Hotărârea nr. 51/2020

51/07.02.2020 Privind rectificarea suprafeţei si geometriei imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timişoara şi ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timişoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafaţă de 2210 mp. care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiş iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri
Hotararea Consiliului Local 51/07.02.2020
Privind rectificarea suprafeţei si geometriei imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timişoara şi ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timişoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafaţă de 2210 mp. care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiş iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT 2020 - 2917/06.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 - 2917 din data de 06.02.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est.;
Având în vedere Avizul serviciului juridic nr.CT2020 - 2971/07.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul nr. 700/2014, art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Având în vedere prevederile art.296, alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile 129 alin (1) şi alin (2), lit. c), art.196, alin (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea suprafeţei şi geometriei imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653 Timişoara şi ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timişoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafaţă de 2210 mp, conform documentatiei intocmita de catre S.C. BLACK LIGHT SRL proiect nr.2998/2020 plansa nr.1 - Anexa la hotarare.

Art.2: Se aprobă dezlipirea imobilului nou creat in urma rectificarii si alipirii in suprafata de 2210mp în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiş in suprafata de 1456mp. iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri in suprafata de 317mp. respectiv 437mp, conform documentatiei intocmita de catre S.C. BLACK LIGHT SRL proiect nr.2998/2020 plansa nr.3 -Anexa 1 la hotarare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est , Biroul Clădiri Terenuri I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timiş;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020 -2917/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad.

401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2020 - 2917/06.02.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, în suprafață de 1920 mp, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 în suprafață de 3 mp, Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. UR 2020-002229/06.02.2020 prin care SC BLACK LIGHT SRL ne înaintează documentația în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local privind rectificarea suprafaței și limitei imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie, nr. 7 și alipirea imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 242/06.02.2020 în scopul alocării numărului cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL cu nr. 2998/2020, avizată la OCPI prin Procesului verbal de recepție nr. 314/2020, privind cererea nr. 26214/06.02.2020.

Conform adresei serviciului juridic nr. SJ2020-2917/07.02.2020, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare .

Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2020-2917/07.02.2020, parcelele cu nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscrisă în CF nr. 401653 și 11/3, înscrisă în CF nr. 449544, nu au fost solicitate de foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

Scopul prezentei documentații privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

În urma acestei operațiuni se poate poate înscrie geometria imobilului în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilelor rezultate.

PROPUNEM:

Aprobarea operațiunii de alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

DIRECTOR, EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ȘEF BIROU, CĂLIN N.PÎRVA


ÎNTOCMIT,

IOANA GABRIELA SUCINEANȚU

Cod FO53-01, ver 1

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020 -2917/06.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad.

401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri

Descrierea situației actuale :

Parcela cu nr. cadastral 401653 înscrisă în Cartea Funciară nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara B-dul 30 Decembrie, nr. 7, în suprafață de 1920 mp, este proprietatea Municipiului Timișoara domeniu public.

Parcela cu nr. cadastral 449544 înscrisă în Cartea Funciară nr. 449544, având nr. top. 11/3, Timișoara, în suprafață de 3 mp, este proprietatea Municipiului Timișoara .

Conform documentației nr. 2998/2020, întocmită de SC BLACK LIGHT SRL se rectifică suprafața imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie nr. 7 și alipirea imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

După rectificarea imobilului înscris în CF nr. 401653, în suprafață de 1920 mp și alipirea cu imobilul înscris în CF nr. 449544 în suprafață de 3 mp, rezultă un imobil în suprafață de 2210 mp.

Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilelor conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentații cu propunerea de rectificare suprafață, alipire și dezlipire.

1. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Prin rectificare suprafaței imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie nr. 7 și alipirea imobilului înscris în CF nr.401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3 și dezlipirea în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri se asigură o mai bună gestionare a imobilului rezultat, proprietatea Municipiului Timișoara.

2. Alte informatii:

"Documentația tehnică pentru rectificarea suprafaței, alipire și dezlipire nr. 2998/2020, întocmită de SC BLACK LIGHT SRL a fost recepționată de către OCPI Timiș conform Procesului verbal de recepție nr. 314/2020, privind cererea 26214/06.02.2020.

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea suprafaței și limitei imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie, nr.7 și alipirea imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3 rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri .

PRIMAR

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020 -2917/06.02.2020

 

                                                                         

                                                                                RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri

 

       Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2020 - 2917/06.02.2020 a Primarului Municipiului Timişoara  privind aprobarea operaţiunii de alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, în suprafață de 1920 mp, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544  în suprafață de 3 mp, Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri

      Facem următoarele precizări:                                                                                                                                                                            

      Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. UR 2020-002229/06.02.2020 prin care SC BLACK LIGHT SRL ne înaintează documentaţia în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local privind rectificarea suprafaței și limitei imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie, nr. 7 și alipirea imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3.

      Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 242/06.02.2020  în scopul  alocării numărului cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

  Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL cu nr. 2998/2020, avizată la OCPI prin Procesului verbal de recepție nr. 314/2020, privind cererea nr. 26214/06.02.2020. 

      Conform adresei serviciului juridic nr. SJ2020-2917/07.02.2020, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare .

      Conform adresei  Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2020-2917/07.02.2020, parcelele cu nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscrisă în CF nr. 401653 și 11/3, înscrisă în CF nr. 449544, nu au fost solicitate de foștii proprietari sau moștenitorii acestora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

         Scopul prezentei documentaţii privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

         În urma acestei  operaţiuni se poate poate înscrie geometria imobilului în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilelor rezultate.

PROPUNEM:

 

           Aprobarea operaţiunii de alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

 

             DIRECTOR,                                                                                                        ŞEF BIROU,

      EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                                 CĂLIN N.PÎRVA

 

 

 

 

 

 

                        ÎNTOCMIT,

                                                                                                                IOANA GABRIELA SUCINEANŢU

 

 

                                                     

                                                                                                                                                        

        Cod FO53-01, ver 1

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020 -2917/06.02.2020

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE

 

 

privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri

 

Descrierea situaţiei actuale :

 

               Parcela cu nr. cadastral 401653  înscrisă în Cartea Funciară nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timişoara B-dul 30 Decembrie, nr. 7, în suprafaţă de 1920 mp, este  proprietatea Municipiului Timişoara domeniu public.

            Parcela cu nr. cadastral 449544 înscrisă în Cartea Funciară nr. 449544, având nr. top. 11/3, Timișoara, în suprafață de 3 mp, este proprietatea Municipiului Timișoara .

             Conform documentaţiei nr. 2998/2020, întocmită de SC BLACK LIGHT SRL se rectifică suprafața imobilului  înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie  nr. 7 și alipirea imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

           După rectificarea imobilului înscris în CF nr. 401653, în suprafață de 1920 mp și alipirea cu imobilul înscris în CF nr. 449544 în suprafață de 3 mp, rezultă un imobil în suprafață de 2210 mp.

         Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilelor conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentaţii cu propunerea de rectificare suprafață,  alipire și dezlipire.

 

 

 

 

 

 

 

1.      Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate:

 

           Prin rectificare suprafaței imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie  nr. 7  și alipirea imobilului înscris în CF nr.401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3 și dezlipirea în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri se asigură o mai bună gestionare a imobilului rezultat, proprietatea Municipiului Timişoara.

 

2.   Alte informatii:

 

             "Documentaţia tehnică pentru rectificarea  suprafaței, alipire și dezlipire nr. 2998/2020, întocmită de SC BLACK LIGHT SRL a fost recepţionată de către OCPI Timiş conform Procesului verbal de recepție nr. 314/2020, privind cererea 26214/06.02.2020.

 

Concluzii:

 

            Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea suprafaței și limitei imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie, nr.7 și alipirea imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul  înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3 rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri .

 

 

 

 

   PRIMAR                                                                                                  VICEPRIMAR                                                                          

        NICOLAE ROBU                                                                                       IMRE FARKAS                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       DIRECTOR

                                                                                                                                   EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

 

 

                                                                                                  

 

      Cod FO53-03,Ver.2