.2020

RAPORT DE ȘPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Construcție și dotare liceu Waldorf Timișoara“.

Având în vedere Referatul NR. SC2020- 3497 / 13.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualuzați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Construcție și dotare liceu Waldorf Timișoara“.

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului / Apel dedicat învățământului obligatoriu, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea pe terenul situat pe strada Uranus, nr.14, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 446325, Timișoara, județul Timiș, a unui corp nou de clădire care să cuprindă un număr suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învățământ pentru 446 de elevi din ciclurile de învățământ de la nivelul clasei pregătitoare până la clasa a VlII-a. Proiectul are în vedere și dotarea corpului de clădire nou construit cu toate materialele și echipamentele didactice necesare. Corpul nou de cladire va gazdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifunctională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termica, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va ține cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf. Clădirea va avea adaptări pentru nevoile persoanelor cu dizabilități.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect sunt: construirea clădirii cu o suprafață desfășurată de 4.136,55 m2, asigurarea procesului de învățământ pentru un număr de 446 de copii.

Documentația studiului de fezabilitate a fost elaborată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a Ghidului specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului / Apel dedicat învățământului obligatoriu, și donată cu titlu gratuit din partea Fundației Rudolf Steiner către Primăria Municipiului Timișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 345/2018 fiind, în prealabil, avizată favorabil conform Avizului tehnic nr. 49/28.06.2018 emis de Comisia Tehnico-Economică, cu respectarea recomandarilor comisiei.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică la faza S.F. - nr. proiect 12/2018 si este elaborata în baza H.G. nr. 907/2016 (actualizată) de către SDAC Studio SRL, Timișoara, jud. Timiș;

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - a fost aprobata preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timișoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului”

Prin actualizarea documentației tehnico-economice de mai sus în conformitate cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018, au fost stabilite următoarele:

 • - valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata în lei este de 13.688.600,04 inclusiv TVA, din care constructii montaj (C+M) este de 10.236.896,80 inclusiv TVA, în conformitate cu devizul general;

 • - indicatorii tehnici / indicatori de performanta rezultați în urma elaborării S.F. conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate;

 • - descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907 / 2016 (actualizată) și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare / Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului / Apel dedicat învățământului obligatoriu, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 -faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Construcție și dotare liceu Waldorf Timișoara“. îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Șef Serviciul

Consilier

Marius Duma


Anca Lăudatu

ANEXA 1

LA HOTĂRÎREA NR: /

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara"- POR 10/10/1b; Timișoara, mun. Timișoara, jud. Timiș", întocmit de S.C SDAC Studio S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

Valoarea totala a investiției : 13.688.600,04 inclusiv TVA

Din care construcții montaj C+M: 10.236.896,80 inclusiv TVA

Capacitate(in unitati fizice si valorice):

Suprafața teren Corp propus SC propusa SD propusa SU propusa POT propus CUT propus

4400.00mp

2303.45 mp

4136.55 mp

3626.66 mp 52.35%

0.94

întocmit,

Marius Duma

"CONSTRUCȚIE Șl DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA" - POR 10/10/1 b

Localitate Timișoara, -JUDEȚ TIMIȘ-9               9

FAZA: S.F.

Volumul A. Părți scrise

Proiectant general:     SDAC Studio SRL

Proiectant specialitate: SDAC Studio SRL

Beneficiar:             Primăria Municipiului Timișoara

-2018-

FOAIE DE CAPĂT

DENUMIRE PROIECT:

"Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara"- POR 10/10/1 b

BENEFICIAR:

Primăria Municipiului Timișoara

AMPLASAMENT:

Localitatea Timișoara, str. Uranus, nr. 14, Jud. Timiș

FAZA:

Studiu de fezabilitate [S.F.]

PROIECTANT GENERAL:

SDAC Studio SRL

NUMĂR PROIECT:

12/2018

PROIECTANT SPECIALITATE:

SDAC Studio S.R.L.

arhitectură

str.Circumvalațiunii, nr. 39, sc. C, ap. 14 Timișoara

arh. Dan Stoian

SDAC Studio S.R.L.

rezistentă

str.Circumvalațiunii, nr. 39, sc. C, ap.14, Timișoara

ing. Bogdan Zsolt S.C. EST GAZ S.R.L.

instalații electrice

ing. Călin Sebarchievici

S.C. EST GAZ S.R.L.

instalații termice

ing. Călin Sebarchievici

S.C. EST GAZ S.R.L.

instalații sanitare lucrări rutiere

ing. Călin Sebarchievici

S.C. ASSISTENTHB S.R.L.

Ing Marcela Florescu

Borderou piese scrise

Foaie de căpat

Borderou

Foaie de responsabilități

1.Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

1.2.Ordonator principal de credite/investitor:

1.3.Ordonator de credite (secundar/terțiar):

 • 1.4. Beneficiarul investiției:

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

 • 2.1 .Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză:

 • 2.2.     Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare:

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor:

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții:

2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

3.ldentificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1 .Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: Memoriu de arhitectura, Memoriu de rezistenta, Memoriu instaltii electrice, Memoriu instalații sanitare, Memoriu instalații termice; Memoriu lucrări rutiere.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:Deviz general, formular F2,F3,Lista dotări,Deviz financiar tamplarie, Liste cantitati instalații sanitare, termice, electrice

3.4.Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz: Studiu topografic,Studiu Geotehnic,

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4.Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)

  • 4.1 .Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

4.3.Situația utilităților și analiza de consum:- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;- soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții:

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară:

 • 4.7.    Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate:

 • 4.8. Analiza de senzitivitate:

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor:

5.Scenariul/0pțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 5.1 .Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

5.2.Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6.Urbanism, acorduri și avize conforme

7.lmplementarea investiției

 • 7.1 .Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

7.3.Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4.Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

8.Concluzii și recomandări

STR. CIRCUMVALATIUN1I 39/C/ll 3DO671 TIMIȘOARA D256/227O61 0356/402429

Colectiv de elaborare

- foaie de responsabilități -

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:Arhitectură:


Rezistentă:

J


arh. Stoian Dan

ing. Bogdan Zsolt


OIDIRUL AlHmCpLOt

__PIH aoalHIA

4517

Dan \faferie-

STOIAH îrlîîtâct

•?«       (|* stmntDurS
Instalații electrice:

J

Instalații sanitare: J

Instalații termice:

Lucrări rutiere:


ing. Călin Sebarchievici

ing. Călin Sebarchievici

ing. Călin Sebarchievici

ing. Marcela Florescu • (1) DATE GENERALE

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investite: "Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara"- POR 10/10/1 b; Timișoara, mun. Timișoara, jud. Timiș.

  • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Primăria Municipiului Timișoara

  • 1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar): -

  • 1.4 Beneficiarul investiției: Primăria Municipiului Timișoara

  • 1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate: SDAC Studio SRL

 • (2) SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză:

Nu este cazul

 • 2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare:

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.

De aceea, Programul Operațional Regional 2014-2020 acordă sprijin în vederea creșterii accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Intervențiile la nivelul învățământului primar și gimnazial au ca scop asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii și vor avea în vedere, cu prioritate, grupurile care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, cum ar fi: copii și tineri provenind din familii cu nivel socio-economic scăzut, copii și tineri din mediul rural, copii și tineri romi sau din alte grupuri dezavantajate sau subreprezentate.

Astfel, Municipiul Timișoara dorește includerea în acest program a mai multor obiective de investiții din oraș, printre care și prezentul proiect "CONSTRUCȚIE Șl DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA”, pentru desfășurarea în condiții cât mai bune a procesului educațional.

Pentru prezentul proiect, Municipiul Timișoara solicită ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiție 10.1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învățământului obligatoriu.

Prin obiectivele și activitățile propuse, prezentul proiect răspunde pricipalelor strategii, direcții de acțiune și documente strategice la nivel european și național cu referire la domeniul învățământului și domeniile conexe.

Astfel, Acordul de Parteneriat identifică necesitatea realizării investițiilor pentru infrastructura educațională în cadrul nevoii Oamenii și Societatea, iar Recomandările specifice de țară elaborate de Comisia Europeană identifică necesitatea continuării reformelor începute în domeniul educației în perioada anterioară.

De asemenea, Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023, pentru care proiectul propus este relevant și la a cărei realizare contribuie, propune efectuarea de investii în vederea creșterii calității și relevanței mediului de învățare și crearea de facilități precum laboratoare, biblioteci, ateliere de practică care să sprijine procesul de învățare și să stimuleze dezvoltarea competențelor solicitate pe piața forței de muncă sau fundamentale pentru succesul în viață și în societate. în plus aceasta propune luarea de măsuri pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile educaționale prin efectuarea de lucrări și achiziția de dotări specifice.

Totodată, câteva dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 se referă la:

 • - reducerea ratei abandonului școlar timpuriu și creșterea procentului de populație cu vârsta 30 - 34 ani cu studii postuniversitare;

 • - reducerea numărului cetățenilor europeni care trăiesc sub pragul sărăciei,

Proiectul "CONSTRUCȚIE Șl DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA” este relevant și pentru această strategie deoarece propune o investiție în domeniul educației, nivelul și calitatea educației fiind unul dintre factorii ce influențează în mod direct nivelul de trai al unei comunități. Mai mult, existența unei infrastructuri educaționale adecvate și a unor dotări ce fac procesul educativ atractiv și îi oferă un caracter activ - participativ, contribuie la atragerea și reținerea unui număr tot mai mare de elevi și constituie fundamentul pe care se poate clădi o resursă umană bine pregătită și de perspectivă, care va continua studiile și în cadrul nivelurilor de educație superioară.

Totodată proiectul de investiție propus contribuie la realizarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România, având un rol esențial pentru atragerea și menținerea elevului în sistemul de învățământ, descurajarea absenteismului și a abandonului școlar.

Nu în ultimul rând, Strategia Națională de Dezvoltare Regională și Planurile de Dezvoltare Regională formulează ca nevoie de dezvoltare necesitatea realizării investițiilor în educație și recunosc rolul acesteia în dezvoltarea economică.

Aplicând politicile și strategiile europene, atât la nivel național prin documente ca Europa 2020 cât și la nivel regional și local prin planurile de dezvoltare al Consiliului Județean Timiș, al Inspectoratului Școlar Județean Timiș și nu în ultimul rând al Municipiului Timișoara, una dintre cele mai importante probleme adresate în domeniul învățământului este aceea legată de creșterea accesului, calității și a atractivității educației în vederea creșterii ratei de participare la diferite niveluri de educație și reducerea abandonului școlar.

Principalele aspecte identificate și care trebuie ameliorate în privința învățământului în cadrul polului de creștere Timișoara sunt:

- suprapopularea claselor,

Sd D studio                                Proiect 12/2018

STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/402429

 • - gradul modest de dotare,

 • - starea fizică a unităților de învățământ,

 • - capacitățile reduse de cazare destinate elevilor și studenților,

 • - nivelul incipient de dezvoltare a programelor de tip before și after school,

 • - nivelul incipient de dezvoltare a programelor destinate educației pe tot parcursul vieții.

(v. Strategia integrată de dezvoltare a Polului de creștere Timișoara (SIDPCT), pag.

256f.)

Proiectul a ținut cont de toate aceste probleme ale învățământului identificate la nivel național și local, venind în întâmpinarea și soluționarea lor.

 • 2.3 Analiza situației existente si identificarea deficientelor 9                                  9

  • 2.3.1. Situația existența și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiției

Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș.

Liceul Waldorf Timișoara a fost înființat în anul 1991 ca școală de stat, cu specific de pedagogie alternativă. în cadrul Liceului se întâlnesc toate formele de învățământ preuniversitar: grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu.

Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziția elevilor din Timișoara spații care găzduiesc o grădinița, o școală primară, una gimnazială și un liceu. Aceste spații se regăsesc în clădirile construite pe terenul adiacent investiției propuse, având însă un număr insuficient de săli de clasă și laboratoare și o dotare materială care să acopere cererea existentă și să asigure o bună desfășurare a procesului de învățământ primar, gimnazial și liceal.

Ca urmare a observațiilor făcute, s-a întocmit de către proiectant și beneficiarul investiției o temă prin care s-au stabilit principalele lucrări necesare în vederea îmbunătățirii situației descrise. în consecință s-a stabilit necesitatea construirii unui corp nou de clădire care să cuprindă un număr suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învățământ, precum și dotarea acesteia cu toate materialele și echipamentele didactice necesare.

Prezentul proiect este oportun și necesar deoarece elevii actuali și viitori ai Liceului Waldorf Timișoara, în calitate de principali beneficiari ai proiectului, respectiv personalul didactic care deservește unitatea școlară, se confruntă/se vor confrunta zilnic cu următoarele neajunsuri și inconveniente:

 • 1.  Existența unei infrastructuri educaționale fizice neadecvate, insuficientă și incapabilă să asigure un mediu de predare-învățare sănătos și un nivel adecvat de stimulare al participanților la procesul educațional. Aceasta cu atât mai mult cu cât este general acceptat ca infrastructura de educație și formare reprezintă un factor esențial al procesului educațional, care are efect direct asupra elevilor, asupra interesului acestora față de școală și a rezultatelor școlare obținute. Datorită cererii tot mai mari de locuri la înscrierea în clasa pregătitoare, începând cu anul școlar 2015-2016 s-a început dublarea numărului de clase. Astfel spațiile au devenit insuficiente, clasele de liceu, unde nevoia de mișcare este mai redusă, ajungând în spații sub standardele de volum de spațiu și aer necesar.

 • 2. Nu există spații dedicate pentru laboratoare de științe (fizică/chimie/biologie/TIC) și o dotare completă cu materiale didactice și echipamente corespunzătoare în acest sens,

care să permită realizarea de către elevi de multiple aplicații practice și stabilirea legăturii între noțiunile teoretice și lumea reală. Nu există spații dedicate pentru cabinete didactice (geografie/geologie/astronomie,istorie), ateliere (sculptură/modelaj, pictură, lucru manual), o sală de muzică pentru cor și studiul instrumentelor, o sală pentru euritmie, precum și o sală suplimentară în care să se poată desfășura atât orele de educație fizică, cât și serbările, piesele de teatru și toate celelalte evenimente cltural-artistice organizate în cadrul școlii.

Menționăm că, planurile-cadru ale alternativei educaționale Waldorf au în vedere competențele fundamentale, care sunt dezvoltate și stimulate în ciclul primar, având ca bază antropologia lui Rudolf Steiner precum și recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 2006 privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe întreg parcursul vieții.

în centrul demersului pedagogic din cadrul alternativei educaționale Waldorf se află copilul și dezvoltarea capacităților lui creative, a abilităților lui sociale, a capacității de a deveni un om independent și echilibrat. Pentru a dezvolta toate aceste capacități și abilități în copil, abordarea pedagogică include o pondere ridicată a muncii practice, artistice și a observării. Pentru acestea esențiale sunt mijloacele educaționale (hărți, eșantioane, atlase și alte surse științifice) păstrate și prezentate în spații adecvate, precum cabinete și laboratoare. Cadrul didactic care predă în cadrul Liceului Waldorf Timișoara și-a creat deja o bază de dotare de diverse materiale didactice (hărți, eșantioane, etc.), care necesită un spațiu dedicat pentru a fi depozitate și ușor accesibile în cadrul demersului pedagogic.

De asemenea adaugam că, în pedagogia Waldorf disciplinele sunt considerate mijloace de înțelegere a individualității fiecărui copil și de dezvoltare liberă și armonioasă a acestuia. Din acest motiv în pedagogia Waldorf, pe lângă disciplinele întâlnite în învățământul de masă, sunt introduse în planurile cadru specifice (OMEN nr. 4825/28.10.2014 pentru ciclul primar și OMEN 5290/28.12.2001) discipline specifice.

Disciplinele specifice pedagogiei Waldorf sunt:

 • - desenul de forme (la ciclul primar),

 • - euritmia (la ciclul primar și secundar),

 • - cunoștințe despre ținutul natal (materie la clasa a IV-a, care cuprinde geografia și istoria),

 • - geologia (clasa a Vl-a),

 • - astronomia (clasa a Vl-a).

La clasele pregătitoare, I și a ll-a, se studiază integrat la disciplină Matematică și conținuturi care se referă la explorarea mediului.

 • 3. Nu există un spațiu și dotările necesare care să permită elevilor accesul și utilizarea tehnologiei informatice și de comunicare. Dotarea actuală a unității de învățământ este așadar neconformă și neadaptată societății informaționale și societății cunoașterii. Conform planului-cadru pentru învățământul gimnazial alternativ Waldorf, disciplina TIC se predă la nivelul gimnaziului ca disciplină în cadrul curricumului la decizia școlii, cu o alocare de o oră/săptămână. Programa școlară se orientează după cea aprobată la nivel național pentru învățământul gimnazial, astfel încât elevii să dobândească competențele-cheie TIC, pentru a se conforma strategiilor la nivel național și european. în acest sens existența unui laborator de TIC dotat la nivelul tehnologic actual necesar procesului educațional este esențial.

 • 4. Neajunsuri există și în ceea ce privește asigurarea dotărilor și materialelor didactice necesare pentru asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare și a unui proces de predare învățare înalt calitativ. Pentru anumite discipline, materialele didactice existente sunt puține, unele dintre ele învechite și uzate, folosite pe parcursul a nenumărate generații, necesitând atât înlocuirea componentelor uzate cât și completarea cu categorii noi de materiale didactice specifice.

 • 5. Având în vedere numărul tot mai mare de elevi înscriși la Liceul Waldorf, este necesară punerea la dispoziție a unei săli suplimentare de sport și dotarea cu material sportiv adecvat acesteia, având în vedere importanța orelor de educație fizică pentru sănătatea elevilor și dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generații. în plus este necesar un spațiu adecvat și suficient care să poate fi utilizat ca sală de spectacole pentru serbările de prezentare a celor învățate în cadrul epocilor, la ciclul primar și gimnazial, respectiv pentru concertele și piesele de teatru ale elevilor din ciclul gimnazial precum și pentru serbările și evenimentele organizate la nivel de școală (Sărbătoarea Toamnei, Ziua Națională, Bazarul de Crăciun, Ziua Unirii, etc). Din acest motiv ar fi justificată construirea unei săli multifuncționale, necesară atât orelor de educație fizică și jocuri (la ciclul primar), cât și ca sală de spectacole, ea trebuind să fie echipată atât cu dotări necesare orelor de educație fizică cât și cu scenă, echipament tehnic și dotări corespunzătoare unei săli de spectacole.

 • 6. De asemenea, este necesară accesibilitatea spațiilor școlare și a spațiilor auxiliare pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale, prin realizarea de lucrări de construcții și adaptarea specială a dotărilor pentru această categorie de beneficiari.

Totodată, deși de-a lungul timpului au existat în acest sens numeroase solicitări din partea părinților, unitatea școlară nu dispune de infrastructură pentru programul de tip Școală după școală, prin proiectul propus dorind să fie creat spațiul necesar pentru două grupe de afterschool.

în concluzie este necesară realizarea de investiții pentru asigurarea de spații suficiente necesare desfășurării procesului educațional în condiții optime, în condițiile existenței unei cereri excendentare posibilităților de școlarizare ale Liceului Waldorf. în plus întreaga infrastructura creată va trebui să fie sigură, atractivă și adecvată vârstei și să fie completată prin achiziția de dotări, materiale și echipamente specializate de predare, care să asigure calitatea, relevanta și eficiența educației și să fie aliniate principiilor de învățare modeme.

Cerințe:

Proiectantul va asigura întocmirea documentației pentru studiul de fezabilitate în vederea construirii corpului de clădire propus care să ofere numărul de spații necesare, încadrându-se într-o suprafață construită de aproximativ 2400 mp.

 • 2.3.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic Nu este cazul.

 • 2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inlcusiv prognoze pe termen mediu și lung prinvind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții.

în ceea ce privește cererea de bunuri și servicii aferentă prezentului proiect și cerințele specifice identificate, care justifică necesitatea și dimensiunea investiției menționăm următoarele:

- elevii înscriși la Liceul Waldorf Timișoara și familiile acestora, în calitate de principali beneficiari ai prezentului proiect, și-au manifestat deseori nemulțumirea față de calitatea infrastructurii fizice pusă de dispoziție, care datorită supraaglomerării nu poate asigura un mediu de predare-învățare sigur, sănătos și un nivel adecvat de stimulare al participanților la procesul educațional. Aceștia își doresc îmbunătățirea condițiilor de studiu și punerea la dispoziție a unor spații suplimentare, dotate corespunzător.

 • - aceștia reclamă totodată lipsa unor dotări suficiente și în stare corespunzătoare -echipamente și materiale didactice care să permită participarea activă și implicarea la clasă a tuturor elevilor, cu efecte directe asupra rezultatelor lor școlare și a potențialului de dezvoltare viitoare.

 • - atât elevii cât și părinții acestora solicită frecvent unității de învățământ efectuarea de investiții în domeniul TIC, considerând că lecțiile în care sunt introduse elemente TIC sunt considerate de elevi mai atractive, ca elevii își măresc motivația învățării și își lărgesc sfera de cunoaștere.

 • - totodată elevii solicită frecvent punerea la dispoziție a unei săli suplimentare pentru desfășurarea orelor de educație fizică, precum și îmbunătățirea dotării acesteia astfel încât să le permită accesul la mai multe activități și jocuri sportive.

 • - având în vedere programul tot mai aglomerat și mai stresant al părinților, nu de puține ori aceștia au solicitat unității școlare dezvoltarea de programe de tipul Școală după școală, în prezent unitatea școlară nedispunând de spațiile necesare în acest sens.

Din punct de vedere al volumului cererii de servicii educaționale specifice prezentului proiect, putem menționa că în ultimii 5 ani numărul de elevi înscriși în ciclul gimnazial la Liceul Waldorf (O-VIII) s-a aflat pe un trend permanent ascendent, conform dateor din tabelul de mai jos:

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Clasa preg.

25

30

50

50

50

Clasa 1

24

30

30

50

48

Clasa a ll-a

26

26

30

28

50

Clasa a lll-a

26

26

26

29

28

Clasa a IV-a

25

29

27

29

30

Clasa a V-a

26

31

30

30

29

Clasa a Vl-a

27

29

30

30

29

Clasa a VI l-a

23

25

30

30

29

Clasa a VIll-a

23

20

23

29

27

TOTAL

225

246

276

305

320

în fiecare an unitatea școlară primește un număr tot mai mare de cereri de înscriere, care nu pot fi satisfăcute integral deoarece Liceul Waldorf a atins deja capacitatea maximă (limita fiind dată de spațiu avut la dispoziție), putând spune că se confruntă chiar cu un fenomen de supraaglomerare.

Pornind de la datele actuale privind efectivul de elevi și solicitările înregistrate în anii anteriori, se estimează că evoluția viitoare a numărului de elevi înscriși în ciclul O-VIII la Liceul Waldorf Timișoara va fi:

Capacitatea estimată după finalizarea investiției (2023-2024)

Număr clase

Număr elevi per clasă

Număr total

Clasa preg.

2

23

46

Clasa I

2

23

46

Clasa a ll-a

2

23

46

Clasa a lll-a

2

23

46

Clasa a IV-a

2

23

46

Clasa a V-a

2

27

54

Clasa a Vl-a

2

27

54

Clasa a VIl-a

2

27

54

Clasa a Vlll-a

2

TI

54

18 clase

446 elevi

Investiția vizează și oferă posibilitatea dublării graduale a numărului de clase, în condițiile înregistrării unei cereri sporite de înscriere a elevilor la Liceul Waldorf Timișoara, singurul centru pentru învățământ alternativ Waldorf din zona de vest a Românie. Acest proces a început în anul școlar 2015-2016 și a fost continuat în anii următori, urmând a se continua dublarea numărului de clase și în următorii ani, astfel încât în anul școlar 2023-2024 să existe la nivelul unității școlare Liceul Waldorf Timișoara câte 2 rânduri de clase de la clasa pregătitoare, până la clasa a VII l-a, însumând un număr de aproximativ 446 elevi.

Pentru atingerea acestui deziderat unitatea școlară necesită spații suplimentare pentru asigurarea unei bune desfășurări a procesului de învățământ.

Dimensionarea investiției - "CONSTRUCȚIE Șl DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA” a ținut cont întru totul de cererea de servicii educaționale manifestată la nivelul Municipiului Timișoara și a localităților din imediata vecinătate, atât cantitativ cât și calitativ.

 • 2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Obiectivul general al prezentului proiect îl constituie creșterea capacității de școlarizare a Liceului Waldorf Timișoara, determinând astfel îmbunătățirea condițiilor de acces la educație, a infrastructurii educaționale și creșterea participării populației școlare la un proces educațional preuniversitar aliniat la standarde europene de înaltă calitate, care să permită unității de învățământ să-și îndeplinească misiunea de formare a tinerilor în dezvoltarea locală, regională și națională.

Principalele obiective specifice ale prezentului proiect de investiție constau în:

 • •  Construirea unui norp nou de clădire în care să se desfășoare în condiții optime procesul de învățământ aferent ciclului primar și gimnazial, în suprafața construită de 2303.45 mp;

 • •  Crearea unui mediu propice pentru desfășurarea actului educațional la un nivel superior de performanță, proiectat să faciliteze predarea și învățarea și aliniat principiilor de modeme de învățare, pentru un număr de 446 de elevi și cadrele didactice ce își desfășoară activitatea în cadrul unității școlare;

 • •   Creșterea calității și atractivității actului educațional desfășurat în cadrul unității de învățământ prin achiziția de echipamente IT, materiale didactice moderne și materiale specifice pentru documentare, pentru creșterea accesului la informație și crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii;

 • •   Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile educaționale.

Sd D studio                                Proiect 12/2018

STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/402429

 • (3) IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE OENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII’

Scenariul 1: Alternativa construirii unei clădiri cu regim de înălțime P+3E care să fie realizată pe o structură metalică, încadrându-se într-o suprafață construită de 1200 mp.

Scenariul 2: Alternativa construirii unei clădiri cu regim de înălțime P+1E care să fie realizată pe o structură de zidărie portantă cu stâlpișori și centuri de beton armat, având o suprafață construită de 2400 mp.

S-a demarat un studiu al scenariilor având în vedere mai multe puncte de vedere. S-a ținut cont atât de principiile de mobilare urbană, cât și de posibilitățile de ocupare a terenului. După judecata modului în care cele două scenarii se raportează la forma sitului și relaționează cu reperele din jurul imobilului, scenariul 2 s-a dovedit a fi mult mai avantajos. Analiza specificului seismic al zonei în care se regăsește localitatea, și a legislației la care este supusă construcția propusă, indică scenariul 2 ca fiind cel mai coerent și adaptabil normelor tehnice și sanitare în vigoare. Numărul necesar de spatii este similar pentru ambele scenarii, însă în cazul scenariului 2, calitatea acestora este mai bună deoarece orientarea față de punctele cardinale este mai favorabilă pentru însorirea corectă a sălilor utilizate în procesul de învățământ. Ținând cont de caracteristicile arhitecturale, sociale, urbanistice, legistlative și tehnice care afectează scenariile propuse, s-a luat decizia că scenariul 2 este cel mai fezabil, acesta urmând să fie detaliat în capitolele și subcapitolele care urmeaza. .

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului

 • a). Descrierea amplasamentului

Imobilul ce face obiectul prezentei documentații se află în proprietatea Primăriei Timișoara și este identificat cu CF 446325 Timișoara, Nr.CAD.446325 in suprafața de 4400 mp conform CF. Tot conform CF, imobilul se află in proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu privat. Imobilul este compus din teren intravilan care, in acest moment, este neimprejmuit si liber de construcții.

 • b)Relatii cu zone invecinate,accesuri existente

Vecinătăți:

latura nord -drum - Aleea Cristalului

latura vest, sud si est - Centru Pedagogic Waldorf- CF Nr. 446324 Timișoara

In momentul actual, accesul pe sit se realizează prin latura nordica, de pe Aleea Cristalului.

 • c) Orientare fata de punctele cardinale.

Corpul propus are o forma neregulata, urmărind în plan forma literei L si este orientat atat pe direcția E-V, cat si pe direcția N-S. Spațiile sălilor de clasa sunt amplasate preponderent pe latura de S iar spatiile destinate laboratoarelor si atelierelor sunt orientate pe laturile E si S, raportandu-se la specificațiile din «Normativul privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, NP 010/97.»

 • d) Surse de poluare existente in zona Nu este cazul

 • e) Date climatice si particularitati de relief

Localitatea Timișoara are o climă temperată, fără vânturi puternice; viteza medie a vântului este de 3-4 m/s, temperatura medie anuală de +10.9°C, iar cantitatea medie de precipitații anuale ajunge la valoarea de 631 mm

 • f) Retele utilitare

In localitatea Timișoara se pot face branșamente la utilitățile existente in municipiu: apa, canalizare (AQUATIM), energie electrică, rețele de date si voce, gaze naturale ș.a. Orașul este deservit si de societatea municipala pentru colectarea deșeurilor (RETIM)

 • g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament-extras din studiul geotehnic

Date privind zona seismica

Conform zonării seismice, amplasamentul este caracterizat de următorii parametri: ag=0.20; Tc=0.7sec(conform P100-1/2013)

Natura terenului de fundare

Terenul are o suprafața relativ plană, astfel, amplasamentrul nu prezintă potențial de alunecare, deci are asigurată stabilitatea generala.

Presiunea convenționala de baza: 190 Kpa

Cu ocazia realizării sondajelor de adâncime s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare in sondaje la cota de -2.60 m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa 0.50 m, in funcție de anotimpuri și de cantitatea de precipitații. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executării unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observații asupra fluctuațiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp, in funcție de anotimpuri, cantitatea de precipitații.

Date geologice generale

Platforma menționata face parte din punct de vedere geomorfologic din câmpia joasa denumita Campia Banatului. Astfel, zona menționata se incadreaza in complexul aluvionar al cărui geomorfologie se datoreaza influenței apelor curgătoare, care au dus la transportarea si depunerea de particule fine (din diverse roci), provenite din dezagregarea rocilor de baza.

Date geotehnice

Pentru construcția P+1E, se recomandă fundarea la cota minima, Dmin=-1,00 m, față de CTN., pe stratul de praf argilos vanat galben, imbunatatit prin inpanare cu refuz de ciur sau piatra spartă. Este necesara armarea tălpii fundației cu centura din beton armat, pentru o buna rigidizare a construcției.

încadrare in zone de risc

Categoria geotehnica 2 - risc geotehnic moderat

Caracteristici din punct de vedere hidrologic Cu ocazia realizării sondajelor de adâncime s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare in sondaje la cota de -2.60 m fata de cota terenului neatural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa 0.50m, in funcție de anotimpuri si de cantitatea de precipitații. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executării unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observații asupra fluctuațiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp, in funcție de anotimpuri, cantitatea de precipitații.

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural și tehnologic

MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURĂ

 • 3.2.1. DATE TEHNICE

  • 3.2.1.1 GENERALITĂȚI

La baza elaborării prezentului proiect a stat tema de proiectare prin care se cere intocmirea studiului de fezabilitate pentru "Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara" - localitate Timișoara, UAT Timișoara, jud. Timiș.

 • 3.2.1.2 REGIM JURIDIC

Imobilul ce face obiectul prezentei documentații se afla in proprietatea Primăriei Timișoara si este identificat cu CF 446325 Timișoara, Nr.CAD.446325 in suprafața de 4400 mp conform CF. Tot conform CF, imobilul se afla in proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu privat. Imobilul este compus din teren intravilan care, in acest moment, este neimprejmuit si liber de construcții.

 • 3.2.1.3 AMPLASAMENT

Terenul este situat în județul Timiș, in partea de sud-est a orașului Timișoara, și aparține de UTR 5. Terenul este cuprins intre următoarele repere

La nord - drum - Aleea Cristalului

La vest, sud si est - Centru Pedagogic Waldorf CF Nr. 446324 Timișoara

 • 3.2.1.4 REGIM TEHNIC

—Conform H.G. 766/1997 - privind calitatea in construcții - clădirea care se amenajeaza se incadreaza in categoria de importanta "B" (importanta deosebita).

Conform normativului P-100-1/2013 - privind clasele de importanta, imobilele se incadreaza in clasa II de importanta.

Conform normativului P-100-1/2013, din punct de vedere seismic, amplasamentul are următoarele caracteristici: ag=0.20; Tc=0.7sec; zapada are 1,5kN/m2; vântul se caracterizează prin intensitatea de 0.6kPa.

Conform P-118/99 clădirea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc.

 • 3.2.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR

 • 3.2.2.1 DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE

In prezent pe parcela identificata prin C.F.446325 Timișoara nu se afla nicio construcție. Pe parcela adiacenta laturilor de vest, sud și est sunt construite corpuri de clădire care adăpostesc activitatea Centrului Pedagogic Waldorf.

 • 3.2.2.2 DESCRIEREA SITUAȚIEI PROPUSE

Prin proiectul de fata se dorește susținerea localnicilor din Timișoara, asigurând un spațiu modem adresat invatamantului cu specific pedagogic alternativ. S-a mizat pe creșterea nivelului de trai, corelata cu nevoile exprimate de comunitate si de beneficiarul investiției.

Se prevede construirea unui corp nou de clădire, care va găzdui săli de clasa, laboratoare și ateliere, cabinete, o sala multifuncționala, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica, holuri de circulații și spatii de acces, case de scara. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va tine cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf.

Din punctul de vedere al imbunatatirii calitatii invatamantului alternativ in mediul urban, consideram ca aceasta soluție este indispensabila in cadrul comunității din Timișoara.

Suprafața teren

4400.OOmp

Corp propus

SC propusa

2303.45 mp

SD propusa

4136.55 mp

Sil propusa

3626.66 mp

POT propus

52.35%

CUT propus

0.94

Lista spatiilor propuse

Parter

After school 01

76.36 mp

After school 02

72.07 mp

Atelier 01

74.78 mp

Atelier 02

73.66 mp

Atelier 03

69.42 mp

Cabinet 01

11.47 mp

Cabinet 02

19.94 mp

Casa scării 01

31.98 mp

Casa scării 02

35.92 mp

Centrala Termica

90.99 mp

Clasa 01

73.34 mp

Clasa 02

72.57 mp

Clasa 03

75.28 mp

Clasa 04

66.33 mp

Depozitare 01

2.27 mp

Depozitare 02

12.67 mp

GS Băieți 01

15.65 mp

GS Băieți 02

14.79 mp

GS persoane cu dizabilități

4.84 mp

GS Fete 01

15.34 mp

GS Fete 02

17.20 mp

Hol parter

506.09 mp

Magazie

50.50 mp

Oficiu

6.34 mp

Portar

11.87 mp

Sala Multifuncționala

356.40 mp

Sala Muzica

104.98 mp

Servire masa

50.54 mp

Vestiar Băieți

18.52 mp


20.15 mp


Vestiar Fete

Atelier 01

97.72 mp

Cabinet 01

90.16 mp

Cabinet 02

97.87 mp

Cancelarie

76.37 mp

Casa scării 01

15.74 mp

Casa scării 02

19.63 mp

Clasa 01

74.56 mp

Clasa 02

69.47 mp

Clasa 03

73.39 mp

Clasa 04

72.54 mp

Depozitare 01

13.25 mp

Depozitare 02

14.12 mp

Depozitare 03

7.31 mp

Depozitare 04

12.06 mp

Depozitare 05

12.08 mp

Depozitare 06

3.17 mp

Depozitare 07

4.57 mp

GS Băieți 01

14.06 mp

GS Băieți 02

14.89 mp

GS persoane cu dizabilități

3.84 mp

GS Fete 01

14.66 mp

GS Fete 02

14.32 mp

Hol etaj

367.15 mp

Laborator 01

79.02 mp

Laborator 02

75.26 mp

Laborator 03

99.09 mp

Sală Euritmie

105.87 mp

Scara

49.18 mp

 • 3.2.2.3 DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

Lucrările de construire cuprinse in prezenta documentație sunt următoarele:

CORP CLĂDIRE PROPUS

Corpul de clădire propus va cuprinde următoarele funcțiuni: săli de clasa, laboratoare și ateliere, cabinete, o sala multifuncționala, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica, holuri de circulații și spatii de acces, case de scara. Din punct de vedere structural clădirea va fi realizata din fundații de beton armat, suprastructura din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale, placa peste sol din beton armat, plansee din beton armat. Pereții de compartimentare se vor realiza din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale.

Sistemul de acoperire se va realiza atat din șarpanta de lemn, cu invelitoare din țigla ceramica, cat si printr-un sistem de acoperire de tip terasa.

Lucrări construcție

 • 1. Realizarea săpăturilor premergătoare turnării fundațiilor si turnarea betonului de egalizare de 10 cm

 • 1. Realizarea fundațiilor din beton armat.

 • 2. Hidroizolarea fundațiilor cu membrana bitumoasa.

 • 3. Termoizolarea fundațiilor cu polistiren extrudat de 10 cm.

 • 4. Realizarea stalpisorilor, a centurilor si a grinzilor din beton armat.

 • 5. Executarea stratului de pietriș sort 0 16/32 mm, avand grosimea de 15 cm

 • 6. Montarea termoizolatiei sub placa de pe sol, din polistiren extrudat de 30 cm

 • 7. Montarea stratului de separare din folie de polietilena deasupra termoizolatiei.

 • 8. Cofrarea si turnarea plăcii de pe sol si a planseelor din beton armat.

 • 9. Realizarea scărilor interioare si exterioare din beton armat. Realizarea rampelor de acces in clădire din beton armat.

 • 10. Realizarea pereților structurali exteriori din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm.

 • 11. Realizarea pereților structurali interiori cu zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm.

 • 12. Realizarea aticului din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm.

 • 13. Realizarea șarpantei din lemn, intr-o apa. Șarpanta este compusa dintr-un sistem de popi 15 x 15 cm, cosoroabe 15 x 15 cm si căpriori 10 x 15 cm. Montarea asterealei, a hidroizolatiei, a sipcilor, contrasipcilor si a invelitoarei din țigla ceramica.

 • 14. Ignifugarea, tratarea impotriva insectelor si a fungilor, a elementelor structurale ale șarpantei. Soluția de ignifigare va corespunde clasei de reacție la foc B,s1 ,d0.

 • 15. Turnare sapa suport pentru finisaj.

 • 16. Montarea tamplariilor exterioare si interioare.

 • 17. Realizarea unei platforme circulabile in zona nordica a scolii. Pavarea acesteia cu pavele din beton si cărămidă, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm.

Lucrări exterioare

 • 18. Izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 25 cm.

 • 19. Izolarea termica a pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 25 cm. In interiorul golurilor de pe fațada se va introduce un strat de vata minerala bazaltica de 5 cm, dispus perimtral.

 • 20. Izolarea termica a planseului peste etaj se va realiza cu 40 cm polistiren expandat, in zona unde acoperișul va avea alcătuire tip terasa. Protejarea termoizolatiei se va realiza la partea inferioara cu o bariera de vapori, iar la partea superioara cu un strat de separare folie PE.

 • 21. Termoizolarea planseului dintre pod si etaj (in cadrul zonei unde acoperișul va fi tip șarpanta) cu saltele de vata minerala 40 cm, protejate la partea superioara cu 2 straturi de OSB si la partea inferioara cu bariera contra vaporilor. Prevederea unei rețele din dulapi de lemn 5x20 cm pentru susținerea podinei din OSB.

 • 22. Termoizolarea aticului cu vata minerala de 25 cm la partea exterioara si superioara, respectiv cu 25 cm la partea interioara.

 • 23. Prevedea unui strat separator din polistiren extrudat de 20 cm, montat pe verticala, aplicat pe ambele fete ale peretelui care desparte terasa de pod.

 • 24. Turnarea betonul de panta. Montarea unui strat de geotextil si a unei membrane hidroizolante din PVC, rezistenta la UV.

 • 25. Realizarea sistemului de colectare al apelor pluviale. Acoperișul va fi prevăzut cu scurgeri si burlane in zona terasei, iar in zona acoperișului tip șarpanta se vor prevedea jgheaburi si burlane. Jgheaburile vor fi realizate tabla faltuita din otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele se vor realiza din tabla, otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele vor fi de secțiune dreptunghiulara.

 • 26. Deversarea apelor colectate prin burlane se va realiza intr-un sistem care va permite stocarea temporara intr-un rezervor si vor fi infiltrate la minim 5 m de clădire.

 • 27. Prevederea unei rigole, care va colecta apele pluviale de pe platforma de circulație aflata in partea nordica a scolii.

 • 28. Prevederea sorturilor de tabla la nivelul aticului din tabla de otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar.

 • 29. Prevederea unei scări metalice cu cos pentru a facilita accesul pe invelitoarea tip terasa.

 • 30. Prevederea scării metalice exterioare pentru accesul la etajul 1 al clădirii.

 • 31. Prevederea balustradelor metalice aferente scării de acces la etaj, vopsite in câmp electrostatic.

 • 32. Aplicarea tencuielilor decorative pe fațada. Finisarea soclului cu tencuiala mozaicata pentru soclu.

 • 33. Realizarea parasolarelor alcătuite din lemn si metal.

 • 34. Realizarea chepengului peste golul in planseul de peste etajul 1.

 • 35. Realizarea chepengului etanș la foc cu scara de lemn pentru acces pod

 • 36. Placarea podestelor de acces, a rampelor si a scărilor cu gresie antirepanta, acolo unde acest tip de finisaj este indicat in partea desenata.

Lucrări interioare

 • 37. Realizarea pereților de compartimentare interiori din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 11.5 cm.

 • 38. Realizarea compartimentărilor interioare cu panouri de HPL in interiorul grupurilor sanitare.

 • 39. Peretele de compartimentare destinat centralei detecție incediu, va fi rezistent la foc min 60 min.

 • 40. Executarea tencuielilor interioare. Aplicarea gletului si a zugrăvelilor lavabile (se va respecta cromatica incaperilor indicata in planșele de arhitectura).

 • 41. Pereții grupurilor sanitare se vor placa cu faianța pana la cota +2.10 m fata de cota finita a pardoselii.

 • 42. Turnarea sapei de egalizare, suport pentru pardoseala.

 • 43. Montarea suportului pentru covorul PVC compus din 2 placi OSB, strat polistiren expandat si folie de separare, respectiv a covorului PVC clasa de reacție la foc Bs1. Aplicarea adezivului pentru fixarea pardoselii PVC, trafic intens, clasa de reacție la foc Bs1, respectiv a gresiei antiderapante. Montarea foliei de polietilena expandata si a parchetului triplustratificat, clasa de reacție la foc Bs1.

 • 44. Sălile de clasa, de afterschool, atelierele si laboratoarele vor avea tavans fals fonoabsorbant. Cancelaria, holurile, cabinetele pentru profesori, depozitările,

vestiarele si centrala termica vor avea tavan fals pe structura metalica. Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu tavan fals hidrofug, pe structura metalica.

 • 45. Aplicarea gletului si a zugrăvelilor lavabile la tavane.

 • 46. Prevederea balustradelor metalice aferente scărilor de acces la etaj, vopsite in câmp electrostatic.

 • 47. Mobilarea si dotarea spatiilor.

Tamplarie

 • 48. Tamplaria exterioara va fi realizata din PVC colorat cu geam termoizolant, excepție facand tamplaria aferenta centralei termice. Pentru centrala termica se va prevedea o usa incombustibila din tabla. Ferestrele centralei termice vor fi realizate din tamplarie de otel cu geam armat, rezistente la foc. Culorile tamplariilor vor respecta indicațiile cromatice din partea desenata.

 • 49. Tamplaria interioara va fi realizata din lemn.

 • 50. Toate tamplariile exterioare vor fi prevăzute cu picurator la partea superioara.

 • 51. Montarea glafurilor din tabla de otel moale , cu acoperire HBPE, PREM sau similar.

 • 52. Ușile de acces spre casele de scara, corpul de legătură, si ușile de evacuare spre exterior vor fi prevăzute cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata. Partea vitrata a ușilor se va realiza cu sticla securizata.

 • 53. Montarea glafurilor interioare din PVC colorat. Culorile glafurilor vor respecta indicațiile cromatice din partea desenata.

 • 54. Usa de acces in centrala de detecție incediu si semnalizare incendiu va fi din lemn, rezistenta la foc si va fi prevăzută cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata.

AMENAJARE EXTERIOARA

 • 55. Realizarea săpăturilor premergătoare turnării fundațiilor necesare scărilor si podestelor de acces

 • 56. Realizarea fundațiilor din beton armat necesare scărilor si podestelor de acces.

 • 57. Cofrarea si turnarea plăcii de pe sol si a planseelor din beton armat.

 • 58. Executarea stratului de pietriș sort 0 16/32 mm

 • 59. Pavarea scărilor si a podestelor de acces cu pavele din beton, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm.

 • 60. Prevederea gospodăriei subterane rezerva de apa instalații hidrant

 • 61. Realizarea aleilor, a platformelor de circulație si a parcării, pavate cu pavele din beton si cărămidă pe pat de nisip. Prevederea unui strat suport de pietriș si a membranei geotextile.

 • 62. Prevederea spatiilor verzi in cadrul incintei si plantarea arborilor ornamentali.

 • 63. Sistematizarea terenului.

Ste Studio                              Proiect 12/2018

STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/402429

MEMORIU TEHNIC - REZISTENTĂ

 • 1. GENERALITĂȚI

Studiul de fata are in vedere construcția si dotarea Liceului Waldorf din orașul Timișoara, UAT Timișoara, județul Timiș.

Conform H.G. 766/1997- privind calitatea in construcții - clădirea care se amenajeaza se incadreaza in categoria de importanta "B" (importanta deosebita).

Conform STAS 10100/0-75 -clasificarea construcțiilor după importanta, clădirea se incadreaza in clasa Il-a, clasa de importanta deosebita.

Conform normativului P-100-1/2013, cap.4, tab.4.2 - privind clasele de importanta, imobilele se incadreaza in clasa II de importanta, clasa de importanta deosebita.

Conform normativului P-100-1/2013, din punct de vedere seismic, amplasamentul are următoarele caracteristici: ag=0.20; Tc=0.7sec; zapada are 1,5kN/m2; vântul se caracterizează prin intensitatea de 0.6kPa.

 • 2. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

Nu este cazul

 • 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE

La baza elaborării prezentului proiect au stat:

 • - tema de proiectare;

 • - planșele de arhitectura.

La solicitarea beneficiarului se va realiza o construcție noua care va adăposti activitatea Liceului Waldorf Timișoara.

Lucrările aferente structurii de rezistenta cuprind următoarele etape:

■ Construirea unui corp nou de clădire. Corpul nou va avea fundație de beton armat, suprastructura alcatuita din pereți din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm confinate cu centuri si sâmburi de beton armat, plansee de beton armat, scări de beton armat, acoperiș tip șarpanta de lemn cu invelitoare din țigla ceramica combinata cu acoperiș tip terasa necirculabila.

 • 4. CONCLUZII

Prin lucrările propuse se va realiza o construcție cu structura de rezistenta corespunzătoare normativelor in vigoare.

MEMORIU TEHNIC - INSTALAȚII ELECTRICE

Instalațiile electrice aferente au o putere instalată totală estimata de circa 200 kW pentru consumatorii de iluminat, forță și prize. Puterea electrica simultan absorbita este de aproximativ 100 kW și va fi preluată din postul de transformare propus. De la tabloul general TG amplasat in conform pieselor desenate se vor alimenta toate tablourile de distribuție ale incintei.

De la postul de transformare se vor alimenta TG pe un circuit si TDSI pe un circuit separat.

Alimentarea corpurilor de iluminat si prizelor se face prin intermediul cablurilor tip CYY-F din categoria F, cu manta cu proprietăți ignifuge foarte bune. Cablurile sunt caracterizate de izolație si manta din PVC si sunt proiectate pentru transportul energiei electrice in instalații electrice fixe corespunzătoare mediului din prezentul proiect. Cablurile sunt montate pe pat de cablu, in tub din materiale plastice, după caz.

Pentru iluminatul general din interior s-au utilizat corpuri de iluminat cu LED. Pentru iluminatul general din spațiul administrativ (birouri), iluminatul ușilor de acces in clădire, iluminatul de securitate pentru evacuare, iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii, iluminatul de securitate pentru circulație, iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, iluminatul de securitate pentru intervenții si respectiv iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor s-au prevăzut de asemnea corpuri de iluminat cu LED.

Toate traseele aferente sistemelor de iluminat de securitate se vor poza pe poduri de cabluri sau tuburi, diferite de cele prevăzute pentru instalația de forța si iluminat normal. Circuitele de alimentare cu energie electrica pentru sistemele de securitate cu rol de siguranța la incendiu se vor executa cu cabluri din cupru, rezistent la foc 90', cu armatura tip NHXCH, fara halogeni, cu emisie redusa de gaze toxice, cu emisie redusa de fum si intarziere la propagare flacara, conform 17-2011.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor fi amplasate conform pieselor desenate si vor asigura evacuarea in condiții de siguranța in caz de incendiu a persoanelor aflate in clădire, indiferent de localizarea acestora. Corpurile sunt marcate cu sigla EXIT (sau IEȘIRE), vor avea doua surse de iluminat fluorescente (2x8 W), vor avea timp de punere in funcțiune de 5 secunde si un timp de funcționare de cel puțin 2 ore, conform presciptiilor 17-2011. Vor fi prevăzute cu LED pentru semnalizarea incarcarii acumulatorilor si un buton TEST pentru verificarea funcționarii produsului in regim de siguranța.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt de tipul autonom si vor fi alimentate prin intermediul unui circuit inaintea intreruptorului general al tabloului TG.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare amplasate in exteriorul ușilor de evacuare trebuie sa aiba IP aferent mediului exterior existent (IP 65).

Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii se vor monta in interiorul corpului de clădire si vor asigura un nivel de iluminare de minim 1 Ix pentru o lățime de 2 metri la nivelul pardoselii, conform SR EN 1838:2014. Acestea se vor prevedea cu comandă automată de punere în funcțiune după căderea iluminatului normal. în afară de comanda automată a intrării lui în funcțiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se va prevedea si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate împotriva panicii vor fi integrate în iluminatul normal, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura funcționarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor.

Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare de cel puțin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Iluminatul de evacuare impotriva panicii a fost amplasat astfel incat sa asigure si iluminatul caii de circulație pentru evacuare.

Corpurile pentru iluminatul de securitate continuarea lucrului vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare pana la terminarea activitatii cu risc de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va prevedea in apropierea centralei de detecție si semnalizare incendiu si respectiv in camera tehnica a statiei de pompare la incendiu.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura funcționarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru intervenții vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare de cel puțin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Iluminatul de securitate pentru intervenții se va prevedea in incaperea in care este montat tabloul general si in incaperea centralei termice si vor asigura un nivel de iluminare de 15 Ix la nivelul pardoselii, minim 10% din iluminatul general, conform SR EN 1838:2014.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru intervenții, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura funcționarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor.

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor vor avea timpul de punere în funcțiune de 5 secunde si timpul de funcționare de cel puțin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcării hidranților interiori de incendiu se vor amplasa în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maximum 2 m și poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate cu condiția ca nivelul de iluminare să asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui.

Se va prevedea un generator diesel de energie electrica de putere estimata la 200 kVA complet automatizat pentru a asigura dubla alimentare cu energie electrica a statiei de pompare incendiu si a consumatorilor specificați de beneficiar (server, circuite prize, etc). Acesta va avea următoarele date tehnice:

Instalația electrică de utilizare va asigura funcționarea tuturor consumatorilor în condiții de siguranță. Pentru protecția la atingeri directe si indirecte se va asigura gradul de izolare corespunzător si legarea la priza de pământ prin conductorul de nul de protecție. Se vor executa instalații electrice de siguranță pentru continuarea lucrului si evacuare.

Dimensionarea coloanelor de alimentare ale tablourilor se va face considerând un coeficient de simultaneitate de ”0,80”, rezultând secțiunile specificate în schema monofilară. Alegerea materialelor si sistemul de montare a tinut cont de categoria de încadrare a încăperilor din punct de vedere al caracteristicilor de mediu, al pericolului de electrocutare si al pericolului de incendiu. De asemenea s-a tinut cont de destinația construcțiilor si de criteriile economice de folosire a materialelor: tuburi de protecție din materiale plastice.

Instalația de protecție impotriva trăsnetelor va fi cu dispozitiv de amorsare, cu o inaltime a catargului de 4 metri, catarg montat pe invelitoarea clădirii conform pieselor desenate. Se va monta un sistem de protecție impotriva trăsnetului cu dispozitiv PDA, 45 ps, ci cu o raza de protecție de circa 90 metri. Se va realiza legătură cu instalația de impamantare. Rezistenta electrica a prizei de pamant va avea valoarea Rp<1Q.

Se vor face măsurători a prizei de pamant si se va elibera un buletin de măsură de către o firma autorizata si se va atașa prezentului proiect.

Daca prin măsurători se obțin valori ale rezistentei de dispersie pentru priza de pământ mai mari de 1 ohm, se va executa o priză artificială care va fi echipata cu un număr de electrozi OL Zn tip cruce 50x50x3 de lungime 1,50 metri. Electrozii vor fi amplasați la o distanta de 3 metri intre ei si numărul lor va fi suplimentat pana la atingerea unei valori mai mici sau egale cu 1 ohm a prizei comune de pamant si paratrăsnet.

Paratrăsnetul cu dispozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un vârf de captare, un dispozitiv de amorsare si o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al conductorului de coborâre de la care se va realiza legătură la minim 5 electrozi de lungime 2 m si distanta 3 metri intre ei după care se va realiza legătură la priza de pamant prin intermediul unei cutii de conexiune/vizitare.

Alimentarea sistemului antiefractie

Alimentarea cu energie electrica a sistemului antiefracție. Alimentarea cu energie electrică se face din tabloul electric general, prin circuite special alocate în acest sens, cu tensiunea de 230V/50Hz. Sistemul antiefracție nu face obiectul proiectului

MEMORIU TEHNIC - INSTALAȚII SANITARE

Alimentarea cu apă rece a instalațiilor interioare din clădire se face de la sistemul de alimentare cu apa al localității, prin intermediul unei conducte din PE-HD de diametru 63 mm pozata in pamant sub adancimea de inghet.

Distribuția apei reci se va face prin intemediul conductelor, de la acestea apa rece fiind distribuita către grupurile sanitare ale vestiarelor, către sistemul de preparare al apei calde de consum, umplerii sistemului de incalzire si respectiv unui circuit pentru asigurarea apei reci in incinta centralei termice prin intermediul unui robinet dublu serviciu. Se va prevedea si o electrovana pentru umplerea automata a instalației de incalzire.

Pentru prepararea apei calde de consum se va prevedea un boiler de capacitate 1000 de litri amplasat in zona cemerei tehnice a centralei termice pe combustibil gazos, asigurandu-se astfel apa calda necesara in pentru grupurile sanitare.

Apele uzate menajer vor fi evacuate in căminele menajere din incinta si in final vor fi colectate la rețeaua de canalizare a orașului. Apele uzate menajer vor fi evacuate cu ajutorul conductelor din PVC-KG pentru instalații exterioare, acestea avand o panta de circa 0,70 - 2,00 % si fiind ingropate la o adâncime de minim 0,80 m fata de cota terenului sistematizat.

Se vor prevedea sifoane de pardoseala amplasate in grupurile sanitare.

Apele pluviale de pe platforme/parcari exterioare vor fi preluate de către guri de scurgere si impreuna cu cele de pe acoperiș, se vor deversa in rețeaua de colectare ape pluviale a incintei si apoi in rețeaua pluviala existenta a localității, prin intermediul conductelor din PVC-U.

Pentru preluarea condensului de la ventiloconvectoare se vor monta direct pe fațada conducte din PP-R de diametru 32 mm, acestea urmad sa fie conectate la sistemul de preluare a apelor pluviale.

In caz de avarie sau de necesitate a golirii instalației de incalzire, se recomanda montarea intr-o basa din camera centralei termice a unei pompe submersiblea. Aceasta va avea rolul sa pompeze apa spre sistemul de canalizare prin intermediul unei conducte PE-HD 032 mm pozata ingropat, sub adancimea de inghet.

Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate se vor încadra în valorile impuse de NTPA - 002/1997.

Pentru conductele de apă rece și apă caldă din se vor utiliza țevi de tip PP-R cu diametre cuprinse intre 020 si 032 mm. Pentru conductele de canalizare interioara se vor utiliza țevi și piese fasonate din polipropilena (PP), STAS 6675/2-80; iar pentru canalizarea exterioara se vor utiliza țevi și piese din PVC-KG, pentru conductele de canalizare pozate îngropat în pardoseală si pentru cele montate subteran.

Statia de pompare incendiu pentru instalația de stingere hidranti interiori si exteriori

Se va alege o statie de pompare va asigura un debit de circa 72...75 mc/h si o inaltime de pompare de circa 78...80 mCA. Statia de pompare va avea o pompa principala si una de rezerva, un vas de expansiune pentru menținerea presiunii in instalație si va avea dubla alimentare cu energie electrica. Prima sursa de alimentare va fi asigurata de furnizorul de energie electrica si cea de-a doua sursa (de rezerva) de alimentare cu energie electrica va fi asigurata de un generator electric ce funcționează pe combustibil motorina.

Pentru racordarea autospecialei de intervenție a pompierilor se vor prevedea 2 racorduri tip C conectați la sistemul de stingere interior

Pentru racordarea autospecialei de intervenție a pompierilor se vor prevedea 2 racorduri tip C conectați la sistemul de stingere interior si 1 racord tip A conectat direct la rezervorul de apa pentru stingerea incendiilor. Tablourile fiecărei statie de pompe de incendiu pot fi alimentate pe doua cai de alimentare (câte una de la fiecare sursa) cu un sistem AAR cu acționare la dispariția tensiunii sursei de baza. Alimentarea din sursa de baza se va face din fata întreruptorului general.

MEMORIU TEHNIC - INSTALAȚII TERMICE

Alimentarea cu energie termică se face de la cazanul ce funcționează pe combustibil gazos de putere Qth=200 kW. Pentru asigurarea alimentarii cu energie termica, de la cazan agentul termic este trimis către un vas tampon vertical (puffer) de capacitate 1000 de litri, izolat si montat in camera centralei termice. De la acesta, prin intermediul unui distribuitor-colector principal agentul termic va fi trimis prin intermediul pompelor de circulație către sistemele de incalzire din incinta. Pentru asigurarea preluării dilatatilor din sistem si pentru protecție se vor prevedea doua vase de expansiune de capacitate V=250 litri fiecare.

Cele doua centralele termice vor funcționa in cascada, vor avea tiraj fortat si fiecare va avea o putere termica de circa 100 kW, insumand 200 kW pentru acoperirea necesarului de căldură si preparare apa calda de consum.

Instalația de incalzire interioara va fi aceeași pentru ambele centrale termice si va fi realizata din conducte din cupru, izolate. Instalația se va aerisi local la nivelul ventiloconvectoarelor care vor fi prevăzute cu robineri de aerisire in punctul cel mai inalt al instalației.

Pentru asigurarea aerului proaspăt in clădire si pentru o economie de energie se va prevedea o centrala de tratare aer de capacitate V=80000 mc/h, prevăzută cu recuperator de căldură aer-aer de inalta eficienta energetica.

V2 - INSTALAȚII TERMICE

Se va efectua un racord in interiorul camerei centralei termice de la sistemul de termoficare al orașului.

Se va prevedea un schimbător de căldură in placi, prin intermediul caruia se va realiza incalzirea agentului termic care va fi folosit la incalzirea spațiului. Se va prevedea un puffer de capacitate 1000 litri care va avea rolul de acumulare energie termica. De la acesta se va alimenta cu energie termica ventiloconvectoarele si bateria de incalzire a centralei de tratare aer.

V2 - INSTALAȚII SANITARE

Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la sistemul de termoficare al orașului. Se va prevedea si o conducta de recirculare in vederea asigurării unui confort ridicat in utilizarea apei calde.

□ 356/402429

MEMORIU TEHNIC - LUCRĂRI RUTIERE

 • 1. DATE GENERALE

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Lucrări exterioare: amenajare parcări supraterane, circulații pietonale și platforme, str. llranus, nr. 14

 • 1.2. Amplasamentul obiectivului

Str. llranus, nr. 14, localitatea Timișoara, județul Timiș, CF Nr. 446325 Timișoara

 • 1.3. Beneficiarul investiției

Primăria Municipiului Timișoara

Jud. Timiș, Mun. Timișoara, Bld. Constantin Loga Diaconovici, Nr, 1

 • 1.4. Proiectant de specialitate:

S C. ASSISTENTHB S R L.

Strada. Umbrei, nr. 9, Timișoara, județul Timiș

Tel/fax. 0356 105 103

 • 2.2. Memorii tehnice pe specialități

 • a) Lucrări rutiere

Categoria și clasa de importanță

Amenajare parcări supraterane și circulațiile pietonale se încadrează în categoria de importanță C (normală) și în clasa de importanță III (medie), conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a HG. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

Situația existentă

Pe strada Uranus la numărul 14 funcționează școala Waldorf. Pe parcela care face obiectul acestei investiții, identificata cu CF Nr. 446325 Timișoara, nu exista acces auto, nici acces pietonal sau parcare.

Descrierea lucrărilor proiectate

Parcări oblice, alei si trotuare

Parcarea este amenajată având lungimea unui loc de parcare de 4,80 m și lățimea de 2,20 m, amplasate oblic la 45°, rezultând un total de 35 de locuri de parcare. Accesul la parcare se face din Aleea Cristalului, stradă având 7,00 m lățime. Accesul se prevede cu o lățime de 3,50 m cu sens unic, ieșirea din parcare făcându-se la 70 m distantă tot în Aleea Cristalului, cu semnalizare pe verticală cu obligatoriu dreapta - fig. D3.

Accesul în parcare, circulația în parcare cât și ieșirea din parcare se face printr-o bretea paralelă cu str. Aleea Cristalului, având o lățime de 3,50 m.

De asemenea, se prevede un rastel de biciclete cu 36 posturi calculate conform Anexei nr. 2 din PUG Timișoara, pct. G Funcțiuni de învățământ și cercetare, art. 12.

Poziția locurilor de parcare este prezentată în planșa nr. 01-D.

Statutul juridic al terenului: Imobilul ce face obiectul prezentei documentații se afla in proprietatea Primăriei Timișoara si este identificat cu CF 446325 Timișoara, Nr.CAD.446325 in suprafața de 4400 mp conform CF. Tot conform CF, imobilul se afla in proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu privat. Imobilul este compus din teren intravilan care, in acest moment, este neimprejmuit si liber de construcții.

□ 356/402429

în profil longitudinal, linia roșie s-a proiectat cu respectarea prevederilor STAS 10144/3-91 si ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane.

în profil longitudinal suprafața carosabilului va avea pantă în axă și se urmăresc următoarele criterii:

 • -  asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de bază de 25 km/h;

 • -  realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

 • -  respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate.

Zonele verzi având suparafața totală de 120 m1 2 3 se amenajează astfel: cu pământ vegetal pe o adâncime de 30 de cm, semănare iarbă (gazon), plantare arbori respectiv gard viu.

în profil transversal, situația se prezintă astfel:

1. pe porțiunea de carosabil - acces la parcare, în conformitate cu STAS 10144/1-90 și ORDIN 50/1998, sectorul de drum s-a proiectat ca un drum de clasă tehnică IV cu o bandă de circulație, având lățimea părții carosabile de 3,50 m. Acest sector se va realiza în etapa I.

în profil transversal carosabilul - acces la parcare va avea pantă de 2,5% orientată spre parcare, iar locurile de parcare vor avea o pantă 2,5% orientată spre carosabil.

Astfel au rezultat următoare elemente în profil transversal pentru sectorul de drum:

1.

lățime parte carosabilă

3,50 m;

2.

panta transversală în aliniament

2,5 % - pantă unică

3.

trotuar

min. 1,50 m;

4.

zonă verde

variabil;

5.

număr locuri de parcare

35 buc.

Structura rutieră proiectată

Pentru amenajarea trotuarelor și a acceselor la garaje care face obiectul prezentei documentații, având la bază calculul de dimensionare a structurii rutiere, precum și situația existentă s-au adoptat următoarele structuri rutiere:

 • 1.    Structura de rezistență proiectată pentru realizarea trotuarelor:

 • 1. realizarea unui strat de fundație din balast cu grosimea de 15 cm, conform STAS 6400-84 și Normativ C 148-85. Balastul va respecta condițiile de calitate prevăzute de SR 662-02;

 • 2. îmbrăcăminte din pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 6 cm așezate pe un strat de nisip cu grosimea de 3 cm.

 • 2.    Structura de rezistență proiectată pentru parcaje:

□ 356/402429

hidrocarburi.

Pe sectorul proiectat se vor amplasa dispozitive de preluare a apelor provenite de pe partea carosabilă, parcajelor și trotuarelor. Aceste dispozitive vor fi materializate prin guri de scurgere tip „Geiger”. Ele vor fi racordate la canalul colector existent prin intermediul unor cămine de vizitare.

Căminele de vizitare vor fi acoperite prin capace de metal rezistente la 40 tf.

Acestea vor fi amplasate la nivelul carosabilului proiectat permițând deschiderea lor.

Siguranța circulației

Pentru perioada execuției lucrărilor, beneficiarul și executantul vor fi obligați să respecte normele de protecția muncii și siguranța circulației, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulație.

Pentru siguranța circulației s-au prevăzut indicatoare de circulație conform SR 1848-1/2004.

Circulația pe carosabil - acces la parcare se va desfășura cu respectarea restricțiilor impuse de Comisia de circulația a municipiului Timișoara.

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării locurilor de parcare vor fi suportate de către beneficiar, iar execuția lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări de drumuri.

întocmit,

ing. Florescu Marcela


STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/1 1 3OD671 TIMIȘOARA 0356/402429

0256/2270 6 1


 • 3.3 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 3DQ671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare executării lucrării

Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara

Beneficiar

Primăria Municipiului Timișoara

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

0.19

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

11,160.00

2,120.40

13,280.40

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

Total capitol 1

11,160.00

2,120.40

13,280.40

CAPITOLUL 2 Cheltuitei pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

48,835.17

9,278.68

58,113.85

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

3.1.1.

Studii de teren

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3.

Alte studii specifice

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

7,316.81

7,316.81

3.3

Expertiza tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

14,633.62

2,780.39

17,414.01

3.5

Proiectare

245,113.19

46,571.51

291,684.70

3.5.1.

Tema de proiectare

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4.

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

36,584.06

6,950.97

43,535.03

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

29,267.25

5,560.78

34,828.03

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

179,261.88

34,059.76

213,321.64

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1                         2                            3               4               5

3.7

Consultanta

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2.

Auditul financiar

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.8

Asistenta tehnica

120,727.39

22,938.20

143,665.59

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

65,851.30

12,511.74

78,363.04

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

58,534.49

11,121.55

69,656.04

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

7,316.81

1,390.19

8,707.00

3.8.2.

Dirigentie de șantier

54,876.09

10,426.46

65,302.55

Total capitol 3

437,791.01

81,790.10

519,581.11

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

6,353,344.70

1,207,135.49

7,560,480.19

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

61,779.17

11,738.04

73,517.21

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

901,687.65

171,320.65

1,073,008.30

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

831,588.41

158,001.80

989,590.21

4.6

Active necorporale

45,991.76

8,738.43

54,730.19

Total capitol 4

8,194,391.69

1,556,934.41

9,751,326.10

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

182,920.29

34,754.85

217,675.14

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

109,752.17

20,852.91

130,605.08

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

73,168.12

13,901.94

87,070.06

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

171,206.66

171,206.66

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile afererente creditului băncii finanțatoare

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

32,924.36

32,924.36

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6,584.87

6,584.87

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor-CSC

32,924.36

32,924.36

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

98,773.07

98,773.07

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

431,011.37

81,892.16

512,903.53

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

18,000.00

3,420.00

21,420.00

Total capitol 5

803,138.32

120,067.01

923,205.33


STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 3DD671 TIMIȘOARA D256/227Q61 0356/402429

1

2

3

4

5


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

9,495,316.19

1,770,190.60

11,265,506.79

din care:

C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

6,584,871.21

1,251,125.52

7,835,996.73

Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 leur

4.6399 lei


,i itocmit


SC SDAC studio SRL Timișoara


Beneficiar

Primăria Municipiului Timișoara


5 J   studio

STR. CIRCUMVALATIUNII 39/0/14 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

DEVIZUL obiectului

Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara - structura si arhitectura

Beneficiar

Primăria Municipiului Timișoara

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

19.00%

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

417,698.05

79,362.63

497,060.69

500698 ȘCOALA WALDORF - LUCRĂRI EXTERIOARE

417,698.05

79,362.63

497,060.69

4.1.2.

Rezistenta

2,993,616.14

568,787.07

3,562,403.21

500658 ȘCOALA WALDORF - INFRASTRUCTURA

1,109,850.82

210,871.66

1,320,722.48

500668 ȘCOALA WALDORF - SUPRASTRUCTURA

1,883,765.32

357,915.41

2,241,680.73

4.1.3.

Arhitectura

2,151,377.63

408,761.75

2,560,139.38

500678 ȘCOALA WALDORF - FINISAJE INTERIOARE

1,465,179.01

278,384.01

1,743,563.02

500688 ȘCOALAWALDORF- FINISAJE EXTERIOARE

686,198,63

130,377.74

816,576.35

4.1.4.

Instalații

790,652.88

150,224.05

940,876.93

4.1.4.1 Instalații interioare

743,178.76

141,203.96

884,382.72

4.1.4.2 Instalații exterioare

47,474.12

9,020.08

56,494.20

Total l-subcap. 4.1

6,353,344.70

1,207,135.49

7,560,480.20

4.2      [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

61,779.17

11,738.04

73,517.21

Total ll-subcap. 4.2

61,779.17

11,738.04

73,517.21

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

901,687.65

171,320.65

1,073,008.30

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

831,588.41

158,001.80

989,590.21

4.6

Active necorporale

45,991.76

8,738.43

54,730.19,

Total lll-sucap 4.3+4.4+4.5+4.6

1,779,267.82

338,060.89

2,117,328.71

Total deviz pe obiect(Total l+Total ll+Total III)                                  8,194,391.69

1,556,934.42

9,751,326.12

Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 leuro=

4.6399 lei

întocmit


SC SDAC studio SRL Timișoara


Beneficiar

Primăria Municipiului Timișoara


STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 3DO671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Investiția:      Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara

Beneficiar:    Primăria Municipiului Timișoara

Faza:        SF

Estimare cantitati lucrări 500658 ȘCOALA WALDORF - INFRASTRUCTURA

Nr.

Crt

Cod art.

Denumire lucrări

U.M.

Cant.

PU

Total

1

TSC02A1

Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri

100 mc

8.50

483.60

4,108.29

2

TSA02B1

Săpătură manuala

mc

19.91

20.47

407.57

3

CA06A1

Beton de egalizare C8/10

mc

99.22

204.84

20,324.34

4

CA07D1

Turnarea betonului in fundații C16/20 cu pompa

mc

1,015.11

358.51

363,932.68

5

CB02A1

Cofrag elevații

mp

623.87

17.13

10,685.39

6

CC01C1

Montare armatura in fundații si elevații

kg

20,954.81

3.03

63,410.15

7

TSD16B1

[1]

Umplutura compactată de pietriș 16-32mm

mc

320.66

72.63

23,289.31

8

IZF04J2

[11

Folie PVC

mp

2,164.60

0.94

2,034.72

9

IZF10B1 [11]

Polistiren extrudat de 30 cm

mp

2,164.60

106.89

231,369.62

10

CA07D1

Pardoseala din beton C16/20 de 15cm grosime cu pompa

mc

324.69

359.76

116,810.92

11

CC02P1

Montare plasa sudata 6/10

kg

3,152.52

3.52

11,100.19

12

RPCE02A [2] TSI09A1 [5]

Hidroizolatie verticala a fundațiilor

mp

514.36

33.61

17,289.09

13

încărcare pamant in auto

t

1,360.56

13.00

17,687.31

14

TRA01A10

Transport pamant

t

1,360.56

20.00

27,211.24

15

TRA01A10

Transport balast

t

630.50

20.00

12,610.09

16

TRA06A50

Transportul betonului la 20 km

t

2,716.72

23.80

64,657.94

Total cheltuieli directe din articole

Alte cheltuieli directe

Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

986,928.83

19,738.58 1,006,667.41

50,333.37

52,850.04

1,109,850.82

210,871.66

1,320,722.48

- studio

Proiect 12/2018


STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 300671 TIMIȘOARA □ 25S/227Q61 Q356/4Q2425

Investiția:

Beneficiar:

Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara Primăria Municipiului Timișoara

Faza:

SF

Estimare cantitati lucrări

500668 ȘCOALA WALDORF - SUPRASTRUCTURA

Nr.

crt.

Cod art.

Denumire activitate

UM

Cant.

PU

Total

1

CA07H1

Turnare beton C16/20 in sâmburi cu pompa

mc

166.87

368.58

61,504.85

2

CB04A1

Cofraje pentru sâmburi si stâlpi

mp

2,225.93

16.85

37,507.20

3

CC02C1

Montare armatura in sâmburi

kg

23,081.74

3.34

77,202.61

4

CA07H1

Turnare beton C16/20 in centuri,grinzi ,buiandrugi si scara cu pompa

mc

290.71

368.59

107,150.95

5

CB04A1

Cofraje pentru centuri,grinzi ,buiandrugi si scara

mp

2,711.64

16.85

45,689.69

6

CC02C1

Montare armatura in centuri,grinzi .buiandrugi si scara

kg

29,068.21

3.34

97,225.86

7

CA07H1

Turnare beton C16/20 in placi parter si etaj cu pompa 3630.95’0,15=544.65 mc

mc

545.00

368.57

200,873.22

8

CB04A1

Cofraje pentru placi parter si etaj 3630.95 mp

mp

3,630.00

16.85

61,164.09

9

CB44A1

Susțineri cofraj pentru placi parter si etaj 3830.99*3=11493 buc

buc

11,493.00

7.75

89,049.22

10

CC02C1

Montare armatura in placi parter si etaj 3830.99*17,0=65126.33 kg

kg

65,126.83

3.34

217,832.19

11

IZF04B1

[3]

Hidroizolatie sub ziduri

mp

253.76

14.81

3,757.00

12

Zidărie de 25 cm din cărămidă cu găuri verticale Porotherm

mc

1,245.00

375.85

467,936.27

13

Structura copertina acces

90 mp x 85 kg/mp

t

7.65

8,415.83

64,381.13

14

Montare scara metalica exterioara 30 mp x 70 kg/mp

t

2.10

8,415.83

17,673.25

15

CD05A1

[5]

Zidărie de compartimentare din cărămidă cu găuri verticale 11.5

mc

31.10

414.02

12,876.11

16

CE17B1

Șarpanta din lemn

mp

1,012.00

46.79

47,352.24

17

RPCR41A1

[4]

Ignifugarea si aseprizarea elementelor din lemn

mp

1,337.44

4.30

5,744.33

18

CL12A1

Montare scara metalica cu cos acces terase

t

1.20

8,415.83

10,099.00

19

TRA06A50

Transportul betonului la 20 km

t

2,105.42

23.80

50,108.91

Total cheltuieli directe din articole

1,675,128.12

33,502.56

1,708,630.68

85,431.53

89,703.11

1,883,765.32

357,915.41

2,241,680.73


Alte cheltuieli directe

Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

ÎNTOCMIT

PROIECTANT

SC SDAC STUDIO SRL TIMIȘOARA


STUDIO /.y

S.R.L.STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 3DQ671 TIMIȘOARA D256/227D61 0356/402429

Investiția:

Beneficiar:

Faza:


Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

SF

Estimare cantitati lucrări

500678 ȘCOALA WALDORF - FINISAJE INTERIOARE

Nr.Crt

Cod art.

Oenumire lucrări

U.M.

Cant.

PU

Total

1

CF01A1

[5]

Tencuieli interioare pereți

mp

6,928.64

15.91

110,216.70

2

CF20D1

[2]

Tavane suspendate din gipscarton fonoabsorbante pe structura metalica

mp

1,556.24

67.40

104,896.95

3

CF20D1

[2]

Tavane suspendate din gipscarton hidrofug pe structura metalica

mp

168.26

66.51

11,190.41

4

CF20D1

[2]

Tavane suspendate din gipscarton rezistent la foc pe structura metalica camera detantie incendiu - cabina portar

mp

11.87

68.25

810.13

5

CF20D1

[2]

Tavane suspendate din gipscarton obișnuit pe structura metalica

mp

1,443.17

63.71

91,941.08

6

RPCJ13C1

Realizarea spaletilor la golurile de ferestre si usi 30 cm lățime

m

2,151.44

16.18

34,813.32

7

RPCJ13B1

Realizarea spaletilor la golurile ușilor din pereții de compartimentare

m

658.54

12.47

8,209.42

8

CI06A1

[1]

Faianța in grupuri sanitare h=2,10

mp

319.01

57.00

18,182.65

9

CF10A1

[4]

Glet tavane din gips carton

mp

3,179.54

5.58

17,731.60

10

CF10C1

[1]

Glet la pereți si tavane

mp

7,772.43

5.36

41,668.86

11

CN04A1

[1]

Zugrăveli lavabile interioare (pereti+tavane)

mp

7,772.43

7.67

59,647.41

12

CG11A1

[11

Pardoseli din gresie antiderapanta

mp

2,048.08

76.56

156,809.93

13

CG02A1

[4]

Pardoseala din parchet triplustratificat clasa de reacție la foc Bs1

mp

1,271.62

102.83

130,756.22

14

CG03A1

[7]

Pardoseala din covor PVC trafic intens clasa de reacție la foc Bs1

mp

356.40

89.65

31,950.21

15

CG01D1

[1]

Sapa de beton slab armata de 6 cm

mp

3,754.76

31.14

116,909.31

16

Polistiren fonoizolant 2 cm sub sapa

mp

3,754.76

12.00

45,057.12

17

CC02P1

Montare plasa sudata 4/20

kg

4,469.74

3.52

15,742.43

18

CL20B1

Balustrazi metalice vopsite in câmp electrostatic

kg

1,770.00

8.54

15,117.68

19

CE15A1

[5]

Montare glafuri ferestre din lemn

m

265.20

49.34

13,084.42

20

Ferestre cu tamplarie din lemn cu dublu vitraj, fonoizolant

mp

18.75

595.20

11,160.00

21

Usi interioare cu tamplarie de lemn

mp

400.00

517.08

206,830.19

21

Compartimentări grupuri sanitare din panouri de HPL

buc

28.00

2,149.16

60,176.47

Alte cheltuieli directe Total cheltuieli directe Cheltuieli indirecte Profit

Total general deviz TVA

Total cu TVA

26,058.05

1,328,960.55

66,448.03

69,770.43

1,465,179.01

278,384.01

1,743,563.02

ÎNTOCMIT

PROIECTANT

SC SDAC STUDIO SRL TIMIȘOARA


STUDIO

S RL-


STR. CIRCUMVALATIUNll 39/C/14 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Investiția:        Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara

Beneficiar:       Primăria Municipiului Timișoara

Faza:          SF

Estimare cantitati lucrări


500688 ȘCOALA WALDORF-FINISAJE EXTERIOARE

Nr.

crt

Simbol

Denumirea lucrărilor si calculul cantitatilor

U.M.

Cantitate

PU

Total

1

ZF10A1

(9)

"ermosistem cu vata minerala bazaltica de 25 cm

mp

1,467.22

130.60

191,612.47

2

ZF10A1

[4]

rermosistem cu vata minerala bazaltica de 25 cm-interior atic

mp

1,013.00

81.96

83,029.82

3

ZF10A1

[1]

Hacare cu vata minerala bazaltica de 5 cm la spaleti

mp

482.73

49.77

24,026.35

4

ZF10A1

[4]

Placare cu polistiren extrudat de 25 cm pe soclu

mp

58.65

169.65

9,950.14

5

CD25A1

[2]

Profil de pornire cu lacrlmar

m

250.00

15.08

3,770.00

6

CD25A1

IU

Montare coltare

m

2,759.32

5.58

15,397.00

7

CD25A1

(6]

Picurator montat la partea superioara a golurilor

m

354.60

7.99

2,833.25

8

ZF10A1

[4]

Termoizolatie verticala din polistiren extrudat de 10 cm

mp

122.17

67.88

8,292.86

9

ZF03A1

UI

Bariera contra vaporilor in pod

mp

800.00

8.46

6,768.00

10

ZF15D1

(1]

Termoizolarie din vata minerala bazaltica de 40 cm In pod

mp

644.00

91.21

58,739.29

11

RPCH22A1

[1]

lulapi de lemn 5‘20 montati pr doua direcții in pod

mc

12.69

788.00

9,997.53

12

RPCH23A1

[1]

Placi OSB - doua straturi

mp

1,000.50

96.39

96,439.83

13

ZF03A1

[1]

Bariera contra vaporilor la terase

mp

1,550.00

8.18

12,678.73

14

ZF10B1

111]

Termoizolatie din polistiren expandat de 40 cm la terase

mp

1,492.04

51.33

76,581.54

15

ZF04J2

(1]

Folie PVC

mp

2,350.00

0.98

2,308.77

16

CA07H1

Beton de panta

mc

86.52

368.57

31,888.26

17

CC02P1

Armare cu plasa sudata 6/100/100

kg

1,846.71

3.52

6,503.11

18

ZF04B1

(3]

Hidroizolatie cu membrana PVC rezistenta la UV

mp

1,642.04

14.74

24,204.89

19

CF06A1

[4]

Tencuiala decorativa

mp

1,963.04

26.35

51,733.46

20

CF06A1

14]

Tencuiala decorativa pentru soclu

mp

58.65

25.75

1,510.24

21

ZE01C1

Sort de tabla pe aticurl si timpane de 85 cm lățime

m

173.33

41.06

7,116.46

22

CE01A1

Invelitoare din țigla ceramica

mp

1,048.60

67.97

71,269.49

23

CL28A1

[1]

Elemente de parazapada

buc

500.00

87.12

43,560.00

24

CE18A1

Astereala din scânduri

mp

1,048.60

17.06

17,890.40

25

CE18A1

[1]

Sipci transversale

mp

1,048.60

5.37

5,628.20

26

CE18A1

OI

Sipcl longitudinale

mp

1,048.60

3.55

3,723.60

2/

CE13C1

[1]

Jgheaburi

m

84.65

38.11

3,226.16

28

IZF10B1

[3]

Polistiren extrudat de 5 cm

mc

5.07

464.71

2,354.06

29

CE14C1 dl

Burlane

m

249.78

56.36

14,076.87

30

CE15A1

(5]

Montare glafuri ferestre din tabla cu acoperire cu polimeri

m

265.20

31.09

8,245.21

31

CG11A1

12]

Pardoseala din gresie antiderapanta

mp

27.60

76.60

2,114.05

32

CG12A1

dl

Plinte gresie

mp

98.33

73.33

7,211.18

33

DE16A1

Montare rigole scurgere 100/80 cu gratar

buc

50.00

46.50

2,325.00

34

CB47A1

Schela pentru lucrări de fațada

mp

1,467.22

4.80

7,041.19

35

TRA06A50

Transport beton la 20 km

t

181.69

23.80

4,324.27

36

Geotextil pentru terasa

mp

1,550.00

4.80

7,440.00

37

Pietriș sort 0 16-32

mc

144.20

60.00

8,652.00

38

Parasolare din lemn si otel

t

2.40

9,300.00

22,320.00

Chepeng peste gol in planseu - telescop

buc

1.00

2,500.00

2,500.00

4C

Baustrada metalica

kg

600.00

9.73

5,840.00

4

Ignifugarea si aseptizarea elementelor din lemn

mp

2,100.00

4.30

9,030.00

42

Chepeng etanș la foc cu scara de lemn acces pod

buc

1.00

3,000.00

3,000.00

42

Ferestre din PVC cu geam termopan

mp

660.00

705.20

465,432.00

44

Usi exterioare cu tamplarie metalica

mp

46.14

760.00

35,066.40

610,198.40

12,203.97

622,402.37

31,120.12

32,676.12

686,198.62

130,377.74

816,576.35

' o Jl    studio


Proiect 12/2018


STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/14 3OD671 TIMIȘOARA □256/227061 0356/402429


Investiția:

Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara

Beneficiar:

Primăria Municipiului Timișoara

Faza:

SF


Estimare cantitati lucrări

500698 ȘCOALA WALDORF - LUCRĂRI EXTERIOARE


Nr.

crt.

Simbol

Denumirea lucrărilor si calculul cantitatilor

U.M.

Cantitate

PU

Total

1

Pavaj din cărămidă pe pat de nisip

mp

104.48

180.00

18,806.40

2

Plantare arbori ornamentali

buc

6.00

600.00

3,600.00

3

Pietriș sort 0 16-32

mc

10.00

80.00

800.00

4

TSD16B1

[1)

Umplutura compactată de pietriș 16-32mm

mc

162.50

72.63

11,802.26

5

CA07D1

Turnarea betonului in fundații C16/20 cu pompa

mc

37.50

358.51

13,444.31

6

CB02A1

Cofrag elevații

mp

23.05

17.13

394.74

7

CC01C1

Montare armatura in fundații si elevații

kg

774.11

3.03

2,342.48

8

CA07D1

Pardoseala din beton C16/20 de 15cm grosime cu pompa

mc

50.00

359.76

17,988.07

9

CC02P1

Montare plasa sudata 6/10

kg

1,032.14

3.52

3,634.23

10

TRA06A50

Transportul betonului la 20 km

t

183.75

23.80

4,373.25

11

Gospodărie subterana rezerva de apa instalații hidrant

buc

1.00

73,450.00

73,450.00

12

Carosabil

mp

300.00

235.00

70,500.00

13

Trotuare, alei, parcare

mp

1,400.00

90.00

126,000.00

14

Zone verzi

mp

120.00

63.00

7,560.00

14

Rezervor ape pluviale

buc

1.00

27,900.00

27,900.00


Total cheltuieli directe din articole

Alte cheltuieli directe

Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA


371,435.73

7,428.71

378,864.45

18,943.22

19,890.38

417,698.05

79,362.63

497,060.69


ÎNTOCMIT


PROIECTANT

SC SDAC STUDIO SRL TIMIȘOARAObiectiv:

ȘCOALA WALDORF

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

OBIECT: INSTALAȚII INTERIOARE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA) lei

1

2

3

4.1

Construcții si instalațiile aferente acestora

4.1.1

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

4.1.2

Rezistenta

4.1.3

Arhitectura

4.1.4

Instalații

743,178.76

4.1.4.1 Instalații electrice

370,888.48

624EL8 Instalații electrice - Clădire

370,888.48

4.1.4.2 Instalații sanitare

134,788.06

624HI8 Hidranti interiori

51,539.31

624SA8 Instalații sanitare

83,248.75

4.1.4.3 Instalații termice

237,502.22

624TE8 Instalații termice

183,956.45

TOTAL I

743,178.76

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

624DT8 Montaj inst. detecție incendiu

5,149.46

624MT8 Montaj echip.CT si ventilații

49,295.01

TOTAL II

54,444.47

Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

ECHIP.DETECTIE INCENDIU

28,231.95

ECHIP.inst.termice+ventilatii

487,308.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL III

515,539.95

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

1,313,163.18

Taxa pe valoarea adaugata

249,501.00

TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA)

1,562,664.18

Proiectant

Obiectiv :

ȘCOALA WALDORF

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

OBIECT:INSTALAȚII EXTERIOARE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect

Cheltuieli pe catogoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA) lei

1

2

3

4.1

Construcții si instalațiile aferente acestora

4.1.1

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

4.1.2

Rezistenta

4.1.3

Arhitectura

4.1.4

Instalații

47,474.12

4.1.4.1 Instalații electrice

4.1.4.2 Instalații sanitare

624ED8 Rețea canalizare pluviale

18,974.17

624HE8 Hidranti exteriori

28,499.95

4.1.4.3 Instalații termice

TOTAL I

47,474.12

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

624ME8 Montaj utilaje edilitare

3,461.14

624MH8 Montaj echip.pt.inst.limitare si stingere incendiu

3,873.56

TOTAL II

7,334.70

Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

Ehipament inst.edilitare

50,397.70

Ehipament pt.inst.limitare si stingere incendiu

335,750.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL III

386,147.70

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

440,956.52

Taxa pe valoarea adaugata

83,781.74

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

524,738.26

Proiectant

Obiectiv :

ȘCOALA WALDORF

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

OBIECT: BRANȘAMENTE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA) lei

1

2

3

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

624BE8 BRANȘAMENT ENERGIE ELECTRICA

25,145.51

624BA8 BRANȘAMENT APA

6,353.38

624BC8 RACORDARELA REȚEA CANALIZARE

6,353.38

624GA8 BRANȘAMENT GAZ

10,982.90

TOTAL Cap. 1.2+ 1.3+ 1.4 + 2

48,835.17

4.1

Construcții si instalațiile aferente acestora

4.1.1

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

4.1.2

Rezistenta

4.1.3

Arhitectura

4.1.4

Instalații

4.1.4.1 Instalații electrice

4.1.4.2 Instalații sanitare

4.1.4.3 Instalații termice

TOTAL I

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL III

5.1

Organizare de șantier

TOTAL Cap. 5.1

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

25,145.51

Taxa pe valoarea adaugata

4,777.65

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

29,923.16

Proiectant

SD H-

AC *

STUDIO

&o?5/i2°o^y vA f?A -

LUCRAREA:

ȘCOALA WALDORFJIMISOARA

Beneficiar:

CENTRALIZATOR VALORIC

DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

P.U.

(lel/U.M.)

VALOAREA EXCLUSIV TVA lei)

FURNIZORUL

FISA TEHNICA

ATAȘATA

0

1

2

3

4

5

6

7

I

UTILAJE SI ECHIPAMENTETEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ

1

INSTALAȚII TERMICE si INST.TRATARE AER

BUC

1.000

487308.000

487308.00

2

INSTALATE DETECȚIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

BUC

1.000

28231.950

28231.95

3

CANALIZARE PLUVIALA

BUC

1.000

50397.700

50397.70

4

INSTALATE STINGERE SI LIMITARE INCENDIU

BUC

1.000

335750.000

335750.00

5

Total utilaje cu montaj/lei

901687.65

EURO

Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei

PROIECTANT,

” A~C , *;

STUDIO

S.R.L.

LUCRAREA:

ȘCOALA WALDORFJIMISOARA

Beneficiar:


LISTA

CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ

PROIECTANT,CANALIZARE PLUVIALA

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

P.U.

(lel/U.M.)

VALOAREA EXCLUSIV TVA lei)

FURNIZORUL

FISA TEHNICA

ATAȘATA

0

1

2

3

4

5

6

7

I

UTILAJE SI ECHIPAMENTETEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ

1

Separator hidrocarburi 3,5 l/s

BUC.

1.000

25000.00

25000.00

Fisa nr.

2

Bazin de retentie din poliester armat cu fibra de sticla,capacit.20mc

BUC.

1.000

25397.70

25397.70

Fisa nr.

Total utilaje cu montaj/lei

50397.70

EURO

Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei

LUCRAREA:

ȘCOALA WALDORF,TIMIȘOARA

Beneficiar:

LISTA

CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ

INSTALAȚIE DETECȚIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

Nr. crt.

UM

Cantitatea

P.U.

(lei/U.M.)

VALOAREA EXCLUSIV TVA lei)

FURNIZORUL

FISA TEHNICA

ATAȘATA

0

1

2

3

4

5

6

7

I

UTILAJE SI ECHIPAMENTETEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ

1

Centrala de detecție si semnalizare incendiu adresabila, complet echipata

BUC.

1.000

14926.500

14926.50

Fisa nr.

2

Detector de fum

BUC.

80.000

64.700

5176.00

Fisa nr.

3

Detector de căldură

BUC.

1.000

307.450

307.45

Fisa nr.

4

Buton de incendiu

BUC.

30.000

192.750

5782.50

Fisa nr.

5

Sirena interioara

BUC.

2.000

299.000

598.00

Fisa nr.

6

Sirena exterioara

BUC.

2.000

439.000

878.00

Fisa nr.

7

Ddetector de gaz metan

BUC.

1.000

563.500

563.50

Fisa nr.

Total utilaje cu montaj/lei

28231.95

EURO

Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei

PROIECTANT,

LUCRAREA:

ȘCOALA WALDORF,TIMIȘOARA

Beneficiar:

LISTA

CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ

INSTALAȚIE STINGERE SI LIMITARE INCENDIU

Nr. crt.

UM

Cantitatea

P.U.

(lel/U.M.)

VALOAREA EXCLUSIV TVA lei)

FURNIZORUL

FISA TEHNICA

ATAȘATA

0

1

2

3

4

5

6

7

l

UTILAJE SI ECHIPAMENTETEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ

1

Statie pompare incendiu20l/s ,Pel 2x37+2,2 Kw

BUC.

1.000

255750.000

255750.00

Fisa nr.

2

Generator electric (deservire Statie de pompare)

BUC.

1.000

80000.000

80000.00

Fisa nr.

Total utilaje cu montaj/lei

335750.000

335750.00

EURO

Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei

Pagina 1 din 1

LUCRAREA:

ȘCOALA WALDORF,TIMIȘOARA

Beneficiar:

LISTA

CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ

INSTALAȚII TERMICE si INST.TRATARE AER

Nr. crt.

____________________________Datturniraa____________________________

UM

Cantitatea

P.U.

(lei/U.M.)

VALOAREA EXCLUSIV TVA lei)

FURNIZORUL

FISA TEHNICA

ATAȘATA

0

1

2

3

4

5

6

7

1

UTILAJE SI ECHIPAMENTETEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ

1

Centrala termica pe combustibil gazos 200 kW- (incalzire + ACM)complet echipata

BUC.

1.000

80000.000

80000.00

Fisa nr.

2

Boiler pt.prepararea apei calde V 1000 litri

BUC.

1.000

12000.000

12000.00

Fisa nr.

3

Puffer (vas tampon termic) V 1000 litri

BUC.

1.000

13000.000

13000.00

Fisa nr.

4

Vas expansiune cu memebranajnchis, V 300 litri

BUC.

2.000

1154.000

2308.00

Fisa nr.

5

Centrala de tratare aer 80000 mc/h

BUC.

1.000

250000.000

250000.00

Fisa nr.

6

Chiller 150W termic răcire

BUC.

1.000

130000.000

130000.00

Fisa nr.

fota/ utilaje cu montaj/lei

487308.00

EURO

Curs euro BNR 30.05.2018 valabil in 31.05.2018 1euro= 4.6399 lei

PROIECTANT,

^,’q^oTUOIO zO^.kVv

3.4.Studii de specialitate


STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA □256/227061 □ 356/402429


 • (4) ANALIZA FIECĂRUI/ FIECARI SCENARIU/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referință prezentarea scenariului de referința

în vederea elaborării analizei financiare și economice a lucrărilor de intervenție propuse prin prezentul proiect, au fost luate în considerare următoarele aspecte:

Investiția propusă urmărește construirea unui corp nou de clădire și dotarea acestuia pentru creșterea capacității de școlarizare a Liceului Waldorf, care să deserveasa persoanele implicate în procesul de învățământ în condiții de confort, igiena și siguranța corespunzătoare.

Necesitatea acestei investiții rezultă din constatările cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziția elevilor din Timișoara spații care găzduiesc o grădiniță, o școală primară, una gimnazială și un liceu. Aceste spații se regăsesc în clădirile construite pe terenul adiacent investiției propuse, având însă un număr insuficient de săli de clasă și laboratoare și o dotare materială care să acopere cererea existentă și să asigure o bună desfășurare a procesului de învățământ primar, gimnazial și liceal.

Astfel, infrastructura educațională pusă la dispoziție în prezent este neadecvată, insuficientă și incapabilă să asigure un mediu de predare-învățare sănătos și un nivel adecvat de stimulare al participanților la procesul educațional. Datorită cererii tot mai mari de locuri la înscrierea în clasa pregătitoare, începând cu anul școlar 2015-2016 s-a început dublarea numărului de clase. Astfel spațiile au devenit insuficiente, clasele de liceu, unde nevoia de mișcare este mai redusă, ajungând în spații sub standardele de volum de spațiu și aer necesar.

Momentan, Liceul Waldorf nu dispune de spații dedicate pentru laboratoare de științe (fizică/chimie/biologie/TIC) și o dotare completă cu materiale didactice și echipamente corespunzătoare în acest sens, care să permită realizarea de către elevi de multiple aplicații practice și stabilirea legăturii între noțiunile teoretice și lumea reală. Nu există spații dedicate pentru cabinete didactice (geografie/geologie/astronom ie, istorie), ateliere (sculptură/modelaj, pictură, lucru manual), o sală de muzică pentru cor și studiul instrumentelor, o sală pentru euritmie, precum și o sală suplimentară în care să se poată desfășura atât orele de educație fizică, cât și serbările, piesele de teatru și toate celelalte evenimente cltural-artistice organizate în cadrul școlii.

Menționăm că, planurile-cadru ale alternativei educaționale Waldorf au în vedere competențele fundamentale, care sunt dezvoltate și stimulate în ciclul primar, având ca

□ 356/402429

bază antropologia lui Rudolf Steiner precum și recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 2006 privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe întreg parcursul vieții.

în centrul demersului pedagogic din cadrul alternativei educaționale Waldorf se află copilul și dezvoltarea capacităților lui creative, a abilităților lui sociale, a capacității de a deveni un om independent și echilibrat. Pentru a dezvolta toate aceste capacități și abilități în copil, abordarea pedagogică include o pondere ridicată a muncii practice, artistice și a observării. Pentru acestea esențiale sunt mijloacele educaționale (hărți, eșantioane, atlase și alte surse științifice) păstrate și prezentate în spații adecvate, precum cabinete și laboratoare. Cadrul didactic care predă în cadrul Liceului Waldorf Timișoara și-a creat deja o bază de dotare de diverse materiale didactice (hărți, eșantioane, etc.), care necesită un spațiu dedicat pentru a fi depozitate și ușor accesibile în cadrul demersului pedagogic.

De asemenea adăugăm că, în pedagogia Waldorf disciplinele sunt considerate mijloace de înțelegere a individualității fiecărui copil și de dezvoltare liberă și armonioasă a acestuia. Din acest motiv în pedagogia Waldorf, pe lângă disciplinele întâlnite în învățământul de masă, sunt introduse în planurile cadru specifice (OMEN nr. 4825/28.10.2014 pentru ciclul primar și OMEN 5290/28.12.2001) discipline specifice.

Disciplinele specifice pedagogiei Waldorf sunt:

 • - desenul de forme (la ciclul primar),

 • - euritmia (la ciclul primar și secundar),

 • - cunoștințe despre ținutul natal (materie la clasa a IV-a, care cuprinde geografia și istoria),

 • - geologia (clasa a Vl-a),

 • - astronomia (clasa a Vl-a).

La clasele pregătitoare, I și a ll-a, se studiază integrat la disciplină Matematică și conținuturi care se referă la explorarea mediului.

De asemenea, Liceului Waldorf îi lipsește un spațiu și dotările necesare care să permită elevilor accesul și utilizarea tehnologiei informatice și de comunicare. Conform planului-cadru pentru învățământul gimnazial alternativ Waldorf, disciplina TIC se predă la nivelul gimnaziului ca disciplină în cadrul curricumul-ui la decizia școlii, cu o alocare de o oră/săptămână. Programa școlară se orientează după cea aprobată la nivel național pentru învățământul gimnazial, astfel încât elevii să dobândească competențele-cheie TIC, pentru a se conforma strategiilor la nivel național și european, în acest sens existența unui laborator de TIC dotat la nivelul tehnologic actual necesar procesului educațional este esențial.

Neajunsuri există și în ceea ce privește asigurarea dotărilor și materialelor didactice necesare pentru asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare și a unui proces de predare învățare înalt calitativ. Pentru anumite discipline, materialele didactice existente sunt puține, unele dintre ele sunt învechite și uzate, folosite pe parcursul a nenumărate generații, necesitând atât înlocuirea componentelor uzate cât și completarea cu categorii noi de materiale didactice specifice.

Având în vedere numărul tot mai mare de elevi înscriși la Liceul Waldorf, este necesară punerea la dispoziție a unei săli suplimentare de sport și dotarea cu material sportiv adecvat acesteia, având în vedere importanța orelor de educație fizică pentru sănătatea elevilor și dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generații. în plus este necesar un spațiu adecvat și suficient de mare care să poate fi utilizat ca sală de spectacole pentru serbările de prezentare a celor învățate în cadrul epocilor, la ciclul primar și gimnazial, respectiv pentru concertele și piesele de teatru ale elevilor din ciclul gimnazial precum și pentru serbările și evenimentele organizate la nivel de școală (Sărbătoarea Toamnei, Ziua Națională, Bazarul de Crăciun, Ziua Unirii, etc.).

□ 356/402429

De asemenea, este necesară accesibilitatea spațiilor școlare și a spațiilor auxiliare pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale, prin realizarea de lucrări de construcții și adaptarea specială a dotărilor pentru această categorie de beneficiari. Totodată, deși de-a lungul timpului au existat în acest sens numeroase solicitări din partea părinților, unitatea școlară nu dispune de infrastructură pentru programul de tip Școală după școală.

Toate aceste probleme și neajunsuri anterior identificate impun luarea unor măsuri, cât mai repede cu putință, astfel încât generațiilor viitoare să li se asigure oportunități și șanse sporite de succes personal și profesional.

Astfel, este necesară definirea unor scenarii privind posibilele acțiuni și activități specifice ce pot fi realizate de Municipiul Timișoara în legătură cu unitatea școlară Liceul Waldorf Timișoara, singurul centru pentru învățământ alternativ Waldorf din zona de vest a Românie.

Primul scenariu este reprezentat de situația în care școala va funcționa în aceleași condiții ca și până în prezent, fără niciun fel de intervenții care să genereze investiții. în această situație se utilizează spațiile și dotările existente, nu se realizează nici o investiție de tipul reabilitării sau creării de spații suplimentare pentru activitatea educațională ori completarea dotării școlii. Având în vedere situația existentă, un astfel de scenariu nu poate să asigure îndeplinirea obiectivului de performanță în sistemul de educație național, de creștere a gradului de cuprindere a eleveilor la diferite niveluri de învățământ și reducerea abandonului școlar, de ridicare a nivelului de pregătire a populației. Din punct de vedere financiar acest scenariu generează costuri de exploatare/mentenanța a infrastructurii existente similare celor existente în trecut, și nici un beneficiu de tipul celor așteptate, așa cum au fost anterior menționate. Acesta este scenariul minim, fără proiect.

Următorul scenariu este scenariul maxim sau varianta cu investiție maximă, așa cum este ea propusă prin prezentul proiect. Varianta cu investiție maximă propune extinderea spațiilor destinate procesului educațional prin construirea unui nou corp și adăugarea de noi funcționalități (laboratoare, săli de ateliere, cabinete didactice, sala multifuncțională), dotarea cu echipamente și materiale didactice suficiente și adaptate unui proces educațional modem. Acest scenariu este singurul care asigură obținerea rezultatelor dorite prin implementarea proiectului de investiții.

Luarea în considerare a unui scenariu mediu nu este justificată deoarece o astfel de opțiune nu ar asigura îndeplinirea obiectivului proiectului de investiții. O infrastructură parțial îmbunătățită (spre exemplu o simplă reabilitare și dotare a spațiilor existente), nu poate să suporte realizarea unui climat educațional adecvat. în aceste condiții, o astfel de alternativă nu poate fi luată în calcul, deoarece orice investiție inferioară celei propuse prin prezentul proiect nu ar conduce la posibilitatea de a schimba situația existentă, fără a extinde suficient spațiul destinat învățământului și a-l dota corespunzător.

Prin urmare, având în vedere că luarea în considerare a unui scenariu mediu nu este justificată, analiza financiară și economică a proiectului se va realiza prin compararea scenariului maxim (cu proiect), cu scenariul minim (fără proiect). Acesta din urmă reprezintă scenariul de referință.

Perioada de referință se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei financiare și economice aferente proiectului de investiție propus. Previziunile trebuie realizate pentru o perioadă apropiată de viața economică a investiției, suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu și lung al acesteia.

Conform recomandărilor Comisiei Europene din cadrul Regulamentului Delegat (UE) nr. 480/2014, perioada de referință adecvată pentru sectorul în care se realizează

□ 356/402429

prezentul proiect de investiție este de 10-15 ani (a se vedea extrasul din Reg. 480/2014 - Anexa I, Alte sectoare).

ANEXA I: Perioadele de referință menționate la articolul 15 alineatul (2)

Sectorul

Perioada de referință (ani)

Căi ferate

30

Aprovizionare cu apă/canalizare

30

Drumuri

25-30

Gestionarea deșeurilor

25-30

Porturi și aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Energie

15-25

Cercetare și inovare

15-25

Bandă largă

15-20

Infrastructură comercială

10-15

Alte sectoare

io-is

Prin urmare, perioada de referință a estimărilor indicatorilor economico-financiari aferenți prezentului proiect de investiție este de 15 ani. Perioada de referință nu include și perioada de implementare a proiectului. Durata de realizare a investiei propuse este de 41 luni.

 • 4.2.Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Amplasamentul nu se afla intr-o zona inundabila sau care sa prezinte riscul unor alunecări de teren. Amplasamentul nu se afla intr-o zona care sa prezinte schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3 Situația utilităților și analiza de consum:- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;- soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

In localitatea Timișoara se pot face branșamente la utilitățile existente in municipiu: apa, canalizare (AQUATIM), energie electrica, rețele de date si voce, gaze naturale s.a. Orașul este deservit si de societatea municipala pentru colectarea deșeurilor (RETIM)

Pentru construcția propusa se recomanda realizarea branșamentului la rețeaua publica de canalizare si de alimentare cu apa, gaz si curent electric din localitate. Deversarea apelor colectate prin burlane se va realiza intr-un sistem care va permite stocarea temporara intr-un rezervor si vor fi infiltrate la minim 5 m de clădire.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

Impactul social si cultural, egalitatea in sanse

Nivelul de educație reprezintă un factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții.

Creșterea capacității de școlarizare a unității de învățământ și dotarea cu mijloace și materiale didactice moderne determină asigurarea calității actului educativ. Educația este singura șansa a tinerilor pentru a le asigura un viitor și o viață mai bună.

Astfel, din punct de vedere al impactului social, proiectul contribuie la creșterea nivelului general de informare, cunoaștere și educație al populației deservite de unitatea școlară, ceea ce constituie fundamentul pe care se poate clădi o resursă umană bine pregătită și de perspectivă. Prin investiția propusă, procesul educațional din cadrul

Sj 3 studio                                 Proiect 12/2018

STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/402429

Liceului Waldorf se va baza pe mijloace, metode și materiale didactice ce asigură dezvoltarea de competențe solicitate pe piața forței de muncă sau fundamentale pentru succesul în viață și în societate (competențe cognitive, socio-emotionale), cu impact deosebit asupra viitoarei dezvoltări personale și profesionale a elevilor.

Putem astfel menționa, că din punct de vedere al impactului social, prin investițiile realizate în infrastructura de educație - învățământ obligatoriu, proiectul contribuie la punerea bazelor pentru formarea unei forțe de muncă calificate și creșterea angajabilitatii populației în general, precum și asigurarea unor șanse sporite de reușită atât pe piața muncii, cât și în viață.

De asemenea, calitatea infrastructurii fizice (inclusiv infrastructura educaționala) are un impact major asupra dezvoltării spațiului urban, în special prin sporirea atractivității zonei, încurajarea și facilitarea activităților economice, ceea ce se va răsfrânge în mod benefic asupra comunității locale prin șanse sporite privind crearea de noi locuri de muncă și obținerea unor venituri suplimentare.

Cu alte cuvinte, în ceea ce privește impactul social al proiectului, putem afirma că Municipiul Timișoara va beneficia de implementarea proiectului prin stimularea creșterii calității vieții și a nivelului de trai viitor.

Considerăm de asemenea că proiectul are efect asupra reducerii migrației populației (interne și externe), căci asigurarea unei infrastructuri educaționale atractive, alături de accesul universal la alte servicii de interes general și existența premiselor pentru un nivel de trai decent, sunt în măsură să contribuie la atragerea și reținerea populației în țară.

Din punct de vedere social proiectul mai contribuie și la reducerea fenomenului de marginalizare și excluziune socială, prin sporirea accesibilității spațiilor școlare și a spațiilor auxiliare pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale (cu dizabilități, elevi CES) și accesul tuturor elevilor la metode de lucru și materiale didactice adaptate cerințelor lor educaționale speciale.

Din punct de vedere al impactului cultural, menționăm că în cadrul proiectului este prevăzută construirea unei săli în care să poate fi organizate diverse activități și evenimente cu caracter educativ-cultural și social (serbările de prezentare a celor învățate în cadrul epocilor, la ciclul primar și gimnazial, respectiv concertele și piesele de teatru ale elevilor din ciclul gimnazial precum și serbările și evenimentele organizate la nivel de școală: Sărbătoarea Toamnei, Ziua Națională, Bazarul de Crăciun, Ziua Unirii, etc). Activitățile de natură socială și cultural-educativă care urmează a se desfășura în cadrul unității școlare ca urmare a implementării proiectului vor asigura o întărire a sentimentului de apartenență și vor contribui inclusiv la păstrarea și transmiterea moștenirii culturale pentru generațiile viitoare.

Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realiza re, in faza de operare

în faza de realizare: 10 locuri de muncă create direct, 5 locuri de muncă create indirect.

în faza de operare: 14 locuri de muncă create direct.

Impactul asupra factorilor de mediu

Nu este cazul

Impactul obiectivului de investiție, raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz

Nu este cazul

□ 356/402429

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

în ceea ce privește cererea de bunuri și servicii aferentă prezentului proiect și cerințele specifice identificate, care justifică necesitatea și dimensiunea investiției menționăm următoarele:

 • - elevii înscriși la Liceul Waldorf Timișoara și familiile acestora, în calitate de principali beneficiari ai prezentului proiect, și-au manifestat deseori nemulțumirea față de calitatea infrastructurii fizice pusă de dispoziție, care datorită supraaglomerării nu poate asigura un mediu de predare-învățare sigur, sănătos și un nivel adecvat de stimulare al participanților la procesul educațional. Aceștia își doresc îmbunătățirea condițiilor de studiu și punerea la dispoziție a unor spații suplimentare, dotate corespunzător.

 • - aceștia reclamă totodată lipsa unor dotări suficiente și în stare corespunzătoare -echipamente și materiale didactice care permită participarea activă și implicarea la clasă a tuturor elevilor, cu efecte directe asupra rezultatelor lor școlare și a potențialului de dezvoltare viitoare.

 • - atât elevii cât și părinții acestora solicită frecvent unității de învățământ efectuarea de investiții în domeniul TIC, considerând că lecțiile în care sunt introduse elemente TIC sunt considerate de elevi mai atractive, ca elevii își măresc motivația învățării și își lărgesc sfera de cunoaștere.

 • - totodată elevii solicită frecvent punerea la dispoziție a unei săli suplimentare pentru desfășurarea orelor de educație fizică, precum și îmbunătățirea dotării acesteia astfel încât să le permită accesul la mai multe activități și jocuri sportive.

 • - având în vedere programul tot mai aglomerat și mai stresant al părinților, nu de puține ori aceștia au solicitat unității școlare dezvoltarea de programe de tipul Școală după școală, în prezent unitatea școlară nedispunând de spațiile necesare în acest sens.

Din punct de vedere al volumului cererii de servicii educaționale specifice prezentului proiect, putem menționa că în ultimii 5 ani numărul de elevi înscriși în ciclul gimnazial la Liceul Waldorf (O-VIII) s-a aflat pe un trend permanent ascendent, conform dateor din tabelul de mai jos:

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Clasa preg.

25

30

50

50

50

Clasa 1

24

30

30

50

48

Clasa a ll-a

26

26

30

28

50

Clasa a lll-a

26

26

26

29

28

Clasa a IV-a

25

29

27

29

30

Clasa a V-a

26

31

30

30

29

Clasa a Vl-a

27

29

30

30

29

Clasa a VI l-a

23

25

30

30

29

Clasa a VIll-a

23

20

23

29

27

TOTAL

225

246

276

305

320

□ 356/402429

în fiecare an unitatea școlară primește un număr tot mai mare de cereri de înscriere, care nu pot fi satisfăcute integral deoarece Liceul Waldorf a atins deja capacitatea maximă, putând spune că se confruntă chiar cu un fenomen de supraaglomerare.

Pornind de la datele actuale privind efectivul de elevi și solicitările înregistrate în anii anteriori, se estimează că evoluția viitoare a numărului de elevi înscriși în ciclul O-VIII la Liceul Waldorf Timișoara va fi:

Capacitatea estimată după finalizarea investiției (2023-2024)

Număr clase

Număr elevi per clasă

Număr total

Clasa preg.

2

23

46

Clasa I

2

23

46

Clasa a ll-a

2

23

46

Clasa a lll-a

2

23

46

Clasa a IV-a

2

23

46

Clasa a V-a

2

27

54

Clasa a Vl-a

2

27

54

Clasa a VII-a

2

27

54

Clasa a Vlll-a

2

27

54

18 clase

446 elevi

Investiția vizează și oferă posibilitatea dublării graduale a numărului de clase, în condițiile înregistrării unei cereri sporite de înscriere a elevilor la Liceul Waldorf Timișoara, singurul centru pentru învățământ alternativ Waldorf din zona de vest a Românie. Acest proces a început în anul școlar 2015-2016 și a fost continuat în anii următori, urmând a se continua dublarea numărului de clase și în următorii ani, astfel încât în anul școlar 2023-2024 să existe la nivelul unității școlare Liceul Waldorf Timișoara câte 2 rânduri de clase de la clasa pregătitoare, până la clasa a Vlll-a, însumând un număr de aproximativ 446 elevi.

Pentru atingerea acestui deziderat unitatea școlară necesita spații suplimentare pentru asigurarea ueni bune desfășurări a procesului de învățământ.

Dimensionarea investiției - "CONSTRUCȚIE Șl DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA” a ținut cont întru totul de cererea de servicii educaționale manifestată la nivelul Municipiului Timișoara și a localităților din imediata vecinătate, atât cantitativ cât și calitativ.

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizata netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Ipotezele de bază în realizarea estimărilor

 • ■   Analiza financiară se va realiza pe baza fluxului de numerar rezultat din proiecția acestuia în scenariul „cu proiect”, respectiv în scenariul „fără proiect”, așa cum au fost acestea anterior descrise;

 • ■   Fluxurile de numerar sunt actualizate folosindu-se o rată de actualizare financiară de 4% în termeni reali, drept valoare de referință pentru operațiunile de investiții publice cofinanțate prin

□ 356/402429

fondurile ESI (în conformitate cu art.19 din Regulamentul Comisiei nr.480/2014, referitor la perioada de programare 2014-2020);

 • ■   Numai fluxurile de numerar care trebuie plătite sau primite pe parcursul perioadei de referință sunt luate în considerare la estimarea costurilor și a veniturilor proiectului. Sunt excluse din estimări posturile contabile nemonetare precum amortizările, eventualele rezerve pentru viitoare costuri de înlocuire și rezervele pentru cheltuieli neprevăzute.

 • ■   Perioada de referință a estimărilor indicatorilor economico-financiari aferenți prezentului proiect de investiție este de 15 ani. Acesteia i se adauga perioada de implementare a proiectului (4 ani), durata de realizare a investiei propuse fiind de 41 luni.

 • ■   Estimările se realizează fără a se ține cont de efectul inflației asupra prețurilor, adică se utilizează prețurile constante aferente lunii iunie 2018.

Estimarea veniturilor

Pentru previziunea veniturilor atât în varianta „cu proiect”, precum și în varianta “fără proiect”, s-a utilizat metoda indicilor. Veniturile de la bugetul local vor fi egale cu valoarea cheltuielilor operaționale estimate pentru o anumită perioadă, la care se adaugă o marjă de 1% pentru a acoperi diversele nevoi neprevăzute necesare operării și funcționării corespunzătoare a Liceului Waldorf Timișoara.

în varianta „cu proiect”, pe lângă alocările prevăzute pentru susținerea activității operaționale, a fost estimată separat și donația din partea Fundației Rudolf Steiner Timișoara, pentru acoperirea contribuției proprii la proiectul propus de către solicitantul de finanțare nerambursabilă, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

în ceea ce privește veniturile din alocații de la bugetul central și de la bugetul Consiliului Județean Timiș, se presupune că acestea vor fi nule. Recomandările Comisiei Europene menționează că veniturile estimate nu trebuie să includă transferuri de la bugetele de stat sau regionale sau de la sistemele de asigurări publice naționale.

De asemenea, veniturile din sponsorizări vor fi nule. Nu au fost luate în considerare alte tipuri de venituri înafara celor anterior menționate.

Valoarea veniturilor previzionale în situația „fără proiect” este prezentată în tabelul de mai jos.

STR. CI R C U M VAL ATI U N 11 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/4D2429

Tabel nr. 1 Veniturile estimate în situația „fără proiect”

Nr. crt

Specificație

U.M.

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

1

Venituri din alocații de la bugetul județean

RON

2

Venituri din alocații de la bugetul local activitate bază

RON

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

3

Venituri din alocații de la bugetul local investiții

RON

4

Venituri din sponsorizări

RON

5

Venituri din alte surse

RON

TOTAL VENITURI

RON

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

Nr.

crt

Specificație

U.M.

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

1

Venituri din alocații de la bugetul județean

RON

2

Venituri din alocații de la bugetul local activitate bază

RON

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

3

Venituri din alocații de la bugetul local investiții

RON

4

Venituri din sponsorizări

RON

5

Venituri din alte surse

RON

TOTAL VENITURI

RON

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Valoarea veniturilor previzionale în situația „cu proiect” este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 2 Veniturile estimate în situația „cu proiect”

Nr. crt

Specificație

U.M.

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

1

2

3

4

Venituri din alocații de la bugetul județean

Venituri din alocații de la bugetul local activitate bază

Venituri din alocații de la bugetul local investiții

Venituri din sponsorizări

RON

RON

RON

RON

1.655.29

1

1.719.089

1.759.93

8

1.759.938

2.415.59

8

2.425.698

2.425.698

2.435.79

8

2.425.698

2.425.69

8

2.425.698

5

Venituri din alte surse

RON

6.840,01

62.000,59

68.419,6

3

88.049,90

TOTAL VENITURI

RON

1.662.13 1

1.781.089

1.828.35 8

1.847.988

2.415.59 8

2.425.698

2.425.698

2.435.79 8

2.425.698

2.425.69 8

2.425.698

Nr. crt

Specificație

U.M.

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

1

Venituri din alocații de la bugetul județean

RON

2

Venituri din alocații de la bugetul local activitate bază

RON

2.425.69

8

2.435.798

2.425.698

2.425.69

8

2.425.698

2.425.698

2.435.79

8

2.425.698

3

Venituri din alocații de la bugetul local investiții

RON

4

5

Venituri din sponsorizări

Venituri din alte surse

RON

RON

TOTAL VENITURI

RON

2.425.69 8

2.435.798

2.425.698

2.425.69 8

2.425.698

2.425.698

2.435.79 8

2.425.698


STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA □256/227061 □ 356/402429

Estimarea cheltuielilor

Estimarea cheltuielilor folosește metoda analitică, acestea fiind prezentate în tabelele de mai jos. Estimarea cheltuielilor în situația „fără proiect” s-a realizat ținând cont de tipurile de cheltuieli și valorile acestora înregistrate în perioadă anterioară, având în vedere că nu va avea loc niciun fel de intervenție care să genereze investiții.

Astfel, se iau în considerare următoarele categorii de cheltuieli:

 • - salarii personal

 • - contribuții aferente salariilor

 • - furnituri de birou

 • - materiale pentru curățenie

 • - încălzit, iluminat și forță motrică

 • - apă, canal și salubritate

 • - poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

 • - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

 • - reparații curente

 • - bunuri de natura obiectelor de inventar

 • - pregătire profesională

 • - protecția muncii

 • - alte cheltuieli cu bunuri și servicii

 • - ajutoare sociale

 • - burse

De asemenea:

 • ■   se consideră că în cadrul școlii structura de personal didactic se va modifica ca urmare a procesului de dublare a numărului de clase început de unitatea școlară în anul 2015-2016, ce va continua și în următorii doi ani, în limita spațiului disponibil. Se va adăuga câte o clasă nouă (la ciclul primar) în fiecare dintre anii 2019, 2020. Structura de personal nedidactic și auxiliar va rămâne nemodificată. Din motive de prudență și pentru simplificarea previziunilor, în estimarea costurilor de personal nu se va ține cont de creșterile salariale estimate pe termen mediu în cadrul programului actual de guvernare;

 • ■   contribuțiile angajatorului aferente salariilor reprezintă, conform reglementărilor valabile începând cu ianuarie 2018, 2,25% raportat la fondul de salarii;

 • ■   având în vedere gradul de uzură al infrastructurii educaționale existente și necesitatea menținerii acesteia într-o stare de exploatare corespunzătoare, care să asigure siguranța și sănătatea participanților la procesul educațional, cheltuielile cu reparațiile curente sunt estimate în creștere față de perioadă anterioară, iar la anumite intervale de timp sunt prevăzute lucrări de reparații mai ample;

 • ■   cheltuielile cu furniturile de birou (rechizite, hârtie, tonere, CD-uri, dosare, tipizate, stickuri) sunt estimate în ușoară creștere față de perioadă anterioară, având în vedere că se vor adăuga două clase noi în următorii doi ani, care vor spori consumul de acest tip de materiale;

 • ■   alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare includ cheltuieli de tipul: deratizare, dezinsecție, întreținere echipamente și aparatură precum imprimante, copiatoare, centrale termice, întreținere spații verzi, materiale igiena personală, etc și sunt estimate în creștere față de perioadă anterioară;

 • ■   cheltuielile cu protecția muncii includ cheltuieli cu servicii de medicină muncii - controlul medical la angajare și cel periodic pentru salariați, truse medicale în instituție, etc; au fost estimate în ușoară creștere față de perioadă anterioară având în vedere creșterea numărului de angajați (2 învățători noi pentru cele 2 clase nou adăugate);

 • ■   cletuielile cu alte bunuri și servicii sunt estimate în ușoară creștere față de perioadă anterioară ținând cont de creșterea numărului de elevi înscriși la unitatea școlară;

 • ■   cheltuielile cu ajutoarele sociale sunt estimate de asemenea în creștere față de perioada anterioară ținând cont de creșterea numărului de elevi din cadrul școlii și de faptul că unitatea

□ 356/402429

școlară acorda o atenție deosebită copiilor provenind din categorii dezavantajate (orfani, familii monoparentale, etc);

 • ■   alte cheltuieli înafara celor menționate anterior sunt similare celor înregistrate de Liceul Waldorf Timișoara în perioadă anterioară.

Estimarea cheltuielilor în situația „cu proiect” s-a realizat ținând cont de următoarele ipoteze:

 • ■   ca urmare a creșterii capacității de școlarizare în ciclul O-VIII după implementarea proiectului, se consideră că în cadrul școlii structura de personal didactic, nedidactic și auxiliar se va modifica corespunzător. în estimarea numărului de noi locuri de muncă create s-a ținut cont de evoluția estimată a efectivului de elevi și normele/standardele ce se impun. Din motive de prudență și pentru simplificarea previziunilor, în estimarea costurilor de personal nu se va ține cont de creșterile salariale estimate pe termen mediu în cadrul programului actual de guvernare;

 • ■   contribuțiile angajatorului aferente salariilor reprezintă, conform reglementărilor valabile începând cu ianuarie 2018, 2,25% raportat la fondul de salarii;

 • ■   cheltuielile cu furniturile de birou (rechizite, hârtie, tonere, CD-uri, dosare, tipizate, etc) sunt estimate în creștere față de perioadă anterioară, având în vedere creșterea numărului de elevi ce vor fi școlarizați în cadrul Liceului Waldorf, care antrenează un consum mai ridicat de acest tip de materiale;

 • ■   cheltuielile cu materialele pentru curățenie s-au estimat de asemenea în creștere față de cele înregistrate anterior, având în vedere că în urma implementării proiectului școală va dispune de un corp nou de clădire în suprafața construită de 2303.45 mp;

 • ■   cheltuielile cu încălzirea, iluminat și forța motrică, respectiv cele cu apa, canal, salubritate se stabilesc în funcție de suprafețele rezultatele în urma implementării proiectului, consumul de utilități estimat și prețul practicat la momentul estimării. Valoarea estimată include valoarea cheltuielilor de acest tip înregistrată în perioadă anterioară (varianta fără proiect) la care se adaugă consumul de utilități pentru funcționarea corpului nou de clădire, conform tabelu lui de mai jos:

  cantitate

  UM

  sursa cost unitar (lei/UM) necesar anual (lei)

  cantitate

  UM

  sursa cost unitar (lei/UM) necesar anual (lei)

  cantitate

  UM

  sursa cost unitar (lei/UM) necesar anual (lei)

  cantitate

  UM

  sursa cost unitar (lei/UM) necesar anual (lei)

  cantitate

  UM

  sursa cost unitar (lei/UM) necesar anual (lei)

  cantitate

  UM

  sursa cost unitar (lei/UM) necesar anual (lei)

 • ■   cheltuielile pentru poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet sunt estimate în ușoară creștere față de cele înregistrate în perioadă anterioară;

 • ■   cheltuielile pentru întreținere și funcționare sunt estimate pornind de la nivelurile prevăzute în varianta „fără proiect” la care se adaugă costurile cu întreținerea și funcționarea noului corp de clădire rezultat în urma implementării proiectului;

 • ■   cheltuielile cu reparațiile curente includ cheltuielie cu reparațiile estimate în varianta fără proiect, având în vedere că infrastructura creată prin proiect va fi nouă și nu va necesita în primii ani de utilizare reparații importante; la anumite intervale de timp sunt prevăzute reparații capitale ale tuturor clădirilor în care se desfășoară activitatea liceului, care atrag costuri suplimentare față de nivelurile prevăzute anual;

 • ■   cheltuielile cu bunurile de natura obiectelor de inventar sunt estimate în ușoară creștere față de varianta fără proiect, în strânsă corelare cu creșterea numărului de elevi școlarizați în cadrul Liceului Waldorf și a personalului didactic și nedidactic din cadrul acestuia;

 • ■   cheltuielile cu pregătirea profesională sunt estimate de asemenea în creștere față de varianta fără proiect având în vedere că va fi necesară angajarea de personal didactic care va trebui format în spiritul pedagogiei Waldorf;

 • ■   cheltuielile cu protecția muncii sunt estimate în creștere față de varianta fără proiect ca urmare a creșterii numărului de personal didactic, nedidactic și auxiliar, care va genera costuri suplimentare din acest punct de vedere;

□ 356/402429

■ cheltuielile cu ajutoarele sociale și cele cu bursele sunt estimate în creștere față de varianta fără proiect, având în vedere creșterea numărului de elevi ce vor fi școlarizați în cadrul Liceului Waldorf și sprijinul pe care școala îl acorda copiilor proveniți din categorii dezavantajate; în plus, ca urmare a îmbunătățirii condițiilor de școlarizare și a dotărilor de care dispune unitatea școlară, este de așteptat ca interesul elevilor față de școală să sporească, iar performanțele lor școlare să se îmbunătățească considerabil, urmând a fi recompensați cu burse;

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Valoarea cheltuielilor previzionale în situația „fără proiect” este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 3 Cheltuielile estimate în situația „fără proiect”

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

1

Salarii personal

RON

1.294.000

1.344.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.04 0

2

Contribuții aferente salariilor

RON

29.115

30.241

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

3

Furnituri de birou

RON

10.000

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

4

Materiale pentru curățenie

RON

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

5

încălzit, iluminat si forță motrică

RON

64.800

64.800

64.800

64.800

64.800

64.800

64.800

64.800

64.800

64.800

64.800

6

Apă, canal si salubritate

RON

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

7

Postă, telecomunicații, radio, TV, Internet

RON

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

8

Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare

RON

57.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

9

Reparații curente

RON

7.365

7.365

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

10

Bunuri de natura obiectelor de inventar

RON

68.392

68.392

68.392

68.392

68.392

68.392

68.392

68.392

68.392

68.392

68.392

11

Pregătire profesională

RON

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

12

Protecția muncii

RON

6.500

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

13

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

RON

12.000

13.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14

Ajutoare sociale

RON

25.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

15

Burse

RON

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

16

TOTAL CHELTUIELI

RON

1.638.902

1.702.068

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.747.513

1.742.513

1.742.513

1.742.51

3

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

1

Salarii personal

RO N

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

2

Contribuții aferente salariilor

RO N

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

3

Furnituri de birou

RO N

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

4

Materiale pentru curățenie

RO N

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

5

încălzit, iluminat si forță motrică

RO N

64.800

64.800

64.800

64.800

64.800

64.800

64.800

64.800

6

Apă, canal și salubritate

RO

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

N

7

Postă, telecomunicații, radio, TV, Internet

RO

N

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

8

Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare

RO N

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

9

Reparații curente

RO

N

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

10.000

15.000

10.000

10

Bunuri de natura obiectelor de inventar

RO N

68.392

68.392

68.392

68.392

68.392

68.392

68.392

68.392

11

Pregătire profesională

RO N

500

500

500

500

500

500

500

500

12

Protecția muncii

RO

N

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

13

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

RO N

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14

Ajutoare sociale

RO N

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

15

Burse

RO

N

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

16

TOTAL CHELTUIELI

RO N

1.742.513

1.747.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.747.513

1.742.513

Valoarea cheltuielilor previzionale în situația „cu proiect” este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 4 Cheltuielile estimate în situația „cu proiect”

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

1

Salarii personal

RON

1.294.000

1.344.04 0

1.380.04 0

1.380.04 0

1.800.04 0

1.800.04 0

1.800.04 0

1.800.04 0

1.800.04 0

1.800.04 0

1.800.04 0

2

Contribuții aferente salariilor

RON

29.115

30.241

31.051

31.051

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

3

Furnituri de birou

RON

10.000

12.500

12.500

12.500

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

4

Materiale pentru curățenie

RON

12.000

12.000

12.000

12.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

5

încălzit, iluminat si forță motrică

RON

64.800

64.800

64.800

64.800

170.150

170.150

170.150

170.150

170.150

170.150

170.150

6

Apă, canal si salubritate

RON

21.900

21.900

21.900

21.900

64.068

64.068

64.068

64.068

64.068

64.068

64.068

7

Postă, telecomunicații, radio, TV, Internet

RON

4.200

4.200

4.200

4.200

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

8

Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare

RON

57.000

60.000

60.000

60.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

9

Reparații curente

RON

7.365

7.365

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

10.000

10.000

10.000

10

Bunuri de natura obiectelor de inventar

RON

68.392

68.392

68.392

68.392

78.392

78.392

78.392

78.392

78.392

78.392

78.392

STR. CI R C U M VAL ATI U N 11 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/4D2429

11

Pregătire profesională

RON

500

500

500

500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12

Protecția muncii

RON

6.500

7.000

7.000

7.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

13

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

RON

12.000

13.000

14.000

14.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

14

Ajutoare sociale

RON

25.300

30.300

30.300

30.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

15

Burse

RON

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

16

TOTAL CHELTUIELI

RON

1.638.902

1.702.06

8

1.742.51

3

1.742.51

3

2.391.68

1

2.401.68

1

2.401.68

1

2.411.68

1

2.401.68

1

2.401.68 1

2.401.68

1

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

1

Salarii personal

RON

1.800.04

0

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

2

Contribuții aferente salariilor

RON

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

3

Furnituri de birou

RON

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

4

Materiale pentru curățenie

RON

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

5

încălzit, iluminat si forță motrică

RON

170.150

170.150

170.150

170.150

170.150

170.150

170.150

170.150

6

Apă, canal si salubritate

RON

64.068

64.068

64.068

64.068

64.068

64.068

64.068

64.068

7

Poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet

RON

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

8

Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare

RON

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

9

Reparații curente

RON

10.000

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

10.000

10

Bunuri de natura obiectelor de inventar

RON

78.392

78.392

78.392

78.392

78.392

78.392

78.392

78.392

11

Pregătire profesională

RON

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12

Protecția muncii

RON

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

13

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

RON

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

14

Ajutoare sociale

RON

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

15

Burse

RON

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

16

TOTAL CHELTUIELI

RON

2.401.68

1

2.411.681

2.401.681

2.401.681

2.401.681

2.401.681

2.411.681

2.401.681

J >> studio

STR. CIRCUMVALATIUNII 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA □ 356/402429

□ 2 56/2 270 6 1


Bugetul și fluxul de numerar previzionat

Pornind de la cheltuielile și veniturile estimate în etapa anterioară, mai jos este redat bugetul de venituri și cheltuieli aferente activității de bază (operaționale) și excedentul rezultat, atât în varianta cu proiect, cât și în varianta fără proiect. Având în vedere că bugetul este aferent unei instituții publice, acesta echivalează cu fluxul de numerar operațional al Liceului Waldorf Timișoara.

în vederea determinării fluxului de numerar net total, fluxului de numerar operațional i s-a adăugat fluxul de numerar al activității investiționale și, respectiv, al activității de finanțare.

S-a considerat că în situația „fără proiect” nu se va efectua niciun fel de investiție, iar în situația „cu proiect”, investiția propusă în valoare totală de 11.265.506,79 lei (TVA inclus), a fost eșalonată pe parcursul celor 4 ani (41 de luni) de realizare. Solicitantul de finanțare nefiind înregistrat în scopuri de TVA, TVA aferent cheltuielilor eligibile este eligibil. Contribuția proprie a solicitantului în cadrul proiectului este de 2% din valoarea eligibilă. Nu au fost prevăzute cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent Liceului Waldorf Timișoara în scenariul „cu proiect”, respectiv în scenariul „fără proiect” este prezentat mai jos.

STR. CIRCUMVALATIUNII 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Tabel nr. 5 Bugetul de venituri și cheltuieli - varianta „fără proiect”

Denumirea indicatorului

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

Venituri de bază din surse publice, din care:

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.98

8

1.759.938

1.759.938

1.759.938

a) Venituri din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Venituri din alocații de la bugetul local

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.98

8

1.759.938

1.759.938

1.759.938

Venituri din sponsorizări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din alte surse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ -TOTAL

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.98

8

1.759.938

1.759.938

1.759.938

Cheltuieli cu materialele directe și obiectele de inventar

90.392

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

Cheltuieli cu utilitățile

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

Cheltuieli cu personalul, din care:

1.323.615

1.374.781

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.59

1

1.411.591

1.411.591

1.411.591

- cheltuieli cu salariile

1.294.000

1.344.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.04 0

1.380.040

1.380.040

1.380.040

- cheltuieli cu contribuțiile sociale

29.115

30.241

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

- cheltuieli pentru pregătirea profesională

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Cheltuieli cu ajutoarele sociale

25.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

Cheltuieli cu bursele

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

Cheltuieli cu serviciile de la terți

75.065

78.565

81.200

81.200

81.200

81.200

81.200

86.200

81.200

81.200

81.200

Alte cheltuieli aferente activității de bază

12.000

13.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

1.638.902

1.702.068

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.747.51

3

1.742.513

1.742.513

1.742.513

EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

16.389

17.021

17.425

17.425

17.425

17.425

17.425

17.475

17.425

17.425

17.425

Alte venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL

16.389

17.021

17.425

17.425

17.425

17.425

17.425

17.475

17.425

17.425

17.425

STR. CIRCUMVALATIUNII 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Denumirea indicatorului

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Venituri de bază din surse publice, din care:

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

a) Venituri din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Venituri din alocații de la bugetul local

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

Venituri din sponsorizări

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din alte surse

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

Cheltuieli cu materialele directe și obiectele de inventar

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

Cheltuieli cu utilitățile

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

Cheltuieli cu personalul, din care:

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

- cheltuieli cu salariile

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

- cheltuieli cu contribuțiile sociale

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

- cheltuieli pentru pregătirea profesională

500

500

500

500

500

500

500

500

Cheltuieli cu ajutoarele sociale

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

Cheltuieli cu bursele

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

Cheltuieli cu serviciile de la terți

81.200

86.200

81.200

81.200

81.200

81.200

86.200

81.200

Alte cheltuieli aferente activității de bază

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

1.742.513

1.747.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.747.513

1.742.513

EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

17.425

17.475

17.425

17.425

17.425

17.425

17.475

17.425

Alte venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL

17.425

17.475

17.425

17.425

17.425

17.425

17.475

17.425

Tabel nr. 6 Bugetul de venituri și cheltuieli - varianta „cu proiect”

STR. CIRCUMVALATIUNII 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Denumirea indicatorului

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

Venituri de bază din surse publice, din care:

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

2.415.598

2.425.698

2.425.698

2.435.798

2.425.698

2.425.698

2.425.698

a) Venituri din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Venituri din alocații de la bugetul local

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

2.415.598

2.425.698

2.425.698

2.435.798

2.425.698

2.425.698

2.425.698

Venituri din sponsorizări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din alte surse

6.840

62.001

68.420

88.050

0

0

0

0

0

0

0

VENITURI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ-TOTAL

1.662.131

1.781.089

1.828.358

1.847.988

2.415.598

2.425.698

2.425.698

2.435.798

2.425.698

2.425.698

2.425.698

Cheltuieli cu materialele directe și obiectele de inventar

90.392

92.892

92.892

92.892

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

Cheltuieli cu utilitățile

86.700

86.700

86.700

86.700

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

Cheltuieli cu personalul, din care:

1.323.615

1.374.781

1.411.591

1.411.591

1.843.541

1.843.541

1.843.541

1.843.541

1.843.541

1.843.541

1.843.541

- cheltuieli cu salariile

1.294.000

1.344.040

1.380.040

1.380.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

- cheltuieli cu contribuțiile sociale

29.115

30.241

31.051

31.051

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

- cheltuieli pentru pregătirea profesională

500

500

500

500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Cheltuieli cu ajutoarele sociale

25.300

30.300

30.300

30.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

Cheltuieli cu bursele

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

Cheltuieli cu serviciile de la terți

75.065

78.565

81.200

81.200

115.400

115.400

115.400

125.400

115.400

115.400

115.400

Alte cheltuieli aferente activității de bază

12.000

13.000

14.000

14.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ-TOTAL

1.638.902

1.702.068

1.742.513

1.742.513

2.391.681

2.401.681

2.401.681

2.411.681

2.401.681

2.401.681

2.401.681

EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

23.229

79.021

85.845

105.475

23.917

24.017

24.017

24.117

24.017

24.017

24.017

Alte venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL

23.229

79.021

85.845

105.475

23.917

24.017

24.017

24.117

24.017

24.017

24.017

Denumirea indicatorului

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Venituri de bază din surse publice, din care:

2.425.69

2.435.79

2.425.69

2.425.69

2.425.69

2.425.69

2.435.79

2.425.69

STR. CIRCUMVALATIUNII 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

8

8

8

8

8

8

8

8

a) Venituri din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Venituri din alocații de la bugetul local

2.425.69

8

2.435.79

8

2.425.69

8

2.425.69

8

2.425.69

8

2.425.69

8

2.435.79

8

2.425.69

8

Venituri din sponsorizări

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din alte surse

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

2.425.69

8

2.435.79

8

2.425.69

8

2.425.69

8

2.425.69

8

2.425.69

8

2.435.79

8

2.425.69

8

Cheltuieli cu materialele directe și obiectele de inventar

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

Cheltuieli cu utilitățile

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

Cheltuieli cu personalul, din care:

1.843.54

1

1.843.54

1

1.843.54

1

1.843.54

1

1.843.54

1

1.843.54

1

1.843.54

1

1.843.54

1

- cheltuieli cu salariile

1.800.04 0

1.800.04 0

1.800.04

0

1.800.04

0

1.800.04 0

1.800.04 0

1.800.04

0

1.800.04 0

- cheltuieli cu contribuțiile sociale

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

- cheltuieli pentru pregătirea profesională

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Cheltuieli cu ajutoarele sociale

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

Cheltuieli cu bursele

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

Cheltuieli cu serviciile de la terți

115.400

125.400

115.400

115.400

115.400

115.400

125.400

115.400

Alte cheltuieli aferente activității de bază

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

2.401.68

1

2.411.68

1

2.401.68

1

2.401.68

1

2.401.68

1

2.401.68

1

2.411.68

1

2.401.68

1

EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

24.017

24.117

24.017

24.017

24.017

24.017

24.117

24.017

Alte venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL

24.017

24.117

24.017

24.017

24.017

24.017

24.117

24.017

Tabel nr. 7 Fluxul de numerar-varianta „fără proiect”

STR. CIRCUMVALATIUNII 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Elemente de calcul

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

încasări de bază din surse publice, din care:

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

a) încasări din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) încasări din alocații de la bugetul local

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

încasări din sponsorizări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din alte surse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

Plăți aferente materialelor directe și obiectelor de inventar

90.392

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

Plăți aferente utilităților

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

Plăți aferente personalului, din care:

1.323.615

1.374.781

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

- plăti cu salariile

1.294.000

1.344.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

- plăti cu contribuțiile sociale

29.115

30.241

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

- plăti pentru pregătirea profesională

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Plăti aferente ajutoarelor sociale

25.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

Plăti aferente burselor

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

Plăți aferente serviciilor de la terți

75.065

78.565

81.200

81.200

81.200

81.200

81.200

86.200

81.200

81.200

81.200

Alte plăți aferente activității de bază

12.000

13.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

PLĂȚI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

1.638.902

1.702.068

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.747.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

16.389

17.021

17.425

17.425

17.425

17.425

17.425

17.475

17.425

17.425

17.425

Plăti aferente investițiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII INVESTITIONALE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din fonduri nerambursabile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din alocații de la bugetul local pentru investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte încasări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte plăți

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR TOTAL

16.389

17.021

17.425

17.425

17.425

17.425

17.425

17.475

17.425

17.425

17.425

Elemente de calcul


An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15

STR. CIRCUMVALATIUNII 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

încasări de bază din surse publice, din care:

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

a) încasări din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

b) încasări din alocații de la bugetul local

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

încasări din sponsorizări

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din alte surse

0

0

0

0

0

0

0

0

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

1.759.938

1.764.988

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.759.938

1.764.988

1.759.938

Plăți aferente materialelor directe și obiectelor de inventar

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

92.892

Plăți aferente utilităților

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

86.700

Plăți aferente personalului, din care:

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

1.411.591

- plăti cu salariile

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

1.380.040

- plăti cu contribuțiile sociale

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

31.051

- plăti pentru pregătirea profesională

500

500

500

500

500

500

500

500

Plăti aferente ajutoarelor sociale

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

Plăti aferente burselor

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

Plăți aferente serviciilor de la terți

81.200

86.200

81.200

81.200

81.200

81.200

86.200

81.200

Alte plăți aferente activității de bază

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

PLĂȚI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

1.742.513

1.747.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.742.513

1.747.513

1.742.513

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

17.425

17.475

17.425

17.425

17.425

17.425

17.475

17.425

Plăti aferente investițiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII 1N VEST IȚ ION ALE

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din fonduri nerambursabile

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din alocații de la bugetul local pentru investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte încasări

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte plăți

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR TOTAL

17.425

17.475

17.425

17.425

17.425

17.425

17.475

17.425

Tabel nr. 8 Fluxul de numerar-varianta „cu proiect”

Elemente de calcul

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

încasări de bază din surse publice, din care:

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

2.415.598

2.425.698

2.425.698

2.435.798

2.425.698

2.425.698

2.425.698

STR. CIRCUMVALATIUNII 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

a) încasări din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) încasări din alocații de la bugetul local

1.655.291

1.719.089

1.759.938

1.759.938

2.415.598

2.425.698

2.425.698

2.435.798

2.425.698

2.425.698

2.425.698

încasări din sponsorizări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din alte surse

6.840

62.001

68.420

88.050

0

0

0

0

0

0

0

INCASARI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

1.662.131

1.781.089

1.828.358

1.847.988

2.415.598

2.425.698

2.425.698

2.435.798

2.425.698

2.425.698

2.425.698

Plăți aferente materialelor directe și obiectelor de inventar

90.392

92.892

92.892

92.892

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

Plăți aferente utilităților

86.700

86.700

86.700

86.700

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

Plăți aferente personalului, din care:

1.323.615

1.374.781

1.411.591

1.411.591

1.843.541

1.843.541

1.843.541

1.843.541

1.843.541

1.843.541

1.843.541

- plăti cu salariile

1.294.000

1.344.040

1.380.040

1.380.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

1.800.040

- plăti cu contribuțiile sociale

29.115

30.241

31.051

31.051

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

- plăti pentru pregătirea profesională

500

500

500

500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Plăti aferente ajutoarelor sociale

25.300

30.300

30.300

30.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

Plăti aferente burselor

25.830

25.830

25.830

25.830

25.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

Plăți aferente serviciilor de la terți

75.065

78.565

81.200

81.200

115.400

115.400

115.400

125.400

115.400

115.400

115.400

Alte plăți aferente activității de bază

12.000

13.000

14.000

14.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

PLĂȚI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ -TOTAL

1.638.902

1.702.068

1.742.513

1.742.513

2.391.681

2.401.681

2.401.681

2.411.681

2.401.681

2.401.681

2.401.681

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

23.229

79.021

85.845

105.475

23.917

24.017

24.017

24.117

24.017

24.017

24.017

Plăti aferente investițiilor

342.000,51

3.100.029,72

3.420.981,68

4.402.494,87

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII INVESTITIONALE

342.001

3.100.030

3.420.982

4.402.495

0

0

0

0

0

0

0

încasări din fonduri nerambursabile

335.160,50

3.038.029,12

3.352.562,05

4.314.444,98

0

0

0

0

0

0

0

încasări din alocații de la bugetul local pentru investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE

335.161

3.038.029

3.352.562

4.314.445

0

0

0

0

0

0

0

Alte încasări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte plăți

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR TOTAL

16.389

17.021

17.425

17.425

23.917

24.017

24.017

24.117

24.017

24.017

24.017

Elemente de calcul

încasări de bază din surse publice, din care:

 • a) încasări din alocații de la bugetul

central și județean

 • b) încasări din alocații de la bugetul


An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15

2.425.698   243579   Z42569H  2.425.698   Z425-69   2-425-69  2.435.798   2-425-69

o          o                     o          o                     o

00000000

2.425.698    2.435.79    2.425.69   2.425.698    2.425.69    2.425.69   2.435.798    2.425.69

local

încasări din sponsorizări încasări din alte surse

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

Plăți aferente materialelor directe și obiectelor de inventar

Plăți aferente utilităților

Plăți aferente personalului, din care:

 • - plăți cu salariile

 • - plăți cu contribuțiile sociale

 • - plăți pentru pregătirea profesională Plăți aferente ajutoarelor sociale Plăți aferente burselor

Plăți aferente serviciilor de la terți

Alte plăți aferente activității de bază PLĂȚI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ -

TOTAL

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

Plăți aferente investițiilor

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII INVESTIȚIONALE

încasări din fonduri nerambursabile

încasări din alocații de la bugetul local pentru investiții

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE

Alte încasări

Alte plăți

FLUXUL DE NUMERAR TOTAL


□ 3 56/4 0 24 2 9

8

8

8

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.425.698

2.435.79

2.425.69

2.425.698

2.425.69

2.425.69

2.435.798

2.425.69

8

8

8

8

8

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

120.392

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

234.218

1.843.541

1.843.54

1

1.843.54

1

1.843.541

1.843.54

1

1.843.54

1

1.843.541

1.843.54

1

1.800.040

1.800.04

1.800.04

1.800.040

1.800.04

1.800.04

1.800.040

1.800.04

0

0

0

0

0

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

40.501

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.300

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

35.830

115.400

125.400

115.400

115.400

115.400

115.400

125.400

115.400

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

2.401.681

2.411.68

1

2.401.68

1

2.401.681

2.401.68

1

2.401.68

1

2.411.681

2.401.68

1

24.017

24.117

24.017

24.017

24.017

24.017

24.117

24.017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.017

24.117

24.017

24.017

24.017

24.017

24.117

24.017


Odată estimate aceste elemente se poate determina fluxul de numerar incremental, acesta reprezentând diferența între fluxul de numerar din varianta „cu proiect” și cel din varianta „fără proiect”, adică varianta nulă. Pe baza acestui flux se vor determina indicatorii de analiza financiară a investiției.


Tabel nr. 9 Fluxul de numerar incremental


STR. CIRCUMVALATIUNII 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Elemente de calcul

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

încasări de bază din surse publice, din care:

0

0

0

0

655.660

665.760

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

a) încasări din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) încasări din alocații de la bugetul local pentru activitatea de bază

0

0

0

0

655.660

665.760

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

încasări din sponsorizări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din alte surse

6.840

62.001

68.420

88.050

0

0

0

0

0

0

0

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

6.840

62.001

68.420

88.050

655.660

665.760

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

Plăți aferente materialelor directe și obiectelor de inventar

0

0

0

0

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

Plăți aferente utilităților

0

0

0

0

147.518

147.518

147.518

147.518

147.518

147.518

147.518

Plăți aferente personalului, din care:

0

0

0

0

431.950

431.950

431.950

431.950

431.950

431.950

431.950

- plăti cu salariile

0

0

0

0

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

- plăti cu contribuțiile sociale

0

0

0

0

9.450

9.450

9.450

9.450

9.450

9.450

9.450

- plăti pentru pregătirea profesională

0

0

0

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Plăti aferente ajutoarelor sociale

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Plăti aferente burselor

0

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Plăți aferente serviciilor de la terți

0

0

0

0

34.200

34.200

34.200

39.200

34.200

34.200

34.200

Alte plăți aferente activității de bază

0

0

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PLĂȚI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

0

0

0

0

649.168

659.168

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

6.840

62.001

68.420

88.050

6.492

6.592

6.592

6.642

6.592

6.592

6.592

Plăti aferente investițiilor

342.000,51

3.100.029,72

3.420.981,68

4.402.494,87

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII IN-VESTITIONALE

342.001

3.100.030

3.420.982

4.402.495

0

0

0

0

0

0

0

încasări din fonduri nerambursabile

335.160,50

3.038.029,12

3.352.562,05

4.314.444,98

0

0

0

0

0

0

0

încasări din alocații de la bugetul local pentru investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE

335.160,50

3.038.029,12

3.352.562,05

4.314.444,98

0

0

0

0

0

0

0

Alte încasări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte plăți

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR TOTAL

0

0

0

0

6.492

6.592

6.592

6.642

6.592

6.592

6.592

Elemente de calcul

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

încasări de bază din surse publice, din care:

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

670.810

665.760

a) încasări din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

b) încasări din alocații de la bugetul local pentru activi-

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

670.810

665.760

STR. CIRCUMVALATIUNII 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

tatea de bază

încasări din sponsorizări

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din alte surse

0

0

0

0

0

0

0

0

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

670.810

665.760

Plăți aferente materialelor directe și obiectelor de inventar

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

Plăți aferente utilităților

147.518

147.518

147.518

147.518

147.518

147.518

147.518

147.518

Plăți aferente personalului, din care:

431.950

431.950

431.950

431.950

431.950

431.950

431.950

431.950

- plăti cu salariile

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

- plăti cu contribuțiile sociale

9.450

9.450

9.450

9.450

9.450

9.450

9.450

9.450

- plăti pentru pregătirea profesională

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Plăti aferente ajutoarelor sociale

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Plăti aferente burselor

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Plăți aferente serviciilor de la terți

34.200

39.200

34.200

34.200

34.200

34.200

39.200

34.200

Alte plăți aferente activității de bază

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PLĂȚI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

664.168

659.168

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

6.592

6.642

6.592

6.592

6.592

6.592

6.642

6.592

Plăti aferente investițiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII IN-VESTITIONALE

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din fonduri nerambursabile

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din alocații de la bugetul local pentru investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte încasări

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte plăți

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMERAR TOTAL

6.592

6.642

6.592

6.592

6.592

6.592

6.642

6.592

□ 2 56/2 270 6 1

Indicatorii de analiza financiară a investiției

Principali indicatori utilizați pentru analiza fezabilității financiare a proiectului investițional sunt:

 • - Valoarea actualizată (actuală) neta financiară;

 • - Rata internă de rentabilitate financiară;

 • - Raportul costuri/beneficii actualizate.

Valoarea actualizată (actuală) neta financiară (VANF)

Valoarea actualizată neta financiară (VANF) se determina că diferența între fluxurile de numerar viitoare actualizate și capitalul investit.

Indicatorul, prin conținutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiții dat, prin compararea fluxului de numerar total actualizat degajat de acesta pe durata de viața economică, cu efortul investițional total generat de acest proiect, actualizat.

Relația de calcul a VANF este:

VANF =       11 t + £ FNt t + Vrez 17

^(1 + e)1 â(l + e)‘ (1 + e)17

unde: VANF - valoarea actualizată neta financiară;

I - efortul investițional, incluzând cheltuieli eligibile (inclusiv TVA);

FN - fluxul net de numerar degajat de investiție pe parcursul perioadei de exploatare previzională de 15 ani, care include toate încasările și toate plățile operaționale;

e - rata de actualizare; în cazul investiției analizate, rata de actualizare selectată pentru calculul VANF este de 4%.

i - numărul de ani ai perioadei de realizare a investiției;

t - numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionale, luați în considerare pentru calculul VANF;

Vrez - valoarea reziduală, reprezentând valoarea investiției la sfârșitul perioadei de estimare (anul 15).

în ceea ce privește valoarea reziduală, aceasta a fost considerată ca fiind egală cu valoarea netă (neamortizată) a componentelor care formează investiția la sfârșitul anului 15 de exploatare a obiectivului. Modul de determinare a acesteie este redat în continuare.

Structura investiției pe categorii de elemente și perioada lor de amortizare este redată în tabelul următor:

Tabel nr. 10 Structura investiției pe categorii de elemente și perioada lor de amortizare

Nr. crt.

Specificație

Valoarea brută

Per. de amortizare

Amortizare anuală

1

Servicii

541.001,11

5

108.200

2

Lucrări de construcții

8.607.176,98

40

215.179

3

Utilaje cu montaj

1.073.008,30

10

107.301

4

Dotări

1.044.320,40

5

208.864

5

TOTAL IMOBILIZĂRI NOI

11.265.506,7

9

-

639.545

Valoare netă a investiției este redată în tabelele de mai jos.

STR. CI R C U M VAL ATI U N 11 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/4D2429

Tabel nr. 11 Valoarea brută, amortizarea cumulată și valoarea netă a obiectivului

Specificație

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Valoarea brută

Servicii

541.001

541.001

541.001

541.001

541.001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lucrări de construcții

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

Utilaje cu montaj

1.073.008

1.073.008

1.073.008

1.073.008

1.073.008

1.073.008

1.073.008

1.073.008

1.073.008

1.073.008

0

0

0

0

0

Dotări

1.044.320

1.044.320

1.044.320

1.044.320

1.044.320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL VALOARE BRUTĂ

11.265.507

11.265.507

11.265.507

11.265.507

11.265.507

9.680.185

9.680.185

9.680.185

9.680.185

9.680.185

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

8.607.177

Amortizare anuală calculată

Servicii

108.200

108.200

108.200

108.200

108.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lucrări de construcții

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

Utilaje cu montaj

107.301

107.301

107.301

107.301

107.301

107.301

107.301

107.301

107.301

107.301

0

0

0

0

0

Dotări

208.864

208.864

208.864

208.864

208.864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL AMORTIZARE ANUALĂ CALCULATĂ

639.545

639.545

639.545

639.545

639.545

322.480

322.480

322.480

322.480

322.480

215.179

215.179

215.179

215.179

215.179

Amortizare cumulată

Servicii

108.200

216.400

324.601

432.801

541.001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lucrări de construcții

215.179

430.359

645.538

860.718

1.075.897

1.291.077

1.506.256

1.721.435

1.936.615

2.151.794

2.366.974

2.582.153

2.797.333

3.012.512

3.227.691

Utilaje cu montaj

107.301

214.602

321.902

429.203

536.504

643.805

751.106

858.407

965.707

1.073.008

0

0

0

0

0

Dotări

208.864

417.728

626.592

835.456

1.044.320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL AMORTIZARE CUMULATĂ

639.545

1.279.089

1.918.634

2.558.178

3.197.723

1.934.882

2.257.362

2.579.842

2.902.322

3.224.803

2.366.974

2.582.153

2.797.333

3.012.512

3.227.691

Valoarea netă

Servicii

432.801

324.601

216.400

108.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lucrări de construcții

8.391.998

8.176.818

7.961.639

7.746.459

7.531.280

7.316.100

7.100.921

6.885.742

6.670.562

6.455.383

6.240.203

6.025.024

5.809.844

5.594.665

5.379.486

Utilaje cu montaj

965.707

858.407

751.106

643.805

536.504

429.203

321.902

214.602

107.301

0

0

0

0

0

0

Dotări

835.456

626.592

417.728

208.864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL VALOARE NETĂ

10.625.962

9.986.418

9.346.873

8.707.329

8.067.784

7.745.304

7.422.824

7.100.343

6.777.863

6.455.383

6.240.203

6.025.024

5.809.844

5.594.665

5.379.486

□ 2 56/2 270 6 1

Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF)

Rata internă de rentabilitate financiară este acea rată de actualizare la care valoarea fluxului net de numerar actualizat este zero, respectiv încasările actualizate sunt egalate de plățile actualizate.

Această rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luată în considerare că fiind perioada de viață a investiției.

Deci: RIRF = e dacă:

VANF =       11   + FNt t + Vrez 17

^(1 + e)1 £r(l + e)‘ (l + e)17-0

Pentru calculul operativ al RIRF se apelează la metoda interpolării, formula de calcul fiind

FNe

RIRF = emm + (emax - emm )x— ----—r

fn + fn

următoarea:                                     ™ I ™x I

emin - rata mică de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat de zero; emax - rata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de zero; FNemin; FNemax - fluxul de numerar actualizat cu rata mică, respectiv rata mare de actualizare.

Veniturile și cheltuielile pentru analiza financiară, includ:

a) baza este investiția inițială, data de valoarea totală a bugetului investițional;

 • a) valoarea reziduală este valoarea finală a investiției la sfârșitul perioadei de prognoze;

 • b) fluxul de numerar:

1* anual, reprezintă diferența între intrările (încasări) și ieșirile anuale de numerar;

2* inițial, este reprezentat de investiția inițială făcută, considerată ca o ieșire de numerar;

3* final, este reprezentat de valoarea finală (sau reziduală - după perioada de previziune) a investiției, valoarea actualizată a acestuia mărind suma fluxurilor de numerar actualizate;

 • c)  rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final și anuale) viitoare la valorile momentului de bază al investiției;

 • d) fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiției.

Odată determinat fluxul de numerar incremental și valoarea reziduală, se poate determina Valorea Actualizată Netă Financiară (VFNA) și Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF).

Raportul costuri/beneficii actualizate

Se calculează prin luarea în considerare a valorii actualizate a încasărilor și a valorii actualizate a plăților, după relația:

17 r

Rb/c = £t7-^

t=3 66

unde: C - costuri (plăți); B - beneficii (încasări).

O activitate este sustenabilă din punct de vedere financiar numai dacă acest indicator este mai mic decât 1.

studio


Proiect 12/2018

STR. CI R C U M VAL ATI U N 11 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/4D2429

Tabel nr. 12 Determinarea Valorii Actualizate Nete Financiare

Nr. crt.

Specificație

UM

An n-3

il

An n-2 £

An n-1 a

An n

An 1

a

An 2

E

An 3

b

An 4 g

An 5 £

An 6 iE

An 7 iii

1

Investiția inițială

RON

342.000,51

3.100.029,72

3.420.981,68

4.402.494,87

0

0

0

0

0

0

0

2

3

Plăți aferente activității de bază

Alte plăți

RON

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

649.168

0

659.168

0

659.168

0

664.168

0

659.168

0

659.168

0

659.168

0

4

Plăți totale

RON

342.001

3.100.030

3.420.982

4.402.495

649.168

659.168

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

5

6

încasări din activitatea de bază

Valoare reziduală

RON

RON

6.840

62.001

68.420

88.050

655.660

665.760

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

7

încasări totale

RON

6.840

62.001

68.420

88.050

655.660

665.760

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

8

Investiție / Flux net de numerar

RON

-335.161

-3.038.029

-3.352.562

-4.314.445

6.492

6.592

6.592

6.642

6.592

6.592

6.592

9

Flux de numerar cumulat

RON

-335.161

-3.373.190

-6.725.752

-11.040.197

11.033.70

5

11.027.11

3

11.020.52

2

11.013.88 0

11.007.28

8

11.000.69

7

10.994.1

05

10

Rată de actualizare

%

4%

11

Coeficient de actualizare

0,9615

0,9246

0,8890

0,8548

0,8219

0,7903

0,7599

0,7307

0,7026

0,6756

0,6496

12

Flux de numerar actualizat

RON

-322.270

-2.808.829

-2.980.415

-3.688.006

5.336

5.210

5.009

4.853

4.631

4.453

4.282

13

Flux de numerar actualizat cumulat

RON

-322.270

-3.131.098

-6.111.514

-9.799.520

9.794.184

9.788.974

9.783.965

9.779.112

9.774.481

9.770.028

9.765.74

6

14

Valoare actualizată netă fin.

RON

-7.183.531

Nr. crt

Specificație

UM

An 8

ifc

An 9

iE

An 10

iE!

An 11

iE

An 12

iE

An 13

ita

An 14

iE

An 15

iE

1

Investiția inițială

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Plăți aferente activității de bază

RON

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

664.168

659.168

3

Alte plăți

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Plăți totale

RON

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

664.168

659.168

5

6

încasări din activitatea de bază

Valoare reziduală

RON

RON

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

670.810

665.760

5.379.486

7

încasări totale

RON

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

670.810

6.045.245

8

Investiție / Flux net de numerar

RON

6.592

6.642

6.592

6.592

6.592

6.592

6.642

5.386.077

9

Flux de numerar cumulat

RON

-

-10.980.872

-

-10.967.688

-

-10.954.505

-

-5.561.786

studio

Proiect 12/2018


STR. CI R C U M VAL ATI U N 11 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/4D2429

10.987.513 |

10.974.280 |

10.961.096 |

10.947.863 |

10

Rată de actualizare

%

11

Coeficient de actualizare

-

0,6246

0,6006

0,5775

0,5553

0,5339

0,5134

0,4936

0,4746

12

Flux de numerar actualizat

RON

4.117

3.989

3.807

3.660

3.519

3.384

3.279

2.556.461

13

Flux de numerar actualizat cumulat

RON

-9.761.629

-9.757.640

-9.753.834

-9.750.173

-9.746.654

-9.743.270

-9.739.992

-7.183.531

14

Valoare actualizată netă fin.

RON

Tabel nr. 13 Determinarea Ratei Interne de Rentabilitate Financiară

Nr. crt

Specificație

UM

An n-3 r

An n-2

An n-1

E

An n

5!

An 1

a

An 2

E

An 3

n

An 4

3

An 5

3

An 6

EE

1

Investiția inițială

RON

342.000,51

3.100.029,72

3.420.981,68

4.402.494,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Plăți aferente activității de bază

RON

0

0

0

0

649.168

659.168

659.168

664.168

659.168

659.16

8

3

Alte plăți

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Plăți totale

RON

342.001

3.100.030

3.420.982

4.402.495

649.168

659.168

659.168

664.168

659.168

659.16

8

5

încasări din activitatea de bază

RON

6.840

62.001

68.420

88.050

655.660

665.760

665.760

670.810

665.760

665.76

0

6

Valoare reziduală

RON

7

încasări totale

RON

6.840

62.001

68.420

88.050

655.660

665.760

665.760

670.810

665.760

665.76

0

8

Flux net de numerar

RON

-335.161

-3.038.029

-3.352.562

-4.314.445

6.492

6.592

6.592

6.642

6.592

6.592

Nr.

crt

Specificație

UM

An 8

EE

An 9

EE

An 10

EE1

An 11

EE

An 12

EE

An 13

An 14

EE

An 15

EE

RIRF

1

2

3

Investiția inițială

Plăți aferente activității de bază

Alte plăți

RO

N RO

N RO

N

0,00

659.168

0

0,00

664.168

0

0,00

659.168

0

0,00

659.16

8

0

0,00

659.168

0

0,00

659.168

0

0,00

664.168

0

0,00

659.168

0

-4,33%

4

Plăți totale

RO N

659.168

664.168

659.168

659.16

8

659.168

659.168

664.168

659.168

5

încasări din activitatea de bază

RO N

665.760

670.810

665.760

665.76

0

665.760

665.760

670.810

665.760

6

Valoare reziduală

RO

5.379.486

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

N

7

încasări totale

RO N

665.760

670.810

665.760

665.76

0

665.760

665.760

670.810

6.045.245

8

Flux net de numerar

RO N

6.592

6.642

6.592

6.592

6.592

6.592

6.642

5.386.077

Tabel nr. 14 Determinarea Raportului costuri/beneficii actualizate

Nr.

crt

Specificație

UM

An 1

a

An 2

3

An 3

Ti

An 4

3

An 5

E

An 6

EE

An 7

îfl

An 8

ER

1

Plăți aferente activității de bază

RON

649.16

8

659.168

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

2

Alte plăți

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Plăți totale

RON

649.16

8

659.168

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

4

încasări din activitatea de bază

RON

655.66

0

665.760

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

5

Valoare reziduală

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

6

încasări totale

RON

655.66

0

665.760

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

7

Rată de actualizare

%

4%

8

Coeficient de actualizare

-

0,8219

0,7903

0,7599

0,7307

0,7026

0,6756

0,6496

0,6246

9

Plăți totale actualizate (costuri)

RON

533.56

9

520.950

500.914

485.301

463.123

445.310

428.183

411.714

10

încasări totale actualizate (beneficii)

RON

538.90

4

526.160

505.923

490.154

467.754

449.763

432.465

415.832

11

Raportul costuri/beneficii actualizate

-

0,7055

Nr. crt

Specificație

An 9

E

An 10

An 11

EE

An 12

EE

An 13

An 14

EE

An 15

EE

1

Plăți aferente activității de bază

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

664.168

659.168

2

Alte plăți

0

0

0

0

0

0

0

3

Plăți totale

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

664.168

659.168

4

încasări din activitatea de bază

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

670.810

665.760

STR. CI R C U M VAL ATI U N 11 3 9/0/1 1 300671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/4D2429

5

Valoare reziduală

0

0

0

0

0

0

5.379.486

6

încasări totale

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

670.810

6.045.245

7

Rată de actualizare

8

Coeficient de actualizare

0,6006

0,5775

0,5553

0,5339

0,5134

0,4936

0,4746

9

Plăți totale actualizate (costuri)

398.882

380.653

366.013

351.935

338.399

327.852

312.869

10

încasări totale actualizate (beneficii)

402.871

384.460

369.673

355.455

341.783

331.131

2.869.330

11

Raportul costuri/beneficii actualizate

□ 356/402429

Din datele cuprinse în tabelele de mai sus se constată că durabilitatea financiară a investiției este asigurată, fluxul net de numerar în varianta ”cu proiect” fiind pozitiv pe toată durata de implementare și operare a proiectului.

Valoarea actualizată netă financiară reprezintă excedentul de flux de numerar financiar, plusul de valoare peste cea a investiției realizate, exprimând profitabilitatea financiară a investiției.

Valoarea actualizată neta financiară generată de proiectul propus, calculată cu o rată de actualizare de 4% pentru un orizont de previziune aferent perioadei de exploatare de 15 ani este negativă, fapt ce indică în primul rând incapacitatea de recuperare a investiției prin prisma veniturilor financiare generate de aceasta. Valoarea negativă pe care o îmbracă VNAF în cadrul acestui proiect desemnează nevoia de susținere a finanțării nerambursabile a acestuia.

Pe de altă parte, ținând cont de faptul că fluxul de numerar pe fiecare an al perioadei de exploatare a proiectului și cel cumulat este pozitiv, investiția își demonstrează sustenabilitatea financiară.

Valoarea RIRF rezultată din calcule este negativă: -4,33%, ceea ce reflectă o situație necorespunzătoare prin prisma fezabilității financiare. De asemenea, nivelul de rentabilitate este mult inferior ratei de actualizare ca rată minimă de rentabilitate cerută. Obținerea unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare conduce la obținerea unei valori actualizate nete financiare negative. însă obiectivul obținerii unei rentabilități financiare cât mai mari, peste rata de actualizare, considerăm că nu constituie o prioritate pentru un proiect de investiții având ca obiect o școală gimnazială, acesta făcând parte din categoria „low return-on-investment”.

în plus, ceea ce se deduce din valoarea negativă obținută pentru VANF și din rezultatul obținut pentru RIRF (-4,33% < rata de actualizare de 4% ) este că proiectul are nevoie de susținerea finanțării nerambursabile.

Raportul costuri actualizate / beneficii actualizate este subunitar, ceea ce atestă că încasările actualizate sunt superioare plăților actualizate. Acest indicator indică faptul că, prin prisma activității de exploatare (operare a obiectivului rezultat în urma investiției), proiectul este sustenabil (durabil) din punct de vedere financiar, adică încasările acoperă plățile asociate acestuia în fiecare an al perioadei de estimări.

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Analiza economică măsoară impactul economic, social și de mediu al proiectului și evaluează proiectul din punct de vedere al societății. Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuție netă pozitivă pentru societate, și, în consecință merită să fie cofinanțat din fonduri ale Uniunii Europene.

Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare.

Alături de beneficiile și costurile estimate în cadrul analizei financiare, au fost identificate și cuantificate și o serie de alte beneficii și costuri economico-sociale directe și indirecte ale proiectului propus.

Cuantificarea acestora este destul de dificilă, motiv pentru care ea s-a realizat pe criterii prudențiale (estimarea costurilor a fost realizată de o manieră pesimistă, pe baza unei probabile supraevaluări, respectiv estimarea beneficiilor a fost realizată în condiții mult mai restrictive).

în ceea ce privește beneficiile și costurile suplimentare aferente proiectului, au fost identificate următoarele:

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

 • 1. Reducerea cheltuielilor cu pregătirea suplimentară a copiilor (meditațiile)

Se constată că o pondere importantă a părinților alocă o parte din bugetul familiei pentru cheltuieli cu meditațiile copiilor (la limba română, matematică, limbi străine, științe), considerând că momentan, cu nivelul de dotare de care dispune (lipsa laboratoare și ateliere de practică) și mediul de învățare pe care îl poate oferi, Liceul Waldorf nu poate asigura un nivel corespunzător de performanță a elevilor. Din dorința de a îmbunătăți rezultatele școlare ale copiilor și obținerea unor performanțe mai ridicate la evaluările naționale, părinții apelează la pregătirea suplimentară a copiilor și alocă lunar un buget pentru meditații. Se estimează că în urma implementării proiectului porporția elevilor care vor apela la meditații se va reduce considerabil.

Tabel nr. 15 Determinarea economiilor din reducerea cheltuielilor cu meditațiile elevilor

Specificație

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

Număr mediu de elevi în cadrul școlii gimnaziale

320

343

365

365

446

446

446

446

446

446

446

Proporția elevilor care iau meditații pe parcursul unui an

- situația fără proiect

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Proporția elevilor care iau meditații pe parcursul unui an

- situația cu proiect

15%

15%

15%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Valoarea medie a meditațiilor pe an

1.350

1.350

1.350

1.35 0

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

Economii din reducerea cheltuielilor cu meditațiile elevilor

0

0

0

0

0

30.10

5

30.105

30.10

5

30.105

30.105

30.105

Specificație

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Număr mediu de elevi în cadrul școlii gimnaziale

446

446

446

446

446

446

446

446

Proporția elevilor care iau meditații pe parcursul unui an

- situația fără proiect

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Proporția elevilor care iau meditații pe parcursul unui an

- situația cu proiect

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Valoarea medie a meditațiilor pe an

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

Economii din reducerea cheltuielilor cu meditațiile elevilor

30.105

30.10

5

30.105

30.10

5

30.105

30.10

5

30.10

5

30.105

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

 • 2. Reducerea efortului financiar al părinților cu întreținerea elevilor în liceu, ca urmare a obținerii de către aceștia de burse de studiu/merit/performanță

Se estimează că în urma implementării proiectului, accesul la o bază materială modernă și un mediu fizic de predare-învățare semnificativ îmbunătățit, va spori calitatea și atractivitatea procesului educațional și va contribui la implicarea activă a elevilor pe parcursul orelor, cu efecte directe asupra rezultatelor și performanțelor lor școlare, pe nivelurile superioare de învățământ.

Tabel nr. 16 Determinarea economiilor din reducerea cheltuielilor cu întreținerea elevilor în liceu

Specificație

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

Număr mediu de absolvenți ai ciclului gimnazial

27

27

27

27

54

54

54

54

54

54

54

Proporția elevilor care îsi continuă studiile liceale

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

Numărul de elevi care îsi continuă studiile liceale

27

27

27

27

53

53

53

53

53

53

53

Proporția elevilor care iau burse de studiu/merit/performanță pe parcursul liceului -cu proiect

5%

5%

5%

5%

5%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Proporția elevilor care iau burse de studiu/merit/performanță pe parcursul liceului -fără proiect

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Valoarea medie anuală a burselor

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Economii din reducerea cheltuielilor cu întreținerea elevilor în liceu

0

0

0

0

0

6.415

12.830

19.24

6

25.661

25.661

25.66

1

Specificație

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Număr mediu de absolvenți ai ciclului gimnazial

54

54

54

54

54

54

54

54

Proporția elevilor care îsi continuă studiile liceale

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

Numărul de elevi care îsi continuă studiile liceale

53

53

53

53

53

53

53

53

Proporția elevilor care iau burse de studiu/merit/performanță pe parcursul liceului -cu proiect

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Proporția elevilor care iau burse de studiu/merit/performanță pe parcursul liceului -fără proiect

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Valoarea medie anuală a burselor

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Economii din reducerea cheltuielilor cu întreținerea elevilor în liceu

25.661

25.661

25.661

25.661

25.661

25.661

25.661

25.66

1

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

 • 3. Economii la bugetul familie pentru ingrijirea si supravegherea copiilor după finalizarea cursurilor

Cum prin proiect se vor crea facilitățile necesare în cadrul Liceului Waldorf pentru a putea oferi programe de tipul Școală după școală, părinții care vor alege să înscrie copiii la acest program vor economisi anual anumite sume de bani, nefiind necesar să opteze pentru o bonă în acest sens sau la o instituție de tip Afterschool privată.

Tabel nr. 17 Determinarea economiilor din reducerea cheltuielilor cu supravegherea și îngrijirea copilului după finalizarea cursurilor

Specificație

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

Numărul elevilor care beneficiază de servicii Scoală după scoală

0

0

0

0

50

50

50

50

50

50

50

Valoare medie anuală a costurilor cu supravegherea și îngrijirea copiilor după finalizarea cursurilor (ex: onorariu bonă)

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

Economii la bugetul familiei corespunzătoare supravegherii și îngrijirii copilului după finalizarea cursurilor

0

0

0

0

420.00 0

420.000

420.00 0

420.000

420.000

420.00 0

420.00 0

Specificație

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Numărul elevilor care beneficiază de servicii Scoală după scoală

50

50

50

50

50

50

50

50

Valoare medie anuală a costurilor cu supravegherea și îngrijirea copiilor după finalizarea cursurilor (ex: onorariu bonă)

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

Economii la bugetul familiei corespunzătoare supravegherii și îngrijirii copilului după finalizarea cursurilor

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

 • 4. Reducerea cheltuielilor cu îngrijirea sănătății și asistența medicală

Se poate afirma că proiectul va contribui la îmbunătățirea sănătății elevilor, deoarece le va asigura acestora un mediu de predare-învățare sigur, sănătos și confortabil (nu supraaglomerat).

Tabel nr. 18 Determinarea economiilor din reducerea cheltuielilor cu îngrijirea sănătății și asistența medicală

Specificație

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

Număr mediu de elevi în cadrul scolii gimnaziale

320

343

365

365

446

446

446

446

446

446

446

Proporția elevilor care se îmbolnăvesc pe parcursul unui an - situația fără proiect

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

sd D studio                                  Proiect 12/2018

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Proporția elevilor care se îmbolnăvesc pe parcursul unui an - situația cu proiect

30%

30%

30%

30%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Valoarea medie a tratamentului

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Economii din reducerea cheltuielilor cu îngrijirea sănătății și asistența medicală

0

0

0

0

3.345

3.345

3.345

3.345

3.345

3.345

3.345

Specificație

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Număr mediu de elevi în cadrul scolii gimnaziale

446

446

446

446

446

446

446

446

Proporția elevilor care se îmbolnăvesc pe parcursul unui an - situația fără proiect

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Proporția elevilor care se îmbolnăvesc pe parcursul unui an - situația cu proiect

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Valoarea medie a tratamentului

150

150

150

150

150

150

150

150

Economii din reducerea cheltuielilor cu îngrijirea sănătății și asistența medicală

3.345

3.345

3.345

3.345

3.345

3.345

3.345

3.345

 • 5. Reducerea incidenței bolilor datorate sedentarismului și lipsei de activitate sportivă

Se estimează că în urma implementării proiectului, prin amenajarea și dotarea cu material sportiv adecvat a unei noi săli de sport, se va contribui la creșterea interesului copiilor pentru activități sportive și reducerea problemelor de sănătate datorate lipsei de activitate sportivă, contribuindu-se la sănătatea elevilor și dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generații, tot mai preocupată de tehnlogia digitală, în detrimentul sportului și mișcării în aer liber.

Tabel nr. 19 Determinarea economiilor din reducerea reducerea incindenței bolilor sedentarismului și lipsei de activitate sportivă

Specificație

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

Număr mediu de elevi în cadrul școlii gimnaziale

320

343

365

365

446

446

446

446

446

446

446

Proporția elevilor cu probleme de greutate -situația fără proiect

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Proporția elevilor cu probleme de greutate -situația cu proiect

20%

20%

20%

20%

20%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Valoarea anuală tratamentului pentru copii cu probleme de greutate

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

Economii din reducerea incindenței bolilor sedentarismului și lipsei de activitate sportivă

0

0

0

0

0

20.070

20.070

20.070

20.070

20.070

20.07 0

Specificație| An 8 | An 9 | An 10 | An 11 | An 12 | An 13 | An 14 | An 15

□ 256/227061 0356/402429

Număr mediu de elevi în cadrul școlii gimnaziale

446

446

446

446

446

446

446

446

Proporția elevilor cu probleme de greutate -situația fără proiect

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Proporția elevilor cu probleme de greutate -situația cu proiect

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Valoarea anuală tratamentului pentru copii cu probleme de greutate

900

900

900

900

900

900

900

900

Economii din reducerea incindentei bolilor sedentarismului și lipsei de activitate sportivă

20.070

20.07 0

20.070

20.07 0

20.070

20.07 0

20.07 0

20.070

5 J   studio

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA


 • 6. Reducerea presiunii financiare asupra famiilor elevilor, cu procurarea de materiale didactice/auxiliare

în prezent, din dorința de a le asigura copiilor o educație adecvată și oportunități sporite de dezvoltare viitoare, părinții alocă o parte din bugetul familiei pentru achiziția de materiale didactice/auxiliare pentru pregătirea suplimentară a copiilor (CD-uri, culegeri, cărți, altase, jocuri, PC-uri, acces la internet, etc). în urma implementării proiectului copiii vor avea acces la toate aceste materiale didactice în cadrul școlii, inclusiv accesul la tehnologie IT&C și internet.

Tabel nr. 20 Determinarea economiilor din reducerea presiunii financiare asupra famiilor elevilor, cu procurarea de materiale didactice/auxiliare

Specificație

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

Număr mediu de elevi în cadrul scolii gimnaziale

320

343

365

365

446

446

446

446

446

446

446

Contribuția medie pe elev pe an - situația fără proiect

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Contribuția medie pe elev pe an - situația cu proiect

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Economii din reducerea presiunii financiare asupra familiilor elevilor

128.000

137.20 0

146.00 0

146.00

0

178.40 0

178.400

178.40 0

178.40 0

178.40 0

178.400

178.400

Specificație

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Număr mediu de elevi în cadrul scolii gimnaziale

446

446

446

446

446

446

446

446

Contribuția medie pe elev pe an - situația fără proiect

500

500

500

500

500

500

500

500

Contribuția medie pe elev pe an - situația cu proiect

100

100

100

100

100

100

100

100

Economii din reducerea presiunii financiare asupra familiilor elevilor

178.40 0

178.40 0

178.400

178.40 0

178.40 0

178.400

178.40 0

178.400

 • 7. Noi locuri de muncă temporare create direct și indirect pe parcursul realizării proiectului

Pentru realizarea proiectului, pe parcursul execuției lucrărilor va fi necesară angajarea de personal specializat din diferite domenii. Având în vedere complexitatea și amploarea proiectului, pe parcursul realizării proiectului se estimează că vor fi 10 noi locuri de muncă create direct și 5 noi locuri de muncă create indirect.

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Tabel nr. 21 Determinarea veniturilor suplimentare ca urmare a creării de noi locuri de muncă pe parcursul realizării proiectului

Specificație

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

Noi locuri de muncă create direct pe parcursul realizării proiectului

0

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

Locuri de munca create indirect pe parcursul realizării proiectului

0

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

Salariu mediu anual

23.313

23.313

23.313

23.313

23.313

23.313

23.313

23.313

23.313

23.313

23.31

3

Total venituri suplimentare ca urmare a creării de noi locuri de muncă pe parcursul realizării proiectului

0

349.695

349.695

349.695

0

0

0

0

0

0

0

Specificație

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Noi locuri de muncă create direct pe parcursul realizării proiectului

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuri de munca create indirect pe parcursul realizării proiectului

0

0

0

0

0

0

0

0

Salariu mediu anual

23.313

23.313

23.313

23.313

23.313

23.313

23.313

23.313

Total venituri suplimentare ca urmare a creării de noi locuri de muncă pe parcursul realizării proiectului

0

0

0

0

0

0

0

0

 • 8. Noi locuri de muncă permanente ce generează venituri suplimentare, obținute ca urmare a implementării proiectului

Pentru operarea infrastructurii noi create este necesară angajarea de nou personal, atât personal didactic, cit și nedidactic și auxiliar. Dimensionarea personalului s-a efectuat în corelare cu numărul de elevi estimat a fi înscriși la Liceul Waldorf după finalizarea proiectului, precum și diversele standarde/norme privind personalul angajat impuse în domeniul educației obligatorii.

sd D studio                                  Proiect 12/2018

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Tabel nr. 22 Determinarea veniturilor suplimentare ca urmare a creării de noi locuri de muncă permanente

Specificație

An n-3

An n-2

An n-1

An n

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

Noi locuri de muncă create - cu proiect

14

Locuri de munca menținute - cu proiect

14

14

14

14

14

14

14

Salariu mediu anual

30.675

30.675

30.675

30.675

30.675

30.675

30.675

30.675

30.675

30.675

30.675

Total venituri suplimentare ca urmare a creării de noi locuri de muncă

0

0

0

0

429.45 0

429.450

429.45 0

429.450

429.45 0

429.45 0

429.450

Specificație

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Noi locuri de muncă create - cu proiect

Locuri de munca menținute - cu proiect

14

14

14

14

14

14

14

14

Salariu mediu anual

30.675

30.675

30.675

30.675

30.675

30.675

30.675

30.675

Total venituri suplimentare ca urmare a creării de noi locuri de muncă

429.450

429.450

429.450

429.450

429.450

429.450

429.450

429.45 0

 • 9. Efecte ale reducerii funcționalității și poluării fonice și cu praf pe perioada execuției lucrărilor de intervenții

Alături de beneficiile generate de implementarea proiectului au putut fi identificate și externalități negative ale proiectului, constând în reducerea funcționalității școlii pe parcursul execuției lucrărilor, precum și poluarea fonică și cu praf. Pentru reducerea acestor efecte negative s-a planificat, atât cât va fi posibil, derularea lucrărilor de construcții pe perioada vacanțelor școlare.

Tabel nr. 23 Determinarea efectelor negative privind reducerea funcționalității și poluarea fonica și cu praf pe perioada execuției lucrărilor de intervenții

Specificație

An n-3

An n-2

An n-1

An n

Valoarea investiției

342.001

3.100.030

3.420.982

4.402.495

Ponderea efectelor negative privind reducerea funcționalității școlii gimnaziale pe durata execuției lucrărilor de reabilitare

0%

0%

1%

1%

Ponderea efectelor negative privind poluarea fonică și cu praf pe durata execuției lucrărilor de reabilitare

0%

0%

2%

2%

Efecte ale reducerii funcționalității și poluării fonice și cu praf pe perioada execuției lucrărilor de intervenții

0

0

93.001

102.629

STR. CI R C U M VAL ATI U N 11 39/C/1 1 3OO671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/4D2429

Tabel nr. 24 Determinarea Valorii Actualizate Nete Economică

Nr.

crt.

Specificație

Unitatea de măsură

An n-3

Ei

An n-2

An n-1

E

An n

51

An 1

a

An 2

An 3

h

An 4

E

An 5

3

An 6

EE

An 7

EI

1

2

3

Investiția inițială Plăți aferente activității de bază Externalități socio-economice negative

RON

RON

RON

342.001

0

0

3.100.030

0

93.001

3.420.982

0

102.629

4.402.495

0

132.075

0

649.168

0

0

659.168

0

0

659.168

0

0

664.168

0

0

659.168

0

0

659.168

0

0

659.168

0

4

Plăți totale

RON

342.001

3.193.031

3.523.611

4.534.570

649.168

659.168

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

5

5

6

încasări din activitatea de bază

Externalități socio-economice pozitive

Valoare reziduală

RON

RON

RON

6.840

128.000

62.001

486.895

68.420

495.695

88.050

495.695

655.660

1.031.195

665.760

1.087.785

665.760

1.094.200

670.810

1.100.616

665.760

1.107.031

665.760

1.107.031

665.760

1.107.031

7

încasări totale

RON

134.840

548.896

564.115

583.745

1.686.855

1.753.545

1.759.960

1.771.425

1.772.790

1.772.790

1.772.790

8

Investiție / Flux net de numerar

RON

-207.161

2.644.135

2.959.497

3.950.825

1.037.687

1.094.377

1.100.792

1.107.257

1.113.622

1.113.622

1.113.622

9

Flux de numerar cumulat

RON

-207.161   2.851.296   5.810.792   9.761.617   8.723.930   7.629.553   6.528.761   5.421.504   4.307.881   3.194.259   2.080.636

10

Rată de actualizare

%

5,0%

11

Coeficient de actualizare

0,9524

0,9070

0,8638

0,8227

0,7835

0,7462

0,7107

0,6768

0,6446

0,6139

0,5847

12

Flux de numerar actualizat

RON

-197.296

2.398.308

2.556.524

3.250.353

813.055

816.641

782.312

749.435

717.851

683.668

651.112

13

Flux de numerar actualizat cumulat

RON

-197.296

2.595.604

5.152.128

8.402.482

7.589.427

6.772.786

5.990.474

5.241.039

4.523.188

3.839.520

3.188.408

14

Valoare actualizată netă economică

RON

3.148.760

Nr.

crt.

Specificație

Unitatea de măsură

An 8

EE

An 9

EB

An 10

EE1

An 11

EE

An 12

EE

An 13

Efi

An 14

EE

An 15

EE

1

2

3

Investiția inițială Plăți aferente activității de bază Externalități socio-economice negative

RON

RON

RON

0

659.168

0

0

664.168

0

0

659.168

0

0

659.168

0

0

659.168

0

0

659.168

0

0

664.168

0

0

659.168

0

4

Plăți totale

RON

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

664.168

659.168

5

încasări din activitatea de bază

RON

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

670.810

665.760

STR. CI R C U M VAL ATI U N 11 39/C/1 1 3OO671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/4D2429

5

6

Externalități socio-economice pozitive

Valoare reziduală

RON

RON

1.107.031

1.107.031

1.107.031

1.107.031

1.107.03

1

1.107.031

1.107.03

1

1.107.031

5.379.486

7

încasări totale

RON

1.772.790

1.777.840

1.772.790

1.772.790

1.772.79

0

1.772.790

1.777.84 0

7.152.276

8

Investiție / Flux net de numerar

RON

1.113.622

1.113.672

1.113.622

1.113.622

1.113.62

2

1.113.622

1.113.67

2

6.493.108

9

Flux de numerar cumulat

RON

3.487.52                5.714.82

-967.014     146.658   1.260.281   2.373.903           6 4.601.148           1   12.207.929

10

Rată de actualizare

%

11

Coeficient de actualizare

0,5568

0,5303

0,5051

0,4810

0,4581

0,4363

0,4155

0,3957

12

Flux de numerar actualizat

RON

620.107

590.604

562.455

535.671

510.163

485.870

462.754

2.569.543

13

Flux de numerar actualizat cumulat

RON

-2.568.301

1.977.697

-1.415.242

-879.571

-369.407

116.463

579.216

3.148.760

14

Valoare actualizată netă economică

RON

Tabel nr. 25 Determinarea Ratei Interne de Rentabilitate Economică

Nr.

crt.

Specificație

Unitatea de măsură

An n-3

il

An n-2

An n-1

S

An n

EJ

An 1 a

An 2

3

An 3

ta

An 4

E

An 5

a

An 6 iE

An 7

iii

1

2

3

Investiția inițială

Plăți aferente activității de bază

Externalități socio-eco-nomice negative

RON

RON

RON

342.001

0

0

3.100.030

0

93.001

3.420.982

0

102.629

4.402.495

0

132.075

0

649.168

0

0

659.168

0

0

659.168

0

0

664.168

0

0

659.168

0

0

659.168

0

0

659.168

0

4

Plăți totale

RON

342.001

3.193.031

3.523.611

4.534.570

649.168

659.168

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

5

5

6

încasări din activitatea de bază

Externalități socio-eco-nomice pozitive

Valoare reziduală

RON

RON

RON

6.840

128.000

62.001

486.895

68.420

495.695

88.050

495.695

655.660

1.031.19

5

665.760

1.087.78

5

665.760

1.094.20

0

670.810

1.100.61

6

665.760

1.107.03

1

665.760

1.107.03

1

665.760

1.107.03

1

7

încasări totale

RON

134.840

548.896

564.115

583.745

1.686.85

5

1.753.54

5

1.759.96

0

1.771.42

5

1.772.79

0

1.772.79

0

1.772.79

0

8

Flux net de numerar

RON

207.161

2.644.135

2.959.497

3.950.825

1.037.68

7

1.094.37

7

1.100.79

2

1.107.25

7

1.113.62

2

1.113.62

2

1.113.62

2

STR. CI R C U M VAL ATI U N 11 39/C/1 1 3OO671 TIMIȘOARA □256/227061 □356/4D2429

Nr.

Specificație

Unitatea de mă-

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

RIRE

crt.

sură

iE

iE

iEJ

iE

iE

iB

iE

iE

1

Investiția inițială

Plăți aferente activității

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

2

de bază

Externalități socio-eco-

RON

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

664.168

659.168

3

nomice negative

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Plăți totale

RON

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

664.168

659.168

încasări din activitatea

5

de bază

Externalități socio-eco-

RON

665.760

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

670.810

665.760

8,72%

5

nomice pozitive

RON

1.107.031

1.107.031

1.107.031

1.107.031

1.107.031

1.107.031

1.107.031

1.107.031

6

Valoare reziduală

RON

5.379.486

7

încasări totale

RON

1.772.790

1.777.840

1.772.790

1.772.790

1.772.790

1.772.790

1.777.840

7.152.276

8

Flux net de numerar

RON

1.113.622

1.113.672

1.113.622

1.113.622

1.113.622

1.113.622

1.113.672

6.493.108

Tabel nr. 26 Determinarea Raportului cost/beneficii actualizate

Nr. crt.

Specificație

UM

An 1 a

An 2

E

An 3 ti

An 4 £

An 5 £

An 6 iE

An 7 ifj

An 8 iE

1

2

Plăți aferente activității de bază Externalități socio-economice negative

RON

RON

649.168

0

659.168

0

659.168

0

664.168

0

659.168

0

659.168

0

659.168

0

659.168

0

3

Plăți totale

RON

649.168

659.168

659.168

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

4

5

6

încasări din activitatea de bază Externalități socio-economice pozitive

Valoare reziduală

RON

RON

RON

655.660

1.031.195

665.760

1.087.785

665.760

1.094.200

670.810

1.100.616

665.760

1.107.031

665.760

1.107.031

665.760

1.107.031

665.760

1.107.031

7

încasări totale

RON

1.686.855

1.753.545

1.759.960

1.771.425

1.772.790

1.772.790

1.772.790

1.772.790

8

Rată de actualizare

%

5,0%

9

Coeficient de actualizare

0,7835

0,7462

0,7107

0,6768

0,6446

0,6139

0,5847

0,5568

10

Plăți totale actualizate (costuri)

RON

508.640

491.881

468.458

449.535

424.906

404.672

385.402

367.049

11

încasări totale actualizate (beneficii)

RON

1.321.695

1.308.522

1.250.771

1.198.970

1.142.757

1.088.340

1.036.514

987.156

12

Raportul costuri/beneficii actualizate socio-ec.

0,3276

STR. CIRCU MVALATIU N II 39/C/1 1 3DD671 TIMIȘOARA 0256/227061 0356/402429

Nr. crt.

Specificație

An 9

EE

An 10

iE

An 11

EE

An 12

EE

An 13

ER

An 14

ÎE

An 15

EE

1

Plăți aferente activității de bază

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

664.168

659.168

2

Externalități socio-economice negative

0

0

0

0

0

0

0

3

Plăți totale

664.168

659.168

659.168

659.168

659.168

664.168

659.168

4

încasări din activitatea de bază

670.810

665.760

665.760

665.760

665.760

670.810

665.760

5

Externalități socio-economice pozitive

1.107.031

1.107.031

1.107.031

1.107.031

1.107.031

1.107.031

1.107.031

6

Valoare reziduală

5.379.486

7

încasări totale

1.777.840

1.772.790

1.772.790

1.772.790

1.772.790

1.777.840

7.152.276

8

Rată de actualizare

9

Coeficient de actualizare

0,5303

0,5051

0,4810

0,4581

0,4363

0,4155

0,3957

10

Plăți totale actualizate (costuri)

352.222

332.925

317.071

301.972

287.593

275.976

260.855

11

încasări totale actualizate (beneficii)

942.827

895.380

852.743

812.136

773.463

738.729

2.830.399

12

Raportul costuri/beneficii actualizate socio-ec.

în baza efectelor pozitive și negative generate de investiție și anterior identificate și cuantificate, s-a determinat Valoarea Actualizată Netă Economică (VANE) și Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE)

Valoarea actualizată netă economică generată de investiția propusă de Municipiul Timișoara, calculată cu o rată de actualizare de 5% pentru un orizont de previziune de 15 ani este pozitivă, fapt ce indică eficiența economică a proiectului de investiții.

Valoarea RIRE rezultată din calcule este de 8,72%, reflectând o situație bună a investiției prin prisma fezabilității economice. Nivelul de rentabilitate este superior ratei de actualizare, ca rată minimă de rentabilitate cerută. Obținerea unei rate interne de rentabilitate economice superioare ratei de actualizare de 5% conduce la obținerea unei valori actualizate nete economice pozitive.

Raportul costuri actualizate / beneficii actualizate este subunitar, ceea ce atestă că încasările actualizate sunt superioare plăților actualizate.

□ 356/402429

 • 4.8 Analiza de senzitivitate

Obiectivul analizei de senzitivitate este de a evalua performanța indicatorilor de fezabilitate financiară și economică a proiectului în raport cu factorii care ar putea să perturbe estimările realizate în cadrul analizei financiare și economice a proiectului investițional. Analiza de senzitivitate este necesară pentru că poate exista o incertitudine considerabilă atât în ceea ce privește impactul previzional, cât și în evaluarea monetară a fiecărui tip de efect, în special cele de natură socio-economică. Analiza senzitivității încearcă să rezolve aceste incertitudini.

în acest sens, analiza de senzitivitate urmărește identificarea variabilelor critice și impactul lor potențial asupra modificării indicatorilor de fezabilitate financiară și economică. Indicatorii de performanță care au fost considerați pentru analiza de senzitivitate sunt RIRF, VANF, RIRE și VANE.

Măsurarea impactului modificării variabilelor critice s-a realizat prin variația procentuală în pași de +/-2% a unui set de variabile ale proiectului și apoi calcularea valorii indicatorilor de fezabilitate. Variabilele proiectului pentru care o variație de 2% a produs o modificare cu mai mult de 10% față de valoarea de bază a VAN și RIR au fost considerate variabile critice. Pentru acest proiect investițional au fost selectate 5 variabile pentru analiza sensitivității:

 • ■   Valoarea investiției;

 • ■   Beneficiile financiare;

 • ■   Costurile financiare;

 • ■   Beneficiile economice;

 • ■   Costurile economice.

Dintre acestea, pentru determinarea sensitivității VANF și RIRF au fost utilizate valoarea investiției, beneficiile financiare și costurile financiare, iar pentru determinarea sensitivități VANE și RIRE s-au luat în considerare valoarea investiției, beneficiile economice și costurile economice.

Tabelul nr. 27 Sensitivitatea VANF(lei)

Ritmul variației

variația valorii investiției

variația beneficiilor financiare

variația costurilor financiare

- reducere cu 10%

-6.183.580

-7.836.362

-6.556.964

- reducere cu 8%

-6.383.570

-7.705.796

-6.682.277

- reducere cu 6%

-6.583.560

-7.575.230

-6.807.591

- reducere cu 4%

-6.783.550

-7.444.663

-6.932.904

- reducere cu 2%

-6.983.541

-7.314.097

-7.058.217

- varianta de bază

-7.183.531

-7.183.531

-7.183.531

- creștere cu 2%

-7.383.521

-7.052.964

-7.308.844

- creștere cu 4%

-7.583.511

-6.922.398

-7.434.157

- creștere cu 6%

-7.783.501

-6.791.832

-7.559.471

- creștere cu 8%

-7.983.492

-6.661.266

-7.684.784

- creștere cu 10%

-8.183.482

-6.530.699

-7.810.097

Din analiza valabilității VANF se constată că efectul modificării tuturor celor trei variabile asupra indicatorului este relativ redus, acesta încadrându-se între 1,60% și 3,13%. Dintre toți cei trei factori, o variație mai intensă produce modificarea valorii investiției - variații între 2,44% și 3,13% a indicatorului la o modificare cu 2% a factorului. Ceilalți doi factori produc efecte sub 2% în valoarea indicatorului la o variație cu 2% a factorului. Deși nici una dintre variabile nu poate fi considerată critică în cazul acestui indicator, totuși valoarea investiției trebuie considerată ca un factor important de influență asupra nivelului VANF, fapt pentru care ar trebui menținută sub control în perioada de implementare.

Graficul nr. 1 Sensitivitatea VANF

Tabelul nr. 28 Sensitivitatea RIRF (%)

Ritmul variației

variația valorii investiției

variația beneficiilor financiare

variația costurilor financiare

- reducere cu 10%

-3,68%

-5,18%

-3,52%

- reducere cu 8%

-3,82%

-5,01%

-3,68%

- reducere cu 6%

-3,95%

-4,84%

-3,84%

- reducere cu 4%

-4,08%

-4,67%

-4,01%

- reducere cu 2%

-4,21%

-4,50%

-4,17%

- varianta de bază

-4,33%

-4,33%

-4,33%

- creștere cu 2%

-4,45%

-4,16%

-4,50%

- creștere cu 4%

-4,57%

-4,00%

-4,66%

- creștere cu 6%

-4,69%

-3,83%

-4,83%

- creștere cu 8%

-4,80%

-3,67%

-4,99%

- creștere cu 10%

-4,92%

-3,50%

-5,16%

Graficul nr. 2 Sensitivitatea RIRF

în ceea ce privește influența modificării factorilor asupra valorii RIRF, se constată că o variație de 2% a valorii investiției conduce la modificări în RIRF cuprinse între 2,29% și 3,58%. De asemenea, variația beneficiilor și a costurilor financiare conduce la modificări ale RIRF cuprinse între 3,24% - 4,71%, fiind variabilele cu cel mai mare impact asupra acestui indicator. Niciuna dintre variabile nu poate fi considerată critică.

Tabelul nr. 29 Sensitivitatea VANE (lei)

Ritmul variației

variația valorii investiției

variația beneficiilor financiare

variația costurilor financiare

- reducere cu 10%

4.120.225

2.072.195

3.176.927

- reducere cu 8%

3.925.932

2.287.508

3.171.293

- reducere cu 6%

3.731.639

2.502.821

3.165.660

- reducere cu 4%

3.537.346

2.718.134

3.160.027

- reducere cu 2%

3.343.053

2.933.447

3.154.393

- varianta de bază

3.148.760

3.148.760

3.148.760

- creștere cu 2%

2.954.467

3.364.073

3.143.126

- creștere cu 4%

2.760.174

3.579.386

3.137.493

- creștere cu 6%

2.565.881

3.794.699

3.131.860

- creștere cu 8%

2.371.588

4.010.012

3.126.226

- creștere cu 10%

2.177.295

4.225.325

3.120.593

□ 356/402429

Graficul nr. 3 Sensitivitatea VANE

VANE este foarte sensibilă la variații ale valorii investiției și ale beneficiiilor economice, la variații cu 2% a valorii investiției, respectiv, a beneficiilor economice, aceasta modificându-se cu procente de până la 9,41%. Pe de altă parte, se constată o variabilitate redusă funcție de costurile economice, a căror variație produce modificări ale VANE de aproximativ 0,18%. însă, nici unul dintre cei trei factori nu se încadrează în categoria variabilelor critice.

Cu toate acestea precizia și realismul evaluării investiției și a beneficiilor economice reprezintă un aspect esențial pentru nivelul VANE. De asemenea, realizarea nivelurilor prevăzute în analiza economică a celor doi factori trebuie considerată ca fiind de mare importantă pentru menținerea fezabilității investiției în limite apropiate de cele obținute din calculele variantei de bază.

Tabelul nr. 30 Sensitivitatea RIRE (%)

Ritmul variației

variația valorii investiției

variația beneficiilor financiare

variația costurilor financiare

- reducere cu 10%

10,29%

7,45%

8,76%

- reducere cu 8%

9,96%

7,71%

8,75%

- reducere cu 6%

9,63%

7,96%

8,75%

- reducere cu 4%

9,32%

8,21%

8,74%

- reducere cu 2%

9,01%

8,47%

8,73%

- varianta de bază

8,72%

8,72%

8,72%

- creștere cu 2%

8,44%

8,97%

8,71%

- creștere cu 4%

8,16%

9,23%

8,70%

- creștere cu 6%

7,90%

9,48%

8,70%

- creștere cu 8%

7,64%

9,73%

8,69%

- creștere cu 10%

7,39%

9,99%

8,68%

Graficul nr. 4 Sensitivitatea RIRE

RIRE reprezintă o sensibilitate mai redusă față de valoarea investiției și beneficiile economice comparativ cu VANE. Astfel, variația valorii investiției conduce la modificări ale RIRE în proporție cuprinse între 3,36% și 3,39%, variația beneficiilor economice - între 2,54% și 3,29%, iar variația costurilor economice - 0,10%. în aceste condiții, cea mai importantă variabilă poate fi considerată variația investiției, aceasta fiind totuși destul de departe de statutul de variabilă critică.

 • 4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

 • 1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul ședințelor lunare/trimestriale de progres de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizată la fiecare ședință lunară.

 • 2.  Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului.

 • 3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor

  Risc

  Probabilitățile de apariție

  Măsuri

  Riscuri tehnice

  Potențiale de modificare ale soluției tehnice

  Scăzut

  -prevederea în contractul de proiectare a garanției de bună execuție a proiectului tehnic, garanție care va fi reținută în cazul unei soluții tehnice necorespunzătoare;

  - asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției proiectului;

□ 356/402429

- acoperirea cheltuielilor cu noua soluție tehnică din sumele cuprinse la cheltuielile diverse și neprevăzute.

întârziere a lucrărilor datorită alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului

Scăzut

- prevederea în caietul de sarcini a unor cerințe care să asigure performanța tehnică și financiară a firmei contractante (personal suficient, lucrările similare realizate etc.);

- impunerea unor clauze contractuale preventive în contractul de lucrări: penalizări, garanții de bună execuție etc.

Nerespectarea clauzelor contractuale unor contractanți / subcontractanți

Scăzut

- stipularea de garanții de buna execuție și penalități în contractele încheiate cu societățile contractante.

Riscuri organizatorice

Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul echipei de proiect

Scăzut

- stabilirea responsabilităților membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fișe de post;

- numirea în echipa de proiect a unor persoane cu experiență în implementarea unor proiecte similare;

- motivarea personalului cuprins în echipa de proiect.

Riscuri financiare și economice

Capacitatea insuficientă de finanțare și cofinantare la timp a investiției

Scăzut

- alocarea și rezervarea bugetului integral necesar realizării proiectului în bugetul consiliului local.

Creșterea inflației

Mediu

 • - realizarea bugetului în funcție de

prețurile existente pe piață;

 • - cheltuielile generate de creșterea inflației vor fi suportate de către beneficiar din bugetul propriu.

Riscuri externe

Riscuri de mediu:

- condițiile de climă și temperatură nefavorabile efectuării unor categorii lucrări

Mediu

- planificare corespunzătoare a lucrărilor;

Riscuri politice: schimbarea conducerii Consiliului local ca urmare a începerii unui

Scăzut

- proiectul devine obligație contractuală din momentul semnării contractului.

Nerespectarea acestuia este sancționată conform legii.

nou mandat și lipsa de implicare a persoanelor nou alese în implementarea proiectului

Proiectul nu cunoaște riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea acestuia. Planificarea corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.

 • (5) SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDATA

5.1Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1 (varianta cu investiție minima), Scenariul 2 (variantă cu investiție maximă); se va preciza varianta selectată .

Scenariul 1

Alternativa construirii unei clădiri cu regim de înălțime P+3E care să fie realizata pe o structura metalica, incadrandu-se intr-o suprafața construita de 1200 mp, lucru ce ar duce la obținerea unei clădiri care are carențe la modul in care se raportează la reperele urbane din imprejurime si la felul in care aceasta utilizează terenul disponibil. Numărul necesar de spatii este satisfăcător, insa calitatea acestora nu este optima deoarece orientarea fata de punctele cardinale nu este optima pentru isorirea corecta a sălilor utilizate in procesul de invatamant.

Scenariul 2

Alternativa construirii unei clădiri cu regim de înălțime P+1E care să fie realizată pe o structura de zidărie portanta cu stalpisori și centuri de beton armat, având o suprafața construita de 2400 mp. Analiza specificului seismic al zonei, în care se regăsește localitatea și a legislației la care este supusa construcția propusa, indică scenariul 2 ca fiind cel mai coerent si adaptabil normelor obligatorii in construcții. Soluțiile propuse si-au dovedit eficacitatea in timp, forța de munca din zona fiind familiara cu acest tip de lucrări si nu va ridica probleme tehnice in realizarea investiției.

 • 5.2 Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

Pentru selecția alternativelor, s-a propus metoda analizei multicriteriale. In acest sens, s-a stabilit un set de criterii si subcriterii. Subcriteriilor li s-au asociat indicatori pentru a ușura cuantificarea acestora in vederea ierarhizării alternativelor. Atât criteriile cat si subcriteriile au fost ponderate, au primit valori procentuale pana in 100% astfel încât suma ponderilor criteriilor si a subcriteriilor din cadrul unui criteriu sa dea 100%. Indicatorilor li s-au acordat scoruri in funcție de importanta acestora, scoruri care au fost normalizate in vederea aducerii în același interval de comparație. Modul de acordare a scorurilor a diferit in funcție de indicator.

Matricea de evaluare a scenariilor.

Scara de notare: 0-1

criterii

subcriterii