Hotărârea nr. 50/2020

50/07.02.2020 privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea analizării/negocierii ofertei de închiriere a spaţiului din imobilul situat în Bv. Revoluţiei nr. 2 - Str. Cicio Pop nr.2, aflat în proprietatea Companiei Naţionale Poşta Română S.A., în scopul asigurării procesului de învăţământ în condiţii optime al unor unităţi de învăţământ
Hotararea Consiliului Local 50/07.02.2020
privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea analizării/negocierii ofertei de închiriere a spaţiului din imobilul situat în Bv. Revoluţiei nr. 2 - Str. Cicio Pop nr.2, aflat în proprietatea Companiei Naţionale Poşta Română S.A., în scopul asigurării procesului de învăţământ în condiţii optime al unor unităţi de învăţământ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 2781/06.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 2781/06.02.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 07.02.2020, Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020 - 2781/06.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.20, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 actualizată;
În conformitate cu art 129 alin 1), alin 2) lit d) şi alin 7 ) pct.1 ) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139.alin 1şi alin 3 lit. g) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,privind Codul administrativ;
;


HOTARASTEArt.1: Se împuterniceşte Comisia de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să analizeze /negocieze oferta de închiriere a spaţiului din imobilul situat în Bv. Revoluţiei nr. 2 - Str. Cicio Pop nr.2, aflat în proprietatea Companiei Naţionale Poşta Română S.A., în scopul asigurării procesului de învăţământ în condiţii optime al Colegiului Naţional Pedagogic "Carmen Sylva" .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Naţionale Poşta Română S.A.;
- Mass-media locală.Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.