Hotărârea nr. 54/2020

54/07.02.2020 privind declararea imobilului -Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local şi înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 54/07.02.2020
privind declararea imobilului -Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local şi înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 2706/04.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 2706/04.02.2020 al Serviciului Şcoli Spitale Baze Sportive-din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020 - 2706/04.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere extrasul de Carte funciară nr.CF nr. 444738 Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 292 alin 1), 3), 5) şi 6) şi art. 287 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin.(1) şi alin.(3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă declararea imobilului - Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 din bun de interes public naţional în bun de interes public local care va fi utlizat pentru desfăşurarea învăţământului primar şi gimnazial al Şcolii gimnaziale nr 19. Lucrările de reabilitare a construcţiei se vor efectua de către Municipiul Timişoara.
Art. 2: Se aprobă înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru:
- trecerea imobilului Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- retragerea dreptului de administrare al Ministerului Educaţiei Naţionale şi a dreptului de folosinţă al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi al Casei Corpului Didactic asupra imobilului Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738;
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, Direcţia Economică - Biroul Evidenţă Patrimoniu, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice - Biroul Evidenţă Patrimoniu;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Ministerului Educaţiei Naţionale;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ANEXA la HCL nr. .........


DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului


care se transmite din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Nr Crt.

Adresa unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Date referitoare la imobil

1.

Judetul Timis Municipiul Timisoara Calea Aradului nr. 56

Statul Romîn și din administrarea Ministerului Educației Naționale

Municipiul Timisoara în Administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Imobil înscris în CF nr. nr. 444738 Timișoara compus din:

- Corp A regim de înălțime: S tehnic parțial + P + 2E, Sconstruită la sol = 1.031 mp cu nr. cad 444738- C1

-Teren construit și neconstruit în suprafață totală de 4314 mp, cu nr. cad 444738

SEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE BAZE SPOPRTIVE

CONSILIER,

Ioana Ciucur


Anca Lăudatu


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

NR.SC2020 - 2706/04.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declararea imobilului Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu nr. SC2020 -2706/04.02.2020, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind declararea imobilului Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Facem următoarele precizări:

Potrivit art. 292 alin 1), 3), 5) și 6) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a Guvernului;

Cererea se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se face doar în situația în care bunul se află situat pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale care solicită trecerea, cu excepția cazului în care prin lege nu se specifică altfel și bunul este declarat de interes public local.

Hotărârea de guvern este inițiată de guvern, prin ministerele de resort sau prin organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea guvernului sau a ministerelor de resort, după caz, pentru bunurile aparținând domeniului public al statului potrivit prevederilor art 287 lit a) din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ.

Imobilul situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr.56, în care a funcționat Liceul Tehnologic Agricol “Petru Botiș”, compus din clădire școala în regim de înălțime S.teh parțial +P+2E, sală de sport, atelier+spălătorie+ centrală termică , ateliere, cantină , post trafo , cămin P+3E, cămin P+3E și teren construit și neconstruit în suprafață de 32503, 00 mp a trecut în domeniul public al Municipiului Timișoara în conformitate cu art.166 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995, modificat în baza art.1 din O.U.G nr.30/14.04.2000 și a fost preluat prin Protocolul predare-preluare nr. SC2000-001481/01.02.2001 încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Primaria Municipiului.

Conform art.112 alin.2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, "Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale".

Începând cu anul școlar 2015-2016 acest imobil a rămas disponibil în urma fuziunii prin absorție a Colegiului de Silvicultura „Casa Verde” cu Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș”. Activitatea unității școlare rezultate Colegiul de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde”, desfășurându-se în locația din Aleea Pădurea Verde nr.5.

La solicitarea Ministerului Educației Naționale prin HCLM nr. 329/31.07.2015 s-a aprobat:

  • - schimbarea destinației imobilului ce aparține Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botiș”, constând Corp A -clădire școala Sthparțial+P+2E și a terenului aferent în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara str.Calea Aradului nr.56, înscris în CF nr. 404344 Timișoara provenit din CF vechi nr.18232, cu top nr. 23490/2, proprietatea publică a Municipiului Timișoara, cu destinația de unitatea de învățământ preuniversitar de stat, a Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botiș”, în care și-a desfășurat activitatea unitatea de învățământ în spațiu pentru desfășurarea activității Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic;

  • - trecerea imobilului - Corp clădire școală în regim Stehparțial+P+2E și teren în suprafață de 4314 mp, înscrise în CF nr 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 au trecut din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru desfășurarea activității Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic.

Dezmembrarea terenului aferent clădiri școală în regim regim Stehparțial+P+2E a fost întocmită prin grija Inspectoratului Școlar Județean Timiș, și a fost intabulată în cartea funciară, după care imobilul a fost predat cu Procesul Verbal de predare - primire încheiat la data de 10.08.2017.

Terenul construit și neconstruit în suprafață de 28.189,00 mp cu clădirile; sala de sport, spalatorie+ateliere, cantina S+P, post trafo P, cămin cu P+3E și cămin cu P+3E, înscrise în CF nr. 444739 Timișoara au rămas în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Colegiului de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde”.

Până în prezent imobilul nu a fost ocupat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și de Casa Corpului Didactic și nu au fost realizate lucrări de refuncționalizare în vederea desfășurării activitățiilor specifice, clădirea aflându-se în stare avansată de degradare.

Pe raza Municipiului Timișoara funcționează 95 de unități de învățământ preuniversitare de stat.

Zona de nord a orașului este deficitară în ceea ce privește infrastructura necesară desfășurării procesului de învățământ primar și gimnazial, fapt pentru care unele unități de învățâmânt își desfășoară procesul de învâțământ în două schimburi.

În acest caz se află Școala Gimnazială nr. 19, care are un efectiv de 1216 elevi împărțiți în 39 de clase, din care:

  • - Învățământ primar inclusiv clasele pregătitoare -717 elevi împărțiți în 29 de clase;

  • - Învățământ gimnazial - 499 de elevi împărțiti în 19 clase din care 4 clasele de a VI-a cu 113 de elevi și 5 clase de a VII-a cu 123 de elevi își desfășoară activitatea de după-amiază.

Având în vedere că până la această dată Clădirea școală, situată în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, aflată în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației Naționale, nu a fost ocupată Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic și nu au fost luate măsuri de conservare/refuncționalizare a construcției;

Ținând cont că Școala Gimnazială nr. 19 se confruntă cu o lipsă de spații pentru desfășurarea procesului de învățământ într-un singur schimb propunem;

  • - declararea, imobilului - Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 din bun de interes public național în bun de interes public local care va fi utlizat pentru desfășurarea învățământului primar și gimnazial al Școli gimnaziale nr 19. Lucrările de reabilitare a construcției se vor efectua de către Municipiul Timișoara.

  • - trecerea imobilului- clădirea școală în regim S+P+2E și terenul în suprafață de 4314 mp , -trecerea imobilului Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738, din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

- retragerea dreptului de administrare al Ministerului Educației Naționale și a dreptului de folosință al Inspectoratului Școlar Județean Timiș și al Casei Corpului Didactic asupra imobilului - Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind declararea imobilului Corp A și teren în suprafață de 4314 mp, situat în Timișoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timișoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local și înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU,

CONSILIER,

Ciucur Ioana


Anca Lăudatu

                                                           `                                                                                                                     ANEXA la HCL nr. .........

 

                                                                                   DATELE DE IDENTIFICARE

 

  a imobilului   care se transmite din proprietatea publică   a Statului  Român  şi din administrarea  Ministerului Educaţiei Naţionale   domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local  al Municipiului Timişoara

 

 

Nr

Crt.

 Adresa unde este situat
imobilul care se transmite

Persoana juridica de la
care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite
imobilul

Date referitoare la imobil

1.

Judetul Timis
Municipiul Timisoara

 Calea Aradului nr. 56

  Statul Romîn şi din   administrarea Ministerului  Educaţiei Naţionale

 Municipiul Timisoara în Administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Imobil înscris  în CF nr. nr. 444738 Timişoara  compus din:

-          Corp A regim de înălţime: S tehnic parţial + P + 2E, Sconstruită la sol  = 1.031 mp  cu nr. cad 444738- C1

     -Teren construit şi neconstruit în suprafaţă totală de 4314 mp,  cu nr.  cad 444738

 

 

 

 

  

                SEF SERVICIU ŞCOLI SPITALE BAZE SPOPRTIVE                                                                                       CONSILIER,

                 Anca Lăudatu                                                                                                                                                          Ioana Ciucur

 

 

ROMÂNIA                                                                           

JUDETUL TIMIŞ                                                                 

MUNICIPIUL TIMISOARA

SERVICIUL ŞCOLI  SPITALE BAZE SPORTIVE                                           

                          NR.SC2020 – 2706/04.02.2020

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind declararea imobilului Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului  nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738  ca bun  de interes local şi înaintarea cãtre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotãrâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local  al Municipiului Timişoara

 

 

     Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu nr. SC2020 – 2706/04.02.2020, al  Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind declararea imobilului Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului  nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738  ca bun  de interes local şi înaintarea cãtre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotãrâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local  al Municipiului Timişoara.

 

Facem următoarele precizări:

      Potrivit art. 292 alin 1), 3), 5) şi 6) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ,  trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a Guvernului;

   Cererea  se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se face doar în situaţia în care bunul se află situat pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale care solicită trecerea, cu excepţia cazului în care prin lege nu se specifică altfel şi  bunul este declarat de interes public local.  

   Hotărârea de guvern este  iniţiată de guvern, prin ministerele de resort sau prin organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea guvernului sau a ministerelor de resort, după caz, pentru bunurile aparţinând domeniului public al statului potrivit prevederilor art 287 lit a) din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ.

    Imobilul situat în Timişoara, str. Calea Aradului nr.56, în care a funcţionat Liceul Tehnologic Agricol “Petru Botiş”, compus din clădire  şcoala în regim  de înălţime  S.teh parţial +P+2E, sală de sport, atelier+spălătorie+ centrală termică , ateliere, cantină , post trafo , cămin P+3E, cămin P+3E şi  teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 32503, 00 mp  a trecut în domeniul public al Municipiului Timişoara în conformitate cu art.166 alin.4 din Legea Învăţământului nr.84/1995, modificat în baza art.1 din O.U.G nr.30/14.04.2000 şi a fost preluat prin Protocolul predare-preluare nr. SC2000-001481/01.02.2001 încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria Municipiului.

Conform art.112 alin.2 din <LLNK 11995    84 11 211   0 32>Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, "Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale".

     Începând cu anul  şcolar 2015-2016 acest imobil a rămas disponibil  în urma fuziunii  prin absorţie a Colegiului de Silvicultura  „Casa Verde” cu Liceul Tehnologic Agricol  „Petru Botiş”. Activitatea unităţii şcolare rezultate Colegiul de Silvicultură şi Agricultură „Casa Verde”,  desfăşurându-se în locaţia din  Aleea Pădurea Verde nr.5.

   La solicitarea  Ministerului Educaţiei Naţionale prin  HCLM  nr.  329/31.07.2015 s-a aprobat:

     -  schimbarea destinaţiei imobilului ce aparţine Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botiş”,  constând Corp A -clădire şcoala Sthparţial+P+2E şi a terenului  aferent în suprafaţă de 4314 mp, situat în  Timişoara str.Calea Aradului nr.56, înscris în CF nr. 404344 Timişoara provenit din CF vechi nr.18232, cu top nr. 23490/2, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, cu destinaţia de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, a Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botiş”, în care şi-a desfăşurat activitatea unitatea de învăţământ  în spaţiu pentru desfăşurarea activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi a Casei Corpului Didactic;

   - trecerea  imobilului - Corp clădire şcoală  în regim Stehparţial+P+2E şi teren în suprafaţă de 4314 mp, înscrise în CF nr 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 au trecut din domeniul public al Municipiului Timişoara  în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru desfăşurarea activităţii  Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi a Casei Corpului Didactic.

      Dezmembrarea terenului aferent clădiri şcoală în regim regim Stehparţial+P+2E a fost întocmită prin grija Inspectoratului Şcolar  Judeţean Timiş,  şi a fost intabulată în cartea funciară, după care  imobilul a fost  predat  cu Procesul Verbal de predare  - primire  încheiat  la data  de 10.08.2017.

    Terenul construit şi neconstruit în suprafaţă de 28.189,00 mp cu clădirile; sala de sport,  spalatorie+ateliere, cantina S+P, post trafo P, cămin cu P+3E şi cămin cu P+3E, înscrise în CF nr. 444739 Timişoara au rămas în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Colegiului de Silvicultură şi Agricultură „Casa Verde”.

      Până  în prezent imobilul  nu a fost ocupat  de  Inspectoratul Şcolar  Judeţean Timiş şi  de Casa  Corpului Didactic şi nu au fost realizate lucrări de refuncţionalizare în vederea desfăşurării  activităţiilor specifice, clădirea  aflându-se  în stare avansată  de degradare.

       Pe raza Municipiului Timişoara  funcţionează  95 de unităţi de învăţământ preuniversitare de stat.

    Zona de nord a oraşului este deficitară în ceea ce priveşte  infrastructura  necesară desfăşurării procesului de învăţământ primar şi gimnazial, fapt pentru care unele unităţi de învăţâmânt îşi  desfăşoară  procesul de învâţământ  în două schimburi.

    În acest caz se află  Şcoala Gimnazială nr. 19, care are un efectiv de 1216 elevi împărţiţi în 39 de clase, din care:

-  Învăţământ primar inclusiv clasele pregătitoare  -717 elevi  împărţiţi în 29 de clase;

-  Învăţământ gimnazial - 499 de elevi împărţiti în 19 clase  din care  4 clasele  de a VI-a cu

113 de elevi şi  5 clase  de a VII-a  cu 123 de elevi îşi desfăşoară  activitatea  de după-amiază.

    Având în vedere că până la această dată  Clădirea şcoală, situată  în Timişoara, Calea Aradului  nr. 56, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei  Naţionale, nu a fost ocupată  Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi a Casei Corpului Didactic şi nu au fost luate măsuri de conservare/refuncţionalizare a construcţiei;

   Ţinând  cont  că Şcoala Gimnazială nr. 19  se confruntă cu o lipsă de spaţii  pentru desfăşurarea procesului  de învăţământ  într-un singur schimb propunem;

  - declararea, imobilului - Corp A  şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului  nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738   din bun  de interes public naţional  în  bun de interes public local  care  va fi utlizat  pentru desfăşurarea  învăţământului primar şi gimnazial al  Şcoli gimnaziale nr 19. Lucrările de reabilitare  a construcţiei  se vor efectua  de  către Municipiul Timişoara.

     -  trecerea imobilului- clădirea şcoală  în regim S+P+2E şi terenul în suprafaţă de 4314 mp , -  trecerea imobilului  Corp A  şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului  nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738,  din proprietatea publică  a Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local  al Municipiului Timişoara;

     -  retragerea  dreptului de  administrare al  Ministerului Educaţiei Naţionale  şi a dreptului de folosinţă  al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi al Casei Corpului Didactic asupra imobilului - Corp A  şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului  nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738.  

     Având în vedere   prevederile  legale expuse în prezentul raport, apreciem  că  proiectul  de hotărâre privind declararea imobilului Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului  nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738  ca bun  de interes local şi înaintarea cãtre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotãrâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local  al Municipiului Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

 

 

             ŞEF SERVICIU,                                                                  CONSILIER,

              Anca Lăudatu                                                                      Ciucur Ioana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cod.FO 53-01,Ver.1       

 

 

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.