Hotărârea nr. 58/2020

58/18.02.2020 Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara S.A. a imobilului teren înscris în C.F. nr.447772
Hotararea Consiliului Local 58/18.02.2020
Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara S.A. a imobilului teren înscris în C.F. nr.447772


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-222/10.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2020-222/10.02.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic CT2020- 222/14.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2020-222/10.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul nr. 700/2014, art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
Având în vedere Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
În conformitate cu art. 297 alin.(1) lit. a) din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ şi a art.868 şi art. 869 Cod Civil;
În temeiul art. 315 referitor la atribuirea directă a unui contract de concesiune cât şi art. 302 - 331 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Adrian Lulciuc în şedinţa Consiliului Local din 18.02.2020 şi Procesul verbal al şedinţei;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi alin.(3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara S.A. cu sediul în Timişoara, B-dul Dâmboviţa nr.67, a imobilului teren situat în Timişoara, B-dul Dâmboviţa nr.67 (adresa veche I. Barac nr.3) înscris în CF 447772, Timişoara în suprafaţă de 122426 mp.

Art.2: Se însuşeşte Raportul de evaluare nr.3968/2020, întocmit de S.C. FIDOX S.R.L. Braşov, a terenului înscris în CF 447772 şi se stabileşte redevenţa anuală la preţul de 180.000 lei/an reprezentând dublu taxei pe terenul în suprafaţă de 122.426 mp înscris în CF nr.447772, taxa pe teren datorată în prezent.

Art.3: Contractul de concesiune pentru terenul menţionat la art.1 se încheie pe o durată de 25 de ani.

Art.4: Se dă acordul pentru înscrierea imobilelor construcţii în favoarea Societăţii de Transport Public Timişoara S.A. edificate pe imobilul- teren înscris în CF 447772, Timişoara, în temeiul autorizaţiilor de construire/ titlurilor de proprietate emise.

Art.5: Se retrage dreptul de administrare al Societăţii de Transport Public Timişoara S.A. asupra imobilului-teren înscris în CF 447772, Timişoara în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ şi a Hotărîrii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni.

Art.6: Se aprobă modelul de contract de concesiune conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului
- Societăţii de Transport Public Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772

  • 1. Descrierea situației actuale:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara s-a reorganizat în societate comercială pe acțiuni, cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. (abreviat STPT).

Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică în art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare. Societățile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome au obligația de a încheia, prin grija administratorilor lor, contractele de concesiune în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în Registrul comerțului.

Prin Măsura I.15 din Decizia nr. 33/14.08.2019, Curtea de Conturi a României a solicitat Încheierea de contracte de concesiune/închiriere pentru toate bunurile imobile deținute în administrare sau în folosință gratuită de către STPT S.A. (fostă RATT), proprietatea publică/privată a municipalității, cu titlu legal valabil, în vederea utilizării în mod legal a acestora de către entitate.

Prin adresa nr. 1293 / 20.01.2020 Societatea de Transport Public Timișoaraa solicitat îndreptarea erorii materiale din Certificatul de atestare a construcțiilor nr. 338/20.08.2019, în sensul atestării dreptului de proprietate asupra construcțiilor în favoarea Societății de Transport Public Timișoara, construcții situate în bv. Dâmbovița nr.67(adresa veche fiind I. Barac nr.3), pe terenul înscris în CF 447772 cu suprafața de 122426 mp, terenul fiind proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, Societatea de Transport Public Timișoara având drept de administrare asupra terenului.

Pentru construcțiile respective au fost eliberate Autorizația nr.18/S/29.01.1970 - ”Bază mixtă tramvaie-troleibuze” str. Ion Barac și Autorizația nr. 130/S/27.04.1970 .

Raportul de evaluare nr.3968/29.01.2020 a fost întocmit de SC FIDOX SRL Brașov pentru terenul înscris în CF 447772, în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Reglementarea folosinței privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772.

Certificatul de atestare a existenței construcțiilor situate în bv. Dâmbovița nr.67 este necesar la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru întabularea acestora în cartea funciară în favoarea Societății de Transport Public Timișoara S.A.

  • 3. Alte informații:

Conform adresei nr. UR2019-17149/28.11.2019 a Direcției Ecomice-Birou Evidența Patrimoniului, construcțiile respective nu se regăsesc în inventarul Primăriei Municipiului Timișoara.

Imobilului teren înscris în CF 447772 se regăsește în inventarul Municipiului Timișoara, la poziția 6843.

  • 4. Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea, precum și aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772, respectiv, însușirea Raportului de evaluare a terenului înscris în CF 447772 în vederea reglementării situației juridice a folosinței acestuia prin concesionarea prin atribuire directă către STPT.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE


DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST, MIHAI BONCEA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2020 -222/ 10.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2020 -222/ 10.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772, facem următoarele precizări:

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara blv. Dâmbovița nr.67 este o societate comercială pe acțiuni cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA

S.A. (abreviat STPT), domeniul de activitate principal al societății este transportul urban, suburban și metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931 exercitând astfel un serviciu de interes public. Prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni, STPT și-a schimbat forma juridică în reorganizarea, prin transformare a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială.

Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică în art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare. Societățile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome au obligația de a încheia, prin grija administratorilor lor, contractele de concesiune în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în Registrul comerțului.

Prin Măsura I.15 din Decizia nr. 33/14.08.2019, Curtea de Conturi a României a solicitat Încheierea de contracte de concesiune/închiriere pentru toate bunurile imobile deținute în administrare sau în folosință gratuită de către STPT S.A. (fostă RATT), proprietatea publică/privată a municipalității, cu titlu legal valabil, în vederea utilizării în mod legal a acestora de către entitate.

Prin adresa nr. 1293 / 20.01.2020 Societatea de Transport Public Timișoara a solicitat îndreptarea erorii materiale din Certificatul de atestare a construcțiilor nr. 338/20.08.2019, în sensul atestării dreptului de proprietate asupra construcțiilor în favoarea Societății de Transport Public Timișoara, construcții situate în bv. Dâmbovița nr.67(adresa veche fiind I. Barac nr.3), pe terenul înscris în CF 447772 cu suprafața de 122426 mp, terenul fiind proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, Societatea de Transport Public Timișoara având drept de administrare asupra terenului.

Pentru construcțiile respective au fost eliberate Autorizația nr.18/S/29.01.1970 - ”Bază mixtă tramvaie-troleibuze” str. Ion Barac și Autorizația nr. 130/S/27.04.1970 .

Raportul de evaluare nr.3968/29.01.2020 a fost întocmit de SC FIDOX SRL Brașov pentru terenul înscris în CF 447772, în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Certificatul de atestare a existenței construcțiilor situate în bv. Dâmbovița nr.67 este necesar la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru întabularea acestora în cartea funciară în favoarea Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Conform adresei nr. UR2019-17149/28.11.2019 a Direcției Ecomice-Birou Evidența Patrimoniului, construcțiile respective nu se regăsesc în inventarul Primăriei Municipiului Timișoara.

Construcțiile proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara a căror situație juridică a fost reglementată prin HCLMT nr.66/1999, și anume: "construcțiile gospodăriei anexe: clădire și anexe, magazie și șopron, cotețe, grajd, șopron-tip șură, garaj dublu și construcția cu destinație specială: clădire depozit carburanți” edificate pe parcelele cu top.16229/1/1,16229/2 înscrise în CF 18279 Timișoara, trecute în administrarea RATT prin Protocol nr. 8250/30.06.1999, SC099-9093/29.06.1999 au fost radiate din cartea funciară în baza Autorizației de desființare nr.426/10.04.2015 și a Certificatului de atestare a inexistenței construcțiilor nr.330/19.06.2018, evidențiate în planul întocmit de SC Black Light SRL și avizat OCPI cu nr.76909/22.04.2019.               ’                                                ’

Construcțiile menționate în Certificatul de atestare a existenței construcțiilor nr. 338/20.08.2019 sunt înregistrate în evidențele financiar contabile ale S.T.P.T. și anume: C1 și C2 în Fișa mijloculului fix nr. 12086, C3-nr. inventar 12091, C4-nr. inventar 12195, C5-nr. inventar 12097, C6 și C7 în Fișa mijloculului fix nr. 12119, poziționate conform planșei nr.1 din Proiect nr. 1829/2011 întocmit de SC Black Light SRL.

Responsabilitatea identificării corecte a imobilelor revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI.

În concluzie, propunem spre analiza și aprobare Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST,

CONSILIER B.C.T. II VEST,

MIHAIBONCEA


ILIE DUMBRAVĂ

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

CT2020 -222/ 10.02.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE  A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772

 

1.      Descrierea situaţiei actuale:

 

           Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017 Regia  Autonomă de Transport Timişoara s-a reorganizat în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).

          Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică în art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare. Societățile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome au obligația de a încheia, prin grija administratorilor lor, contractele de concesiune în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în Registrul comerțului.

           Prin Măsura I.15 din Decizia nr. 33/14.08.2019, Curtea de Conturi a României a solicitat Încheierea de contracte de concesiune/închiriere pentru toate bunurile imobile deținute în administrare sau în folosință gratuită de către STPT S.A. (fostă RATT), proprietatea publică/privată a municipalității, cu titlu legal valabil, în vederea utilizării în mod legal a acestora de către entitate.

            Prin adresa nr. 1293 / 20.01.2020 Societatea de Transport Public Timișoaraa solicitat îndreptarea erorii materiale din Certificatul de atestare a construcțiilor nr. 338/20.08.2019, în sensul atestării dreptului de proprietate asupra construcțiilor în favoarea Societății de Transport Public Timișoara, construcții situate în bv. Dâmbovița nr.67(adresa veche fiind I. Barac nr.3), pe terenul înscris în CF 447772 cu suprafața de 122426 mp, terenul fiind proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, Societatea de Transport Public Timișoara având drept de administrare asupra terenului.

            Pentru construcțiile respective au fost eliberate Autorizația nr.18/S/29.01.1970 - ”Bază mixtă tramvaie-troleibuze” str. Ion Barac și Autorizația nr. 130/S/27.04.1970 .

            Raportul de evaluare nr.3968/29.01.2020 a fost întocmit de SC FIDOX SRL Brașov pentru terenul înscris în CF 447772, în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:           

          Reglementarea folosinței privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772.

           Certificatul de atestare a existenței construcțiilor situate în bv. Dâmbovița nr.67 este necesar la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru întabularea acestora în cartea funciară în favoarea Societății de Transport Public Timișoara S.A.

3. Alte informații:

            Conform adresei nr. UR2019-17149/28.11.2019 a Direcției Ecomice-Birou Evidența Patrimoniului, construcțiile respective nu se regăsesc în inventarul Primăriei Municipiului Timișoara.

           Imobilului teren înscris în CF 447772 se regăsește în inventarul Municipiului Timișoara, la poziția 6843.

4. Concluzii:

            Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea, precum și aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772, respectiv, însușirea Raportului de evaluare a terenului înscris în CF 447772 în vederea reglementării situației juridice a folosinței acestuia prin concesionarea prin atribuire directă către STPT.

 

        PRIMAR,                                                                                             VICEPRIMAR,

  NICOLAE ROBU                                                                                       FARKAS  IMRE

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST,

                                                                                                                         MIHAI BONCEA

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                Cod FO53—01, ver.1

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2020 -222/ 10.02.2020

 

 

 

 

                                                                               

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772

 

            Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2020 -222/ 10.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772, facem următoarele precizări:

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara blv. Dâmbovița nr.67 este o societate comercială pe acţiuni cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), domeniul de activitate principal al societăţii este transportul urban, suburban şi metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931 exercitând astfel un serviciu de interes public. Prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, STPT și-a schimbat forma juridică în reorganizarea, prin transformare a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială.

Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică în art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare. Societățile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome au obligația de a încheia, prin grija administratorilor lor, contractele de concesiune în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în Registrul comerțului.

           Prin Măsura I.15 din Decizia nr. 33/14.08.2019, Curtea de Conturi a României a solicitat Încheierea de contracte de concesiune/închiriere pentru toate bunurile imobile deținute în administrare sau în folosință gratuită de către STPT S.A. (fostă RATT), proprietatea publică/privată a municipalității, cu titlu legal valabil, în vederea utilizării în mod legal a acestora de către entitate.

            Prin adresa nr. 1293 / 20.01.2020 Societatea de Transport Public Timișoara a solicitat îndreptarea erorii materiale din Certificatul de atestare a construcțiilor nr. 338/20.08.2019, în sensul atestării dreptului de proprietate asupra construcțiilor în favoarea Societății de Transport Public Timișoara, construcții situate în bv. Dâmbovița nr.67(adresa veche fiind I. Barac nr.3), pe terenul înscris în CF 447772 cu suprafața de 122426 mp, terenul fiind proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, Societatea de Transport Public Timișoara având drept de administrare asupra terenului.

            Pentru construcțiile respective au fost eliberate Autorizația nr.18/S/29.01.1970 - ”Bază mixtă tramvaie-troleibuze” str. Ion Barac și Autorizația nr. 130/S/27.04.1970 .

            Raportul de evaluare nr.3968/29.01.2020 a fost întocmit de SC FIDOX SRL Brașov pentru terenul înscris în CF 447772, în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

            Certificatul de atestare a existenței construcțiilor situate în bv. Dâmbovița nr.67 este necesar la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru întabularea acestora în cartea funciară în favoarea Societății de Transport Public Timișoara S.A.

            Conform adresei nr. UR2019-17149/28.11.2019 a Direcției Ecomice-Birou Evidența Patrimoniului, construcțiile respective nu se regăsesc în inventarul Primăriei Municipiului Timișoara.

          Construcțiile proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara a căror situație juridică a fost reglementată prin HCLMT nr.66/1999, și anume: ”construcțiile gospodăriei anexe: clădire și anexe, magazie și șopron, cotețe, grajd, șopron-tip șură, garaj dublu și construcția cu destinație specială: clădire depozit carburanți” edificate pe parcelele cu top.16229/1/1,16229/2 înscrise în CF 18279 Timișoara, trecute în administrarea RATT prin Protocol nr. 8250/30.06.1999, SC099-9093/29.06.1999 au fost radiate din cartea funciară în baza Autorizației de desființare nr.426/10.04.2015 și a Certificatului de atestare a inexistenței construcțiilor nr.330/19.06.2018, evidențiate în planul întocmit de SC Black Light SRL și avizat OCPI cu nr.76909/22.04.2019.

            Construcțiile menționate în Certificatul de atestare a existenței construcțiilor nr. 338/20.08.2019 sunt înregistrate în evidențele financiar contabile ale S.T.P.T. și anume: C1 și C2 în Fișa mijloculului fix nr. 12086, C3-nr. inventar 12091, C4-nr. inventar 12195, C5-nr. inventar 12097, C6 și C7 în Fișa mijloculului fix nr. 12119, poziționate conform planșei nr.1 din Proiect nr. 1829/2011 întocmit de SC Black Light SRL.

            Responsabilitatea identificării corecte a imobilelor revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI.

            În concluzie, propunem spre analiza și aprobare Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a imobilului teren înscris în CF 447772.

            Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

 

     DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST,                                                         CONSILIER B.C.T. II VEST,

           MIHAI BONCEA                                                                                         ILIE DUMBRAVĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod FO53—01, ver.1