Hotărârea nr. 62/2020

62/18.02.2020 Privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru elaborarea PUZ -EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIŞOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019
Hotararea Consiliului Local 62/18.02.2020
Privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru elaborarea PUZ -EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIŞOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2019-007399/20.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2019-007399 din data de 20.01.2020 al Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2020 - 007399/12.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, modificată;
Având în vedere Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 139, alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se dă acordul privind realizarea PUZ -EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIŞOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019, potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Acest acord nu trebuie să condiţioneze şi/sau influenţeze obţinerea celorlalte avize sau acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism. Celelalte instituţii şi autoritaţi publice şi private nu se pot prevala de acest acord în îndeplinirea atribuţilor legale şi emiterea acordurilor sau avizelor solicitate.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST

CT2019-007399/20.01.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a participării în calitate de partener la elaborarea PUZ -EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ȘI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIȘOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019

I.Descrierea situației actuale

Subscrisa SC LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA SRL, având sediul în Pitești, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.186 a solicitat acordul Municipiului Timișoara, asupra realizării PUZ-EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ȘI REGLEMENTARE DRUMURI, DIN TIMIȘOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR. 9A .

2.Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Subscrisa a conceput un plan de dezvoltare pe o perioadă de 15 ani.

Scopul acestui plan este dezvoltarea în Timișoara a unui centru de cercetare, dezvoltare și crearea primei fabrici de baterii auto din România. Fabrica va fi complet automatizată, cu tehnologie de ultimă generație.

Complexul gândit de arhitecții DRAXLMAIER va cuprinde 5 clădiri de producție, concentrate în jurul unei clădiri- nucleu. „Clădirea - nucleu” va fi o clădire de birouri modernă, cu spații sociale, cantine și laboratoare de cercetare.

Spațiile de producție vor avea o suprafață estimată de aproximativ 35.000 de mp, în timp ce spațiile de birouri vor avea o suprafață estimată de aproximativ 16.000 mp.

Dezvoltarea preconizată este una modernă și sustenabilă și are în vedere amenajarea de spații verzi si spații de recreere.

Propunerea făcută se înscrie în dezvoltarea urbanistică a întregii zone.Apectul și funcționarea zonei se vor înbunătăți odată cu realizarea obiectivului propus.

3.Concluzii

Consider oportun inițierea și aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a participării în calitate de partener la elaborarea PUZ -EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ȘI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIȘOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019.

PRIMAR,                                            VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                                   FARKAS IMRE

DIRECTOR,

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ


ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST

CT2019-007399/20.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a participării în calitate de partener la elaborarea PUZ -EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ȘI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIȘOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019

Având în vedere adresa subscrisei SC LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA SRL, având sediul în Pitești, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.186 prin care a solicitat acordul Municipiului Timișoara, asupra realizării PUZ-EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ȘI REGLEMENTARE DRUMURI, DIN TIMIȘOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR. 9A .

Având în vedere adresa CT2019-7399 din 09.01.2020 a Direcției Generală D.P.P.R.U prin care ne aduce la cunostință că este în derulare contractul de prestări servicii nr.186/14.10.2019 aferent obiectivului de investiții „SF Amenajare Inel IV tronsonul Calea Buziașului - Malul stâng al Canalului Bega. Prin tema de proiectare s-a solicitat amenajarea unui drum cu 4 benzi de circulație, amenajare trotuare, piste pentru biciclete, spații verzi și locuri de parcare .

Subscrisa SC LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA SRL deține in Municipiului Timișoara, Calea Stan Vidrighin, o suprafața de teren de aproximativ 130.000 de metrii pătrați (Extras CF 526987 cu suprafață de 60323 mp, Extras CF 446104 cu o suprafață de 58443 mp CF 446672 cu o suprafață de 5000 mp, Extras CF nr. 421818 Timișoara cu o suprafață de 3380 mp.

Subscrisa a conceput un plan de dezvoltare pe o perioada de 15 ani.

Scopul acestui plan este dezvoltarea în Timișoara a unui centru de cercetare dezvoltare si crearea primei fabrici de baterii auto din Romania. Fabrica va fi complet automatizată, cu tehnologie de ultimă generație.

Complexul gândit de arhitecții DRĂXLMAIER va cuprinde 5 clădiri de producție, concentrate în jurul unei clădiri- nucleu. „Clădirea - nucleu” va fi o clădire de birouri modernă, cu spații sociale, cantine si laboratoare de cercetare.

Spațiile de producție vor avea o suprafață estimată de aproximativ 35.000 de mp, în timp ce spațiile de birouri vor avea o suprafață estimată de aproximativ 16.000 mp.

Dezvoltarea preconizată este una modernă si sustenabilă și are în vedere amenajarea de spații verzi si spații de recreere.

Dezvoltarea este concepută în doua etape: Etapa întâi, 2020-2021, presupune construirea primei hale de producție, cu o suprafață de 10125 mp și Etapa a doua 2022-2030, construirea Clădirii - nucleu cu o suprafață de 15 300 mp și a următoarelor spații de producție.

Acest aviz nu implică costuri pentru Municipiul Timișoara, aceasta reprezentând doar acordul pentru a putea începe elaborarea Planului Urbanistic Zonal mai sus menționat .

Planul Urbanistic Zonal va fi elaborat integral de către SC LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA SRL. Municipiul Timișoara nuva suporta nici o cheltuială a acestuia .

Începând din anul 2017, Subscrisa a procedat la înregistrarea imobilelor deținute in Sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară -”eTerra”, în vederea clarificării situației juridice a terenurilor aflate în incinta DRĂXLMAIER. În urma acestor lucrări au fost identificate fostele drumuri de exploatare care, în trecut, deserveau terenurile respective. Având în vedere schimbarea categoriei de folosință a drumurilor și achiziționarea de către DRĂXLMAIER a terenurilor deservite de aceste drumuri și alipirea acestora, Subscrisa a realizat pe cheltuiala proprie intabularea drumurilor de exploatare în suprafață totala de 4.368 mp (Extras CF 447131, nr. cad. 447131 (DE 388/1/1/10), 1194 mp; Extras CF 447252, nr. cad 447252 (DE 388/1/6/2), 669 m, Extras CF 447115, nr. cad 447115 (DE 389/4/1), 1705 mp), cu proprietar Municipiul Timișoara, intabulare drept de administrare Consiliul Local Timișoara. Acest lucru s-a realizat după audienta avută la Primăria Timișoara în martie 2018, în conformitate cu cele agreate cu reprezentanții Primărie Timișoara .

Soluția agreată în martie 2018 și în ianuarie 2019, de reprezentanți Primăriei Timișoara, domnul Primar și consilierii acestuia și cei ai DRĂXLMAIER a fost mutarea drumurilor de exploatare, proprietate a Municipiului Timișoara, care traversează proprietatea noastră, pe limita de proprietate a DRĂXLMAIER.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare emiterea unei hotărâri privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a participării în calitate de partener la elaborarea PUZ -EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ȘI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIȘOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019.

DIRECTOR,

ȘEF BIROU, Călin N.Pîrva


Ec.Florin Răvășilă

ÎNTOCMIT, Dumitrașcu Viorel

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST         

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST

CT2019-007399/20.01.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a participării în calitate de partener la elaborarea PUZ –EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIŞOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019

 

 

1.Descrierea situaţiei actuale

            Subscrisa SC LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA SRL, având sediul în Piteşti, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.186 a solicitat acordul Municipiului Timişoara, asupra realizării PUZ-EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI REGLEMENTARE DRUMURI, DIN TIMIŞOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR. 9A .

 

2.Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

            Subscrisa a conceput un plan de dezvoltare pe o perioadă de 15 ani.

Scopul acestui plan este dezvoltarea în Timișoara a unui centru de cercetare, dezvoltare şi crearea primei fabrici de baterii auto din România. Fabrica va fi complet automatizată, cu tehnologie de ultimă generație.

Complexul gândit  de arhitecții DRÄXLMAIER va cuprinde 5 clădiri de producție, concentrate în jurul  unei clădiri- nucleu. „Clădirea – nucleu” va fi o clădire de birouri modernă, cu spaţii sociale, cantine şi laboratoare de cercetare.

Spaţiile de producție vor avea o suprafață estimată de aproximativ 35.000 de mp, în timp ce spaţiile de birouri vor avea o suprafață  estimată de aproximativ 16.000 mp.

Dezvoltarea preconizată  este una modernă şi sustenabilă şi are în vedere amenajarea de spaţii verzi si spaţii de recreere. 

            Propunerea făcută se înscrie în dezvoltarea urbanistică a întregii zone.Apectul şi funcţionarea zonei se vor înbunătăţi odată cu realizarea obiectivului propus.

 

3.Concluzii

            Consider oportun iniţierea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a participării în calitate de partener la elaborarea PUZ –EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIŞOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019.

       

PRIMAR,                                                                                                       VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                                                                                          FARKAS IMRE

 

 

 

                                                                                                                        DIRECTOR,

                                                                                                                        EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST         

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST

CT2019-007399/20.01.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a participării în calitate de partener la elaborarea PUZ –EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIŞOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019

 

 

Având în vedere adresa subscrisei SC LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA SRL, având sediul în Piteşti, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.186 prin care a solicitat acordul Municipiului Timişoara, asupra realizării PUZ-EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI REGLEMENTARE DRUMURI, DIN TIMIŞOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR. 9A .

Având în vedere adresa CT2019-7399 din 09.01.2020 a Direcţiei Generală D.P.P.R.U prin care ne aduce la cunostinţă că este în derulare contractul de prestări servicii nr.186/14.10.2019 aferent obiectivului de investiţii „SF Amenajare Inel IV tronsonul Calea Buziaşului – Malul stâng al Canalului Bega. Prin tema de proiectare s-a solicitat amenajarea unui drum cu 4 benzi de circulaţie, amenajare trotuare, piste pentru biciclete, spaţii verzi şi locuri de parcare .

Subscrisa SC LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA SRL deține in Municipiului Timișoara, Calea Stan Vidrighin,  o suprafața de teren de aproximativ 130.000 de metrii pătrați (Extras CF 526987 cu suprafață de 60323 mp, Extras CF 446104  cu o suprafață de 58443 mp CF 446672 cu o suprafață de 5000 mp, Extras CF nr. 421818 Timișoara cu o suprafață de 3380 mp.

Subscrisa a conceput un plan de dezvoltare pe o perioada de 15 ani.

Scopul acestui plan este dezvoltarea în Timișoara a unui centru de cercetare dezvoltare si crearea primei fabrici de baterii auto din Romania. Fabrica va fi complet automatizată, cu tehnologie de ultimă generație.

Complexul gândit  de arhitecții DRÄXLMAIER va cuprinde 5 clădiri de producție, concentrate în jurul  unei clădiri- nucleu. „Clădirea – nucleu” va fi o clădire de birouri modernă, cu spaţii sociale, cantine si laboratoare de cercetare.

Spaţiile de producție vor avea o suprafață estimată de  aproximativ 35.000 de mp, în timp ce spaţiile de birouri vor avea o suprafață  estimată de aproximativ 16.000 mp.

Dezvoltarea preconizată  este una modernă si sustenabilă şi are în vedere amenajarea de spaţii verzi si spaţii de recreere. 

Dezvoltarea este concepută în doua etape: Etapa întâi, 2020-2021, presupune construirea primei hale de producție, cu o suprafață  de 10125 mp şi Etapa a doua 2022-2030, construirea Clădirii – nucleu cu o suprafață de 15 300 mp  şi a următoarelor spații de producție.

Acest aviz nu implică costuri pentru Municipiul Timişoara, aceasta reprezentând doar acordul pentru a putea începe elaborarea Planului Urbanistic Zonal mai sus menţionat .

Planul Urbanistic Zonal va fi elaborat integral de către SC LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA SRL. Municipiul Timişoara nuva suporta nici o cheltuială a acestuia .

            Începând din anul 2017, Subscrisa a procedat la înregistrarea imobilelor deținute in  Sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară -”eTerra”, în vederea clarificării situației juridice a terenurilor aflate în incinta DRÄXLMAIER. În urma acestor lucrări au fost identificate fostele drumuri de exploatare care, în trecut, deserveau terenurile respective. Având în vedere schimbarea categoriei de folosinţă a drumurilor şi achiziționarea de către DRÄXLMAIER a terenurilor deservite de aceste drumuri şi alipirea acestora, Subscrisa a realizat pe cheltuiala proprie intabularea drumurilor de exploatare în suprafață totala de 4.368 mp (Extras CF 447131, nr. cad. 447131 (DE 388/1/1/10), 1194 mp; Extras CF 447252,  nr. cad 447252 (DE 388/1/6/2), 669 m, Extras CF 447115,  nr. cad 447115 (DE 389/4/1), 1705 mp), cu proprietar Municipiul Timișoara, intabulare drept de administrare Consiliul Local Timișoara.  Acest lucru s-a realizat după audienta avută la Primăria Timișoara în martie 2018, în conformitate cu cele agreate cu reprezentanții Primărie Timișoara .

Soluția agreată în martie 2018 şi în ianuarie 2019, de reprezentanți Primăriei Timișoara, domnul Primar și consilierii acestuia şi cei ai DRÄXLMAIER a fost mutarea drumurilor de exploatare, proprietate a Municipiului Timișoara, care traversează proprietatea noastră, pe limita de proprietate a DRÄXLMAIER.

 

 

            Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare emiterea unei hotărâri privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a participării în calitate de partener la elaborarea PUZ –EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIŞOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,                                                                                                   ŞEF BIROU,

Ec.Florin Răvăşilă                                                                                           Călin N.Pîrva

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ÎNTOCMIT,

                                                                                                                        Dumitraşcu Viorel