Hotărârea nr. 57/2020

57/18.02.2020 Privind vânzarea terenului în suprafaţă de 1932 mp situat în Timişoara, înscris în C.F. nr. 420110 Timişoara, C.F. vechi nr. 513 Freidorf, nr. top. 392/11/b şi 400/a/1/1/1 către Macovei Floriţa
Hotararea Consiliului Local 57/18.02.2020
Privind vânzarea terenului în suprafaţă de 1932 mp situat în Timişoara, înscris în C.F. nr. 420110 Timişoara, C.F. vechi nr. 513 Freidorf, nr. top. 392/11/b şi 400/a/1/1/1 către Macovei Floriţa


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2019-029342 din 04.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-029342 din 04.02.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-029342 din 11.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-029342/04.02.2020;
Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 593/22.04.2019 pronunţată de Tribnunalul Timiş şi Copia minutei Deciziei Civile nr. 1359 din 07.11.2019 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara;
Având în vedere C.F. nr. 420110 Timişoara, C.F. vechi nr. 513 Freidorf, nr. top. 392/11/b şi 400/a/1/1/1;
Având în vedere Declaraţia nr. 32 din 21.01.2020 dată de către Macovei Floriţa în faţa Notarului Public Octavian Cociorvă, prin care Macovei Floriţa declară pe propria răspundere că acceptă încheierea unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect exclusiv terenul intravilan în suprafaţă de 1932 mp înscris în C.F. nr. 420110 Timişoara, C.F. vechi nr. 513 Freidorf situat în localitatea Timişoara str. Ardealului nr. 38, în condiţiile dispuse de Sentinţa Civilă nr. 593/2019;
Având în vedere Raportul de Evaluare Teren intravilan - C.F. nr. 420110 întocmit de către SC FIDOX SRL Braşov, prin care este determinată valoarea de piaţă a terenului proprietatea Municipiului Timişoara ca fiind de 410,00 lei/mp (86,00euro/mp) respectiv 792120,00 lei (166152,00 euro) pentru suprafaţa aflată în proprietatea Municipiului Timişoara, propusă spre vânzare numitului Macovei Floriţa;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 139, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de prevederile Sentinţei Civile nr.593/22.04.2019 pronunţată de Tribnunalul Timiş, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1359 din 07.11.2019, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara.

Art. 2: Se aprobă vânzarea suprafaţei de teren de 1932 mp, înscris în C.F. nr. 420110 Timişoara, C.F. vechi nr. 513 Freidorf situat în localitatea Timişoara, str. Ardealului nr. 38, contra sumei în cuantum de 792120,00 lei (166152,00 euro)-fără TVA conform Declaraţiei nr. 32 din 21.01.2020 şi a Raportului de Evaluare SC FIDOX SRL Braşov.

Art. 3: Se aprobă încheierea Contractului de vânzare -cumpărare, conform modelului Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către numita Macovei Floriţa.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Macovei Floriţa domiciliată în Timişoara, str.Ardealului nr. 38;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexă la HCL nr. __________________

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÂRARE

nr. ______________________

În conformitate cu prevederile Codului Civil și a Sentinței Civile nr............................................

rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.....................................și în baza HCLMT nr............ se încheie

prezentul contract.

  • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Municipiul Timișoara, ca reprezentant al proprietarului Statul Român, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, având cod de identificare fiscală nr.14756536, prin Primar - Nicolae Robu, în calitate de vânzător, pe de o parte,

și

..................................fiica/fiul lui .......... și ............ născut(ă) la data de................. în ................. jud.................., CNP ...................................., domiciliat(ă) în Timișoara,

str........................ nr.....jud. Timiș, posesor a C.I./BI seria......nr.............../.............emisă de

Mun. Timișoara, cetățean român, care declară că este căsătorit(ă) cu .............................................., CNP

......................................, în calitate de cumpărători pe de altă parte.

  • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subscrisul vânzător, în calitate de proprietar al suprafeței de ......... m.p. teren, vinde către

cumpărătorul menționat mai sus, suprafața de........m.p. teren intravilan, respectiv cota de.............

părți teren .................., situat în Timișoara, str.............................., nr..... jud. Timiș, cu nr. top/ nr.

cadastral______________, în suprafață totală de..........mp înscris în C.F. nr..................Timișoara

(C.F. vechi nr............... Timișoara) și consimte ca dreptul de proprietate asupra cotei parte de

........./........mp teren mai sus descris să se înscrie în cartea funciară în favoarea cumpărătorului.

Eu, cumpărătorul declar că sunt proprietarul unei construcții reprezentând casă de locuit dobândită conform prevederilor Legii nr.112/1995, situată în Timișoara, str.....................................nr........jud.

Timiș, iar terenul ce face obiectul prezentului act, în fapt este teren aferent imobilelor construcții dobândite în temeiul L. 112/1995 aparținând imobilului situat în Timișoara str........, înscris în CF nr.....,

nr.top., fiind situat la aceeași adresă.

  • III. PREȚUL CONTRACTULUI

Prețul terenului aferent excedentar terenului de sub construcțiile dobândite în temeiul L.112/1995 aparținând imobilului situate în Timișoara str........, înscris în CF nr....., nr.top. este de.............lei și a

fost stabilit prin Sentința Civilă nr.......... din dosarul cu nr....... și rămasă definitivă prin Decizia nr.......din

dosarul nr.........., pe baza expertizei tehnico-judiciare, sumă pe care vânzătorul recunoaște că a primit-o în

întregime de la cumpărători, înaintea semnării prezentului act, iar eu cumpărătorul declar că am achitat-o în mod real, conform chitanței pentru creanțele bugetelor locale seria...........nr................ din data de

Subsemnatul cumpărător înțeleg să cumpăr de la sus numitul vânzător imobilul arătat la prețul și în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut mă declar de acord.

Subscrisul vânzător recunosc că am primit de la cumpărător în întregime prețul mai sus descris, înaintea semnării prezentului act.

De asemenea, eu cumpărătorul, declar că am luat cunoștință de prevederile Codului Fiscal și ale Legii pentru Prevenirea și Combaterea Evaziunii Fiscale nr.241/2005 cu modificări ulterioare, precum și ale Legii nr.656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor.

IV. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Dreptul de proprietate asupra terenului ce face obiectul prezentului contract se transmite cumpărătorului la momentul înscrierii în cartea funciară a acestuia.

Cumpărătorul se obligă să achite toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, să înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară și costurile notariale.

V. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Subscrisul vânzător declară că nu există nici o piedică pentru vânzare întrucât imobilul ce se vinde este în domeniul privat al municipiului Timișoara, se află în circuitul civil, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu este inalienabil, nici insesizabil, nu este în litigiu, nu este revendicat, nu are sarcini și nici interdicții, nu este constituit vreun drept real în favoarea altor persoane, nu a fost promis spre vânzare nici unei alte persoane fizice sau juridice, este în stăpânirea sa continuă și legală de la data dobândirii, potrivit încheierii de carte funciară nr.

Vânzătorul declară că imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de cartea funciară pentru informare la cererea nr. ................. din data de ..........................., eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

Subscrisul vânzător garantez pe cumpărător contra evicțiunii și a viciilor imobilului conform prevederilor art. 1695 și art. 1707 din Noul Cod Civil. A fost îndeplinită de către cumpărători obligația de verificare a stării în care se află bunul imobil pentru a descoperi viciile aparente, pe care vânzătorul are obligația să le remedieze de îndată, precum și eventualele vicii ascunse.

Subsemnatul cumpărător precizez că sunt căsătorit, sub regimul comunității legale și în consecință imobilul dobândit în condițiile prezentului contract va fi stăpânit ca bun comun în devălmășie și consimt la înscrierea ca atare în cartea funciară.

Subsemnatul cumpărător declar că am luat la cunoștință de situația de drept și de fapt a bunului imobil ca fiind cea arătată de vânzător și nu am descoperit vicii aparente pe care vânzătorul are obligația să le remedieze de îndată.

Subsemnatul cumpărător cumpăr în condițiile stabilite prin acest contract imobilul descris mai sus, pe care l-am inspectat, am luat la cunoștință că acesta este liber de sarcini și că este în proprietatea vânzătorului de mai sus și am cunoștință de situația de drept și de fapt a imobilului.

Subsemnata parte declar că nu mă aflu în vreuna din situațiile de incapacitate de a vinde sau cumpăra, prevăzute în art.1654 și 1655 din Noul Cod Civil.

Eu, partea contractantă, mă oblig să fac înregistrările în evidențele fiscale în termenul cerut de lege, la autoritățile financiar-fiscale competente.

Eu, partea prezentului contract, declar că am luat la cunoștință prevederile Codului fiscal, potrivit cărora orice persoană care dobândește sau înstrăinează un imobil are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 30(treizeci) de zile de la data dobândirii sau înstrăinării.

V. CHELTUIELI

Cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract sunt suportate de cumpărător, în sarcina căruia se află și cheltuielile de înscriere în cartea funciară.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract prin care se transmite un drept real imobiliar se va înscrie în cartea funciară prin grija notarului public, conform art.54 din Legea nr.7/1996.

Subsemnata parte declar că înainte de semnarea actului, am citit personal și am înțeles cuprinsul acestuia constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de comun acord, drept pentru care semnez mai jos, fiind de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii nr.677/2001.

Prezentul contract este încheiat în () exemplare originale, câte 1 (unul) pentru fiecare parte.

VÂNZĂTOR,                               CUMPĂRĂTOR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Reprezentat prin Primar

NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST,

PT. ȘEF SERVICIU JURIDIC,

CONSILIER JURIDIC,

AVIZAT C.F.P.