Hotărârea nr. 54/2020

54/07.02.2020 privind declararea imobilului -Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local şi înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 54/07.02.2020
privind declararea imobilului -Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local şi înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 2706/04.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 2706/04.02.2020 al Serviciului Şcoli Spitale Baze Sportive-din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020 - 2706/04.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere extrasul de Carte funciară nr.CF nr. 444738 Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 292 alin 1), 3), 5) şi 6) şi art. 287 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin.(1) şi alin.(3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă declararea imobilului - Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 din bun de interes public naţional în bun de interes public local care va fi utlizat pentru desfăşurarea învăţământului primar şi gimnazial al Şcolii gimnaziale nr 19. Lucrările de reabilitare a construcţiei se vor efectua de către Municipiul Timişoara.
Art. 2: Se aprobă înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru:
- trecerea imobilului Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- retragerea dreptului de administrare al Ministerului Educaţiei Naţionale şi a dreptului de folosinţă al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi al Casei Corpului Didactic asupra imobilului Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738;
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, Direcţia Economică - Biroul Evidenţă Patrimoniu, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice - Biroul Evidenţă Patrimoniu;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Ministerului Educaţiei Naţionale;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ANEXA la HCL nr. .........


DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului


care se transmite din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Nr Crt.

Adresa unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Date referitoare la imobil

1.

Judetul Timis Municipiul Timisoara Calea Aradului nr. 56

Statul Romîn și din administrarea Ministerului Educației Naționale

Municipiul Timisoara în Administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Imobil înscris în CF nr. nr. 444738 Timișoara compus din:

- Corp A regim de înălțime: S tehnic parțial + P + 2E, Sconstruită la sol = 1.031 mp cu nr. cad 444738- C1

-Teren construit și neconstruit în suprafață totală de 4314 mp, cu nr. cad 444738

SEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE BAZE SPOPRTIVE

CONSILIER,

Ioana Ciucur


Anca Lăudatu


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

NR.SC2020 - 2706/04.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declararea imobilului Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu nr. SC2020 -2706/04.02.2020, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind declararea imobilului Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Facem următoarele precizări:

Potrivit art. 292 alin 1), 3), 5) și 6) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a Guvernului;

Cererea se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se face doar în situația în care bunul se află situat pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale care solicită trecerea, cu excepția cazului în care prin lege nu se specifică altfel și bunul este declarat de interes public local.

Hotărârea de guvern este inițiată de guvern, prin ministerele de resort sau prin organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea guvernului sau a ministerelor de resort, după caz, pentru bunurile aparținând domeniului public al statului potrivit prevederilor art 287 lit a) din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ.

Imobilul situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr.56, în care a funcționat Liceul Tehnologic Agricol “Petru Botiș”, compus din clădire școala în regim de înălțime S.teh parțial +P+2E, sală de sport, atelier+spălătorie+ centrală termică , ateliere, cantină , post trafo , cămin P+3E, cămin P+3E și teren construit și neconstruit în suprafață de 32503, 00 mp a trecut în domeniul public al Municipiului Timișoara în conformitate cu art.166 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995, modificat în baza art.1 din O.U.G nr.30/14.04.2000 și a fost preluat prin Protocolul predare-preluare nr. SC2000-001481/01.02.2001 încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Primaria Municipiului.

Conform art.112 alin.2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, "Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale".

Începând cu anul școlar 2015-2016 acest imobil a rămas disponibil în urma fuziunii prin absorție a Colegiului de Silvicultura „Casa Verde” cu Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș”. Activitatea unității școlare rezultate Colegiul de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde”, desfășurându-se în locația din Aleea Pădurea Verde nr.5.

La solicitarea Ministerului Educației Naționale prin HCLM nr. 329/31.07.2015 s-a aprobat:

  • - schimbarea destinației imobilului ce aparține Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botiș”, constând Corp A -clădire școala Sthparțial+P+2E și a terenului aferent în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara str.Calea Aradului nr.56, înscris în CF nr. 404344 Timișoara provenit din CF vechi nr.18232, cu top nr. 23490/2, proprietatea publică a Municipiului Timișoara, cu destinația de unitatea de învățământ preuniversitar de stat, a Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botiș”, în care și-a desfășurat activitatea unitatea de învățământ în spațiu pentru desfășurarea activității Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic;

  • - trecerea imobilului - Corp clădire școală în regim Stehparțial+P+2E și teren în suprafață de 4314 mp, înscrise în CF nr 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 au trecut din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru desfășurarea activității Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic.

Dezmembrarea terenului aferent clădiri școală în regim regim Stehparțial+P+2E a fost întocmită prin grija Inspectoratului Școlar Județean Timiș, și a fost intabulată în cartea funciară, după care imobilul a fost predat cu Procesul Verbal de predare - primire încheiat la data de 10.08.2017.

Terenul construit și neconstruit în suprafață de 28.189,00 mp cu clădirile; sala de sport, spalatorie+ateliere, cantina S+P, post trafo P, cămin cu P+3E și cămin cu P+3E, înscrise în CF nr. 444739 Timișoara au rămas în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Colegiului de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde”.

Până în prezent imobilul nu a fost ocupat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și de Casa Corpului Didactic și nu au fost realizate lucrări de refuncționalizare în vederea desfășurării activitățiilor specifice, clădirea aflându-se în stare avansată de degradare.

Pe raza Municipiului Timișoara funcționează 95 de unități de învățământ preuniversitare de stat.

Zona de nord a orașului este deficitară în ceea ce privește infrastructura necesară desfășurării procesului de învățământ primar și gimnazial, fapt pentru care unele unități de învățâmânt își desfășoară procesul de învâțământ în două schimburi.

În acest caz se află Școala Gimnazială nr. 19, care are un efectiv de 1216 elevi împărțiți în 39 de clase, din care:

  • - Învățământ primar inclusiv clasele pregătitoare -717 elevi împărțiți în 29 de clase;

  • - Învățământ gimnazial - 499 de elevi împărțiti în 19 clase din care 4 clasele de a VI-a cu 113 de elevi și 5 clase de a VII-a cu 123 de elevi își desfășoară activitatea de după-amiază.

Având în vedere că până la această dată Clădirea școală, situată în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, aflată în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației Naționale, nu a fost ocupată Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic și nu au fost luate măsuri de conservare/refuncționalizare a construcției;

Ținând cont că Școala Gimnazială nr. 19 se confruntă cu o lipsă de spații pentru desfășurarea procesului de învățământ într-un singur schimb propunem;

  • - declararea, imobilului - Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 din bun de interes public național în bun de interes public local care va fi utlizat pentru desfășurarea învățământului primar și gimnazial al Școli gimnaziale nr 19. Lucrările de reabilitare a construcției se vor efectua de către Municipiul Timișoara.

  • - trecerea imobilului- clădirea școală în regim S+P+2E și terenul în suprafață de 4314 mp , -trecerea imobilului Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738, din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

- retragerea dreptului de administrare al Ministerului Educației Naționale și a dreptului de folosință al Inspectoratului Școlar Județean Timiș și al Casei Corpului Didactic asupra imobilului - Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind declararea imobilului Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU,

CONSILIER,

Ciucur Ioana


Anca Lăudatu