Hotărârea nr. 6/2020

6/14.01.2020 Privind operaţiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz (partea a II-a)
Hotararea Consiliului Local 6/14.01.2020
Privind operaţiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz (partea a II-a)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.SC2020-000683/14.01.2020 , al Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-000683/14.01.2020 al Direcţiei Generale Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.01.2020-Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-000683/14.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată şi Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) şi lit.c), art. 129 alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba operaţiunea de primă înscriere, conform documentatiei executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - S.C. BLACK LIGHT S.R.L., Proiect nr. 2853/2019, a suprafeţei de 9662 mp, drum intavilan- strada Jokai Mor, a suprafeţei de 2894 mp, drum intavilan- strada George Toparceanu, a suprafeţei de 746 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeţei de 1731 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeţei de 870 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, a suprafeţei de 3561 mp, drum intavilan- strada Parcului, a suprafeţei de 855 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeţei de 1009 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeţei de 5570 mp, drum intavilan- strada Gradinarilor, a suprafeţei de 3098 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, a suprafeţei de 2568 mp, drum intavilan- strada Emil Garleanu.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC BLACK LIGHT SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:500


PLAN PARCELAR

SCARA 1:2000


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1:5000LEGENDA Gard beton Gard metalic

Gard sarma Gard lemn Construcții


oko


V-

SITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Ir. CF nisoara

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Supraf. (mp)

înscrieri privitoare la proprietate

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Situația propusa pentru înscrierea in cartea funciara

nou

nou

Drum intravilan - strada Tata Oancea

855

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

-

TAL

855


----                    mii».«îwwa»?5ei»» ><x--*■***-<«»••             _-r_ t -

Oficiul ds Cadastru și Publicitate Irnobilia -a Timiș

ROD8NA L.EN

CONSIl IER


RECEPȚIONAT IN BAZA


PROCESULUI VERBAL DE


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

478968.011

210688.846

2

478980.693

210726.829

3

478987.195

210746.521

4

479001.214

210742.221

5

478990.755

210712.921

6

478980.850

210684.563

S=855mp


AUTORIZA Seria RO-B-J Nr.0796/2016 s c

BLACK LIGHT

S.R.L.PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:1000INVENTAR DE COORDONATE

V

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

478804.166

211437.299

2

478794.637

211420.800

3

478787.809

211407.804

4

478780.508

211392.123

5

478770.343

211364.486

6

478766.296

211352.133

7

478762.426

211339.804

8

478758.149

211326.857

9

478753.981

211314.672

10

478749.767

211301.869

11

478747.307

211294.110

12

478733.147

211250.923

13

478720.401

211213.003

14

478716.124

211198.922

15

478711.663

211185.049


16

478724.571

211180.207

17

478729.619

211194.866

18

478738.088

211221.957

19

478746.570

211247.031

20

478755.650

211274.250

21

478759.620

211287.340

22

478763.490

211300.020

23

478767.297

211312.495

24

478770.779

211324.185

25

478772.439

211329.560

26

478774.848

211336.915

27

478778.955

211349.486

28

478791.422

211386.453

29

478805.722

211415.346

30

478814.023

211431.683

S=3561mpSITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF

Timișoara

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Supraf. (mp)

înscrieri privitoare la

proprietate

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

A. Situația propusa pentru înscrierea in cartea funciaraZ4f

zzzrc

Z^z

Z«*r *»


■7js %


S=356'lm


Strada/ r

/nș

S

wr

*

“ ■

W j

H

J


ms z/z?

"4


///^

*•

r z/^

Q_____

s TTsy^ yz'ftx

;///r


7*7


■/tt


?7


9 * J?/


J&


*5 7>îA Z^xtiCvCx'


y&>7
~Zf


22


22


J&,


2&


7^ ///A


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:1000PLAN PARCELAR                                 PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1:2000                                              SCARA 1:5000INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

478808.255

210741.782

2

478818.930

210771.407

3

478822.965

210783.328

4

478824.565

210788.054

5

478826.614

210793.881

6

478829.040

210800.772

7

478815.819

210805.174

a

478805.688

210775.987

9

478795.172

210746.148

S=870mp


SITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF Timișoara

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Supraf. (mp)

înscrieri privitoare la proprietate

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

A. Situația propusa pentru inscrierea in cartea funciara

nou

nou

Drum intravilan - strada Traian Demetrescu

870

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

-

TOTAL            -

UtK l iri^r-M DE 'AUTORIZARE eria RO-B-J r.0796/2016sUcKLIGHT ■


Timișoara, str. Virtuții nr. 1

Tel.: 0356 - 808 870

Fax: 0356 - 808 871 -mail: office@blacklight.ro


Sef proiect

ing.Loredana BEZNQSZKA

întocmit

fng.Loredana BEZNOSZKA
PLAN DE SITUAȚIE


SCARA 1:1000

SITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF timișoara

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Supraf. (mp)

înscrieri privitoare la proprietate

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

L Situația propusa pentru înscrierea in cartea funciara

nou

V-

ndb

Drum intravilan - strada

Nicolae Tincu Velea

1731

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

-

OTAL

1731

PROCESULUI VERBAL DF


RECEPȚIE Nr. .


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

479131.653

211043.292

2

479141.169

211071.645

3

479149.977

211097.430

4

479154.385

211110.635

5

479171.141

211161.320

6

479158.088

211165.572

7

479155.499

211158.275

8

479153.623

211153.122

9

479145.769

211127.877

10

479136.574

211101.761

11

479132.276

211089.157

]2

479127.937

211075.857

13

479118.335

211047.834

S=1731mpTimișoara, str. Virtuții nr. 1 Tei.: 0356 - 808 870

Fax: 0356 - 808 871 e-mail: office@biacklight.ro


Sef proiect


întocmit


DesenatOficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară'[

BACIU SBMONA CONSILIER.

18 NOV. 253Denumire proiect: Documentație tehnică în vederea recepției planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru prima înscriere a terenului în suprafață de 1731 mp, drum intravilan- strada Nicolae Tincu Velea", UAT Timișoara Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA......... ......


Planșa:

PLAN DE SITUAȚIE

PLAN PARCELAR

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONALAN DE SITUAȚIE                                                          PLAN PARCELAR

SCARA 1:1000                                                                      SCARA 1:2000


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000

SITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF timișoara

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Supraf. (mp)

înscrieri privitoare la proprietate

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

L Situația propusa pentru înscrierea in cartea funciara

nou

nou

Drum intravilan - strada

Nicolae Tincu Velea

746

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

-

0TAL

746


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

479174.966

211172.988

2

479179.322

211186.453

3

479189.013

211215.502

4

479193.434

211216.045

5

479184.264

211235.056

6

479172.622

211208.590

7

479166.215

211190.033

8

479162.097

211177.208

S=746mpj RECEPȚ/ONAT ÎN BAZA j PROCESULUI VERBAL DE ;RECEPȚ|E Nr.

COTA ADRIAN

—_____ consilier

cSef proiect


ing.Loredana BEZNOSZKA


Timișoara, str. Virtuții nr. 1

Tel.: 0356-808 870

Fax: 0356 - 808 871 e-mail: office@blacklight.ro


Scara

1:1000

1'2000


Denumire proiect: Documentație tehnică în vederea recepției planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru prima înscriere a terenului în suprafață de 746 mp, drum intravilan- strada Nicolae Tincu Velea", UAT Timișoara Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Planșa:

PLAN DE SITUAȚIE


Nr. proiect

2853-23/2019


Faza:

HCLfiPLAN DE SITUAȚIE scara 1:1000


PLAN PARCELAR

SCARA 1:2000


1690/b/1/b/3/10


CF 417018


1690/b/1 /b/3/18-1690/b/1/b/3/19/1

CF 412'094


1690/b/f/b/3/25


1690/W1


recepționat în baza


PROCESULUI VERBAy


recepție Nr.


J/3/27/1


CONSILIER CADASTRU


1690/b/1/b/3/27/2


"o

rvf690/b/1/b/3/27/3

479100


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

479226.480

211142.678

2

479202.036

211150.801

3

479171.141

211161.320

4

479158.088

211165.572

5

479149.250

211168.502

6

479143.841

211170.491

7

479141.002

211171.587

8

479139.089

211172.174

9

479124.153

211176.750

10

479089.294

211187.995

11

479076.272

211193.017

12

479041.458

211204.276

13

479007.292

211215.816

14

479010.963

211228.773

15

479046.133

211216.808

16

479053.835

211213.812

17

479062.638

211210.858

18

479070.691

211208.156

19

479079.837

211205.302

20

479093.281

211200.720

21

479127.591

211188.931

22

479162.097

211177.208

23

479174.966

211172.988

24

479197.847

211165.720

25

479202.152

211164.565

26

479220.194

211157,778

S=2894mp


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1:5000


Uv \

A377 W


CERTIFICAT DE AUTORIZARE Seria RO-B-J Nr.0796/2016


Nr. cad.

Descrierea imobilului

Supraf. (mp)

înscrieri privitoare la

proprietate

înscrieri privitoare Ia sarcini

A. Situația propusa pentru inscrierea in


Timișoara, str. Virtuții nr. 1

® BLACK UGHT

-----—--. ---■ _

Denumire proiect: Documentație tehni^^^cfe'it^ife^epttoi planului de situație necesar obținerii HotărâruOorrSIliuluTLocal pentru primă înscriere a terenului în suprafață de 2894 mp, drum intravilan- strada George Toparceanu", UAT Timișoara

Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. proiect

2853-9/2019

tîUMîwj'sas e-mail; office@blacklight.ro

Set proiect | ing.Loredana beznoszka j/”"                     i^ono

Planșa:

Faza:_ 2Q_ V__

66

66A

S

§

d

i

s

U-

Ș

8 tO

O

i


27.75


Strada Jokai Mor


i 09PLAN DE INCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Eston

1

479387.781

210780.039

2

479361.480

210788.681

3

479335.160

210797.838

4

479309.759

210806.320

5

479287.678

210813.760

6

479272.539

210818.658

7

479268.150

210820.338

8

479259.602

210823.262

9

479246.454

210827.595

10

479233.351

210831.922

11

479220.844

210836.257

12

479207.647

210840.494

13

479194.708

210844.859

14

479181.750

210849.283

15

479168.666

210853.678

16

479155.746

210858.128

17

479129.866

210866.826

18

479116.758

210871.182

19

479091.088

210879.923

20

479077.913

210884.426

21

479065.458

210888.552

22

479052.240

210892.982

23

479039.019

210897.169

24

478999.810

210910.416

25

478998.412

210911.01’5

26

478986.983

210914.801

27

478983.315

210916.233 1

28

478947.937

210927.826

29

478908.876

210940.959 1

30

478895.856

210945.330 .

31

478895.568

210945.427

32

478882.934

210949.655

33

478869.568

210954.262

34

478861.876

210956.841

35

478857.085

210958.192

36

478843.096

210963.151

37

478829.737

210967.617

38

478818.390

210971.470


39

478804.723

210976.042

40

478792.392

210980.089

41

478778.867

210984.402

42

478740.036

210997.829

43

478722.369

211003.904

43

478722.369

211003.904

44

478724.241

211017.571

44

478724.241

211017.571

45

478744.438

211010.900

46

478770.781

211002.164

47

478772.000

211001.794

48

478774.234

211001.079

49

478783.461

210997.783

50

478796.756

210993.565

51

478809.550

210989.038

52

478813.332

210987.767

53

478821.816

210984.916

54

478822.698

210984.620

55

478848,348

210976.072

56

478909.281

210955.317

57

478942.238

210944.266

58

478978.581

210932.318

59

479025.700

210916.413

60

479069.191

210901.853

61

479082.561

210897.431

62

479140.725

210877.617

63

479153.347

210873.558

64

479166.592

210869.068

65

479191.910

210860.488

66

479218.654

210851.542

67

479257.248

210838.513

68

479283.647

210829.548

69

479299.782

210824.369

70

479328.473

210814.408

71

479367.903

210801.431

72

479369.196

210800.456

73

479376.490

210798.376

74

479378.276

210800.954J|


o

vO ■]

l ® )

2

J /


Timișoara

A. Situația propusa pentru inscrierea in cartea funciara


...


TOTAL


Drum intravilan - strada Jokai Mor


recepționat în baza

PROCESULUI VERBAL DE


CONSILIER


înscrieri privitoare la sarcini
r i bl-


*ri & r

d ir»


gef proiect întocmit


ing Loredana PEZNOSZKA /


ing Loredana BEZNOSZKA Loredana BEZNOSZ


Timișoara, str Virtuții nr. 1

Tel 0356 -808 870

Fax 0356 - 808 871 e-mailt office@blacklight.ro


~ - U T Pf^iect' Documentație tehnică în vederea recepției oentn ‘ 8 RSCeSar obtfnerii Hotărâril Consiliului Local >.«»„. JXaXeX ThS'*ae 9662 mp'flrum Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA_______________

Planșa:

PLAN DE SITUAȚIE

PLAN PARCELAR

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONAinventar de coordonate

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

478950.513

211575.913

2

478966.275

211540.810

3

478973.712

211523.163

4

478980.824

211505.846

5

478989.505

211488.570

6

478997.406

211470.925

7

479007.650

211448.206

8

479019.089

211422.450

9

479036 062

211385.547

10

479043.907

211368.900

11

479075.636

211297.720

12

479082.960

211281.806

13

479090.659

211264.126

14

479097.901

211247.623

15

479101.266

211240.295

16

479104.945

211238.717

17

479100.130

211223.295 J

18

479093.281

211200.720 1

19

479079.837

211205.302

20

479080.224

211205.868

21

479084.178

211218.284

22

479089.235

211233.581

23

479090.795

211238.412

24

479092.890

211245.337

25

479091,960

211245.582

26

479079.369

211272.832

27

479069.434

211292.973

28

479068.639

211294.660

29

479055.064

211323.466

30

479050.524

211333.320

31

479017.864

211405.730

32

479011.908

211420.112

I 33

479004.304

211436.751

34

478997,491

211451.529

35

478987.318

211473.196

30

478974.508

211500.363

37

478969.750

211511.199

38

478966.614

211518.017

39

478956.355

211541.052

40

478945.029

211560.206

41

478941.296

211575.799

42

478931.064

211611.697

43

478930.462

211618.891

44

478931.150

211635.628

45

478933.207

211654.753

46

478935.663

211673.568

47

478938.650

211690.455

48

478942.920

211704.957

49

478950.724

211724.153

50

478951.346

211723.940

51

478962.205

211750.974

52

478967.144

211762.335

53

478970.409

211769.848

r 54

478973.503

211775.981

55

478977.856

211784.381

56

478982.620

211781.881

57

478967.640

211751.699

58

478984.538

211744.545

59

478984.803

211744.433

60

479001.110

211737.530

61

479020.119

211729.483

62

479039.559

211721.253

63

479034.698

211714.815

64

479032.228

211717.104

65

478994.031

211732.143

66

478967.399

211742.562

67

478955.406

211717.319

68

478949.432

211702.322

69

478944.746

211685.785

70

478941.116

211663.829

71

478937.636

211642.324

72

478937.401

211619.434

73

478938.138

211611.051

74

478942.371

211597.608

S-5570mp

SITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF Timișoara

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Supraf. (mp)

înscrieri privitoare la proprietate

__

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

A. Situația propusa pentru inscrierea in cartea funciara

nou

nou

Drum intravilan - strada Grădinarilor

5570

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

-

TOTAL

5570

I

Oficiul de Cadastru și publicitate Imobiliară Timiș•

BACiU SIMONA //

CONSILfER           'iRECtFfiOrW' ÎN BAZA

îPROCESULUI VERBAL DE

............

2JWV.2B1!

Timișoara, str. Virtuții nr. 1

(S) BLACK UCHT  iS.gf

e-mail. office@blacklight.ro

Denumire proiect: Documentație tehnică în vederea recepției planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru primă înscriere a terenului în suprafață de 5570 mp, drum Intravilan- strada Grădinarilor”, UAT Timișoara Beneficiari MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. proiect 2853-34/2019

Sef proiect

ing.Loredana BEZNOSZKA       \

Scara

1:1000

1:2000

1:5000

Data

Octombrie,2019

Planșa:

PLAN DE SITUATE

PLAN PARCELAR

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Faza: HCL

întocmit

ing.Loredana BEZNOSZKA             /

..      -----—-—1/v J /

Desenat

ing.Loredana BEZNOSZKA/

Planșa nr.

1

Verificat


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:1000


PLAN PARCELAR

SCARA 1:2000


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000


A

/A

A


I Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș BACIU SIMONA

CONSILIER /1


RECEF [lONAT ÎN BAZA


PROCESULUI VERBAL L


RECEPȚIE Nr.INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

478810.331

211447.422

1

478810.331

211447.422

2

478820.233

211443.071

3

478840.843

211432.671

4

478880.838

211413.645

5

478881.008

211413.425

6

478884.838

211411.585

7

478890.418

211409.135

8

478893.018

211407.885

9

478908.028

211400.708

10

478919.181

211395.688

11

478954.751

211378.558

12

478998.648

211357.974

13

479000.679

211356.837

14

479028.631

211343.459

15

479050.524

211333.320

16

479055.064

211323.466

17

479045.258

211327.230


18

479028.679

211333.595

19

479026.841

211334.385

20

479017.392

211338.404

21

478991.626

211349.364

22

478986.287

211352.074

23

478976.196

211356.110

24

478953.149

211366.518

25

478933.311

211375.524/

26

478926.559

211378.553/ \

27

478926.267

211378.685^

28

478919.833

211381.587 \

29

478917.482

211382.647

30

478913.645

211384.421

31

478903.567

211388.890

32

478886.761

211396.626

33

478876.142

211401.862

34

478860.470

211409.100 /

35

478832.503

211423.550 J,

36

478823.147

211427.668 ț

37

478814.023

211431.683 '

38

478804.166

211437.299

S=3098mp


SITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF Timișoara

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Supraf.

(mp)

înscrieri privitoare la proprietate

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

A. Situația propusa pentru inscrierea in cartea funciara

nou

nou

Drum intravilan - strada

Cocorilor

3098

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

-

TOTAL

3098

Denumire proiect: Documentație tehnică în vederea recepției planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru primă înscriere a terenului în suprafață de 3098 mp, drum intravilan-strada Cocorilor", DAT Timișoara
LEGENDA Gard beton

Gard metalic

Gard sarma Gard lemn Construcții


479000


O o

478900


INVENTAR DE COORDONATE

1.

Nord(X)

Est(Y)

478969.233

211097.788

478973.313

211109.945

478978.999

211127.007

478991.316

211165.427

478997.290

211184.160

479002.234

211199.808

479007.292

211215.816

479010.963

211228.773

479026.512

211274.590

479014.340

211279.900

479010.672

211268.687

479006.408

211256.610

479002.483

211245.116

478990.290

211207.811

478983.309

211186.820

478977.461

211168.090

478969.237

211143.347

478965.269

211130.730

478963.868

211126.374

478962.844

211123.492

478961.164

211118.268

478960.278

211115.504

478959.200

211111.988

478956.175

211102.416

S=2568mnPLAN PARCELAR

SCARA 1:2000PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000SITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF Timișoara

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Supraf. (mp)

înscrieri privitoare la proprietate

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

A. Situația propusa pentru înscrierea in cartea funciara

nou

nou

Drum intravilan - strada Emil Garleanu

2568

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

-

TOTAL

2568


RECEPȚIONAT în baza procesului verbal de RECEPȚIE Nr. .3.97?/.^


AUTC


232/09.05,

L oredanaTimișoara, str. Virtuții nr. 1

Tel.: 0356 - 808 870

Fax: 0356-808 871

blacklight.ro


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotarare

Proiect de hotarare privind operațiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz (partea a II-a)

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotarare

1. Descrierea situației actuale :

Imobilele care fac obiectul operatiunii de prima inscriere in Cartea Funciara sunt situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara in intravilan, si au destinatia de drum (strada):

 • 1. Imobil cu suprafata de 9662 mp, drum intavilan- strada Jokai Mor, UAT Timisoara

 • 2. Imobil cu suprafata de 2894 mp, drum intavilan- strada George Toparceanu, UAT Timisoara

 • 3. Imobil cu suprafata de 746 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

 • 4. Imobil cu suprafata de 1731 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

 • 5. Imobil cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara

 • 6. Imobil cu suprafata de 3561 mp, drum intavilan- strada Parcului, UAT Timisoara

 • 7. Imobil cu suprafata de 855 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

 • 8. Imobil cu suprafata de 1009 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

 • 9. Imobil cu suprafata de 5570 mp, drum intavilan- strada Gradinarilor, UAT Timisoara

 • 10. Imobil cu suprafata de 3098 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara

 • 11. Imobil cu suprafata de 2568 mp, drum intavilan- strada Emil Garleanu, UAT Timisoara

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

 • 1. Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafața de 9662 mp, drum intavilan- strada Jokai Mor, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 9662 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazii Jokai Mor.

 • 2.  Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 2894 mp, drum intavilan- strada George Toparceanu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere.Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 2894 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazii George Toparceanu.

 • 3.  Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 746 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere.Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 746 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazii Nicolae Tincu Velea.

 • 4.  Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1731 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1731 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazii Nicolae Tincu Velea.

 • 5. Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 870 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazii Traian Demetrescu.

 • 6.  Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 3561 mp, drum intavilan- strada Parcului, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 3561 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazii Parcului.

 • 7.  Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 855 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 855 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazii Tata Oancea.

 • 8.  Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 1009 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 1009 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazii Tata Oancea.

 • 9.  Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 5570 mp, drum intavilan- strada Gradinarilor, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 5570 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazii Gradinarilor.

 • 10. Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 3098 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 3098 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazii Cocorilor.

 • 11. Se înscrie într-o carte funciară nouă suprafata de 2568 mp, drum intavilan- strada Emil Garleanu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , prin operațiunea de primă înscriere. Operatiunea de primă înscriere a suprafeței de 2568 mp, se fac în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a strazii Emil Garleanu.

3. Alte informații

Se va lua in considerare:

 • 1.  “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 9662 mp, drum intavilan- strada Jokai Mor, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225846/25.10.2019 (PV de Receptie: 3344/2019).

 • 2.  “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 2894 mp, drum intavilan- strada George Toparceanu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 255809/25.10.2019 (PV de Receptie: 3342/2019).

 • 3.  “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 746 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225829/25.10.2019 (PV de Receptie: 3418/2019).

 • 4.  “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1731 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225795/25.10.2019 (PV de Receptie: 3428/2019).

 • 5.  “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225802/25.10.2019 (PV de Receptie: 3255/2019).

 • 6.  “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 3561 mp, drum intavilan- strada Parcului, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225840/25.10.2019 (PV de Receptie: 3252/2019).

 • 7.  “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 855 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225819/25.10.2019 (PV de Receptie: 3253/2019).

 • 8.  “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1009 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225824/25.10.2019 (PV de Receptie: 3337/2019).

 • 9.  “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 5570 mp, drum intavilan- strada Gradinarilor, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225835/25.10.2019 (PV de Receptie: 3562/2019).

 • 10. “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 3098 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225817/25.10.2019 (PV de Receptie: 3431/2019).

 • 11. “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 2568 mp, drum intavilan- strada Emil Garleanu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225812/25.10.2019 (PV de Receptie: 3417/2019).

proiect nr.2853/2019 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL .

4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de primă înscriere, conform documentatiei executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - S.C. BLACK LIGHT S.R.L., pr. nr.2853/2019, a suprafeței de 9662 mp, drum intavilan- strada Jokai Mor, a suprafeței de 2894 mp, drum intavilan- strada George Toparceanu, a suprafeței de 746 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeței de 1731 mp, drum intavilan-strada Nicolae Tincu Velea, a suprafeței de 870 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, a suprafeței de 3561 mp, drum intavilan- strada Parcului, a suprafeței de 855 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 1009 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, a suprafeței de 5570 mp, drum intavilan- strada Gradinarilor, a suprafeței de 3098 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, a suprafeței de 2568 mp, drum intavilan- strada Emil Garleanu.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECTIA CLADIRI

Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU


TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST FLORIN RĂVĂȘILĂ

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03, Ver.3


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

NR.SC2020-000683/14.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind operațiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz (partea a II-a)

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotarare nr. NR.SC2020-000683/14.01.2020, al Primarului Municipiului Timișoara si Proiectul de hotarare privind aprobarea operațiunii de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz (partea a II-a), prin care se propune înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (înscrierea geometriei în baza de date a ANCPI) a urmatoarelor imobile:

 • 1. Imobil cu suprafata de 9662 mp, drum intavilan- strada Jokai Mor, UAT Timisoara

 • 2. Imobil cu suprafata de 2894 mp, drum intavilan- strada George Toparceanu, UAT Timisoara

 • 3. Imobil cu suprafata de 746 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

 • 4. Imobil cu suprafata de 1731 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara

 • 5. Imobil cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara

 • 6. Imobil cu suprafata de 3561 mp, drum intavilan- strada Parcului, UAT Timisoara

 • 7. Imobil cu suprafata de 855 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

 • 8. Imobil cu suprafata de 1009 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara

 • 9. Imobil cu suprafata de 5570 mp, drum intavilan- strada Gradinarilor, UAT Timisoara

 • 10. Imobil cu suprafata de 3098 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara

 • 11. Imobil cu suprafata de 2568 mp, drum intavilan- strada Emil Garleanu, UAT Timisoara Propunem analizarea și aprobarea:

 • 1.  operațiunii de primă înscriere a 9662 mp, drum intavilan- strada Jokai Mor, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “Documentație tehnica in vederea recepției planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 9662 mp, drum intavilan- strada Jokai Mor, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225846/25.10.2019

 • 2.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 2894 mp, drum intavilan- strada George Toparceanu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 2894 mp, drum intavilan- strada George Toparceanu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 255809/25.10.2019

 • 3.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 746 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 746 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225829/25.10.2019

 • 4.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1731 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1731 mp, drum intavilan- strada Nicolae Tincu Velea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225795/25.10.2019 (PV de Receptie: 3428/2019).

 • 5.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 870 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 870 mp, drum intavilan- strada Traian Demetrescu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225802/25.10.2019.

 • 6.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 3561 mp, drum intavilan- strada Parcului, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 3561 mp, drum intavilan- strada Parcului, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225840/25.10.2019

 • 7.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 855 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 855 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225819/25.10.2019

  2>21


  Timișoara 2021

  Capitală Europeană a Culturii


 • 8. operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 1009 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “Documentație tehnica in vederea recepției planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 1009 mp, drum intavilan- strada Tata Oancea, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225824/25.10.2019

 • 9.  operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 5570 mp, drum intavilan- strada Gradinarilor, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 5570 mp, drum intavilan- strada Gradinarilor, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225835/25.10.2019

 • 10. operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 3098 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 3098 mp, drum intavilan- strada Cocorilor, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225817/25.10.2019

 • 11. operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 2568 mp, drum intavilan- strada Emil Garleanu, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniul public , conform “Documentatie tehnica in vederea receptiei planului de situatie necesar obtinerii Hotararii Consilului Local pt prima inscriere a terenului cu suprafata de 2568 mp, drum intavilan- strada Emil Garleanu, UAT Timisoara”, cu aviz OCPI NR. 225812/25.10.2019

proiect nr.2853/2019 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL .

Scopul prezentei documentatii este receptionarea de catre OCPI Timis a planului de situatie pentru primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz.

Mentionam ca a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 2525 din 15.07.2019, in scopul: alocare numar cadastral prin operatiunea de prima inscriere in Cartea Funciara a strazilor zona Kuncz.

Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciară) si a determinarilor topografice -întocmirea planului de situație , respectiv a limitei imobilului ce face obiectul rectificării suprafeței , revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru - conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI - completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI , privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si înscriere în evidențele de cadastru si carte funciară, art.29 si 33 , in cazul de față S.C. BLACK LIGHT SRL .

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz îndeplineste conditiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

ARHITECT ȘEF DIRECTOR DIRECTIA CLADIRI EMILIAN SORIN CIURARIU TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST

FLORIN RĂVĂȘILĂ

ÎNTOCMIT

GIULIAN LOREDANA

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

Cod FO53-01,Ver.2

»0


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:1000


PLAN PARCELAR

SCARA 1:2000


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000LEGENDA

Gard beton _ i i r i _


Gard metalit


Gard sarma .        —


Gard lemn ■—- ■  -----

Construcții ----------------


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

478939.448

210599.713

2

478921.618

210544.230

3

478939.935

210539.604

4

478954.756

210596.725

S=1009mp


I RECEPȚIONAT în baza procesului VERBAL de (RECEPȚIE Nr..^)%pA)


- f &e Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș I BORUGĂ ViOREL CONSILIER CADASTRUSITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

)F tara

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Supraf.

(mp)

înscrieri privitoare la proprietate

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

tatia propusa pentru Înscrierea in cartea funciara

i

nou

Drum intravilan - strada Tata Oancea

1009

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

-

l

1009Nr. proiect

2853-15/2019