Hotărârea nr. 55/2020

55/07.02.2020 Privind obligativitatea prezentarii meniului, minim bilingv în unităţile de alimentaţie publica din Municipiul Timisoara
Hotararea Consiliului Local 55/07.02.2020
Privind obligativitatea prezentarii meniului, minim bilingv în unităţile de alimentaţie publica din Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-3047/07.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3047/07.02.2020 al Biroului Autorizare Activităţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-3047/07.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie,buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, actualizată;
Având în vedere Anexa 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2011 privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Tinând cont de faptul că turismul reprezintă un domeniu prioritar al economiei naţionale;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul Moşiu Simion - consilier local şi Procesul verbal al şedinţei din data de 07.02.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) si (3) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă instituirea obligativităţii ca reprezentanţii unităţilor de alimentaţie publică din zona centrală turistică a Municipiului Timişoara să pună la dispoziţia consumatorilor lista de meniu, minim în limba română şi în limba engleză, până în data de 01.05.2020.

Art. 2: Unităţile de alimentaţie publică situate în afara zonei centrale turistice a Municipiului Timişoara se vor conforma prevederilor art.1 până în data 01.10.2020.

Art. 3: Zona turistică centrală este reprezentată de unităţile de alimentaţie publică situate în Piaţa Victoriei şi străzile adiacente, precum şi Piaţa Unirii si străzile adiacente, după cum se evidenţiază în Anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4: Nerespectarea prevederilor cuprinse în art. 1 şi art. 2 ale prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 200 şi 400 lei.

Art. 5: Contraventia prevazuta la art. 4 se constata si se aplica de catre agentii Directiei Politiei Locale, amenzile facandu-se venit la bugetul local al Municipiului Timisoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Autorizare Activităţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Poliţiei Locale.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE

SC2020-3047/07.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind obligativitatea prezentării meniului bilingv în unitățile de alimentație publică din Municipiul Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare privind obligativitatea prezentării meniului bilingv in unitatile de alimentatie publica din Municipiul Timișoara nr. SC2020-3047/07.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara si proiectul de hotarare privind obligativitatea prezentarii meniului bilingv in unitatile de alimentatie publica din Municipiul Timișoara, facem urmatoarele precizari:

Titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021 va propulsa economia Municipiului Timișoara si va aduce profituri șubștantiale mediului local de afaceri. Programul cultural cu o puternica dimenșiune europeana va favoriza și va atrage participarea unui numar mare de vizitatori din tara și din Europa. Programul va avea un impact de durata și o contributie la dezvoltarea pe termen lung a orașului.

Incursunile in urbea de pe malul Begai vor include si vizitarea unor puncte de atractie turistica, precum și deguștarea unor produșe gaștronomice traditionale de catre turiștii din Europa și din alte tari, care presupune intelegerea de catre acestia a meniurilor puse la dispozitie de catre reprezentantii unitatilor de alimentatie publica.

In concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara proiectul privind obligativitatea prezentarii meniului bilingv in unitatile de alimentatie publica din Municipiul Timisoara.

ȘEF B.A.A.C,

ILIE COSMIN PETROVICI

ÎNTOCMIT,

Dorina Cernescu Elena Trifu


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind obligativitatea prezentării meniului bilingv in unitatile de alimentație publica din Municipiul Timișoara

  • 1. Descrierea situației actuale:

In Municipiul Timisoara s-a remarcat faptul ca in unele unitati de alimentatie publica lista meniurilor este prezentata doar in limba romana, lucru care pune in dificultate intelegerea acestei liste de catre turistii care viziteaza orasul.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Documentația a fost realizată în vederea instituirii obligativitatii ca reprezentantii unitatilor de alimentatie publica, sa prezinte lista de meniuri in limba romana si cel putin in limba engleza.

Acest lucru se va realiza etapizat: in prima parte a anului va cuprinde zona turistica centrala Piata Victoriei, strazile adiacente si Piata Unirii, cu termen limita 01.05.2020, iar in a doua parte a anului se va realiza si de catre reprezentantii unitatilor de alimentatie publica din afara zonei centrale turistice cu termen limita 01.10.2020. Zona turistica centrala este reprezentata de unitatile de alimentatie publica situate in Piata Victoriei si strazile adiacente, precum si Piata Unirii si strazile adiacente.

  • 3. Alte informații:

Nerespectarea instituirii meniului bilingv in unitatile de alimentatie publica se considera contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 200 si 400 lei.

  • 4. Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună instituirea obligativitatii impunerii ca reprezentantii unitatilor de alimentatie publica sa prezinte consumatorilor lista de meniu in limba romana si cel putin in limba engleza.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


ADMINISTRATOR PUBLIC

ROBERT KRISTOF

SEF BIROU AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE

ILIE COSMIN PETROVICI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                           

MUNICIPIUL TIMISOARA

BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE

SC2020-3047/07.02.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind  obligativitatea prezentării meniului bilingv în unitățile de alimentație publică din Municipiul Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare privind obligativitatea prezentarii meniului bilingv in unitatile de alimentatie publica din Municipiul Timisoara nr. SC2020-3047/07.02.2020 al Primarului Municipiului Timisoara si proiectul de hotarare privind obligativitatea prezentarii meniului bilingv in unitatile de alimentatie publica din Municipiul Timisoara, facem urmatoarele precizari:

Titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021 va propulsa economia Municipiului Timisoara si va aduce profituri substantiale mediului local de afaceri. Programul cultural cu o puternica dimensiune europeana va favoriza si va atrage participarea unui numar mare de vizitatori din tara si din Europa. Programul va avea un impact de durata si o contributie la dezvoltarea pe termen lung a orasului.

Incursunile in urbea de pe malul Begai vor include si vizitarea unor puncte de atractie turistica, precum si degustarea unor produse gastronomice traditionale de catre turistii din Europa si din alte tari, care presupune intelegerea de catre acestia a meniurilor puse la dispozitie de catre reprezentantii unitatilor de alimentatie publica.

In concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara proiectul privind obligativitatea prezentarii meniului bilingv in unitatile de alimentatie publica din Municipiul Timisoara.

                                                                                                       

  ŞEF  B.A.A.C,

 ILIE COSMIN PETROVICI

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ÎNTOCMIT,

                                                                                       Dorina Cernescu

                                                                                       Elena Trifu

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

SC2020 -...... / 05.02.2020

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind obligativitatea prezentarii meniului bilingv in unitatile de alimentatie publica din Municipiul Timisoara

1. Descrierea situaţiei actuale:

            In Municipiul Timisoara s-a remarcat faptul  ca in unele  unitati de alimentatie publica lista meniurilor este prezentata doar in limba romana, lucru care pune in dificultate intelegerea acestei liste de catre turistii care viziteaza orasul.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

            Documentația a fost realizată în vederea instituirii obligativitatii ca reprezentantii unitatilor de alimentatie publica, sa prezinte lista de meniuri in limba romana si cel putin in limba engleza.

  Acest lucru se va realiza etapizat: in prima parte a anului va cuprinde zona turistica centrala Piata Victoriei, strazile adiacente si Piata Unirii, cu termen limita 01.05.2020, iar in a doua parte a anului se va realiza si de catre reprezentantii  unitatilor de alimentatie publica din afara zonei centrale turistice cu termen limita 01.10.2020. Zona turistica centrala este reprezentata de unitatile de alimentatie publica situate in Piata Victoriei si strazile adiacente, precum si Piata Unirii si strazile adiacente.

3. Alte informații:

Nerespectarea instituirii meniului bilingv in unitatile de alimentatie publica se considera contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 200 si 400 lei.

4. Concluzii:

            Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună instituirea obligativitatii impunerii ca reprezentantii unitatilor de alimentatie publica sa prezinte consumatorilor lista de meniu in limba romana si cel putin in limba engleza.

 

 

 

                 PRIMAR                                                                            ADMINISTRATOR PUBLIC

              NICOLAE ROBU                                                                             ROBERT KRISTOF

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                          SEF BIROU AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE

                                                                                                                    ILIE COSMIN PETROVICI

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Cod FO53-03,Ver.2