Hotărârea nr. 61/2020

61/18.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. Cabinet Medical Dermato-Venerologie , situat in Timisoara, B-dul Regele Carol I ,nr 5, et.I, judeţ Timis , înscris în C.F. nr 400237-C1-U2, nr top 17190/VIII, jud. Timis, la preţul de vanzare de 53.000 euro Consiliul Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 61/18.02.2020
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. Cabinet Medical Dermato-Venerologie , situat in Timisoara, B-dul Regele Carol I ,nr 5, et.I, judeţ Timis , înscris în C.F. nr 400237-C1-U2, nr top 17190/VIII, jud. Timis, la preţul de vanzare de 53.000 euro Consiliul Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. 2741/05.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020 - 2741/05.02.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 10.02.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr.SC2020-2741/05.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea cu nr. SC2020 - 22210/30.01.2020 de la petentul SOLOVAN CAIUS SILVIU , în calitate de proprietar al Ap. Cabinet Medical Dermato Venerologie " cu boxa nr 10 cu 5,44% pc si 51/936 mp teren in folosinta " , prin imputernicit Miron Florentina Violeta, ap situat in Timisoara, Bdul Regele Carol I ,nr 5, et.I, jud Timis , înscris în C.F. nr 400237-C1-U2, nr top 17190/VIII, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a suprafetei utile de 49,6 mp , la pretul de vanzare de 53.000 euro;
Avand in vedere adresa cu nr 252/27.01.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Vechiul Cartier Iosefin, Cod TM-II-s-B-06098, poz 63, Lista monumentelor Istorice-2015;
Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest- Compartiment Spaţii cu altă Destinaţie, Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara ;
În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (4) şi alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 67/26.02.2008;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit.c) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. Cabinet Medical Dermato -Venerologie , situat in Timisoara, B-dul Regele Carol I ,nr 5, et.I, judeţ Timis, înscris în C.F. nr 400237-C1-U2, nr top 17190/VIII, judet Timis, la preţul de vanzare de 53.000 euro.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- D-lui SOLOVAN CAIUS SILVIU;
- Mass -media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-

REFERAT de APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. Cabinet Medical Dermato Venerologie , situat in Timișoara, Bdul Regele Carol I ,nr 5, et.I, jud Timis , înscris în C.F. nr 400237-C1-U2, nr top 17190, jud. Timis, la prețul de vanzare de 53.000 euro

Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr. de mai sus, primita de la petentul SOLOVAN CAIUS SILVIU , în calitate de proprietar al Ap. Cabinet Medical Dermato Venerologie “ cu boxa nr 10 cu 5,44% pc si 51/936 mp teren in folosinta “ , prin imputernicit Miron Florentina Violeta, ap situat in Timisoara, Bdul Regele Carol I ,nr 5, et.I, jud Timis , înscris în C.F. nr 400237-C1-U2, nr top 17190 , prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a suprafeței utile de 49,6 mp , la pretul de vanzare de 53.000 euro .

Avand in vedere adresa cu nr 252/27.01.2020 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Vechiul Cartier Iosefin, Cod tm-II-s-B-06098, poz 63, Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția de Urbanism, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest- Comp SAD, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menționat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara ;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata și actualizata și cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015 ;

Apreciem ca prezentul proiect de hotărâre indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Farkas Imre

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. Cabinet Medical Dermato Venerologie , situat in Timisoara, Bdul Regele Carol I ,nr 5, et.I, jud Timis , înscris în C.F. nr 400237-C1-U2, nr top 17190, jud. Timis, la prețul de vanzare de 53.000 euro

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat cu nr SC2020-.....................................

și Proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap Cabinet Medical Dermato Venerologie , situat in Timisoara, Bdul Regele Carol I ,nr 5, et.I, jud Timis , înscris în C.F. nr 400237-C1-U2, nr top 17190 , jud. Timis, la prețul de vanzare de 53.000 euro , în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată si a HCL nr 67/2008 ;

Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr. de mai sus, primita de la petentul SOLOVAN CAIUS SILVIU , în calitate de proprietar al Ap. Cabinet Medical Dermato Venerologie “ cu boxa nr 10 cu 5,44% pc si 51/936 mp teren in folosinta “ , prin imputernicit Miron Florentina Violeta, ap situat in Timisoara, Bdul Regele Carol I ,nr 5, et.I, jud Timis , înscris în C.F. nr 400237-C1-U2, nr top 17190, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a suprafetei utile de 49,6 mp , la pretul de vanzare de 53.000 euro .

Avand in vedere adresa cu nr 252/27.01.2020 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Vechiul Cartier Iosefin, Cod tm-II-s-B-06098, poz 63, Lista monumentelor Istorice-2015.

In conformitate cu extras CF nr 400237-C1-U2, nr top 17190 , Timisoara, jud Timis , la litera A. Partea I. descrierea imobilului , la rubrica Observatii/Referinte figureaza : “boxa nr 10 cu 5,44% pc si 51/936 mp teren in folosinta “. Din releveul anexat de petent rezulta ca suprafata utila a spatiului comercial este de 49,6 mp, releveul certificat de executant inginer Zelenca Paul Mihai.

La solicitarea noastra, Direcția de Urbanism isi exprima punctul sau de vedere referitor la starea fizica la strada a imobilului in cauza , iar DCTDD II Vest - Comp SAD, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, ne comunica faptul ca „ imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara, adrese care constituie anexa la prezentul raport de specialitate.

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara; În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca prezentul proiect de hotărâre , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

Iasna Mihnea