Hotărârea nr. 52/2020

52/07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara "- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului
Hotararea Consiliului Local 52/07.02.2020
Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara "- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul NR.SC2020 - 3027/07.02.2020 de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate NR.SC2020 - 3027 din data de 07.02.2020 al SERVICIULUI ŞCOLI, SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.02.2020, anexa la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 3027 din data de 07.02.2020 al SERVICIULUI ŞCOLI, SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE;
Avand in vedere Adresa nr. 2398 / 31.01.2020 a A.D.R. Vest;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 20 alin (1) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), (2), lit.c) alin.7 lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) şi art. 139, alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art.4, alin (1) din Conventia privind terenul situat în Timişoara, str. Uranus nr.14, dupa cum urmeaza: "Art.4. (1) În ipoteza în care, din orice motive, proiectul de finanţare nu se înfăptuieşte sau cererea de finanţare nu este depusă şi aprobată până la data de 31.12.2023, precum şi în ipoteza în care edificiul prefigurat a se construi / construit nu mai păstrează afectaţiunea exclusivă de clădire pentru Liceul Waldorf Timişoara şi nu i se conferă / menţine Liceului Waldorf Timişoara dreptul de folosinţă gratuită asupra clădirii menţionate şi terenului aferent, prezenta convenţie este rezolvită de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, prevederile prezentului instrument juridic îşi încetează de drept efectele juridice şi părţile sunt repuse de drept în situaţia anterioară perfectării convenţiei, atât în privinţa folosinţei terenului în cauză, cât şi în privinţa drepturilor asupra studiului de fezabilitate şi a contribuţiei de 2% din valoarea finanţării ori a altor drepturi şi obligaţii.

Art. 2: Se aprobă Convenţia privind terenul situat în Timişoara, str. Uranus nr.14 cu modificarile prevazute la art 1, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea Convenţiei, Anexa la prezenta hotarare.

Art. 4: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 raman neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale si Baze Sportive şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generlă Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

La proiectul de hotarare

CONVENȚIE NR............../.............................

privind terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, și derularea unui proiect de finanțare

FUNDAȚIA RUDOLF STEINER, persoană juridică română, organizație non-profit, cu sediul în Timișoara, str. Salcâmilor nr. 30, jud. Timiș, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 02/12.03.1993 având cod fiscal 3979150, reprezentată legal de președinte Laura Baldini, numită în continuare “Fundația”, și

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, reprezentat prin Primar, cu sediul în Timișoara, Bv. C.D. Loga nr.1, denumit în continuare “Beneficiar”,

având în vedere dezideratul Fundației de edificare a unei clădiri cu destinația de **unitate de educație alternativă de tip Waldorf** pe terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, cu finalitatea asigurării fondurilor materiale necesare în cadrul unui proiect de finanțare cu fonduri U.E. intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”-POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10, cu observarea exigențelor de eligibilitate ale unui asemenea proiect de finanțare, care impun realizarea proiectului de către autoritatea publică locală și dreptul acesteia de proprietate publică fără sarcini asupra terenului pe care urmează a fi edificată construcția, părțile convin următoarele:

Art.1. În scopul realizării proiectului și al creării cadrului juridic necesar evocat în preambul, corelativ cu asumarea de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute la Art.2, prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr.283 / 22.05.2018 s-a aprobat dezlipirea unei parcele de 4.400 mp. din imobilul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, înscris în CF nr.404605 Timișoara, nr. cad. 404605, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr. 296 / 15.06.2018 a fost retras dreptul de folosință gratuită al Fundației asupra terenului astfel dezmembrat în vederea edificării pe aceasta a construcției menționate mai sus în cadrul proiectului de finanțare cu fonduri U.E. intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10.

Art.2. Părțile convin că ulterior implementării și finalizării proiectului amintit mai sus, Beneficiarul se obligă să mențină afectațiunea clădirii de unitate de educație numai pentru Liceul Waldorf Timișoara, cu obligația predării folosinței gratuite pe durata maximă prevăzută de lege, și anume 49 de ani, a clădirii și a terenului aferent către Liceul Waldorf Timișoara ulterior finalizării construcției prin proiectul de finanțare rubricat sau ulterior epuizării perioadei de monitorizare conform proiectului.

Art.3. Cu finalitatea realizării edificiului intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”-POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10, Fundația cedează cu titlu gratuit Beneficiarului Studiul de fezabilitate pentru finanțarea proiectului în cauză și donează suma de bani de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului. Plata efectivă a acestei sume de bani se va face atunci când proiectul este avizat favorabil și va trebui achitată de Beneficiar contribuția de 2% din valoarea finanțării.

Art.4. (1) În ipoteza în care, din orice motive, proiectul de finanțare nu se înfăptuiește sau cererea de finanțare nu este depusă și aprobată până la data de 31.12.2023, precum și în ipoteza în care edificiul prefigurat a se construi / construit nu mai păstrează afectațiunea exclusivă de clădire pentru Liceul Waldorf Timișoara și nu i se conferă / menține Liceului Waldorf Timișoara dreptul de folosință gratuită asupra clădirii menționate și terenului aferent, prezenta convenție este rezolvită de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței judecătorești, prevederile prezentului instrument juridic își încetează de drept efectele juridice și părțile sunt repuse

de drept în situația anterioară perfectării convenției, atât în privința folosinței terenului în cauză, cât și în privința drepturilor asupra studiului de fezabilitate și a contribuției de 2% din valoarea finanțării ori a altor drepturi și obligații.

(2) În situația în care devine ocurentă ipoteza de la paragraful precedent, Beneficiarul se obligă să adopte hotărârile de consiliu local care se impun și să îndeplinească orice alte proceduri administrative sau formalități necesare ori dezirabile pentru revenirea la situația anterioară.

Încheiată astăzi,............., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRIMĂRIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Fundația Rudolf Steiner,


PRIMAR Nicolae Robu

VICEPRIMAR Dan Diaconu

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICA Steliana Stanciu

DIRECTOR D.C.T.D.D

Mihai Boncea

SEF SERVICIU G.M.P.F.I.N.L Magdalena Nicoara

ȘEF SERVCIU ȘCOLI-SPITALE SI BAZE SPORTIVE Anca Lăudatu

SERVICIU JURIDIC

Cristina Bozan

Redactat:

Consilier

Marius Duma


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

NR.SC2020 - 3027/07.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Construcție si dotare Liceu Waldorf , Timișoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu nr. SC2020 - 3027/07.02.2020, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timișoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului.

Facem următoarele precizări:

Prin adresa nr. 2398 / 31.01.2020 ADR Vest ne comunica ca, urmare a noului plan financiar transmis spre aprobare Comisiei Europene, precum și a transmiterii Instructiunii nr. 135/23.01.2020 a Autoritătii de Management pentru POR cu privire la continuarea procesului de evaluare selectie și contractare pentru proiectele din lista de rezervă din cadrul unor apeluri aferente POR, ADR VEST a reluat procesul de evaluare pentru proiectul cu titlul: "CONSTRUCTIE SI DOTARE LICEU WALDORF TIMIOSARA", pentru solicitant UAT Municipiul Timișoara, cu nr. de înregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1.B/773/09.07.2018, cod SMIS 124711, cu mentionarea obligativitatii finalizarii implementarii proiectului pana in 31.12.2023.

In consecinta, este necesara modificarea art. 4, alin (1) din Conventia privind terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, și derularea unui proiect de finanțare in conformitate cu termenul solicitat prin adresa ADRE Vest, respectiv pana la data de 31.12.2023, avand urmatorul text: „Art.4. (1) În ipoteza în care, din orice motive, proiectul de finanțare nu se înfăptuiește sau cererea de finanțare nu este depusă și aprobată până la data de 31.12.2023, precum și în ipoteza în care edificiul prefigurat a se construi / construit nu mai păstrează afectațiunea exclusivă de clădire pentru Liceul Waldorf Timișoara și nu i se conferă / menține Liceului Waldorf Timișoara dreptul de folosință gratuită asupra clădirii menționate și terenului aferent, prezenta convenție este rezolvită de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței judecătorești, prevederile prezentului instrument juridic își încetează de drept efectele juridice și părțile sunt repuse de drept în situația anterioară perfectării convenției, atât în privința folosinței terenului în cauză, cât și în privința drepturilor asupra studiului de fezabilitate și a contribuției de 2% din valoarea finanțării ori a altor drepturi și obligații.

Investitia este necesară pentru asigurarea de spații suficiente desfășurării procesului educațional în condiții optime, în condițiile existenței unei cereri excendentare posibilităților de școlarizare ale Liceului Waldorf;

Obtinerea finantatii din alte surse decat cele ale bugetului local si realizarea investitiei vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul preșcolar, primar și gimnazial

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”-POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU,                               CONSILIER,

Anca Lăudatu                               Marius Duma

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timișoara ”-POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

 • 1.Descrierea situației actuale

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 s-a aprobat, la art.1, preluarea în proprietatea Municipiului Timișoara, cu titlu gratuit, si aprobarea documentației tehnico-economică “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10, în baza Avizului tehnic nr. 49/28.06.2018 al Comisiei Tehnico-Economică (CTE), iar la art. 2 că „Fundația Rudolf Steiner Timisoara își asumă suportarea cheltuielilor suplimentare la Studiul de Fezabilitate stabilite ca fiind necesare pe parcursul realizării obiectivului de investitii precum si cheltuielile neevidențiate în documentația tehnico - economică elaborată și transferată cu titlu gratuit Primăriei Municipiului Timișoara.”

Conform art. 3 Fundația cedează cu titlu gratuit beneficiarului, Studiul de fezabilitate pentru finanțarea proiectului în cauză și donează suma de bani de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului. Plata efectivă a acestei sume de bani se va face atunci când proiectul este avizat favorabil și va trebui achitată de Beneficiar contribuția de 2% din valoarea finanțării.

La Art.4 al Hotărârii de Consoliu Local este prevazut ca, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1, se va încheia o Convenție de predare-primire între Primăria Municipiul Timișoara și Fundatia Rudolf Steiner Timisoara, conform Anexei la hotărâre.

La Art.4. alin (1) a Anexei, modelul Conventiei, este stipulat ca ”În ipoteza în care, din orice motive, proiectul de finanțare nu se înfăptuiește sau cererea de finanțare nu este depusă și aprobată până la data de 31.12.2018, precum și în ipoteza în care edificiul prefigurat a se construi / construit nu mai păstrează afectațiunea exclusivă de clădire pentru Liceul Waldorf Timișoara și nu i se conferă / menține Liceului Waldorf Timișoara dreptul de folosință gratuită asupra clădirii menționate și terenului aferent, prezenta convenție este rezolvită de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței judecătorești, prevederile prezentului instrument juridic își încetează de drept efectele juridice și părțile sunt repuse de drept în situația anterioară perfectării convenției, atât în privința folosinței terenului în cauză, cât și în privința drepturilor asupra studiului de fezabilitate și a contribuției de 2% din valoarea finanțării ori a altor drepturi și obligații.”

Prin adresa nr. 2398 / 31.01.2020 ADR Vest ne comunica ca, urmare a noului plan financiar transmis spre aprobare Comisiei Europene, precum și a transmiterii Instructiunii nr. 135/23.01.2020 a Autoritătii de Management pentru POR cu privire la continuarea procesului de evaluare selectie și contractare pentru proiectele din lista de rezervă din cadrul unor apeluri aferente POR, ADR VEST a reluat procesul de evaluare pentru proiectul cu titlul: "CONSTRUCTIE SI DOTARE LICEU WALDORF TIMIOSARA", pentru solicitant UAT Municipiul Timișoara, cu nr. de înregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1.B/773/09.07.2018, cod SMIS 124711, cu menționarea obligativitatii finalizării implementării proiectului pana in 31.12.2023.

In consecinta, este necesara modificarea art. 4, alin (1) din Conventia privind terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, și derularea unui proiect de finanțare in conformitate cu termenul solicitat prin adresa ADRE Vest, respectiv pana la data de 31.12.2023, avand urmatorul text: „Art.4. (1) În ipoteza în care, din orice motive, proiectul de finanțare nu se înfăptuiește sau cererea de finanțare nu este depusă și aprobată până la data de 31.12.2023, precum și în ipoteza în care edificiul prefigurat a se construi / construit nu mai păstrează afectațiunea exclusivă de clădire pentru Liceul Waldorf Timișoara și nu i se conferă / menține Liceului Waldorf Timișoara dreptul de folosință gratuită asupra clădirii menționate și terenului aferent, prezenta convenție este rezolvită de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței judecătorești, prevederile prezentului instrument juridic își încetează de drept efectele juridice și părțile sunt repuse de drept în situația anterioară perfectării convenției, atât în privința folosinței terenului în cauză, cât și în privința drepturilor asupra studiului de fezabilitate și a contribuției de 2% din valoarea finanțării ori a altor drepturi și obligații.

Celelalte prevederi ale Hotararii de Consiliu Local raman neschimbate

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Investitia este necesară pentru asigurarea de spații suficiente desfășurării procesului educațional în condiții optime, în condițiile existenței unei cereri excendentare posibilităților de școlarizare ale Liceului Waldorf;

Obtinerea finantatii din alte surse decat cele ale bugetului local si realizarea investitiei vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul preșcolar, primar și gimnazial

 • 3. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 -privind preluarea cu titlu gratuit a documentației tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timișoara ”-POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

PRIMAR,                              VICEPRIMAR

Nicolae Robu                                      Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI, SPITALE ȘI BAZE SPORTIVE Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1

Digitally signed by Marius-Razvan SaftaDate: 2020.01.31 16:40:23 +02'00'Georgiana-Ozana


Digitally signed by Georgiana-Ozana Radac


Radac


Date: 2020.01.31 16:39:11 +02'00'


Program Operațional Regional

Apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Proiect: cod SMIS 124711 - CONSTRUCIEI DOTARE LICEU WALDORF TIMIOARA

Solicitarea de clarificare 1

Adresa ADR Vest nr. 2398/31.01.2020

Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a noului plan financiar transmis spre aprobare Comisiei Europene, precum și a transmiterii Instructiunii nr. 135/23.01.2020 a Autoritătii de Management pentru POR cu privire la continuarea procesului de evaluare selectie și contractare pentru proiectele din lista de rezervă din cadrul unor apeluri aferente POR, ADR VEST a reluat procesul de evaluare pentru proiectul cu titlul: "CONSTRUCIE I DOTARE LICEU WALDORF TIMIOARA", solicitant UAT Municipiul Timișoara, cu nr. de înregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1.B/773/09.07.2018, cod SMIS 124711 și vă rugăm să transmiteți următoarele clarificări necesare continuării procesului de evaluare a cererii de finanțare:

Evaluare

 • 1.         Se va încărca o Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului in care se va preciza:

 • -          acordul pentru includerea cererii de finantare în procesul de evaluare si selectie a proiectelor,

 • -          asumarea respectarii termenului maxim de implementare a activitatilor proiectului, respectiv finalizarea implementarii proiectului pana in 31.12.2023.

 • -           confirmarea numarului de beneficiari directi finali ai unitatii de infrastructura educationala care face obiectul prezentului proiect sau precizarea numarului actualizat.

 • 2.         Se vor încărca toate declarațiile pe propria răspundere, respectiv Declarația de eligibilitate, Declarația de angajament și Declarația privind eligibilitatea TVA actualizate, pentru reconfirmarea investiției propuse. Se va avea în vedere utilizarea denumirii actuale a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, respectiv Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

 • 3.         Se va încărca o Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care se va preciza dacă până la momentul actual al evaluării cererii de finanțare a fost întocmit Proiectul Tehnic si daca au fost sau nu demarate lucrările propuse în cadrul DALI/SF și în cazul in care au fost demarate lucrarile, se va preciza stadiul execuției acestora, respectiv dacă lucrarile au fost finalizate sau nu. Precizam că Ghidul specific prevede referitor la proiectele de investiții pentru care a fost demarată execuția de lucrări anexarea unui raport privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de șantier și de către constructor. Raportul respectiv va fi însoțit de devize generale detaliate ale lucrărilor executate și plătite, ale lucrărilor executate și neplătite și respectiv ale lucrărilor rămase de executat. (A se vedea Modelul - Conținutul cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiției anexat la Ghidul specific).

În corelare cu declarația solicitată mai sus, după caz, se vor realiza următoarele modificări/completari ale cererii de finanțare:

 • a)         In cazul in care Proiectul Tehnic a fost elaborat si receptionat, se vor incarca:

 • -           Autorizația de construire,

 • -           Proiectul Tehnic (PT),

 • -          Devizul general și devizele pe obiect actualizate conform PT,

 • b)         In cazul in care executia lucrarilor a fost demarata, se vor incarca:

 • -           Autorizația de construire,

 • -           Proiectul Tehnic (PT),

 • -          Contractul de lucrări semnat, inclusiv actele adiționale la acesta,

 • -           Raportul privind stadiul fizic al investiției asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de șantier și de către constructor

 • -          Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante)

 • -           Devizul general și devizele pe obiect actualizate conform ofertei câștigătoare.

 • -           Devizul general al lucrărilor executate și plătite, Devizul general al lucrărilor executate și neplătite și respectiv Devizul general al lucrărilor ce urmează a mai fi executate.

 • c)          se vor realiza actualizarile financiare la nivelul bugetului proiectului, precum și la nivelul Listei de echipamente, lucrări și servicii în corelare cu Devizul actualizat. În acest sens au fost deblocate secțiunile: Plan de achiziții, Buget - Activități și cheltuieli, Buget - Plan anual de cheltuieli, Buget - Amplasament, Buget - Câmp de intervenție, Buget - Formă de finanțare, Buget - Tip teritoriu, Buget - Activitate economică, Buget - Obiectiv tematic, Buget - Mecanisme aplicare teritorială, Buget - Natura Investitiei.

 • d)         se va transmite Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici corelată cu cea mai recentă documentație

(PT/Contract de lucrări încheiat)

 • e)         se va transmite Hotărârea de aprobare a proiectului - în cazul proiectelor de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată

 • f)          se va transmite Declarația de angajament avand actualizata valoarea contribuției solicitantului la cheltuielile eligibile.

 • 4.         Având în vedere prevederile art. 71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în baza Instrucțiunii aM POR nr. 112 din 08.03.2019, vă solicităm, dacă este cazul, actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează să fie efectuate (inclusiv din punct de vedere al indicelui de inflatie pentru materialele de constructii). Precizăm că actualizarea nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă și/sau valoarea totală a proiectelor și trebuie să ia în considerare exclusiv prevederile articolului mai sus menționat, legat de modificările aduse costurilor cu manopera. Solicitantul de finanțare se va asigura că actualizarea respectivă se realizează în limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile în cauză putându-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil. În cazul în care acest lucru nu este posibil, proiectul devine neeligibil. In acest sens, se vor actualiza si incarca urmatoarele documente:

"           Devizului general, Devizele pe obiecte si listele de cantități;

"           Bugetul proiectului corelat cu Devizul general actualizat, in acest sens fiind deblocate sectiunile: Plan de achiziții, Buget -

Activități și cheltuieli, Buget - Plan anual de cheltuieli, Buget - Amplasament, Buget - Câmp de intervenție, Buget - Formă de finanțare, Buget - Tip teritoriu, Buget - Activitate economică, Buget - Obiectiv tematic, Buget - Mecanisme aplicare teritorială, Buget - Natura Investitiei.

"           Lista de echipamente, lucrări și servicii corelata cu Devizul general actualizat;

"          HCL de aprobarea a indicatorilor tehnico-economici actualizati, emisă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

"           Declarația de angajament incluzând valoarea actualizată a contribuției solicitantului la cheltuielile eligibile.

Vă atenționăm că în actualizarea bugetului se va avea în vedere că, la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educațional, respectiv elevi încadrați în unitatea de infrastructură educațională subiect al cererii de finanțare, calculată la cursul Infoeuro din luna depunerii cererii de finantare. In cazul in care se depaseste aceasta paritate, diferenta se va incadra in categoria cheltuielilor neeligibile.

În cazul în care a fost deja atribuită execuția de lucrări, actualizarea în baza OUG 114 se va efectua doar în cazul în care aceasta nu a fost inclusă în contractul de lucrări atribuit, pentru a evita o dublare a finanțării acestor costuri.

 • 5.          Referitor la Formularul cererii de finanțare:

 • a)         În sectiunea Informații privind solicitantul se va completa adresa de e-mail a solicitantului. În acest sens a fost deblocată secțiunea Solicitant.

 • b)         Informațiile din secțiunea Structura grupului se vor elimina, întrucât nu fac obiectul prezentului apel de proiecte. În acest sens a fost deblocată secțiunea Solicitant.

 • c)         In sectiunile Responsabil de proiect și Persoana de contact, se va completa rubrica email. În acest sens a fost deblocată secțiunea Responsabil de proiect și Persoana de contact.

 • d)         În cadrul secțiunii Obiective proiect si Rezultate asteptate se va corela numarul de elevi care isi vor desfasura activitatea la finalul implementarii proiectului in cadrul unitatii de învățământ, avand in vedere la in cadrul sectiunii Obiective proiect se precizeaza un numar de 446 elevi, iar in cadrul sectiunii Rezultate asteptate 392 elevi.

În cadrul secțiunii Rezultate asteptate, se vor mentiona rezultatele asteptate ca urmare a realizării investitiei, în stransa corelare cu obiectivul general și obiectivele specifice, iar fiecarui obiectiv ii va corespunde un rezultat. Se va incarca tabelul aferent sectiunii Rezultate asteptate completat conform instructiunilor de completare precizate in ghidul specific. În acest sens au fost deblocate sectiunile Obiective proiect, Rezultate asteptate și Activitati previzionate.

 • e)          In cadrul sectiunii Indicatori prestabiliti se va elimina indicatorul Îngrijire a copiilor si educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiaza de sprijin, iar de la indicatorul Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiaza de sprijin - scolar se vor elimina informatiile de la coloanele Regiuni dezvoltate si Regiuni mai puțin dezvoltate. În acest sens a fost deblocată secțiunea Indicatori prestabiliti.

 • f)         În secțiunea Indicatori suplimentari de proiect se vor completa informațiile conform cerinței Anexa 1 Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare, respectiv:

La Indicatorii suplimentari de rezultat se va completa indicatorul Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, cuantificându-se numărul de fete și băieți, iar anul de referință va fi anul în care se propune atingerea valorii țintă.

La Indicatori suplimentari de realizare se va completa indicatorul Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructură educațională pentru învățământul general obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare). În acest sens a fost deblocată secțiunea Indicatori suplimentari proiect.

 • g)          Se va avea în vedere actualizarea sectiunilor Activitati previzionate și Plan de achizitii, în corelare cu stadiul actual al evaluarii proiectului. In acest sens au fost deblocate sectiunile Activitati previzionate, Plan de achizitii și Maturitatea proiectului. Se va avea în vedere ca în cadrul sectiunii Plan de achizitii se precizeaza valoarea contractului inclusiv TVA.

 • h)          In cadrul sectiunii Descrierea investitiei se vor completa caracteristicile constructive si dimensiunile cladirii care va fi edificata prin proiect in conformitate cu informațiile din studiul de fezabilitate.

 • i)          Formularul cererii de finantare se va actualiza estimând perioadele de realizare a activităților în corelare cu stadiul actual al evaluării proiectului. Se va avea în vedere ca perioada de implementare a activităților proiectului să nu depășească 31.12.2023. In acest sens au fost deblocate sectiunile: Rezultate asteptate, Indicatori prestabiliti si Indicatori suplimentari, Maturitatea proiectului, Activitati previzionate, Plan de achizitii, Buget - Plan anual de cheltuieli. Se va avea în vedere ca în cadrul sectiunii Plan de achizitii se precizeaza valoarea contractului inclusiv TVA. De asemenea, daca este cazul, durata estimată de execuție a obiectivului de investiții precizata in documentatia tehnico-economica se va corela / actualiza cu cele precizate in Formularul cererii de finantare, la sectiunea Activitati previzionate.

 • 6.          Referitor la situatile financiare ale solicitantului, avand in vedere ca situatiile financiare pot ramane cele atasate la depunerea cererii de finantare, se pot încărca situatiile financiare aferente anului 2018, in conditiile in care solicitantul considera ca acestea il pot ajuta sa obtina un punctaj mai bun la evaluarea tehnica si financiara. In cazul in care se ataseaza documentele financiare aferente anului 2018, se vor incarca toate documentele precizate mai jos:

"           Bilanțul contabil - aferent anului 2018

"          Contul de rezultat patrimonial - aferent anului 2018

"          Contul de execuție bugetară - aferent anului 2018 (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri și cheltuieli)

"          Indicatori de execuție bugetara anuali - (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 "pentru aprobarea

metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2A1) si ale art. 76A1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale") - aferenti anului 2018 ,

"          Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de îndatorare- aferenta anului 2018

"           Situația venituri pentru investiții (venituri proprii pentru investiții, venituri de capital sau amortizarea activelor fixe ale entității,

transferuri din bugetele centrale pentru investiții) - aferenta anului 2018

"          Alte documente care sa sustina informațiile suplimentare solicitate - (dacă este cazul).

 • 7.         Se va reincarca Nota privind incadrarea în standarde de cost, iar pentru costurile care nu se incadreaza în standardele de cost valabile la momentul elaborarii documentatiei tehnico-economice se vor atasa documente care justifica pretul estimat. Documentele justificative pentru elementele care nu se incadreaza în standardul de cost valabil la momentul elaborarii documentatiei tehnico-economice și pentru echipamentele și dotarile propuse prin proiect, se vor atasa, respectiv se vor scana în cadrul aceluiasi document care contine Nota privind incadrarea în standardele de cost.

 • 8.         Se va transmite avizul din partea Ministerului Educației Naționale privind necesitatea și oportunitatea proiectului sau se va


preciza stadiul obținerii acestuia.

 • 9.         Se va incarca Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului.

 • 10.        Având în vedere că Certificatul de urbanism nr. 2334/06.06.2018 are perioada de valabilitate expirata, se va transmite un Certificat de Urbanism valabil la momentul evaluării cererii de finanțare sau Autorizația de Construire însoțită de toate avizele.

În cazul emiterii unui Certificat de Urbanism nou se va transmite punctul de vedere al Agenției pentru Protecția Mediului referitor la menținerea valabilității Deciziei etapei de încadrare a proiectului sau se va transmite un nou act emis de Agenția pentru Protecția Mediului. De asemenea, se vor incarca toate avizele obținute până în prezent sau se va preciza stadiul obținerii acestora.

Deoarece in cadrul Certificatului de urbanism, la Regimul Tehnic se precizeaza POT propus max 5% din UTR 5, iar in cadrul planului de situatie realizat de proiectant parcela care face obiectul proiectului, identificata prin CF 446325, are POT propus este 52,34%, iar parcela totala de teren a Liceului Waldorf de 25.000mp are POT propus este de 17,83%, se va preciza care este suprafata UTR 5 si POT propus in urma realizarii constructiei prevazute prin proiect.

Se va transmite si o plansa in care sa fie evidentiatata suprafata si amplasamentul unitatii teritoriale de referință 5, precizata in cadrul Certificatului de Urbanism.

 • 11.        Referitor la documentele de proprietate, in cazul actualizării de la momentul depunerii, se va transmite un extras pentru CF 446325 Timișoara, eliberat cu maximum 30 de zile înaintea depunerii răspunsului la prezenta clarificare.

 • 12.        In ceea ce priveste institutia de invatamant Liceul Waldorf Timisoara:

 • -          Se va transmite statutul liceului Waldorf si se va preciza daca sistemul de invatamant alternativ Waldorf si respectiv institutia de invatamant Liceul Waldorf functioneaza in sistem de stat sau privat. Se vor incarca orice documente justificative in acest sens.

 • -          Se vor incarca orice acte doveditoare privind functionarea unitatii de invatamant, respectiv a structurii de nivel gimnazial din cadrul Liceului Waldorf.

 • 13.        Referitor la conventia incheiata intre Fundatia Rudolf Steiner si Municipiul Timisoara, anexa la HCL nr 345/06.07.2018, avand in vedere ca la art.4 se precizeaza ca aceasta conventie "este rezolvita de plin drept daca proiectul nu se infaptuieste sau cererea de finantare nu este depusa si aprobata pana la data de 31.12.2018" se va preciza daca aceasta a fost actualizata sau a fost incheiata o alta conventie. De asemenea se va clarifica daca au fost modificate drepturile solicitantului de finantare asupra terenului ce face obiectul proiectului.

 • 14.        Se va reincarca Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, corelata cu bugetul cererii de finantare actualizat conform celor solicitate în prezenta adresa. De asemenea, în cadrul acestei liste se vor preciza urmatoarele:

"          pe coloana Linie bugetară se vor insera suplimentar, categoriile și subcategoriile de cheltuieli bugetare din MySMIS, asa cum

sunt mentionate în ghidul specific și în instructiunile de completare ale formularului cererii de finantare,

"          se vor preciza costurile tuturor elementelor incluse în cererea de finantare (inclusiv valoarea comisioanelor, cotelor și taxelor)

astfel incat valoarea totala însumata din aceasta lista va trebui sa coincida cu valoarea fara TVA din devizul general și bugetul proiectului.

 • 15.        Daca este cazul, suplimentar fata de documentele incarcate deja în aplicatia MYSMIS, pentru stabilirea punctajului aferent următoarelor criterii de evaluare tehnică și financiară din grila de evaluare pentru cererile de finanțare ce vizează infrastructura educațională preuniversitară (anexă la Ghidul specific aferent apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, actualizat în baza Ordinului MDRAP nr. 3347/02.04.2018):

"          Capitolul 1. Demografie, Criteriul 1.1: Schimbări demografice, Subcriteriul 1.1.1 - Presiune Demografică (PD); se va transmite

numărul populației la nivel de UAT în vârstă de 6-14 ani (inclusiv) aferent intervalului de timp 2012 - 2019;

"           Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.1: Starea fizică, Subcriteriul 2.1.1. Capacitatea colii (ICS); se va

transmite numărul elevilor înscriși în fiecare școală gimnazială cu clasele I-VIII din cadrul UAT în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019 și numărul locurilor în fiecare dintre aceste unități de învățământ școlar;

"           Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.1: Starea fizică, Subcriteriul 2.1.2. Existența Facilităților; se va transmite

informații privind prezența/absența bibliotecii și laboratoarelor din dotarea fiecărei școli gimnaziale cu clasele I-VIII din cadrul UAT în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019; pentru școlile speciale se vor lua în considerare facilitățile pentru desfășurarea activităților specifice de tip

 • - terapie cognitivă - activități de expresie, activități socio-terapie- activități ludice, psihodiagnoză și consiliere, activități specifice de compensare: T.T.L., kinetoterapie etc.;

"           Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.1: Starea fizică, Subcriteriul 2.1.3. Caracterul Adecvat al Utilităților;

pentru fiecare unitate de învățământ școlar gimnazial se vor transmite informații cu privire la prezența/absența următoarelor condiții:

 • (a) școlile nu au autorizație sanitară

 • (b) școlile nu sunt conectate la o sursă de apă autorizată

 • (c) școlile nu au sistem de colectare a deșeurilor

 • (d) școlile nu au centrală termică, bazându-se în schimb doar pe sobe/șeminee

 • (e) școlile nu au grupuri sanitare interioare (doar exterioare)

 • (f) școlile nu sunt conectate la sistemul de canalizare sau nu au fosă septică

"          Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.2: Risc de părăsire timpurie a școlii, Subcriteriul 2.2.1. Adecvarea

Vârstei la Nivelul Clasei (AVC); se va transmite numărul elevilor care depășesc cu cel puțin 2 ani (4 ani în cazul învățământului special) vârsta corespunzătoare nivelului clasei în care sunt înscriși (aferente claselor 0-8) și numărul total al elevilor înscriși în ciclul primar și gimnazial din UAT în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019;

"           Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.2: Risc de părăsire timpurie a școlii, Subcriteriul 2.2.2. Rata de

Abandon colar (RA); se va transmite numărul elevilor din ciclul primar și gimnazial care nu apar la începutul anului școlar t+1 (20162017 și 2018-2019) la nivel de UAT și numărul elevilor înscriși în clasele 0-8 în anul școlar t (2015-2016 și 2018-2019) în școlile din UAT; "           Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.2: Risc de părăsire timpurie a școlii, Subcriteriul 2.2.3 - Rata de

Repetenție la Clasa a V-a (C5); se va transmite numărul total al elevilor înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019 la nivel de UAT și numărul elevilor înscriși în clasa a V-a care repetă clasa la nivel de UAT în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019;

"          Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.3: Performanțele elevilor, Subcriteriul 2.3.1. Rata de Absolvire (RA); se

va transmite numărul total al elevilor înscriși în clasa a IV-a la nivel de UAT în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019 și numărul elevilor din clasa a IV-a care au promovat la finalul clasei a IV-a din anul școlar 2016-2017 și 2018-2019 la nivel de UAT;

In condițiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate (după caz) în SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România), rugăm transmiterea informațiilor solicitate conform criteriilor enumerate mai sus, inclusiv documentul din care să rezulte sursa de date pentru demonstrarea informațiilor (adresă emitent, etc.).

Dacă este cazul, se pot utiliza și alte surse de date pentru demonstrarea informațiilor, cum ar fi corespondență, inclusiv electronică, de la

Ministerul Educației Naționale, Inspectorate colare, Institutul Național de Statistică, declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, etc. Pentru fiecare din criteriile enumerate se vor înainta documentele solicitate, iar aceste aspecte vor fi enumerate inclusiv în cadrul formularului cererii de finanțare, secțiunea Descrierea investiției (informația solicitata și sursa acesteia). In acest sens, a fost deblocată secțiunea Descrierea investiției.

 • 16. In cazul in care, la prezenta cerere de finantare au intervenit modificari sau este necesara modificarea/actualizarea acesteia, se vor încarca urmatoarele documente:

 • a)         un memoriu asumat de proiectant si reprezentantul legal al solicitantului in care se detaliaza clar si se justifica toate modificarile realizate la documentatia tehnico-economica fata de cea încarcata la depunerea cerereii de finantare. In cadrul acestui memoriu se vor preciza inclusiv modificarile realizate ca urmare a actualizarii devizului conform OUG 114/2018,

 • b)         Documentatia tehnico-economica modificata, daca este efectuată actualizarea,

 • c)         se vor actualiza toate documentele afectate de aceasta modificare: Bugetul proiectului din Formularul cererii de finantare, Declaratia de angajament, Lista cu dotari, echipamente, servicii si lucrari, Nota privind incadrarea in standardele de cost, Hotararea de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, etc, si dupa caz, avizele si acordurile actualizate/dovada ca avizele si acordurile initiale raman valabile, care au fost obtinute pana in acest moment.

 • d)         in sectiunile Descrierea investitiei sau Descrierea tehnica a proiectului se va asuma ca la elaborarea Proiectului tehnic se va avea in vedere corelarea acestuia cu situatia actuala. In acest sens au fost deblocate sectiunile: Descrierea investitiei, Descrierea tehnica a proiectului.

De asemenea, precizam ca in situatia in care pana in acest moment au fost deja realizate lucrari care nu sunt parte a contractului de lucrari atribuit in baza documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii propus prin cererea de finantare, fiind executate in baza altor forme de atribuire, chletuielile aferente vor fi incadrate in categoria cheltuielilor neeligibile sau vor fi eliminate din cererea de finantare.

Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Solicitant


Secțiunea a fost deblocată.

Atribute proiect


Complementaritate finantări ant.

Responsabil de proiect


Secțiunea a fost deblocată.

Persoană de contact

Secțiunea a fost deblocată.

Capacitate solicitant

Secțiunea a fost deblocată.

Localizare proiect

Obiective proiect


Secțiunea a fost deblocată.

Rezultate asteptate

Secțiunea a fost deblocată.

Context

Justificare

Secțiunea a fost deblocată.

Grup tintă

Secțiunea a fost deblocată.

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Secțiunea a fost deblocată.

Metodologie

Secțiunea a fost deblocată.

Descrierea investitiei

Secțiunea a fost deblocată.

Descriere tehnică a proiectului

Secțiunea a fost deblocată.

Maturitatea proiectului

Secțiunea a fost deblocată.

Rezumat revizuiri aplicatie

Indicatori prestabiliti

Secțiunea a fost deblocată.

Indicatori suplimentari proiect

Secțiunea a fost deblocată.

Plan de achizitii

Secțiunea a fost deblocată.

Resurse umane implicate

Secțiunea a fost deblocată.

Resurse materiale implicate

Secțiunea a fost deblocată.

Activităti previzionate

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Activităti si cheltuieli

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Plan anual de cheltuieli

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Amplasament

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Câmp de interventie

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Formă de finantare

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Tip teritoriu

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Activitate economică

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Obiectiv tematic

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Mecanisme aplic. terit.

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Natura investitiei

Secțiunea a fost deblocată.

Precizăm că răspunsul se va transmite exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS, doar după completarea integrală a tuturor secțiunilor din cadrul cererii de finanțare deblocate în vederea răspunsului la clarificări.

De asemenea, anexele solicitate prin adresa de clarificări, vor fi atașate o singura dată, la secțiunea Evaluare (având la inceputul denumirii fișierelor marcarea RCAE), iar în câmpurile Introducere și Concluzie se vor detalia și justifica toate modificările efectuate în conformitate cu clarificările solicitate.

Solicitantul se va asigura că toate anexele încărcate sunt denumite corespunzător, în conformitate cu clarificările solicitate și ușor de identificat.

Se vor avea în vedere prevederile Ghidului specific: "Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului."

Termenul de răspuns este 07.02.2020 (5 zile lucrătoare de la transmiterea prezentei adrese).

Vă atragem atenția că, în cazul în care nu ne furnizați clarificările solicitate în termenul de mai sus, ori clarificările transmise sunt incomplete, cererea de finanțare poate fi respinsă.

Persoana de contact din partea OIPOR ADR Vest este domnul Răzvan Safta, telefon/fax: 0256-491.981/491.923, e-mail: razvan.safta@adrvest.ro, evaluare@adrvest.ro.

Semnatura:

Safta Marius-Razvan

Digitally signed by Marius-Razvan SaftaDate: 2020.01.31 16:40:23 +02'00'Georgiana-Ozana


Digitally signed by Georgiana-Ozana Radac


Radac


Date: 2020.01.31 16:39:11 +02'00'


Program Operațional Regional

Apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Proiect: cod SMIS 124711 - CONSTRUCIEI DOTARE LICEU WALDORF TIMIOARA

Solicitarea de clarificare 1

Adresa ADR Vest nr. 2398/31.01.2020

Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a noului plan financiar transmis spre aprobare Comisiei Europene, precum și a transmiterii Instructiunii nr. 135/23.01.2020 a Autoritătii de Management pentru POR cu privire la continuarea procesului de evaluare selectie și contractare pentru proiectele din lista de rezervă din cadrul unor apeluri aferente POR, ADR VEST a reluat procesul de evaluare pentru proiectul cu titlul: "CONSTRUCIE I DOTARE LICEU WALDORF TIMIOARA", solicitant UAT Municipiul Timișoara, cu nr. de înregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1.B/773/09.07.2018, cod SMIS 124711 și vă rugăm să transmiteți următoarele clarificări necesare continuării procesului de evaluare a cererii de finanțare:

Evaluare

 • 1. Se va încărca o Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului in care se va preciza: -          acordul pentru includerea cererii de finantare în procesul de evaluare si selectie a proiectelor,

 • - asumarea respectarii termenului maxim de implementare a activitatilor proiectului, respectiv finalizarea implementarii

proiectului pana in 31.12.2023.

 • - confirmarea numarului de beneficiari directi finali ai unitatii de infrastructura educationala care face obiectul prezentului proiect

sau precizarea numarului actualizat.

 • 2. Se vor încărca toate declarațiile pe propria răspundere, respectiv Declarația de eligibilitate, Declarația de angajament și Declarația privind eligibilitatea TVA actualizate, pentru reconfirmarea investiției propuse. Se va avea în vedere utilizarea denumirii actuale a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, respectiv Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

 • 3. Se va încărca o Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care se va preciza dacă până la momentul actual al evaluării cererii de finanțare a fost întocmit Proiectul Tehnic si daca au fost sau nu demarate lucrările propuse în cadrul DALI/SF și în cazul in care au fost demarate lucrarile, se va preciza stadiul execuției acestora, respectiv dacă lucrarile au fost finalizate sau nu. Precizam că Ghidul specific prevede referitor la proiectele de investiții pentru care a fost demarată execuția de lucrări anexarea unui raport privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de șantier și de către constructor. Raportul respectiv va fi însoțit de devize generale detaliate ale lucrărilor executate și plătite, ale lucrărilor executate și neplătite și respectiv ale lucrărilor rămase de executat. (A se vedea Modelul - Conținutul cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiției anexat la Ghidul specific).

În corelare cu declarația solicitată mai sus, după caz, se vor realiza următoarele modificări/completari ale cererii de finanțare:

 • a) In cazul in care Proiectul Tehnic a fost elaborat si receptionat, se vor incarca:

 • - Autorizația de construire,

 • - Proiectul Tehnic (PT),

 • - Devizul general și devizele pe obiect actualizate conform PT,

 • b) In cazul in care executia lucrarilor a fost demarata, se vor incarca: -           Autorizația de construire,

 • - Proiectul Tehnic (PT),

 • - Contractul de lucrări semnat, inclusiv actele adiționale la acesta,

 • - Raportul privind stadiul fizic al investiției asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de șantier și

de către constructor

 • - Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante)

 • - Devizul general și devizele pe obiect actualizate conform ofertei câștigătoare.

 • - Devizul general al lucrărilor executate și plătite, Devizul general al lucrărilor executate și neplătite și respectiv Devizul general

al lucrărilor ce urmează a mai fi executate.

 • c) se vor realiza actualizarile financiare la nivelul bugetului proiectului, precum și la nivelul Listei de echipamente, lucrări și servicii în corelare cu Devizul actualizat. În acest sens au fost deblocate secțiunile: Plan de achiziții, Buget - Activități și cheltuieli, Buget - Plan anual de cheltuieli, Buget - Amplasament, Buget - Câmp de intervenție, Buget - Formă de finanțare, Buget - Tip teritoriu, Buget - Activitate economică, Buget - Obiectiv tematic, Buget - Mecanisme aplicare teritorială, Buget - Natura Investitiei.

 • d) se va transmite Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici corelată cu cea mai recentă documentație

(PT/Contract de lucrări încheiat)

 • e) se va transmite Hotărârea de aprobare a proiectului - în cazul proiectelor de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată

 • f) se va transmite Declarația de angajament avand actualizata valoarea contribuției solicitantului la cheltuielile eligibile.

4. Având în vedere prevederile art. 71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în baza Instrucțiunii aM POR nr. 112 din 08.03.2019, vă solicităm, dacă este cazul, actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează să fie efectuate (inclusiv din punct de vedere al indicelui de inflatie pentru materialele de constructii). Precizăm că actualizarea nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă și/sau valoarea totală a proiectelor și trebuie să ia în considerare exclusiv prevederile articolului mai sus menționat, legat de modificările aduse costurilor cu manopera. Solicitantul de finanțare se va asigura că actualizarea respectivă se realizează în limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile în cauză putându-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil. În cazul în care acest lucru nu este posibil, proiectul devine neeligibil. In acest sens, se vor actualiza si incarca urmatoarele documente:

 • " Devizului general, Devizele pe obiecte si listele de cantități;

 • " Bugetul proiectului corelat cu Devizul general actualizat, in acest sens fiind deblocate sectiunile: Plan de achiziții, Buget -

Activități și cheltuieli, Buget - Plan anual de cheltuieli, Buget - Amplasament, Buget - Câmp de intervenție, Buget - Formă de finanțare, Buget - Tip teritoriu, Buget - Activitate economică, Buget - Obiectiv tematic, Buget - Mecanisme aplicare teritorială, Buget - Natura Investitiei.

 • " Lista de echipamente, lucrări și servicii corelata cu Devizul general actualizat;

 • " HCL de aprobarea a indicatorilor tehnico-economici actualizati, emisă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • " Declarația de angajament incluzând valoarea actualizată a contribuției solicitantului la cheltuielile eligibile.

Vă atenționăm că în actualizarea bugetului se va avea în vedere că, la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educațional, respectiv elevi încadrați în unitatea de infrastructură educațională subiect al cererii de finanțare, calculată la cursul Infoeuro din luna depunerii cererii de finantare. In cazul in care se depaseste aceasta paritate, diferenta se va incadra in categoria cheltuielilor neeligibile.

În cazul în care a fost deja atribuită execuția de lucrări, actualizarea în baza OUG 114 se va efectua doar în cazul în care aceasta nu a fost inclusă în contractul de lucrări atribuit, pentru a evita o dublare a finanțării acestor costuri.

 • 5. Referitor la Formularul cererii de finanțare:

 • a) În sectiunea Informații privind solicitantul se va completa adresa de e-mail a solicitantului. În acest sens a fost deblocată secțiunea Solicitant.

 • b) Informațiile din secțiunea Structura grupului se vor elimina, întrucât nu fac obiectul prezentului apel de proiecte. În acest sens a fost deblocată secțiunea Solicitant.

 • c) In sectiunile Responsabil de proiect și Persoana de contact, se va completa rubrica email. În acest sens a fost deblocată secțiunea Responsabil de proiect și Persoana de contact.

 • d) În cadrul secțiunii Obiective proiect si Rezultate asteptate se va corela numarul de elevi care isi vor desfasura activitatea la finalul implementarii proiectului in cadrul unitatii de învățământ, avand in vedere la in cadrul sectiunii Obiective proiect se precizeaza un numar de 446 elevi, iar in cadrul sectiunii Rezultate asteptate 392 elevi.

În cadrul secțiunii Rezultate asteptate, se vor mentiona rezultatele asteptate ca urmare a realizării investitiei, în stransa corelare cu obiectivul general și obiectivele specifice, iar fiecarui obiectiv ii va corespunde un rezultat. Se va incarca tabelul aferent sectiunii Rezultate asteptate completat conform instructiunilor de completare precizate in ghidul specific. În acest sens au fost deblocate sectiunile Obiective proiect, Rezultate asteptate și Activitati previzionate.

 • e) In cadrul sectiunii Indicatori prestabiliti se va elimina indicatorul Îngrijire a copiilor si educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiaza de sprijin, iar de la indicatorul Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiaza de sprijin - scolar se vor elimina informatiile de la coloanele Regiuni dezvoltate si Regiuni mai puțin dezvoltate. În acest sens a fost deblocată secțiunea Indicatori prestabiliti.

 • f) În secțiunea Indicatori suplimentari de proiect se vor completa informațiile conform cerinței Anexa 1 Instrucțiuni de completare

a cererii de finanțare, respectiv:

La Indicatorii suplimentari de rezultat se va completa indicatorul Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, cuantificându-se numărul de fete și băieți, iar anul de referință va fi anul în care se propune atingerea valorii țintă.

La Indicatori suplimentari de realizare se va completa indicatorul Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructură educațională pentru învățământul general obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare).

În acest sens a fost deblocată secțiunea Indicatori suplimentari proiect.

 • g) Se va avea în vedere actualizarea sectiunilor Activitati previzionate și Plan de achizitii, în corelare cu stadiul actual al evaluarii proiectului. In acest sens au fost deblocate sectiunile Activitati previzionate, Plan de achizitii și Maturitatea proiectului. Se va avea în vedere ca în cadrul sectiunii Plan de achizitii se precizeaza valoarea contractului inclusiv TVA.

 • h) In cadrul sectiunii Descrierea investitiei se vor completa caracteristicile constructive si dimensiunile cladirii care va fi edificata prin proiect in conformitate cu informațiile din studiul de fezabilitate.

 • i) Formularul cererii de finantare se va actualiza estimând perioadele de realizare a activităților în corelare cu stadiul actual al

evaluării proiectului. Se va avea în vedere ca perioada de implementare a activităților proiectului să nu depășească 31.12.2023. In acest sens au fost deblocate sectiunile: Rezultate asteptate, Indicatori prestabiliti si Indicatori suplimentari, Maturitatea proiectului, Activitati previzionate, Plan de achizitii, Buget - Plan anual de cheltuieli. Se va avea în vedere ca în cadrul sectiunii Plan de achizitii se precizeaza valoarea contractului inclusiv TVA. De asemenea, daca este cazul, durata estimată de execuție a obiectivului de investiții precizata in documentatia tehnico-economica se va corela / actualiza cu cele precizate in Formularul cererii de finantare, la sectiunea Activitati previzionate.

 • 6. Referitor la situatile financiare ale solicitantului, avand in vedere ca situatiile financiare pot ramane cele atasate la depunerea cererii de finantare, se pot încărca situatiile financiare aferente anului 2018, in conditiile in care solicitantul considera ca acestea il pot ajuta sa obtina un punctaj mai bun la evaluarea tehnica si financiara. In cazul in care se ataseaza documentele financiare aferente anului 2018, se vor incarca toate documentele precizate mai jos:

 • " Bilanțul contabil - aferent anului 2018

 • " Contul de rezultat patrimonial - aferent anului 2018

 • " Contul de execuție bugetară - aferent anului 2018 (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri și cheltuieli)

 • " Indicatori de execuție bugetara anuali - (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 "pentru aprobarea

metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2A1) si ale art. 76A1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale") - aferenti anului 2018 ,

 • " Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de îndatorare- aferenta anului 2018

 • " Situația venituri pentru investiții (venituri proprii pentru investiții, venituri de capital sau amortizarea activelor fixe ale entității,

transferuri din bugetele centrale pentru investiții) - aferenta anului 2018

"          Alte documente care sa sustina informatiile suplimentare solicitate - (dacă este cazul).

 • 7. Se va reincarca Nota privind încadrarea în standarde de cost, iar pentru costurile care nu se incadreaza în standardele de cost

valabile la momentul elaborarii documentatiei tehnico-economice se vor atasa documente care justifica pretul estimat. Documentele justificative pentru elementele care nu se incadreaza în standardul de cost valabil la momentul elaborarii documentatiei tehnico-economice și pentru echipamentele și dotarile propuse prin proiect, se vor atasa, respectiv se vor scana în cadrul aceluiasi document care contine Nota privind incadrarea în standardele de cost.

 • 8. Se va transmite avizul din partea Ministerului Educației Naționale privind necesitatea și oportunitatea proiectului sau se va preciza stadiul obținerii acestuia.

 • 9. Se va incarca Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului.

 • 10. Având în vedere că Certificatul de urbanism nr. 2334/06.06.2018 are perioada de valabilitate expirata, se va transmite un Certificat de Urbanism valabil la momentul evaluării cererii de finanțare sau Autorizația de Construire însoțită de toate avizele.

În cazul emiterii unui Certificat de Urbanism nou se va transmite punctul de vedere al Agenției pentru Protecția Mediului referitor la menținerea valabilității Deciziei etapei de încadrare a proiectului sau se va transmite un nou act emis de Agenția pentru Protecția Mediului. De asemenea, se vor incarca toate avizele obținute până în prezent sau se va preciza stadiul obținerii acestora.

Deoarece in cadrul Certificatului de urbanism, la Regimul Tehnic se precizeaza POT propus max 5% din UTR 5, iar in cadrul planului de situatie realizat de proiectant parcela care face obiectul proiectului, identificata prin CF 446325, are POT propus este 52,34%, iar parcela totala de teren a Liceului Waldorf de 25.000mp are POT propus este de 17,83%, se va preciza care este suprafata UTR 5 si POT propus in urma realizarii constructiei prevazute prin proiect.

Se va transmite si o plansa in care sa fie evidentiatata suprafata si amplasamentul unitatii teritoriale de referință 5, precizata in cadrul Certificatului de Urbanism.

 • 11. Referitor la documentele de proprietate, in cazul actualizării de la momentul depunerii, se va transmite un extras pentru CF 446325 Timișoara, eliberat cu maximum 30 de zile înaintea depunerii răspunsului la prezenta clarificare.

 • 12. In ceea ce priveste institutia de invatamant Liceul Waldorf Timisoara:

 • - Se va transmite statutul liceului Waldorf si se va preciza daca sistemul de invatamant alternativ Waldorf si respectiv institutia

de invatamant Liceul Waldorf functioneaza in sistem de stat sau privat. Se vor incarca orice documente justificative in acest sens.

 • - Se vor incarca orice acte doveditoare privind functionarea unitatii de invatamant, respectiv a structurii de nivel gimnazial din

cadrul Liceului Waldorf.

 • 13. Referitor la conventia incheiata intre Fundatia Rudolf Steiner si Municipiul Timisoara, anexa la HCL nr 345/06.07.2018, avand in vedere ca la art.4 se precizeaza ca aceasta conventie "este rezolvita de plin drept daca proiectul nu se infaptuieste sau cererea de finantare nu este depusa si aprobata pana la data de 31.12.2018" se va preciza daca aceasta a fost actualizata sau a fost incheiata o alta conventie. De asemenea se va clarifica daca au fost modificate drepturile solicitantului de finantare asupra terenului ce face obiectul proiectului.

 • 14. Se va reincarca Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, corelata cu bugetul cererii de finantare actualizat conform celor solicitate în prezenta adresa. De asemenea, în cadrul acestei liste se vor preciza urmatoarele:

 • " pe coloana Linie bugetară se vor insera suplimentar, categoriile și subcategoriile de cheltuieli bugetare din MySMIS, asa cum

sunt mentionate în ghidul specific și în instructiunile de completare ale formularului cererii de finantare,

 • " se vor preciza costurile tuturor elementelor incluse în cererea de finantare (inclusiv valoarea comisioanelor, cotelor și taxelor)

astfel incat valoarea totala însumata din aceasta lista va trebui sa coincida cu valoarea fara TVA din devizul general și bugetul proiectului. 15. Daca este cazul, suplimentar fata de documentele incarcate deja în aplicatia MYSMIS, pentru stabilirea punctajului aferent următoarelor criterii de evaluare tehnică și financiară din grila de evaluare pentru cererile de finanțare ce vizează infrastructura educațională preuniversitară (anexă la Ghidul specific aferent apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, actualizat în baza Ordinului MDRAP nr. 3347/02.04.2018):

 • " Capitolul 1. Demografie, Criteriul 1.1: Schimbări demografice, Subcriteriul 1.1.1 - Presiune Demografică (PD); se va transmite

numărul populației la nivel de UAT în vârstă de 6-14 ani (inclusiv) aferent intervalului de timp 2012 - 2019;

 • " Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.1: Starea fizică, Subcriteriul 2.1.1. Capacitatea colii (ICS); se va

transmite numărul elevilor înscriși în fiecare școală gimnazială cu clasele I-VIII din cadrul UAT în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019 și numărul locurilor în fiecare dintre aceste unități de învățământ școlar;

 • " Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.1: Starea fizică, Subcriteriul 2.1.2. Existența Facilităților; se va transmite

informații privind prezența/absența bibliotecii și laboratoarelor din dotarea fiecărei școli gimnaziale cu clasele I-VIII din cadrul UAT în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019; pentru școlile speciale se vor lua în considerare facilitățile pentru desfășurarea activităților specifice de tip

 • - terapie cognitivă - activități de expresie, activități socio-terapie- activități ludice, psihodiagnoză și consiliere, activități specifice de compensare: T.T.L., kinetoterapie etc.;

 • " Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.1: Starea fizică, Subcriteriul 2.1.3. Caracterul Adecvat al Utilităților;

pentru fiecare unitate de învățământ școlar gimnazial se vor transmite informații cu privire la prezența/absența următoarelor condiții: (a) școlile nu au autorizație sanitară

 • (b) școlile nu sunt conectate la o sursă de apă autorizată

 • (c) școlile nu au sistem de colectare a deșeurilor

 • (d) școlile nu au centrală termică, bazându-se în schimb doar pe sobe/șeminee

 • (e) școlile nu au grupuri sanitare interioare (doar exterioare)

 • (f) școlile nu sunt conectate la sistemul de canalizare sau nu au fosă septică

 • " Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.2: Risc de părăsire timpurie a școlii, Subcriteriul 2.2.1. Adecvarea

Vârstei la Nivelul Clasei (AVC); se va transmite numărul elevilor care depășesc cu cel puțin 2 ani (4 ani în cazul învățământului special) vârsta corespunzătoare nivelului clasei în care sunt înscriși (aferente claselor 0-8) și numărul total al elevilor înscriși în ciclul primar și gimnazial din UAT în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019;

 • " Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.2: Risc de părăsire timpurie a școlii, Subcriteriul 2.2.2. Rata de

Abandon colar (RA); se va transmite numărul elevilor din ciclul primar și gimnazial care nu apar la începutul anului școlar t+1 (20162017 și 2018-2019) la nivel de UAT și numărul elevilor înscriși în clasele 0-8 în anul școlar t (2015-2016 și 2018-2019) în școlile din UAT; "           Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.2: Risc de părăsire timpurie a școlii, Subcriteriul 2.2.3 - Rata de

Repetenție la Clasa a V-a (C5); se va transmite numărul total al elevilor înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019 la nivel de UAT și numărul elevilor înscriși în clasa a V-a care repetă clasa la nivel de UAT în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019;

 • " Capitolul 2. Nevoile unităților de învățământ, Criteriul 2.3: Performanțele elevilor, Subcriteriul 2.3.1. Rata de Absolvire (RA); se

va transmite numărul total al elevilor înscriși în clasa a IV-a la nivel de UAT în anul școlar 2016-2017 și 2018-2019 și numărul elevilor din clasa a IV-a care au promovat la finalul clasei a IV-a din anul școlar 2016-2017 și 2018-2019 la nivel de UAT;

In condițiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate (după caz) în SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România), rugăm transmiterea informațiilor solicitate conform criteriilor enumerate mai sus, inclusiv documentul din care să rezulte sursa de date pentru demonstrarea informațiilor (adresă emitent, etc.).

Dacă este cazul, se pot utiliza și alte surse de date pentru demonstrarea informațiilor, cum ar fi corespondență, inclusiv electronică, de la

Ministerul Educației Naționale, Inspectorate colare, Institutul Național de Statistică, declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, etc. Pentru fiecare din criteriile enumerate se vor înainta documentele solicitate, iar aceste aspecte vor fi enumerate inclusiv în cadrul formularului cererii de finanțare, secțiunea Descrierea investiției (informația solicitata și sursa acesteia). In acest sens, a fost deblocată secțiunea Descrierea investiției.

 • 16. In cazul in care, la prezenta cerere de finantare au intervenit modificari sau este necesara modificarea/actualizarea acesteia, se vor încarca urmatoarele documente:

 • a) un memoriu asumat de proiectant si reprezentantul legal al solicitantului in care se detaliaza clar si se justifica toate modificarile realizate la documentatia tehnico-economica fata de cea încarcata la depunerea cerereii de finantare. In cadrul acestui memoriu se vor preciza inclusiv modificarile realizate ca urmare a actualizarii devizului conform OUG 114/2018, b) Documentatia tehnico-economica modificata, daca este efectuată actualizarea,

 • c) se vor actualiza toate documentele afectate de aceasta modificare: Bugetul proiectului din Formularul cererii de finantare, Declaratia de angajament, Lista cu dotari, echipamente, servicii si lucrari, Nota privind incadrarea in standardele de cost, Hotararea de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, etc, si dupa caz, avizele si acordurile actualizate/dovada ca avizele si acordurile initiale raman valabile, care au fost obtinute pana in acest moment.

 • d) in sectiunile Descrierea investitiei sau Descrierea tehnica a proiectului se va asuma ca la elaborarea Proiectului tehnic se va avea in vedere corelarea acestuia cu situatia actuala. In acest sens au fost deblocate sectiunile: Descrierea investitiei, Descrierea tehnica a proiectului.

De asemenea, precizam ca in situatia in care pana in acest moment au fost deja realizate lucrari care nu sunt parte a contractului de lucrari atribuit in baza documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii propus prin cererea de finantare, fiind executate in baza altor forme de atribuire, chletuielile aferente vor fi incadrate in categoria cheltuielilor neeligibile sau vor fi eliminate din cererea de finantare.

Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Solicitant

Secțiunea a fost deblocată.

Atribute proiect

Complementaritate finantări ant.
Responsabil de proiect

Secțiunea a fost deblocată.

Persoană de contact

Secțiunea a fost deblocată.

Capacitate solicitant

Secțiunea a fost deblocată.

Localizare proiect

Obiective proiect

Secțiunea a fost deblocată.

Rezultate asteptate

Secțiunea a fost deblocată.

Context

Justificare

Secțiunea a fost deblocată.

Grup tintă

Secțiunea a fost deblocată.

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale


Secțiunea a fost deblocată.

Metodologie

Secțiunea a fost deblocată.

Descrierea investitiei


Secțiunea a fost deblocată.

Descriere tehnică a proiectului

Secțiunea a fost deblocată.

Maturitatea proiectului

Secțiunea a fost deblocată.

Rezumat revizuiri aplicatie

Indicatori prestabiliti


Secțiunea a fost deblocată.

Indicatori suplimentari proiect

Secțiunea a fost deblocată.

Plan de achizitii

Secțiunea a fost deblocată.

Resurse umane implicate

Secțiunea a fost deblocată.

Resurse materiale implicate

Secțiunea a fost deblocată.

Activităti previzionate

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Activităti si cheltuieli

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Plan anual de cheltuieli

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Amplasament

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Câmp de interventie

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Formă de finantare

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Tip teritoriu

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Activitate economică

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Obiectiv tematic

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Mecanisme aplic. terit.

Secțiunea a fost deblocată.

| Buget - Natura investitiei

Secțiunea a fost deblocată.

Precizăm că răspunsul se va transmite exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS, doar după completarea integrală a tuturor secțiunilor din cadrul cererii de finanțare deblocate în vederea răspunsului la clarificări.

De asemenea, anexele solicitate prin adresa de clarificări, vor fi atașate o singura dată, la secțiunea Evaluare (având la inceputul denumirii fișierelor marcarea RCAE), iar în câmpurile Introducere și Concluzie se vor detalia și justifica toate modificările efectuate în conformitate cu clarificările solicitate.

Solicitantul se va asigura că toate anexele încărcate sunt denumite corespunzător, în conformitate cu clarificările solicitate și ușor de identificat.

Se vor avea în vedere prevederile Ghidului specific: "Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului."

Termenul de răspuns este 07.02.2020 (5 zile lucrătoare de la transmiterea prezentei adrese).

Vă atragem atenția că, în cazul în care nu ne furnizați clarificările solicitate în termenul de mai sus, ori clarificările transmise sunt incomplete, cererea de finanțare poate fi respinsă.

Persoana de contact din partea OIPOR ADR Vest este domnul Răzvan Safta, telefon/fax: 0256-491.981/491.923, e-mail: razvan.safta@adrvest.ro, evaluare@adrvest.ro.

Semnatura:

Safta Marius-Razvan

 

ANEXA 1

La proiectul de hotarare_______________

 

CONVENȚIE NR. …………. / ………………………..

privind terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, și derularea unui proiect de finanțare

 

FUNDAȚIA RUDOLF STEINER, persoană juridică română, organizație non-profit, cu sediul în Timișoara, str. Salcâmilor nr. 30, jud. Timiș, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 02/12.03.1993 având cod fiscal 3979150, reprezentată legal de președinte Laura Baldini, numită în continuare “Fundația”,

și

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, reprezentat prin Primar, cu sediul în Timișoara, Bv. C.D. Loga nr.1, denumit în continuare “Beneficiar”,

 

având în vedere dezideratul Fundației de edificare a unei clădiri cu destinația de **unitate de educație alternativă de tip Waldorf** pe terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, cu finalitatea asigurării fondurilor materiale necesare în cadrul unui proiect de finanțare cu fonduri U.E. intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10, cu observarea exigențelor de eligibilitate ale unui asemenea proiect de finanțare, care impun realizarea proiectului de către autoritatea publică locală și dreptul acesteia de proprietate publică fără sarcini asupra terenului pe care urmează a fi edificată construcția,

părțile convin următoarele:

 

Art.1. În scopul realizării proiectului și al creării cadrului juridic necesar evocat în preambul, corelativ cu asumarea de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute la Art.2, prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr.283 / 22.05.2018 s-a aprobat dezlipirea unei parcele de 4.400 mp. din imobilul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, înscris în CF nr.404605 Timișoara, nr. cad. 404605, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr. 296 / 15.06.2018 a fost retras dreptul de folosință gratuită al Fundației asupra terenului astfel dezmembrat în vederea edificării pe aceasta a construcției menționate mai sus în cadrul proiectului de finanțare cu fonduri U.E. intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10.

 

Art.2. Părțile convin că ulterior implementării și finalizării proiectului amintit mai sus, Beneficiarul se obligă să mențină afectațiunea clădirii de unitate de educație numai pentru Liceul Waldorf Timișoara, cu obligația predării folosinței gratuite pe durata maximă prevăzută de lege, și anume  49 de ani, a clădirii și a terenului aferent către Liceul Waldorf Timișoara ulterior finalizării construcției prin proiectul de finanțare rubricat sau ulterior epuizării perioadei de monitorizare conform proiectului.

 

Art.3. Cu finalitatea realizării edificiului intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10, Fundația cedează cu titlu gratuit Beneficiarului Studiul de fezabilitate pentru finanțarea proiectului în cauză și donează suma de bani de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului. Plata efectivă a acestei sume de bani se va face atunci când proiectul este avizat favorabil și va trebui achitată de Beneficiar contribuția de 2% din valoarea finanțării.

 

Art.4. (1) În ipoteza în care, din orice motive, proiectul de finanțare nu se înfăptuiește sau cererea de finanțare nu este depusă și aprobată până la data de 31.12.2023,  precum și în ipoteza în care edificiul prefigurat a se construi / construit nu mai păstrează afectațiunea exclusivă de clădire pentru Liceul Waldorf Timișoara și nu i se conferă / menține Liceului Waldorf Timișoara dreptul de folosință gratuită asupra clădirii menționate și terenului aferent, prezenta convenție este rezolvită de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței judecătorești, prevederile prezentului instrument juridic își încetează de drept efectele juridice și părțile sunt repuse de drept în situația anterioară perfectării convenției, atât în privința folosinței terenului în cauză, cât și în privința drepturilor asupra studiului de fezabilitate și a contribuției de 2% din valoarea finanțării ori a altor drepturi și obligații.

(2) În situația în care devine ocurentă ipoteza de la paragraful precedent, Beneficiarul se obligă să adopte hotărârile de consiliu local care se impun și să îndeplinească orice alte proceduri administrative sau formalități necesare ori dezirabile pentru revenirea la situația anterioară.

 

Încheiată astăzi, …………., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

             PRIMĂRIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                          Fundația Rudolf Steiner,        

                            PRIMAR                                                                         

             Nicolae Robu

 

 

                         VICEPRIMAR

 Dan Diaconu

 

 

       DIRECTOR  DIRECŢIA  ECONOMICA

Steliana Stanciu

 

 

                  DIRECTOR D.C.T.D.D

 Mihai Boncea

 

 

              SEF SERVICIU G.M.P.F.I.N.L

                       Magdalena Nicoara

 

 

 

                 ŞEF SERVCIU ŞCOLI-SPITALE SI BAZE SPORTIVE

    Anca Lăudatu

 

 

                       SERVICIU JURIDIC

                              Cristina Bozan

 

 

 

 

Redactat:

Consilier

Marius Duma

 

ROMÂNIA                                                                           

JUDETUL TIMIŞ                                                                 

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR                                                           

NR.SC2020 – 3027/07.02.2020

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

 

Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local  nr. 345/06.03.2018 – privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

 

    1.Descrierea situaţiei actuale

            Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 345/06.03.2018 s-a aprobat, la art.1, preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit, si aprobarea documentaţiei tehnico-economică “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10, în baza Avizului  tehnic nr. 49/28.06.2018  al Comisiei Tehnico-Economică (CTE), iar la art. 2 că „Fundația Rudolf Steiner Timisoara îşi asumă suportarea cheltuielilor suplimentare la Studiul de Fezabilitate stabilite ca fiind necesare pe parcursul realizării obiectivului de investitii precum si cheltuielile neevidenţiate în documentaţia tehnico – economică elaborată şi transferată cu titlu gratuit Primăriei Municipiului Timişoara.”

Conform art. 3 Fundaţia cedează cu titlu gratuit beneficiarului, Studiul de fezabilitate pentru   finanțarea  proiectului în cauză şi donează suma de bani de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului. Plata efectivă a acestei sume de bani se va face atunci când proiectul este avizat favorabil şi va trebui achitată de Beneficiar contribuţia de 2% din valoarea finanțării.

La Art.4 al Hotărârii de Consoliu Local este prevazut ca, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1, se va încheia o Convenţie de predare-primire între Primăria Municipiul Timişoara şi Fundatia Rudolf Steiner Timisoara, conform Anexei la hotărâre.

La Art.4. alin (1) a Anexei, modelul Conventiei, este stipulat ca ”În ipoteza în care, din orice motive, proiectul de finanțare nu se înfăptuiește sau cererea de finanțare nu este depusă și aprobată până la data de 31.12.2018, precum și în ipoteza în care edificiul prefigurat a se construi / construit nu mai păstrează afectațiunea exclusivă de clădire pentru Liceul Waldorf Timișoara și nu i se conferă / menține Liceului Waldorf Timișoara dreptul de folosință gratuită asupra clădirii menționate și terenului aferent, prezenta convenție este rezolvită de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței judecătorești, prevederile prezentului instrument juridic își încetează de drept efectele juridice și părțile sunt repuse de drept în situația anterioară perfectării convenției, atât în privința folosinței terenului în cauză, cât și în privința drepturilor asupra studiului de fezabilitate și a contribuției de 2% din valoarea finanțării ori a altor drepturi și obligații.”

Prin adresa nr. 2398 / 31.01.2020 ADR Vest ne comunica ca, urmare a noului plan financiar transmis spre aprobare Comisiei Europene, precum şi a transmiterii Instructiunii nr. 135/23.01.2020 a Autoritătii de Management pentru POR cu privire la continuarea procesului de evaluare selectie şi contractare pentru proiectele din lista de rezervă din cadrul unor apeluri aferente POR, ADR VEST a reluat procesul de evaluare pentru proiectul cu titlul: "CONSTRUCTIE SI DOTARE LICEU WALDORF TIMIOSARA", pentru solicitant UAT Municipiul Timişoara, cu nr. de înregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1.B/773/09.07.2018, cod SMIS 124711, cu mentionarea obligativitatii finalizarii implementarii proiectului pana in 31.12.2023.

In consecinta, este necesara modificarea art. 4, alin (1) din  Conventia privind terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, și derularea unui proiect de finanțare in conformitate cu termenul solicitat prin adresa ADRE Vest, respectiv pana la data de 31.12.2023, avand urmatorul text: „Art.4. (1) În ipoteza în care, din orice motive, proiectul de finanțare nu se înfăptuiește sau cererea de finanțare nu este depusă și aprobată până la data de 31.12.2023, precum și în ipoteza în care edificiul prefigurat a se construi / construit nu mai păstrează afectațiunea exclusivă de clădire pentru Liceul Waldorf Timișoara și nu i se conferă / menține Liceului Waldorf Timișoara dreptul de folosință gratuită asupra clădirii menționate și terenului aferent, prezenta convenție este rezolvită de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței judecătorești, prevederile prezentului instrument juridic își încetează de drept efectele juridice și părțile sunt repuse de drept în situația anterioară perfectării convenției, atât în privința folosinței terenului în cauză, cât și în privința drepturilor asupra studiului de fezabilitate și a contribuției de 2% din valoarea finanțării ori a altor drepturi și obligații.

Celelalte prevederi ale Hotararii de Consiliu Local raman neschimbate

 

2. Schimbări preconizate  şi rezultate aşteptate

  Investitia este necesară pentru asigurarea de spaţii suficiente desfăşurării procesului educaţional în condiţii optime, în condiţiile existenţei unei cereri excendentare posibilităţilor de şcolarizare ale Liceului Waldorf;

Obtinerea finantatii din alte surse decat cele ale bugetului local si realizarea investitiei vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate şi creșterea gradului de participare a populației în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial

 

 3. Concluzii

   Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local  nr. 345/06.03.2018 – privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

 

                   PRIMAR,                                                                             VICEPRIMAR

                Nicolae Robu                                                                             Dan Diaconu

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU ŞCOLI, SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE

Anca Lăudatu

           

 

  Cod.FO 53-01,Ver.1