Hotărârea nr. 63/2020

63/18.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF", str. Uranus nr. 14, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 63/18.02.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF", str. Uranus nr. 14, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-002529/12.02.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-002529/12.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Hotărârea nr. 345 din data de 06.07.2018 privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara"- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului SI;
Având în vedere Hotărârea nr. 52 din data: 07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara "- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 11/14.03.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 05/30.01.2020;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 89 din 21.08.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", str. Uranus nr. 14, Timişoara, având ca beneficiar Municipiul Timişoara - în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 345/2018 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner, întocmit conform Proiectului nr. 282/2016, realizat de proiectantul SC Fabrica de Proiecte SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiuni propuse: Zonă de instituţii - Centru Pedagogic Waldorf;
Zona 1 servicii şi instituţii publice:
POTmax=30%,
CUT=1,2,
Regim de înălţime maxim S+P+3E,
Hmax = 16,00 m
Retrageri - conform planşei de Reglementări urbanistice - zonificare A.04

Zona 2 servicii şi instituţii publice:
POTmax=55%,
CUT=3,3,
Regim de înălţime maxim S+P+5E,
Hmax = 24,00 m
Retrageri - conform planşei de Reglementări urbanistice - zonificare A.04

Parcela 3 zona accese şi platforme

Spaţii verzi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse 13,80%, conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului - Decizia de incadrare nr. 89/21.08.2019. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004218/06.06.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U..
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, va avea valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 25000 mp - teren înscris în CF nr. 446325, nr. top 446325, str. Uranus nr. 14 - proprietar Municipiul Timisoara, intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 respectiv domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018; extras CF nr. 446324, nr. top 446324, str. Uranus nr. 14 proprietar Fundatia Rudolf Steiner pe imobile si proprietar teren Municipiul Timisoara - intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 si domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. 296/15.06.2018; intabulare drept de folosinta cota 1/1 in favoarea Fundatiei Rudolf Steiner conform CF anexat.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Municipiul Timisoara;
- Solicitantului: Fundatia Rudolf Steiner;
- Proiectantului: S.C. Fabrica de Proiecte S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

PLAN ANALIZA SITUATIE EXISTENTA


Plan analiza situatie existenta | A.03Zona verde


Zona verde
LEGENDA:

Servicii si institutii publice existente


Locuinte si servicii existente pe amplasamente vecine


Locuinte existente pe amplasamente vecine

Circulatii drumuri, parcaje existente

Zona verde - parc/copaci

Limita proprietate

Imprejmuire gard

Limita zona studiata


Accese auto / pietonal


INDICI DE FOLOSIRE A TERENULUI:

POT existent = 10.69%

CUT existent = 0.163


BILANT TERITORIAL:


ZONE FUNCTIONALE

EXISTENT

S mp

%

ZONA CONSTRUCTII

2673.35

10.69 %

ZONA CIRCULATII SI ACCESE

479.29

1.92 %

CURTE , SPATII NEAMENAJATE

20659.87

82.64 %

SPATII VERZI AMENAJATE

1187.49

4.75 %

TOTAL SUPRAFATA TEREN

25000.00

100.00 %
INTOCMIT


PROIECTAT

DESENAT


NUME


SEMNATURA


Scara:


arh. Sabin Raciu arh. Sabin Raciu


arh. Sabin Raciu arh. Sabin Raciu


1:1000

Data:

06/2018

Amplasament: str.Uranus nr.14, mun.Timisoara, jud. Timis CF nr. 404605. nr. top. 404605

Beneficiar

Fundatia Rudolf Steiner

Proiect nr.

282/2016

Titlul

Faza:

proiectului:

PUZ Centrul Pedagogic Waldorf

PUZ

Titlul plansei

Plansa nr.

Plan analiza situatie existenta

A.03


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Ca urmare a cererii adresate de Răciu Sabin Dusko cu sediul în satul Giroc, str. Cupidon nr. 5, pentru Fundația Rudolf Steiner, CIF 3979150, cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, cod poștal 300758, str. Salcâmilor nr. 30, ap. 1/2, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR2019-018658/20.11.2019;

Ca urmare a proiectului nr. 282/2016 realizat de SC Fabrica de Proiecte SRL, cu sediul în județul Timiș, localitatea Giroc, str. Cupidon nr. 5, cod poștal 307220, CUI 17139837, având în vedere observațiile și recomandările în urma ședinței din data de 30.01.2020 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ

Nr. 05 din 30.01.2020

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Centru Pedagogic WALDORF".

Generat de imobilul situat în Timișoara, intravilan, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație și CF nr. 446325, nr. top 446325, în suprafață de 4400 mp și extras CF nr. 446324, nr. top 446324, în suprafață de 20.600 mp, str. Uranus nr. 14.

Beneficiari: Fundația Rudolf Steiner;

Proiectant: SC Fabrica de Proiecte SRL;

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Răciu Sabin Dusko.

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat se situează în partea de sud al orașului. Amplasamentul se afla la limita dintre cartierele Soarelui si Calea Martirilor, teritori delimitat la nord - est de Aleea Cristalului, la sud -est de str. Uranus, la sud de Parcul Lidia, la nord -vest de Aleea Sănătății

Se reglementează terenul deținut de proprietarul din CF - extras CF nr. 446325, nr. top 446325 str. Uranus nr. 14, extras CF nr. 446324, nr. top 446324, str. Uranus nr. 14 și conform planșei de reglementări urbanistice - zonificare nr. A.04.

Prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior:

Conform PUZ aprobat prin HCL 92/1998 (UTR 5) preluat de PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit prin HCL619/2018 - Zonă de instituții - Centru Pedagogic Waldorf -

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

Se propune dezvoltarea unei zone de instituții - Centru Pedagogic Waldorf rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități.

Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului:

- Funcțiuni propuse: Zonă de instituții - Centru Pedagogic Waldorf;

Zona 1 servicii și instituții publice:

POTmax=30%,

CUT=l,2,

Regim de înălțime maxim S+P+3E.

Hmax = 16,00 m

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare A.04

Zona 2 servicii și instituții publice:

POTmax=55%,

CUT=3,3,

Regim de înălțime maxim S+P+5E,

Hmax = 24,00 m

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare A.04

Parcela 3 zona accese și platforme

Spații verzi conform HCL 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse 13,80%, conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului - Decizia de încadrare nr. 89/21.08.2019. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

 • - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea ”Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde”

 • - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004218/06.06.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje minim va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;

 • - Servituti: se vor respecta servitutile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 734/10.08.2018.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizațiile de construire se vor emite doar după reglementarea situației juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 30.01.2020 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U., se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia:

 • - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum și toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z;

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa „Reglementări urbanistice - A.04” anexată și vizată spre neschimbare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Articolul 37 (1A3), actualizată) și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Avizul arhitectului-șef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 498/19.02.2019 emis de Primăria Municipiului Timișoara, respectiv până la punerea în aplicare a planului, cu respectarea prevederilor prezentului aviz.

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 71728/20.11.2019.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de..............................


2Red./ dact. S.P., 2 ex.

Ca urmare a cererii adresate de Răciu Sabin Dusko cu sediul în satul Giroc, str. Cupidon nr. 5, pentru Fundația Rudolf Steiner, CIF 3979150, cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, cod poștal 300758, str. Salcâmilor nr. 30, ap. 1/2, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR2019-003336/05.03.2019;

Ca urmare a proiectului nr. 282/2016 realizat de SC Fabrica de Proiecte SRL, cu sediul în județul Timiș, localiatea Giroc, str. Cupidon nr. 5, cod poștal 307220, CUI 17139837;

Având în vedere observațiile și recomandările în urma ședinței din data de 14.03.2019 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ DE OPORTUNITATE

Nr. 11 din 14.03.2019

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru „Centru Pedagogic WALDORF"

Generat de imobilul situat în județul Timiș, municipiul Timișoara, identificat prin extras CF nr. 446325, nr. top 446325, str. Uranus nr. 14, în suprafață de 4400 mp și extras CF nr. 446324, nr. top 446324, str. Uranus nr. 14, în suprafață de 20.600 mp.

Cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: terenul situat în intravilanul municipiului Timișoara, identificat prin: CF nr. 446325, nr. top 446325, în suprafață de 4400 mp și extras CF nr. 446324, nr. top 446324, în suprafață de 20.600 mp, str. Uranus nr. 14, conform planșei A04 „Plan reglementări urbanistice”, anexă la prezentul aviz.

Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: teritoriul delimitat la nord - est de Aleea Cristalului, la sud -est de str. Uranus, la sud de Parcul Lidia, la nord - vest de Aleea Sănătății.

 • 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituti:

- Categoria funcțională existentă pe terenul beneficiarului: Conform PUZ aprobat prin HCL 92/1998 (UTR 5) preluat de PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit prin HCL619/2018 - Zonă de instituții - Centru Pedagogic Waldorf - in N-E. POT propus max 5% , Regim de înălțime max. P+2E pentru Școala Waldorf. Conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 619/2018 - zona de instituții si servicii publice propusa, zona de spatii verzi propusa.

Spatii verzi conform HCL 62/2012.

Se vor respecta reglementările în vigoare cu privire la spațiile verzi.

 • - Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: Zonă de instituții - Centru Pedagogic Waldorf;

 • - Servituti: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

Zona 1 servicii și instituții publice:

POTmax=30%,

CUT=1,2,

Regim de înălțime maxim S+P+3E,

Hmax = 16,00 m

Zona 2 servicii și instituții publice:

POTmax=55%,

CUT=3,3,

Regim de înălțime maxim S+P+5E,

Hmax — 24,00 m

Spații verzi conform HCL 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse 13,80%.

 • - documentația de PUZ va respecta culorile și conțitul cadru din „Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al PUZ" aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000

 • 4.  Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:

 • - Se vor respecta prevederile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013

 • -  Parcările necesare funcțiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului.

 • 5. Capacitățile de transport admise:

 • - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcție de funcțiunea propusă, conform legislației în vigoare;

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.:

 • - Avize necesare pentru PUZ: Aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, aviz Protecția Civila, aviz Pompieri, Aviz Politia Rutiera (conf. OG 43/1997, rep. si OUG 195/2002), copie Hotărâre Consiliul Local al Municipiului Timișoara conform Legii nr. 215/2001 rep. si act., art. 36, aviz Comisia de Circulație (PMT), aviz de principiu mediu


urban si gestiune deșeuri, adeverințe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcția Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, acorduri notariale cu referire la inscrieri privitoare la proprietate, respectiv inscrieri la sarcini conform CF-uri (daca este cazul). Drumurile de acces la parcela vor respecta legislația în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe verticala a terenului; alte avize si acorduri conform legislației în vigoare, dacă este cazul.

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului:

- Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului".

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 498 din 19.02.2019, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Achitat taxa de -scutit de taxă.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de..............................
Red- S.P. -2 ex


ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

S mp

%

S mp

%

ZONA IMPLEMENTARE CONSTRUCȚII SERVICII SI INSTITUȚII PUBLICE

2673.35

10.69 %

19377.00

77.51 %

ZONA CIRCULAȚII SI ACCESE

479.29

1.92 %

2166.00

8.66 %

CURTE , SPATII NEAMENAJATE

20659.87

82.64 %

-

-

SPATII VERZI AMENAJATE

1187.49

4.75 %

3457.00

13.83 %

TOTAL SUPRAFAȚA TEREN

25000.00

100.00 %

25000.00

100.00 %JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

13.02.2020

AVIZ

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951 /10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-002529/12.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centrul Pedagogic Waldorf’, Str. Uranus nr. 14, Timișoara, beneficiar Municipiul Timișoara, solicitant/utilizator Fundația Rudolf Steiner, proiectant Fabrica de Proiecte SRL, proiect nr. 282/2016, certificat de urbanism nr. 498/19.02.2019 ,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „„Centru pedagogic Waldorf”, Str. Uranus nr. 14, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, precum și etapele premergătoare realizării obiectivului propus astfel cum rezultă din hotărârile de consiliu local nr. 345/06.07.2018, respectiv nr. 52/07.02.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentației, rezultă următoarea situație juridică:

 • -   Cartea funciară nr. 446325 Timișoara nr. cadastral 446325 (extras de carte funciară pentru informare datat 04.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 4400 mp, categorie de folosință „curți construcții", este proprietatea Municipiului Timișoara - domeniul privat, conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 (înscris sub B5), respectiv a Municipiului Timișoara - domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018, sub B6.

 • -   Cartea funciară nr. 446324 Timișoara nr cadastral 446324 (extras de carte funciară pentru informare datat 12.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20600 mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea Municipiului Timișoara - domeniul privat, conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 (înscris sub B4), respectiv a Municipiului Timișoara - domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018, sub B7.

De menționat faptul că terenul înscris în CF nr. 446324 Timișoara este afectat de construcții înscrise la nr. cadastral 446324-C1, 446344-C2. 446324-C3 și 446324-C4, proprietar tabular al construcțiilor fiind Fundația Rudolf Steiner.

Prin adresele nr. SC2020-2830/06.02.2020 și SC2019-11820/28.05.2019 ale Municipiului Timișoara - Biroul Contencios se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații și înscrise în cărțile funciare mai sus individualizate, iar prin adresele nr. SC2020-2830/05.02.2020 si CT2019-00240/20.05.2019 ale Direcției Clădiri Terenuri si Dotări Diverse I Est se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul retrocedării conform Legii nr. 10/2001.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ("avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru pedagogic Waldorf’, Str. Uranus nr. 14, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru pedagogic Waldorf”, Str. Uranus nr. 14, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana ȘțlTAN

Cod FO53-13,Ver.l

Beneficiar: FUNDAȚIA RUDOLF STEINER,

Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMIȘOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr.top 446324_____________________________________________________________________

II. PARTE TEHNICA

-Regulamentul Local de Urbanism-

PUZ " CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF "

DOCUMENTAȚIE Elaborare Plan Urbanistic Zonal

Beneficiar: FUNDAȚIA RUDOLF STEINER,

Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMIȘOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

 • 1. Date de recunoaștere a documentației

  • 1.1 Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții), sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

  • 1.2 Prezentul regulament local de urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

  • 1.3 Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și a fost

aprobat pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991, de către Consiliul Judetean al Judetului Timis cu nr....................... din

 • 1.4 Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

 • 1.5 Dacă prin prevederile unor documentații pentru părți componente ale teritoriului studiat se schimbă concepția generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentații, conform prevederilor legale.

 • 2. Baza legală

  • 2.1 La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stă: Legea 453/2001 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată), Legea administrație publice locale nr. 215/2001, Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 54/1998, Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică nr. 33/1994, Legea privind calitatea în constucții NR. 10/1995 (republicată), Legea privind protecția mediului nr. 137/1995 (republicată), Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997, Legea apelor nr. 107/1996, Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, Codul Civil, Ordinul ministrului Sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației, Regulamentul General de Urbanism aprobat cu H.G. 525/27 iunie 1996, Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului MAPPM și al ministrului.

  • 2.2 MLPATL pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și de emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului și Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ - indicativ Gm-010-2000 apobat aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000. Regulamentul local de Urbanism al PUZ detaliază prevederile Reglementările cuprinse în PUG in curs de executie și prescripțiile RLU, pentru zona studiată.

 • 3. Domeniul de aplicare

  • 3.1 Planul Urbanistic Zonal pentru parcela cu nr. cad. 446324 si 446325 mun Timisoara, se va integra in

Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara si va avea o valabilitate de 10 ani.

 • 4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

  • 4.1 Terenul cuprins în PUZ își schimbă funcțiunea conform planșei REGLEMENTĂRI și se supune prevederilor art. 4 din R.G.U.

 • 4.2. Aspectul exterior al clădirilor:

 • •   Autorizația de construire poate fi refuzată dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților.

 • •   Acoperisurile cladirilor vor avea pantele majore orientate in sensul indicat pe plansa de Reglementari; inclinatia acoperisurilor va fi cuprinsa intre 30-50 de grade; gama cromatica in care

Beneficiar: FUNDAȚIA RUDOLF STEINER,

Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMIȘOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr.top 446324_____________________________________________________________________

trebuie sa se inscrie culoarea acoperișurilor clădirilor este cea a nuanțelor de cărămiziu, rosu sau maro.

 • •   Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • •   Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, cu rezistență mare în timp și specifice cadrului arhitectural de tip urban. Este interzisă utilizarea lor impropie.

 • •   Materialele de construcție destinate a fi acoperite nu pot fi lăsate aparente în exteriorul clădirii sau pe împrejmuiri.

 • •   Împrejmuirile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea materialelor și esențelor vegetale, cât și prin calitatea execuției.

 • •   Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul și poziția acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • •   Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere păstrarea calității mediului natural și al echilibrului ecologic.

 • 5.     Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

 • 5.1. Toate categoriile de construcții pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcții.

 • 5.2. Protecția față de poluare și alte riscuri - Pentru construirea clădirilor și instalațiilor în zona se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri.

 • 6.    Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 6.1. Aliniamentul este limita dintre domeniul public și domeniul privat. Construcțiile trebuie să fie amplasate în retragere față de aliniamentul existent cu 6.00 m - conform cu prevederile plansei de Reglementari Urbanistice, cu condiția respectării zonelor de protecție a drumurilor și rețelelor, delimitate conform legii, daca este cazul.

 • 6.2. Amplasarea construcțiilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă

Fronturile vor fi menținute în ordin continuu sau discontinuu, la străzi și în interiorul parcelelor.

Construcțiile pot fi:

 • •  continue (cuplate sau insiruite)

 • •  discontinue

 • 6.3. Amplasarea construcțiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei

 • •   Distanța minimă de la o construcție până la cel mai apropiat punct al limitei separatoare laterale este de 1,90 m, conform Codului Civil in cazul cladirilor izolate, sau 0,00 m in cazul cladirilor cuplate doua cite doua, de-a lungul unei limite de proprietate.

 • •   Distanța minimă de la o construcție până la limita separatoare posterioară va fi de minimum 6m (10m in cazul in care limita posterioara se invecineaza cu limita laterala a unei alte parcele).

 • 6.4. Amplasarea construcțiilor noi se va face cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de drumul public, funcție de intensitatea traficului și categoria străzii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot).

 • 6.5. Igiena și confortul urban se realizează prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural. Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării art.11 din Ordinul 536/1997 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

 • 6.6. Amplasarea construcțiilor în raport cu căile de circulație.

 • •   Distanța minimă de amplasare a oricărei construcții față de căile de circulație incluse în trama stradală majoră este de 6m de la aliniamentul străzii, actual sau proiectat.

 • •   Distanța minimă de amplasare a oricărei construcții față de căile de circulație ce nu sunt incluse în trama stradală majoră sunt de 6 m de la aliniamentul străzii.

Beneficiar: FUNDAȚIA RUDOLF STEINER,

Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMIȘOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

 • 7.    Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • 7.1. Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/2013. Autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU.

 • 7.2. Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcțiile și amenajările de orice fel. Zonarea funcțională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale și parcaje, corespunzător funcțiilor și caracterului urbanistic al zonei. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel este permisă în condițiile respectării prevederilor RGU.

 • 7.3. Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 7.4. Staționarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie asigurată în afara spațiilor publice. Autorizația de construire poate fi refuzată în situația imposibilității rezolvării staționării autovehicolelor necesare pentru funcțiunea respectivă. Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje. Suprafețele de staționare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 și a normativelor în vigoare.

 • 8.     Reguli cu privire la echiparea edilitară

 • 8.1. Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism care au ca scop creșterea confortului urban în localitate, prin obligația asigurării echipării tehnico-edilitare a noilor construcții. Racordarea la rețelele tehnico edilitare existente Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente sau în cazul în care nu există posibilitate se vor avea în vedere următoarele posibilități:

 • •   se vor realiza soluții de echipare în sistem individual

 • •   beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa.

 • 8.2 Realizarea de rețelele tehnico edilitare:

 • •   extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

 • •   lucrările de racordare și de branșare la rețeaua publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

Rețelele de alimentare si racordurile la rețelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică și cablu TV vor fi amplasate subteran.

8.3. Conform legislației în vigoare, rețelele edilitare publice aparțin domeniului public, național sau local, după caz.

 • 9.    Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

 • 9.1. Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea prevederilor articolelor privind ocuparea terenului din R.G.U.

 • 10.   Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

 • 10.1. Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediuluisi cu H.C.J. Timis nr. 87/14.12.2004, fiind de minim 5% din terenul ramas pt. amenajat in urma extragerii suprafetei necesare drumurilor, fara a lua in calcul spatiile verzi realizate in aliniamentul stradal si de-a lungul canalelor de desecare.

 • 10.2. Amenajarea spațiilor publice, realizarea spațiilor verzi și a mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentații de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, eliberate conform Legii nr. 50/1991 și a Legii 453/2001.

Beneficiar: FUNDAȚIA RUDOLF STEINER,

Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMIȘOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

 • 10.3. Orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata terenul neconstruit și neamenajat cu spații verzi și de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de teren neconstruit. Se va trata ca spațiu verde cel puțin 5% din suprafața totală a terenului.

 • 10.4. Se vor amenaja plantații de protecție, în special de-a lungul căilor publice.

 • 11. Zone și subzone funcționale

 • 11.1. Zonele funcționale s-au stabilit conform cerințelor documentației și sunt puse în evidență în planșa de REGLEMENTĂRI din P.U.Z.

 • 11.2. În vederea asigurării compatibilității funcțiunilor, autorizarea executării construcțiilor se face pe baza analizei raportului între construcția propusă și structura funcțională a zonei, în cadrul documentațiilor de urbanism. Pentru integrarea în zonă a construcțiilor noi se va ține seama de Normele de Igienă aprobate cu ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1997 art. 3-5. Art. 7-11, art. 13-15.

 • 11.3. Subzonele funcționale sunt subdiviziuni ale zonelor funcționale cu funcțiuni specializate. Ele sunt marcate în cadrul unităților teritoriale de referință.

 • 11.4. Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele zone funcționale, fiecare zonă fiind reprezentată printr-o culoare în planșele de Reglementări:

Din punct de vedere funcțional zona este împărțită astfel:

S - SUBZONA SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE

V - ZONA VERDE PENTRU PARCURI SI AGREMENT

C - ZONA CAILOR DE COMUNICATIE

Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, care se subordonează prevederilor din RGU și RLU.

 • •  RGU reprezintă REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM

 • •  RLU reprezintă REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Beneficiar: FUNDAȚIA RUDOLF STEINER,

Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMIȘOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

S - SUBZONA SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE

 • 1. Generalități

Art. 2. Funcțiunea zonei este de servicii si institutii publice, respectiv institutii de invatamant.

Art. 3. Funcțiuni complementare admise ale zonei: servicii, comerț, alimentație publică, spații verzi amenajate, accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje, rețele tehnico-edilitate și construcții aferente

 • 2. Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei:

Art. 4. Utilizări permise

 • •  Spatii de invatament S+P+3E, S+P+5E;

 • •   amenajari aferente spatiilor de invatamant

 • •   funcțiuni complementare zonei: administrație, cultură, sănătate, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare necesare zonei;

 • •   construcții pentru circulația auto, staționări auto și circulație pietonală;

 • •   amenajări de spații verzi, pentru sport, recreere și protecție.

Art. 5. Utilizări permise cu condiții

 • •   spatii comerciale care nu comercializează băuturi alcoolice.

Art. 6. Interdicții temporare

 • •   Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica impune ca eventualele dezmembrari si parcelari sa nu se faca fara asigurarea conditiilor de rezervare a suprafetelor de teren necesare realizarii acceselor pietonale si carosabile.

Art. 7. Interdicții definitive (permanente).

 • •   locuinte

 • •   construcții cu funcțiune productiva sau industrială, de depozitare, comerț en-gros, creșterea animalelor, abatoare;

 • •   construcțiile pentru echipare cu instalațiii tehnologice;

 • •   parcelări de terenuri cu destinație industrială și comercială;

 • •   construcțiile în interiorul perimetrelor de protecție ale forajelor de apă potabilă;

 • •   depozite de deșeuri.

 • •   schimbarea destinatiei apartamentelor pentru activitati generatoare de discomfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, jocuri electronice sau de noroc, ateliere de reparatii, depozite de marfa;

 • •   garaje individuale in cladiri provizorii sau permanente independente;

 • •   constructii provizorii de orice natura;

 • •   statii de intretinere auto;

 • •   platforme de precolectare a deseurilor urbane;

 • •   lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate;

 • •   depozite de deseuri;

 • •   orice tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

 • 3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor:

Art. 8 Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii

Orientarea față de punctele cardinale

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER,

Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

 • •   Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 precum și Ordinul Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr. 536/1997.

 • •   Pentru fiecare parcelă se va asigura posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare. Se va evita orientarea claselor exclusiv spre nord;

 • •   Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor. Incaperile sunt considerate a fi suficient insorite daca durata de insorire in ziua de referinta, primavara si toamna (21 martie si 23 septembrie), este de peste dua ore, iar unghiul de incidenta al radiatiei directe este peste urmatoarele valori: 60 vertical, 200 orizontal.

Amplasarea față de drumurile publice

 • •   Construcțiile de invatamant și cele pentru dotări și servicii publice pot fi autorizate în zona care face obiectul planului urbanistic doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumuri publice, direct sau prin servitute de trecere. Sunt prevăzute străzi cu caracter de deservire locală cu prospectele minim 12,00 m.

Amplasarea față de aliniament

 • •   Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996 republicat prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • •   Zona construibila se va alinia la min. 6 m de limita de proprietate dinspre calea de acces si la cel putin 10.0 m de limita din spate a parcelei respectiv conform prevederilor Codului Civil.

 • •   Construcțiile aflate la intersecția a 2 străzi se vor amplasa cu o retragere obligatorie de câte min 6,00 m față de ambele străzi.

 • •   Amplasarea clădirilor se va putea face izolat sau cuplat cu condiția de a avea obligatoriu asigurat un acces auto minim de 3,50 m lățime pentru fiecare parcelă.

 • •   Înălțimea clădirii nu va depăși distanța măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

Amplasarea în interiorul parcelei

 • •   Amplasarea viitoarelor constructii se va face astfel incat pentru toate incaperile de locuit sa existe o durata minima de 1 1Z h de insorire;

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei

 • •   Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.

 • •   Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat doua cite doua pe calcan(atingând ambele o limita comuna a parcelelor pe care se afla amplasate) cu condiția de a avea obligatoriu asigurat fiecare un acces auto în parcelă de-a lungul limitei de proprietate libere, având minimum 3,5 m lățime

 • •   În cazul în care clădirea în regim de P sau P+M, se amplasează cuplat sau izolat în cadrul parcelei se va respecta distanța minimă de 1,90 m față de vecinătăți. Pentru clădirile ce depășesc 2 niveluri amplasate cuplat sau izolat se va respecta distanța minimă de 1Z din înălțimea maximă a clădirii la cornișă față de limitele laterale ale parcelei. În această situație se va evita amplasarea de goluri ale încăperilor principale spre limitele laterale ale parcelei.

 • •   În cazul parcelelor la care una din limitele laterale coincide cu limita posterioară a altor parcele, amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea distanței ce reprezintă 1Z din media înălțimilor clădirilor învecinate), dar nu mai mică de 4,00 m față de aceasta.

Amplasarea construcțiilor față de limita posterioara ale parcelelor:

 • •   Clădirile principale se vor amplasa la o distanță de 10 m față de limită, conform plansei de REGLEMENTARI cu condiția să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină;

 • •   Clădirile se pot amplasa pe limită, în condițiile alipirii de un calcan existent, cu condiția să nu depășească înălțimea de 3 m.

 • •   Anexele gospodărești se vor amplasa la cel puțin 4 m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 3 m.

 • •   Fosele sau tancurile septice vidanjabile acceptate în primă etapă (soluție temporară) până la racordarea la rețelele edilitare trebuie să aibă asigurat un acces auto, distanța minimă a acestora față de clădiri va fi de 10 m.

  FABRICA DE PROIECTE

  " CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

  Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER,

  Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Art. 9 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

 • •   Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • •   Dotările și serviciile publice pot fi autorizate dacă au accesul asigurat dintr-un drum public. Se va avea în vedere posibilitatea rezolvării accesului personalului, publicului și de serviciu.

 • •   Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

Accese pietonale

 • •   Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • •   În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • •   Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Art. 10 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară.

Realizarea de rețele și instalații tehnico- edilitare

 • •   Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare ale localității existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, iar în cazul în care acestea nu există, se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de consiliul local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa.

Alimentarea cu apă și canalizarea

 • •   Este obligatorie branșarea la rețeaua de alimentare cu apă a tuturor construcțiilor ce se realizează in cadrul prezentului PUZ.

Canalizare ape uzate și evacuare ape pluviale

 • •   Ape uzate - branșarea construcțiilor la rețeaua de ape uzate ce se va realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecția mediului.

 • •   Se admite ca soluție temporară rezolvarea evacuării apelor uzate în tancuri septice, respectiv fose septice vidanjabile, cu avizul prealabil al C.N. Apele Române și Agenției pentru Protecția Mediului, urmând ca odată cu realizarea magistralei de canalizare să se instituie obligativitatea branșării tuturor construcțiilor existente și viitoare la rețeaua de canalizare menajeră, renunțându-se apoi la soluția temporară.

 • •   Ape pluviale - orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în așa fel încât să nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale în rețeaua de canale de desecare existente în zonă. Într-o primă etapă, dacă nu se obține avizul ANIF pentru preluarea pluvialului în canalele aflate in administrare, se admite colectarea în bazine de retenție ce se vor amplasa la nivelul zonelor verzi, urmând ca apa din bazinele de retenție să poată fi folosită la udarea zonelor verzi.

Rețele electrice, telecomunicații, termice, alimentare cu gaze

Alimentarea cu energie electrică

 • •   Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Telefonie

 • •   Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • •   Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare.

 • •   Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

  FABRICA DE PROIECTE

  " CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

  Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER,

  Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

 • •   Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

 • •   Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor referitoare la distanțele aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

PROPRIETATEA PUBLICĂ ASUPRA REȚELELOR DE ECHIPARE EDILITARE

 • •   Rețelele de alimentare cu energie electrică și telecomunicații sunt proprietate de stat;

 • •   Rețelele de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale și drumuri sunt proprietatea publică a comunei.

Art. 11 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor

Parcelarea

 • •   Sunt prevăzute 2 de loturi exclusiv pentru Zona de servicii si institutii publice - zona S; forma parcelelor este neregulata cu front continuu spre strada Uranus, cu acces dinspre str. Uranus sau Aleia Sanatatii, si parcela cu front contiinuu spre strada Aleea Sanatatii cu acces dinspre Aleea Sanatatii.

 • •   Sunt considerate loturi construibile numai loturile care respectă cumulativ următoarele condiții:

 • •   Front la stradă de minimum de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • •   Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puțin egală cu frontul parcelei;

Art. 12 Înălțimea construcțiilor

 • •   Regimul maxim de înaltime propus pentru zona construibilă este de: S+P+5E. La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. 536 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. Ca regulă generală înălțimea construcțiilor nu va depăși distanța dintre aliniamente.

Art. 13. Aspectul exterior al construcțiilor

 • •   Autorizarea executării construcțiilor care prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

 • •   Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

 • •   Extinderile clădirilor tradiționale se vor face în spiritul construcției inițiale (nu e cazul).

 • •   Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

 • •   Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau al zonei înconjurătoare

 • •   La stabilirea pantelor de acoperiș se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei; directiile pt. pantele majore ale acoperisurilor cladirilor sint stabilite prin plansa de reglementari;

Art. 14 Indicii de teren admisi pentru aceasta zona vor fi de:

Parcela 1 POT maxim 30% , CUT maxim 1.2;

Parcela 2 POT maxim 55% , CUT maxim 3.3;

Art. 15 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri.

Parcaje

 • •   Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525 / 1996 republicată și a normativelor în vigoare. În acest sens se va prevedea cel puțin 1 loc de parcare pentru fiecare apartament.

 • •   Autorizarea executării construcțiilor ce necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • •   Staționarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie asigurată și în afara spațiilor publice.

  FABRICA DE PROIECTE

  " CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

  Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER,

  Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

 • •   Amplasarea garajelor și parcajelor se va face cu asigurarea distanțelor necesare securității depline în caz de incendiu. Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului panta de acces va începe după limita de proprietate.

 • •   Se interzice transformarea plantațiilor verzi de aliniament în spații pentru garaje sau parcaje.

 • •   Sunt interzise parcări și garaje pentru camioane și autobuze precum și a remorcilor acestora în cartierele rezidențiale.

Spații verzi

 • •   Zona de dezvoltare pentru invatamant va avea în vedere asigurarea spațiilor verzi de minimum 5% din suprafața totală luată în studiu.

 • •   În caz că există arbori în arealul luat în studiu, aceștia vor fi păstrați. Construcțiile trebuie să fie amplasate în așa fel încât să respecte plantațiile existente.

 • •   Orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata terenul neconstruit și neamenajat cu spații verzi și de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de teren neconstruit. Se va trata ca spațiu verde minimum 20% din suprafața totală a unei parcele.

Împrejmuiri

 • •   Împrejmuirea spre stradă va fi transparentă , se va poziționa pe linia de aliniere a străzii.

 • •   Se admite ca împrejmuirea pe limitele laterale începând de la aliniamentul clădirii și până la limita de proprietate din spate și pe limita de proprietate din spate să fie opace cu înălțimea de maximum 2,00 m.

 • •   Înălțimea maximă admisă pentru împrejumiri la fațada principală va fi de 1,80 m de la nivelul trotuarului, iar înălțimea stâlpilor nu va depăși 2,00 m.

 • •  Se recomandă ca soclul opac să aibă o înălțime maxima de 45- 60 cm, iar partea superioară transparentă să nu depășească o înălțime totală de 1,80 m măsurați de la nivelul trotuarului.

 • •  Se recomandă împrejmuiri vegetale.

Gestionarea deșeurilor

 • •   Deșeurile menajere vor fi adunate în containere, preluate și transportate periodic de către societatea cu care Primăria mun Timisoara are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea și gestionarea integrată a gunoiului aferent mun Timisoara.

Beneficiar: FUNDAȚIA RUDOLF STEINER,

Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMIȘOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

V - ZONA VERDE PENTRU PARCURI SI AGREMENT

 • 1. Generalități

Art. 2. Funcțiunea dominantă a zonei este parcuri, amenajari sportive, recreere, agrement

Art. 3. Funcțiuni complementare admise ale subzonei: rețele tehnico-edilitare, servicii compatibile funcțiunii de bază a zonei verzi (terenuri de sport, gradene pentru spectatori etc.).

 • 2. Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei:

Art. 4. Utilizari permise:

 • •   amenajări specifice zonelor de parcuri, grădini publice (alei pietonale, bănci, fîntîni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii)

 • •   constructii provizorii, chioscuri, pergole, gradene

 • •   constructii pentru echiparea tehnico-edilitara a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retentie, retele, rezervoare so statoo de pompare apa potabila, retele de canalizare si gestiunea apelor meteorice, retele electrice si puncte de transformare, firide telecomunicatii, iluminat public, gaz metan si racordurile acestora la infrastructura urbana majora, etc.

Art. 5. Utilizări permise cu condiții: terase de alimentatie publica (constructii ornamentale cu caracter nepermanent), cu conditia sa nu polueze fonic si olfactiv, iar prin programul de functionare sa nu creeze discomfort vecinatatii.

Art. 6. Interdicții temporare.

 • •   Nu se stabilesc interdicții temporare.

Art. 7. Interdicții definitive

 • •   Se interzice construirea oricăror obiective, altele decat cele menționate la art. 4 si 5 al acestui regulament.

 • •   panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri

 • 3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor:

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

 • •   Amplasarea constructiilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat precum și Ordinul Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr. 536/1997.

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice.

 • •   Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul planului urbanistic doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumuri publice, direct sau prin servitute de trecere.

Beneficiar: FUNDAȚIA RUDOLF STEINER,

Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMIȘOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Zona C - CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ

 • 1. Generalități

Art. 1. Funcțiunea dominantă a zonei este căi de comunicație si construcții aferente

Art. 2. Funcțiuni complementare admise ale subzonei: rețele tehnico-edilitare, servicii compatibile funcțiunii de bază a zonei.

 • 2. Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei :

Art. 4. Utilizări permise

 • •   căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapete de protecție, plantații de protecție);

 • •   amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la parcele din drumul public.

 • •   construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane.

Art. 5. Utilizări permise cu condiții

 • •   Autorizațiile de construire pentru obiectivele ce se intenționează a se construi în zona de protecție a drumului public se vor elibera cu condiția obținerii prealabile a avizului Direcției Regionale de Drumuri și Poduri - Timișoara.

Art. 6. Interdicții temporare - nu este cazul.

Art. 7. Interdicții definitive (permanente).

 • •   Se interzice construirea oricăror obiective, altele decât cele menționate la art. 4 și art. 5.

 • •   Sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare, împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente

 • 3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor:

Art. 8 Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii -conform art. 6 din RLU.

Amplasarea față de drumurile publice

 • •   Distanțele ce se vor respecta între parcaje și diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în conformitate cu "Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localități urbane" - indicativ P132-93 și vor fi următoarele:

 • •   parcaje pe carosabil sau pe trotuar față de frontul de comerț sau servicii : 5 m;

 • •   parcaje sau garaje pentru mai puțin de 50 autovehicule față de frontul de locuințe 15 m;

 • •   parcaje situate paralel cu calcanul clădirilor: 5 m.

Art. 9 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • •   Căile de comunicație din zona studiată vor fi strazi secundare sau colectoare cu lățimea de 12 m - cu trotuare pe ambele parti ale carosabilului.

Art. 10. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară - conform art. 8 din RLU. Toate rețelele și branșamentele vor fi realizate subteran. Se interzice amplasarea supraterană a rețelelor de alimentare cu gaz sau energie termică.

Beneficiar: FUNDAȚIA RUDOLF STEINER,

Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMIȘOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Bilanțul teritorial

Zone functionale

Existent

Propus

S [mp]

%

S [mp]

%

Zona implementare constructii sevicii si institutii publice

2673.35

10.69%

19377.00

77.51%

Zona circulatii si accese

479.29

1.92%

2166.00

8.66%

Curte, Spatii verzi neamenajate

20659.87

82.64%

-

- %

Spatii verzi amenajare

1187.49

4.75%

3457.00

13.83%

Total suprafata teren

25000.00 mp

100.00%

25000.00 mp

100.00%

 • - Modul de utilizare al terenului

Parcela 1 zona sevicii si instituții publice

Regimul de inaltime maxim propus va fi de S+P+3E

H maxim propus =16.00m.

Parcela 2 zona sevicii si institutii publice

Regimul de inaltime maxim propus va fi de S+P+5E

H maxim propus =24.00m.

Parcela 3 zona accese și platforme

 • - Se propun următorii indici:

Parcela 1 zona sevicii si institutii publice

POT max. propus = 30%

CUT max. propus = 1.2

Parcela 2 zona sevicii si institutii publice

POT max. propus = 55%

CUT max. propus = 3.3

Întocmit, Șef de proiect arh. Sabin Dusko Raciu

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului Municipiul Timișoara - în baza HCL 345/2018 și HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara documentație elaborată după obținerea Certificatului de urbanism nr. 498/19.02.2019.

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara este este amplasat în partea de sud a Municipiului Timișoara, în intravilan, la limita dintre cartierele Soarelui si Calea Martirilor, teritoriu delimitat la nord - est de Aleea Cristalului, la sud -est de str. Uranus, la sud de Parcul Lidia, la nord - vest de Aleea Sănătății.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prezentul PUZ „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara propune dezvoltarea unei zone de instituții publice - extinderea ansamblului Centrului Pedagogic Waldorf și amenajarea spațiului aferent.

 • 3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru Planul Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 498/19.02.2019, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 05/30.01.2020, precum și Decizia de încadrare nr. 89 din 21.08.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara, beneficiar Municipiul Timișoara - în baza HCL 345/2018 și HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner, îndeplinește condițiile pentru a fi supus analizării și dezbaterii plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

UR2020-002529/12.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr.

14, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2019-019744/14.01.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14 Timișoara, prin care se propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone de instituții - Centru Pedagogic Waldorf, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-002529/12.02.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 11/14.03.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 05/30.01.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 498/19.02.2019, precum și Decizia de încadrare nr. 89 din 21.08.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Având în vedere

 • - Hotărârea nr. 345 din data de 06.07.2018 privind preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului SI

 • - Hotărârea nr. 52 din data: 07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”-POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

Documentația PUZ „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara, beneficiar Municipiul Timișoara — în baza HCL 345/2018 și HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner, proiectant Arh. Răciu Sabin Dusko, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Răciu Sabin Dusko, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 09.09.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care s-a inregistrat o sesizăre cu privire la aceasta documentație. La această

r. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 riatm.ro, internet:www.primariatm.ro

sesizare, proiectantul documentației PUZ "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timișoara, jud. Timiș, SC Fabrica de Proiecte SRL, a răspuns prin adresa înregistrată cu numărul UR2019-016650/11.10.2019

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Rezultatelor informării și consultării publicului nr. UR2019-014071/14.10.2019 și a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019-014071/28.10.2019;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „"Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC Fabrica de Proiecte SRL, proiect nr. 282/2016 la cererea beneficiar Municipiul Timișoara - în baza HCL 345/2018 și HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner,

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timișoara, în suprafață totală 25000 mp este amplasat în partea de sud a Municipiului Timișoara, în intravilan, la limita dintre cartierele Soarelui si Calea Martirilor, teritoriu delimitat la nord - est de Aleea Cristalului, la sud -est de str. Uranus, la sud de Parcul Lidia, la nord - vest de Aleea Sănătății

Conform PUZ aprobat prin HCL 92/1998 (UTR 5) preluat de PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit prin HCL619/2018 - Zonă de instituții - Centru Pedagogic Waldorf - zona de institutii si servicii publice propusa, zonă de spații verzi propusă.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș, respectiv Avizul Direcției pentru Cultură Timiș;

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 25000 mp - teren înscris în nr. 446325, nr. top 446325, str. Uranus nr. 14 - proprietar Municipiul Timisoara, intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 respectiv domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018; extras CF nr. 446324, nr. top 446324, str. Uranus nr. 14 proprietar Fundatia Rudolf Steiner pe imobile si proprietar teren Municipiul Timisoara - intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 si domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018; intabulare drept de folosinta cota 1/1 in favoarea Fundatiei Rudolf Steiner conf. CF anexat.

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Planul Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timișoara propune dezvoltarea unei zone de instituții publice - extinderea ansamblului Centrului Pedagogic Waldorf și amenajarea spațiului aferent - construirea de noi unități de tip monobloc sau pavilionar, integrarea și armonizarea construcțiilor în corelare cu funcțiunea predominantă și cu vecinătățile imediate cât și cu spațiul verde amenajat, dezvoltarea zonei și ridicarea nivelului calității în zonă, rezolvarea acceselor auto și pietonal, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, rețele tehnico-edilitare în incintă, spații verzi.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004218, cu respectarea legislației în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 734/10.08.2018 și conform Planului de Acțiune asumat.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 05/30.01.2020 sunt următorii:

- Funcțiuni propuse: Zonă de instituții - Centru Pedagogic Waldorf;

Zona 1 servicii și instituții publice:

POTmax=30%,

CUT=1,2,

Regim de înălțime maxim S+P+3E,

Hmax = 16,00 m

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare A.04

Zona 2 servicii și instituții publice:

POTmax=55%,

CUT=3,3,

Regim de înălțime maxim S+P+5E,

Hmax = 24,00 m

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare A.04

Parcela 3 zona accese și platforme

Spații verzi conform HCL 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse 13,80%, conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului - Decizia de incadrare nr. 89/21.08.2019. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

r. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 riatm.ro, internet:www.primariatm.ro

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004218/06.06.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

S-a obținut Avizul favorabil nr. 253440/07.06.2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf, Str. Uranus nr. 14, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", str. Uranus nr. 14, Timișoara, beneficiar Municipiul Timișoara - în baza HCL 345/2018 și HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner, elaborat de proiectantul SC Fabrica de Proiecte SRL, proiect nr. 282/2016 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

- Funcțiuni propuse: Zonă de instituții - Centru Pedagogic Waldorf;

Zona 1 servicii și instituții publice:

POTmax=30%,

CUT=1,2,

Regim de înălțime maxim S+P+3E,

Hmax = 16,00 m

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare A.04

Zona 2 servicii și instituții publice:

POTmax=55%,

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

CUT=3,3,

Regim de înălțime maxim S+P+5E,

Hmax = 24,00 m

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare A.04

Parcela 3 zona accese și platforme

Spații verzi conform HCL 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse 13,80%, conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului - Decizia de incadrare nr. 89/21.08.2019. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004218/06.06.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;^

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timișoara, va avea valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 25000 mp - teren înscris în nr. 446325, nr. top 446325, str. Uranus nr. 14 - proprietar Municipiul Timisoara, intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 respectiv domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018; extras CF nr. 446324, nr. top 446324, str. Uranus nr. 14 proprietar Fundatia Rudolf Steiner pe imobile si proprietar teren Municipiul Timisoara - intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 si domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018; intabulare drept de folosinta cota 1/1 in favoarea Fundatiei Rudolf Steiner conf. CF anexat.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 282/2016, și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 . ro , internet:www.primariatm.ro

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf, Str. Uranus nr. 14, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", str. Uranus nr. 14, Timișoara, elaborat de proiectantul SC Fabrica de Proiecte SRL, proiect nr. 282/2016 la cererea beneficiarului Municipiul Timișoara - în baza HCL 345/2018 și HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner,, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Sorina POPA

Red/dact - S.P

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

I. PARTE TEHNICA

- SCURT MEMORIU DE PREZENTARE -

PUZ "CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF"

DOCUMENTAȚIE PLAN URBANISTIC ZONAL

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea investiției

PUZ "CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF"

Amplasament

STR. URANUS NR. 14, MUN. TIMISOARA, JUD.TIMIȘ

Beneficiar

FUNDATIA RUDOLF STEINER

Proiect

NR. 282/2016

Proiectare de arhitectura

SC FABRICA DE PROIECTE SRL

Str. CUPIDON nr.5, GIROC, jud. TIMIS

Faza de proiectare

PUZ

Data elaborarii:

iunie 2018

Întocmit, Șef de proiect arh. Sabin Dusko Raciu

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

LISTA DE SEMNATURI

PROIECTANT GENERAL:      S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L.

PROIECTARE DE SPECIALITATE - URBANISM -

SEF PROIECT: INTOCMIT:


ARH. SABIN RACIU


PROIECTAT:

ARH. SABIN RACIU


DESENAT:

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

BORDEROU

Capitolul A. PIESE SCRISE

 • Foaie de capat

 • Lista de semnaturi

 • • Borderou :

 • Memoriu de prezentare

 • • Copie Certificat de Urbanism

 • • Copie Extras CF

Capitolul B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de incadrare in PUG vechi 01

 • 2. Plan de incadrare in PUG nou 02

 • 3. Plan analiza situatie existenta 03

 • 4. Plan reglementari urbanistice 04

 • 5. Plan posibilitati de mobilare 05

 • 6. Volumetrie 06

Întocmit, Șef de proiect arh. Sabin Dusko Raciu

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

MEMORIU PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoaștere a documentației

Denumirea investiției

PUZ "CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF"

Amplasament

MUN. TIMISOARA, JUDEȚULTIMIȘ

Beneficiar

FUNDATIA RUDOLF STEINER

Proiect

NR. 282/2016

Proiectare de arhitectura

SC FABRICA DE PROIECTE SRL

Str. CUPIDON nr.5, GIROC, jud. TIMIS

Faza de proiectare

PUZ

Data elaborarii:

iunie 2018

 • 1.2 Obiectul lucrarii

La solicitarea beneficiarului, se intocmeste documentația de PUZ in vederea extinderii ansamblului Centrului Pedagogic Waldorf si amenajarea spatiului aferent (curtea), ca rezultat al necesitatii de noi spatii educationale - forma de invatamant si conceptele de predare necesita o suprafata mult mai extisa decat cea existenta functionala, dar si necesitatea amenajarii spatiului exterior - spatiu indispensabil pentru dezvoltarea copiilor atat fizic cat si de interactiune cu natura.

In realizarea acestui obiectiv se va urmari:

 • -               Propunerea de noi unitati construite de tip monobloc sau pavilionar cu functiunea

servicii conform cu functiunea zonei

 • -  Integrarea si armonizarea constructiilor in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate, cat si cu spatiul verde amenajat.

 • -  Dezvoltarea zonei si ridicarea nivelului calitatii in zona

 • -  Rezolvarea acceselor auto si pietonal.

 • 1.3 Surse de documentare

Studiile de fundamentare pentru documentatia PUZ sunt:

 • - Ridicare topografica;

  FABRICA DE PROIECTE

  " CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

  Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

 • - P.U.G. vechi/nou mun. Timișoara

 • - studiul de oportunitate

Documentația se intocmeste in conformitate cu prevederile:

 • - Regulamentul Local de Urbanism;

 • - Regulamentul Local de Urbanism rev 3;

 • - Ordin al Ministerului Sanatatii OMS 536/97;

 • - Codul civil;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

 • - Legii nr. 50/1991 cu toate completarile ulterioare;

 • 2. SITUATIA EXISTENTA

  • 2.1 Evoluția zonei

Conform noului masterplan zona este sub incidenta policii de imbunatatire a calitatii spatiului public, a fondului de locuinte si al infrastructurii. Recent, in vecinatatea amplasamentului au fost realizate o serie de lucrari de modernizare a infrastructurii -amenajarea cu locuri de parcare si reabilitarea strazii Uranus. Tot aici in zona a fost dezvoltat un proiect de marirea fondului de locuinte prin ansamblul de locuinte colective Uranus Plaza. Parcul din vecinatatea amplasamentului Parcul Lidia a fost si el la randul sau reamenajat peisager pe parcursul anilor 2015-2016. Se observa clar o tendinta de reconfigurare a zonei si crearea unei noi imagini cu efecte la nivel local, cat si zonal. Necesitatea de a mari suprafata unitatii de invatamant este clar vizibila, dat fiind faptul ca in zona exista scoala gimnaziala nr. 30 care la randul sau a realizat lucrari de reabilitare fiind unicele institutii de invatamant care deservesc o zona destul de extinsa de locuinte.

 • 2.2 încadrarea in localitate,PUG, limite, vecinatati

Zona studiata este amplasata in intravilanul municipiului Timisoara conform CF nr. 404605, in partea de sud al orasului. Amplasamentul se afla la limita dintre cartierele Soarelui si Calea Martirilor - cartiere cu preponderenta zona de locuinte.

Conform prevederilor Noului PUG, zona studiata face parte din ZONA INSTITUTII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC. EDUCATIE (conform plansa U02 Zonificarea propusa), si se incadreaza la:

U03_2_UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA S-E :

S_Is- subzone de institutii si servicii publice si de interes public constituite in cladiri dedicate situate in afara zonei centrale

Conform MASTERPLAN-ului, amplasamentul studiat se incadreaza la POLITICA 5 “Imbunatatirea calitatii si gestionarii domeniului public”, PROGRAM 1 “cresterea calitatii spatiului public urban”

La analiza zonei (pe o raza de 500m fata de locatia amplasamentului), s-a observat predominarea zonei de locuinte, si anume locuinte colective - fapt care denota necesitatea de spatii pentru invatamant. Amplasamentul Centrului Pedagocic Waldorf se afla la o distanta de aproximativ 550m atat fata de Scoala Gimnaziala nr. 30, dar si

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

Colegiul Tehnic Azur. Din punct de vedere urbanistic, distribuția spatiilor educaționale răspunde caracteristicilor zonei, insa din punct de vedere a capacitatii s-a identificat o insuficienta - zona data la momentul de fata deserveste o zona mult mai extinsa - pana la 1000m.

Amplasamentul se invecineaza cu Parcul Lidia - zona verde amenajata, fapt ce reprezinta o compatibilitate buna cu cea de pe amplasament.

Din acest punct de vedere, functiunea investitiei propuse este compatibila cu functiunea existenta, dar si cu cea prevazuta in Noul PUG, si se inscrie in politica de imbunatatire a spatiului public.

Descrierea amplasamentului

Parcela studiata inscrisa in CF nr. 446325, nr top. 446325, in suprafata totala de 4.400mp si CF nr.446324, nr. top.446324 in suprafata de 20.600 mp , se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea de sud-est a orasului, si este in proprietatea municipiului Timisoara cu drept de folosinta pentru Fundatia Rudolf Steiner.

In prezent este un teren utilizat de unitati de invatamant si spatii cu alta destinatie. -suprafata teren                -St = 25000 mp;         POT = 10.69 %

-suprafata construita             -St = 2673.35 mp;        CUT = 0.163

-suprafata neconstruita este utilizata pentru spatiu de joaca pentru copii, teren de sport, mica zona de gradina pentru studiu, zona verde neamenajata in cea mai mare parte.

 • 2.3 Elemente de cadru natural

Terenul dispune de zone verzi amenajate in zona accesului dinspre strada Uranus, cat si o mica zona de gradina de studiu (element pentru dezvoltarea copiilor in abilitatile de cunoastere a naturii). Pe amplasament nu au fost identificate elemente ale cadrului natural deosebite.

 • 1.     Clima

Zona Timisoara se incadreaza in caracteristicile climaterice generale specifice tarii noastre, clima temperat continentala moderata. Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate prin:

 • -  primaverile sunt timpurii si ades capricioase

 • -  verile uscate si lungi

 • - toamne lungi si cu temperaturi relativ constante

 • -  ierni blande si scurte

 • 2.     Caracterizarea climaterica a zonei

  -

  temperatura medie multianuala a aerului:

  8,80C

  -

  data medie a primului inghet:

  11 octombrie

  -

  nr. mediu al zilelor tropicale (Tmax.>30*C):

  8 zile / an.

  -

  cantitatea medie multianuala a precipitatiilor:

  660 mm /an

  -

  durata medie de stralucire a soarelui:

  1924, 1 ore / an

  FABRICA DE PROIECTE

  " CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

  Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

 • -      numar mediu al zilelor cu ninsoare:                          8 zile / an.

 • -      numar mediu al zilelor cu bruma:                          25 zile / an.

In anotimpul rece si in perioadele de calm poate aparea fenomenul de inversiune atmosferica. Corespunzator latitudinii la care se situeaza zona studiata, se inregistreaza o radiatie solara directa medie de 736 cal/mp la 21.06 si 118 cal/mp. La 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0.342.

Numarul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

 • 2.4 Circulația

Accesul pietonal se efectueaza in mod direct de pe str Uranus, dar si de pe limita de proprietate de sud dinspre parcul Lidia - acces gradinita. Accesul auto se face doar pana in parcarea amenajata pe strada Uranus. Pe limita de est, in apropierea parcului este amenajat un acces pentru accesul autospecialelor in caz de urgenta.

 • 2.5   Ocuparea terenurilor

Repartizarea pe folosinta si functiuni a suprafetei zonei studiate este in prezent cea de teren intravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut certificatul de urbanism este repartizata in felul urmator:

CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top.446324 , teren intravilan mun. Timisoara, str. Uranus nr.14 in suprafata totala de 25000mp, proprietar municipiul Timisoara cu drept de folosinta pentru Fundatia Rudolf Steiner.

In cadrul zonei studiate se afla terenuri cu destinatia de curti constructii aflate in proprietate private si a municipiului Timisoara, drumuri de utilitate publica str. Uranus si Aleea Cristalului, terenuri din domeniul public al judetului - zona spitalului Judetean, zona verde din domeniul public al municipiului Timisoara - parcul Lidia.

 • 2.6   Caracterul zonei, aspectul arhitectural, urbanistic

Zona studiata nu se prezinta a fi o zona compacta ca dezvoltare a zonelor construite. Regimul de inaltime este variat: P, P+1E, P+2E, P+4E, P+6E, P+12E. Parcela pentru dezvoltarea Centrului Pedagogic Waldorf este separata de zona de locuinte cu regim inalt prin caile de circulatie str. Uranus si Aleea Cristalului. Proiectul de dezvoltare Uranus Plaza, fiind o constructie nou realizata domina zona, imbogatind imaginea spatiului public cu fatada modernista. Celelalte unitati de locuinte colective pastreaza imaginea veche a anilor 80-90.

Ca disfunctionalitate la nivel de perceptie a spatiului se poate mentiona zona din spatele unitatii comerciale care reprezinta o zona de depozitare, zone de debarasare -fapt ce afecteaza imaginea zonei.

Amenajarea Parcului Lidia aduce plus valoare zonei prin amenajarea tematica, dar si prin faptul ca locurile definite prin proiect aduc oamenii in spatiul exterior, astfel spatiul parcului este in permanenta activitate.

 • 2.7   Analiza fondului construit existent

Zona are un caracter predominant de locuinte si un aspect arhitectural urbanistic unitar. Majoritatea constructiilor au destinatia locuinte sau functiuni complementare, proprietatea terenurilor fiind privata.

Regimul de inaltime este variat, cladirile principale fiind atat cu regim de inaltime P, P+1E, P+2E, P+4E, P+6E, P+12E.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

 • 2.8   Echiparea edilitara

Cai de comunicație

Zona studiata este mărginită de str. Uranus si Aleea Cristalului.

Analiza situatiei existente a relevat urmatoarele disfunctionalitati ale cirulatiei rutiere:

 • a) Sectiunea transversala actuala a strazilor nu corespunde cu necesitatile actuale de circulatie (lipsa fasiii verzi, pietonal defectuos)

 • b) Marirea fondului construit va presupune un flux mai mare de persoane, ceea ce presupune asigurarea altor criterii de accesibilitate a terenurilor.

Alimentarea cu apa si canalizare

Este un teren care deja adaposteste functiunea de invatamant, ceea ce presupune ca terenurile sunt dotate cu retele de alimentare cu apa si canalizare.

Alimentarea cu gaze naturale

Terenul este dotat cu retea de gaze naturale

Alimentarea cu energie electrica

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu exista linii electrice aeriene care sa afecteze amplasamentul.

 • 2.9   Probleme de mediu

Terenurile incadrate in zona extinsa de studiu sunt in mare majoritate cu functiune de locuinte, deci fara surse de poluare semnificativa a mediului.

Se va asigura in consecinta, un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiile verzi.

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zona.

Zona este dotata cu retele de canalizare, astfel apele pluviale sunt preluate prin reteaua orasului.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice: nu exista.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie: nu exista.

Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu exista.

Traseele din sistemul de comunicatii ce prezinta posibile poluari pentru zona se refera la str. Maresal Constantin Prezan, datorita intensitatii traficului, dar care se afla fata de amplasament la aproximativ 300m, zona in care se afla parcul Lidia.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Concluzii ale studiilor

- Ridicare Topografica

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

Ridicarea topografica s-a realizat cu scopul delimitării si determinării amplasamentului parcelei aflata in intravilanul mun Timisoara cu suprafata inscrisa in CF nr. 404605 Timis, de 25000 mp si intocmirii planului de situatie necesar.

Masuratorile s-au efectuat in sistem de proiectie stereografic 1970, iar din punct de vedere altimetric, in sistem de referinta Marea Neagra:

 • 1. Realizarea retelei de sprijin si de ridicare, formata din doua puncte de statie in sistem de proiectie stereografic 1970.

 • 2. Achizitionarea punctelor de detaliu (limita parcela, detalii edilitare, limite drum si alei, limite garduri imprejmuitoare, constructii) prin masuratori cu statia totala, utilizand ca baza punctele din reteaua de sprijin.

 • 3. Compensarea masuratorilor(metoda masuratorilor indirecte)privind punctele de statie si punctele de detaliu - rezultand coordonatele absolute ale punctelor de statie si acelor de ridicare

 • 4. Calculul cotelor punctelor de detaliu in sistem de referinta Marea Neagra

 • 5. întocmirea , desenarea si redactarea planului de situatie a parcelei scara 1: 500

 • 6. întocmirea planului de situatie cu reprezentarea cotelor punctelor de detaliu din zona, densitatea punctelor cotate fiind executata din 10 in 10 m.

 • 7. întocmirea planului cadastral intravilan Timisoara la scara 1:1000 si a planului de incadrare in zona, loc. Timisoara, la scara 1: 10.000.

- Geotehnia

Din studiile efectuate in zona se pot deduce urmatoarele

 • a) Terenul are o suprafata plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare.

 • b) Platforma face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TîMîS-BEGA denumita depresiunea panonica. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare, care au dus îa transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci).

 • c) Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de îa foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns îa straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.în asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

 • d) Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere îa peste 200 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfolii (fracturi).

 • e)  Seismicitatea din punct de vedere seismic, normativul P100-1/2013 incadreaza amplasamentul studiat in zona “D” cu Tc = 0,7 sec., ks = 0,20 , fata de care se va aplica sporul corespunzator clasei de importanta a constructiei in cauza.

 • f)  Din punct de vedere climatic, zona Timisoara se caracterizeaza prin urmatoarele:

 • i) - Temperatura aerului:

-media lunara maxima : +(21-22)0C in iulie, august

-media lunara minima: -(1-2)0C in ianuarie

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

-maxima absoluta: +40OC in 16.08.1952

-minima absoluta : -290C in 13.02.1935

 • ii) - Precipitatii:

-media lunara maxima: 70+ 80 mm in iulie

-media anuala : 600 + 700 mm

-cantitatea maxima in 24h, 100mm

 • iii) - Vantul:

-directii predominante : nord - sud 16%

 • iv) Adancimea minima de inghet: 0,70 in conform STAS 6054-77

In faza urmatoare urmeaza a se definitiva conditiile de stratificatie si fundare pe baza de lucrari de investigatie geotehnica individuale pe amplasamentul viitoarelor cladiri functie de caracteristicile tehnice ale acestora ( studiu geotehnic definitiv ).

- Studiu asupra problemelor de mediu

Protecția calitatii apelor

Terenul luat in studiu dispune de un sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere.

Apele meteorice de suprafata vor fi colectate la gurile de scurgere proiectate ce vor fi racordate la reteaua de canalizare din zona. O parte din apele meteorice vor fi preluate de spatiile verzi din interiorul parcelelei.

Protectia calitatii aerului

Terenul este retras fata de arterele majore de circulatie ceea ce presupune o retragere fata de o sursa importanta de poluare a aerului. Activitatea dezvoltata in noile unitati construite nu reprezinta surse de poluare a aerului.

Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere pentru acest ansamblu va fi asigurata cu ajutorul centralelor termice individuale (murale sau de pardosea) alimentate cu gaze naturale, combustibil solid sau lichid si vor fi amplasate in incaperi special destinate cu suprafete si cos de fum corespunzatore.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Activitatea de baza prevazuta in zona nu produce zgomote si vibratii care sa necesite masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor.

Protectia solului si subsolului

Activitatea propusa cat si cea din zona nu va implica operatii care pot periclita calitatile solului sau a subsolului.

Gospodaria deșeurilor

Deseurile produse in aceasta zona vor fi preluate de RETIM si depuse pentru neutralizare la rampa de gunoi a localitatii Timisoara.

Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera, fiind interzisa depozitarea acestora pe spatii verzi sau pe suprafata carosabila a strazilor existente.

Materialele se vor depozita in incinta in spatii special delimitate si protejate.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

In timpul lucrării de realizare a obiectivului, muncitorii vor fi instruiti sa vegheze asupra factorillor de mediu.

Gospodărirea substanțelor toxice

Nu este cazul.

Gestionarea ambalajelor

Ambalajele generate in cadrul atelierelor se vor depozita in spatii amenajate de tip depozitare. Se propune reutilizarea lor, sau reciclarea la firme specializate.

Protecția asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Pentru asigurarea unui ambient necesar, cat si pentru a aduce un aport imbunatatirii calitatii aerului se vor amenaja gradini (spatiu verde privat), in interiorul parcelelor, asigurandu-se procentul minim de 20% impus prin regulamentul general de urbanism (R.G.U.).

Lucrari rutiere

Pentru a respecta necesarul de spatii pentru parcare (functiuni de invatamant - conform Anexa 2 PUG) s-a propus realizarea unei parcari in partea de nord a parcelei, si anume 56 locuri de parcare auto si 50 locuri pentru biciclete, si cate 15-20 locuri pentru biciclete in fiecare zona de acces pe parcela.

 • 3.2 Prevederi P.U.G

In PUG-ul Timisoarei aceasta zona este incadrata in intravilan, subzone de institutii si servicii publice si de interes public constituite in cladiri dedicate situate in afara zonei centrale. Din discutiile cu autoritatile locale a reiesit ca zona poate sa devina suport pentru marirea fondului construit al spatiilor educationale. Documentatia propune utilizarile functionale ale zonei, precum si traseele si profilele principalelor drumuri care vor deservi zona.

 • 3.3 Valorificarea cadrului natural

Din punct de vedere al valorificarii cadrului natural nu se impune luarea de masuri speciale. Prin prezentul studiu s-a propus realizarea de zone verzi (spatiu verde privat) in interiorul parcelei si spatii verzi in aliniament, in lungul cailor de acces auto si pietonal.

Se va avea in vedere mentinerea/realizarea unui spatiu verde corelat cu suprafata carosabila si pietonala. Se vor planta copaci pentru umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior.

Terenul nu dispune de vegetatie inalta.

Relieful zonei este plat, cu denivelari locale.

 • 3.4 Modernizarea circulatiei

In apropierea amplasamentul au fost realizate lucrari de reabilitare a cailor de circulatie.

In cadrul amplasamentului se propun cai de acces cu latime de 3.5m, iar pentru zonele cu schimbare a cotei de nivel se propun rampe cu panta de pana la 10%.

Se vor realiza trepte si rampe pentru accesul pietonal (acolo unde aceasta este la alta cota fata de trotuarul adiacent).

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

Apele meteorice de suprafața vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectata in zona.

 • 3.5. Zonificarea funcționala, reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:

 • •  Generarea unei zone pentru noile spatii educationale in armonie cu spatiul exterior

 • •  Asigurarea mai multor accese in zona studiata

 • •  Spatii verzi - zone verzi de aliniament cu rol de protectie, spatii de joaca, teren pentru sport, spatii verzi amenajare sub forma de parc.

 • •  Regim de inaltime maxim propus S+P+5E, H maxim propus =24.00m.

 • •  POT maxim=55%, CUT maxim=3.3,

 • •  Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitatilor pentru intreaga zona: alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz.

Functiunile propuse amplasate pe terenul pe care se propune P.U.Z.-ul, ce face obiectul acestei documentatii, vor fi doar functiuni fara impact asupra mediului.

- Bilant teritorial

Zone functionale

Existent

Propus

S [mp]

%

S [mp]

%

Zona implementare constructii sevicii si institutii publice

2673.35

10.69%

19377.00

77.51%

Zona circulatii si accese

479.29

1.92%

2166.00

8.66%

Curte, Spatii verzi neamenajate

20659.87

82.64%

-

-

Spatii verzi amenajare

1187.49

4.75%

3457.00

13.83%

Total suprafata teren

25000.00 mp

100.00%

25000.00 mp

100%

 • - Modul de utilizare al terenului

Parcela 1 zona sevicii si institutii publice

Regimul de inaltime maxim propus va fi de S+P+3E H maxim propus =16.00m.

Parcela 2 zona sevicii si institutii publice

Regimul de inaltime maxim propus va fi de S+P+5E H maxim propus =24.00m.

Parcela 3 zona accese și platforme

 • - Se propun urmatorii indici:

Parcela 1 zona sevicii si institutii publice

POTmax. propus = 30%

CUT max. propus = 1.2

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

Parcela 2 zona sevicii si institutii publice

POTmax. propus = 55%

CUT max. propus = 3.3

Se va respecta Codul Civil in amplasarea construcțiilor.

CUT maxim propus 3.3 se aplica doar in zona cu regim de inaltime S+P+5E (zona cu rol tampon intre construcțiile cu regim maxim S+P+3E prevazute in cadrul incintei si zona P+6E prevazuta a se dezvolta in imediata vecinatate a limitei de proprietate Vest a parcelei). Pentru zona cu regim maxim S+P+3E din cadrul parcelei am prevazut un CUT maxim 1.2.

 • 3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

 • 3.6.1. Alimentarea cu apa potabila si de incendiu

Alimentarea cu apa se va realiza in sistem centralizat .

 • 3.6.2. Canalizarea, evacuarea apelor menajere si meteorice

Canalizarea se va realiza in sistem centralizat.

Apele pluviale cazute pe acoperisurile unitatilor aflate in zona de studiu, vor fi colectate prin sisteme de colectare specifice teraselor si retinute pe parcele. Apele pluviale cazute pe suprafata drumurilor de acces in zona studiata, vor fi colectate prin rigole betonate deschise, amplasate in lateralul drumurilor, vor fi conduse intr-un bazin de retentie, dupa ce au fost procesate printr-un separator de hidrocarburi si produse petroliere. Apele pluviale cazute pe zonele verzi se vor infiltra in sol

 • 3.6.3. Asigurarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face din retea existenta in zona, prin bransament subteran. Pentru alimentarea noilor consumatori se impune revizuiurea bransamentului existent.

 • 3.6.4. Echiparea cu retele de telecomunicatii

Pentru viitoarea dezvoltare a zonei de locuinte si functiuni complementare se preconizeaza realizarea unei amplificari a centralei telefonice din zona, iar printr-un cablu telefonic subteran se preiau noii abonati.

 • 3.6.5. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaz metan a consumatorilor se va realiza in viitor prin racordarea la reteaua de gaz existenta pe amplasament.

 • 3.6.6. Asigurarea cu energie termica

Energia termica necesara pentru incalzirea cladirilor si a celorlalte spatii cat si pentru preparea apei calde menajere, va fi asigurata de cazane/centrale de incalzire proprii fiecarei constructii.

 • 3.6.7. Deseurile menajere


" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDAȚIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMIȘOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top. 446324

Colectarea si depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat in cadrul clădirii de pe proprietate, în recipiente cu capac/ europubele, rezistente pentru depozitarea exterioara a deșeurilor menajere, urmând a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoi) autorizata a localitatii, prin colectarea de catre o firma specializata (SC. RETIM SA), în baza unui contract.

4. CONCLUZII

Consecințele realizării obiectivelor propuse:

Propunerea de noi unitati educationale in cadrul Centrului Pedagogic Waldorf va impulsiona zona spre dezvoltare, dat fiind conturarea nivelului calitatii spatiului public. Dezvoltarea acestui centru va genera cresterea familiilor tinere in zona, dat fiind relatia de apropiere mica intre locuinta si scoala - un parametru important ceea ce tine de siguranta, dar si timp castigat dimineata.

Punctul de vedere al elaboratorului asupra solutiei:

Solutia propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit. Va completa pattern-ul locuirii cu functiuni necesare pentru un trai mai bun.

Toate lucrarile ce urmeaza sa fie realizate vor aduce doar beneficii zonei.

Întocmit, Șef de proiect arh. Sabin Dusko Raciu

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.