Hotărârea nr. 59/2020

59/18.02.2020 privind modificarea modelului de contract de vânzare-cumpărare, Anexă, la Hotărârea Consiliului Local nr. 543 din 12.11.2019 - privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. I. Negulici nr. 34/A
Hotararea Consiliului Local 59/18.02.2020
privind modificarea modelului de contract de vânzare-cumpărare, Anexă, la Hotărârea Consiliului Local nr. 543 din 12.11.2019 - privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. I. Negulici nr. 34/A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-2752 din 05.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-2752 din 05.02.2020, al Biroului Clădiri Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Servicilui Juridic nr. SC2020-2752/06.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-2752/05.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543 din 12.11.2019 - privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. I. Negulici nr. 34/A;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2) , lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) şi art. 139, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea modelului de contract de vânzare-cumpărare, Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 543 din 12.11.2019, cu modelul Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 543 din 12.11.2019, rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- OCPI Timiş;
- Domnului Ghinea Petre şi doamnei Ghinea Silvia;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. SC2020-2752 din 05.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

referitor la modificarea modelului de contract de vânzare-cumpărare, Anexă, la H.C.L. nr.543 din 12.11.2019, - privind vânzarea terenulului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara str. I. Negulici nr.34/A

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.543 din 12.11.2019, s-a aprobat vânzarea terenului aferent construcțiilor cumpărare în baza Legii nr.112/1995, situate în Timișoara str. I. Negulici nr.34/A, către Ghinea Petre și Ghinea Silvia, conform prevederilor Sentinței civile nr.4384 din 27.04.2017, pronunțată la Judecătoria Timișoara și rămasă definitivă prin Decizia civilă nr.266/A din 05.03.2019 a Tribunalului Timiș și totodată, a fost aprobat modelul-cadru de contract de vânzare-cumpărare.

La capitolul III, din contractul-cadru, am stipulat faptul că, ”prețul stabilit de noi părțile contractante este de ... ”, dar prețul de vânzarea a fost stabilit de către instanțele judecătorești, pe baza unei expertize tehnico-judiciare, motiv pentru care, considerăm oportun inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea modificării, Anexei, menționată la art.2 din H.C.L. nr.543 din 12.11.2019, în ceea ce privește modelul de contract de vânzare-cumpărare, în care să se specifice ”prețul a fost stabilit prin Sențința civilă nr..” .

PRIMAR,

Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Farkas Imre

DIRECTOR,

Mihai Boncea

Cod FO53-01, ver.1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST

Nr. SC2020-2752 din 05.02.2020

RAPORT de SPECIALITATE

Referitor la modificarea modelului de contract de vânzare-cumpărare, Anexă, la

H.C.L. nr.543 din 12.11.2019, - privind vânzarea terenulului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara str. I. Negulici nr.34/A

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.543 din 12.11.2019, prin care s-a aprobat vânzarea terenului aferent construcțiilor situate în Timișoara str. I. Negulici nr.34/A, către Ghinea Petre și Ghinea Silvia, conform prevederilor Sentinței civile nr.4384 din 27.04.2017, pronunțată la Judecătoria Timișoara și rămasă definitivă prin Decizia civilă nr.266/A din 05.03.2019 a Tribunalului Timiș și totodată, a fost aprobat modelul-cadru de contract de vânzare-cumpărare ;

Având în vedere Capitolul III, din contractul-cadru, unde a fost stipulat faptul că, ”prețul stabilit de noi părțile contractante este de ... ”, dar prețul de vânzarea a fost stabilit de către instanțele judecătorești, pe baza unei expertize tehnico-judiciare ;

Având în vedere faptul că, modelul de contract, constituie Anexă, la hotărârea privind vânzarea terenulului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara str. I. Negulici nr.34/A ;

Având în vedere cele menționate mai sus și prevederile art.196, alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 a Guvernului României - privind Codul Administrativ, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea modificării, Anexei, menționată la art.2 din H.C.L. nr.543 din 12.11.2019, în ceea ce privește modelul de contract de vânzare-cumpărare, în care să se specifice, ”prețul a fost stabilit prin Sențința civilă nr.”

DIRECTOR,

Mihai Boncea


CONSILIER,

Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1

Anexă la HCL nr. __________________

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÂRARE

nr. ______________________

În conformitate cu prevederile Codului Civil și a Sentinței Civile nr............................................

rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.....................................și în baza HCLMT nr............ se încheie

prezentul contract.

  • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Municipiul Timișoara, ca reprezentant al proprietarului Statul Român, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, având cod de identificare fiscală nr.14756536, prin Primar, în calitate de vânzător, pe de o parte,

și

..................................fiica/fiul lui .......... și ............ născut(ă) la data de................. în ................. jud.................., CNP ...................................., domiciliat(ă) în Timișoara,

str........................ nr.....jud. Timiș, posesor a C.I./BI seria......nr.............../.............emisă de

Mun. Timișoara, cetățean român, care declară că este căsătorit(ă) cu .............................................., CNP

..................................fiica/fiul lui .......... și ............ născut(ă) la data de................. în ................. jud.................., CNP ...................................., domiciliat(ă) în Timișoara,

str........................ nr.....jud. Timiș, posesor a C.I./BI seria......nr.............../.............emisă de

Mun. Timișoara, cetățean român, care declară că este căsătorit(ă) cu .............................................., CNP

......................................, în calitate de cumpărători pe de altă parte.

  • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subscrisul vânzător, în calitate de proprietar al suprafeței de.........m.p. teren, vinde către cei doi

cumpărători menționați mai sus, suprafața de ........m.p. teren intravilan, respectiv cota de .............

părți teren .................., situat în Timișoara, str.............................., nr..... jud. Timiș, cu nr. top/ nr.

cadastral______________, în suprafață totală de..........mp înscris în C.F. nr..................Timișoara

(C.F. vechi nr............... Timișoara) și consimte ca dreptul de proprietate asupra cotei parte de

........./........mp teren mai sus descris să se înscrie în cartea funciară în favoarea cumpărătorilor.

Noi, cumpărătorii declarăm că suntem proprietarii unei construcții reprezentând casă de locuit cu anexă dobândită conform prevederilor Legii nr.112/1995, situată în Timișoara, str. .................................... nr........jud. Timiș, iar terenul ce face obiectul prezentului act, în fapt este teren aferent excedentar (curte) terenului de sub construcțiile dobândite în temeiul L.112/1995 aparținând imobilului situat în Timișoara str........, înscris în CF nr....., nr.top., fiind situat la aceeași adresă.

  • III. PREȚUL CONTRACTULUI

Prețul terenului aferent excedentar terenului de sub construcțiile dobândite în temeiul L.112/1995 aparținând imobilului situate în Timișoara str........, înscris în CF nr....., nr.top. este de.............lei și a

fost stabilit prin Sentința Civilă nr.......... din dosarul cu nr....... și rămasă definitivă prin Decizia nr.......din

dosarul nr.........., pe baza expertizei tehnico-judiciare, sumă pe care vânzătorul recunoaște că a primit-o în

întregime de la cumpărători, înaintea semnării prezentului act, iar noi cumpărătorii declarăm că am

achitat-o în mod real, conform chitanței pentru creanțele bugetelor locale seria...........nr................

din data de...................

Subsemnații cumpărători înțelegem să cumpărăm de la sus numitul vânzător imobilul arătat la prețul și în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut mă declar de acord.

Subscrisul vânzător recunosc că am primit de la cumpărători în întregime prețul mai sus descris, înaintea semnării prezentului act.

De asemenea, noi părțile, declarăm că am luat la cunoștință de prevederile Codului Fiscal și ale Legii pentru Prevenirea și Combaterea Evaziunii Fiscale nr.241/2005 cu modificări ulterioare, precum și ale Legii nr.656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor.

IV. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Dreptul de proprietate asupra terenului ce face obiectul prezentului contract se transmite cumpărătorilor la momentul înscrierii în cartea funciară a acestora.

Cumpărătorii se obligă să achite toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, să înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară și costurile notariale.

V. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Subscrisul vânzător declară că nu există nici o piedică pentru vânzare întrucât imobilul ce se vinde este în domeniul privat al municipiului Timișoara, se află în circuitul civil, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu este inalienabil, nici insesizabil, nu este în litigiu, nu este revendicat, nu are sarcini și nici interdicții, nu este constituit vreun drept real în favoarea altor persoane, nu a fost promis spre vânzare nici unei alte persoane fizice sau juridice, este în stăpânirea sa continuă și legală de la data dobândirii, potrivit încheierii de carte funciară nr.

Vânzătorul declară că imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de cartea funciară pentru informare la cererea nr. ................. din data de ..........................., eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

Subscrisul vânzător garantez pe cumpărători contra evicțiunii și a viciilor imobilului conform prevederilor art. 1695 și art. 1707 din Noul Cod Civil. A fost îndeplinită de către cumpărători obligația de verificare a stării în care se află bunul imobil pentru a descoperi viciile aparente, pe care vânzătorul are obligația să le remedieze de îndată, precum și eventualele vicii ascunse.

Subsemnații cumpărători precizăm că suntem căsătoriți, sub regimul comunității legale și în consecință imobilul dobândit în condițiile prezentului contract va fi stăpânit de noi ca bun comun în devălmășie și consimțim la înscrierea ca atare în cartea funciară.

Subsemnații cumpărători declarăm că am luat la cunoștință de situația de drept și de fapt a bunului imobil ca fiind cea arătată de vânzător și nu am descoperit vicii aparente pe care vânzătorul are obligația să le remedieze de îndată.

Subsemnații cumpărători cumpărăm în condițiile stabilite prin acest contract imobilul descris mai sus, pe care l-am inspectat, am luat la cunoștință că acesta este liber de sarcini și că este în proprietatea vânzătorului de mai sus și am cunoștință de situația de drept și de fapt a imobilului.

Subsemnatele părți declarăm că nici unul dintre noi nu se află în vreuna din situațiile de incapacitate de a vinde sau cumpăra, prevăzute în art.1654 și 1655 din Noul Cod Civil.

Noi, părțile contractante, ne obligăm să facem înregistrările în evidențele fiscale în termenul cerut de lege, la autoritățile financiar-fiscale competente.

Noi, părțile prezentului contract, declarăm că am luat la cunoștință de prevederile Codului fiscal, potrivit cărora orice persoană care dobândește sau înstrăinează un imobil are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 30(treizeci) de zile de la data dobândirii sau înstrăinării.

V. CHELTUIELI

Cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract sunt suportate de cumpărători, în sarcina căruia se află și cheltuielile de înscriere în cartea funciară.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract prin care se transmite un drept real imobiliar se va înscrie în cartea funciară prin grija notarului public, conform art.54 din Legea nr.7/1996.

Subsemnatele părți declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal și am înțeles cuprinsul acestuia constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi părțile de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos, fiind de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii nr.677/2001.

Prezentul contract este încheiat în 6 (șase) exemplare originale, câte 2(două) pentru fiecare parte.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTORI,


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

5

prin

PRIMAR

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST,

PT. ȘEF SERVICIU JURIDIC,

CONSILIER JURIDIC,

ÎNTOCMIT,

AVIZAT C.F.P.